Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1899

38ste Jaargang Vrijdag 86 Mei 1899 No 789e MTIMIHE OIMIVT J euwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TUcfoea Ks M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooD Ho 8t De üitg aye lezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzoilering van Zon en Feestdagen IOe prijs pe drie maanden is 1 25 franco per post l lf Afzonderlijk Nommers VIJF CENTEN BUBÖEMEESTEa en WETHOUDERS van GOUDA znllen den 6en JUNI 1H99 de middags ten half twee nre b j enkele inschrjving P m Het inhang cn en gang vaardig opleveren van bestaande reserve deuren en het maken leveren en opbergen van nieuwe reserve deuren voor de IJselhavensluis te Gouda Het bestek ligt ter lezing op het Stadsert Inlichtingen worden gegeven door den Qenieente Bonwracester Êgm J anMMmtwtwiiaa Nieuw onovertroflrn ï rof Dr l iebem woliiekeiul I1X0W K ACH7 SLIXIB iUu Mkt met V briekimerk tot voortdnrende radicale en ma M ffi genezing van alle zelfs Sft de meest hardnekkig xenuw I JAfl Miekten vooral ontutaan duor SK9 afdwalingen op jeugdigt n leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zaobt Benauwdheid Uoofdpün Migraine Hartklopping Maagpjjn elechte epgarertering OnTermogen Impotenz Pollatione enz Uit Toerige proipeotaeaen i rtJTprr iaaoh fl I fl fl 3 dubbele fleacb fl CV Ontrnnl DepÖt Matth y d VeRte ZaUbareinil DcpAU M Ol baii Ie Vm Aiiiiterdam V Uftppel B GravttnhttKO 1 alntmatii il Jdqk J Czn Kutterdam W Iff k Co Gouda n bit ttUe dro steo Gecombineerde NATUUR GENEESINRICHTING iloor planten krulden 020H wgter licht lucht enz liizondere behandelinjf van zenuwzlekten vtr iwakkingen als gevolg van losl lnilige leefwijze of jeugdige bmteiiBporigheicn houfilen niglijden blflehzucht niattfflyden alechte bloeiliineuglnr ziekten der stnrwlasrllnr buriitlUden rheuuiatUniua hs hias vlcfhtcn en huuUiekten lliUijk pensitin Kxterne behandeling in speciale gevallen Proipectua op aanvrage crati en frauco Sanatoritun Areatsburgli VUORBUKti bij Den Haag aan de Ueestbrug E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 171 C ouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRLIDAUS van tot uur ZONDAGS geen spreekuur TE HUtR EEN FLINKE WASCH e ELEEEINRICHTING met mirac DROOGZOLDER mooi WOONHUIS on groot TERREIN gelegen to LopaDüiNBN Huurprijs ƒ 8 por week Te bovragen bö J vak HOSSUM Hallweg te Loosduinen A SLEGT beTeeltxioh aan tot het leveren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f ent de K O til Htl bMM chubirbt I mtkkilykm poaumUdil tdoc Uema en vooral daniM en KliiileracIio ow rk U de Apprrtunr v n C M Hilar k Ce 0 B rlla B utliStr 14 Menl Refoe Many op naam en fabrlekemerk Vwtryilavlr NMree WMkitlwiIxckiMwM latHterlee NIEDWK HAVKN 28 WÊf Bekroond op de Internatioaale Teaoonatelling van Bakkery Maaldery en Kookkunst te Giuvmltage met een diploma Vergald Zilveien Medaille Prijstrekking 21 JÜHI so i ööö1ark all hoofdpr s ÏD bet gelakkigat geval biedt d üi uwite uroole tieldverloliug die door de Ilooge HegeeriDg van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Ue voordeelige lanehting vaa het oieawe plan beauat daarin dat in den loop van alecbta weinige maandea in 7 verlotiogea vaa lU OOff loten 61 180 pnjzeo bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beeliuiog zullen komeo daaroader zyD kapiulo pryzen van eventueel 500 000 Mark bij uitaemeadbeid echter I M too ooni M 900 000 1 prij prij 1 priji a H II prgaio a M l prij a M prij il H 1 prü it H 1 priji i M is prijzen a M 1 prg a M 1 prg a M 100 000 7S 000 70 00 1 5 01 0 i 000 55 000 50 000 40 000 8 00O 3 000 8 000 1 000 40 1 1 5 BOO Iprjjt it H 10 000 26 prö iM 10 000 58prü aM 5 000 106 prijz a M SOA pr jz a M 81i pruz 1 M 1518 prijz iM 8g 5 prgz a U 11 4110 prijz il M 800 184 104 100 78 46 il De aanstaande eertte prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldvvrloting i van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 JUISI e k en koBl bierToor 1 gebeel oHgineel tot leohtt Hark S of fl 8 0 1 half ir 8 t 1 75 90 l i 1 kwHrt tegen inEeoding van bet bedrag per poatwlasel of tegen rem iouri Alle commiuiea worden onmiddellijk met de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd co ieder peler ontvangt van om de met het wapen van den Staat vooreiene Origineele Loten celf in handen B iedere beitelling wordt bet vereiaofate offloieele plan waaruit de verdeeling dor prgien op de versohillende klaiaen ala ook de betref fende inleggelaeo te vernemen ia gratia bijgevoegd en zenden wij aan onze Beguosttgeri ooaaugevraagd na elke trekking de ofiioieele lijaten De uitbetaling der praten geaobiedt ateeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden io alle grootere plaatten van Nederland bawerkitetligd worden Ona debiet is steeda door het geluk begunstigd en onder el andere aanzienlyke prezen hebben wij raeormaleo rulgeni officeele bewijzen da eerste Hoofdprijzen verkregen ea onze Begunstig rH zelf uitbetaald o a Mark iJO OOO 100 000 80 000 66 000 40 000 en Het ia te voorzien d t bfj date op den heohtttnn grondslag gerealigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming benuatd kan worden gerekertd men gelieve derhalve wegeDs de reedt ophanden zijnde trekking alle orders ten tpoedigate reohtatreeka te zenden aan Hanf manu Sliiion Bankiers en Ueldwiaaelaara I in HAMilUUG P S Hiermede danken wjj voor het vertron j went ona tot hiertoe geanhonkeo en daar wij b i het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven To Huur terstond ol later een BOVEüBUlfi Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 J B TiHDEFATDOB lT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVEREN en JIAKEN van Heereii eu Hliiderkleedliig tegen de moest concnrrecrende pr jzen mr Zie de Etalage EERSTE NEDERLANDSCHS RIJWIELFABRIEL Directeur H BaSOBKS DEVENTER Model A onder rem on schennen i 87 60 Model d met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA Uö LUXE RIJ VIEL 160 GEWONE ACATÈNES 166 LUXE ACATüNE 180 P 8 DAMES KETTINGKIJWIELEN op alle prijzen l 6 hoogiir V tiieaw iiirili tf J C litI IU ii uiii RIJWIELEN Wilt Ü prettig en goedkoop ryden Koop dan een t S T ie Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebonwd van af S 1 jaar degelyke garantie Rover Victor Surprliie Matador en alle andere KIjwIelen tot uiterst concurreerende prijzen KETTIIGLOOZE RIJWIELEM Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM OABBIR 65 cent per bus van 1 K G Bonds RUwielherateUer late Elosie W I D VA HIJiVlEXAII Veer tal Gouda Indien gij niet wilt boesten gebraikt de allerwega bekraonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van B 1 VA V fil€BAIIi Co Uen Haa litllevenincieK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Se CO B MeliaDthe ii het beste middel dar wereld ft CO 8 Mellantbe geneest Kinkhoest ft Co 8 Mellanthe geneest zoo l oud als jong ft CO B Mellanthe mag in geen huisgezin ontbraken ft Co S Mellanthe staat voortdurend onder Sohetkunilig toeziefat Co S Melianttie helpt onherroepelijk Co S Mellanthe is bekroond net Eerediploma s Co B Mellanthe bekroond met Qoud Co S Mellanthe bekroond met Zilver ft CO S Mellanthe is verkrijgbaar in flacons van 40 et 7 O Ct en ft bjj 8CHAIE SCHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK A UOUMAN Uoordrtda J C RATELAND Bmirop B T WIJK Oadmmlrr M KOLKMAN Wadiinjnét H BOLLMAN Bodegraven PIN KSE NUmerkerk a d lJuel Firma WOLPI Co Westhaven 198 Gtmdn D MlMBima Kleiweg E 100 Gouda Ë B ViK MILD Veerstal B 126 te r o in i AAricrisriï isriDELJLPtEisr I U Kort overzicht outer PrUsooaraot SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 por 12 fleas a 5 ROODE on WITTE PORTWIJNEN 15 12 B MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch pn 5 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 4 COGNAC 4 i 1 76 f 2 25 f 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 2 SCOTCH WHISKY 2 25 e e Q Por Fl Pe Ank 45 Fl 1 a 2 £ M LI8TRAC f 0 66 Nto I 27 76 5 iJ CHATEAU VALH08E 0 76 31 g 2 C 2 St ESTEPHE 0 86 36 j H S St EMILION 1894 1 42 mfc 9 PAUILLAC 1893 1 25 53 S O 5 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 8 F S £ I SAUTERNE 1 42 8 ril S ZELTINGEB Moezel 0 90 37 60 SÖC W BOURGOGNE 1 10 47 3 g De flesache zijn in den prijzen begrepen en worden h 3 ets per stuk teruggenomen 2 Bii elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ Pc flrma T CBEBAS Gouda ictorlarvater ui f de Victorias ron te Oberlaiinsteimlifftm Tafeldrank Van h£ oninklykef uis cferffederfanden I I Stoom Zagerij en Schaver J VERGEER GOUD4 LEVERT EOFLATTEN ABOIIT ATES EH LUSTEN ook volgens op te geven Profiel Ooada Onk sei A BaiNKMANkZ001l Spoedige aflevering Nfelte uitvoering Concurreerende prijzen Buiteulan cb Overzicht Gisteren vierde en in Engeland plechtig den 80en verjaard van Koningin Victoria Beide volksraderte Pretoria hobbon hunne vergaderingen verfcagd ter oere van den tachtigsten verjaarig van Koningin Victoria Er worden vreugdgchoten gelost De Dnitsche Rtehs Anzeiger wijdt aan den tachtigsten gtoortedag van Koningin Victoria precies n en regels druks waarin gezegd wordt D Keizer vereenigt zich met het Duitsche volk in de hartelijksto zegenwenschen voil de eerwaardige vorstin in wie de Engelse natie reeds gedurende meer dan twee m schengeslachten de schitterendste draagstet eert van haar d i der natie koningschas Mogen aan de doorluchtige monarch nog vele jaren van hare aan geluk en ee ri ke loopbaan beschoren zgn Vergeleken meturat men anders bij soortgelijke feestelpe fslegenheden te lezen krijgt is deze gelukwenalt van het olflcieele blad in het oog loopem afgemeten en koel De Hamburger Correipondent daarentegen een blad dat dikwijls loor rükskansolarij en het ministerie van bu enlandsche zaken geinspircerd wordt he4t een zeer warm gesteld hoofdartikel waain men o a leest In Duitschland zelf behoort Koningin Victoria niet tot de eiger ijk populaire vorsten hetgeen wel begrijpelijk is maar als men aannam dat de Konhgin in den loop der jaren in de Engelschejolitiek als een voor Duitschland vjandige factor zou hebben gewerkt dan zou men hiar onrecht doen Dit zal men misschien over niet al te langen tijd ook in Dnitschland erkennen ja zelfs zal mei daar wellicht nog eens den tyd terug wenschen waarin Victoria als toningin het bewind in handen had ♦ De Figaro die thans in een reeks van artikelen do onschuld van Dreyfus en van Picquart en d laagheid van ministers generaals en staiofflcieron aantoont vraagt wat er moet golaan worden mot hen die de de veroordeelijg van Dreyfus gekregen hebben door em combinatie van machinaties en valschhedonf Het blad dat anders niet veel waarde hecht aan de verklaringen van generaal Mercier zegt dat deze opperofficier wel gelijk kan hebben als hij beweert dat de voornaamste schuldige de luitenant kolonel Henry is die zjjn misdaden geboet heeft door ziJn zelfmoord Waartoe zon het nu nog noodig wezen do anderen te straffen FEVILLEIOX Getl nksckfillen van een Gelakzoeker AMiBAL DE Vondeling Namr het Fransch DOOR W JJUTTERS Maubert bleef luisteren Na verloop van enkele oogenblikken hoorde hij sloten omdraaien deuren kraken pendels knarsen ben werd alles stiL 0p dien kerel kan ik staat maken mompelde de baron Ik kan op hem rekenen als op me zelf en het is een schepsel waar men wat aan heeft toch het is aan den anderen kant toch ook weer minder aangenaam iemand in je omgeving te hebben die de macht bezit je aan den galg te brengen Al is men er zeker van dat zoo iemand nooit van die macht gebruik zal maken dan blijft het toch nog onaangenaam Ik zal er toch eens toe moeten overgaan me van hem te ontdoen En om me van iemand te ontdoen ken ik maar een manier en die manier is deze Hij maakte roet de gesloten hand een bewe ging alsof hij eigens naar stak en deed dat verscheidene malen Een wrccdc uitdrukking een duivelachtige grijnslach kwam op zijn gelaat Deze demonische ontroering overstroomde hem nwteen helsch genot Hij uitte een afschuwelijke vloek langzaam en helder en herhaalde die driemalen als wilde hij zichxelven den hartstocht der booze die medeplichtig werden door een valsch begrip van korpsgeest ziJ zullen hun straf mot zich dragen in hun geweten Voor hen zon Cornély de politiek van de spons de beste achten Niet om te werken maar om lessen te putten voor de toekomst moet de geheele geschiedenis van de zaak worden blootgelegd Geon bron van haat moot het herstel van t geschonden recht worden maar een schrede op den weg tot verbetering En dan zou Cornély wenschen dat do krijgsraden werden gewijzigd dat daarin deskundigen zitting kregon die kennis bezaten van do wetten opdat geen onwettighedon moer zonden voorkomen en betore waarborgen verkregen zoudon worden voor de militaire rechtspraak Daarnaast ophefflng van het contraspio nago bureau opdat geon offlcicren langer belast worden mot den dienst der geheime politie waarvoor ziJ niet geschikt zgn en die buiten hun gezichtskring ligt Een ton slotte eerherstel voor hen die geleden hebben en vernederd werden omdat zij de waarheid liefhadden en het recht hebben gediend Do bijeenkomst der Hongaarsche en Oostenrijksche ministers over den Ansgloich Dinsdag te Woenen gehouden beeft vier nur geduurd doch geen resultaat gehad Gisteren vergaderde men weer onder voorzitterschap van den Keizer Wat deze bespreking hoeft opgeleverd is nog niet bekend In politieke kringen acht mon een Oostenrijksche miuistorcrisis niet onmogelijk Mi nisterpresident Graaf Thnn had Dinsdagavond oen langdurig onderhoud met den minister van bnitonlandsche zaken Golu chowski Do Eerste Volksraad beraadslaagde eergisteren over president Kmgors voorstel in zake kiesrecht In zijn toelichting zoide de president dat de Raad de zaak zonder vooroordeel moest beschouwen de leden konden op het oogenblik nog niets doen aangezien het vraagstuk door het volk beslist moot worden Wat de regeering wilde weten was of do Raad hot wenscholijk vond on wettig oordeelde dat het wetsontwerp tot wijziging van de kieswet gepubliceerd werd Een langdurige beraadslaging volgde waaraan vele leden en de president deelnamen De Raad nam ton slotte met 16 tegen 9 stemmen do volgende motie aan Do Raad na hot regoeringsvoorstol overwogen to hebbon en overwegende dat krachtens wet no 4 van 1894 de zaak niet aan het volk onder geesten inspireeren Hij stond daar als een raadsel van boosaardigheid als een afschuwelijk wonder van verdorvenheid Hij begon zich te ontkleeden Daarmede gereed onderzocht hij de pistolen op zijn nachttafel blies vervolgens de kaarsen uit en begaf zich ter ruste HOOFDSTUK VIL DE SXPKDITIB Middernacht sloeg de klok van de kerk flainteElisabeth toen Tourniquat en Camisard in de woning in Tue des Fossés du Temple waar zij Raphael achtergelaten hadden terugkeerden De beide mannen vonden den jonkman in een diepen slaap verzonken Het vrij luidruchtig binnentreden der beide bandieten deed hem niet ontwaken Carillon droeg op zijn schouder een zak welks inhoud blijkbaar vrij zwaar was Hij zeti dezelve in een hoek De kamer leverde op dit oogenblik een vreemd schouwspel op Bij het schemerlicht eener kaars die in den hals eener flesch ge stoken was zag men de twee mannen wier schaduwen zich overal op den muur afteekenden allerlei teekenS geven blijkbaar deze wijze van gedachtenwisseling ala de minst luidruchtige kiezende om den slapenden jonkman niet wakker te maken Ze hadden hunne hoeden diep in de oögen gadrukt en schenen er niet aan te denken er zich binnenshuis i te ontdoen Ze zetten zich aan de tafel verslonden met gulzige haast de overblijftelcD rui het door worpen is besluit de rogeering op te dragon het ontwerp van wijziging der kieswet overeenkomstig hot voorstel van den president te publiceeren en do zaak in de volgende gewone zitting voor den Raad to brengen De Philippijnsche vrodesonderliandolaars ziJn Zondagochtend door de Amorikaansche gemachtigden te Manilla ontvangen die hun liet door president Me Kinloy ontworpen regeoringsplan voor de Philippijnen mededeelden dat zal worden ingevoerd zoodra do opstandelingen bereid zijn de wapenen neer te loggen Het plan moet grootondeels overeenkomen met dat voor Cuba De Philippijners zonden een grondwet krijgen onder Amerikaansch protectoraat De militaire toestand wordt door generaal Otis zeer gunstig beoordeeld en do ontbinding der opstandelingen heet snel in haar werk te gaan Verspreide Berichten uiüvüjs Heden of morgen deponeert de raadsheer Ballot Beaupré zijn rapport tor griffie van hot Hof van cassatie waar uitsluitend de procurenr gtineraal Munau en do raadsman mr Mornard er keunis van zullen mogen nemen Volgens de Courrier dn Soir zal BallotBeanpré zich uitspreken ten gunste van de revisie maar aan het Hot do beslissing overlaten of er aanleiding bestaat tot verwijzing naar een nieuwen krijgsraad In de Matin vertelt Esterhazy het oen en ander over hot zoogwnaaipde faai Otto vorvaardigd door Lemorcier Picard werkelijk Lehman geheeten Hij verhaalt hoe men op het spoor gekomen was dat Toseph Roinach allerlei bezwarende stukken tegen hem Esterhazy verzamelde hoc men bemerkte dat genoraal liillot Reinaeh niot aandurfde hoc men dus besloot Roinach op eclatante wijzo erm te laten loopon Onder men mogen de verdedigers van Esterhazy het troepje schurken aan den gcncralen staf verstaan worden Esterhazy werd uitgonoodigd een tp op to geven gedurende welken hij absoluut bowijzon kon zijn garnizoen te Rouaan niet verlaten te hebben HiJ wees oen tiJd van twee maanden aan dien hiJ aan influenza Ipendo te bed had doorgebracht Daarop liet men oen valsch stuk mukon dat een geheime agent aan Esterhazy heette te hebbon gebracht torwijl deze buiten Rouaan zou vertoefd bobben Lomercier Raphael op Carillons aanwijzmg uit hel kastje in den muur te voorschijn gehaalde souper beapoelden hun maaltijd overvloedig met brandewijn en bleven toen een half uur onbewegelijk en sprakeloos naar den grond zitten staren Eindelijk stond Canllon op ging naar de bed stede die alles bevatte behalve datgene waarvoor ze bestemd was haalde een paar zakken roet vodden en oud papier gevuld te voorschijn wierp in een der hoeken een neer smeet de andere onder de tafel en gaf Tpurniquct door een teeken te verstaan dat thans niets hem meer verhinderde zich ter rust te begeven Tourniquet wierp zich op den grond het hoofd op den zak vodden Carillon vleidde zich evenzoo neer en binnen vijf minuten bewees een afschuwelijk gesnork dat beiden ingeslapen warert trots het weinig contortabele hunner legerstede en niettegenstaande de koude Bij het krieken van den dageraad zat Carillon reeds weder aan de tafel het oog strak gericht op Raphael De jonkman was uitermate bleek Onrustig wendde hij zich in zijn slaap om en om Zweetdroppelen parelden op zijn voorhoofd Zijn handen hadden zich tot vuisten gebald die hij herhaaldelijk uitstrekte als tot een bedreiging Zijn lippen bcwojjen zich zenuwachtig Sid fcringen liepen over zijn lichaam Die mooie duivel heefl de nachtmerrie mompelde Carillon Ik kan hem op t oogenblik geen grooter dienst bewijzen dan hem wakker te schoppen Hij naderde de matras waarop Raphael lag uit Ficnrd werd belast dit aan Roinach aan te bieden was deze erin gevlogen en zou hü hot stuk gepoblicoerd hebben dan ware men aanKckomen met de bewyzen dat Kstorbazy in den tyd der datcoring van bot stok Rouaan niet k m hebbon verlaten en dat dus do beschuldigingen van Röinaoh op valsche stakken berustten M aar deze was de heeren te slim al hy weigerde bot stuk aan te nemen en Leniercler Picard bracht het daarop niet zeor handig aan Rochefort Voor deze iets kon doen had Reinaeh echter reedü alles in de bladen bekend gemaakt Lemercler Picard zegt Esterhazy werd govaarlyk mon kon hem niot altyd geld geven en op oen goeden dag vond men hem na oen geheimzinnig bezoek als bö toeval uit het loven in don dood overgegaan opgehangen aan het ven torblJnd op zoo zonderlinge wijze dat h j zyn boenon zou hebben moeten intrekken om to kmmen sterven Dbnemarkrs In Denemarken is een ernstige arbeidsatryd uitgebroken De vereenigde patroons in het bouwvak hebben aan liun ruim HO HK werkliodon gedaan gegeven Do aanleiding ia van geringe betoekenis maar do oorzaak is dat de patroons naar zy zeggen hoe langer hüo liüüger looiion hebbon mooton govon en hun gezag over hun werkvolk verloren Z willen hot nu uitvechten RüSLAKD Amateur bedelaars Voor een kerkje te Müscou stond Nedort vele jaren alt jd een oude bedelaar die zjfn Vak zoo goed verstond dat zijn dageiyksche ontvangst zeer aanzioniyk was Tot degenen die hem lederen dag een aalmoes gaven behoorde ook eon student welke ochtor geen cresus was Nadat de student den bodelaar gerulmon tyd goregeld zyn aalmoes had gegeven verliepen eons verscheidene dagen dat de bedelaar niets van hem kroeg Op zekeren dag hield hy den student staande en vroeg hem waarom hy hem zyn klandisie had onttrokken De aanvankelyk verbaasde student deelde hem aarzelend mede dat hy vroeger een les gaf die hem zooveel en zooveel per maand opleverde dat dio los im had opgehouden on dat hy nu zeii te weinig bezat om er iets van te kunnen missen Daarna ging hy vorder De bedelaar informeerde hoe do student heotto en schreef hom dat men hem tot het goven van privaatlossen verzocht aan een bepaald adres te komen Toen de student zich aan hot opgegeven adres vervoegde bleek dat do bedelaar een zeer ryke huiseigenaar was die uit lielhebbery bedelde Het gerucht wil gestrekt en Iwgon hem aan den arm te trekken en richtte hem half overeind Verschrikt opende Raphael de oogeii en schoen niets te begrijpen van wat hij zag hetgeen niet te verwonrieren is want hij zag zeer weinig iMathilda Maubert mompelde hij draaide zich half om en viel neer Carillon zette hem nogmaals half overeind en belette hem terug Xf vallen Vat is er vroeg Raphael slaapdronken huiverend van koude en koert Maubert Anniball Maubert I Dood aan den baron sta op I Een glans van blijdschap vloog over des jongeli gs aangezicht bij het hooren dier woorden hij glimlachte loot de oogen weer en wilde zich andermaal neerleggen Neen niet meer slapen opstaan kom overeind je beeft van kou Raphael stak zijn vriend de hand toe hetzij in een opwelling van vriendsrhapsgevoel hetzij als een zwijgend verzoek hem behulpzaam ïe zijn om op te staan Carillon scheen het laatste de bedoeling te zijn Hij greep de klamme hand en trok den jonkman overeind De slaap scheen hem geenszins verkwikt te hebben Hij rekte zich uit gaapte geeuwde keek slaapdronken voor zich uit en viel op een stoel neer Hij had zich evenals de beide anderen geheel gekleed te slapen gelegd en ondervond al het onoangsnarae diuirvan Hij huiverde van koude Wordt vervodd