Goudsche Courant, maandag 29 mei 1899

d88te Jaargang Maandag 29 Mei 1899 No T808 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlefMi He S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gixiote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefoM Ko 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelqk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VTJF CENTEN APVERTENTIBN V Voor de talrijke bewijzen van deelneming ontvangen bij bet overlijden van mijn geliefden echtgenoot den Heer P vas DKR WANT J Mi betuig ik ook namene de kinderen allen hartelijken dank Wed P TA DBB WANT Mz VA Hkuve AiBEsroORT 24 Mei 1899 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijn geliefden Broeder den Hoer P va der WANT J Uz betnig ik b $ dezen mün harteljken dank MBJ W VAN DEK WANT AMEEsrooÊT 24 Mei 1H99 H P VA1 WIJNGAARDEN COIFFEUtt 8PECIAUTEIT in alle soorten HAABWEEEEIT TE HUUE TERSTOND OF LATER BOVENHUIS püLXUja Adres MARKT 58 OHAMI HAaASIXa DU PriDtemps NOUVEAUTÉS Wfl verzoeken de DamoB die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomeraei o nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan NI JULES JALUZOTèCK Paris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco toegezonden nestolliugen van af 26 franc vrij van alle kosten aan huis met verhooging eexpeilltitt kanloor te lloieDdaal N lt Lens velt l icola HOFLEVERANCIER Veeneslraat 28 den Haag UKOO KIV BF S€IIUiTF BKIEK LUNCHEON ROOM Pam de Luxe Alternoon Tea Koffie Chocolade Melk A SLEGT bflTmltsioh UB tot bet levsreo run Zaiver Zeeuwsoli Tarwebrood t eent de K O NIEUWE HAVEN 28 W Bekroond op de Interoatioiale TraoooitelÜDg van Bakkerjj Maalderij en Kookknnat ta i öravtnhagt met een diploma Verguld Zilverto Mtdailfa E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt lyi Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van I tot uur ZONDAGS geen spreekuur Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Wij hebban de eer t bericbteo dat onze Stooi Meelfabriek deVliat thina geheel gereed ie waardoor orders op Tarwebloem Kaakelbloem Hoggebloem enz weder in groote hoeveelheden direct uitgevoerd worden Ook onze Stoom Oliefabriek de Tp kwam geheel in werking en worden orders op de bekende aoorten Ijifnkoeken y en Ster en Ij nmeei weder direct uitgevoerd WESSAHEN A LAAR WoHMiHviïE Mei 1899 Frijstrekking 21 JUNI SOO ÖÖÖHARK aU hoofdprijs in bet nlakkt tit geral biedt de oUuwite groote Qelcfverloting die door de Hooge Begeering tui Hembarg goedgekeurd en gewurborgd ie l e Toordeelige inriehting fto het nienire plan bestaat daaria dat in den loop ran Iftchti weinige maandeii va 7 Terlotingeo ran 118 000 loten t9 lS0 prijsen bedragende 11 349 325 Mark ur volladige baslÏHing taltea komaa daaronder liJD kapitalo pr zeo van eTantueel 600 000 Mark bij uitnemendheid eolitar i M 800 000 M 00 000 100 000 75 000 JprgtèM 10 00 36 priji M 10 000 K6 priji il M 1 000 106 priji tH S06 prjji a U 81Sprijt ilM 1818 priji M 36951 prijl i U 10490 priji a M 800 ISt 104 100 73 45 SI 8 000 9 000 1 000 4011 155 00 70 0001 5 000l 60 000 65 000 to ooo 40 000 80 000 1 ptij i H i prljiao i H 1 priji M I prije M l priji i M 1 priji i M prijuD M 1 prni ik M 1 priji H De aaoitaande eanta prijitrekkiag deter groota door daa Staat gewaarborgde Oeldvwrloting il van ambtsweg bapaatd plaat te hebbin op den 21 JUNI e k en koil hieiToor i 1 geheel origibeel lot ileobti Mark 6 of fl S tO Ihatf ir 8 1 7B 90 iVi 1 kwart tegen insendiag vao het bedrag per poetwiasel of tegen remboan Alle commiuies worden onmiddellijk met de grootete lorgvuldigheid uitgevoerd eo ieder speler ontrangt van ons de met het wapen van den Staat roonsiene Origioeele Loten ulf in handen Bij iedere boitelling wordt het fereiichte oSlmeela plan waaruit de Terdeeling der pr ieD op de TereohiUenile kUwen aU ook de betref fende ioleggelnea te reniemen is gratis bygeToegd en unden w aan odu Begunstigers ooaangevraagd aa elke trekkiug de offioieele liisten Üa uitbetaling der prycen geschiedt steeds prompt onder waarborg an den Staat on kan door dirente toetending of ook naar Torkiexieg der Belanghebbenden in alle grootere plaateen TBQ Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk be nstigd en onder Tele andere aanziéntyke prezen hebben wij meermalen Tolgens ofRcieele bewijten de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers self uitbetaald o a Mark 150 000 100 000 SO OOO MOO 40 000 enz Het is te voonien Idnt bij deie op den hechtsten grondati gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend uen gelieve derneWe wegoas de reeds ophanden x nde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te leenden aan Haufmanu Simén Bankiers en Geldwisselaart in HAMBURG P S Hiem de danken wü voor het vertroawens ons lot hiertoe geschonken en daar wij bü het begin der nieuwe verloting ter dfelnemiag inriteeren zullen wij ook Toot het vervolg bemoeid zijn door een Ü en reëelc b dienin i de tevredenheid van OOM geëerde Begunstigers te Twrwerrm Te Huur terstond of later een BOVeilHUIS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Singel No 612 Indien gy niet wilt boesten gebruikt de allerweK bekreonde en wareldbaroamde Superior Druiven BorstlioEig Extract m uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van R i VAl S€IIAIIi € o i en llaagr Oe eniBaer $ VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SOHAIK SCBAIK 8CHAIK SOHAIK SCHAIK SCBAIK SCBAIK SCBAIK SCHAIK SOHAIK b Co e Hellaothe i het beit midd l dar wereld ft CO S Melianthe scoeeit Kinkhoeit ft Co 8 Meliantbe geneeil loowtl oad als jnng ft CO S Meliantbe ma ia geen huitgttzin ontbreVea ft Oo a Meliantbe Hait oortdurend onder Sohaikondig lamielit ft Co 8 Meliantbe h lpt onherroepelijk Co 8 Meliantbe il bekrooud met Eerediploma i ft Co B Meliantbe ii bekroond met Goud ft Co S Meliantbe ii bekroond met ZÜTei ft Co fl Meliantbe ia erkrijgbaar in fiaooni tan 40 Cf re C $ en ft bg II BUUMAN McordniH 3 C BATBLAND Boitoop B V WIJK OudtaaUT M KOLKMAN WaddiKmm a ROLLMAN Bodtgrmtn PINKSE Nieuutrlerka d IJuel Firma WOLFF Co Weathaven 198 OmuUi D MIEBlBS K tiwes E1 K Gouda e H VA MILD Veeratal B 126 te flmda n e o u 9 f i o ntmenJUli w icrisriiLA isriDEniij i Eiisr Kort overzicbt onser PrUBoourant SHERRIES Pale en Gold Sr Dry Van af f 16 60 per 12 esa ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch k S V u o o s O S I BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 t 1 75 f 2 25 U 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 § Per Fl Pe Ank 45 Fl I 5 i LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 eS H CHATEAU VALROSE 0 75 31 8 S St ESTEPHE 0 85 36 3 St EMILION 1894 1 42 g o 2 5 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 Pg 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 12 i SAUTERNE 1 42 ofl S ZELTINGER Moezel 0 90 i 37 60 SC BOURGOGNE 1 10 47 5 Z De flessche zjjn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De Onna T CREBAIS Gouda Jiundteékaning iet voorai ECHT met roodo Oberlahnstein f X OHUCKURDIH VICTOKIABROH OBeniAHMSTCW J Overal ££ 2 l illl t SwiSmi Maataehapp0 tot BktpMialie wm de FMoria Brotl KanfHtr voor IfederlanO Boompie éO Botterdam Qebrt Stoll werck s Chocolade en Cacao ïa a ici Dre matiKO door de nieuwste uitvindingen p maehisaal gebied verbeterde fkbrieatle ien uitalmtend gcteuik van fijr e en fijnste gmndstoBeu pwandoere Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeve en9 furdig fabrikaat nauwEeu i beantwoordende aai den inhoud dar teep Etiketten Dt irnia beiiaaldo 27 Brevet als HofUTernacleV I 44 Eere OIpIoma 8 gAtiden eDE Medalltet eea bnwya aa uitmuntend fij i Jvlini MatleiBlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BulteDlandsch Overzicht Naar de Temps mededeelt was het rapport van den raadsheer Ballot Beaupré Woensdagavond nog niet geheel gereed Er ontbraken nog een dertigtal pagina s maar de voltooide gedeelten ervan waren successievelijk aan den procureur generaal Manau medegedeeld Hetzelfde blad deelt mede dat de zittingen van het revisie geding waarschijnlijk de heele volgende week in beslag zullen nemen Anderhalve zitting zon noodig ziJn voor de lezing van het rapport evenveel voor het requisitoir en voor het pleidooi Het Hof zou dan den Vrijdag en Zaterdag gebruiken om in raadkamer te beraadslagen en het arrest op to stellen dat Zaterdag 3 Juni in het openbaar zon worden uitgesproken V De Kroonraad te Weenen gehouden onder het voorzitterschap van keizer Frans Joseph zelf en bijgewoond door de Oostenrvjkschc en Hongaarsche ministers heelt niet tot een resultaat heeft geleid de Ausgleich tusschen de beide groote deelen der aartsverdeelde monarchie is nog niet getroffen En het gevolg zal wel zjn dat graaf Thun zal altreden Dat de Oostenrijksche ministers heengaan en niet de Hongaarsche vindt zijn grond daarin dat Koloman Szell er in geslaagd is het Hongaarsche parlementaire voertuig dat baron Banffy zoo netjes in het moeras had gereden weer in het rechte spoor te brengen De Hongaarsche ministers hebben ten minste een parlement achter zich waarmede te werken valt de Oostenrijksche regeeren nog altijd krachtens de beruchte § 14 van de Grondwet zeker geen aanbeveling Intusschen wanneer graaf Thnn heengaat moet hij vervangen worden En wie zal niet bereid gevonden worden een tijdlang minister te spelen maar in staat zijn de zaken in Oostenrijk weer op gang te brengen Daarvoor moet de opvolger van graaf Thnn eerst de parlementaire crisis die de oorzaak is van de moeilijkheden over den Ausgleich oplossen en om dit gedaan te krtigen zullen de taaiverordeningen moeten worden gewijzigd thans zeker nn de Dnitsche partijen door hun vereeniging nog sterker staan dan te voren Dat de tegenwoordige crisis ontstaan is zoo spoedig na de openbaarmaking van de gezamenlijke FEVILLEJOX Gedesksehriiten vtn eea Gelakioeker AimiBAL deVondeling Na r hit Framch BOOR W NUTTERS ioi Raphael antwoordde niet Carillon hervatte op geheel anderen toon Gooi nu maar gauw je vodden uit en trek dit aan En hij wierp den jongeling een jas broek en vest toe die ineen zerold en met een touw omwonden mede uit kn gereedschapslak te voorschijn waren gekomen Raphael gehoorzaamde oogenblikkelijk binnen vijf minuten was hij gereed Zie je het past je alsof bet je aangemeten is Idet is wei niet van de allerfijnste stof waaraan je per ongeluk gewend bent geraakt maar t is toch een duiveUch kranig pak t staat ie meer dan mooi Je houdt toch wei van zwart r Intusschen hield père Tourniquet zich onledig met het rangschikken en uitzoeken en onderzoeken der bij htm onderneming benoodigde gereedschappen I3e touwUdder net dievenlantaamtje verschillende initrumenten en eenige wapens schikte hij in een valies dat hij vervolgens sloot en over den schouder wierp met een vragenden blik op Carükm nationaal politieke eischen der Dnitsche partijen doet vanzelf naar eenig verband zoeken tusschen deze twee leiten John Morley hield eene rede te Lydney in Glostershire Hjj noemde de bewering alsof Home Rule in 1886 de scheuring in de liberale partij verwekte een grove dwaling want andere partijgeschillen waren voorafgegaan Spreker was geenszins een tegenstander van een gezond imperiali e maar het ongezonde imperialisme dat zijn uiting vindt in het slachten van inboorlingen ten emde hun land te vermeesteren gepaard met schanddaden gelp de ontwijding van des mahdi s graf te Omdoerman zoodanig imperialisme noemde Morley zelfveniederend en zellontzenuwend De Transvaalsche kwestie behandelende veroordeelde Morley den laatdnnkenden en bloeddorstigen onzin van sommige Engelsche invloedrijke organen in verband met een ultimatum en een oorlog met de Boeren Spreker had goede hoop op Sir A Milner s en president Kruger s ontmoeting maar zal de conferentie slagen dan zijn wederzijdsche concessiên noodig Het Britsche volk zou Hir A Milner s houding naderhand veroordeelen wanneer het blijkt dat hfl naar Bloemfontein ging met den last om alles van eenzijdig Engelbch standpunt te behandelen en niet af te Wijken van eigenmachtig vastgestelde voorwaarden en van een willekeurige Engelsche lezing van de sttikken zonder oen andere lezing toe te laten Eindelijk prak Morlfy hoopvol over de vredesconferentie met eenige vleiende woorden over Nederland als grondlegger van de hedendaagsche volksvrijheden in Europa In de Italiaansche Kamer voert Crispi het woord over een persoonlijk feit Hij zegt dat hij in 1882 geen plan had om Massaua te nemen Wat betreft de nederlaag van het Italiaansche leger bij Adoea en elders zegt hiJ dat generaal Baratierie niet gewacht heeft op de versterkingen die men hem zond En toen overkwam hem wat n bekend is Heftige uitroepen en geschreeuw begroeten die woorden zoodat de voorzitter de vergadering moet schorsen Na de heropening gaat Crispi voort en verklaart dat zijn kabinet niet verantwoordelijk is voor het gedrag van Baratierie De socialist Ferri zegt dat de Italiaansche soldaten in Afrika blijken van moed gaven maar een generaal nam de vlucht De voorzitter verzoekt den spreker die woorden in te trekken Ferri weigert waarop de voor Klaar oude heer iHeelemaal Niets vergeten Natuurlijk niet Dan kunnen we opstappen als we hier terugkomen dan zijn we rijk A ls we hier terugkomen dan zal ik me gewroken hebben riep Raphael De drie personen verwijderden zich HOOFDSTUK vm DE MBRAAK Carillon père Tourniquet en Raphael begaven zich door rue Basse en kngs Chateau d Eaunaar rue Bondy Achter de gebouwen van het Ambigu theater was een oude fiacre gestationneerd met twee op het oog tamelijk kracjitige paarden bespannen De koetsier in zijn dikken langen jas die zijn geheele lichaam met uitzondering an zijn gelaat bedekte gewikkeld zat op den bok strak tuaschen de ooren van zijn paard door voor zich uit te turen Enkel uit de bij geregelde tusschenpoozen uit zijn mond ontsnappende rookwolkjes kon men afleiden dat hij niet dood was of sliep maar zat te kijken en te waken Kun je een vrachtje hebben i schreeuwde Carillon stilstaande Wat voor een vrachtje vroeg de koetsier zijn pijp uit de mond nemende en het hoofd een weinig omdraaiende Dit vrachtje dat je hier voor je ziet ons drieën hier zitter de vergadering sluit Aan de New York Herald wordt geseind dat volgens officieele meedeeling vtm Dr iWS an den voorzitter der Amerikaansche commissie voor de Philippjjnen de onderhandelingen met de Filipinos gesloten zijn en de afgezanten der Tegalen naar het hoofdkwartier van Aguinaldo ziJn teruggekeerd zonder dat een bevredigend resultaat van de onderhahdelmgen verkregen is Verspreide Berichten itiiEirrvH Hoewel erkennende dat de verdediger mr Momard gezegd heelt het stilzwijgen te willen bewaren meldt do Anrore dat ook hfl verzekert beslist verwijzing van Dreyfus naar den krijgsraad te zullen vragen Uit naam van de echtgenoote zal do verdediger ver oekon dat op die wyze eindelijk het woord gegeven worde aan het slachtoffer Een Figaro artikeltjo over het rapport van BallotBeaupré en de vermoedelijke conclusie besluit aldus Hoe dan ook geen courant waagt het racer te zeggen dat Beaupré tegen de revisie is Voljens de Matin zal het proces HenryRelnach voor het assisenhof van de Seine waarschijnlijk den 29en Juni beginnen Men hoopt dat Labori die goed vooruitgaat dan voldoende hersteld zal zijn om ooic te verschijnen De prefect van politie heeft tegen Maandag in en om het Paleis van Justitie zeer strenge maatregelen getroffen Fhakkruk Eenige redacteurs van de Antijnil die uit de gevangenis te Algiers waren ontslagen vierden deze gebeurtenis in een koffiehuis te MuBtapha In een café aan de overzijde der straat bevond zich de directeur der Paroio franijaise een blad dat den artisemieten v andig gezind is met eenige vrienden De ontslagen journalisten begonnen te schreeuwen Weg met de Joden I Weg met de Parole franQaise I en wierpen met steenen Een botsing ontstond wa4raan de politie en de gendarmes een einde maakten door drie der belhamels te arresteeren DüITSOHLAÏD De matrozen op de in de haven van Stettm liggende schepen hebben het werk gestaakt wegens een geschil over het loon En waarheen O het is veor den heelen dag ddt we je noodig hebljen En hij wisselde met den koetsier een veelbeteekenden bHk in antwoord op een vragenden van den voerman in de richting van Raphael gewoiyen vervolgens begonnen Carillon en de koetsier in de bij de Parijscho misdadigers in gebruik zijnde zoogenaamde dieventaal te converseeren waarvan Raphael niets kon verstaan en waarvan hij niets verlangde te begrijpen Kom jongens suppen jelui maar vast in ik kom wel bij je Tourniquet ging het eerst het rijtuig in zette het valies neer en drukte zijn hoofd in zijn hoek en sloot de oogen Raphael nam naast hem in den anderen hoek plaats Toen Carillon vervol gens ook verscheen zette de fiacre zich in beweging Onder het rijden trachtte Carillon op allerlei manieren en langs allerhande wegen den jongen burggraat aan het praten te krijgen over zijn verhouding tegenover den baron de Maubert en orer den oorsprong van zijn doqdelijken haat jegens dezen man lij deed vele rechtstreeksche en bedekte vragen zocht op zoer slimme wijze het verhaal van sjongeliogs wedervaren gedurende den Uatsten tijd uit te lokken doch ijdel Zijn nieuwsgierigheid werd niet bevredigd Raphael hield zicK gesloten en droeg zorg dat geen enkel woord zijne geheimen liïtreffende over zijn lippen kwam Hij zou liever hebben wilkn itciven dan voor ulke oored q reken vu De dokwerkera zouden hun voorbeeld volges Toen keizer Wilhelm Woensdag in de Thiergarten reed werd de koetaier vaifeen hunrrijtnig van zijn bok geworpBii doordien zjjn paard op hol sloeg De keizer die t ongeluk zag liet dadelijk zijn rijtuig stilhouden begaf zich naar den man informeerde naar diens toestand en verzocht hem opgave te willen doen van de materieele schade Het eigenaardige van het geval is dat d keizer den gevallen koetsier oprichtte tegelp met een redacteur van de VorwArts die op z n flets kwam aanrijden Naar de redactie van de Vorwtirts lakoniek mededeelt is haar medewerker met wien Z M zich bif de hulpverleeniiig aandenkootsieronderhield helaas reeds eenmaal wegens niajesteitsbeleediging gestraft I Mevrouw Engelen Sewing koninkl holoperazangeres te Hannover zal van 3 tot 23 Juni hare medewerking verleencn als Koningin van don Nacht in Mozart s Zanberflöte hjj de opvoeringen welke van dit werk in Berlijn in het Theater des Westene zullen worden gegeven Voorloopig is slechte een 10malig optreden bepaald doch het zal van mevr Engelen afhangen ol zij zich voor meerdere avonden wil verbinden om alsdan ook in Traviata Lnstigen Weiber Barbier von Sevilla en andere werken op to treden BKIiOlt Bi het afsteken van vuurwerk te Kmipendaerde Aabij Ronlers is een zak met kruit ontploft waardoor twee jongens doodelijk vier andere zwaar gewond worden SPAIIJI De beroemde repnblikeinsche staatsman Emilio Castelar is gisteren na een ziekte van eanige dagen te San Pe fo do Pinatar naby Mnrcia overleden Hij had deel an do revolutie van 1866 en werd zelfs ter dood veroordeeld In 1868 Keerde hü nit ballingschap in Spanje terug en werd achtereeur volgens minister van bnitenlandscho zaken minister president en hoold van het uitvoerend bewind van de Spaansche republiek in 1873 In de Cortes werd h telkens herkozen Te Tarragona is oen belasting oproertje uitgebroken de belastingkantoren werden in brand gestoken doch de militairen herstelden spoedig de orde Het gevaar voor sprinkhanen ui Spanje ia zoo groot dat de regeering een premie van 10 cent heeft uitgeloofd voor elke kilogram bijeenverzamelde sprinkhanen In de straten mmmmmm Mathilda ar terwijl hij zijn geest inspande om de rsgierigheid van Carillon te i Maar nieuwsgierigheid van Carillon te ontgaan en zijn vragen te ontduiken werd hij wederom geheel vervuld met sombere gedachten Een gevoel van naamloos wee vervulde hem Zijn ziel werd verscheurd van smart Ongeluk en onheil en ellende zag hij voor zich het verleden zijn herinneringen verpletterend op zijn gemoed drukkende deden hem het sterven als een aangename uilkomst beschouwen En hij gruwde van zichzelf Hier zat hij in gezelschap van het laagste gemeen van Parijs van lieden die leefden van diefstal en roof bereid tot elke denkbare Uagheid die met eenige kans van slagen te bedrijven ware hij wa een der hunnen hun ondergeschikte hun mindere En in zijn hart gloeide liefde machtig om bergen te verzetten en hij waa de mindere de bediende van een Jean Paul bijgenaamd Carillon Want nog steeds had hij Mathilda lief Zij was dood zij was begraven hij was bij haar graf geweest toen hij uit het hospitaal ontsUtgen was geworden en zijn hart had getrild bij haar Uuttsté rustplaats Een wo te lust om de aarde waarin zij lag op te krabMn had hem aangegrepen Een onweerstaanbare begeerte om haar op dat oogenblik te zien half vergaan onkenbaar een afschuwelijke massa was in hem gevaren Woede had zich van hemÉifester gemaakt w Wtrdt venulgd