Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1899

I IVo 7895 Donderdag 25 Mei 1800 38ste Jaargang GOUDSCHE eOHAOT MeuwS en Advertentieblad voQr Gouda en Omstreken TtlefooB Ha M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 80 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telefoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afisonderlijke Nommers VIJF CENTEIS tenst elt Mcol HOFLEVERANCIER Veenestraat 2 den Haag UaOOD UN BE8CHlJITFABBieK LÏÏITCHEON ROOM Pain de Luxe AltemoonTea Koffie Chocolade Melk f 8CHIEDAMMEK GENEVEE Merk NIOHTCAt V Mgba r bijl Teeters Jz A U beiriji ran Bchtheiil i oaohet 80 kurk stflwli voorlien nn don naam der Firma P HOPPE OIITVA IGBÜ allo soorten SCHOENWEEK voor het geisoen 1899 Geen beter adres als het Nosrêrabandsch Schoen en Laanenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover da Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Zenuwen Maagriijders wordt nit orertniging als een werkelgke hulp in den nood het boek JSaad g e ver aanbevolen Na ontvangat Tan adrei por briefkaart ordt éit boekje hanco per post toegeionden door BLOKFOEL 8 Boekh Zaltbommel EERSTE HEDERLANDSGBE RUWIELPABBIEK Directoor H BUEGEBS DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen i 87 50 Model A met 80 Model A 110 Model AA 12B Model AAA LUXE RIJWIBL 160 ÖEWONE ACATENES 165 LXJXE ACAÏENE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELKN op lle prpen 1 6 hooger ïerlegenwoerdijierJ C DE RUITER Gouda Kleiweg E 48 G OUDA Beveelt zich beleeld aan voor het LEVEREN en MAKEN van Heeren ea Kliiderkleedlns tegen de meest concurreerendo prijzen f0r Zie de Etalap e A SLEGT beveelt lioh aan tot hel leveren van Zuiver Zeeuvsoh Tarwebrood M eent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 mgf Bekroond op de Internatioule TenaonatelliBg van Bakkery Maalderg en Kook kunat te i Oravmhagt met een diploma Vergold Zilveren Medaille E CASSl TO TAN DA HTS Turfraarkt ITl Oouda SPREEKUUR van 8 tot f uur WOENSDAGS euVRUDAGSvajittotl uur ZONDAGS geen spreekuur lioiida D k A BRINKMAN Z0ON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 6en JUNI 1899 des middags ten half Ueee ure bjj enkele inschrijvipg op het Raadhuis Het aftreken van het perceel Wijk A No 152 aan de JVlarkt aldaar en het daar ter plaatse bouwen van een Politiebureau met Kantoren voor den Gemeente Ontvanger Het Bestek met Teekening is ter inzage op do Gemeente Secretarie en op het StadserJ Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester i Axmr ORANIM alAOAJBIMB DU Printemps NOU VEAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbnm voor het Zomer eixoeti nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJÜLESJAIBZOT C P ris Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden BesteUingen van at 25 francs vrll van alle kosten aan hnis met verhooging ReCxpedltle kantoor te Kotendaal N B TE HÜLR EEN FLINKE WASCH en BLEEKINRICHTING met ruime DR006Z0LDER mooi WOONHUIS en groot TERREIN gelegen te LoosDuiKKN ararprijs 8 per week Te bevragen 4ï J vas ROSSUM Halfweg te Loosduinen TE HUUR TERSTOND OP LATEE BOVENHUIS Adres MARKT 68 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ch iiilscb Wasscherij V4 M H OPPËMHEIMER 19 Kruiëkade Botterdant Qebrevetwrd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Hew A VAN OS Az dpeoialitnt voor bet atoomen en verren van alle Ueeren en Oameagarderoben alaook alle Kindergoedereu ypeciale inriebting voor bet atoomrn van plndiemantela veeren bont em Gordgnen talelkleeden ens worden oaar de ienwate en taatate methode geverfd Alle goederen hetig geetoooid of geverfd worden onaehidelnk voor de geiondaeid volgena ataal bewerkt AAMI OOKE VEIVHOOTSCBAP ZÜIDER HYPOTHEERBANR geveêtlgd te HHKitM Goedgekeurd bij Kon Beslnit van 15 Deo 1998 No 34 Uaatschappelijk Kapitaal Een Hillioen Qulden waarop 10 pCt gestort geheel geplaatst COIKRIISSAKISSEN FRANS TILMAN Bankier firma Victoe A VA HlJClCEVOEBEI TiLMAK te 8 Hertogenbosch Voorzitter Mr J DE BERGH Notaris te s Hertogenbosch Mr J C VAN DER LEK DE CLERQ Lid der Provinciale Staten van Zeeland Advocaat en Notaris te Zierikzee Mr Th G M SMITS VAN OIJEN Lid van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant te Eindhoven 2e Voorzitter Jhr J O DE JONG VAN BEEK EN DONK Onder Voorzitter van de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw en Bnrgem te Beek en Donk ERNEST E M C LAANE Bankier lid CAREL HENNY Directeur der AssnrantieMaatschappö tegen brandschade de Nederlanden van 1845 te s Gravenhage F A W GULJE Landhuiahondkundige te Breda J M INGEN HOÜSZ BOOTZ Bankier Ud der firma Isoen Hodsz Zooh te Breda Mr F E PELS RIJCKEN Advocaat en Procureur te Breda Secretaris Mr J W J VAN MIERLO Kantonrechter te Breda 2e Secretaris Jhr V M VAN RIJCKEVORSEL VAN KESSEL Lid der Provinciale Staten van Gelderland en Wethouder te NJmegen Mr J L H LIEBERT Advocaat w Notaris te Goes Mr J R DE KONING Notaris te Dordrecht der firma W Laanb te Roosendaal en Bergenop Zoom wonende te Roosendaal LEDEN VAN DEN RAAD VAN TOEZICHT F A W 6ULJÉ Mr F E PELS RIJCKEN J M INGEN HOÜSZ BOOTZ OIRECTEDREN Mr H R VAN MAA8DIJK en E J M DE BRUUN ACCOUNTANT E W 8CHALLENBERG te Rotterdam De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruUbetaling en zonder bijberekening van ndmlnUtrnttekoaten en geelt 3i pCt en 4 pCt i aud brieven uit in stukken van f 1000 f 600 en f 100 interest 1 Januari en Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te GOUDA btj de Firma MO TIJ UORTLAI D RIJWIELËi ü Wilt U prettig en goedkoop rpen Koop dan ee n Deze Rijwielen zijn fraai en S9lide en worden op maat gebouwd van af W 1 jaar degelpe garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere RUwielcn tot uiterst concurreerende prijzen ÜBTTINGLOOZE RIJWIELEN Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR Bonds Rijwielhersteller 1ste Klasse W I D VAN RIJME AM Veer tal Gouda B Ieder zijn eigen tti HronlDgs Llmoiiade Eabrlkaut Om zonder eenlge kennis vlug en gemakkelijk Fljf Liter d i gelflk aan 10 halve fiesschen KRONIKOSLIMOSADM te maken en ivel naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebrniksaanwping slechts BO ctn 2 stel in eens franco 90 ets na ontvaiigst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroqnd By een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriltelflk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Sen ieder waehte zich v or namaak Let op t adres K S DE BOEK 8neek Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekreonde eo wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N ¥ AN fiK DAIIi Co Uen Haagr Uoltreraneiers y Jgl SCHAIK CO S Meliaothe is het beate middel der wereld TAN 8CHAIK ft CO S Meliantbe gCDeeal Kinktaoaat VAN SCHAIK ft CO S Melianthe geneeat loowgl ad ala joil t VAN SCHAIK ft Co s Melianthe maj in ireen huiigeiie oDtbrekea VAN BCHAIK ft CO S Melianthe ataat voortdareud onder Seheituiidig loeoallt VAN SCHAIK ft CO s Meliantbe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK ft C0 S Melianthe ia bekroond met Eerediploma a VAN SCHAIK Co s Meliantbe bekroond met Oond VAN SCHAIK ft Oo S Melianthe ia bekroond met Zilver VAN SCHAIK ft C0 B Melianthe ia verkrijgbaar in taoona van 40 Cf f CU en ft bg Krma WOLFF Co k BÜDMAN Moordruht Weethavon 198 Ooudn C RATKLAND Botioop D MIMBIES m iweg E 100 B T WIJK Oudewater Oouda U KOLKMAN Waddinmem S fl TA MILD VeenUl H BOLLMAN Bodegrmm B 126 te atmda PIN KSE Nitunerkerk a d lJmL KEIMHSCEVING Inrichtingen welke gevaar schade of uinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA 1 Gelet op de artt 6 en 7 rter Hinderwet Brengen ter algemeenc kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J P van Beuzekom om vergunning tot het oprichten eener suikerballenbakkerij in het perceel gelegen aan de Turfmarkt Wijk H No 164 Kadastraal bekend Sectie B No 1891 Dat op Dinsdag 6 um 1899 des namiddags fcn iV tire op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te Brengen en dat gedurende drie dagen vOór dien dag op de Secret uie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen üouda den 23 Mei 1 699 Buriremeester en vl cthouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BultenlandsMTOverzIclit President Mazeau heelt do oproepingsbrieven voor de behandeling der Dreyfus reviaie voor het Hof van Cassatie aan de leden verzonnen De raadsheeren zijn opgeroepen in roode toga to verschijnen op Maandag 29 Mei te 12 unr des middags Het rapport van president BallotBeaupré dat op zijn laatst Donderdag zal worden ingeleverd zal anderhalve zitting in beslag nemen Mr Manan zal de revisie aanvraag krachtig steunen in een requisitoir van drie nur on de pleidooien enz znllen vormoedelijk twee zittingen in beslag nemen Men verwacht dus do uitspraak voor Zaterdag 3 Juni ♦ De toost van keizer Wilhelm in Wiesbaden op den verjaardag van den Tsaar waarin sprake was van de overeenstemmende bevelen die de vertegenwoordigers van Rusland en van Duitschland ter vredescouferentie hebben ontvangen zal meent het Petersburgsche blad Nówosti in Europa groeten indruk maken omdat er uit blijkt dat de Dnitsche Keizer streeft naar hetzelfde doel als de Tsaar voor oogen had toen hü de conferentie bijeenriep De traditio leele vriendschappelijke bnnrbetrekkingen tnsschen de twee rijken moeten door de solidariteit tnsschen de Dnitsche en de Russische vertegenwoordigers ter conferentie worden bevestigd FEVILLEIOX jedenkschriften van een Gelukzoeker OF AimiBAL DE VONDELING Waar Ael Fratisch DOOR W NUÏTERS 198 Voorloopig zal het dan wei gaan zoo iKwaad is het met dat stem ik toe Enkele wijzigingen maar dat komt wel in orde De baron dacht een oogenblik na liep heen en weer en zeide eensklaps Zet je daar eens neer Schraid Nog meer te verhandelen heer baron Wel dat is een drukke avond Heb je niet gehoord hoe ik je heb aangesproken kerel Camisard sloeg zich met de vuist op het voorhoofd zeggende Pardon excellentie maar die duivelsch gekke naam ik ben er nog lang niet gewoon aan Maar ik zal oppassen t zal wel komen Dat hoop ik want anders zou je mij in de n tste lasten brengen met je heer baron Ga zitten Schmid Schmid liet zich in een fauteuil neervallen welk meubel onder zijn gewicht kraakte Duivel wat ben je wichtig riep de baron Hoeveel weeg je wel Driehonderd pond deo laatsten keer dat ik De conferentie trekt te Londen voortdurend in hooge mate de aandacht Alle voorname bladen bevatten particuliere brieven en telegrammen erover Het coöperatief congres te Liverpool heeft eenstemmig een resolutie aangenomen die strekt om de hoop uit te spreken dat de conferentie weldadige resultaten mag hebben De Times betreurt nochtans in een hoofdartikel dat het verhand elde geheimgehouden wordt en erkent dat de vooruitzichten van de conferentie verbeterd zijn sedert het ontwapeningsplan meer en meer op den achtergrond komt en de internationale scheidsrechterlijke uitspraak over geschillen tnsschen de staten in gelijke mate op den voorgrond treedt Hierin alsook in do verbetering van de oorlogsgebruiken ligt volgens do Times de grootste hoop voor de toekomst Al doet de conferentie niets anders dan oen lichaam onder welke benaming ook tot stand te brengen om zekere min of meer ondergeschikte volkenrechtelpe geschillen in der minne te helpen vereffenen dan is reeds de conferentie en Europa s dankbaarheid jegens haar gerechtvaardigd Voor de Oostcnrijksche Dnitscfiers zijn de Pinksterdagen zeer belangrijk geweest Te Weenen waren de vertegenwoordigers van alle Duitsche partijen bijeengekomen om de nationaalpolHieke eischen van don Duitschen stam in Oostenrijk te fornraleercn en saam te vatten in den vorm van een program dat voortaan de Duitsche leden van de monarchie als een hechten band zal omvatten De vaak met gejuich begroete doch ook vaak met spütkreten ontvangen gedachte aan een onderlinge samenwerking een solidariteitsgevoel een steunen en vertrouwen op elkaar van alle Duitschers in de monarchie zal door dit program worden verwezenlijkt De leiders van de Dnitsche partijen hebben zich opgemaakt om de spreuk tot waarheid te maken die geschreven staat boven den ingang van den Hofbnrg te Weenen justitia regnorum fandamentnm Het program der Duitsche partijen werd Zondagmorgen gepubliceerd Alle Duitsche groepen van de conslitutioneele groot grondbezitters tot de christelijk socialistische hebben zich op dit program vereenigd Het bevat in de allereerste plaats de oisch dat de Dnitsclte taal zal worden gehandhaafd als algemeene taal voor het leger voor het parlement en voor de ambtenaren alle ambtenaren moeten bewijzen dat zjj naast hunne landtaal ook het Dnitsch volkomen machtig zijn In verband hiermede eischen de verbonden partijen de opheffing van alle taai me heb laten wegen een maand of tt geleden Toen ik nog bij mijn troep was als reus en veel rauw vleesch at wa ik er bijna vierhonderd De baron lachte luidkeels doch scheen het niet noodig te achten de conversatie over dit punt voort te zetten Hij goot uit twee flacons een gelijke hoeveelheid van een vloeibare zelfstandigheid uit m een glas doopte de punt van een servet in het vocht en begon Camisard s gelaat daarmede in te wrijven De uitslag was verrassend De roodachtige bruine rondom den neus violetkleunge tint van de huid van den reus verbleekte werd lichter De baron knikte tevreden Ga eens voor den spiegel staan Simon Schmid gebood hij De reus gehoorzaamde Hij uitte een kreet iets als een gebrom van ontevredenheid Zijn wenkbrauwen fronsten zich zijn hppen trokken zich samen Het schijnt je niet bijzonder te bevallen zeide Maubert deze blijken van ontevredenheidbespeurende Ik vind dat ik er zoo ver van mooi uitzieDuivels leelijk zelfs Ah I coquetterie hoogmoed op persoonlijk voorkomen ik had dat bij jou niet verwacht Sdimid zeide Maubert Coquet ben ik niet maar ieder heeft een zwak voor zijn eigen persoon Ik kan begrijpen dat iemand als gij met zulk een fraaie gestalte schoofie trekken fiere houding bevallige bewegingen een zwak heeft voor zicjj verordeningen en de wettelijke vaststelling van de taalgebieden der onderscheidene volken van do monarchie waarbij de wijze van onderwijs godsdienst prediking rechtspraak enz in de verschillende talen wordt geregeld Dit program door de Duitsche groepen opgesteld en in zoo vnzinnigen geest als met het oog op de toestanden in Oostenrijk is overein te brengen zal van nu aan als het program van actie van alle Duitsche groepen in Oostenrijk gelden voor den Rjjksraad zoowel als voor de Landdagen Verspreide Berichten Dditschlasi De gemeenteraad van Munchen heeft het voorstel aangenomen om hot onderhoud van het Bismarckinonnment aan het Starnberger Meer voor rekening van de gemeente te nemen I f OOSTESBUK De Nedef Oostonrijksche landdag heeft aan de gemeente Weenen toegestaan om een leening van 30 millioen aan te gaan voor den aanleg van stedelijke clectriciteit BINNENLAND TOd i De lïedêSéönlerentie is sinds Zaterdag verdeeld in 3 commissiën De eerste commisssie zal beraadslagen over de i eerste punten 1 beperking der oorlogsuitgaven 2 verbod van nieuwe vuurwapenen 3 beperking van het gebruik van explosiemiddelen en 4 verbod van onderzeesche torpedobooten de tweede commissie over do drie daarop volgende punten 5 toepassing der conventie van Geneve op zeeoorlogen 6 neutraalvefklaring van reddingsbooten en van schipbreukelingen 7 hernieuwing van de oorlogsgebruiken de derde commissie zal alleen onderzoeken punt 8 de arbitrage in haar geheelen omvang De Nederlandsche afgevaardigden zullen zitting nemen in de eerste commissie generaal den Beer Poortugael en de kapitein ter zee Tadema in de tweede commissie staatsraad Aascr in de derde commissie jhr VanKamebeek en staatsraad Asser Dat de Vredescouferentie geruimen tjjd zal bijeenblijven schijnt vrij zeker Toch beschouwen verschillende gedelegeerden de uitnoodiging tot het knnstfeest op 17 Juni als eene aanduiding van het einde der samenkomsten Zonder hooggaande verwachtingen te koes zelf Maar juist dat zwak moest ti mijn kunstmiddel als om hemehch elixer doen begroeten ge moest de flacon die dit vocht inhoudt kussen ala een levenbrengend aigod aI5 een bescherrageest want het stelt u in staat onder gevaren voor uw beelderige persoonlijkheid terug te keeren naar de stad waar gij beter dan op eenige andere plaats met uw uitwendige begaafdheden kunt schitteren en er al het voordeel en genot van trekken Zijn excellentie spot met mij entin zijn excellentie kan haar gang gaan ik onderwerp menatuurlijk Maar torh zou het me machtig veelgenoegen doen als ik met altijd zoo behoef teblijien bleek en door hijnend Mijn vnendmin rue Villedo zal me niet herkennen nU ik loo aankom en dit zou me zeer onaangenaam zijn Wees maar gerust Simon Schmid Met watzeep en ee paar handen vol water zie je er weerprecies zoo uit als voor een kwartier Wanneerde rol van Simon Schmid je dus eens begint tevervelen neem dan het eenvoudige middel waarvan ik zooeven sprak te baat en verander je inCamisard met een paw handen vol water kanje tot je zelven komen Ah 1 des te beter En het zou ook niet kwaad zijn als je nu eens binnen vijf mmuten hier den heelen boel had opgeruimd Alles maar in het zijkamertje Gauw dat het uit mijn oogen komt De l evelen des barons werden snel en overeenkomstig diens verlangen uitgevoerd Het was thans tien uur Wc gaan maar naar l ed mijn zeer waarde dienaar en vriend Schmid teren zijn vele huitenlandsche vertegenwoordigers wel van meening dat men ten slottetot eenigc uitkomsten van beteekenis zalgeraken Het weekblad De Amsterdammer wpt nog een artikel getiteld Neerlands eer aan ons gezantschapswezon in het algemeen en aan jhr mr Wttowaall van Stoetwegen in het bijzonder Het blad acht het niet bestaanbaar met Neerlands eer dat iemand als mr Wttewaall nog als gezant aan het Hof te St Petersburg gehandhaafd blijft Verder wijst het er op welke ongelukkige positie onze gezanten over het algemeen innemen Men recrnteert ze liefst uit de adellijke geslachten zij moeten gefortuneerd zijn en dan zijn zij zoo goed als zeker er voor spek en boonen bij te znllen zitten Zij hebben bijna onafgebroken een rentcniorsleven waarbij het vooral aankomt op maag en ruggegraat en als er werkelijk iets te doen komt trekken ziJ gewoonlijk aan het kortste eind De Arast acht het gold voor onze diplomaten besteed grootendoels weggeworpen en bovendien onttrokken aan takken van dienst die alle mogelijke hnlp verdienden en zelfs het allerniiodigste niet kregen Zal nu eindelijk de natie eens gaan spreken schrijft het blad en een hervorming cischen van het Departement vanBuitenlandsche Zaken P Hoe moeten mannen als Borgesius en Lely zoo er eonige vooruitstrevende in hun ministerieel hart hulst wel aanzien wat er nu gebeurt en ook hoe zullen zij het verantwoorden dat zü Nederland weer voor vier jaren bedeelden met een luxe departement terwijl Handel en Nijverheid de krnim pjes zelfs moest missen ook dat krulmpje voor de Vereeniging het Buitenland gebedeld f Voor een land als het onze is er geen rationeeler oplossing mogelijk dan dat voor zoover er diplomatie is te drijven dit geschiede onder leiding van den premier en een ministerie van Duitenlandsche Zaken in het ministerie van Handel en Nijverheid worde herschapen waaronder de consulaten ressorteeren terwp de zeer weinige diplomatieke vertegenwoordigers welke men nog onmisbaar mocht achten in de eerste plaats met bet oog op do handels en nijverheidsbelangen mogen zijn opgeleid zoodat zij niet alleen bij wijzo van uitzondering iets ernstigs te verrichton vinden Gelegenheidsgezanten mannen van beproefde bekwaamheid kunnen daarnaast voor buitengewone gevallen toch niet worden gemist Het is zoo er zijn in Staat en Maatschap Uitstekend heer baJon iHc wat Ik bedoel heel goed excellentie O ik dacht soms Ge zult zeker wel zoogoed willen zijn om de deuren nog eens goed te zien voor je er onder kruipt en niet al te jKte gaan slai en met waar Ik beloof het u En je karabijn bmnen je bereik te houden net als anders 0 ik heb mijn hand maar uit te steken Ofschoon het nog geen enkele maal noodig is gebleken i iik Wh eiken dag de lading na W 3 K geladen op mijn tafeltje rtHeel m ochtend om acht uur moet ÜM acht uurt goed c En vóór in te slapen zou ik nog maar eens goed de nan en die we afgesproken hebben voortaan te dragen nagaan Het is dringend noodig dat je ze goed kent en er je zoo aan went dat verspreken niet meer zal te vreezen zijn Als je je morgen niet vergist heb je een louis verdiend O dan kunt u hem mij al rast geven Ik zal hem verdienen i Ik hoop het En trek nu maar af Denk om de deuren en allea i Ik heb het genoegen uwe excellentie een goede nachtrust te wenachen Hiermede vertrok Camjsard Wordt vervoljid