Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1899

No 78Ö9 Dinsdag 30 Mei 1800 SIPIEHIJU lElEA 98sie JaavgAHgv OmSdHE fiOHHVT LA IMPORTA 21 CT SIGAAR beveelt iieh leiven MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ratten Ro M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykt met uitzondering van Zon en Feestdagen De pnjs per dne maanden ig 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENÏIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters wprden beekend naar plaatsruimte VERHUIZINGEN ftiNNEN en BUITEN DE STAD Tapijten Gordijnstoffen Jafelkleeden Behangselpapier enz enz Aanimeimd Firma B DE JO G E In ending van A4vertentien tot 1 uur des midd gebruik gebruikt geiiruiken gebrnlken gebruiken m H m OFEITEAIIE 7£BZ00FnT ÏAS 2 WMELBMN c a TK Waddinxveen Een Bouwterrein BOSKOOP A Mr I MOLENAAR NolariB to Waddjnxvocn zalttWaar byDKHUITkB a d Hrng lm viilinR on al lag op W0EN8DA0RN H rai 21 JUNI 1H99 ton tl aro vuormiddagB in bet openbaar vcrkoopon Hot YOOy n WISKBtUVIS gemerkt Wgk I No M onlaugB gid VLr nicttwd met nieuw gebouwd rAKHÜIS bemt POOKT en KRF gelogen aan de Brug op don besten stand aan de Zaidkade te Waudihxveeh Kad Sectie D No i80 groot 1 Are 90 Cent No Het WOOV en WISKBLHVia gemerkt W jk D No 53 met PAkHUlH vernieuwde S HIIIJB beneven I OOKl tn KRF modo o gooden Htand gelegen aan do Zaidkade bj do aanlegplaats der Btuombooten by 4e Bmg te Widduixvühn KM Sectie I No IbS groot Aren ov t l No 1 E n perreol nltmantend gesltieord BCtV WTBBRSllf gelogen aan de Noordkad vlak by het dorp binnon de gemeente Bowoor $ W Kad SWoÜeD No 452 Groot 108 1 U Meti r tai D on aanvaarden op 31 Juli 1H91 Broeder m bUjetten Inforraatifn gt elt de Notaria M01jKN AU ti Wuddinxvieu HwlelsiMrii B C at W Beeft BelflséeSlaofe Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegeii Van af 4j j l toten met 24 ShPTËMBEIt 99 zullen op filiation GOljDiidesZO U S eeiidaagsctae retourkaarleii naar mi H4 4G worden af ye feven te fen de hieronder aangpejreven prijzen 1 klasse f 1 60 ï i a a 0 80 Parijsche Vanille Wafeltjes Alleen verkrijgbaar bij J A VBRHOEFF CONFISbUB HOOGSTE T Ik Gil m Allen r ulk i ulkt I nik An f OnyemUte HELE de Melk bij uilnenieudiield VBEKRUGBAAB BU k L DE HÈIJ Dubbele Buurt I leor aan to bevolen voor iohoolgaande kmdiren Pn s per Flacon © J on D MIEBIfili Drogist Kleiweg E 100 zijn de beste j c BE mm Korte Tiendeweg Gouda co 3 1 M LOUIS ♦ ♦ BISSCHOP Boerenjong ens Advocaat Tükaijer Groene en 1 Geele 1 Chartreuse Benedictine iVlaiasrhino Kirschwasser Russische Kummel Triple Sec AlnbeveU nd Firma C LOURE S LANGK TIENDEWEG Iet Atelier Studio 18 het beêté adres voor Verfrootlnreo en Brproductlewfrk Aubcveland Fl SmgolSSa p ï d WAALS i Trekking 1 Juni 1899 der TÜRKSCHE SP00RWE6L0TEN van tr 400 Hoofdprijs frs aOO OOO en honderden anderen van frs 25 000 en mmder minste prp Irs 400 De winner van de hoofdprjs kan ookkrflgen een prachtige Boerderd met 20 besteMelkkoegen en 2 paarden oor deze trekking zgn verkrggbaarheele aandeelen voor SOO halve i 00 bj J VAN OIJE Kleiweg So 2 Ie GOUDA TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 68 öoüDA Druk van A BRINKMAN Z Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMEES TER der GemMnte Gouda brengt ter kennis van de Miliciens der Lichting 1892 dat hunne Paspoorten zijn ontvangen en dat ZIJ ter bekoming daarvan zich binnen 14 dagen ter Secretarie raceten aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda den 7 Mei 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ÜElllfilGEVlNG De BUROEMLEblFR en WElHOUDLRb van Oouda doen te weten dat door den Raad dier de meente in zijne Vergadering van den gn Mei 1S99 u vastgesteld de volgende VLRORDENINO tot wijziging van de Verordening op de Brandweer te Gouda KENIG ARTIKEL Artikel 51 van de Verordening op de Brand weer te Oouda vastgesteld door den Raad dier gemeente den in Maart 1889 en afgekondigd den S5n dier maand wordt ingetrokken lijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Suten van uid Holland volgens hun bericht van den 16 19 8991 alschnft medegedeeld En hiervan alkondiging geschied waar het behoort den agn Mei 1899 Burgemeester en Wethouder voomoerad R L MARIENS Üe Secretarie BROUWER ÏNRICHTINGIN WBI KE GEVAAR SCHADE Ol HINDER KUNNtM VEROORZiltEN BUROEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den an Jum 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan M Dekker en zijne rechtverkrijgenden tot het opnch ten eener suikerballenbakkenj in het perceel aan den Raam wijk Ü No 5 kadastraal bekend lectie D No 1699 Gouda den 39 Mei 1899 Btirgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER KENI IHGËVl G De BURGEMEESTER vaa Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door FEVILLEI01 GedeikselirilleB vto een Gehikioeker AMIBAL De vONDELING Ai r tet J ransch DOOR W NUTTERS In zijn hart had hij toen vreeselgke dingen zegd den hemel tergend uifgedai d hem dakr op de plaats te doeden of hem zijn verstand te ontnemen En bij had gelasterd en gruwelijke ipottemij ten hemel geworpen omdat zijn vree selijk gebed onverhoord bleef Hij had de doode het hij beminde de gestor vene krachtiger nog dan hij het de letende had gedaan Steeds zweefde haar gedaante voor zijn oog Overal zag hij haar In allet hootde ztjn oor haar Nog steeds ging zijn gehecle ziel in haar o Het schemerde heqj voor de oogen m die oogenbhkken dat zijn ziel haar zeer duidelijk xag Koude rillingen liepen door fijn gebeente Dnikende aan haar legde hij zich neer als htj ieti had om iich ne te leggen droomen vol van haar verstoorden zijn slaap Soms kwam het hem on dooletijk voor dat ze werkehjk dood was en nooit meer zou terugkecren En hij zou m die oogenbUdcen niet verbaasd geweest tijn m dien hij baar op hem had zien toetreden of haar eensklaps in de verte bespeurd zou hebben Met kracht ttxmitr h ellu gedachte om met den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 26 Mei 1899 executoir zijn verklaard Twee Kohieren voor de Personeele Belasting dienst 1899 Nos i en 2 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verphdit is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 37 Mei 1 99 De Burgemeester voornoemd R I MARIFNS Elet lïTTJT Dezer dagen ia te Anmterdam gehouden de gewone vergadering van afgevaardigden van het Nut Met genoegen nullen velen onzer lezers uit de voralagen in de groote dagbladen gezien hebben hoe de Maatschappy werkiaani blijft en m den geest van onzen tgd de traditiën der eerste stichters voortzet Wie de lange Ujst ziet v n onderwerpen waaraan de Maatschappg zijne zorgen wijdt hetzi door ze zelf ter hand te nemen of geldelijk te Btetftaen betzg door het uitlokken van een onderzoek dat anderen den weg tot handelen banen moet zal moeten erkennen dat zy hoewel oud toch met verouderd is maar steeds waakzaam blijft en het oog gevestigd houdt op de behoeften van het oogenblik Juist daarom doel het ons leed uit bei verslag te bemerken dat de belangstel ling die bet Nut bij het publiek vindt niet in overeenstemming is met de krach tige werkzaamheid welke de Maatscfaappg vooral in de laatste jaren toont op sociaal gebied Het sohijnt dat de nieuwe koers die het Hoofdbestuur is ingeslagen met naar den zin is van sommige departemen ten of althans dat er oude vrienden zyn voor wie do wending in die richting te snel gaat zoodat zij vreezen te veel vooraan te komen te radicaal te worden t worden medegesleurd op de banen van het socialisme Hoe anders te verklaren het feit dat in ds laatste jaren het ledental voortdurend afneemt Er zyn wellicht nog andere redenen te vinden Bv dat meer aan haar te denken Als haar beeld flauwer werd als andere zaken hem voor een oogenblik vervulden dan dreef hij die met geweld terug en deed haar beeld opnieuw opdagen voor zijn zieL en schepte er een wreed behagen m zichzelf tot waanzinnigheid toe op te winden m de wonden ran zijn hart te wroeten Hij vulde zich geheel met herianenngen aan haar Lijn voor l n en trek voor trek stelde hij zich haar gelaat voor In de straten vergeleek hij iedere jonge vrouw met haaj Hij volgde elke wier haar gelijka kleur had als dat van Mathilda of wier gang aan haar denken deed of wier gelaatstrekken gelijkenis vertoonden van de hare Als van den doode ge troffen bleef htj stilstaan waaneer die gelijkenis wat sterk was Nooit verliet haar beeld hem en nooit dacht hij aan haar zolïö r tevens aan den baron de Maubert te denlten De kracht van ijn harts lecht voor MathöAai de doode die hu altijd heviger maakte die hi met vergeten wilde ofschoon hij zicbzelven steeds martelde met de verzekering dat alle hoop voorbij was paarde zich aan de kracht van iijn haat jegens den man die haar dood en zijn ellende had veioorzaakt die hem hstig tot deze ontknooping had gevoerd Vreeaelijke gedachten woelden door Raphaels brem terwijl hij daar zat in het rijtuig dat hem heenvoerde naar de plaats waar h ij was O als hij voor den baron de Maubert zou staan met gewapende vuist Al de wanhoop van zim lieMe en al de kracht van zijn hart zou hij uit storten over diens gevloekt hoofd Met hoon en jmaod en bloed zou hij hem overstelpen en hem hot anjiooren van lezingen minder m den smuk valt dan vroeger omdat de nimmer moede drukpers ons tegenwoordig zoo overlaadt met allerlei lectuur dat tyd en lust ontbreekt om veel voordrachten by te wonen Dis dus alleen lid was om de winterlezingen laat zich allicht schrappen en nieuwe leden an die soort laten zich door de Nutsavonden niet lakken Hoe het zy de achteruitgang heeft de bezorgdhoid gewekt van het Hoofdbestuur en in de vergadering is besloten tot het houden van voor ieder toegankelyke voordrachten om propaganda te maken voor het Nut Laat ons hopen dal deze maatregel nuttig werke zoodat spoedig nieuwe krachten worden toegevoerd die de Maatschappy in staat stel len met vrucht en krachtig werkzaam te blyveo Van onze zyde willen wy met m gebreke blyven bg vernieuwing de aandacht op het Nut te vestigen Wy doen dat vooral naar aanleiding van do voortroffelyke rede die de voorzitter Mr Smeenge het bekende Kamerlid gehouden heeft by de opening der laatste jaarvergadering Op zyne gewone heldere en gemoedelyke wyae spreliMidef liet de heer Smeenge d zaken die het Nut gedaan beeft de revue passeoren en stelde zich de vraag of er thans genoeg gedaan was Natuurlyk luidde bet antwoord onlkonnend Myne gedachten over het Verleden het Heden en d Toekomst der stichting van Jan Nieuwenhuyzen evenals over de middelen die werden lyorden en zullen moeten worden aangewend om het doel dat hy er zich mee voorstelde na te jagen zette ik te dikwyls m het openbaar uiteen dan dat ik die op dit oogenblik nog weer zal behoeven te herhalen Jaren achtereen immers genoot ik da eer als Nutsspreker in velt departementen op te treden terwijl ik dan nooit anders dan maatschappelyke vraagstukken behandelde en daardoor het bawys leverde dat naar myn oordeel de oplossing daarvan mede aan het Nut is opgedragen Ik verheelde het nooit dat er helaas op dat gebied ook door de Maatschappy nog te weinig is gedaan ja dat velen tot meer in slaat waren geweest zoowel depar bij den Jaatsten snik nog een verguizing in het oor schreeuwen Sterven zou de baron met een knersetandende duivel voor zich die hem de oogen zou sluiten met he mes dat hem den dood gaf Nog 1 aal doorliep hij het geheele tijdjjcrk van zijn omgang met den man dien hij dóodcn ging van de ontmaeting bij het Palais Royal af tot op het oogenblik dat hij mei de brieven vertrokken was dronken van blijdschap van denkbeeldige blijdschap Dag na dag het hij zijn geestesoog voorbijtrekken Elke schijnbare welda van den baron ontvangen werd hem een nieuwen een bloedigen spoorslag Elk vnendelijk woord dat hij zich herinnerde deed hem de vuisten ballen Z n afschuw voor Carillon en père Tourniquet verminderde naarmate zijn opwinding klom Zon der d e menschen ware hij thans met op weg naar den gebate De beklemdheid die hem terneer drukte sedert hij het voorstel van Carillon had aan nomen verdween Voor een half uur toen hiJ in het rijtuig btapte en plaats nam naast père Tourniquet had hij nog geaarzeld en een aan vechting om weg te loopen te overwinnen gehad Thans zou hij geknield om de gunst van mede plichtigheid in alles wat zij ondernemen zouden lesraeckt hebben uit dankbaarheid voor de kans die ze hem gaven zijn haat eenigermate te ontlasten door het voorwerp even te vernietigen Hij kreeg een onweerstaanbaren lust om père foumiquet de hand te drukken om Carillon in vervoering om den hals te vallen Hij dacht er fliet meer aan waarvoor hij voldoening van zijn wraak kocht Alles verdween voor hem Hij werd gPgeruimd er kwam iets als een bbjde gUmlach T II I 11 I I II tementen als individue le leden Bovendien sprak ik het dan als mune meening uit da sommigen nooit hadden begrepen welke choono m r niet mind zware taak zy door to te treden tot b t lidmaatschap of door geregeld teprofiteereq van de voordeelen die een nutsdepart ment door voordrachteq muziek gei ellig samenzyn als andenjlios biedt op zio hadden genomen En wanneer ik dan het m den loqp v B moer dan een eeuw verric te tf eDvattfi in deze uitdrukkingen Men heeft getracht foaten l b iy Ue nooden te lenigen misstanden weg te nemen wensphen te bevredigen dan voegde ik daaraan too de vrai j Is djt alles op dit oogenblik met meer noodigr Ja duirendqiaal ja wat het ant pord dat ik zelf gaf Want ontkfn4 kw brt niet worfep veel zal nog moeten worden verwnder vóór aan den g mepnan burger voUedig recht IS ged an Wat mr Sm ngf zeide w f dp ea f ileiduoi om voort t go op den m i aatsta jaren door de Maatschappy iqu slagen weg zyne rede bevalte eene vij gerwyzing hoe zy haar tank niaet vw vullen wil zy blyven toonen ha tyd begrypen Trots hDar hoogen aud rdn i beeft d stichting van Jan Nieuwen iuj in da laatste jaren den goeden wog bewanjiela en de strooming in scxui ie riphting g vv gf En wet ligt nu toch meer op den w van een Maatscbitppy welk tot nut vm t algtmten werkzaam wil zyn dan juii het streven om te heipon het sociaal lev n van zyn wondeplekken to genpzep f Haar doel toch werd door bare sliobtors en eerstp hoofdbestuurders omschreven als vf gt algemeen volksgeluk te bevorderen OMi verbetering van den ventandelijken zedelyken en maatschappelijken toestand dei volks bepnnldelyk door invloed te oefenen op de opvoeding en het onderwijs de veradehng van valksbegrippen en de verheffing zoowel van het arbeidsvermogen aU v n den levenfiitandaard der werklieden De Maatschappy bUjft dus by haai taganwDotdig streven geheel m de Ign van op zijn lipjien Steeds rolde de liacre voort Carillon na bemerki te hebben dat da Jeok man zirh voorgenomen had zich niet uit te laten omtrent iets wat den baron betrof had zijn pogen gestaakt en floot en zong al de arias straatliederen cafèthantant deunen en populaire wijzen die bem te biivitn wilden schieten tetwul hij het oog strak op Raphael gevestigd hield aU om te raden wat er omging in diens ziel Tourniquet sliep reeds van de derde of vierde wentehng der wielen af Tegen den middag hield de fiacre halt voor een herberg aan het uiterste einde van het dorp Rueil Het was Carillon steeds voorzichtig en op alles bedacht niet raadzaam voorgekomen bij daglicht door te gaan tot Bougiv l waar alUcbt iemand hem herkennen zou en waar het nuuulijk was dat Camisard hem rxiu zien De paarden werden afgeftpannen op i d gebracht en gevoederd De vier nlannen de koetsier zoo kwam bet Raphael voor scheen ook in de zaak betrAkken namen een kamer en beütelde een ferm dmer vervolgens eischten ze oebige Besschen iterkeii drank en gingen ze kaarupelen tot half elf des avonds onafgebroken door Toen werd het rijtuig opnieii r m Ri annen envertrok alleen met den koetsier als paaiagier inde richting van Bougival J