Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1899

ISler ZUJIUU aan uuii u ft vftB o I Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleiist 1809 AaDgevangen 1 Met TUd van Greenwich n1 l slsS oi H M l 4 ll lJ U 1 U 18 11 5 1 16 1 11 6 S li 4 1i 4 J9 4 4 S M U 7 14 7 B 8 17 B M 10 10 1I H 10 8 ll U I 4 H 8 0S n 7 10 17 8 80 7 88 8 80 Titkrijgbnr I cato lm Tnehtptiji 8 48 Um Ut 8 kU ïit Wjk ttl Of Iniiu tul Znlac nlW Diudig olugHlie nloarbUjittra nor da 8i kl iÖTTlBDlX ÖoVDt Ti m lOJ f 8 18 8 88 7 18 7 87 18 18 10 48 8 45 6 88 4 18 11 84 If OU 18 84 l U l9 7 44 0 8 14 00 iLlUtirt P W IUmd U ra kluM otn l Ul i IkimlUI 11 1 a nou DA UZ N B 1 08 1 01 1 14 8 48 1 18 1 1 l 8 1 80 1 48 1 41 4 16 10 8 4 46 6 S0 8 18 7 00 8 18 8 80 M 8 11 00 7 17 8 10 8 18 11 17 ll M H 11 67 11 08 11 87 7 S1 7 47 li OSp 17 10 11 8 UUH tn ktolra 17 tUApa m de 1 JD Brnkdm JMlrtm w ra rit P i c l nto ö U U o A A M T h K O 4 na 8 17 18 10 S7 11 0 4 0 s t 7 18 Ml 10 80 AutW 8 01 a 06 10 16 11 48 18 87 4 67 7 16 10 01 87 AmtLG 8 14 10 10 80 108 1 10 611 8 8010 18 1181 UOO 11 61 11 07 8 47 6 1 18 40 08 7 l 4 8 88 8 10 61 11 48 U 8 l U a j g f g j1 Ulrenhl 87 8 88 7 SS 8 8 8 4 80 111 16 10 8 1I S8 11 08 1 87 8 08 8 0 8 6 4 48 8 88 tl S 7 8 l 10 00 10 84 Viirt l 8 7 0 8 10 01 11 16 1 68 1 48 4 46 8 10 7 4 4 Wo r Jo 8 18 8 68 8 14 10 8 11 65 1W7 4 88 7 1 V 10 84 Am W 7 80 8 18 1 11 80 8 08 4 00 8 00 M 8 00 10 0 üuilii 6 80 7 0 8 11 10 4 1 86 481 7 81 4 1 Jo t j o v li liLf 11 61 S 6 4 47 8 41 7 4 4911 0 Uoudt 8 80 7 17 7 17 1 00 1 M 8 81 l t U lt 11 11 11 61 1 S 40 8 4 41 6 10 1 7 11 I 81 H ie 10 01 10 18 11 10 itX de itndent zelfs later met de dochter van den hniseigenaar getrouwd is Een dergelijk geval heeft zich te Warschau voorgedaan Öoor de politie aldaar werd een bejaarde bedelaar aangehouden van wien bg onderzoek bleek dat hij van ziJn zoon genoeg ondersteuning ontving om goed te kunnen leven en dat hij slechts uit verveling bedelde Alleen smorgens bedel ik verklaarde hjj den commisaris van politie want de dokter heelt nij verboden s avonds in de buitenlucht te komen BINNENLAND Hster werd te Amsterdam de 113e algemeene vergadering van het Nnt geopend door mr Bmeenge die daarbij een rede hield ver enkele punten die in den loop der vergadering aan de orde zouden komen In t bijzonder stond hij stil bS het wetsontwerp op den Leerplicht en de agitatie tegen het herhalingsonderwijs Hieromtrent stelde hij eenige vragen en merkte op Wanneer men ageert tegen het herhalingsonderwijs met het argument Uit een oogpunt van zedelijkheid achten wtj het zeer bedenkelijk dat meisjes van 15 o 16 jaar s avonds geregeld zonder toezicht op straat doorbrengen dan mag toch warden gevraagd Hoe diep gezonken rekent gfl toch welhet peil van het opkomend geslacht inzonderheid ook van dat wat uwe godsdienstigebeschouwingen deelt f Zijn zij nit de dienstbare kringen vandien leeftöd die herhaaldelijk s avonds opstraat moeten verkeercn dan zedelijk zooveel minder dan onze kinderen f Waar staat geschreven dat hnn herhalingsonderwijs in de avonduren moet wordengegeven f I Waaruit leidt men af dat het juist alleen de wintermaanden zullen ijn die daarvoor worden aangewezene B Strookt de meoning die tot de tweede en derde vraag aanleiding geeft we met de gedachte die bj den ontwerper der wet kennelijk voorzit gelijk volgt uit hetgeen ons in de Memorie van Antwoord omtrent het dool van het herhalingsonderwijs wordt medegedeeld 6 Zon het zoo vreemd zijn dat nu sommigen onzer eenmaal don voet hebben gezet op den weg der subsidicering van het bijzonder onderwijs op dezelfde gronden oen deel of misschien hot geheel dor meerdere kosten voor Rökarekening werden genomen V Wat het zedelijkheids argnmcnt betreft merkte spr ton slottc nog op dat voor zoover uit oen desbetjeffond onderzoek ingesteld bil hoofden van horhalingsscholen is gebleken do daaromtrent uitgesproken vrees ongerechtvaardigd is Spreker eindigde zijne rode met een opwekkuig om voor de Maatschappö te werken j er moet eens een avond aangegeven worden en mannen en vrouwen znllen een deel van hun vrjen tijd moeten besteden om ieder op zijn terrein in do aangegeven richting werkzaam te ziin 8 88 01 48 8 81 I 8 ia 8 08 1 7 0 7 88 8 1 door 7 17 Omit lloordreokt Ni u erk rk Otptllt lUHunliin U 80 EottwdmDP Eottordam B r l Uiim im DiMdip 7 84 7 41 7 80 Bolt rdiun Bmn Rotterdam D P SotUrdw M 3apnll Hl uw kork MooriIrMlit 10 8 48 8 88 8 08 14 JO 4 48 4 88 8 04 8 11 8 17 7 18 8 0 8 4S 8 48 I S7 00 7 48 0 01 l tl 8 07 8 88 10 18 Soudi Z liuiMn Mo rk p ll Soatermwr Ztgwurd Voorburg 6 4i 8 41 e 08 18 14 Voorburg Zo l rm ZoïwMit fennliuli MoMO Ooad Il Humoiikitnlii ilUu i 07 8 10 14 7 80 S 8 t 8 4 08 7 l 4 k 8 88 Mogen deze dagen zoo besloot hiJ ons bovenal dit brengen dat de jeugd aan ons verwant door den meerderen ijver dien wij van gister zullen aan don dag loggen ge prikkeld wordt strak ogi w rk op te vatten op eene wijze die het verleden waardig kroont Eene schoone taak was het die de Maatschappij in de woelige dagen der vorige eeuw werd toevertrouwd die taak blgtt schoon daaraan ZQ men indachtig zoolang op aarde menschen wonen Na het uitspreken van deze rede deelde de voorzitter mede dat ingekomen waren twee voorstellen van urgenten aard namelijk van het hoofdbestuur om f 1000 uit te trekken tot het houden van voordrachten over het werk en de taak der Maatschappij door sprekers vanwege het bestnnr aan te w zen zoogenaamde propagandavoordrachten dus en voorts van Heerenveen om f 2000 toe te staan aan beide fondsen voor onderwijs aan schipperskinderen Voorts waren er twee moties van het hoofdbestuur om den wensch nit te spreken dat spoedig een ontwerp van wet tot regeling van het armwezen worde ingediend en dat het aanhangige wetsontwerp op den leerplicht onverzwakt zjj het ook niet ongewijzigd spoedig worde aangenomen Deze stukken werden in handen gesteld van de commissie vannrgentie tot praeadvics Aan de orde kwamen thans de voorstellen van het hoofdbestuur ter verdere uitvoering en hernieuwing van vroeger genomen besluiten Zoo werd toegestaan f UOO voor het jaarboekje f 3000 om departementen te steunen in zake onderwijs f 400 voor voorlezingen en volkavermaken in de departementen Tengevolge van een amendement van MoordrechtGonderak werd f2000 in plaats van f 15 K toegestaan voor volksbibliotheken en bibliotheken voor jongelieden en f 1000 in plaats van f 1500 voor aankoop van boeken ten behoeve van bibliotheken Verder werd toegestaan f800 voor kleine volksgeschriften f 300 v ir plaatseljko volksbanken een som die Moordrecht öouderak te vergeefs op f 1 50 trachtte te brengen f 1000 tot bestrijding der werkeloosheid Nijmegen wilde dat het hoofdbestuur werkeloosheid zou bestrijden door het bezoek der ambachtsscholen te bevorderen maar trok een amendement in dien zin in een amendement van Moordrecht Gonderak om slechts f 6 K nit te trekken werd verworpen ondanks den steun der Financieele Commissie Verder werd toegestaan f 500 voor Toynbeewerk f600 voor het schoolfonds f 1400 ter bevordering van tpelgke kook cursussen en andere hniahondclijko bezigheden Veenhuizen wilde zich beperken tot het uitgeven van een goedkoop kookboek t geen het hoofdbestnur zou overwegen Verder werd f 100 bestemd voor de uitgifte van een handboek voor den timmerman f 1000 voor university Extension en f 500 voor de centrale commissie van advies in zake het woningvraagstnk Het laatste der onde voorstellen van het hoofdbestuur was om f 800 toe te staan voor verder onderzoek betreffende het leerlingwezen Schoorvoetend en dan nu voor de laatste maal zou do Financieele Commissie het gevraagde bedrag willen toestaan 11 8S 11 88 11 48 11 81 18 81 1 1 7 1 14 1 8 11 80 8 48 lO l 1 84 11 87 8 40 11 88 10 18 10 88 10 4 10 0 in l7 l i4 U 8B 1 40 l it 11 18 10 1 11 18 11 18 11 80 11 41 11 10 t8 11 48 U I8 87 I R 15 c H il wr 11j40 8 10 S 17 4 81 1 87 1 41 8 84 1 11 S iH 8 50 6 04 g o I n in U 10 67 18 00 11 14 11 18 10 61 11 48 U 8 Sneek herinnerde er aan dat de commissie reeds zeven jaren een rapport voorbereidt telken jare luidde het dat het binnenkort gereed zou z n Spr ridiculiseerde den arbeid der commissie en vroeg aan het bestuurslid StOrk of hij ook te veel op zich nam en of het niet beter was de kommissie te ontbinden Die afgevaardigde I stelde ten slotte een motie voor waarin de vergadering zon verklaren dat bet hoofdbestuur in deze zaak niet diligent is geweest Namens het hoofdbettuur zette de heer Stork de moeilijke taak der commissie uiteett hj betreurde de i smalende rede vanSneek waardoor het gebeele hoofdb£Stuuren de snbcommissiên idie naar haar besteweten handelen in staat van beschuldigingzijn gesteld I Sneek verzekerde niet te hebben willen malen op de leden individueel Zp motie werd niet ondersteund n het voorstel werd zonder verder debat ba acclamatie goedgekeurd Hierna werd pauze gehouden Na heropening der vergadering verklaarde de daarvoor bestaAnde commissie de ingekomen voorstellen en motiën voor urgent Na een kort debat wek het volgende voorstel van het hooldbestutfr aangenomen Het luide f 1500 nit te tijekken voor het uitgeven door eene door het hoofdbestuur te benoemen commissie van een rapport over de rechtskundige vormep waarin de hier te lande werkende produetieve associaties en crediet instellingen ten ifienste der landbouwers of der volksklasse zjjn opgericht en naar de rechtskundige liioeilpheden welke door die corporaties tcin aanzien van hare samenstelling worden ondervonden en voorts over de voor elke 8oort van vereenigingen bij de bestaande wetgevipg meest gewenschte rechtskundige samenstelling en over de wijzigingen welke op dit stuk in de wetgeving gewenscht ziJn Een klein boekje uit het te verwachten rapport samengesteld ou ruim verspreid worden üe Staten van Gelderland hebben gisteren tot lid der Eerste Kaïiaer ter vervanging van wijlen jhr Van Niapen tot Paunerden gekozen den heer 8 M Van Wijk katholiek industrieel te Benknm met 32 stemmen tegen 20 op mr Tydeman liberaal H M de Koningin onfving gister namiddag de Ie gedelegeerdeil ter vredesconferentie in de witte danszaal Na afloop dezer audiëntie begaven de afgevaardigden zich naar de diplomatenzaal alwaar H M de Koningin Moeder hen ten gehoore ontving De intendant van Hr Ms huis jhr do Eanitz stelde hier de hoeren voor H M de Koningin heeft den ambassadeur van Rusland den heer Staal eenigen tp voor den aanvang der audiëntie van de ie gedelegeerden in byzonder gehoor ontvangen De heer Staal heeft zich toen gekweten van de opdracht van zjjn Souverein en H M de onderscheidingsteekenen van de St Catherina orde overhandigd Bil de audiëntie gisterenmiddag ten paleize heelt H M de Koningin zich met ieder der Haar voorgestelde eerste gedelegeerden ter vredesconferentie minzaam onderhouden 4 48 4 ti 8 08 B oa 8 18 8 40 4 4 40 S 80 4 58 4 04 4 18 4 S7 4 47 4 84 8 01 1 07 3 40 l Ot f 1 44 8 81 l H 1 01 8 08 8 1 4 1 85 l U 18 48 4 08 4 x 4 14 8 1 1 6 ti 4 18 4 86 8 18 6 07 8 18 6 81 4 46 6 87 6 86 8 18 7 17 6 41 6 16 41 7 4 S 4 10 4 11 4 40 4 S1 t Oi 1 41 8 00 4 0 1 M 1 41 1 68 S 0 1 17 8 14 8 ir 4 87 u eoi 8 18 10 81 10 48 8 48 lO H V 69 U l 8 66 7 10 7 18 7 8 T U S Houdt hg de gewone gala bals ten Hove het al en aanrijden der rijtuigen met genoodigden eene nieuwsgierige menigte vol bewondering voor de van goud en zilver fonkelende staatsie rolken tegenover het Paleis staande gisterivond kreeg het oog nog schitterender schonivspel te genieten door de vele uitheemsche nn lormen en diplomatencostnmes die zich ider de hofgewaden mengden en in de lange staart van rijtuigen die paleiswaarts trok öe buitenlandsche gevolmachtigden met hun evolg van diplomaten en officieren deed herkennen Al dat gala maakte in de zalen van het Paleis dezen uit luiteid ter eere van de vredesconferentie aanglboden feestavond tot een der luisterrijkste liirtijen ooit ten Hove gegeven Eigenaardig en voor leze gelegenheid goed gedacht mocht heetenide versiering van de meeste receptiesalons Qet tot tnUen saamgebonden leliën de blo n die de vredesgedachte symboliseert De uitnoodiging vooi deze soiree in gala was gericht aan alle gidelegeerden de hun toegevoegde diplomaten speciale vertegenwoordigers officieren secretarissen enz ook aan de van verschiUeifle dezer hier vertoevende dames Zjj wei en door de hoofden der delegaties aan H H M M voorgesteld De vreemdelingen waien in de gelegenheid kennis te maken met 1 in gezelschap te komen van hen die tot ie hof besturende en uitgaande kringen bihooren Aanwezig waren de leden van het civiele en militaire Huis van H M de Men van het corps diplomatique de minisiers hoofden van departementen van algemeen bestuur de ministers van staat de wairnemende directeur van het Kabinet van E M de Eaad van State de leden van de beide Kamers der Staten Generaal te s H e woonachtig de commissaris der Koningii burgemeester en wethouders van die gemiente de president een lid en het hoofd vat het parket van elk der rechterlijke colleges aldaar leden van de Algemeene Eekenkamir de secretarissengeneraal der departementen de directeurengeneraal van posterijen en van landbouw opper offlcieren van zee en landmacht de hoofdinspecteurs van den waterstaat en de ten Hove komende dames en heeren particulieren en militaire ofüceren Al de zalen waren voor fcze avond receptje in gebruik genomen De buffetten waren inde groote balzaal De muziekkorpsen van de schutterij en de koninklijke militaire kapel roerden beurtelings concertnummers uit Ten half twaalf uur keerden de gasten huiswaarts 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 88 8J 8 10 8 17 8 88 U 47 10 11 8 10 ll 4l H Hon ia Spoor Vs 7 40 f 8t 10 08 10 16 i iM l 840 B8 10 88 b 41 8 8 17 17 14 41 47 7 1 7 8 8 80 8 81 18 10 18 10 E1 10 40 8 11 10 18 8 11 10 17 n H p 10 89 8 06 8 41 8 48 8 V 10 44 10 68 U 07 11 44 lO tO 10 81 1 86 8 48 4 10 08 10 11 10 18 7 S6 7 41 1 11 De op 31 Mei en drie lolgende dagen te Utrecht in het Gebouw va Tivoli te honden fancyfair ten behoeve vai een Volkssanatorinm in Nederland zal omvatten de tentoonstelling van kunstvoorwerpen geschonken door kunstenaars voor de verloting Schilderijen aquarellen etsen beeldhouwwerk aardewerk van de fabrieken Holland firma lijnlief Rozenburg Delft ei anderen zullen die tentoonstelling vormen terwijl loten jt f 2 50 verkrijgbaar zijn gesteld Verder zal er te zien zjjn een HoUandsch huis bevattende de nationale voortbrengselen In verschillende tenten zullen voorterpen van kunst en smaak te koop worden langeboden zoomede bloemen en ververschaigen Boven en beneden zullen theesalons tot uitrusten nooden Ook voor de kinder zullen er ver makelflkheden zijn O a znllen zj tegen eene kleine vergoeding van 10 cents in ceu ezelwagen kunnen rijden Er zu len mechanische poppen zijn en drie meisjes znllen ijen naam van een pop tegen betaling van 25 cents te raden geven Het restaurant zal dagelijks geopend z n uitgezonderd Zaterdag 3 Inni en er zal daar gelegenheid zjjn tot lunch en souper Gemeng de Berichten Te Haarlem is bg den heer V in de brievenbus gevonden het geopende couvert van een aan hem geadresseerden brief afkomstig uit O Indiê Op het couvert ontbraken ook de zegels Zich op straat begevende vond hü ook den verscheurden brief en toen lijj zooveel als mogelijk was van den inhoud kennis nam bleek het dat in den brief een wissel groot f 200 was geweest die echter ontbrak De politie is met d zaak in kennis gesteld Gisteren zat de Parié nog op de Manacles vast Men was ijverig bezig de lading te lossen om het werk viin de sleepbooten te verlichten Gelukkig bljjft t maar matig en uit den goeden hoek iWaaien De meeste passagiers znllen de reis met de St Paul s voortzetten Hun bagage hadden zjj eerst aan boord moeten laten Een komisch verhaal is dat van een merikaansche dame die men niet kon bewegen op de sleepboot die de reizigers naar den wal zou brengen over te stappen zonder twee reusachtige hoededoozen waarin een paar van de nieuwste Parjsche hoeden Over de oorzaak van de ramp loepen de meeningen uiteen De i gezagvoerder kapitein Watson staat als een bekwaam zeeman te boek 1 toch houdt men t er aan don wal voor dat er in de besturing van het schip een fout is begaan Een der passagiers beweert zelfs dat er riiet behoorlijk uitgekeken ia aangezien hfl eenigen tjjd voor de stranifing duideljjk branding had gehoord en de ktistlijn gezien De schepelingen zeggen e hier dat de man bet zich verbeeld moet hebben Ook had het volgens een ander verhaal weinig gescheeld of de Paris was recht op de klippen aangeloopen en dan was het schip vrjj zeker gezonken Een loodskotter had de Paris echter nog tjjdig gewaarschuwd Een verklaring die nogal ingang vind is dat het schip door een sterken stroom nit zijn koers is gedreven In het dikke weer nevel en een dichten motregen had men dut aan boord niet bemerkt Een andere oplossing die vooral voor fantastische geesten aantrekkelijkheid heeft is dat de magneet afgeweken is naar den groeten rijkdom aan delfstoffen die in den bodem van Cornwall liggen Of ook heet het dat de Manacles zelf magnetisch zijn In den nacht van Zondag op Maandag is op het kantoor der Tilburgsche bierbrouwerij De Posthoorn van de erven van Roessel ingebroken De ingemetselde brandkast werd uitgebroken medegenomen en op circa vijf minuten afstand van het bebouwde stadsgedeelte met werktuigen geopend In de brandkast waren behalve het papier circa vierhonderd gulden aan specie Deze diefstal is een staaltje van groote brutaliteit daar in de brouwerij dien nacht werd gewerkt De daders zijn onbekend Dezer dagen zonden de bezittingen van een kunstrijdster een gewezen gravin te Querrien een voorstad van Amiens gerechtelijk worden verkocht Op een vastgestelden tijd meldde de ambtenaar die met den verkoop belast was zich te haren huize aan doch werd tot zijn verbazing door mevrouw die m zeer opgewonden toestand scheen te verkeeren met de volgende uitroep ontvangen Ha zijt giJ daar Kom maar binnen I Gj zult toch weinig andere vinden dan een Slagveld van Wateriool Had de ambtenaar door deze voor hem onbegrijpelijke woorden reeds reden zich te verwonderen die verwondering ging over in schrik toen hj de denr der eetzaal binnen trad en daar een chaotische verwarring opmerkte veroorzaakt door het vernielen van alles wat met mogelijkheid maar stukgeslagen kon worden Tafels stoelen tapijten schilderijen beelden alles lag in honderden stukken op den vloer Triomfeerend riep de kunstrpsternit Zoo ziet alles er in het geheele huis uit zoo heb ik de gerechtelijke verkooping voorbereid En zoo was het ook Zelfs het laatste paard dat haar nog overgebleven was lag door een revolverschot in den kop getroffen dood in den stal Het spreekt vanzelf dat de verkooping onder deze omstandigheden niet kon doorgaan maar ook dat de vernielzuchtige schoone in hechtenis genomen is Een stout stuk is gisternacht te Amsterdam weder door inbrekers uitgehaald £ en wioke lier in schoenen wonende üi de 2e Anjeliersdwarsstraat begaf zich gisterenavond omstreeks halleen ter ruste Drie uren later werd bij wakker en de oogen wrijvende meende hij te droomen doch het bleek hem al spoedig dat wat hij meende te zien werkelijkheid was Een stoel lag dwars voor zijn bed en de linnenkast stond open Spoedig was hfl nit bed en viel bjjna over den stoel die zeker voor dat doel daar was neergelegd Bjj de linnenkast gekomen waarin de sleutels staken die in zijn broekzak op de i stoel voor het bed waren geborgen geweest bemerkte hfl tot zjjn schrik dat een som van f 120 was verdwenen Men was zelfs zoo brutaal geweest met de sleutels ook de portemonnaie nit don zak te halen T e dieven hadden bji het verlaten van den winkel zich ook van nieuw schoeisel voorzien Het is later gebleken dat men zich meteen valschen sleutel toegang tot de woninghad verschaft N v N In den afgeloopen nacht heeft een nog onbekende dader een op het rangeerterrein van de Staatsspoor te Utrecht staanden veewagen waarin zich 120 schapen en lammeren bevonden opengezet Het gevolg hiervan is geweest dat de beesten uit den wagen zjjn gesprongen en s morgens overal rondliepen Rnim 80 schapen benevens een paar lammeren met gebroken pooten werden teruggevonden de anderen worden nog vermist Of in deze aan diefstal dan wel aan eone wraakneming of verregaande baldadigheid moet worden gedacht zal uit het onderzoek door de politie ingesteld moeten binken U D Tweeden Pinksterdag hebben een paai korporaals van het wapen der cavalerie te Apeldoorn in beschonken toestand een 14 jarig jongetje H v d W zonder eenige aanleiding dusdanig met hun sabels mishandeld dat voor t kind geneeskundige hulp moest worden ingeroepen De helden zjjn door eenige burgers opgebracht en aan de marechaussee overgeleverd STADSNIEUWS GOtlDA 25 Mei 1899 In de gisterenavond gehouden vergadering van dp Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda is tot bestuurslid gekozen de heer 1 H Vattekaime Tot candidatcn voor den gemeenteraad werden geproclameerd in district I de hh V Herman Fz en C W van de Velde in district II de hh P do Kaadt en 1 de Jong en in district III de hh 1 M Noothoven van Goor en H 1 Nederhorst Het schriftelijk gedeelte van de examens voor de hoofdakte 1 o zal plaats hebben op 28 Juni De mondelinge examens vangen aan op 17 Jnli Tot lid en voorzitter der commissie te söravenhage is benoemd de inspecteur 1 0 Fabius De heer H Leopold hoofd eener openbare school alhier zal successievelijk als plaatsvervangend lid in genoemde commissie zitting nemen Bjj de heden gehouden aanbesteding van het bonwen van een paklmispand door de Naamloozc Vennootschap Vrieseveem aan de Rijnhaven te Rotterdam is het minst ingeschreven door den heer H J Nederhorst alhier voor f 101448 Van stadgenooten was voorts ingeschreven door den heer C P W Dessing voor f 120990 en de heer J J Duijm voor f 121415 I In de N R Ct leest men het volgende ingezonden stuk uit Gonda Mijnheer de Redacteur De heer Prins van Doesburgh uit Gouda maakte onlangs m uw blad de opmorking dat zoo al niet billijk t toch zeer wenscheIjjk was den reizigers die van een kilometerboekje gebruik maken voor de ceintuurbaan te Rotterdam geen K M in rekening te brengen De Mj t E V 8 S de redelijkheid van dien wensch inziende bracht ter kennis van t reizend publiek dat voortaan èn naar Rotterdam D P èn naar Rotterdam Beurs t zelfde aantal K M zullen berekend worden als naar Rotterdam Maas Waar nn den houders van kilometerboekjes de verbindingsbaan niet in rekening wordt gebracht daar zou men ook meenen dat degenen die op een kaartje reizen zonder verhoogd tarief van voornoemde baan gebruik kunnen maken doch t tegendeel is waar En daar men nn een K M boekje kan beschouwen als een collectieve kaart die recht geeft naar willekeurige richtingen afstanden af te leggen tot een gezamenlijk bedrag van recpect 500 1000 en meer K M daar is t voor mij niet alleen verklaarbaar doch acht ik tin strijd met recht en billpheid wiuineer voor een gegeven afstand een houder van een K M boekje totaal niets en iemand die van een kaartje gebruik maakt allea in rekening wordt gebracht Waarschgnlp is door de drukte die de in gebruikneming van zoo n Ijjn veroorzaakt taan de aandacht dor directie ontgaan dat zij door aan den wensch van den heer Prins van Doesburgh tegemoet te komen onrechtvaardig handelde met de houders van kaartjes Boskoop In de gisteren alhier gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Vereenigde Polder is op aanvraag van de Mi tot exploitatie van Tramwegen voor een tramweg Boskoop Gouda om subsidie of een renteloos voorschot van f 20 000 afwijzend beschikt Krihpek a d Lek Aan de overzydo der rivier is voor onze gemeente een groote bedrijvigheid te aanschouwen Do punt der Alblasserwaard gelegen tusschen Lek en Noord voorheen bestaande uit griend riet en water wordt in vasten grond herschapen Een baggermachine baggert in de Lek de bakken vol zand Deze worden dan door sleeptooten in de Noord gesleept waar een znigmachme het opzuigt en op den wal spuit is dit eenmaal klaar dan zal door do hoeren Smit aldaar een werf worden aangelegd tot uitbreiding van den scheepsbouw ook zal er een villa worden gebouwd en een aantal arbeiderswoningen WoBBDEN Mej M S J van Hinsbeck onderwijzeres alhier is o a als zoodanig benoemd te Arasterdam BoDBORAVEK Door dcu heer A de Jong alhier werden sedert November niet minder dan 18 X 0 konijnen geslacht die meest allen naar Pariis werden verzonden CORRESFONDEKTIB Het ingezonden stuk van den heer J J B wordt niet geplaatst Red VERSCHEIDENHEID Admiraal Walker voorzitter van de Niicaragnakanaal comraissie deelt mede dat zijn commissie de kosten van het ontworpen kanaal op 125 mill doll schat Binn nkort zal het commissierapport Mc Kinley worden aangeboden lie luchtreiziger Gedard is Maandagmiddag kwartier over vier te Winschoten opgestegen Door den noordwesten wind voortgedreven droef de ballon in zuidoostelijke riofiting en tengevolge het heldere weer kon hij een geruimen tiJd worden waargenomen Er waren er zelfs die hom ongeveer een half uur naoogdcn en hem nu eens zagen dalen dan weer rjjzcn De heer Oodard ondervond onmiddeiijk toen bjj was opgegaan plotseling een windrok van 2 oven soodat de ballon niet ree en hy zich tot zi n leedwezen genoodzaakt zag zich van eenige ballast te ontdoen Onmiddclp daarna rees de ballon en bereikte bij een hoogte van 700 meter De maximum barometerstand die door den heer Oodard werd waargenomen was 750 m M en de laagste temperatuur 11 Celsius Reeds was de beer H een eind op weg toen plotseling de windrichting veranderde on hij een paar duizend meter naar dezen kant werd verplaatst Na een weinig te zjjn gedaald twas boven Btijham veranderde de windrichting echter weer en zoo dreef hü weer verder zuidoostwaarts totdat hij precies te 5 15 daalde op de zoogenaamde Marktkampen tusschen Vlachtwedde en Boertagne nahjj Wollinghuizen Het spreekt wel van zelf dat men daar van zijn nieuwsgierigheid niet weinig deed blijken De ontvangst was allerharteHjkst en de hulpvaardigheid buitengewoon Door de bereidwilligheid van een der landbouwers werd de heer Godard met zjjn ballon c a weer teruggebracht Burgerlilke Stand GEBOREN 21 Mei Ciornelis ouders C Broekhnisen en C Boer Theodoor ouders Middelkoop en M Engelen Dirk ouders R Triezenberg en J 6 van der Bnrg 22 PietemeHa Christina ouders C J van der Want en J M Larivelt Esther Maria ouders J Hoonhout en E C Bode 23 Bemardus Anthonins en Elizabeth Antonia ouders B Nienwenhuizen en M C Branns Johannes Jacobu ouders W van den Berg en M P Snel 24 Martina Maria ouders J J van Speld en A M Schenkel OVERLEDEN 21 Mei M van Lonkhuijzen 18 j 22 W Verschut 75 j 23 A M Binee 4 m GEHUWD 24 Mei A J Nieuwveld en E van Asch P G van Willigen en L Blok P Holthugsen en A G Mnia ReenwUk OVERLEDEN M Oostrum 6 w NIEUWE MESSTOFPE b i A 7an OS Ai Md Tailleur Kleiweg K 73 73o ÖODDA Irlepho l o 31 Amsterdam Vtkra Stotkn ill lit 101 80 ♦ ♦ iteurs van 83 MEI KmiaLASb Uirt N l W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dilo 8 HoMOil übl Qoudl 1881 88 8 Itaui IniohrijTiDK 1881 81 6 Ooansa Obl in pipier 18 8 6 dilo la iilnrl8l 8 6 PoftTOOAL Olil mot ooupoo 8 dito ticket 8 6 V 108 61 7 V S8 87 106 101 101 101 6 746 607 108 65 8 4 80 1 164V 98 101 BcaUND Obl Bmoonl 1894 4 dilo Geooiui 1880 4 dilo liilBothl 1889 4 dito l ü Hop 1881 80 4 dito to goud leea 1888 dito dito dito 1884 5 SrAHJl Ferpot lobuld 1881 4 Tuiliu Qopr Conr leen 1890 4 Ooi leaiiinK erie D Ooc lueom Hrie 0 ZniDArt Rep T oblg 1888 8 MllIOO Obl Buit Sob 1890 VisilDiu Obl 4 ouliop 1881 A iinitDAM ObligatioD 18118 8 BoTTiiDAii Slacl lmu 18U4 8 NlD N Afr Hiinde und AroDd b Tsb Mg CertiBoAteo OoIiMaalMhappü dito Ara HTpolheekb pniidbr 4 Üult Hij ilorVonlool aaad Or Hj palbcekb paodbr S Kederlandache bank aaod Ned Handolmaatacb dito N W k Pm Hvp b p ndbr 8 100 Bott Hïiiollnokb pandbr 8 100 Utr Hypotbookb dito S 98V OwiBsa Ü jat HooR bank aand I EoaL Kjrpotbnikbaukpaiidb 4 Ambeika Ëqat hypoth pao lb 6 90 88 110 116 100 87V 160 99 1061 101 100 68 881 88 14 1 I 171 100 107 00 100 100 118 11 SS Haiw h O Pr Urn rsrt 89V Nu HolL IJ 8poorir Uij aalid U8 Mij tot Eip 6t 8pv aind 118 Ked Iiid SjKiorwegm aand N d Zuid Afr 8pm a nd dito dito ilito 1891 dito 6 IlAUlSpooTKl 1887 89 A Eobl S Zuid iul Bpvmii A H obl 8 PoLi N Wariohau Woenen aud 4 RuaL Or Ruia 8pw M j abl 4 Baltinbs dito aiad Paktowa dito aaad 5 Iwani Pombr dito aaud 6 Kurak üh Aioii Bp kap opl 4 dito dito obliK 4 AvnlKA UI l afl Bp Mg obl Cbict North W pr C a nd 144 dito dito Win 8t Polar obl 7 I 140 Den rl Eioar Spm o rl i fc 81 Illiiiola Jflnlral obl iu Roud 4 104 i Louiir ïNsihTmiOerl fMai t Moiiio N apw M lehjp o ej 106 Miai Ktnrai t 4pCl pref aand 14 N ïork Oulaaio k Woal uad dito Foiin Ohio obllg Ore on Calif Iii hyp io goud 81 Haul Minn kManit obl 7 ün Pao Hoof lijn obig 8 dito dilo Lino Col Ie hyp O 6j Cakada Oaii South Oh rt nd Vb o KbIIw k Ka lo h d o Oi Aiuaterd Omiiibat Mij aaod Botterd Truuwe Hakla aand Nki Stad AmBtordam aaud 8 Hlad Roilordsm aand 8 Biuill Stad Antwerpeo 1887 l J 8rad Brulael 188 1 1 Hoso Theiaa ReRullr Ocaelaob 4 OoaTin Staaulnoiii 1880 6 K K Ooat B Or 1880 8 Spaji Blad Madrid 8 1188 Nio Ter B z Arb Spoel oert MA TELS TtlLOII iHAOKS Mantel Costumes Bliiusen lapünstuffen in roütts verscbeidenheid en Qottóur reefênde tr jMfin D l§IAIllS01lf GOüDA MAK TBBRIOHTEN Qoad S Mei 1899 Tengevolge van de feestdagen waa de aanvoer van graneö gering De stemming ia echter teer vaat Tarwe Zeeuwsche 6 90 il 7 25 Mindere dito 640 il 6 75 Afwijkende 5 4011 6 Polder 6 i 6 50 Rogge Zeeuwnche 5 40 i 5 60 Polder 5 A 5 15 Gent Winter 4 60 k 5 Zomer 4 50 i 4 90 Chevitllier 5 50 4 6 15 Haver per heet 3 40 a 3 90 per 100 kita 7 50 A 7 75 Hennepzaad Buitenlandsche 7 A 7 50 Kanariezaadi 6 1 7 50 Koolsaad 8 40 k f 8 75 Erwten Kookerwten i Niét kookende 1 k f 7 BuitenUndKhe voererwten per 80 Krto 6 25 A ƒ 6 40 Boonen 3 w vui ii Bruineboonen 10 50 4 11 75 Duivenboonen 7 50 il 7 75 Paardeboonen 5 9oil 6 jo Mais per 100 ICilo Bonte Araerikaansche 4 90 A 5 Cinquantine 5 90 A 6 35 Foxanian 5 10 A 5 50