Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1899

Naar de Dord Ct verneemt heeft mr Bichon van LJsselmonde bfl exploit van dagvaarding gister uitgebracht den bargemeester van Uselmonde als voor die gemeente in rechten optredende gedagvaard om op i Juni e k voor de rechtbank te Dordrecht te verschijnen ten einde zich te hooren veroordeelen oa aan den eischer alle kosten schade en interessen te vergoeden door het onrechtmatig wegbreken der veelbesproken heining veroorzaakt Voor den eischer zullen mr P Rink te Tiel als advocaat en mr J Salomonson te Dordrecht als procureur optreden j Men leest in Het Vaderland De diepbedroefde ouders van het verrooedelgk ontvoerde knaapje van 7 jaren datongeveer een maand geleden te Oravenhage werd vermist verzoeken beleefd aande vermoedelijke ontvoerders hun tot leniginghunner smart zij het ook bij ongeteekendenbrief te willen bekend maken of hun liefkind nog leeft in welken toestand het zichbevindt en wat de toekomst van hun kindzal zijn Dit reeds zou hm een greotetroost zijn t Do soldaat der koloniale reserve van M uit Wychen die is ingedeeld b j het in Juni naar OostIndië te vertrekken detachement ging Zaterdag ter hoogte van denTeersdtJk onder Nijmegen over de rails van den spoorweg liggen om zich door den naderenden trein te laten overrpen Toen hij door den machinist werd opgemerkt kon deze den trein nog tijdig tot staan brengen Van M werd aangehouden en Zondag door manschappen van de koloniale reserve naar Nijmegen getransporteerd OpmerkolSk is dat de vader van VanM eenige jaren geleden den dood vond door zich ook voor den trein te werpen Uit Doesburg wordt van 21 Mei aan do Z gemeld Hedenmiddag had alhier een vreeseiyk onjcluk plaats De zoon eener Botterdamsche familie die te Ëllecom logeerde reed per velocipede naast de van hier in de richting van Dieren ten 4 12 vertrekkende tram Op de hoogte tusschen den Driekoningen en de Schipbrug waar de tram diagonaal ziJn weg neemt volgde genoemd jongmensch die locaal hier geheel onbekend was in die richting met het noodlottig gevolg dat hij door den laatsten wagen gegrepen en overreden werd Verschrikkelijk verminkt werd hy opgenomen Dr Bloemers direct ontboden kon slechts don dood constatecren Het l jk werd per brancard stadwaarts gebracht aldaar gekist en daarna naar de diepbedroefde en zwaar tteproefde familie te EUccom overgebracht Een manufacturier Ammersken te Schoemda ontving onderstaand briefje van een dienstbode die bij hem in dienst zou treden AmmemI Ik kan niet komon wegens omstandigheden ik moet trouwen ik wist bot niet eerder A IJ RH Onder dagteekening van 23 Mei uit Pedir is omtrent de krijgsverrichtingen in de Pedirstreek het volgende telegram bij het departement van kolonién ontvangen Ylrecte Spoorwe erblndlngen met GOUDA Zomenllenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 8OUD 0TTl DAIl i eet 11 91 ll lt 19 18 1 16 1 11 8 85 8 4 9 14 10 4 U ll 5 1 l T 1 14 1 11 89 I 11 88 11 4 1 U ll 18 81 9 48 10 1 11 41 lUI Alleen Ie en Ie Uieee tsUe kgbeldea 0 deie beinei lijn Zenlei Ibaitf en Diaedig ndupebe retonrbiljetton rear de Se kl iirktijebur legen enkelen mehtpnie fl Hollnndeclie Spoor KOTTERDiM OODn Tiee U l7 u 4 10 80 7 16 7 87 5 11 5 11 18 U f 40 10 19 10 19 10 8 10 48 n 4V 10 49 5 46 5 55 1 1 11 54 19 0I1 18 84 l U j 7 4 0 Ï4 9 00 10 0 10 17 llL le e Ueeee e W Mm ItolaUef op d loep ke nle p to d rfe J Hrilnndech y OOODiwUKN BiAOfMe ene 18 t 1 08 1 01 1 14 1 46 4 18 4 56 5 15 1 1 k 6 07 1 1 6 1 1 8 5 8 U 6 1 10 1 48 4 4 16 4 4i 5 87 6 65 ii m 5 41 e l6 7 17 7 89 7 19 8 80 8 S9 9 18 10 18 10 81 10 40 8 11 w 10 18 8 88 i 10 17 E 10 89 15 48 7 4i 06 8 41 8 48 8 SI O 10 44 10 68 11 07 9 88 9 87 10 1 11 15 UU 11 80 11 41 I 11 6 10 6 11 45 U 11 44 10 10 10 1 l t 111 16 0 5 80 18 7 00 7 4 7 51 8 11 48 8 18 8 41 g SO 10 08 8 M 10 11 00 i 60 7 17 1 1 l tl 10 16 10 10 11 10 17 10 81 lll 4 10 S4 11 87 UM 1 1 t 4f Ml 05 7 01 7 1 7 4 l ll t 7 ai 7 47 Il 9 0S = 9 87 10 18 U S7 l 0 U S7 B ik i lle WU kl e keUto P IMr r d Uj B nkeUn A Uri ep rt BU n O O D U k l MSTtlOiH Qnadn 17 9 SI I0 7 1 08 4 O 90 7 18 8 9a 10 80 110 AutW 8 019 01 10 16 18 48 18 57 4 57 8 17 8 11 10 01 87 11 5 Amit 0 8 II 9 10 lOSO 1 08 1 10 6 11 8 80 11 18 11 11 11 07 Tiaenm 17 4 8 1 r H 11 40 8 10 8 J7 8 46 1 18 8 o c t 10 19 10 67 18 00 11 14 11 18 9 81 10 51 11 41 K Sl K 8 47 0 55 7 10 S H 7 18 8 88 40 7 8 T 8 84 50 6 04 nt 8 7 1 5 8 10 9 01 U ll 1 68 8 41 4 45 80 Aan W 7 90 8 15 9 1 11 80 8 08 4 00 6 00 8 818 00 10 0 limU 09 t H lo OM 11 kl l 5 4 47 5 49 7 9 8 4 11 O ü 6 7 9 i ii W fi i 1 Wosnlc 5 16 6 5 jjjj ui 7 17 SmdT 6 ïo l l iJl M W W il van die betrekkingen en baantje geestdoodend bedertelgk voor hen die ze oitoeleoen maar men kan ze niet atschallcn om de cene oJ andere reden Poch onze gezanten zonder diplomatieke oefenschool en werkzaamheid zü zijn niet alleen een gevaar voor hen zelf maar ook voor t vaderland en wie weet hoe z bg een betere opleiding waarom al dertig jaar door de practische kooplieden en njveren is gevraagd de natie op practisch terrein goede diensten hadden knnnen bewyzen Dat De Beaufort na de vredesconlerentie als die ten minste niet onbelioorlgk lang wordt voortgezet aftrede en het vooruitstrevend ministerie door de zoo noodige hervorming tot stand te brengen iets van den trenrigen indruk nitwissche thans door den minister van bnitcnlandsche zaken niet alleen maar door het gehecle kabinet dat met hem amcnwerkt gemaakt Gemeng de Beri chten Men meldt uit Den Haag Eenc ontsporing op de Htaatsspoorljju dat overigens ongelukken noch materieele schade berokkende kwam eergisterenavond al heel ongelegen voor den dienst aan het station alhier Een der locaaltreinen Haag Voorburg ontspoorde aan laatstgenoemd klein station tijdens het rangeeren Een tweetal wagons kwamen daarbij in zoodanigen stand dat het heel wat tgd vordeid alvorens de Ifln waarop de ontsporing plaats had vrijkwam ten gevolge waarvan de uit Den Haag vertrekkende treinen op een druk uur hall negen omstreek van een ander poor moesten afrijden hetgeen met het oog op den tamelp veelvuldigen treinenloop enz heel wat last veroorzaakte Oemcld is dat verloden week opeenHeldersche haringvlot die ter ansjovis vangst was de 23 jarige Arie Been door den bliksem gedood werd Intnsschen meldt men nader aan de D Ct dat er twijfel bestaat of Been wel dood is althans de genecsheeren weigerden tot dusverre eone verklaring van overlijden af te geven daar men hier vermoed Hjk met een geval van schflndood te doen heeft Op de Hoogstraat te s Oravenhage had volgend vreemdsoortig Incident plaat t Is kwart voor tienen een heer wandelt kalm zijn sigaartje rookcnd naar zyn bureau Plotseling staat een juffrouw voor hem en geeft hem een klap mot oen parapluie op het hoofd dat zün hoed tot over de ooren zakt Beteuterd trekt de heer den hoed naar boven en wi juist tot do juffrouw zeggen maar juffrouw dat is een schandaal wat moet je van mii hebben f of klets boom klinkt het door de straat on de heer krijgt opnieuw een paar penter tegen zijn kin op ziJn lorst en armen Nu grjpt hi de juffrouw terstond beet en juist ontrukt zich deze onder scheldwoorden terwijl een agent verschijnt De heer doet ziJn beklag w 8 8 a ot s 4t I 1 51 8 59 9 C8 8 1 7 0 7 1 do r 7 17 7 7 41 10 1 10 Ond HMidnokt mnwnkark OdlMlll bmrdM M Bo d D P Bottardam B lUtm a e Di 8 48 8 11 I w Bottgrdua Baun Rottordiim D F BotUrdam M Oipella KUuvnkerk Hoordrwbt wda 8 46 6 6 0 14 O 4 45 4 15 6 04 5 11 5 17 w 7 18 8 00 8 48 8 8 87 1 00 7 48 0 I OI l 8 07 1 88 9 10 9 88 Soudi Ït akuii i Mp rk ll BMtnBMr Z K Mnl Voorburg Hit 6 41 6 48 e 08 t 18 8 14 Vooroorf ïoetomi Z rt Ztnokail Moaro eodi w 07 5 f0 14 7 60 5 81 6 41 08 7 04 Uudn W rd Utrwki 8 66 I 9S TT Och meneer antwoordt de agent leukwe die juffrouw loopt hier lederen morgen zo is niet erg goed in d r bovenkamer ziet u en er zijn zooal ze zeggen geen termen om ze in oen gesticht te stoppen II Bij het opzoeken van benden in de 9 Moekims Kenmangan zgn gevaarlijk gewond twee militairen beneden den rang van officier en is een tuselier vermist De vjjand had een twaalftal gesneuvelden Zooals wiJ onlangs mededeelden zegt de Javabode is bepaald dat Tenom en Panga niet meer behooren tot de voor den algemeenen handel opengestelde havens ter westkust van Atjeh De eigenaardige beteekenis hiervan zal velen ontgaan zjn men heeft hier eindelijk het slot der ongelukkige Nisero zaak voor zich Men zal zich herinneren dat de loslating der gevangen bemanning van de Nisero destijds werd verkregen tegen betaling van een ton gonds aan den radja van Tenom en de belofte om de havens van zjjn landschap open te stellen De in September 1884 gesloten overeenkomst bevatte de bepaling dat de haven nimmer meer door het gouvernement gesloten zouden worden coolang de radja zijnerzps zijne verplichtingen nakwam verder werd hem uitdrukkelijk het recht toegekend zich bij alle besprekingen met het bestuur door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen nooit zon hij verplicht z n zelf te verschijnen Vijftien jaren heeft het geduurd eer ergelegenheid kwam ons van deze vernederendeen hinderlpe overeenkomst los te maken Toen de radja zich in het begin van December 11 door de benden van toekoe Oemaruit zgn land verjaagd zag ging hg hulpzoeken bg de compagnie en verklaarde hyzich tevens bereid een nieuw contract tesluiten waardoor de oude overeenkomst geheel zou vervallen Dit geschiedde den 14nDecember de radja heeft zich thans verplicht alle hem door het bestuur te gevenbevelen op te volgen zoodat hy nu in dejuiste en bohooriyke verhouding tot het gouvernement is gekomen en het hinderlgkeoverblglsel der Nisero kwestie ten langenlaatste voorgoed is opgeruimd Volgens officieel bericht zgn de beide kolonne welke uit Daja over den Tjot Empee en door liOhong en Lepong terugkeerden den 18n April te Kotaradja aangekomen zonder ergens een ontmoeting met den vgand te hebben gehad De kolonne van der Wedden keerde van Tamseh te Segli temg en werd alleen in het bivak Tjot Moerong licht beschoten De dekking der geniewerken aan den spoorweg van Segli naar Padang Tidji werd nabg Langgi plotseling beschoten door een Atjehscbe hinderlaag waardoor de le lnitenant der infanterie D van der Keilen een schampschot bekwam en oen inlandsch fnselier niet levensgevaarlijk gewond werd de dekking attakeerde en verjoeg den vgand die één doode bekwam en een Beaumont geweer een achterlaad karabyn zoomede drie donderbussen en blanke wapens achterliet Toekoe Djohan Lampassee onderwierp zich Panglima Polim en de pretendent sultan bevinden zich in de Oeloe Samalangan 4 U 4 48 4 55 5 0 5 09 6 18 4 16 4 87 4 47 4 64 6 0 1 5 07 8 05 1 44 61 1 54 01 i 08 8 14 1 8S Ml 8 41 8 00 4 0 4 80 4 8 4 40 4 61 6 01 1 86 1 41 1 18 8 0 17 8 14 l 7 4 17 11 00 8 8 10 88 10 48 S 41 10 6 11 1 11 8 1 1 58 9 19 10 00 10 84 9 1 10 54 9 4 BiJ eene van uit Padang Tidji gestelde nachtelgke hinderlaag kreeg de Enropeesche fuselier Hemrica een bajonetsteek waaraan hg overleed Posterijen en Teiegraphie Benoemd Mei Tot telephonist mej E Kromme enmej E A G Drouven beiden te Rotterdam Mei Tot commies der postergen en telegraphic 4de klasse de snrnnmerairs derpostergen en teiegraphie ö Wolters teZeist C A Otten te Velp F H Schoemaker te Roermond J W Schouten teOldenzaal A Donkersloot te Hoorn M F Schram de Jong te Osch M P Buys J A Hnssem J Tieks Koening J G M J Langeraap J P A Kater A Veenhoven H Gorter J Vierhout P J Lee rink B F Beerents I Emanuel C 011huys allen te Rotterdam telegraafkantoor C A van den Briel J W van Schagen en M C Keukenmeester allen te Amsterdam postkantoor trt brievengaarder te Willemsdorp M P de Korver 16 Mei Tot commies der postergen 4de klasse de surnumerair der postergen W A H Gelderman te Zetten met verplaatsing naar Zwolle 1 Jnni Tot telephonist te Amsterdam mej P J de Visser Verplaatst 15 Mei De telephonisten mej M W Cieremans van s Gravenhage naar Delft mej A H E van Tienhoven en mej G A P J Koedgk beiden van Rotterdam naar s Gravenhage 1 Juli De commies derpostergen 2de klasse P B A van der Voort Maarschalk van het bureel van den Inspecteur der postergen en Teiegraphie te Arnhem naar het bureel van den Inspecteur der Postergen en Teiegraphie te Utrecht onder intrekking van zgne aanwyzing als beheerder van het bgpost en telegraafkantoor Groote markt te Arnhem Werkzaam gesteld voor 6 maanden 16 Juni Bij het Hoofdbestuur de commiesder postergen 3de klasse J Kaan te Rotterdam Verlof verleend 1 Juni Aan de klerk der postergen en teiegraphie 2de klasse mej W K M Klerk te Amsterdam telegraafkantoor voor den tgd van 6 maanden met stilstand van anciënniteit Eervol ontslagen 1 Juni De telephonist mej A M H L Weyand te Amsterdam STADSNIEUWS GOUDA 24 Mei 1899 Bg Koninklgk besluit is o a pensioen verleend aan jhr C W van Weiier ofvon Weiier of von Weiier tot Poelwijk ontvanger der directe belastingen en accgnzen f 2740 De Afd Gouda van het Alg Ned Werkl Verbond zal op Maandag 29 Mei des avonds ten 8t uur in de Harmonie aan de Markt eene openbare vergadering houden waarin als spreker zal optreden de heer D de Klerk van Rotterdam lid der Tweede Kamer met het onderwerp De Ongevallen Wet 1 10 17 11 1 8 17 8 81 7 6 03 10 8 17 1 88 10 10 10 17 10 14 111 81 10 40 P 8 50 10 47 10 65 7 40 9 19 I8 10 08 10 15 10 88 9 58 10 8 8 17 7 14 41 47 8 18 8 iO Vrydag 19 Mei 1 1 werd de Afdeling van de Spelling Vereniging hier ter stede gekon stitueerd als Afdeling Gouda en Omstreken Er werd oen Huishoudelik Reglement vastgesteld dat echter door het Hoofdbestuur moet worden goedgekeurd De Afdelingskontributie bedraagt f 0 50 Het Bestuur zal bestaan uit de heren Dr H IJssel de Schepper W J L van Dissel J H van den Bosch en de dames mejnfvr E Julius en M P P Wgnroi De Afdeling begint met 39 leden waaronder 11 dames Alfen a d Rus 22 Mei Het derde festival der Harmonievereeniging Beethoven directeur A J Markx ter gelegenheid van haar 10jarig bestaan werd met groote opgewektheid gevierd 24 muziek en zanggezelschappen met pi m 700 leden brachten behalve den feestmarsch elk twee stukken ten gehoore voor een feestelgk gestemd publiek dat van heinde en ver in zoo groeten getale was samengestroomd dat spoor en booten nauwclgks voor t vervoer voldoende waren Eenige leden van een der vereenigingen maakten van deze gelegenheid gebruik om gverig in de drie dorpen te colporteeren met De Kleine Amstel en IJbode officieel orgaan van de antirev propagandaclub Keuchenius onder t geroep van weg met leerplicht leve de volksvrijheid De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 September te vervullen is de betrekking van leeraar in de gymnastiek aan de rgks hoogere burgerschool te Gouda Jaarwedde f 600 Zg die voor deze betrekking in aanmerking wenschon te komen gelieven zich vóór 10 Juni scbrittelgk aan te melden by den inspecteur van het middelbaar onderwys dr J Gampert te Amsterdam en indien alsnog nadere inlichtingen betreffende deze betrekking worden verlangd zich daartoe vóór laatstvermelden datum te wenden tot den directeur der voormelde school Stct SOHooiraovEK De heer D de Klerk lid der Tweede Kamer zal Zaterdag in het Heeren Logement alhier optreden met het doel een afdeeling op te richten van het Algem Nederl Werklieden Verbond Reeuwuk Bg de aanbesteding voor het gemeentewerk alhier werden de navolgende insehryvings biljetten ingeleverd Voor timmerwerk door J Kuilenburg ad f 262 M Hoogendoorn f 246 P Mac Daniöl f 251 C Groenescheg f 285 D Oroenescheg f 227 S Heemskerk f 210 allen uit Reeuwgk Voor metselwerk door C Van Wingerden ad t 317 50 W Van dor Lecq f 339 V Bontebal f 336 allen uit Reeuwgk Voor verfwerk door N Penning de Vries ad f 73 40 L J Smit f 160 beiden uit Reeuwgk Voor smidswerk door G Vente ad f 230 J Mac Daniël f 238 25 Terwyi voor de besteding van het polderwerk werd ingeschreven door P Groeneschey voor f 640 J Kuilenburg f 518 P Mac Daniël f 498 D Groenescheg f 497 50 ttUen te Reeuwyk De gunning is voor elk der afdeelingen aan de laagste inschrgvcrs geschied Rechtzaken Door de Arrondissementb Bechtbank te Rotterdam werden gisteren veroordeeld C S 32 jaar touwslager te Gouda wegens wederspannigheid tot 7 dagen gevangenisstraf H R K 26 jaar sjouwer zonder vaste Woonplaats wegens mishandeling te Gouda tot 45 dagen gevangenisstraf Het Gerechtshof te Arnhem heeft op 2 Maart jl uitspraak gedaan in een niet onbelangryke rechtsvraag betreffende de personeele belasting De directeur der Deventer tapytfabriek had in het beschrgvingsbiljet voor de personeole belasting voor het kantoor opgaaf gedaan van twee haardsteden en werd vervolgd omdat er nog een derde aanwezig was in de teekenkamer Bg genoemd arrest heeft het gerechtshof Weekbl v h Recht No 7273 hem vrygesproken En wel in de eerste plaat omdat men bg de invulling van het beschrgvingsbiljet kan volstaan met op te geven t geen men belastbaar acht behoudens de gevolgen van onjuiste opgaven waarvan de administratie zich door persoonlgk bezoek kan overtuigen Het opgeven dus van haardsteden die werkelgk aanwezig zgn maar die men niet belastbaar acht wordt niet vereischt evenmin als dit bg dienstboden paarden enz het geval is De verdere vraag of de opgaaf juist was werd door het Hof bevestigend beantwoord en wel omdat de teekenkamer uitsluitend gebruikt ten behoeve der fabrikatie der in de fabriek vervaardigde voorwerpen als werkplaats moet worden beschouwd en als een onafscheidelijk geheel met de fabriek uitmakende hetgeen met de igenlijke kantoren niet het geval is die slechta zijdelings inzonderheid op admini stratieve wflze met de fabriek in verband staan Het niet belastbaar zgn van fabrieken strekt zich dus ook uit tot zulk een teekenkamer en de haardstede daarin aanwezig VERSCHEIDENHEID Op de beruchte Manacles en wel op dat gedeelte dat de Lowlands heet en waarop in October de Mohegan verging met een verlies van 100 man is in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half twee andermaal een transatlantische stoomboot de Paris gestrand die Zaterdag Southampton verliet met bestemming naar New Vork en te Cherbourg een aantal Fransche Duitsche en Zwitsersche tusschendekspassagiers opnam Het is niet onmogelgk dat de officieren van de Paris niet met de route via Cherbourg bekend waren daar het eerst de tweede maal was dat deze plaats werd aangedaan want noch het weer noch de helderheid van de lucht lieten tgdens het ongeluk iets te wenschen over tcrwgl het schip volgens berekening 15 i 20 mglen uit de koers was Alleen viel er een dichte zomerregen waarvoor de kapitein de brug verliet om zgn regenjas te halen luist op dit oogenblik riep de wacht dat er land in t zicht was en nauwelgks was de kapitein F Watkins op de brug teruggekomen of de Paris schaafde met de kiel langs de blinde rotsen en liep in een oogenblik vast De passagiers die meest allen sliepen werden dadeiyk aan dek geroepen doch hooWel velen half gekleed zich haastten boven te komen was er geen spoor van paniek te bespeuren en geschiedde alles in de beste orde Op de noodseinen volgde spoedig antwoord en het duurde niet lang of van Falmouth en andere nabijgelegen plaatsen werden reddingsbooten afgezonden waarmede het gelukte de passagiers aan land te brengen Toen het licht werd bespeurde men de masten van de gezonken Mohegan boven water uitsteken op een afstand van 1 mgl ongeveer De Paris zit tusschen dit schip en de kust in De bemanning bleef voorloopig aan boord daar de toestand niet gevaarlgk bleek Alleen hebben de rotsen de kiel opengespleten doch met hoog tg hoopt men het schip weer vlot te kunnen krygcn Geen persoonlgke ongelukken zgn te betreuren hoewel er niet minder dan 886 passagiers aan boord waren De Paris die in den SpaanschAraeri kaanschen oorlog als hnlpkmiser bg de marine der Vereenigde Staten dienst deed meet 10 669 ton on haar machines hebben een vermogen van 20 000 paardekrachten In de Times beklaagt de heer A van Wermeskerken ambtenaar aan het landdrosthof te Johannesburg zich over zgn reis op een boot van de Castlo lgn Hy schrijft dat er te Kaapstad verscheiden teringlgders en enkele in een ver stadinm aan boord worden toegelaten Met een dezer moest hg in één hut slapen Hg kon geen andere hut krggen en moest zich voor de verdere reis met een sofa in de groote kajuit behelpen De schrgvcr verlangt dat er op de booten naar en van Zuid Afrika die geregeld teringlgders vervoeren betere maatregelen van afzondering genomen worden en oppert eenigen twyfel üf er wel voldoende ontsmet wordt Verscheidene boereu Naar aanleiding van de Vredesconferentie en een zeker voorval onlangs te St Peters burg voorgekomen verhaalt de Haagsche briefschrgver van t N v d D de volgende historische anecdote over een onzer gezanten Op zekeren dag t i meer dan 35 jaren geleden kreeg een attaché der Nederlandsche legatie te Weenen onaangenaamheden met een Oostenrgkschen officier waarvan een uitdaging t gevolg was Hetzg wegens zuiver persooniyke oorzaken of om redenen van Staatsbelang achtte de gezant t noodig dat duel te voorkomen Hy liet den attaché komen overhandigde hem een brief en voegde er bg dat hy dit stuk met buitengewoon gewichtigen inhoud onmiddellijk zelf naar den Haag moest gaan brengen Regelrecht van het station ging de attaché naar den minister en overhandigde den brief die Zyne Eicellentie met aandacht las waarna hij den brenger bedankte voor zgne goede zorgen De attaché bleef dralen met heengaan Kan ik n ergens mede van dienst zgn vroeg de minister Excellentie was t antwoord ik zou gaarne verlof bekomen om dadeljk naar Weenen temg te keeren tSpyt me meneer hernam daarop de minister maar dat is t eenige dat ik niet voor u kan doen Lees maar En hg gaf hem den brief die ongeveer deze woorden bevatte Zend brenger dezes nooit naar Weenen temg Zondag werd te Haarlem door een agentrechercheur aangehouden een doofstommebedelaar die hem op straat een lei aanbood waarop geschreven stond Ken doofstommeubelmaker zonder werk vraagt UEd beleefd cene kleine ondersteuning vour eenwarm middagmaal Bg zyne aanhoudinggaf hg op Jan Verlee te heeten maar alspoedig is gebleken dat hg is genaamdMaarten Postmus en gesignaleerd stond inhet Algemeen Politieblad daar hy nog 15 dagen hechtenis moest ondergaan terzake openbare dronkenschap hem opgelegddoor de kantongerechten Kampen en Zwolle Hg is naar het Huis van Bewaring overgebracht O H C Francisque Sarcey heeft onder zeer vele typische herinneringen de volgende tien geboden voor comediebezoekor nagelaten wier toepasshig genoeg internationaal karakter draagt om ze voor ons schouwburgpubliek te vertalen Zg luiden Kom nooit te laat in den schouwburg Hinder nooit uw buren met een overdreven gebarenspel Keer nooit uw mg toe aan degenen waar giJ vóór langs gaat Tracht hun ekstcroogenje sparen Bolemmer de voorstelling niet dooruw particuliere gesprekken Lach en buil zonder aanstellery Wanneer gg niet buiten het snoepenkunt doe het dan zonder de begeerte uwerburen op te wekken Wanneer giJ niet in staat zyt zondertekstboekje of programma do vertooning tevolgen sla de blaadjes dan zachtjes um niets is op een roerend oogenblik onaangenamer dan het ritselen van papier By muziek uitvoeringen sla men demaat niet met het hoiifd of met den voet daar is de dirigent voor Ry het weggaan zult gij niet den uitgang versperren onder het voorwendsel dedames te lorgneeren of iets tegen uw palfrenier te zeggen te hebben Gaat boen zonderhoovaardg en drakte De Prov Gr Ct meldt Van een laaghartige streek word Zondag de requisiteur A Joekoop in dienst bg de Kottei damsche Tooneeliatendiroctic Le Gras Haspels de dupe Toen Zondagavond het gezelschap te Gronmgen speelde kreeg de tooneelbeambte öoekoop een telegram uit Rotterdam dat zijne vrouw tengevolge van een broerte overleden Was Het telegram was onderteekend Piet do naam van een broer van G Maandagmorgen vroeg begaf G zich onmiddellgk naar Rotterdam nu een zonuwachtigen nacht te Groningen te hebben doorgebracht Ecrgistermiddag te Rotterdam in de echtelijke woning aangekomen vond hg zgn vrouw en kindoren in blakenden welstand geheel onbewust van hot valsch telegram Do nstitie is met de zaak in kennis gesteld en het origineel telegraphisoh bericht aan het telegraafkantoor te Rotterdam opgeëischt SeO oStaats loterij 6e KImm Trekking ran Woeimlnu U Mei No B061 18188 ea 19570 leder lOUO No 1189 13748 14518 ea 1508 ieder 400 No 48 8 10JJ9 18628 en U880 ieder 800 No 1836 18 881 3ii 64 7 6890 768 10488 13 99 U704 14188 14t7 14485 15 a 11898 1701 0084 10538 en Ü064I ieder 100 Prijzen van 70 1 8898 4659 7414 9589 18604 16961 18701 89 8941 68 78 46 18748 16015 18860 96 97 4614 7880 9889 U850 16104 78 14 8007 7 80 9701 18984 88 18981 874 67 4995 7768 88 85 16887 19186 80 8111 6818 7803 9908 13101 1 41 19174 8 7 48 as 10019 86 88 19 i61 50 77 56 8t 46 ü 18884 19400 17 8816 5864 8049 47 18486 J6al0 6 93 83 84 58 13688 79 17 80 8807 5440 8181 10380 46 1711 91 742 37 40 86 58 13889 99 19589 900 3467 51 98 10467 87 17598 88 108 8688 6618 8108 10785 13788 17848 79 38 8868 9 7 10847 18810 80 19821 1181 8981 6791 14 4 90 17791 19884 1848 98 6808 8101 10981 88 17810 19914 1448 4005 17 8484 11041 14484 17108 80081 1500 11 087 8114 58 14608 S 91 71 47 88 41 11840 9 18010 10151 1668 68 487 74 118 0 58 88 81 1788 41 89 8889 8 14770 19158 10167 1961 4115 6644 8708 11689 14541 16887 71 78 11 876 8106 97 14944 57 90841 8188 4810 6789 98 11717 15148 18811 10411 1441 95 886 99 11919 lsi98 18848 8 84 4468 88 8964 11011 16811 18819 80S15 8681 4611 900 1046 15544 17 10 7 1880 84 7880 1186 11166 16637 48 10881 1768 68 00 9180 18898 15874 10 1178 9 738 H81 14 15911 M KluM l Mjü No 14178 l 70 airt NIEUWE MESST0I7EN bjj A 7an os Az Ud Taillonr Kleiwog B 73 730 GOUDA t lflHionn Ko 11 tmslerdam Vikn Slotkra 7 M 101 90 8 Vl 84 Ueurs van 83 UEl 87 NlDiw i D Jen Nod W 8 dito ililo dito 8 dito dilo dilo 3 Holisia Obl Qouill 1881 88 8 TiiJi Insokr in 5 1888 81 6 OoiTM Obl in pnpior 1868 5 dito in lilter 18 8 5 PoaTOQlL Obi met ooupoii 8 dito ticket 8 66 8 98 98V 108 61 79 98 88 106 101 101 101 1 746 507 108 66 1 t SOI 1541 100 100 Roeusu Obl fiinnenl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito hl Botha 1869 4 98V dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 5 8pakj Fer wt aohuld 1831 4 Toaxuj Oapr Couv leen 1890 4 tle leaning aerie D Geo loeriin aerla 0 ZoiD Ar Rep v oblg 18915 101 Uliloo Ubl Buit 8oh 1890 6 ViHltoal Old 4 onliop 1881 AvaTiaoAM Obligntiea 1696 8 RoTl laDA Sted leeu 1894 3 NlD N Afr Hindoiav aand Arend b Tab Mg Certilcaten DeliHaiitaohaii ü d to Am Hypulheekb pnodiir 4 Ciilt Mg dor Voratenl aand a Or Hypolboekb pandbr 8 i Nederlandsche bank aand 1 Ned Handelmaatsck iH o I N W k Pae Uyp b pandbr 8 RotL Hyi Otbeekh pandir S t Utr Hj otlieakb dito 8 98 i OosTRNR O lat llüng bank aand I Uuai Hypotheekbank paiidb 4 90 11 aso i15 100 67 160 Amkkika Ëqut bypath pandb 6 Maiw L O Pr Litn rert N D Holl IJ 8poor Mg a nd M l f t Ra i V St 8pw aand Ned Itid Bpoorwegm aaud I Ned Zuid Afr Spin aand dito dito dito 1891 duo I 67 iTauiSpoorol 1887 89 A llobl 8 Zuid lul Spwmij A H obl 8 1 0L H Wariehnu Weeuenaand 4 106 10 Ron Qr Ruu 8pw Hlj obl 4 Baltianhe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwani Ilomhr dito aaud 6 Kurik Ch Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 I 100 14 1 14 l Ambmia Con Pao 8p Mii oiil 68 Chi e t Niirth W pr O annd 144 dito dilo Win 8t Peter obl 7 140 Denver k Kio Or Spm eert T a 81 Illinoi Antral obl n goud 4 j 104 Louler Il Na heilli Oert y aand Meii o N Spw M lehrp o 105 Mi H K iD as V 4pCt pre aand N ïork Oulaa o k Weet aand l dito Ponn Ohio oMig Oregon Calif lu byp in goud 5 8t l aul Hin i k Hanit obl 7 On Pao Hooflljn obig dito dito Line Ooi lo hyp O 5 17IV 100 107 00 100 100 118 116 Si e llkV CjLNAua Can South Chert v aand V O Ball kNa loh d e O Ameterd Omnibu Mij aand Rotterd Tramwoi Haale aand Niu 8tad Amatordam aand 8 Klad Bo terdam aand 3 BlLaiI Btad Ant erpen 1887 8 Blad BruaMi 1886 8 HoKO TheiH Regullr Oxaelaeb 4 Outnn 8taaUleanig I860 6 K K Oom B Or 1880 8 8i A rjs Stall Madrid 3 U68 Nil Ver B tAfk Spool oert MA TELS r 11 011 lUAUeiS Mantel Costumes HliiusKii la ionsluBVn in groote verscheidenheid en Concurretrende prljum D S tAfSIOM GOUDA ADVERTENTIEN HePaVAN WIJNGAARDEN COIFPKUtt 8PKCIAUTEIT in alle soorten HAARWEBEEE WORDT TEGKN AUGUSTUS GKVEAAGD een flinke WERKMEID by H BRUNT Spekslager Lange TIen