Goudsche Courant, maandag 29 mei 1899

nitgestrekte bossehen wandelwegen Tia Madrid dei men nu kinderen es volwawenen die bezig zign prinklianen te zoeken velen vangen Vt ó i kilogram imncten per dag De spoorweglijn in Attariëzgn geheel bedekt door de dieren en df locomotieven beKben moeite voomit te kumin Di miniliter van oorlog beeft besloten 10 000 man van het garnizoen te Madrid naar de provincie te zenden om de iprinkhauen oit te roeien Hoef Hjumui WBmui Een jongmeniich die als voluntair bg den bontopzichter te KaMtentxirgen in HalutenWeimar werkzaam wa trok uit de loterij den hoüidpr B Hy deed eeniflfe inkoopen en zond het overbiyvcndc 7b K 0 mark per aangeteekenden brief naar een bank te Drenden iOüch bfl opening van den brief aldaar vund men krantcnijnpier in plaat van waardestukken De politie wiKt oit te vinden dat ter plaatHe van afzending de verwiHKeling moeMt hebben plaat gi liad De gelukkige winner beweert dat by bet geld in den brief Hloot in tegenwoordigheid van een herbergier en van den faontopzicbter en dat dezen kan hebben gezien het bedrog te plegen Hut tweetal doch ook da bestolene zgn door de politie voorloopig In verzekerde bewaring gebracht Amkhiki Dezer dagen w te Brooklyn oen wedren over 5 K H gebonden georganiseerd door een gréot Newyorksch blad tnsscbcn een olitani een kameel een paard een wieiryder en een automobiel De olifant on de kameel kregen M J0 meter voorgUt bet paard2 X metor Do olifant won in B minuten 20 ec daarna kwamen du wieiryder en de automobiel gelyktydig aan Naar men leent heeft de Conferentie besloten geheim te honden hebeen in hare commiHsien behatideld wordt Vülgenu het Vad zal in de tweede aldceling der conferentie door de gedelegeerden tan Amerika hot voorstel godaan worden om het beginsel ann te nomen dat goederen ter zee in oorlogstgd vervoerd ói ik onder vyandedeiyko vlag met uitzondering van oorlogscontrabaude neutraal zyn en niet in beslag kunnen worden genomen De Weoner club tot beoefening der InchtBchoepvaurt heeft tot het vrodescongros een memorie gericht waarin wordt aangedrongen op uitbreiding der verdragen al er een tnsBchen l nil blnnd en Oostcnryk bestaat waarby het landen van oorloga ballon wordt geregeld Volgen dat verdrag worden de nedergedaalde luchtreiziger niet als spion nen doch als krygsgevangenen behandelt Ballon die het opsporen van gewonden ten doel hebben zouden het teeken van het Boode Kruis moeten dragen De Londenache correspondent der N R Volgen don Haagschen corrogpondont der Daily Telegraph is er reed ernstige wryvlng gewoeat tn chen do Amerikaansche en Europeesche gedelegeerden over de kwestie van het opbrengen van handelsschepen la ooriogstyd De Amerikanen biyven er by Aaageviiogeo i Mei TUd vao Ureenwicli S H 7 14 11 41 ff ff ff ff ff ff O Of im tntni M j ti MM aJtd ei Dimd tMa fiüu irtoartilMto i r J fc H wknabMr l t tal mditiinii B 1M l ll 1 11 10 4 i ti s ii 41 UU 7 M 7 10 1 1 8 1 a ll lO K S U 10 18 I U fc 1M7 H B lO M I OI 1 41 8 41 8 l 0 10 44 10 11 1107 10 80 I IO l ll 1 18 80 i 8 00 8 10 l ll B o o 1 4 4 T R R 11 vl aosi M n IIIO 11 014 o MOMM M 10 101100 Auifr 1 011 0110 1111 4811 17 4 17 8 871 1110 01 1 17 11 11 Auka 8 IVO 10 10 80 108 1 10 111 1 80 10 8 Uil 11 07 i i a 1 H 8 10 oi n in m 4i4 4 10 T t 4 IKoM W 7 10 l ll U IO 8 08 4 00 8 00 i 8B 8 00 10 0 a u i f IU B Sa W M9 I au 0 WW 09 H i l l JllU 8 11 4 47 l 4 7 49 1 4 l O dat de conferentie bevoegd is over die kwestie te beraadslagen hetgeen prof Marten en ommige Enrop 8che gedelegeerden ontkennen Toch krijgen waarnchjniyk de Amerikanen hnn zin Middclerwyi biykt hel jeheimhondcn van de handelingen van b t congres meer en meer een hopelooze zaak De Haagsche Kunatkring bereidt een knnatavond voor aan te bieden aan de gedelegeerden der vredesconferentie Er Worden eenige Ubleanx vivantn uitgevoerd en enkele koren gedongen o a de Lente idylle muziek van Oottfried Mann onder directie van den heer Arnold Spoel en de heer BaUa uit Amsterdam belastte zich met het rangschikken der kunstwerken De provincie Utrecht telde 1 Jamari jl iMS i40 bewoners waarvan de gemeente Utrecht 100 066 Amersfoort 18 920 De examens ter verkrjging van akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwg in de Franhche taal en lager en niidüelbaar onderwijs in de Hoogduitse he en Kngelscbe taal zullen worden afgenomen in Angttstn zoo noodig ook in het laatst van lull tin tot hot geven van onderwy in de mastiek zoowel voor de akte lager onderwy vak H bedoeld in art 65 der wét op het lager onderwg als voor het middelbaar onderwys zullen worden gehouden in Augustus zoo noodig ook in September die tot het geven van lager en middelbaar onderwHa in de land en in de tninbouwkunde In lull en Augustus zoo noodig ook in September die tot hot geven van lager onderwijs in het handteekenen en van middelbaar ondfirwy in hand en rechtiynig teekenen en de pernpectief znllen worden gehouden in Ang en September dos noodig ook in October Aanmelding vó6r 21 Iuni Zie voorts de StaatgCt No 120 Door het geïlhiBtreerd vakblad voor de Sehoenmakery en den Schoenhandel Sint Crispyn nUgave W A Eisma Cz te Leeuwarden is volgende prysvraag uttgeschreven Hoe dient een algemecne vakbond van schoenmakers ingericht te zgnP Wat is de beste weg om zulk een l ond tot stand te brengen Wat kan er met een algeraeenen bond tot grondslag voor het vakonderwys gedaan worden Voor de drie beste oplossingen van deze prysvraag worden pryzen uitgeloofd van twintig tien en vyf gulden Ieder die verder een voldoende oplosHing inzendt ontvangt een fraai boekwerk B j Kon besluit i jbr mr E W F Wittowaall van Stoetwogen op zyn verzoek eervol temggeroepen al Hr Ms buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te St Petersburg en gesteld ter beschikking baiton bezwaar van s rgks schatkist De voorbereidende maati egelon voor de faney fair ten bate van Volkssanatoria te IJtrecht waarvan de opening op 31 Mei I a e i aangekondigd zyn in vollen gang De voor de tentoonstelling der verlotings pryzen afgestane zaal is in orde gebracht Tot voor enkele dagen ontving he Utrechtsche dames comité inzendingen voor de verloting o o geïllustreerde boekwerken van de hceren De Heusz Co te ZeUt cene teekening uit Venetië van E Bosch een basrelief van mejuffrouw Minca Bosch Reitz aquarellen van J C M Legner van mei Kerling van W O A van SpiBjt tèrwifl een sehrijven van P Tetar van Elfen nit Milaan ontvangen het bestuur der verloting machtigt nit de van zjn hand thans in Amsterdam tentoongestelde aqaareften er een te kiezen voor de verloting ten bate van volkkanatoria De catalogussen zyn in dmk De geïllustreerde omslag is van de hand Van den heer Dr Wetstein Pfister uit Delft die verder zyn gewaardeerde medewerking schonk door ten behoeve dezer fancy fair niet alleen de teekening der programma s voor de muziekuitvoeringen te ontwerpen maar ook die van voor den verkoop bestemde briefkaarten menu s enz De offlcieele opening voor genoodigden is bepaald op Woensdag 31 Mei ten elf unr precies Voor het publiek zal de fancy fair a morgens 11 unr toegankeiyk zfln tot 5 uur en s avonds van 8 tot 10 uur De toegangspryzcn zyn gesteld op f 1 ook geldig voor s avonds voor jongelieden beneden IH jaar iO cent s middags en 25 cent s aivond Het Utrechtsch fanfarecorps van de studenten heeft zich welwillend aangeboden eene uitvoering te geven Des avo ids 8 uur i ook de phonogaaf In werking toegangsprys 25 cent Men sehrgft aan tN v d D BINNENLAND Nu stellig besloten i tot het oprichten van een volkssanatorinm in de nabybeid van Hellcndoorn kan het goed zyn eenige aanduiding te geven van de omstreken aldaar welke vermoedeiyk slechts hg weinigen bekend zgn Ten oosten van Hellendoorn en Ngver dal welke plaatsen 40 minnten van elkaar verwyderd zgn stroomt de Kegge aan wcerszödei omgeven door graslanden m den Westkant vaii Ngverdal trekt zich een boschrgke heuvelrceka nit van het noorden naar het zuiden Deze is op de plaats waar het dorp Hellendoorn ligt afgebroken Van den berg zoo noemt de bevolking de naastbgzynde hoogte heeft men een prachtig gezicht op liet schilderachtig gelegen dorp vooral in den zoiher wanneer de akkers tegen de helKng prgken met golvend graan en het geboomte in de laagte door de klenrenmengeling van zgn gebladerte een schoon effect veroorzaakt Ook een wandeling over den berg levert een eigenaardig genot urenlang kan men daar ronddwalen nn een stggende dan weer dalende Ken paar vermoeide boenen moet men er evenwel voor over hebben want wandelpaden ontbreken over t geheel nog dit zal echter wel langzamerhand anders worden reeds heeft de ilellendoomsche gemeenteraad besloten oen harden weg aan te leggen naar bet opterichtensenatoritfhi De heer Veiling Mcinesz burgemeester van Amsterdam die op den Eeierberg een landgoed bezit waar hy geregeld eiken zomer eenige weken vertoeft hoeft in zyn IHrecte SiMtiirwenviTblndlitgin ir et iOtll V Zomerdlenst 18£9 4 1S 4 4 4 it 1 01 l M 1 1 a s a a oi li ci l li dOODa aoTTlBOlMtiM fm ll n ll lt ll BI l t 11 1t S l ti t ii Onk T iO 7 U IIwndMekt door 1 17 Nimwwliirk 7 14 OiqMlIt 7 41 Ratlanlui M t iO 7 10 RottwdamD F 41 aoturdua B 8 U tUtm ta Diiltp 1 14 10 M 11 1 i i 1 14 I IS n is n ii M O 11 41 U M 10 1 i Mi ll n i s II H 10mBD4M 90DD4 ri ll 7 f H 4 11 4 S7 4 47 4 14 I Ol 1 07 ff I Oi 1 44 t 1 t4 ff i Ol ff ff I OI ff 1 14 l li 11 B ttCTdu Bmn Rottndua D F BottwUm H 4 41 Oapallt Nlou k k 1 04 HooriIrHlil a d l 1Um U o Jl tb IK H JWtri tt OU Mm Mi 40 ff 1U 11 10 10 ff lO M lO M 10 4t in l7 1 7 UI Ut 1 40 1 41 i to o I4 0 11 14 U Od H 4 1 4 tl 14 S 0 l 00 10 0 t l 1 7 44 M O o U D 11 r N R A S fflH nm 1 01 l Ot 144 1 41 4 11 4 11 i IIff l li f I ff 1 07 ff 1 11 ff ff 111 1 1 ff ff Ml f 180 1 41 1 41 4 11 4 4S 117 l ll t 4l 0 11 7 17 lo i 11 11 UU u i 11 10 ff 11 41 ff 11 11 10 41 11 41 II ll l M Ml aUffu Uam utn bcttha 7 11 I Oi 1 49 1 41 7 t O 4 0 1 01 Ml 1 117 Ml a io I II Ooudl ZimlitiiimMo k MUe l ll 41 T 4t Ml 10 11 1 41 V 0 4 00 4 10 4 11 4 40 4 II 4 17 II 11 17 11 81 ll f l ll 1 41 l ll 1 08 10 11 10 17 10 11 10 41 10 C4 i ii 0 41 00 Boitw Mi i gnvl Voorburg Hax 1 01 7 01 7 10 7 41 4i 1 41 e oi 8 18 M4 1 14 8 87 ll n 1M8 11 87 Il Clnpit nim l ll l OsF M7 10 11 tf lUiffig o i m BwtolM tMfftffnlim mfn f R Z H 1 iMnm B 1 40 I IP 3 17 4 11 i 47 1 S7 t 4l S S4 l ll 8 ia 8 10 1 04 l li V 7 tl 7 47 Hu ToorEui ZwUrm Zarnhall liMro Omida M gi Maikatnk lUn UmU kina rin IMaUa 1 i Mi to si 11 00 T lO 10 48 i 7 11 1 41 10 10 7 81 1 18 u s 4 i d o r B 1 14 7 10 II I ID S 8I 1 48 1 08 Itouili Ü il w Hinolii 07 l l 10 11 00 ll lt 11 11 7 e4 l ll l ll S M 10 11 11 41 II Sl T T r t lf 10 00 10 14 j r v i 7 si ó Mo M o 8 i i o m i lj m i Wo rtfi S U ♦ 10 88 7 81 9 4 SI mÏ Wi 1T7 Mi ilo Mi Ml 1m uI IM iViVl T 8 4 l 4 I 8 10 7 11 7 1 Vl 0 1 10 lUO goed onderhooden TIIR JAREI LIJDEHS Wanneer men betrekkelgk jong is ziet men gewoonlgk zonder zorgen het leven te gemoet Men is vol levenslust het rgke bloed stroomt met kracht door de aderen en geven eene frissche kleur aan het aangezicht en de lippen van het jonge meisje Eensklaps voelt men dit alles verdwgnen allerlei soorten van ongemakken doen zich voor en plotseling is de schgnbaar onwankelbare gezondheid zoodanig geschokt dat Uwe vroolyke en opgeruimde gedachten plaats gemaakt hebben voor sombere eene menigte van ongemakken vervolgt Ü Slapeloosheid gebrek aan eetlust lusteloosheid hoofdpgn duizeligheid oorsuizingen lendenpyn steken in de zgde zyn de gevolgen van het kwaad dat U ondermgnt en zulks is de bloedarmoede Mejuffrouw M Pantke geb Hoffmann 16 Laan van Roos en Doom te s öravenhage deelt ons mede Sinds een tiental jaren leed ik aau overgroote zwakte en bloedarmoede terwgl zware diarrhee mgn gestel zoo zeer verzwakte en afnam dat niettegenstaande alle mogelgke raadgevingen en middelen ik aan mgn her 8 el begon te wan hopen Toevalliger wgze kwam my een boekje met de talrgke genezingen verkregen door de Pink Pillen van Dr Williams in handen en besloot ik ook een doosje te probeeren Doch welk o eene gezegende uitkomst de zwakte ep duizeligheid verdwenen terwijj do diarhees ophielden en ik een heel ander mensch werd en mgne gewone bezigheden kon ik weder waarnemen Na nog eenige doosjes gsbmikt te hebben gevoelde ik mg volkomen gezond Met warmte kunt ü het den menschen aanbevelen zoo schrgtt HEd aan deOebrs Blokpoel hpathefe rs te s Gravenhage alwaar y ch de Pillen verschaft had en vryeiyt v n mgn naam gebruik maken Het i door ue hernieuwing van bet bloed dat men er toe zal geraken die ziekten teKgen te gaan die voortkomen nit de verzwakking van het bloed en door de zenuwen te sterken De Pink Pillen van Dr Williams zgn zeor werkdadig in gevallen van bleekznctit rheuraatiek zennwziekten en uitputting door lichamciyke en geestelgke overspanning Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6doozen 10 11 10 07 ll l 1M a os 1 10 I7 I M 17 S 10 10 10 17 10 14 lO Sl 10 40 10 47 10 1 t to fl HolU a 4 8p 1M n ff Ml ff 10 08 ff 10 11 ff 10 11 O SI 10 11 1 17 17 1 14 6 41 1 47 a l8 i io a ll 1 48 Ml 10 08 ion Jl 10 11 7 00 7 41 7 11 7 17 8 10 J li Verkrijgbaar bij J H I Sihbili Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland on apotheken Pranco toezending tegen postwissel ADVERTENTIEN Aan allen die ons bg gelegenheid van ons lO jarig Hawelgksfeest bigken van belangstelling gaven betnlgen wg ook namens onxe kinderen oqaen hartelgken dank W J vis LEEUWEN en Echtgenoote GooDA 27 Mei 1899 Allen die iets te vorderen van mg hebben of verschuldigd zgn gelieven de rekeningen of 6 taHngeu in te zenden voor half JUNI a s Wed I S KEI8ER Korte Tiendeweg üoida H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEfT in alle soorten HAAEWEEEEir BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA znllen den 6en IUNI 1899 des middags ten half ticee ure by enkele in chrgving op het Rudhdis Het afbreken van het perceel Wijk A No 152 aan de Markt aldaar en het daar ter plaatse bouwen van een Politiebureau met Kantoren voor den Gemeente Ontvanger Het Bestek met Teekening is tor inzage op de Gemeente Secretarie en op het Stadseri Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester f BURGEMEESTER en WETHOUDERS T n GOUDA zullen den 6en JUNI 1899 des middags ten half twee ure by enkele in ehryving Het inhangen en gangvaardig opleveren van bestaande reserve deuren en het maken leveren en opbergen van nieuwe reserve deuren voor de IJselhavensluis te Gouda Het testek ligt ter lezing op het Stadserf I Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester Aan de STEDELIJKE GASFABRIEK te Gouda Jkais teoréem gephtatêt een Klerk op eene jaarwedde van ƒ 400 waarvan 5 pCt wordt gekort voor het Pensioenfonds Aanmelding onder overlegging van stukken waarby een verzoekschrift op zegel vóór den 10 Juni a s JAN urn Korfe OroeneHdaal I J99 X00 Wmmi KDPtRWAREN Gereedschappen innsHODD artheleh nwniizcR PETfiOLEUM KOOKTOESTELLEN BrenkiaMéem PdiH Expellcr D Rij JUT wonit dit muidd t TetniMiid iucoü U pffiih llwi da mvTUving UDgnnad tegea Rheamft0 k Jil llCVert dll i pgn Dit l ï si il Hiuamid ilMotdMi l n Tflrtniuwflo op het ftbmksmerk Anker idfl l i fl m dfl meeflte apoUiakflii Te AmstonUm bu L loth Deban Tlo Tnyü an Sander f l yuitn t itttiiiiB il 5 4 OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zgn voornemens op DINSDAG den 6 JUNI 1899 des namiddags ten hall twee ure in het RAADHUIS aldaar by enkele inschrgving te verhuren het van het jaar 1899 van de perceelen bestemd Toor het nieuwe Park te GOUDA en wel PERCEEL No 1 De 1ste Snede van de perceelen kadaster sectie H Nos 745 746 781 780 779 968 778 en 966 Deze perceelen zyn gelegen tusschen den Winttrdijk en den SlaaUipoonceg PERCEEL No 2 De 1ste en 2 de Snede van de perceelen kadaster sectie G Nos 1136 1187 en 1165 Deze perceelen zyn gelegen tusschen den Winterdijk en de nieuwe geprojecteerde Vaart tot verbetering van de rivier de Ooum De VOORWAARDEN zullen dageiyks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing liggen De inschrgvingsbiljetten zullen om ta aan merking te komen behooren te vermelden den Hnurprys en moeten door den inschryver en zyne borgen getsekend op zegel geschreven en gesloten op dén dag der Verhuring vóór des middags 12 jre ter plaatselgke Secretarie zgn ingeleverd FRIHA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk cencorreereiiile prijzen llIiil8je§Rookvle sch GEROOKTE RUNDERWORST J P van Leeuwen Helzerstraai Ooeie en goedkoop VleeaehhfuieerlJ iM TIIHIEMMS vmrbeen l R SCHOLTEKS DUBBELB BUURT B 4 HEDEN ONTVANGEN I de Kieuwste PAKFL MËKIEM waaronder Meiklokjes Woudviooltjes enz en beveelt zich tevens aan voor aUe soorten HAARWERKEN ZIE DB ÈTALXGS De uitmuntende SALON PIAINI O SI S van TETSCH ft MAY voorhanden in den 5 OnCELHAiVDEL van L C DE LAIVC 91 Groote voorraad en groote verscheidenheid van MUSaEKINSTRUHENTEN Oltsnt bUIUke a r TalMliaraaSTBUKS1 KKSIIi lal B T Vaate prijnn 9 idr al op ilea laalat n Vrljdac ai da sauii Huismoeders Attentie t Als U de Linnenkast nog eens go d en paadJbMp wilt vullen kom U dan in de FI ALK UITVERKOOP daar aUe GOEDEREN in den kortst mogelgken tyd moeten UITVERKOCHT wordaa Alles moet weg tegen ieder aannemelijk bod Wei I S EEISER Eorte Tiendeveg Ooudi Steeds voorradig ene ruime keute der Solledste sotrtei Naaimachines welLe tst bffiijife priJUB wordta gelcferd MT Deif rkieund op aflMtaling per maand n par we k VB A LKWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Whisky Üup Old Hlr§cbwa§§er Triple See Cointreau Bénédictine € barlreu e geel Cliarlreuse groen ¥ ernioutli ¥leux Dons Aanbevelend Firma A DAiM e t 2 i oif3 sM u WICrisri3 A niTIDE3L ItE3iT I Kort ovenicbt ooier PrUtooumit SHERRIES Pale en Gold ft Brv van at I 16 6Q per 12 fleii a ROODE en WITTE PORTWUNEN 16 12 D MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i l 1 75 i 2 25 t 2 75 f 8 26 t 8 75 en SCOTCH WHISKY BOI IDEJLTJX Per Fl Pe Ank 46 i 0 65 Nto I 27 76 89 LISTRAC 4 CHATEAU VALR08E 0 75 2 St ESTEPHE 0 86 I St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 26 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SAUTEHNE 1 S ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flessche zgn in den pryzen begrepen en worden i 3 ct per ituk teruggenomen S By elke hoeveelheid verkrygbaar by P De flrina T CREBAS Gouda RIJWIËLEi II Wilt U prettig en goedkoop rgdenP Koop dan een Deze Rgwielen zgn Iraai en solide en worden op maat gebouwd van af M 1 jaar degelgke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere RUwieleh tot uiterst concurreerendTe pryzen HETflMGLOÓZE RIJIWIELEIV Rnime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAHBIK 6B eent per bus van 1 K G Bonds BUwlelhentallar Ute Klaite W I D VAN HIJNkl AM Veeratal Gouda