Goudsche Courant, dinsdag 30 mei 1899

No TfHH Woensdag 31 iUtei 1800 3§8te Jaargang O lui e nti t 5 Itlt fill 411 l Uit H St t 7 77 i7iu U3i 1104 liteo 1814 4111 71 41 4 t 41114 7 11 17 7 i 1004 4IU 77411 4S Il7l4 IK 45 1 7li4 tui Utn 71 51 7 7 1 S 11 71 4 10 i liOll IT 4749 aiieoil 8S 1147 Hls it 10108 lllli 1307 t 14 1041S IliOO 1401 0T 84 l 8 litl 81 8388 17 liil4 UtO 111 i KluM Sa Lijrt No 19 1 14084 11416 1 8 67 17677 14 14161 81 tl 14418 17731 11771 14811 17161 in4 14M1 17188 10141 8 18069 10183 9 71 tOIOS 14711 l 18 80 64 18116 87 15114 16100 tOtU I6I33 18484 11 Isel6 18861 100 8 1S71J 66 6 m I 13116 70 w Êmmmmmmmmmm mimm mmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TMcfMI N De uitgave dezer Courant gceschiedt d a g e 1 j k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry8 per drie maanden ia f 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTE Mrfwa St St AOVERTENTIEN worden geplaatst van1 5 regeb 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Gitiote letten woi im berekend naar plaatsruimte NIEUWE 20mST0FFEll bij A van OS As Md TMlleur Kleiweg E 73 73o QODDA Telepkoon Mo 31 Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Amsterdam Vtkn Slstkri 61 lOlf o Vi 4V Beurs van 16 HËI tJianuHD Uart Nad W S 1 dito itlto dilo 8 dito dito dito 8 l ol o a Obl G nial 1881 881 lTAUl IuM hnjTm ï 1861 81 6 OotTIKK Obl ia papier 1868 8 dito in tÜTer 1888 8 PoiTOGAi ObL met eodpoD 9 dito ticket 9 HmuVD Obl Bianenl 1894 4 dito GecoQB 1880 4 dito bii Rolh 1889 4 dito bil Hop 1889 90 4 dito ia goad leen 1883 dito dito dito 1834 i SpiUll Perpet lebuld 1881 4 TotltlM Oepr CoDT leaa 18 0 4 Gec leeuing eerie D Geo leeain eerie C Zoio An Rep T oblg 19 1 6 98 S i 98 109 61 7 i 19 18i 105 Mmioo Obl Bait 8ob 1890 6 I 101 Vfnnoaii Obl 4 onliep 1881 37Vi AnenHDAll Obligatiea 1895 9 101 HoTTnoill ated leao 1894 9 1011 NiD N Afr H ndoU aand 96 Arenil b Tab Mij OBrlifioalen 746 MI M atKhappü dito 607 Am Hypotheekb paadbr 4 108 Oalt Mü dorVontonl aand 95 e e Or Hjpolhookb pandbr 8 98 NederlandKhe bank aand 104 Ned Handalmaatub dito 164 N W k Pao Ujp b pandbr 9 100 Kolt Hy iothe kb pandhr s 100 101 9 88 Utr Uypotbeokb dito OoeriNa Odat HonK bank aand BüBL Hypotbookbaiik paudb 4 AmnlKA Kqut hypoth pandb 6 Maiw I H Pr Lion eert Nm HoU IJ 8poorw Mü aand Hij tot Kipl Bt Spir aand Ned lud Spoorvegm aand I Ned Znid Afr Bpm aand 6 I dito dito dito 1891 dilo 6 iTaUlSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PoLFM Waraohau Weenen aand 4 Roai Or Rui Sp Uü obl 4 Baltiaebe dito aand Paatowa dito aand 5 Iwaas Doaibr dito aand 6 Knnk Ch Aiow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 90 118 UI 110 116 loov 87 l 160 89 105 j 1011 100 AlII I A nl Pao 8p M oTil 6 f8 Cbio k North W pr O aand l 144 dito dito Win 8t Poter obl 7 140 Den etkRioGr 8pm oert T a 11 Illinoii CoDtral obl in good 4 I 104 LouiiT k KaïhiilUOert aand j 66V Moiiro N 8pw M lohjrp o 6 106 Mia K n a r 4pCI prei aand N ïork OliUl O k Waal aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif lo hjp in gond 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 ün Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 OAHiDa üan South Cbert T aand Vis C Rallw k Na Ie b d e O Amiterd Onnibni Mij aand Rolterd Tramwe MaaH aand NlD Stad Amiterdam aand 1 Stad Rotterdam aand 9 BlLOn Stad Antwerpen 1887 1 Stad Bruaaal 18861 HoNo Thein Regullr Goaeliob 4 0 TtKa BtaaUleeuig 1860 6 K K Oo t B Or 1880 SfiSJa Sud Madrid 3 11198 Na Ver Bi Arb Spool eert 56 18 14 1 171 loo 107 00 1001 100 1 V 8S UI IAi TELS TAILOtt MADB8 Mantel Costumes BlouscD JapoDStoffen in groote verscheidenheid en Coneurnarende pril n GOUDA Per Telegraaf Veemarkt Ca Rotterdam Maandag 9 Mei 1899 Vette Oasen en Koeien goeden aanvoer prij eens probeeren vroeg Tourniquet Waarv oor f Neen oude jongen ik kan t ook wel Ik versta m n vak Wel wordt beweerd dut een wegwerker TM het Dtatioi Moordrixht van de overz Jde der Eingrvaart in de richöng Tan het brugwaehtertihaisje moet gcschreeawd hebben om te wekken wat evenwel niet gehoord i door B van der Kooy De abtand i daarvoor tronwcnK ook te groot Zoodra van de brugwachtcr aan het blokhni bjj het station Nienwerkerk bericht i ontvangen door middel van een kloksignaal dat de bm gesloten ia wordt van ait dal blok de seuipaal tnsscben de brug en hot blokhufai op veilig gezet en de machinist Van der Zande houdt dan ook pertinent vol dat op die einpaal het ignaal veilig tond Hoe nu een dergelijk sein gegeven is kunnen worden i een raad el en pleit min of meer voor onachtzaamheid der bedienende beambte n Als verontschuldiging werd ons medfge deeld dat Van der Kooy al cun braat en oppassend poorbearabtc bekend staat en men wellicht te veel daarop vertrouwd heeft aan het station De tweede sebipaal staat vlak aan de brngoponing en deze stond dan ook zonder tegenspraak op onveilig hetwelk door den machinist zelven erkend wordt Ucraraen was evenwel toen te laat en kon niet meer baten Uit eigen waarneming bleek ons dat dit signaal op onveilig moest taan liet staat nameiyk met scharnieren en yzerdraad in contact roet do draaibrug en stelt zich zelve op onveilig wanneer de lirug geopend wordt en omgekeerd RcBumoerendo komt men aldus tot de conclusie dat er over en weer voldoende controle bestaat doch dat aan een noodlottigen samenloop van omstandigheden het ongeval geweten moet worden en geenszins het verwet gerechtvaardigd is dat men hoorde uiten dat de vi illghi id op onze spoorwegen govaar loopt door het niet tpig ontwaken van een vermoeide brngwachter Intusschcn heeft dit ongeval geleerd dat een scherpere controle van het opdchtvoe rcnd personeel gewenscht ia De plaats des onheils had Zondag heel wat bckjiks van heinde en ver kwamen belangstellenden per spoor per Bets on per roeiboot on bewogen zich In de onmiddellijke nabijheid van het terrein der werkzaamheden dat men na een tocht over weilanden on vervolgens per roeiboot eerst kon bereiken Later in den middag kwamen eerst een paar veldwachters van Nicnwerkcik wat ruimte maken Zondag was de brugwachter Van der Kooy nog in iSno functie gehandhaafd aoodat blikbaar ook de poorwi gautorltelten hem niet als den hoofdschuldige beschouwen Een dor wsgworkers werd door Kantelen van een ra il aan de rechterhand gekwetst Zonder grffoto vertraging zal heden de dienst weder kannen plaats hebben Wogena et ongeval to Nlenwerkork ziJn vah wogo do Stnatsspoor de navolgende treinen tnsscheu iitisterdain Rotterdam en omgekeerd tijdeljk opgeiiiven trein Hl 8 n 7 1 8 u 5Si 3 9 3 5 1 54 7 4 58 ft n 35 annkomonde trein 80 7 37 2 9 40 4 Laatste Berichten VaA betrouwbare zijde deelt men ons mede dat Antoon Kraaü enbrink edort 19 Januari 1 1 te 8 Gravonhage in prevontieve hechtenis verdacht van medeplichtigheid aan den dubbelen moord te Herkol op den rentenier Machiel Ripping i n diens huishoudster Uorritje Vriolink Vrpagraiddag te 6 uur doordun roctiter van instmetlo te s Uravenhage in vrijheid is gesteld daar er geene termen waren Jno preventieve hechtenis te bestendigen Hö heeft zich begeven naar ijne echtelijke wonmg in de Haarlemmerstraat te Kottordam O Uittenbogaard bevindt zich nog in voorarrest Tel 360 StaatB loteriJ te IUau TrakkiDg na lluadag 19 Mei No 7 511 000 No a M 16 000 No 14188 1000 No U71 8071 1154S en 1U 7 ledm 1000 No 8880 S7 11811 gn 1874S inlar 400No i8 a i ttn 77 8830 I0U4II cil U fllKlm OO No 8617 7018 8048 8101 UOfO U 45 lS 4t 14817 14M1 1488S 1H8B on 80740 ladw 100 Frijun ïM 70 UI 1787 tin 880 1088O KI8I8 18856 188 18 71 M04 8661 10168 18708 181166 1S 7 66 6Si 8816 10816 60 16041 18177 866 1818 6411 68 lO 13087 1010b 10168 7 O il 6M4 71 i 16 6707 Ut aios 4 100 SI88 48 lOlS J870 6866 1687 610 81 JO H 700S 1417 J 0 7104 74 lOtiO 18169 16464 t 7 41 laSOl US46 11948 98 48 184tS 1671 86 6707 64 19648 91 M 6983 18 18747 16 10 19416 9080 11019 lt8 9 17141 68 61 11998 19 30 44 19181 86 l UOt 78 17191 18 im aien voor ie kwaliteit 35 ie kwaliteit j 3a 3e kwaliteit 29 cent per tialf Kilo Vette Kalvereni goede aanvoer ie kwaliteit 29 tje kw a6 3e k 23 cent per half Kilo Vettt Varkeiu goede aanroer ie kwaliteit 17 ae kwaliteit 16 3c kwaliteit 15 cent per half Kilo Schapen en Umineren redelijk aangevoerd De handel was in a het aangevoerde vlug pn ihoadend behalve Varken die traag van de hand gmgen ADVEJITENTIEN V UeHeerenMevrouwM M EU SSBI L NooTHOVK vjur Oo jK betuigen hunnen harteljken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bjj de geboorte van hun dochtertje ondervonden floiDi 29 Kei 99 ViMÜei zutUn bij voorkmr vordtn afpacht Donderdag en Vrijdag l en 2 Juni k H P YANWIJNaAARDEN COIFFEÜtt SPECIALITEIT in alle soorten EAABWEEEEIT OUDSCHB J In de heden gehouden AliGEMEENE VER ADERING van AANDEELHOUDERS werd het dividend over het boekjaar 1898 bepaald op per aauéeel over welk bedrag van af fl JlIB l bj deHeeren HOFFMAN Co alhier tegen inlevering van het ingevulde dividendbewijs No 2 kan worden beschikt DE DIRECTEUR Gouda 29 Mei 1899 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEL Directear il BUU0KR8 D EVENT EU Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met Model 1 llo Model AA 125 Model AAA l S LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATüNE 180 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger ïerlegenvfoonliger J C DERDITEB Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEU IN eheiiilsclie Wa$sch rlj II OPl Ëi Hli iMEI I Krulakaile Hotteriinm liabreTetoord i or Z M don Koning der Belgen Uoofddepdt voor GOUDA de Hew VAN OS Z Specialiteit voor het stoomon en verve van alle Heeren en l niMg doroben laook allo Kindurgoederea Speciale lonohtingr voor het atoom n vnn pluchomanteU voeren bont eni Gordijnen tafolkleeden eni worden nai de aieuwil en laatste methode geverfd Alle goederen hetajj geatoomd of geverfd worden onaohadeljjk voor de geapndlieid volgent ataal bowerkt TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 w PDIKE OUUb S HIEDAMMEH GENE7EE JfeV kt NIGHTCAP V rkriigbaftr bqi PEETERS Jz M befrgs van echtheid i oaohet en kurk steeds vborIMD nm den naam der Firma P HOPFB Prijstrekking 21 JÏÏNI SOO ÖÖflTlARK alt koofdpr s i hM ffBlukkiKtt g vat biedt da ni awtUi fi y e 0 ld erloiiag di9 door de H oga RegeerioK via Haaibuif goedgckmrd eD waarbor td ia De Toordeetixe tDriobting van bet nt a e lan iMMtui dfteris dat in den loop faa slechts weiniRfl maaodea in 7 verlotiogeD ra 118 000 loten fiS l8CJ prqzen bedrageiidö i 11 349 325 Mark ter volledige beeliMinfC sulleu kowen daaronder lijn kapitale prjjzeD van eveatueel SOO OOO Mark bg uitaemeDdlieid echter priji i M 10 000 g prut iH 10 1100 prül aH B OnO 10 prijz a H S OOO 0 prji 4 M 000 ll prua i H 1 001 ISlSpr a iM 401 65 000l itl prijl a U It5 10 000 1S490 pnjc ii M 00 800 131 104 100 JS 4t 31 eerata prijatrekking deaer 1 prij pnj l prija pryzea k M l prija a Bi prtja a M 1 prijfl il M 1 pr a k M S priJBcn b M 1 prya a M 1 prijB H De aanslaande M 800 000 M 00 0 0 M 100 000 lifiOK 70 0011 ts ouo 40 00 1 80 000 000 Kroota door den Staat gewaarborgde Geldvitr loting is Tan ambtHwege bepaald plaalt te hebbeu op den 21 JUJSI e k en kost hiervoor I geheel origioeel lot iteobU Uark 6 of fl S 60 1 balf 8 r 1 7S 1 kw rt IV o tegen luEeodiag van bet bedrag per poatwiaael of tegen rem ioan Alle commisiiea worden onmiddeltyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eo ieder speler ontvangt van oqs de met het wapen vao dm ï tant voortiene Origineete Loten self in banden Bg iedere betteUiug wordt het vereischte ofUoieele plan waaruit ile verdeeling der prgzea op de verftchiileo ie klassen ais ook de betref fende inleggelüen te vernemen is gratis bijgevoegd en eenden wij aan onze Begunstigers ottaangevraagd ia elke trekking de offioiecle lijsten Ue uitbetaling der pryun geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door dire ite toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden iu alle grootere plaatsen van Nederland betrerks nÜigd worden Ons debiet is steeds door bet geluk b unstizd en onder vele andere aaniiODlijke prezen beiibod wij meormal ii volgens ofRc eele bewyztfn de eerste Hoofdprijzen verkregen oa onze BegimstigiTt self uitbetiisld o a Mark 160 000 100 000 BO OOO 66 000 40 000 eiiK Het is te voorzien ld t bg date op den heohtaton grondslag gevestigde onderneming van alle kunt n op e ne xeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegoos de reeds opbaodon zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstraeks te ndeu aan Hanfiuaau iSiinoii Bankiers en Qeblwisaelava ie HAMiibHG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwens ons tot hiertoe geschonken en daar wij bq het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren sullen wy ook voor hst vervolg bemoeid zgn door een stipte en reéele bedienin E de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwarven alle soorten SCHOENWEKK voor he seisoen 1899 Geen beter adres als het SliHiriibrabaiidsch l m en Laarzemiiagazijg KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstee Alle reparation en aangemeten werk Aanbevelend C SMIT Mpi BttUenittBdscIi Ovcntlclit Omtrent het procen Dreyfus kwamen aehtereenvolgena verscheiden telegrammen Alleen personen die vaokaaiten voorzien zün worden in het Paleis van jilstitie toegelaten Jonmaüsteu en advocaten stroomen toe De maatregelen tot bewaring der orde zgn dezelfde als tgdens het proces Zola liet Paleis wordt bewaakt door poiitieagtBten en mnuicipale gardes In het Paleis bevinden zich reserves van de politie te yOèt en te paard De getnigan voor het proces Dèrouiede komen het F eis binnen door den rechterisgang het pabliek voor het revisieproces door den linkeringang De prjjzen der bewaarde en daarna door camelots gereserveerde plaatsen zgn Irs 20 tegen irs 40 hij het proces Zola Bg de opening der zitting van het Hot van cassatie ziet men achter het Hol gezeten Jean Jaarès de senatoren Trarieai Jean Dapuy Bérenger den staatsraad Lëpine Onder de advocaten bevindt zich mr Demange De deuren der zaal worden geopwd om haU twaalf De zitting vas bet Hof van cassatie alle kwners vereenigd wordt om zeven yinnten over twaalven geopend Het aanwezige publiek dat de zaal geheel vult bestaat uit een honderdtal personen WD wie de helft damet De deurwaarder kondigt de zaak Dreyfus aan Onmiddell k geeft president Mazean het woord aan den saadsheer rapportenr BallotBeauprè die older diepe stilte do lezing van Z jn rapport aanvangt Hfj begint met een uitvoerig overzicht van do zaak Dreyfus inds 1894 Geen geluid wordt vernomen geen onderbreking In de straten en üi het Paleis heerscht mst De strekking van het rapport voorzoover gelezen schgnt gunstig voor de revisie Het is een eentonige zitting De rapporteur leest de verhooren voor welke dn Paty Dreyfus heeft laten ondergaan en waarin Dreyfus steeds bleef ontkennen Hij staat stil bg het tooneel van het dictee in het ministerie van oorlog Htj geeft lezing van het rapport van d Orme cheviUe aan den krggsraad waartegenover Dreyfus volstrekte tegenspraak stelde en voortdnrend de betuiging zfjner onschuld herhaalde De rapporteur verhaalt verder van de Tervolghigen van 1894 hjj leest het borderel voor en de aanteekeningen vol lof over Dreyfus zoowel door de KrtJgMcbeol gegeven als nopens zijn stage bij den generalen FEViLLETOlM Gtdenkselirliteii van een Gelokioekiji AUmBAL DE VoNBELmG jta r fut Fransih i o6 W NUTTERS Weinige oogenblikken later begaren de drie complices zich te voet naar hetrelfüe doTp op weg hetwelk ongeveer een uur gaans is Toen ïij het dorp om hSf twaalf des nachts tot op vijf minuten na bereikt hadden passeerden zij de fiacre die titans stilstond en omgekeerd wa als gereed om den terugweg aan te vangen Carillon on de koetsier wisselden een paar woorden ider het voorbijgaaiL xtoder dat dit oponÜiOud in de tocht veroorzaakte Een kwartieriwteP stonden de drie mannen aan de achterzijde van het huis Morley en tuurden zij dofv de luiken erf legden ze faua oor aan alle openingen In een vorig hoofdstuk hebben we reeds verhaald wat er dien avond voorviel in deze woning de woning van den baron de Maubert cr voor den Uatsten nacht v n woning gelijk wg weten uit zijn nieuwe planitön Het was op hetzelfde oogen lik dat drie tnannen rondom zijn huis dwaalden dat hij Camisard bevel gat het huis terdege te sluiten en zich ter ruste t b ven staf Hij gaat de tegenstrijdige rapporten der experts na op grond waarvan generaal Mercier du Paty de t lam aanwees om de instructie te leiden De rapportour zegt dat Dreyhs gedurende de verhooren van du Paty steeds Weef ontkennen ooit tot eenige vreemde ambassade in betrekking gMtafin te hebben ot stukken te hebbeu geleverd betreffende s lands verdediging HiJ geeft an een beschrijving van de familie Dreyfus Toen hem de treffende gelijkenis van i aehritt iet dat van het borderel getoond werd zeide Dreyfus tot dn Paty dat men dan zjjn schrift moest gestolen hebben Hjj dreigde hem met de wraak van zgn ras en riep den vloek d s hemels in op het hoofd van du Paty In antwoord op het rapport van d Ormescheville protesteerde Dreyfos dat hij het kanon 130 court nooit anders dan in mst gezien had en dat hiJ voor de maand Juli de stukken betreffende de dekkingstroepen niet kende het borderel heette toon van April te zijn dat hiJ de schiethandicidtng nooit bad bezeten en niets afwist van een nota 6ver Madagaskar Ik zit nu zes weken in volstrekte afzondering zeide hjj tot d Ormesoheville Ik zweer dat ik onschuldig ben Ik behoor tot een Elzasser protestfamilie die alles verlaten heeft om Frankrijk te dienen Ik ben als altgd waardig om de soldaten in bet vmr te Mulan Mjjn marteling is afschuwelijk Ballot Beaupré gaat dan voort met delezing van het rapport van d OrmeschoviUe die het over Dreyfus indiscreet gedrag heeft tijdens de twee jaren dat hjj aan den generalen stal verbonden was Hjj werkte tot na afloop van bureau uren zoodat 1 daar alleen bleef Ook heeft hiJ de andere bureau s kunnen binnentreden Hj legde zich voornamelijk toe op de bestudeering van de stukken nopende mobilisatie en was aldus in het bezit van alle geheimen betreffende concentratie van troepen in oorlogstijd Hjj werd verdacht door zijn kameraden die weigerden te antwoorden op zjjn onbescheiden vragen Het scheen volgens d Ormeaoheville dat dit systeem van nasnnffelen zjjn oorsprong vond in de behoefte van DreyIns om zich alle gewenschte inlichtingen te verschallen vóór den afloop van zfln stage Deze houding was vreemd zjj geleek op die van menachen die jich met spionnage bezighoudeiA Daarbg kwam de gelijkenis der handsimrilten De rapporteur meent dat het Hof van cassatie niet de vernietiging van hot vonnis noet in overweging nenan maar skel en alleen de revisie Hij verklaart dat er vol De luisteraars daarbuiten hoorden derhalve de sloten kraken de grendels knersen de deuren dicbttreKken Hoo in het luchtruim huilde en raasde de stormwmd als een gekweut dier Carillon père Tourniquet en Rajihael knoopten hunne lange jassen geheel dicht zetten hunne kragen op en drukten hunne hoeden zoover mogelijk o r hun voorhoofd om het afwaaien te voorkomen en de handen vrij te hebben Toen zij de voorzorgsmaatregelen die daarbinnen genomen werden hoorden bleven zij staan en luisterden aandachtig en bleven nog onbewegelijk toen reeds alle geluid lang opgehouden had Hier staan we nu mompelde père Tourniquet ZoudenWe niet voortraaken r g Ja antwoorflde Carillon A la bonne heure Maar het zal niet zoo öjakkelijk gaan tila we ons voorgesteld hebben en sooals je het hebt doen voorkomen iDat zal je eens zien Ja niet dat ik tit ijfel aaM den goeden uitslag wat is het verschrikkelijk koud Warm is het niet dat is waar oude heer Maar die kou komt ons te pus I e slapers daarbinnen zullen te dieper onder hun dekens kruipen en te minder hoorcn dat er ingebroken wordt En de wind zal aUe geluid dat wij per ongeluk mochten maken verdooven Het is voor ons het prachtigste weer wat er te 1 edenken valt Om te werken ja dat is waar Maar wat een voorzorgen om allfts zoo tc sluiten Nergens het minste li t Grendels op de deur Kwaad geweten pére Maar we komen er doend lerraoedens bestaan dat er een dwaling heelt plaats gehad en zeer ernstige twijfel welke toereikend is om de revisie toe In M asslezenhot z b de zaak n roulède tovige incidenten voorgevallen IMroulède wklaarde o a dat hij Loubet van het Elyséé had willen wegjagen waar deze alleen gekomen was door zijn middelmatigheid De advocaat geiienaal diende onmiddellSk daarop een nietwen eisch lot vervolging in t Publiek juichte Dérouiede toe De president dreigde de zaal te doen ontruimen Déronl de riep uit niets te betreuren en zeide Lonbot niet zóó gdhoon He hebben al i zijn gedachten wel wilden DérOnlède s advocaat bopd verontseblrtiigingen aan Daarna werd het incident gesloten verklaard Om twee nor werd de zitting geschorst Habert trok te velde togen da leden van het parlement voorstanders en geassociScrden van Dreyfus die Loubet naar het Elyséo hebben gebracht De president bracht aan Déronlède in herinnering dat deze toevallig niet opzettolp in de buurt van generaal Roget gekomen was DéroulMe erkende al wat liem ton laste g4 d wordt in do akte van besqhnldigingjbehalve dat hjj de soldaten zou hebben v en meosleepen zonder da chefs Ik wild tegt hil een geneHa aan hnn hoofd Ik vond een brigade generaal ik had liever een divisie generaal gehad Daarna gaat de reeks van getuigenissen van militairen en burgers voort zonder belang op te leveren Om zes uur wordt de zitting opgeheven De Hongaarsche zoowel als de Oostenryksche bladen zjjn het met enkele uitzonderingen eens er over dat de crisis in de monarchie binnen enkele dagen zal zijn opgelost door ontslag van het geliceie ministerie Thun Het besluit van de leiders der rechterzijde oln het Kabinet te blijven steunen heeft slechts een academische beteekenis het is niet veel meer zegt de Neue Ereie Presse dan een saluut op het graf der gevallen kameraden De kroon zal tot het loslaten van graaf Thun moeten overgaan al valt het haar moelijk om den persoon van iWn eersten minister Het is zeHs onmogelijk om een parlementair Kabinet te vormen dat het ministerie Thnn zal vervangen Men verwacht dat oen beambtenministerie zal optred on dat de onderhandelingen met Hongarüe zal voeren en het sluiten van een overeenkomst zdl voorbereiden toch wftl in zou je met denken V O ik heb niet den njiniten twijfel dat we er in zullen komen Dan ben ik gerust Geef nu maar eens even je valies hjer Tourniquet gat het gevraagde Carillon haalde de touwUddcr te voorschijn De geloof dat we dit ding wel thuis hadden kunnen laten zeide hij Op toogenblik is het mcfst di vraag hoe het emakkdiJKst iSnnen te konen en die vraag is uiterst gemakkelijk te beantwoorden door oe deur daar voor ons Het venster korat mij beter voor en we zijn dan tenminste al in een kaftier waar we wat vinden kunnen waar de buit is Als het raam maar omhoog wil Dat zal toch altijd gemakkelijker en vlugger gaan dan dit slot open te steken Dat is waar hier licht maar even een beetje bij niet te sterk Tourniquet nam de dieven ntaarn die zij in de herberg te Reuil hadden aangestoken en liet een Uchtstraaltje op het venster vallen Carillon haalde een zeer dun en tamelijk breed rnes te voorsfihijn en stak het in de gleuf der vensterbank waarin het raam rustte Toen drukte hij de greep van het mes naar beneden om zoodoende het raam omhoog te Hrerken Het dunne staal was evenwel niel sterk genoeg Carillon begreep spoedig dat het mes zou breken zonder het raam uit de sponning te lichten Wil ik eens prt J Zoodra d taak ifi staat van wiJioB tt lal dan het parlement worden bijeengeroepen het beambten ministerie zal aftreden on een Kabuiet uit de rachterzijde zal gevormd worden dat van de meerdetfceid volmacht zal ontvangen om de onderhandelingen op den begonnen grondslag voort t zetten Indien de Czechen zich echter van do meerderheid afscheiden waarvoor naar de Lidovo Noviny meldt veel kans bestaat dan zon de val van graaf Thun wel eens den val van de tegenwoordige meerderheid ten gcvol l uu on hebben zonder dat daardoor de mo2 hheid ontstaat voor het Bluiten van de overeenkomst met Hongurje een nieuwe moerd erheid te vormen Daardoor zon Oostonrp onverbiddelijk do ontbinding der overeenkomst met Hongarije en het tot stand komen der persoonlijko ude te gomoot gaan Verspreide Berichten FamauK Te Aniemi hebben Donderdag bjj gelegenheid van oen militairen avondtocht b j toortalicht ongerogeldhudcii plaat gehad Dooi den toevloed van nieuwsgierigen konden de soldaten nauwelijks voort Iemand uit hot publiek die tnsschen bon in waa gaan loepen werd iow een soldaat met een toorti torsggedreven jn Weeren raakten in brand evenals de haren van oen vrouw die naast hem liep Daarna begonnen enkele toeschouwers te jouwen men hoorde den kreet A bas I arraee Bereden jagers hielden een charge er werd met stoenen gegooid Tien jongelui werden gevangen gAiom n men gelooft dat er nog moer arroDtaties zullen volgen OosTUBtn Hoiiauun Nabjl Ualbach is een Daitache predikaat die in eeli nabnrig dorp eon proelpredikatle zou houden onderweg io een idgrond gestort en verpletterd Er was te Madrid een ontzaglijke menigte volks op de been bü de begrafenii van Castelar BiJ hot Prado werdeji Jeziieten uitgejouwd Veor l et ministerie van financiën werd Leve de Hepabliek geroepen De menigte wou het kerkhof op de gai darmerie hield haar tegen Men werd handgemeen Om acht uur is het lyk zonder verder incident ter aarde besteld VZRKKIIiaDK UTAnx Een van de rjjkste inwoners der Vereenigde Gauw dan een beetje CariUon nam uit den èinneozak rana lftnfm jas die een onuitputteUjken voorraad van alteriet soort gereedschappen scheen te bevatten twee kleine dolken Ken daarvan stak luj ter linkerzijde twee handbreedten van den muur in het koat van het raam drukte met alle kracht zijner gespierde armen en net z n geheele lichaam zoodat het staal diep in het hout were ingedreven en eên ste ig houvast aanbood Vervolgens ging hij met de andere dolk juiirt op dcieUde wijze te werk aan de rechterzijde Zie jf oude heer fluisterde Carilbn en kijk jij ooit maar eens kleine ik vind dat Je nietn g oplettend bent bij je eefitc tea Kijk nu kan ik het raam even makkelijk open schuiven aU ze het van binnen doen kunnen Daar gaat het Inderdaad ging het raam open to n Carilloa At twee in het hout gedreven dolken bij de hd ten aangreep en optilde fcndef het opschuiven riep hij Gauw hou het raam met je handen omhoogdat eene ding laat los Vooruit Tourniquet schoot toe en hield het raam om hoog Carillon zette cr een stuk hout onder Ziezoo nu maar gauw naar binnen Wacht ik zal eerst de gord ncn wegschuiven Misschien fitaat er een stoel voor het raam of wat anders y dat we zouden kunnen omgooien Zoo min mo gelijk moeten we eerucht maken Neen er staat ni ts wf kunnen instappen IVofitt vervolgd J