Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1899

Een enkele avond ik heb het herhaaldejljk gezegd zal de gewone Vutnvonden mdeten worden afgestaan voor een die gewijd wordt ann de behandeling van het een of ander mastschappelyk vraagstuk opdat daardoor voor de oploraing liefde wurdt gewekt en meerderen aangespoord en in ataat gesteld daaraan mede te werken Een deel van den vrijen tijd zullen de mannen en vrouwen moeten geven om leder op zijn terrein in de aangegeven richting werkzaam te wezen iJe omstandigheid dat het ledental achteruitgaande ia maakt dat van deze bijeenkomat bijzondere kracht moet uitgaan naar buiten dat ieder die van hier naar zyn huie terugkeert meencme de gedachte ook Ik dr ag een deel der verantwoordelijkheid voor het gereed komen van het werk dat afmeet in de toekomat Ën laten allen bovendien overall waar het paa geeft den indruk vestigen dat zjj die het voorrecht hebben te wonen op een plaate waar naar hunne meening geen onbevredigde behoeften beataan geen misatanden zich voordoen geennooden zijn te lenigen geen wenachen ta vervullen ik geloof niet dat er zijn al zou men bet kunnen afleiden uit de onverschilligheid van sommigen voor al dez e dingen toch ook leden zijn van hei groot geheel en sla zoodanig verplicht mede te werken ten bate van elders wonende minder gelukkige broederen Er toe op te wekken om gelijk oni nog dezer dagen van d vermogende Amerikaansche vrouwen in zake de hoogoreonderwys inrichtingen in dat land werd gemeld aan onze stichting groote sommen te geven wanneer men ze miaaen kanen voor een goed doel wil afstaan kan miaecbien nuttig zijn Bultcniandsch verzicht Do TerapB bovortigt het beripht dat de rasashoer rapportenr HallotBcsnpré concludeert tot vernietiging van het vonnis van Ureylus met yerw zing naar een krijgsraad Do procarourgcneraal en de advocaat zullen in denzoUden zin concludeeren Voor liet revisiepropcK dat heden begint zgn zeer strenge politiemaatregelen genomen Niet alleen zullen geen oproerigo kreten worden geduld maar evenmin kreten tegen bepaalde personen en do prefect van politie hoeft gn ondergeschikten flink op het bart gedrukt geen lakschbeid in de vervnlling van hun plichten te betoonen noch dit van anderen te dolden Zoor te prijzen ia ook het bevel van don miniater van oorlog inhoudende dat in u om het paleis van jnatitio zich geen officieren ook niet in bnrgerkleeding mogen ophonden dan die als getuigen zijn gedagvaard V Het bezoek van het Engelsehe eskader aan liissabon geelt aan de Pnrtugoesehe pers aanleiding tot allerlei üpmerkiiigen die IMrecte Sp K rwegverblDdlngen met GOUDA 2r f l S Otl01 SOTTIlDlM l inn U ll 11 19 ll tt I II i ll S SI 1 41 11 7 14 1 1 7 1 14 1 u u si 11 41 11 11 ll M 1 40 MO I IS t lO 1 14 Op la tniaa ia Zc da Iliaala on Dtiudtg aa du nloarluljaUn ra 4 Sa kl arkrlj l ar ugra anblaa naalitiinia OTTIlDlK900Dt Tiaa naaa B J leja W 1 i n Ml 11 14 U 8S 10 4 1 41 1 11 I ll IV 11 14 1 0 11 34 1 11 Ita loop kaa iM oakaal aidoa B BallaaMka apaot lUL Ui ObN 11 i r 1 03 1 01 3 14 3 41 4 18 1 18 1 1 a l iS 1 30 1 48 8 41 4 11 4 45 7 3 7 1 8 80 8 1 18 10 18 10 13 10 40 8 11 10 18 811 y 10 37 8 88 p IMI 8 11 43 7 41 18 41 8 48 8 k l O 10 44 10 18 11 07 11 44 13 18 m 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 4 41 l SO 11 37 U 8I 1 J 1 43 8 00 11 17 18 08 1M7 UMirn aaai 4a H a O O U U a 1 USTtlDAH 1 8 17 38 10 S7 13 034 O s 7 38 10 10 1 O 1 01 0I 10 1113 48 11 87 4 17 8 87 8 18 10 08 87 1 L81 3 1II30 10 30 108 1 10 813 4 80 10 18 1113 13 07 iaaniaa S l 4 83 1 47 05 I II 33 40 8 84 3 10 1 04 7 01 8 10 t OI 11 11 3 11 8 48 4 i ir lO 1 41 O 4 7 30 1 38 M 11 30 8 08 4 00 8 00 381 00 lO O l 0 13 81 3 ia 4 47 8 4 7 4 1 4 11 O 7 ïl 7 58 8 30 3 4 0 lO U lO S 11 11 11 0 1 87 3 08 8 0 3 S 4 43 1 38 41 81 7 13 l 1 00 10 34 6 11 13 3 14 10 8 lUS 1 7 i 4 11 7 3 4 10 14 I IO 7 01 l ta I0 4 l 88 i 4 81 7 31 4 8 8 7 17 7 37 3 18 1 00 tM 8I 10 8 11 10 11 11 13 81 3 0 3 40 3 18 4 43 i M taO 7 13 7 1 t S t0 3 10 18 11 1 l r Terlsden Zij juoi itatdi hetielfde doel na dat bg da iticbtioK werd beoogd Alleen de middelen zijn than andera dan noèger Eent trok de Terbetering Tan het Tolksonderwiji alle aandacht maar on de TolktKchool op geheel andere leeat ii geschoeid iv haar directe tueschenkomit niet meer noodig toch ateuut zij nog het choolfond het onderwgt aan Hcbippemkinderen het onderwgs in de kookkunit Toor den minderen atand enz Het Nut richtte apaaren bulpbanken op maar nn die bjjna overal werken en de RykapottBpaarbank ingeateld ia kan mi n de krachten aan andere dingen beateden De Haatacbappy gaf op velerlei gebied den eeraten atoot en weea den weg aan anderen Zoo behoort hat ook in onze dagen nu zooveel vraagatukken van aocialen aard de aandacht vragen Armverzorging Volkawoningen Ziekenfondaen Toynbeewerk in al die richtingen kan het Mot werken en doet het ook Met het verloopen van het gety heelt de Maatachappy tot Nut van het Algemeen de bakena verzet en daarom blijft zij den ateun verdienen van allen wien het welzyn van den burger en bandwerkaman ter harte gaat Ieder vrijzinnige die het miaaen kan atenne het Mot door lid te worden niet juist om gezellige avondjes te hebbdn zooala zij vroeger beatnnden maar om mede te doen aan den nuttigen arbeid welke door haar verricht wordt In menig departement kan nog het nuttige met het aangename vereenigd worden vooral in de kleinere maar in onzen tyd behoort een voratandig liberaal te begrjjpen dat men daardoor alleen het doel der Maatachappy geen stap nader komt Het heengaan van hen die dit alles niet inzien behoeft meenen wy geen reden tot bezorgdheid te zjjn Maar daartegenover ia dringende eiach veraterking der gelederen door elementen die by het verjongde Nut paaaen en daarmee éen lijn in gevoelen en denken niet alleen maar ook streven en werken Nieuwe leden wensohen wjj zeide nr Smeenge masr bovenal leden die meer nog dan vroeger hulde breng ik intuisohen aan dat wat velen deden hun taak begrijpen Niet alleenfdoor de oontributie te betalen komt men zin plicht n m n moet ook zelf arWiifW De aticbter wilde immers mannen on vnroWeu die door hun arbeid en eene jaarlijksche Maae hem ter zyde stonden Was het vroeger voldoende mannen en vrouwen uit hoogere kringen byeen te brengen door het vooruitzicht op welk genot ook om als gevolg daarvan door dozen godaan te krygen wat in die tijdon gOodig was dit is het nu niet meer w f 1 14 10 4 U ll De arbeid die thans verrioht moet worden is zwaarder naarmate het miiatachappelgk samenstel ingewikkelder werd I II S Ol r 4l f I II l l CI l l l 7 7 l 1 1 door 7 17 t i 7 S4 7 41 to 7 10 U IO 4i t lt U ll Ooudi MMrdrMht HUiiwarlriirk astMils o ra n M RiitUmlaaiD F t ♦ Rotterdam B f t li tllM bi Oiulaii M 4IUm U m k UMkEUn M lM ria U 7 11 fjf 1 40 1 40 si 2 00 10 0 10 17 ut 10 19 lo ia 10 31 10 4 10 4 41 4 11 1 04 I U S 17 ii 41 t OO 1 14 a to Bottndam Bonn Rotterdam V F Xottwhun H OaiMlIo NImwsrkttk Iloordmht n 744 0 M 11 30 11 41 11 31 lO H 11 41 11 lllaaa la aa a UaHa utn Malaa FaaallaUaf op 1 0 8 48 I a S OO 9 0 1 1 85 a no i 7 11 7 a7 7 4S I OI 3 07 Sonda IaTaDliiiiaen MooTka iolU SoeuniMr ZoiIosani VourbuTK a Han 38 87 i in li 4I oi 3as 6 05 7 0 J IO 7 41 aHaiie Voorborg Soetorm Zetwtsrt tovookaii Mooro t 4l 1 41 t ei f 37 10 13 e oi j 8 11 1 34 8 1 7 11 7 41 8 11 Bwaaaibtlala alliaa la ao ia klaaaa art a l tal II I n l 1 ÏSUH 10 1 t 07 34 7 10 8 18 MO I M 1 43 8 08 10 17 11 00 13 40 1 30 11 14 U H ♦ 7 e4 I ll 1 8 II S 10 11 11 41 u ai l l Uwcokt Woor loa Ouda OmiU niet zeer vriendschappelijk klinken voor de Regeering De luppositiebladen hooden vast aan de beweriiig dat de regeering nieuwe en zeer drnkkeifde verplichtingen heeft aangegaan tegenover Kngeland en dat z daardoor bet wantrouwen van Krankrjk en Dnitschland heeft opgewekt Ter begronding dezer meening wjst men op den toost van den koning waarin deze heeft doen doorschemeren dat Portugal tot Engeland in bondgenootschap staat in werkelijkheid zeggen de oppositiebladen kan hier slechts van afhankelijkheid sprake zgn De organen der Regeering doen het voorkomen alsof de woorden van den Koning slechts een gewone uiting van hoHelgkheid z n Doch dan ia het een zonderlinge hoffeIgkheid beweren de anderen die den Koning zeggen deed Ter herinneruig aan het oude verbond tusschen Engeland en Portugal dat door het tegenwoordige bezoek nog nauwer en krachtiger wordt Dit woord verbond is door den Koning uitgesproken en dat kan niet ongedaan worden gemaakt door verklaringen van vriendschap of met een beroep op de hoffelijkheid De oppositie bladen dringen er daarom op aan dat in de zitting der Cortes door de algevaardigden tot de Regeeriug de recbt treeksehe vraag zal worden gericht of Portngal een verbond met Engelend heelt aangegaan en onder welke voorwaarden Misschien Wel voor een deel met het oog op de vredesconlerentie wordt er veel gesproken over de Kinscbe qnaestie De Finsche Landdag heeft het wetsontwerp op den militairen dienstplicht door de Russische Regeering overgelegd ter zjjde gefcteld en de zaak verwezen naar de commissie Deze heeft een tegenontwerp gemaakt dat werd goedgekeurd en waarover 9 Juni de definitieve beslissing zal plaats hebben Men zegt dat in Finland Poolsche manifesten in omloop zgn waarin de Finnen worden aangespoerd met de Polen een verbond te sluiten tegen de Russische heerschappy De Finsche en Zweedsche bladen waarschuwen het volk ernstig niet naar die stem te luisteren Het Finsche volk zeggen z j zal den toestand kalm beoordeelen en dankbaar voor de welwillendheid van vurige Keizer aan wie Finland veel te danken heeft nooit aanleiding geven tot maatregelen van geweld Het zou wel eens kunnen z jn dat die Poolsche manifesten zgn goroaakt om een voorwendsel to hebben de Finnen nader kennis te doen maken met de RuBsiscbo regecringswgze welke gewoonlijk alias behalve vredeUevencl hl Emilio astelar de vroegere president der Spaansche republiek is te Murcia in den onderdom van 67 jaar overleden Met hem verdwijnt oen van de voornaamste politieke mannen van Hpanjcln later jaren heelt hjj echter weinig rechtstreokschen invloed op den gang van zaken uitgeoefend Do omstandigheden waren niet gunstig voor de verwezenlijking zgner idealen waarom hij de voorkeur gaf aan een verblgl in het buitenland Juist den laatsten tjjd was hij weer in Spanje teruggekeerd om een actief deel aan bet politieke leven te nemen 4 41 4 11 I OI 1 0 I II 4 1J 4 4 4 40 4 04 4 iS 4 1 8 4 S7 4 47 4 14 I OI t 07 11 41 I OS 1 44 t 4 i oi I OI I I4 I S Ml 4 01 4 11 4 14 S 4i I ll 7 17 4 11 1 31 1 07 118 1 83 1 37 I ll 4 00 4 30 M8 4 40 4 114 17 I Ot l 0 8 17 8 14 3 37 S lt 7ili 7 13 7 31 7 8 l lO U 10 43 8 43 10 8 a l ll K 11 8 Hoewel overtuigd republikein toonde hg dat het belang des lands bg hem vooraan stond en zoo aarzelde h $ nu vgf jaar geleden niet zich by de monarchie aan te sluiten toen hij meende het landsbelang daardoor te dienen Maar niet alleen als staatsman was Castelar iemand van beteekenis hg was een man van smaak en toonde dit als redenaar en als schrgver Zgn redevoeringen zjjn beroemd terwgl zgn weteni chappelgke artikelen veelal in Fransche tgdschnften geplaatst een goeden naam hadden Zgn dood wordt niet alleen door zgn politieke vrienden betreurd want zelfs de konin ginregentes deed aan de achterbiyvende betrekkingen haar deelneming betuigen Volgens de New York Herald maakten de ongunstige berichten uit de Filippijnen een zeer slechten indruk in Washington Men oordeelde dat z j de voorboden waren van een spoedige nieuwe aanvraag om vrijwilligers want het was een bekentenis dat als er niet meer troepen komen de Amerikaonsche heerschappij over de Filippgnen niette vestigen is De regeering had gehoopt met de Filippijners een schikking te kunnen slniten en zoo de nadeelige politieke gevolgen van een nieuwe aanvraag om troepen te knipien vermgden Daarvoor heeft zjj geheel Amerika van troepen ontbloot van de 25 regimenten infanterie 10 regimenten cavalerie en 7 regimenten artillerie die het staande leger vormen z jn in Amerika maar 1 4 en S achtergebleven En dan zgn de bezettingen van Cnba en Portorico eigenlgk nog te klein Meer geregelde troepen kan men dus naar de ï ilippijnen niet zenden en men moet wel vrijwilligers oproepen Verspreide Berichten nnKYFVci Van de aanteekeningen welke de ongelukkige kapitein gedurende zgn gevangenschap te Pargs maakte en die de Figaro publiceert Zy bevestigen volkomen de afschuweIgke voorstelling welke men zich maakt van de gewaarwordingen van iemand die plotseling zonder op iets verdacht te zgn op een monsterachtige beschuldiging van welker bgzonderheden men hem onkundig Iaat wordt gevangen genomen overgeleverd aan een inquisiteur als de gepassioneerde van haat vervulde du Paty do Clam en terechtgesteld voor hg eigenlgk goed weet wat men hem ten laste legt De helft van den tgd schryft Dreyfus in December 1894 wist ik niet wat ik antwoordde men zeide maar altyd Slechts de Voorzienigheid kan U hieruit redden gy zgt verloren Maar in mgn door koorts verteerde hersens bedacht ik roman op roman om een raadsel op te lossen dat ik arme onnoozele die ik was niet kon ontwarren Ik vroeg altgd welke bewjzen er voor de beschuldiging waren maar men weigerde ze mg te toonen 10 10 17 11 1 10 10 10 17 10 14 in si 10 40 a i7 i a 7 5 1 03 1 10 1 17 l ti 10 47 10 11 a it I IO fl Holluli Si or l 10 08 10 11 10 13 ll l tl t 4 17 7 14 41 1 47 8 13 3 10 11 10 10 30 I II 3 43 1 4 10 03 10 11 33 10 31 10 1 7 00 7 41 7 1 I M 8 13 8 30 It 00 10 7 37 3 10 3 33 Begint men bg een misdadiger niet met hem het mstrument van zgn misdaad te toonen om hem te vragen of hg het herkent V Het instrument van myn zoogenaamde misdaad was een brief waarom heeft men my dien niet vertoond De ottcier dw gerechteljke politie dn Prtj en zgn grifffer lieten mg alles zegge 1 wat zg wilden ik had geen bewustzgn mee 1 van mg zelf Ik geloofde ook niet dat ik m I verdedigen moest tegen zulk een beschuldi gmg In een noot voegt de Figaro hierbg Ken kent die ondervragingen De heer i Paty zelf zag er niets anders in dan ee 1 lange onschuldsbetuiging I Verder schrgft Dreyfus Mgn hoofd weigert soms een zoo wille 1 keurige arrestatie te begrgpen 1 Hoe men kon dus een man gevangen nemen zgn eer vernietigen zgn naam en zgn jgezin onteeren hem gek maken alleen om I dat een expert verklaart dat zijn schrift I gelgk is aan dat van een verradersbrief 1 terwgl die man een vlekkeloos verleden heef 1 en een ongerept fortuin Niemand heeft hem tgezien of betrapt op heeterdaad Me 1 neemt hem niettemin gevangen en men slin gert hem toe om hem geheel zgn verstand 1 te doen Verliezen Er bestaan verpletterend I bewijzen tegen UI I FaiiiKauK I Een nieuwe ontploffing heeft plaats gehad te Lagonbran bg Toulon in de Polytech I nische school van de marine Een opzichte I werd gei ood een werkman zwaar gewond 1 terwgl een negental personen die zich in I de buurt bevdnden kwetsuren bekwamen I Ook te Sevres bg Pargs is in een patro 1 nenfabriek een ontploffing geschied Alle I werklieden werden gewond de toestand van I twee hunner is hopeloos 1 Deze nieuwe rampen zullen stellig aan anarchisten toegeschreven worden De ver 1 onderstelling Igkt waarschgniyker dat e 1 tegenwoordig met gevaarlgke kruitsoorten I gewerkt wordt AliZRIEt I Op Coney Xsland waar vele New Yorker 1 hun zomerresidentie hebben zgn 8 blokken huizen Vrijdagmorgen totaal afgebrand De I verbrande perceelen hotels restanranta bad 1 huizen en woonhuizen beslaan een oppervlak van 1500 voet dat thans oen puinveld is De schade wordt op een millioen dollar ge 1 raamd Hen zegt dat de brand aangestoken 1 zon zgn 1 BINNENLAND De hoofdbesturen yan het Nederlandsch Onderwyzers öenootsflhap van den Bond van Nederlanische Ünder gaers en van de Ver eeniging van hoofden van scholen in Neder land hebhen een adres gezonden aan H M de Koningin waarin aangedrongen word op een betere regeling der salarissen In alwachtmg van een meer afdoende regeling zou nu reeds eenige verbetering te verkrijgen zgn wanneer aandacht geschonken zon worden aan het volgende voorstel aangenomen op de algemeene vergadering van het Nedorlandbch OnderwgzersUenoot schap in lull 1B9B te Wageningen gehouden De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op zich te wenden tot de re geering met het verzoek een nieuwe salaris regeling voor ouderwyzers en onderwyzeressen in te voeren waarby door het Rgk een hoogere bgdrage wordt uitgekeerd dan thans Het aanvangssalaris voor eiken onderwgze wordt geheel of gedeeltelijk door de ge meente betaald alle verhoogingen voor de akte vaQ hoofdonderwijzer en dienstjaren komen ten laste van het ryk Hoofden van scholen genieten vrge wonmg of vergoedmg daarvoor van de gemeente ouderwyzers op 28 jarigen leeftgd van het ryk Het aanvangssalaris bedraagt f 500 Dy verhoogingen zgn a voor de akte van ho onderwyzer f 200 b bg aanstelling als b otit 100 c na eiki 2 dienstjareii 1 50 tot eenmaiunum van f 800 voor onderwgzers 11000 voor ouderwyzers met de akte van hoofdonderwyzer en f 1100 voor hoofden vanscholen Het Hbld schrijft Wat onvermydeiyk was geworden is geschied De heer Wttewaall van Stoetwegan Br Me buitengewoon gezant te Petersburg is teruggeroepen Dit is uatuuriyk eervol gebeurd len bovendien op zyn verzoek terwyi hg gesteld is ter beschikking buiten bezwaar van s lands schatkist Het doet ons genoegen dat del heer Wttewaall van Stoetwegen gelegenheid gelaten Is zelf te verzoeken om zyn terugroepmg Hy toont dus m te zien hoe hg zich voorby gepraat heeft en verklaart als het ware opeulgk zgn leedwezen er over Na het gebeurde was de heer Van Stoetwegen nier meer te handhaven te Petersburg Hoe minder een diplomaat schrgft hoe beter het is Vaardigheid met het woord sluit niet altgd vaardigheid met de pen in En zwart op iJit biyft Zeer betreuren wg de onvoorzichtige ondoordachte daad von een zeer achtingswaüdig man welke zoo grievende gevolgen voor hem heeft Want jaren laag heeft hg met yver en groote bekwaamheid en takt x jn plicht TetVnld hy was een sympa thieke persoonljkheid worm voor Nederlondache belangen en voor zgn landgênooten optredende waar en wanneer hg kon De heer Wttewaall van Stoetwegen hip echter nog ter beschikking van de regeering En we hopen zeer dat na eenigen tgd weder gebruik zal knonen worden gemaakt van de kunde en de vele voortrettelgke eigenschappen van dezen diplomaat die mon niet uitsluitend beoordeelen mag naar één onbegrgpelgke daad van ondoordachtheid en impulsie waardoor hg zgn regeermg m moeilgkheden had kunnen brengen Maar daar we weten hoe eervol en met welke courtoisie de gezant tot nu toe zgn Koningin en lande diende wensehen wg hiervan getuigenis af te leggen In de jongste vergaderi g van het hoofdbestuur der Hollandsche MaMschappy van Landbouw te s Gravenhage deelde de voorzitter mede dat de commissie voor groep VII van de tentoons telling te Parys üi 1900 heeft moeten besluiten den Nederlandschen Landbouw als zoodanig niet te doen vertegenwoordigen en wel ten gevolge van het bekende votum der Tweede Kamer waarbg het krediet voor den landbouw gevraagd aan den Minister van Waterstaat geweigerd werd Nu zal men trachten en dat is lang niet kwaad door particuliere bgdragen deel te nemen aan de tgdelgke tentoonstellingen van vee en paarden Met wat moeite is daarvoor nn ca 20 mille bgeen doch er ontbreken noch ruim f 6000 aan om het plan te kunnen volvoeren Omtrent de receptie ten Hove van de gedelegeerden schryft de Haagsche correspondent van de Daily News Dit was de schitterendste ceremonie welke deze generatie in Nederland gezien heeft De jonge Konüigin in het wit drie snoeren parels om den hals en versierd met de haar juist door den Tsaar verleende orde van Sint Catharina ontving de gasten met een gratie en waardigheid welke zelfs diplomaten die lange jaren aan de Europeesche hoven hebben doorgebracht bekoorde De Koningin Moeder ontving de gedelegeerden in een andere zaal Beide Majesteiten spraken tot elk in zyn eigen taal eenige vrjondeiyke woorden Bg de ontvangst van Sir Julian Pauncelote maakt de jonge Koningin een zeer lieve toespeling op den verjaardag van Koningin Victoria zeggende Deze dag moet uw landgenooten wel zeer ter harte gaan In haar onderhond met barones von Suttner toonde zy studie gemaakt te hebben van de vredesquaesties en er warme belanptelling voor te bezitten Een combinatie van twee der opmcrkeIgkste karaktertrekken van Holland liefde voor de vrgheid en vasthouden aan traditie was waarneembaar by deze receptie De Hollandsche gasten bewaarden niet zooals bg een levée in Kngeland bet stilzwygen behalve als de Koningin of Koningin Moeder voorbggingen Dan bogen zö en waren eerbiedige loyale onderdanen Maar overigens praatten zy zoo vrg met elkaar als op een particulier feest Een diplomaat zeide tot mg Aon andere hoven lyken de gasten den heelen avond versteend maar bier zyn ieders manieren innemend en gemakkeiyk Baron Staal zeide tot barones von Suttner dat de Conferentie goed aan het werk was en dat hy het eens was met den heer Bloch dat voortaan de oorlog en niet de vrede om zoo te zeggen een utopie zou zyn Het verheugde hem te bemerben hoe de publieke opmie het doel waarvoor de Conferentie was saamgekomen opgenomen had De machtigste bondgenoot van den vrede was de publieke opinie Een teeken des tyds is de verandering in de taal van graaf Mttnster In het begin scheen hy in particuliere gesprekken niet veel te verwachten van de plannen van arbitrage ei helde ertoe over geiyk de heele Duitsche pers toentertyd ze als hersenschlmmig of althans voorbarig te beschouwen Nn is het zeker dat er geen obstructie van zyn kant zal komen Deze verandering is natunrlgk te danken aan de ontvangst van mstruf ties van gelgke strekking als de rede van den Keizer te Wiesbaden Gemengde Berichten Uit Enschedo seint men De stoomkatoenfabriek der firma B l heman Szn staat m brand Het spoorwegongeluk bg Maastricht I Meldden wy gisteren eeds met enkele woorden dat bg Maastricht tengevolge van ver keerden wisselstand een spoorwegongelnk heeft plaats gehad uit latere berichten is gebleken dat het vrj ernstige gevolgen heeft gehad zoowel vjtt persooniyke ongelukken als materiêele schsrae betreft De botsing nad bjj het station Maastricht plaats Waaraan het ongeluk moet worden toegeschreven is na hot door d $ autoriteiten mgestolde onderzoek niet gebleken het meest woarachynlljk is dat de personentrein die kwart voor tienen von Aken te Maastricht aankwam op een verkeerde Ign is gekomen en daardoor op den rangeerenden goederentreto ia geloopeu De botsing ge sehiedde met zulk een kracht dat de achterste wagen van den goederentrein totaal werd verbrgzeld en daarna op de locomotief terugviel De machmo van den trein uit Aken werd omver geworpen twee wagens in het midden waarin zich de meeste passagiers bevonden liepen op elkander tengevolge waarvan een ware paniek ontstond en iedereen trachtte een goed heenkomen te zoekea De Uonschet begaf zich terstond met een aantal werklieden naar do plaats des onheils om te trachten alle beletselen voor het verkeer op de Ign weg te ruimen en nu kwam men fk de ontdekking dat zich 4 reizigers te midden van de vernielde wagens bevonden van wie er twee de heeren Smit en Hiey beidea van Aken vrg ernstig waren gekwetst De laatste had belangryke kwetsuren aan de zyde de andere had tengevolge van ztjn benarde positie een been gebroken Er n nog 10 andere gewonden Vier hunner 1 naar het Calvariagesticht overgebracht Vooral de materiêele schade moet aanzienIgk t n het meest hebben do locomotief on 3 wagens van den personentrein geleden Een vreeseiyke val 1 Vrydagmorgen had nSby Kuilenburg een ongeluk plaats dat noodlottige gevolgen had kunnen hebben maar dat als door een wonder nog goed afgeloopen is De sleepboot Minister Keuchenius kwam met twee schepen op sleeptouw van Arnhem naar Rotterdam Omstreeks U nor passeerde zy de spoorwegbrug by Kuilenburg waar eenige werklieden bezig waren met het spannen van telefoondraden Door nalatigheid van do zyde dier werklieden hmg een Ign koperiraad waarvan het eene einde beneden aan do brug bevestigd en het andere om het middel van een werkman 4ie boven op een der spamiings werkte vastgemaakt was tot op een hoogte van uanweiyks 5 meter boven den waterspiegel In dezen draad geraakte do vlaggestok van de Minister Keucbeiiius wier kapitein natunrlgk dien dunnen draad op een afstand niet kon onderscheiden terwyi er ook aan de brug goen rood vlaggetje als waarsehnwüig voor de schepen was geplaatst verward met het gevolg dat do boot een geweldigen ruk aan den draad gaf en de werkman van een hoogte van ICK voet ongeveer van de spanning werd geslingerd Aan een bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geeat heeft de man het te dunken dat hy er dien val nog levend on zelf ongedeerd heeft afgebracht By ecu val van zulk een duizelingwekkende hoogte bestaat toch bet gevaar dat de adem van de vallende wordt afgesneden en by dood is alvorens hy beneden komt maar de man hield onmiddellgk zyn adem in en kwam zoodoende behouden in de rivier terecht waar hy door den schipper van oen der gesleepte schepen aan den draad werd aan boord getrokken Ook zgn pet vischte men nog op en zette hem vervolgens aan wal waar hg door flink loopen weldra van den schrik bekwam Rechtzaken De arrondissementsrechtbank te söraven hagc rechtdoende op de vordering van den officier van 16 Mei heelt tegen onzen partygenoot Troelstra rechtsingang verleend ter zolce dat hy op 31 Juli 1898 te Leeuwarden m eene zaal van hot Café Centraaf van De Jong waarin eene meeting werd gehouden belegd door het landelgk comité tot invrgheidstelling der gebroeders opzettelgk de eer of goeden naam van den officier van jnstitie te Leeuwarden mr ö J Pb graaf Schimmelpenninck heeft aangerand door in die openbare meeting als spreker optredende naar aanleiding van de gepnblleeerdo beschikking van genoemden officier van justitie te Leeuwarden van 6 Juni 1898 genoemden ambtenaar met het keniyk doel om laaraau ruchtbaarheid te geven ten laste te leggen dat meergenoemde ambtenaar by het motiveeren zyner conclusie m evonbedoelde beschikking zich heeft schuldig gemaakt aan opzetteiyko onwaarheid door feiten of omstandigheden die op het oordeel van het publiek invloed zouden kunnen oefenen opzettelgk weg te laten te verzwggen en door bepaalde feiten of omstandigheden opzettelgk onjuist te vermelden ol voor te stellen ten einde op die ivyze de publieke opinie aan de zgde vaii hem officier van jnstitie te krggen en de beweging in de zaak Hogerhuis te doen emdigen zulks een en ander met voorbeelden heeft gestaafd subsidiair ter zake dat hg genoemden officier van justitie opzètteiyk heeft beleedigd Sociaaldemocraat STADSNIEUWS OOCOA 89 Mei 1899 Noor wj vernemen zal de Burgemeeatermet mgong van heden gedurende eenigentyd afwezig zgn en treedt de heer Dr F H U van Iterson als waarnemend Burgemeester op In het hotel do Zata hier ter atede hsd heden ondor voondtting van den Pre sidentCommissaris de heer W Ruy de gewone jaariyksche vergadering plaats van Aandeclhonders der Gondsche TelephoonMaatschappy Door den Directeur der Vennootschap word verslag uitgebracht over hot afgeloopen boekjaar 1898 waaruit bleek dat de exploitatie van het net alhier bevredigende resultaten heeft gegeven loodat na de statuuiro afschryvbigen hof dlvidendbewya No 2 der aandeelon met I 4 per aandeel kan worden uitbetaald en wel van af 1 Tuni by de heeren Hoffman Co alhier Het aantal aansluitingen bedraagt thans 90 terwjl er 2 pnblieke spreekcellen 1 aan het bureau der Maaisehappg en 1 aan het station der Staatsapoorwegen zyn gevestigd De I swerken tot aansluiting van het telephoonnet aan de Ryks Intercommunalo lyneu zyn thans zoover gevorderd dat de opening van die aansluiting binnenkort kan worden verwacht De heer A K van der Garden aan de beurt van aftreden werd als commissaris der Vennootschap herkozen Kriiipxs a d IJsn Toen de doebter van den landbouwer C Ooms alhier de koeien ging halen om ze te melken kwam de stier op haar aandraven Hy nam het meisje op de horens en wierp haar over het land Hevig gekwetst moest men haar na haar ontzet te hebben in de woning dragen Het spoorwèpngeiuk te Nieuwerkirk De Rotterdamsche correspondent von de Telegraaf schryft Onafgobroken wordt door wegwerkers uit Utrecht en van de nabygelegen stations aan de herstelling van brugopeningen en do oeverwerken met flink materieel gewerkt om de communicatie over het onbeschadigde hoofdspoor op de hmg lag dubbel spoor te kannen hervatten Daarin was men Zondagmiddag t 12 uur geslaagd Den gëhoelen Zaterdagnacht werd met Well s lampen en wosfakkels gewerkt In de eerste plaats werden de overgobloven waggons teruggehaald naar bet station Nlouwerkerk vervolgens werden do locomotief no 449 en de tender met kettingen en blokken onderatopt om verder wegzakken te voorkomen Daarvoor werd oen flink platboomvaartnig in de bmgopenhig vastgelegd om de tender te ondersteunen en met koldorwindcrs op te draaien Do locomotief werd mot zware kettingen door een andere locomotief uit zyn benarde positie verlost waarin men Zondagnamiddag geslaagd was Inmiddels was het vrygebloven hoofdspoor door het leggon van geweldige zware vierkante balken over de Ringvaart en over de geopende brugarm onderling verbonden on stoomde ten 12 10 nadat eerst een loaae locomotief er over heen geatoomd was de eerste passagierstreln uit do richting Utrecht over de yUngs geïmproviseerde brug Enkele ingenieurs van do Staatsspoor lagen letteriyk naast d rails toen du trein passeerde om eventnee e alwykingen te kunnen constateeren Door Idozo balkenhrug is de scheepvaart langs déze vaart natuuriyk ten eenenmale gestremd De yzeren brug zal zonder twyiel geheel vernieuwd moeten worden daar de onderbouw gedeeltetyk gebroken en ontzet is doOr den kruisclingschen rit van locomotief en tender over het brugvlak Tegen den avond hoopt men ook de tender op den yasten wal te hebben en alsdan een aanvang te maken met het leggen van een tweede balkenhrug eji ook het andere hoofdspoor te kuimen beryden Met het eene spoor kan evenwel de dienst reeds vrij goed plaats hebben daar zich kort naby de brug een wisselspéor bevhidt é Omtrent de oorzaak vSn het ongeval gaven de mformatito tenplaatso Ingewonneil den mdriik dat werkeiyk een samenloop van omstandigheden hier in het spel is De èienst ïs als volgt geregeld voor zoover wg vernamen Er is een ploeg werkvolk voor het onderhoud van den weg onder leiding van een opzichter Vaarvan telkena een wegwerker by beu rte wordt aangewezen ouu des morgens één uur voor den gersten trem rydt den weg te schduwen voor zoover het district Nieuwerkerk betreft waaronder de brug over de Rjngvaart behoort Deze schouwer heelt steeds do ge oonte de brugwachter te wekken Door veel nachtwerk was evenwel den laatsten tyd des morgens geen wegwerker voor ien I schouw dU ionibel I