Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1899

jr 8 41 8 I S t 48 8 18 10 88 11 00 7 10 10 48 S 8t 7 18 K 48 10 8 8 88 40 7 88 11 18 11 8 + J 8 88 8 1 8 8S 7 18 1 10 00 10 84 7 8J rt 10 84 7 87 1 T Sp r rbi d Sï l J lODDl ROTTlnniUilaa nm U ll 18 18 18 18 1 88 1 11 848 M8 8 18 7 14 11 48 8 80 O a ttit tg a in UmOm Pl i4i tfataart r iMiHii ti ii tq j h 0mRB4 5 0BDa 1 t f 10J 8 88 l 8 t u 1 88 8 18 fl liDl UKN e 1 0 1 0S 14 8 48 1 18 1 88 l 8 t 1 80 1 48 8 4 4 1 11 1 7 88 7 8 8 80 8 1 1S 10 18 10 i 10 40 U 10 18 J t 10 87 1 88 p y 10 8 48 I O 8 41 8 48 8 ti 0 10 44 10 88 11 07 11 44 1 j 8 80 a lS 7 00 7 48 7 88 18 8 80 6 1 8 00 8 80 7 87 8 10 8 88 11 81 U 8B 18 8 n S7 U 08 U 87 ig ar tal i t 4 i f P O O U D 4 A T K O A M ilni lA 8 1 t l7 81 10 S1 18 08 4 O K tn 7 88 10 80 11 00 AutW 8 018 08 10 1818 4818 87 4 87 8 87 8 18 10 08 87 11 88 Aiuta 8 1 10 10 80 1 08 1 10 8 18 840 18 11 88 18 07 VnntC 8 7 1 8 10 08 11 1 8 8S S 4 45 4 80 7 4S 4Aaw W 740 848 4 11 80 8 08 4 00 8 00 8 S8 8 00 104 tiv U 09 18 I1 9 18 rt l 4 47 8 49 7 4 4 11 O lllr bt 8 81 7 SS 8J0 I 4 0 10 18 104 11 8 It O 1 87 8 08 S I0 84 4 41 8 88 8 41 8 8S 7 18 l lt 14 00 10 84 o irt 8 1 18 8 14 1 10 88 11 88 18 81 4 18 7 8J rt 10 84 Du l 8 S0 7 01 S i 10 44 w U 4 7 87 t8 lioada 8 80 7 11 1 tl 8 88 S8 88 1 8 U l 1 41 U 81 8 40 8 88 4 48 S 8 8 10 1 18 7 88 8 10 10 88 11 10 Statan 4ea oilUardalr Aator die eheele w fken Yan New York zijn eigendom kan noemen Is door den onderhouder der stadsparken een proccK aangedaan waarbjj Int om nicta minder dan Astors geheele vermogen gaat Vulgen den eincher heeft een een beracht jieerooT Kidd goheeten op een onbewoond eiland een gruoten ehat verborgen op cdi plaat welke leclita bü laag water was te bereiken Door toevallig omKtandjgheden i een der vooroDden van Artor in het bezit gekomen van een document waaralt h j deze omstandigheid vernam en biervan beeft bg gebmlk gemaakt sm zisb den verborgen Kchat van d n zeeroovor toe te eigenen Van dien tjjd moet het fabelachtige vermogen der Actor dagteekenen Het eiland waar Kidd zjjn rijkdommen begraven heeft wa8 toen evenwel in bet bezit van een der vooronders van eincher en dientengevolge kwamen do schatten niét Astor maar hem tue Voor het kapitaal met de rente vordert h j een aardig sommetje van den milliardair DOITSCHLAITD l In de vergadering der voreeniging voor lie binnenvaart te Berlgn heeft de ingenieur Ecnijer uit Kenlen onlangs mededi i lingen gedaan over het gekraik naphtha afval van petrolcnm op stoomschepun In Husland ge cliledt dat op zeer groote achaal op den Wolga varan 1100 booten die jaariyk 880 iX 0 ton naphtha verstoken Het wordt er in stofvorm in het vnnr geblazen en verbrandt zondev Vfoi HÏS roet en zonder aach over te laten I e inrichting is zb6 eenvoadlg dat slecht een derde der manschappen er voor noodig is van die op booten w lku met iteonkolen stoken Bovendien la de naphtha steeds van dezelfde inaliteit gemakkeiyk te te bergen en geeft by gel jli gewicht do dubbele hitte van steenkolen Een Rynboot die HU ton kolen hoodig heeft zon slechts 40 1 naptha behoeven en U centimeter minder diepgang hebben Voor alle Btjoacfaepen zonden 1 millioen tonnen noodig z n Tegenover het voordeel dat die vloebare brandstof minder rnimtc inneemt staat echter dat als de bewaarplaats niet meer geheel vol is de iidioud door de beweging van het schip heen en weer gaat en daardoor invloed oefent op den gang van het schip en in sommige gevallen gevaar opleveren kan Ken groot voordeel Is daarentegen dat do bediening dor stoomketels veel cimvondiger is en derhalve zoowel stokers als kolondrager een minder zwaar Invcn zouden hebben Belinlante allen nit Amsterdam df heer Adelen Ferrain bariton uit Den Haag en de heer J N W O A Rnygrok jManist nit Utrecht De entéekaarten geven na afloop der concerten teven toegang tot de fancy tair Behalve de vroeger vermelde mazieknitvoering van het ütrechtsche Studentraifanlarekorps op den openingsdag zal oA een concert worden gegeven door de militaire kapel an het Ie reg veldartillerie welwillend aangeboden door den kolonel commandant van dat regiment Deze uitvoering is bepaald op Donderdag 1 Juni vanS 5unr Dinsdag is overigens de tancy fair geopend van lij tot 5 uur bg dag en van 8 10 uur s avonds Vrijdag 2 Juni is de fancy fair déieUde ur B geopend terwijl eindelök Zaterdag 3 Juni de fancy fair om 9 uur geopend wordt en s middags 12 onr sluit De restaurant tegen vaste prjjzen wordt door dames bediend en daar zal gelegenheid ziJn voor Innch en souper Op de meeste hoofdstations der spoorwegen zullen voor hen die aldaar entreeltaarten koopen voor de fancy fair door de spoorwegmaatsehappjen refcbUjetten tegen verlaagd tarief worden uitgegeven zooals o de aanptakbilje tten zal vermeld worden Bü de fancyfair is een geregeld ezpedltiekantoor In de fgeloopen week heeft de Conferentie na hare cm te algemcene vergadering in de commissies gearbeid De eerste commissie voorgezeten door den heer Beemaert en hare ondor afdeoling voorgezeten door den heer Van Kamebeok heb ben zich bezig gehouden met de qnaesties der vuurwapenen en ontploffingsmlddelen zoowel by t leger als ter zee De tweede commissie voorgezeten doorden heer I e Martens en hare onderafdee ling voorgezeten door den hwr Aswr hebben zich bezig gehouden met de quaestiesder toepassing van de Conventie van öenèveop den zeo oorlog en van de herzietting derBrnsselsche Conferentie betreffende het oorlogsrecht In de derde comnjilfiie voorgezeten door den heer Bourgeois is een voor ontwerp betreffende bomiddanng en arbitrage door Ensland ter tafol gebracht voorstellen ter zake van dezelfde onderwerpen z n door de Vertegenwoordigers van Öroot Britannlë Italië en de Vereenigde Staten van Amerika aan het oordeel der commissie onderworpen BINISTENLAND op de tancy fair te Utrecht ten bate der Volkssanatoria die zooals gemeld is Woensdag BI Hei ll a uur voor het publiek geopend wordt luUen ook concerten worden gegeven Zoo xnllen zich op Donderdag 1 Juni dos avonds 8 nar eenlge Stichtsche dilettanten doen hooren wier groote gaven bekend ziJn on Vrijdag i Inni s middags S uur ceno matinee musicale worden gegeven door artiuteu die geheel belungloos hunne medewerking hebbon toegezegd nameiyk mevrouw Alida Oldonboora Ijuttkeman sopraan de heer 1 Mossol solo violoncollist van het Concertgebouw en mevrouw Mossel Eene büzondere sub commissie is belast met het onderzoek en de vergelijking van die verschillende ontwerpen Deze sub commissie is saamgesteld nit de heeren Asser Deacamps Baron d Essournolles HoUs Lammasch De Hartens Odier en Zom s Naar wiJ vernemen zal het reeds lang in onderzoek zijnde vraagstuk der verbetering van de commnnicatie van de beide Haasoevers te Rotterdam oplossing vinden in de inrichting van een ferry dienst De betrekkelpe voorstellen zijn binnenkort in den gemeenteraad te verwachten Ren drietal booten ala in bet buitenland in gebmlk met name te Liverpool en In Amerika znllen aangeschaft worden Twee daarvan zullen tegelp van belde oevers afvaren De derde 8Ü 8 Tl 4 8 88 8 1 08 8 1 14 10 4 U 18 W 1 l t 1 14 1 88 11 8 11 88 11 48 1 11 81 18 88 11 80 1 48 1Ö 1I f 1 84 11 18 Oudt 8 7 80 7 88 8 1 UMfdmlil door 7 87 NImwwkmk 7 84 0 p ll 7 41 f lUtKran H 8 80 T iO fBottmUioD P ♦ Boltordua B 8 1 4ll taDl An 411 1 Uim I W M i M i 1 11 I M W 4 I8 lO l d t f 10 8 J 10 48 8 0 8 14 00 10 0110 17 11 rMdUtM r te W b lit ha fotin ü Hall IJ f 11 88 8 1 8 48 1 88 8 08 8 14 8 0 11 84 U OS l tt rdun Bmn t Rottardui D F BottonUni M 4 48 aap lli 4 88 Hinwwkwk 8 04 Hosrarwkl ll da 84 I 44 18 18 10 1 11 18 U 18 11 80 lUl 11 10 4 11 48 H 8 87 IA 4U Ie Hm nl t C 7 88 8 0 8 48 8 8 j7 1 4 1 1 01 8 88 8 10 8 I8 Bouda Ztmkuliaii HowksMlIa gMUnaMT ZH 88 10J8 Tootbwi P 10 11 10 17 10 88 10 41 10 54 Hai 0 48 8 88 01 7 08 1 1 J Hag Voorburg ÏMttno ï w t lanohaii Uoero ida 8 48 8 48 t41 8 11 8 08 p 7 10 18 08 8 18 8 14 8 t I l w ft DA l 1 afctH l tk WH 10 18 00 18 40 0 i7 4 11 14 87 118 li 48 U 8 1 18 8 08 S O 5 04 Ibr iüblm U I 8 U att ti l m é ot 10 1 liaatla hidaw Wond Iindii 8 80 8 84 7 80 1 88 8 88 8 48 8 08 1 04 18 8 88 8 10 81 dient voor reserve Hen berekent dat per boot behalve een groot aantal personen een 40 tal sleeperswagens kannen worden overgezet De schepen zullen luopen van de Veerhaven aan den rechterötever die door baar ligging ge chikt is te bezigen als Inloophaveu naar den Kgnhaven Met deze plannen is een uitgaaf van circa een millioen galden gemoeid Er wordt berekend dat de kosten van de groote Haaahaven oorspronkelijk op 9 millioen begroot door den ongnnstlgen afloop van de onteigeningsprocessen der gemeente op srinstens 4 milliaen meer te staan zal komen staan Hoewel dit een tegenvaller is h dit bedrag voor de stad niet verloren doch zal later in den vorm van bouwgrond zyn renten wel weer opbrengen Vredeaconferentie Het Haagsche gemeentebestuur kweet zich Zaterdagavond van een plicht van hoffelgkbeid tegenover de vertegenwoordiger der vreemde staten die voor de vredesconferentie in de hofstad vertoeven Uitvoering gevende aan het besluit van den Oemeenteraad was een ontvangst voorbereid die hoofdzakeigk ten doel had den yreemdelingen een Indrnk te geven van de muzikale hoogte waarop Nederland tegenwoordig staat Het vermaarde in t buitenland reeds hoog aangeschreven Amsterdamsche orkest onder Mengelberg scheen daartoe het moeat aangewezen Het concert slaagde uitttekend De vreemde gasten juichten de uitvoerenden met warmte toe De aanblik der zaal was zeer eigenaardig door het groot toilet der dames nit de hoogste kringen de gedelegeerden zelf waren niet in gala De minister De Beaufort met de Alexander Newsklorde op de borat bleef den geheelen avond by baron Staal die hetgro nkruis van den Ncderl Leeuw droeg De beroemdheid van het Amsterdamsche orkest wordt biykbaar door het Haagsck gemeentebestuur zoo erkend dat het ook zonder vermelding van naam en dirigent veronderstelde dat de vreemde gasten wisten wie de uitvoerenden varen t Was kwart voor negenen toen de uitvoering aanving en circa halftwaalf toen ze eindigde met een twintig minuten pauze waarin ververschingen werden rondgadiend in den foyer en de byzalen terwgl de gasten zich onderling onderhielden Voor dp goede orde werd door commissarissen nit gemeenteambtenaren gekozen zorg gedragen Met het oog p den slechten toestand waarin de wegen des winters verkeeren is door den h er O A Freericks te HiUigersberg ondernemer van een omnibnsdienst van Rotterdam op Bleiswgk subsidie aangevraagd aan de gemeentebesturen van Blelswyk Bergschenhoek on Hilllgersberg daar hy anders genoodzaakt zou zyn dien dienst te staken hetgeen voof het publiek zeker te betreuren zou zyn Gemengde Berichten 10 4 U 4 48 4 81 8 0 t O 8 18 4 40 4 88 4 04 4 18 4 08 4 87 4 47 4 4 8 01 4 84 8 01 A ie 4 18 S 4 8 1 7 17 4 88 8 88 8 07 818 8J 1 87 8 88 a8 8 4 7 4 00 4 80 4 88 4 40 4 81 4 S7 5 0 I t 4 8 00 1 88 1 41 1 88 8 08 1 17 In Fransche politieke kringen heeft het volgende leuke gesprek de ronde gedaan tusschen minister Lebret en een der voor naamste leden van i groep der Défooe Nationale De laaUte kwam geheel ontdaan hg den minister van justitie in de couloirs der Kamer en met een stem heesch van ontroering Wat hoor ik daar zeggen m gibeer de minister Het schgnt dat het Hof van Caaiatie van plan zou zjn vMr de revisie t stemmen Dat heb ik ook hooren zeggen antwoordde heel kalm de minister By die woordeu strekte de afgevaardigdezgn armen ten hemel t Is ongehoorü enIk beken dat dit iets is waaraan ik nooitgedacht zou hebben Daarop antwoordde de minuter nog kalmer Webin n heeft acht dagen voor de borst om er aan te wennen Hbl Het drama te Koewacht Inzake den gmwelgken moord op vrouw Haeck te Koewacht wordt nog gemeld dat Hisseghers tosschen 13 April en den dag zgner arrestatie 16 Hel zeer onmstig isjjeweest Nu was hy hier dan weer daar ook is hy In de nabyheid van den pat gezien Hg toonde zich zeer nieuwsgierig en vroeg herhaalde malen of er geen nieuws was Verder moet aan het licht gekomen zyn dat Misseghers het plan heeft gehad naar het buitenland te vertrekken Tydeiis de kermis te Koewacht den 7 Hei een 20tal dagen na het verdwgnen van het slachtoffer was hy in een herberg aan de grens en vroeg aan iemand die reeds tweemaal in Amerika geweest Is met hem den Oceaan te willen overateken naar de nieuwe wereld Ifisseghers zou de reiskosten voor hem betalen t Schjnt nog niet uitgemaakt of de moord op Nederlandsch of Belgisch grondgebied ia gepleegd Gister 7yn in denzelfden put te Koewacht waamit de stukken en brokken van hetiyk der gmweiyk vermoorde vrouw Haeck werden opgehaald gevonden een baal met kleederen de paraplnie en hot spoormandje van de vrouw Hen meldt uit Oud Beyerland Een metselaar alhier die zich 7 jaar geleden voor de militie had laten inschryven was v6ör de loting naar Amerika vertrokken en keerde niet terug toen hy een dienstplichtig nnmmer had getrokken Kort na zijne vestiging ging hg als vry williger in het Amerlkaanschc leger Dezer dagen nu stond hy geheel onverwachts voor zyne ouders zjn Amerikaansche diensttyd was om en na was lyn eerste werk aan zyne ouders een bezoek te brengeiS Oniier politiegeleide werd hg echter Inde vorige week naar s tjravenhage getransporteerd en na aldaar voor den militairen dienst te zyn goedgekeurd onmlddeliyk ingedeeld by het regiment infanterie in garnizoen te Bergen op Zoom Te Zutphen is Zondag eene bejaarde dame te haren huize met de lift naar beneden gestort Zwaar aan belde beenen gekneusd Is zg naar het ziekenhuis getransporteerd Het ongeluk schgnt te wyten te zgn aan het breken vaj een tonw 10 8 lOJÏ lUl 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 8 17 1 88 7 88 8 03 1 10 8 17 8 18 10 47 10 81 8 l 88 10 08 1 18 10 8 88 lt 8 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 i8 8J0 8 88 8 48 10 10 8 4 10 08 10 18 1 J8 M 8 Een vlsschersboot uit Blankenberge is in den storm van VrgdagnacM op de Stroombank verongelukt De schipper en zgn twee zoons verdronken In een te Kampen verschgnend blad leest men de volgende advertentie Verloren een bruin zyden paraplnie toebehoorende aan een heer met een fantastisch gesneden kop Terug te bezorgen aan het bureau van dit blad Volgens ontvangen berichten nit Caracas heeft de Nederlandsche stoomboot Prins Hanrits van den Kon West Ind Uaildienst Zondag schipbreuk geleden bg f umana Er zyn geen menscbcnlevens fe betreuren Een fraaie plant Te Spyk tusschen Eltea en Lobtt staat bg den tuinman 0 C T Bomielje een Yucca gloriosa pendnla in vollen bloei misschien op het oogenblik eenig In Nederland Buitengewone zorg is aan die plant gedurende haar 40 jarig leven besteed Het siergewas heeft groote waarde en nn t In bloei staat biedt t een vermkkeiyk schouwspel aan Gracieus verheft het lyn plaimvormigen 6 decimeter langen bloementros waaraan honderden groote zuiverwitte klokvormige bloemen hangen De Yucca bloeit hier te lande hoogst zelden en behoort in YirginIS en Carolina Amerika thuis Naar wy vernemen zou generaalmajoorvan Pommeren worden bevorderd tot luite nantgeneraal en dan optreden als chef vanden generalen staf H Ct Zondagnamiddag ijln te Haarlem tweestudenten zonder eenlge aanleiding daartoe mishandeld en verwond door twee knapen T de Vries ond 19 jaar en F J Kok ond 18 jaar beiden te Haarlem woonachtig Deze I en nog meerdere studenten werden door eenaantal personen opgedrongen waarbg Kokeen der studenten een schop toebracht toendeze Kok daarover onderhield gaf de Vriesmet een flesch die hy In de handen haddienzelfden student een slag op den hoed waardoor die flesch brak en gat daarop eenanderen student met een stuk van die flescheen slag In het aangezicht waardoor verwonding van de linkerwang plaats bad Belde knapen zyn door de politie aangehouden en werd proces verbaal tegen henopgemaakt O H C STADSNIEUWS ÖOüDA 30 Hel 1899 Gisterenavond had in de Sociëteit OnsGenoegen de voorjaars vergadering plaats Do rekening en verantwoording die dooreene commissie was nagezien werd goedgekeurd onder dankbetuiging aan den Penningmeestor Door de vergadering werd eeneeenvoudige hulde gebracht aan het overledenbestuurslid de heer i A Bonter Tot bestuumleden werden herkozen de bh H Jageren C IJsselstgn en gekozen in plaats vanwyien den heer G A Bonter de heer P van der P ri De heer D de Klerk lid van den gemeenteraad te Rotterdam en lid der Tweede Kamer hield gisterenavond op de bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie eene lezing over de Ongevallen Wet Het bestuur der afdoelmg Gouda van het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond had spreker daartoe uitgenoodigd twas jammer dat niet meerdere personen deze openbare vergadering bgwoonden Op duldeiyke wyze behandelde spreker de Ongevallen Wet hy toonde aan op welk eene wyze die wet in toepassing zou worden gebracht indien hy werd aangenomen en hoe groot het nit te koeren bedrag zon zyn Ook stelde spreker zich beschikbaar om de aanwezigen in te lichten hoe hoog het bedrag zou zgn dat door de verschillende werkgevers zou moeten wprden betaald van deze gelegenheid werd geen gebruik gemaakt Een tweetal personen die spreker eenige vragen deden werden door hem op dnideiyke wyze beantwoord en de woorden van dank die de voorzitter spreker toevoegde voor zyn gehouden rede waren wel verdiend Heden werd d or Burgemeester en Wethouders alhier bg enkele inschrgving aanbesteed de levering van 125000 vlakke sti twaalklinkers gp8chreven werd door E van Holst te Arnhem voor f 18 28 p d A Jonker en Zonen te Gouda 17 10 H van Anrooy te Nieuwaal 17 16 80 J Terwindtte Westeryoqrt Gebr van Hasselt te Kampen 1S 75 Bg kon besluit is den heer G H Q de Lange op zyn eHoeV eervol ontslag verleend ala kapitein commandant van het korps gevormd uit de weerbaarheidavereeniging Burgerplicht i er De lo Iait der inl J A Leers Is van zyne detacheering bg het O I leger teruggekeerd aan hem ia twee maanden verlof verleend n afwachting van igne indeeling By het gisteren te s Gravenhage gehouden akte examen art 56a wet l o zgn geslaagd de dames G Hey te Reeawtk en H A M Hoogveen te Woerden Door de provinciale aldeeling Drenthe van de Vereeniging tot bevordering der byenteelt In Nederland is als commissaris In het hoofdbestuur gekozen de heer D A E Dnpper te Oosterheaselen die deze benoeming heeft aangenomen In hot hoofdbestuur zyn dus nn zes provinciale afdeelingen vertegenwoordigd De treinen welke wegens het ongeval te NIenwerkerk vanwege den Staatsspoor waren opgeheven zullen van heden af weder loopen NiEvwsHOBK a d IJskl Dc heer A van Dgk cand alhier Is beroepen hy de Gereformeerde Kerk te Wostorlee Gr Krupkii a d IJskl Alhier ia met goed gevolg van de werf der heeren A J Otto en Zonen te water gelaten een gzeren Rynschlp groot p m 475 last gebouwd voor rekening van den heer H van Üoyen te Dordrecht Daarna werd de kiel gelegd voor een dergeiyk vaartuig groot 650 last voor rekening eener Dnltsche firma 8toi wuk Bg de jl Vrydag 26 dezer alhier plaats gehad hebbende verkiezing vaneen voorzitter van den polder t Beiersche werd de h er W Boer met algemeone 190 stemmen herkozen 19 stemmen waren vanonwaarde In de vergadering van Bestuur en Ingelanden van den polder t Beiersche op Vrydag 26 dezer werd de rekening over 1898 goedgekeurd tot een bedrag van f 3612 25 In ontvangsten en f 3422 94 in uitgaven batig saldo alzoo f 189 31 In dezelfde vergadering werd ook de begrooting van 1899 vastgesteld bedragende In ontvangsten f 2556 50 en in uitgaven f 2554 88 vermoedeiyk batig slot f 1 61 De omslag bedraagt f 3 per H A ScHOOKHoviiK Voor een stampvolle zaal trad alhier Zaterdagavond de Heer D de Klerk lid van de 2e Kamer der StatenGeneraal en het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond in het bate Van Zessen op teneinde de beginselen van deze organisatie te bespreken Na een gloedvolle onderhoudende en zeer zaakryke rede waarin werd aangetoond wat het Werkliedenverbond wil hoe het werkt enz gaven zich in de pauze reeds enkele werklieden als lid op terwyi 4 ik n h eindigen der vergadering nog enkelen daartoe overgingen on eene afdeejing met een ledental van voorloopig 16 is gevestigd Na het sluiten der vergadering kwamen velen de heer de Klerk persoonlgk voor zgne rede bedanken terwyi ook dank erd gebracht aan de leider der vergadering de Heer P H de Waard voorzitter der afdeeling Ammerstol van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Tot onderwyzer te Overschie is benoemd de heer öaillard alhier Rechtaaken Door het O H by de recbtbank te Groningen is tegen G oud 22 jaar wegens het in brand steken van vgf stroobergen ter waarde van f 42 000 hy de kartonfabriek te Ulmm overeenkomstig het advies der geneeskundigen geen gev genisstrafgeëischt maar plaatsing in een krankzinnigengesticht voor den tyd van ten hoogste een jaar De neiging om strafbare feiten te plegen spruit by G voort uit zwakzinnigheid en de drang tot t plegen van een strafbaar feit wordt door drankgebruik versterkt aldus luidt de conclusie VERSCHEIDENHEID Noodlottig verzuim By een operatie door de doctoren Cosimani en Solan dezer dagen te Weenen verricht is door een verzuim een chirurgnch instrument m het lichaam eener vrowiy biy ven zitten tengevolge waarvan de ongelukkige kort daarop is bezweken De doctoren zyn van alle verantwoordelgkheid van dit treurig voorval ontslagen evenals eénigen tyd geleden met den Pargschen arts Tamey gebenrde in wiens practg k zich een soortgeiyk geval had voorgedaan Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Mei Hargaretha Cornelia ouders D de Rotte en van der Wegde 27 Maria Louisa ondBtC A Scbitborgh en J G Haverkamp ComeliJ Maria ouders W Bakker en C de Gruif 28 Cornelia Johannes ouders J van der Lou r en 8 Verhoek 29 Frimoiscus Wilhelmna Oysbertua ouden W A tu Soait onA P van de Pavoordt OVERLEDEN 26 Hei H H den Riet huisvr van J H van Gogh 74 j 27 E Kunst weJ D de Jong 60 j D de Brain 2 j 4 = inME wmwm b j A m OS Al Hd Taillwit Kl iw t B 7 78 GOUDA iVA M ko at Amsterdam tUttkn itears van 8 MEI Vrkn 5S KunuxD Uan Nad W 8 7 dito dito dilo 8 dito dito dito 8 UoliaAl UM Qaaill 1881 81 101 ItAUI Luelir4 mg 1869 81 8 O Ootim Ohl m p pior 188 8 84 dito in iilrer 18S8 8 M i FoaTiMAl OU aiat wupon 8 dito tieküt 8 Binniml ia 4 4 15 dito Omou 1880 4 dito bil Buthl 1888 4 OBV dito bü Hop 1889 90 4 8V ditoüiKOod Iwn 1888 8 dito dito dito 1884 8 10S SrAKJS Ferpot iclittld 1881 4 81 TuiHII aepr OoDT IniD 1890 4 Tf Ow lMoiDgMliaD S i Ooe loooin una 0 88 Zini An Bap r oblg 1 8 8 106 i V i I lllo0 0bl IJuiLSah 1B 0 8 101 VminriiA Ohl 4 osbap 1881 87 AnnUAll Obligation 1898 8 VsW BoniailAM Stad laait 1894 8 t01 NlO N kil U ndali aand t l Aniiili i Tab Ug CartiBaatao 148 Deli HAAiHbiopy dito 801 Am HvpolhMkb pandbr 4 108 üuU Hn derVoratanl aaid 881 aOi Uypotiloekb paDdbr 8 i 08 Noderlandac he haak aand I 804 Nad Haodelmaalioh dito I 1141 N W k Pao llyp b paadbi 8 100 BattHfiiothaeüb pandbr Si 100 Utr Hjpothaakb dilo 98Vi Ooarin O ut Uoag baak aand I Bmi H otha khankpaudb 4 AnnilA Equt bypath pan Ib 8 90 88 Kas L O Pi Liaa aart I 88V Nu Ibll U 8poor r Hij a lld 118 Ml tot Kipl 8t 8pw aaad 118 Nad bid Sfioorirogn aaad I 8iO Nad Zuid Afr 8pm aaad 6 i 818 dito dito dilo 1891 dilo 8 100 87V IlAUlSpoorwl l S7 A Eobl 8 87Va ïoid llal Sp inij A H obl 8 B Poi i ll Wararban Waaneo aaad 4 18 Sl I Or Kiul 8p Iii obl 4 99 Baltiaoha dito aaad Failowa dito aaad i I aa Pombr dito aaad 8 I 108 j IV link Cb Aioaf 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 100 881 AMiincA Oew Pao 8p Hi obl 8 88 i Ohio k North W pr C r aaad 144 dito dito Win 8t Polar obl 7 1401 8 Dantei k Bio ar Spm aart rV 81 Illiaoia Caatril obl in goud 4 I 104V LouiiT kNaihrilllOort ij od Haiiro N 8p M lahTp 0 8 108 14 l Ui Kaniaif 4pOt praf aand 14 l l l l 171 lOO 107 00 100 10 118 118 8 V li V 48Vli N Tork Ontaii k Waal aand dito Pann Oklo oblig 8 Oncon Oalir 1 J byp ia goud 8 St MAl tËLS TAILOn MADB8 Hanij l Costumes BInusen Japonstuffen In groote verscheidenheid en Concurre rende prijten GOUDA 360 taats loterij 80 Cai frokking ran IMnadag i 9 8 ieder lOQO 18689 en Ï0606 on 16779 iedar 8747 S691 6189 1 066 en 80S 8 ieder rijaeu Tan 70 7167 9899 18868 7914 9976 13141 81 10044 18600 8 4 68 7868 10188 I 61 7478 10810 94 7748 40 18888 1818 10498 18918 1 ieder 400 800 1 6894 8196 ƒ lOÓ 16I66 187i6 99 18901 16014 10004 90 18 lOflTl 90 41 19194 67 19898 81 1 4I6 BelOaaaa No 8088 on No 1033 18484 No 80 1 81 No 4B 181 1068 11796 184 8106 4SS8J 888 61 97 464 90 4688 87 nm 80 646 70 4616 680 866 66 80S 1867 88 18 80 4708 tn 14 nu 10810 a 181 I 810 1 70 4 Br 18 14881 18418 11 1018 88 t 1 10808 87 18B11 18 1134 3 Bill 8000 1078 14447 89 97 87 8118 6U0 llOil 14640 88 18807 84 3800 8031 8 nu 88 18711 70 iS 8 8067 8810 11 S8 14880 16870 18187 1884 8341 83 84 81 8 44 8 78 6847 8888 11814 8 17188 18883 S 78 88 8878 11860 68 88 80080 1866 76 63 81 9 li887 14 17476 70 1407 96 6917 8880 87 16088 I7B87 80108 36 3607 84 4 86 1 81 I17B1 87 3 91 6668 iOSO 1178 80 8 71 8 361 8684 9104 11801 16118 17817 80t07 96 Ti 80 87 16 14 11806 48 1601 76 67 6 8849 18016 1 B OSil IS 878 7 78 48 16318 88 8 80 8886 6806 S9 54 11 18101 80687 1786 8966 80 8489 68 18 49 80878 l S3 4010 99 l 6 in38 16488 18638 80781 40 19 6 17 70 1 610 18681 1863 30811 11 8 7018 44 18818 16814 4 18 81 4186 40 8837 70 48 64 68 1844 4i l 64 88 18198 16787 Ba Klaiae ta Lijal No 70 ƒ 100 a 7 100 aa No l 8 8 m i 19806 0 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Vette Ossen ea Kocieiï ïiKÜbn aanvoer prij n waren voor ie kwaliteit 35 ae kwaliteit ja 3e kwaliteit 18 cent per half Kilo Miagere Oaaeo Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit s8 se kw 35 3e kw 91 cent per half Kik Stieren goed aangevoerd Üe handel Wai oowel in vet alt in mager Vee ladi prijshoudend Vett Kalveren ieu minder in pnJB ADVERTEWTIEN V DeHeerenHevrouwH H EIJ88EIj NoothovkK van Ooor hetolgen hunnen harteiyken dank voor de vele i bewyjeii van belangstelling by do geboorte van hun dochtertje ondervonden ouDA 29 Hei 99 VmUt nlten ty iwaribnr itOKiati afgémillt DimdtKUg n Vrijdag 1 2 Jmii t H P YANW1JNGAARD1I COIFPEÜtt SPECIALITEIT in alle sooHotf HAARWESSEIT EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIEUABRIEL Dlraetenr H BDROBBS DEVENTER Hodel A zonder rem en schermen 87 60 Hodel fc met 90 Hodel A 110 Hodel AA 186 Hodel AAA ï 146 LUXE RIJWIEI 160 8EW0NE ACATENE8 166 LUXE ACATü NE 180 i 8 DAHE8 KETTINOKUWIBLBN op pryien I 5 hooger frlH eiiwlKirilii r J C DEBÜITEt Govdi QeoomblDeerds NATDDR GEHEESINRICHTING door pUnteu kruiden ozon water Ilcbt Incht enz llizondere behandelini van té nnwzlekteu verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buiunaporigheien hoofd en ruglijden Ueekzueht masg Uden sleehle bloedsaenglor zlekl n der Kofwlssellar bomllUdeu rheuniatlaniu laschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in i ecule gevallen Prospectus op aanvrage gntii en franco Sanatoria Arentsburgli VOORUVRC h jflm Haag aan de Ueeatbnig ttOPM PO IKK OIJDE f SCHIEDAMMER GENEVER NïdHTOAP krügliaaT bH M PEETERS Jé NB Wa bowija fan aohtkaid te oaehet en kurk ataoda vool lion van den oaan dar Plnaa P BOPPI