Goudsche Courant, maandag 22 mei 1899

zijn de beste j c BE Eura Kort © Tiendeweg Gouda SlMPlEHUWIFm HEEREN ROOKERS f Liefhebbers van een lekkere en goedkoope SIGAAR nemen eens proef met de zoo gunstig bekende merken van de flrina W G BOELR Uleulor llofl Hamp n V Markt 54 Gouda nr 3 VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD i M M A a A ziJisr sTapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz S Aanbevelend Fll ma B DE JOl G f LA IMPORTA GT SIGAAR Goedkoopste en Solledste HGEREl II KINDGII Kleedingmagamjn GOUDA Wpstraat A 41 I Speciale Inrichting voor Kleeding naar Maat UITGEBREIDE SORTEERING STOFFEN Elegante Modellen I Lage PrIJxeii j§ilaleii op aanvrage Whiiky S np Old Kirsch wa§8er Triple fikec Cointreau Bénédictine Ciiartreuse geel Ciiari reuse groen erniontli Vieux Ooux AanbeveMl Firma A DAJM tOoedkoopBteen Boliedsl adres voor Vervoer van Inboedel toowel binnen als buiten de itad met gMloten wageui t ii A a R A V E Ö T E IJ N Oude Qouwe Ane uxtrilt tegen Trnniiport Hehade venekerd beveelt zich zelveo aan LOUIS ® BISSCHOP m HMl OOX W VENMOOTSCnAP ZUIDER HYPOTHEERBANR geveêtlgd te BHtSltM Goedgekeurd b Kon Besluit van 16 Dec 1998 No 34 Maatschappelijk Kapitaal Een MiUioen Cruldeil waarop 10 pCt gestort geheel geplaatst OOUKIISSARISSEN AREL HENNY Directeur der AssurantieMaatscliappvj tegen brandschade deNederlanden van 1845 te 8 6ravenli ge F A W GULJB Landhnishoudknndige te Breda J M INGKN HOttSZ BOOTZ Bankier lid der ïrina Inoes Housz Zoos te Breda Mr F E PELS RIJCKEN Advocaat en Procureur te Breda Secretaris Mr J W J VAN MIERLO Kantonrechter te Breda 2e Secretaris Jhr V M VAN RIJCKEVORSEL VAN KESSEL Lid der Provinciale Staten Van Gelderland en Wethouder te Nijmegen Mr J L H LIEBERT Advocaat en Notaris te Goes Mr J E t E KONING Notaris te Dord EAA D VAN TOEZICHT INGEN HOÜSZ BOOTZ FEANS TILMAN Bankier Srma Victor A VAN KiJCKEVORSEL ÏILMAN te s HertogenbOBcli Voorzitter Mr J DE BERGH Notaris te s Hertogenbosch Mr J C VAN DER LEK DE CLERti Lid der Provinciale Staten van Zeeland Advocaat en Notaris te Zierikzee Mr Tu G M SMITS VAN OLlEN Lid van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant te Eindhoven Üe Voorzitter Jhr J O DE JONG VAN BEEK EN DONK Onder Voorzitter van de Noordbrabantsche Maatdchappij van Landbouw en Burgem te Beek en Donk ERNES E M C LAANE Bankier lid der firma W Laabe te Roosendaal en Bergenop Zoom wonende te Roosendaal LEDEN VAN DEN F A W GULJÉ Mr F E PELS RIJCKEN J DIRECTEÜEEN Mr H R VAN MAASDIJK en E J M DE BRUIJN ACCODMTANT E W SCHALLENBERG te Rotterdai Do Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landorflon tegen matige rente xonder nooruMbMaltotfr en onder bijberekentng van ndmlnlstratlehoéten en geeft 31 pCt en 4 pCt Pand brfecen uit in stukken van 1 1000 f 50O en 1 iOO interest 1 Januari en I Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te GOÜDA b j de Firma ilO riJI DOttTL i D II I I i i I Gi Tiesema Gouda L BVEHT nieuwe RIJWIELEN Model 09 vanaf 60 Gldt Ruime keuze benoodigdheden i Qummi Banden enz HEEREN en UA IES RIJWIELEN TE HUUR STOOM REPARATIE INRICHTING Ie Klasse JACBT WATER zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prgs per Flacon 0 30 en O AA D MIEBIfifi Drogist Hlelweg E 100 SOÜim GOÜMT TWEEDE BLADBINNENLAND STATEN GENEHAAL KBRSm UMMKH Zitting van Vrydag 19 Mei Bj de behandeling van het ontwerp tot uitvoering van art 187 der Grondwet Staat van oorlog en beleg verklaarde de heer Schimmelpenninck van der Oye tegen te willen stemmen wegens het bezwaar dat bet ontwerp eischt onverwijlde indiening van een wetsvoorstel tot het voortduren van den staat van oorlog of beleg Minister Borgesins antwoordde dat onverwQld beteekent als de omstandigheden het toelaten wat wel een maand kan duren Het ontwerp is aangenomen met 36 tegen 4 stemmen Het ontwerp tot opheffing der belemmeringen bö de uitvoering van werken in het openbaar belang werd bestreden door den heer Vening Meinesz omdat de vrijheid der lagere Aesturen beperkt zal worden in bepaalde gevallen door de handelingen van het uitvoerend gezag Ook de heer Van Lyndeii bestreed deze beperking der autonomie van het gemeentebestuur De heer Rutgers bestreed het ontwerp als leidende tot afstel der administratieve rechtspraak De heer KoëU daarentegen verdedigde het als urgent De Minister van Waterstaat verdedigde het ontwerp als noodzakelijk eer om te breidelen te groote bevoegdheid van bot uitvoerend gezag dan om do vrgh id der gemeentebesturen aan te tasten Van de zgde der belanghebbenden is geen enkel bezwaar geopperd Het ontwerp is daarop aangenomen met 20 tegen 16 stammen De Kamer nam nog aan het wetsontwerp voor het verleenen van een voorschot voor de tram HulstWalsoorden De Kamer nam verder nog aan de overeenkomst betreffende de overneming der vordering van de HoUandsche spoorwegmaatschappij op de Locaalspoorwegmij het ontwerp tot aanleg van stoomtramwegen op de Znid HoUandscbe eilanden en dat voor een voorschot vi or aanleg van den Noord Friescben locaalspoorweg De Kamer is bierna op re ea gescbeiden Naar ons thans nader wordt bericht heeft H M de Koningin Haar bezoek aan Rottecdam bepaald op Vrpag 9 Juni N R Ct De Tentoonstelling op het Museum van Kunstnijverheid to Haarlem van de afgietsels der Hindoemonumenten op Java heeft zich in de laatste dagen aanzienlijk uitgebreid Naast het kolossale poortgebouw van den Boro Boedoer dat een der belangE kste stukken der Tentoonstelling uitmaakt en waarvan voorheen reeds melding werd gemaakt werd de verzameling met een zestal basreliefs aangevuld zoodat het aantal tentoongestelde Iriecen die betrekking hebben op het leven en de werken van Boedha thans 24 bedraagt terwijl eveneens nog enkele bouwkundige fragmenten in de verzameling werden opgenomen Een groot deel dezer beeldhouwerken zullen worden opgesteld in het monumentale gebouw dat voor de Nederlandsch Indische afdeeling der wereldtentoonstelling te Parijs in gereedheid wordt gebracht en dat zal bestaan uit den nauwkeurige reproductie van eene Wihara bet hoofdgebouw van een Boedhistisch klooster waarvan de bouwval genaamd Tjeindi Sari gelegen is in de nabijheid van Rulassan aan den straatweg tusschen Djokjakarta en Soerakarta Belangstellenden kunnen zich dus thans reeds in het Museum te Haarl em eenigszins op de hoogte stellen van hetgeen de Neder landschIndische Afdeeling zal te aanschouwen geven Het prachtige Indische gebouw dat in het Trocaderopark zal worden geplaatst zal onder de vele monumenten die door de verschillende koloniale natiën worden opgericht eene eervolle plaats innemen en vooral door zjn oorspronkelijk karakter uitmunten daar de platische reprodnctiën dezer decoratieve werken nog nooit in het Westen werden aanschouwd De Tentoonstelling is gedurende de beide Pinksterdagen van s morgens 10 tot 4 unr Vrjdlag 26 Mei worden zooals reeds vroager gettleld HH MM de Koninginnen o Het Loo verwacht Tijdens de afwezigheid van HH MM heeft het inwendige van het paleis een geheele verandering ondergaan althans wat sommige vertrekken betreft Deze zijn nn in overeenstemming gebracht met den stijl va u voor 100 jaren Vooral de vertrekken van de Koninginnen moeten er prachtig uitzien Wat uiterljk betreft is ook eenige verandering gebracht in de entree van het paleis in de deuren en ramen terzyde van het bordes bevinden zich kleine geslopen ruitjes wat een eigenaardigen aanblik geeft De bloemen grasperken voor het palcis worden ook geheel in overeenstemming gebracht met den ouden stijl Het konlnWdfc park wordt dadelijk na Pinksteren voer het publiek gesloten zoodat vooral vreeaéelingen met de Pinksterdagen als het weder mede wil werken Apeldoorn en t Loo met zyn prachtig park in ziJn volle pracht kunnen zien Het bestunr van den Ned Journalistenkring wendde zich eergisteren terstond na de opening der Conferentie tot het bureau er van om aan te dringen op de gewenschte tegemoet komende maatregelen voor correspondenten der binnen en buitcnlandsciie pers Het secretariaat der Conferentie antwoordde hierop gister dat later zullen overwogen worden de middelen om binnen zekere grenzen mogelijke rekening te houden met de beroepsbelangen der pers en de rechtmatige nieuwsgierigheid van het publiek H M de Koningin zal aanstaanden Woensdag avonds 9J uur ten Hove een soiree in gala geven ter eere van alle gedelegeerden der Vredesconierentie Er zullen 500 uitnoodigingen voor deze partij welke in de groote balzaal plaats heeft gedaan worden De vrpdescouferontie hield gister als zoodanig geen vergadering Alleen had de voorzitter de heer De Staal gislervoormiddag de Ie gedelegeeiden van elk land bijeengeroepen tot eene bijeenkomst of voorvergadering welke echter geheel een particulier karakter droeg De president ontving van Z M den keizer van Rusland op hot huldetelogram aan Z M van de conferentie langs denzelfden weg een antwoord dat heden zal worden medegedeeld in de tweede voltallige vergadering welke echter niet publiek zal ziJn Naar men verneemt zal baron Du Tour van lïellinchave opper ceremoniemeester van H M de Koningin Zaterdag 27 dezer een diner geven waartoe de voornaamste gedelegeerden ter vredesconierentie zijn uitgenoodigd STADSNIEUWS GOUDA 20 Mei 1899 De Indische officier waarvan in het jongste regeeringstelegram sprake is als levensgevaarlijk gewond is volgens N R C en het Nieuws de Ie luitenant Smelt Het Nieuws bericht dat luit Smelt is gesneuveld Genoemde officier is een geboren Gouwenaar die aan de militaire academie zjn opleiding genoot De heer B C M Smelt alllier in 71 geboren werd U Juli 1893 benoemd tot 2en luitenant bij het Indische leger en 17 Juli 1896 bevorderd tot Ie luitenant Zijn eerste dienstjaren bracht hij op buitenbezittingen door Op verzoek naar Atjeli overgeplaatst schijnt hiJ op jeugdigen leeftijd als zooveel anderen op het veld van eer gevallen of althans levensgevaarlijk gewond te zijn Voor ziJn moeder Mevr de Wed Smelt en familie die thans te Utrecht woont zal dit onverwacht bericht verpletterend geweest zjjn Het geldt toch een veelbelovend jong man den oudste uit een talrijk gezin Het programma der eerste orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 23 Mei 1899 des avonds 7 uur door den heer J H B Spaanderman luidt als volgt 1 Praeludium A moU Band IV No 13 J S Bach Fuga Es dnr J G Albrechtsberger Andante uit de 2e Symphonic Jos Haydn Drie Koningen Marsch Théod Dubois Dedoor tgeheelestukaangehouden 6 stelt voor het schijnen der ster diede Drie Koningen dendoor hen te volgen weg aanduidde Marche Funèbre et Chant Seraphique Alex Guilmant Sonate No 1 F moll F Mendelssohna Allegro moderato e Bartholdy serioso b Adagio c Andante Recit d Allegro assai vivace Stolwijk 19 Mei Het bestunr van de Krimpeuerwaard beeft beden metalgemeene stemmen een besluit genomen dat do hoop op de totstandkoming der ontworpen stoomtram Gouda Schoonhoven niet weinig verlevendigd Aan den concessionaris den lieer Vas Visser toch is kosteloos afgestaan eene strook gronds van de landerijen der opgeheven vervening ter breedte van 6 M en ter lengte van pi m anderhall uur gaans Lëkkekkkrk LI Zaterdag den 13 dezer had in De Groote Boer alhier de verga dermg plaats van de wi Uta gi vereeniging afdeeling van het Alg TSedTwerkl verboiid De voorzitter van het voorloopig bestuur de heer J Neef opent de vergadering met een kort woord waarbj hij allen welkom heet er op wpende dat een vereeniging als deze nog geheel nieuw is in deze gemeente en als vanzelf ook de werkzaamheden nog nieuw zijn daarom een beetje inschikkel jkheid b de leiding verzoekende Het ontworpen eglement daarna voorgelezen wordt na eenigè wijzigingen met algemeene stemmen aangenomen Het doel werd daarin omschreven als De vereeniging stelt zich ten doel mede bij te dragen tot het verbeteren van de maatschappelijke toestanden in het algemeen en van de werkUeden in het bijzonder geheel in den geest als in de statuten van het Alg Nederl Werkl verbond is opgenomen en omschreven Verder plaatselijk de pogingen te steunen welke noodig geoordeeld zullen worden als in het onderling belang te zijn alsmede die vanwege het hoofdbestuur van het verbond daartoe worden aangewend Bovendien wenscht zü door onderlinge bespreking van het arbeidersvraagstuk de leden in te lichten en hunne kennis daaromtrent uit te breiden Door de bepaling dat het bestnnr zou bestaan uit 9 leden werd overgegaan tot verkiezing van 4 leden Gekozen werden bfl de eerste stemming de hoeren Johs Boon en B van Es en bij herstemming de heeren J van Liraborgh JUleszoon en J Boon de gekozenen namen de betrekking aan Het voorloopig bestuur achtte thans hiermede hun werkzaamheden voltooid te hebben en ontbindt zich zoodat de leden tot de benoeming van 5 leden konden overgaan Een voorstel om de voorloopig gekozenen te vragen of zij genegen waren leden van het bestuur te blijven vond algemeene ondersteuning De leden J Neef L van Limborgh A Broere Jz en J Ligthart Schenk verklaarden zich hiertoe bereid docli de heer J Verboom tj ok zich terng waardoor een verkiezing moest plaats hebben B j eerste stemming werd geen meerderheid verkregen bij herstemming tussclien de heeren P Fennet en A Verboom werd eerstgenoemde gekozen en kwam hiermede het bestuur voltallig Door het bestunr zonden verder nog bijzonderheden geregeld worden ook wat de redactie van het reglement betreft Voorloopig is bepaald dat de contributie der leden 10 cent per maand gerekend zal worden te zijn ingegaan van den 1 Mei af Daarna werd nog besproken een spreker uit te noodigen om zoo spoedig mogelijk een lezing te houden mede in verband met het trachten een uitkeenngsfond bij ziekto aan do vereeniging te verbmffen Na nog een opwekking van den voorzitter om te trachten zooveel mogelijk leden aan te werven en door het zenden van ciioulairos aan de ingezetenen to verzoeken als donateurs toe te treden hetzy voor een jaarIjksche bedrage of door schenkingen De vergadering wordt gesloten met den wcnsch dat ieder hot zpe zal bpragen om de vereeniging tot grooten bloei te brengen SciiooNiiovEs Naar wy vernemen zal de heer D De Klerk lid der Tweede Kamer der StatenGeneraal op Zaterdag 27 Mei in bet Heeren Logement optreden met het doel alhier eene afdeeling op to richten van het Algemeen Nederlandsch Werklieden verbond Gemengde Berichten Uit Geertruidenberg meldt men De rust in onze oude vest werd eergisteren verstoord door de komst van eenige sigarenmakers uit Rotterdam Zij trachtten het werkvolk van den uit Rotterdam vertrokken uit Tiel verdreven en thans hier verblijfhoudenden sigarenfabrikant over te halen het werk te staken Den uret den laatsten trein naar Kotterdam vertrekkenden arbeiders werd uitgeleide gedaan door het pijbliek dat met stoenen begon te werpen Een knaap werd daardoor ernstig aan het hoofd gewond Ten huize van den kunstenaar 4 transformation Fregoli te Florence heeft zich dezer dagen een eigenaardig tooneeltje afgespeeld waaruit volgt dat zelfs het gezin van Fregoli niet beveiligd is togen de kunst van den heer des huizes Signora Fregoli de jeugdige echtgenooto van den kunstenaar zocht onlangs een kamenier en zooals in iedere groote stad gewoonte is kwamen allerlei vrouwen en meisjes haar diensten aanbieden Geen enkele echter viel in den smaak van mevrouw de een verlangde dat de signora haar lederen morgen te 7 nur een kop koffie op bed bracht een ander wilde slechts 3 uren per dag vrij zijn om piano te spelen een derde wilde lederen avond met haar sergeant uit wandelen gaan enz EindeiliA bood z c signer Ii egoli was even nSgegaan eeo knap welopgevoed e bescheiden meisje aan dat dan ook onmiddellgk in dienst genomen word Het meisje ging dadelflk met grooten ijver aan de huishoudelijke bezigheden on deed alles zoo voortreffelijk dat zü het hart harer meesteres stormenderhand vatoverde Zelfs haar stem zeide mevrouw FfegoHtot een vriendin betoovert my Tegen den tp van het diner arriveerde in de plaats van mjnheer Fregoli een briefje waarin de kunstenaar zijn echtgenoot mededeelde dat hij ergens te eten waa gevraagd Maar ook den gehoelen namiddag en avond bleef I egoli weg zoodat het jonge vrouwtje ernstig ongerust werd te meer toen tegen 8 uur een knecht van den schouwburg verscheen en vroeg waarom Fregoli niet kwam daar de voorstelling dadelijk zou beginnen Buiten zichzelf van angst zond mevrouw Fregoli onmiddellijk haar kamenier naar de Arena om te informeeren naar mijnheer maar vergeefs want ook daar wist niemand waar hfl was De nieuw aangenomen kamenier zette zich koket in een loge van waaruit ziJ plotseling met de behendigheid van een aap in het parterre sprong en onder het gelach van het publiek op het tooneel klom Toen snelde zij als bezeten naar de kleedkamer van signer Fregoli waarvoor vijf of zes personen in grooto opgewondenheid stonden te gesticuleeren en te schreeu wen wierp de blonde pruik en devrouwMikleeren at en trad eenigo oogenblikkBtt later als signer Fregoli op het tooneel In don loop van een enkelen middag had de vroolijke dnizondkunstonaar niet alleen al ziJn kennissen maar zelfs zjn eigen vrouw beetgehad Iedereen heeft zeker wel eens het vortelseltjB gehoord van het boertje dat de spooi wegraaatschappü fopte door een retonrkaartje te nemen en niet terng te gaan en mbtschieb heeft hij nog gciyk gehad Wanneer men b v van Genie naar Maastricht stoomt kost een retourkaartje 2f cent terwvjl men voor enkele reis moet betalen 28 cent Wel is waar bestaan hiervoor bijzondere redenen doch het goval is en blijft curieus Men schrijft uit Zaandam aan de N E In deze gemeente hebben zich een paar gevallen van pokken voorgedaan Een der lijders i s in aanraking geweest mot het stoomschip Needles dat hiJ heelt helpen ontsmetten Do patiënten worden in de barak verpleegd De burgemeester heeft bö publicatie den ingezetenen in ernstige overwoging gegeven zich te laten inenten of her inënten on daartoe voor ieder die het verlangt kosteloos de gelegenheid opengesteld Men meldt ons uit I Bltti Een 13 jarige jongen reed gisterenochtend op liot Oude Delft stUletjes mede op de voortrede van den achtersten wagen van de stoomtram Toen hij den conducteur zag aankomen sprong hij van den wagon met het gevolg dat hvj met een der wielen in aanraking kwam en aan linkerbeen en arm zoodanig gekwetst werd dat er aan het behoud van zijn leven gewanhoopt wordt N R Ct Met het stoomschip Bromo is te Rotterdam aangekomen een detachement OostIndische militairen sterk 31 man Onder hen bevond zich de sergeant der artillerie P Verbaarschot ridder der Militaire Willemsorde 4e kl Volgens den wensch van het departement van Koloniën werd aan het detachement oen feestelijke ontvangst bereid Nadat het detachement op twee gelederen op het voorschip was opgesteld nam overste Carabier het woord Hij heette de soldaten welkom in het vaderland en huldigde hen als handhavers van het Nederlandsch gezag in onze Oostindisohe bezittingen In het bijzonder verwelkomde hiJ denkranigenscrgeant P Verbaarschot die op 24 Mei 1898 te Lam Pisang als stukskommandant onder heftig vuur van den vijand bedaard met vnren was doorgegaan tot hij het vuur van den vjand tot zwijgen had gebracht Den 16n en 17n Juni daarna had hij nogmaals gelegenheid zich roemrijk te onderscheidon biJ de tuchtiging van Kroeng Raba evenals Lam Pisang gelegen in de beruchte kloof van Beradin in de XXII moekims Daarvoor had biJ de Willemsorde gekregen Overste Cambier eindigde met een driewerf hoezee voor de Koningin en een driewerf hoezee voor sergeant Verbaarschot Sergeant Verbaarschot is tweemaal ifednrendo vier jaren van het leger hier te lande gedetacheerd geweest bij de O I troepen en keert nu terug naar zijn regiment het 3e veldartillerie te Breda AV JEU De correspondent der N R Ot te Batavia seint onder dagteekening van gister Op 16 dezer werd luilenant Smelt in de nabijheid van Tjaleuë levenlgevaarljjk ge wond Tjaleuë ligt in de VIII Moekims Sama Indra en Lbo Kadjoe van Pedir Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 19 dezer gedagteekendc telegram van den gouverneur gene