Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1899

Donderdag I Ju i 1890 38ste Jaargang No 7901e MeuwS en Advertentieblad iMpr Gouda en Omstreken mthmjh at ADVER TENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 6Ö Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcMmi No St De uitgave dezer Courant geschiedt da ge lij kt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN f Oymna sitim te huda CURATOHEN makea bfikend dat het 1 TOBtATIlt oa BZAMBS Toor den volgenden CnrsuH zal plaat bebbi n o i Uaand e den 26 Juni e k AAOinelding v66r den ÜH JUNI a 8 bg den Rector Dr A vu U8KNDIJK Prancheinoiit de larskramer VRUPAG 2 JUNI 1899 dee avonds H uur Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegen BNTEÉE Leden der Sociëteit O ra Niet Leden f t HS Tekitboekfeê zijn op den avond van de Uitvoering aan liet Boreaa verlirtjgbaar Flaat bepreken DÜNDËRDA a en VBUDA0 van 10 tot 8 nar Kaarten verlcrj gbaar by de kiuitelcineti der Bocinteit bg T vm KI 1K Oott Haven 43 bö den boekb 1 T HWARTaENBUBU Kleiweg en aan het Bnrciin op den avond TOD de Uitvoering S bJ Het oog op het groot aantal Kaarten dat reed no bfl Inleckening genomen 18 ie het aan te bevelen zich tijdig van kaarten te voorzien Kleuv ontrertroften Trof Dr Inohflm wtflbekoiid Iimr KRACBT ltlZ iUoM Hfal m t Ftbritkimerk tot Tourtdarende radicale ea ekere genesing van De itells d meest hard nek kig nenuuf iekten Tüorat ODtBiun door afdwalingen op jeugdigen leeftjid FoUle geoezing van elke zwakte Bleek ïucht T Heiiauwdheid Hoofdpga Migraine HartklopiiiDg Maagpgo Rlwbte RpgflTertering OuTerniDgen Impotfliiz Pollntione eni Uitroerige pro peetusBcn Vtiitifvr f MOh fl I i ï d 8i dubbele floHh CVnlTOtvI bépèt Matth f d VflKte Zaltboanmel l pAU U Clébfti k Co Amiterdam F lUppelf b O ravenbi e I Halmaaoi lit JoDft J Cku Ruttordaia OAJKM ni3 aRAMiw ff k Co Oouda n bil aUe drogisUa riBteiiips NOUVEAUTÉS Wtl verzoeken de Dames die ons goïlluBtreer iiiode albnm voor het Zomer ei omt nug niet imtvangen hebben dit tewiMu aanvragen aan 11 JULES JALÜZOT C Piris Hetzelve Fordt dan omgaand grati en franco tut go ondcn iieatellingi n vim al 25 francs vrij van alle kosten aan liui s met 3 vi rliimifiiin Iteeipodltie kantoor 1 Itoirndial NI SSBSSS SBBSSSSSSi S A SLKGT bevwfttich MUS tut h t leveren lan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 MiM le K G WIBI W K HAVBN 28 0f Bekrotmd op d Internatioasl T iootitelliBg van Bakknrg Muldtry a Kooklianst te t tinxvtuhagt met eeu diph n V rgnlil iWeT n M iUiUn II I I I II Goiio J Dmk van A ItKINKMAN Zn Bericbt a n de Sdieepvaiart 9e t ebeputerrbe dtaten der Provincie Zuiil HoUand brengen ter kennis van belanghebbenden dat de tfmrwegbrng nvcr de ringvaart van den XtlMp Im tpoUsr nabij het utation femrericerk aam ie IJêêst tengevolge van een spoorwegongeval vernield is en dientengevolge de vaart door die bmg voorloupig ÖESTiLElI zal ziin BAVEXHAOE 29 Md 1H99 De Oedepateerde Htaten voornoemd FOCK Voorzitter K TAVKNBAAT Grilfler Bij deze geeft ondergeteekende komiia een nieuw PERSONEEL aangesteld te hebben uit eigen beweging En beveelt zich tot bet heditnan van li grafenU n als naar gewoonte beleefd aan L VAN DER WOLF Utreeteur éer Begrafentutn Een ware Schat roor de oogelokki e ilacbtoflin der ZeMbevlekking Onanie en g he jme litapotting n ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEWARÜVG BoilatidMihe aitgafe met 27 afb Prht 2 lalden Ieder die aao de renehrikkelgke geTolgen Tau dexe ondeugd Igdt moet het lezen de oprachte leenng die het geeft redt jaartfikn daiKtind vau een nekeren dood Te verkregen bg hetVerlage Mi in te Lieipaig Neumarkt 34 franco tegen inEendiug van het beding ook in jKjetingoU en in eiken bofkkandel m Holland tl Paiü ExpelUr 1 rtig JMT wonil drt middel met TelTMfleucf mmm ftle punetaliende invr vinfi ungewind tegen Ulieiunlti t Jidi l V rtondh el l pHn In den Tertrouwen op hel ebneksmort k Adfl 25 56o nMi de Ie de meoMe poUieken Te Amnlerdim bn Uloth 04ban TM Tuyfl en Sender til tn lt r ttnli i X TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHmS Adres MAEKT 58 SSr J 1 WSS7AT0QIIDI Kleiwe g E 48 G OUDA Beveelt zich beleefd on T0 4Mt LEVhUaN en MAKEN van HeèreA èu Hlnderkleeiing tegen de meest concnrreercnde prijzen W Zie ie Ktala re StoUwerck sohe Borstbonbons leiibrjiiieerd na voorwlirift via den 1 kOD Üniversiteita Pist Mm Ho rad Br HarMm Bonn hebbeo setfMtOJarai ah n htaid mkUel tegta boeiteo heenUieid aandoeoinir der adeaiinga1 otfntnai uitrtMkenda dknsten bewezen 1 Bü apoedlgo Msaeling van wanne en koude lacfat Is t bijiondsr aanbelden wardig een bonbtti te gebmikol Verpakking Oede rüjei 26 ent Atom vMrtrih 1 I Wttt V prettig en go dk op rydcnV Koop dan een A S T £ Deze Rijwielen zgn fraai en solide en worden op maat gcbonwd VMi af M 1 jaar degelijke garantie Hover Victor Surprise Matador en aile andere Kijwielen tot niterst concnrreerende prijzen KKTTIICLOOZE RIJiWIELBlf Rnime kenze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAKBIR 68 eent per bna van 1 K G Bond BUwlelbenteller Ut Klaue W I D VAK HIJI K AN Veer tal Gowla Indieo gy niei will hoesten gebraikt d allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveu Borstlionig Extract Mé H uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VA 1 fitCHAIHAL Co Den Haag fldmranden 8CHAIK 8CHAIK 8 3HAIK SCHAIK SCBAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK BCBAIK SCHAIK VAH VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN A Co s MeltaDthe i bet boite middel der wereld ft CO S Kaliantbe l eeee I Klokboeit ft Oo I Mellanthe geneeel 3 1 ood el joD ft Co s MellantbO ma tn teen bttiegtitin ontbrelces Co 8 Mellanthe itaat voortdurrnd onder Soheütandig toecielit Co s MeliantUe lielpt oah rroepetyk Co B Metiautbe ii bukround i l Kerediplomi t ft Co S Heliantbe bekroowl mSt Oond ft Co fl Hellaatbe it bekroond met Zilrer ft Co B Hellsnthe h Tetkrggbaar in laeena van 40 Ct tO Cf eu fl bg i C IUT8LANÜ Bmlnrn B T WUK Oudtwaicr M KOLKMAN Waddifimtt B ROLLMAN £ o in rae n PINKS E NieuatTkerk a d lJml W J TA DAM Saaitnda Firm WOLFK Co Weethaven 198 Qimda D MIMBIBS Kleiweg Ë 100 Gouda B H vix UILU Veerstal 1 iêmmsM B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordrwhl m 0 Kort overzlcbt onser FrUsooaraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 flest ROOUE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en A ERMOUTH lo Tur BODEÖA CHAMPAGNE COGNAC k f 1 75 f 2 26 f 2 75 f 3 B5 f 8 7 en SCOTCH WHISKY n Per Fl Pe Ank S a LISTRAC f 0 65 Nto f 27 76 3 CHATEAU VALROSE 0 75 St RSTEPHE 0 85 S St EMILION 1N94 1 g PAUILLAC 1893 1 25 g § GRAVES Witte Bordeanx 0 80 P i SAVTERNE 1 X o ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De lessche zjjn in den prjien begrepen en worden i 3 ets per itnk temggeno en B elke hoeveelheid verkrjgbaar bij De Brina T CRCBAIS Gouda Het groote aantal lenuwkwalen Dfdpltnkf totdavoorargAAnd liait k nVkaa pUifB berMiib rMrte to tTot Mf fe lie iniddolftodoor dnniettiirha w U41aibap Mogawend Kant md d n Biaoir tUd kOMl il nj door hat lehrulk makan vm dan arovoodlgrtan wag Sknalljk lanKi d hoTd mm van tftn noR ateada alle aaf r toa dal aii iMtanwag Sknalljk lanf d Mb mliic UuuH over d cabMl war M dB taoonu baUnnUUlnc wakt tavau a a phyalolottacha autdakklArVuan baaft dU trondnd STMl rarbraidU en ter 111 lÜTni watanaobspnelijka krinns dsbo wHdaad blUhi UstjnvMrAauBiatiuWkwftUi ljda daam dan oor A Ee ei n OfllaUt vmu OaiOiidb br Kmdu WeitaVklM U Tttatiofen banutOp 4l an dcrviamnic oiigedMB in Msa l V ul pnkltjk tfmr wwmcIiIh T n h t havfid caMMtl N M I Mr e r4a l4 Mat dM fMMMirtJu r laD nkalUk aokltUmda i iü£ T SrSna tB BIJ mMku loovaal opcwu dat van aan da dw attTtkda Maaiinv a arU OVift zê UWLIJDEN EN BEROERTE W voorkoitlai an tl II in var kat ÉftlU pnkB da daaröSdtf AU ireikinc mau nok vindt men daarin watanaehapMiUbe vardia aau def p gfltieeiwijaa newUd xUn looucde aAebrtft vaa ta antfeMkHu t cfln ondar welka P iéaUrt b ir prafaatw Mn n kart N r dmk verachanen U IHt boekja bevM sM Mleni Mr tothpk vfTaUasbara v küirtBp ii oaitMnt hat wei u dar nifinwira tlianpla i 11 vaiiho f fftvallftn v rkT Keu uttveikinc mam nok vindt men daarin biKidnllnitrii nltdff mcdiavlictilatirfi u cBtiit M brLft n vaa b HwrplaaUta raaamaa mÏ dr amM arta talï m II kaalaal ta a ÏM j aÖiïkHaiak ta fartt raa RaataMal 10 STaiaarajor lo ér liaatatii satticM é CbaraMaa eaaruiirath Dr Caia t Stittm ra Br r Faraattar iaaaaal ar lraela r va kat hoapnaal la Agsn 8 la t ne l raa St Haaafé 334 Ceaéai oa AaeHanbHh m 4 ti Corfa Dr iaakaafe arrtM vla lUkau t taebl mui r ta Waa aa Dr C Bongaval la La Farr re Eara M vaa Ua Caaaall Caatrsl rkyidaèat aa taMt ta Fraakfijk aa fat aiaran Af AaB allftn wier wsaalal aavar litalnrfar a waiga d l af camutaai a4h Sk lKliai tiSig nraii daknt ekaiiao bIJb eüraalaoha kaa ipl a Ml raHia iiohataMif aU l MÏMMdraa raata0Uatla rl a Ma dbaM alaaaiflaakaW iaba all oaitiiairtfkBla ÏStfS rasisi SfisS siut fmbynaalaa aU aM aa M w iial phaHaiaa aa aabar arar rifaar aatH t Ba ktMallai la M iBHa vaa baMaa aa alt aak aan Hm aatalea llltfaala aaa blaaki aaraaaaa t M mi et kaan narlia aa raa fanuüw Bieb bat bovaa vamelda werkJa aaa t MbaOae katwalh p taBmca kaaMaaa m taadaawardtdoer AMirtw MB daar M CLBBAK C HaUtf r E t V i L li l Mt ten éiatt iij dl yrêce leT M aoE aa faaoada uir aa i laai ka raMtia wUlaa VoarkooakB wordt liiK nd uuE naaeavai i£ h i h £ i £js ï Vf eemui ulie mfi v i4eralla ai k B i7d ar baroèmntnlba waidaa MC bidis las da savol aa S2ÜV a jaoala a r lBl a a aB W ipa M l rakaa n ara aral MaMIk Hkaa atljrMi é r IMmalRaa Ml nm Buitenlandsch Ovcrziclit De rapporteur in de zaak Drcyfns president Ballot Beaupré was gisteren om drie nnr met zijn rapport gereed Zjjn concinsies luiden besluit ten gunste van de herziening met verwüjing voor een nienwen kr gsraad De heer Ballot Bcanpré zette duidelijk uiteen dat bekentenissen van Dreyfns nooit hebben bestaan en verhaalde hoe de legende der bekentenissen is ontstaan Vervolgens verwierp bij het geheime dossier op grond dat het geen enkel rechtstreoksch bewijs tegen Dreyfns bevat on evenzoo de moreele beschnldigingen omdat ze niet bewezen zjjn Hot borderel bleef dus over als eenige grondslag van de beschnldiging De technische bespreking van het borderel werd door den rapporteur verworpen daar geen enkele aanwijzing bestaat over den werkelvjken inhoud van de daarin genoemde nota s Al deze besprekingen zeide hü missen haar grondslag wanneer niet bewezen is dat Dreyfus de schrjver is van het borderel De rapporteur gaf pl ehtig ah zjjn diepgewortelde overtuiging na het onderzoek van het volledig dossier te kennen dat het borderel niet geschreven is door Dreyf s maar door Esterhazy Deze verklaring maakte een zeer diepen indruk op de toehoorders De rapporteur verklaarde dat het vinden van brieven van EsterllMy die ophetzelfde papier als het borderel zijn geschreven een nieuw feit vormt waaruit de onschald van den veroordeelde kan volgen Het slot van zijn rapport dat president BallotBeaupré met diepe ontroering in zjjn stem las werd door het publiek met eenige bravo s ontvangen Daarop kreeg mr Manan de procureurgeneraal Mt woord voor zjjn requisitoir waarin hij ot dezelfde concinsies komt als de rapporteur Mr Manau zal morgen voort gaan De zitting werd om vijf uur opgeheven IV j De Parysche Figaro altipi nog in staatom aan zijn lezers de stukken die hun belanginboezemen kunnen mede te deelen v66r zenog olflcieel gepubliceerd zijn gal eergisterende acte van beschaUliging tegen Paul Déroulède en Marcel Habert Ifti de opsomming van de bekende gebeurtenissen bij de begrafenis van president Fanre en de beschrijving hoe Déroulède erat generaal Roget en toen deze niet witdc op de binnenplaats der kazerne bet 82e regiment bezwoer h m naar het Elysée te volgen ora de parlementaire republiek om FEVtLLETOXl Gedeiksehriltei v n een Gelukzoeker AMffiAL Dè VoNDEUNG Ifatr hit Framch DOOR W NUTTERS 104 Weldra stonden de drie inbrekers in het vertrek Ze sloten de gordijnen weer en lieten het venster open i Nu licht gebood Carfllon H Père Tourniquet hialde de schuif van lij Un taam op zoodat de volle lichtstraal door bet glas heen kon dringen Dete kamer ziet er niet erg bafonachtiff uit ten bo heeft het er nog veel knapper uitflen in zijn Is dit nu het vertrek waar je den baron zijn geld hebt lïen tellen vroeg père Touriiiquet Ia het w a hier En i wil wwtden dat de ko waar alks in is ook hier is ofschooa ik h m niet lie Wacht daar is een kast De kast bleek gesloten De drie mannen bleven een oogenblik onbewegelijk stilstaan Ofschoon zij uiterlijk kalm schenen en elk moeite deed voor de anderen zijn opiewondenheid te ontveinzen waren allen toch zeer gejaagd iteattwachtig Al wat misdadig is jg nnatuuriijk In volkomen kalmte Vordt nooit nii reTen De meeil doo trq te en verharde boos ver te werpen en de plebiscitaire daarvoor in do plaats te stellen wordt overwogen welke qaaliUcatie aan deze feiten te geven is Déroulède en Habert erkennen alles en wenachen zich beschuldigd te zien van een aanslag op of een poging daartoe althans minstens van een complot tegen de binnenlondsche veiligheid van den Staat Oeze martelaarskroon zal hun evenwel ontgaan want zjj staan terecht wegens directe opruiing tot een aanslag om de regeering omver te werpen of te veranderen zonder dat deze opruiing gevolg heelt gehad en wegens het aansporen van militairen om aan hun militaire plichten en gehoorzaamheid te kort te doen Het was voor het Hof van Assises waar eze taak behandeld wordt heel wat levendiger dan in die andere zaal van het PaVeis waar Ballot Beaupré voor zjjn rapport stUle aandacht vond Déroulède hieW egn schitterende speech en het publiek juichte hem zoo toe dat de president dreigde de zaal te doen ontmimen als men niet kalm blaef Déroulède zei onder meer dat hij den he Loubet van het Elysée wilde jagen waar deze slechts gekomen was door z n middelmatigheid en dat hiJ Frankr k wilde redden met behulp van het leger Hij vergeleek Dapny met den kikvorsch uit de fabel Voortji stemde by tooj een brigade naar h t Elysée tê hébben willen meosleepen Öfn einde de parlementaire Uepnbliek omver te werpen Habert ƒ behandelde in zs rede hetzelfde thema maar hij wekte minder geestdrift Men verwacht dat de gezworenen wel tot vrijspraak zullen komen de stemming onder het publiek is er tenminste naar De zitting van het Hof van Assisen werd gister geheel ingenomen door het getuigenverhoor Er werd niets nieuws tegen de beklaagden inl bracht FranQois Coppèe Jules Lemaitre generaal Hervé Rochelort tn anderen betuigden hun sympathie voor Déroulède Qnesnay de Beaurepaire die ook als getuige werd gehoord herhaalde de beschuldigingen door hem tegen president Loubet noorgeschreven in z n werk over de Panama zaak Zijn verklaring trok zeer de aandacht De zitting werd om vier nnr opgeheven Bij het verlaten van het paleis van justitie h geen enkele betooging plaats Overal hesrschte volkomen stilte In de Kamer werd de begrooting voor wicht is onder het l irijven van een raibdrijf zenuwachtig buiten zichzelve Zelft indien er van geen enkele zijde gevaar te duchten is jaagt het minste gerucht schrik aan Het kraken eener deur slaat den misdadiger met doodsan t doet hem trillen van ontsteltenis ofschoon hij m gewone omstandigheden voor niets vreest Maar de drie inbrekers welke wij thans volgen hoorden niet wat hun angst kon aanjagen Geen voetstap geen gekraak van een deur geen gèschnifef van vocuni op de trap geen voorzichtig omdraaien van eeff slot niets van al die geluiden waarvan zij voor zich gevaar konden veronderstellen Alles zal afgesloten zijn we moeten naar boven mannen Eerst de bewoners onschadelijk maken eer kunnen we niet op ons gemak aan het zoeken gaan Als de deur van deze kamer nu maar open is auisterde Carillon Tourniquet liep naar de deur draaide de kruk om de deur was open Zij stonden nu in de gang Te jonover de deur der kamer waarin zij waren binnengedrongen zagen zij nog een deiir en eenige meters verder de trap die naar boven voerde Voorzichtig naar boven mijn kinderen zeide Carillon Denk er wel om dat wij op het oogenblik het gevaarlijkste oogenblik hebben Als de trap kraakt dan kunnen ze wakker worden stil opstaan en onverwacht schieten ot onveen brandende lamp op het lijf gooien als we eenTleur openen Voorzichtig dus Hij legde zijn oor aan de deur naast de trap Doodsctw idlte 1899 Van den Senaat teruggekomen opnieuw beh eld Op voorstol der budgetcommissio eenige posten hersteld gelijk do Kamer raukelp had aangeuSmen Daarondoi door do Senaat verworpen verhoofrs 2 millioen tot verbetering van tementen der btgero postbeambten noaffaanleiding van wolko verwerping do brievéibestellers één tmaal het werk gestaakt hebben De ondersecretaris v or de posterijen t bestreed het voorstel om dezen herstellen Hjj zeide dat niet alleen ldiging dor stadsbestellers moest verworden maar ook die van de platteodcn on dat het krediet daartoe niet tend was De regeering was overigens m die zaak nader ter hand te nomen m het bndget sluitend ti maken moest amendement afwijzen De verhooging Jttetaenten was trouwens gering frs IIX kr man 5 De rapporteur generaal Pelli lanhield vol de Kamer hersteÜe den post met 427 tegen 118 stemmen a De Hongoaracho ministers zijn te Wcencnteruggekeerd na mot do leiders dor partijenin huB vaderland over den toestawl en vooralover de houding dor Ooatenrijksche Begeering langdurig te hoVben beraadslaagd W lli Jiesllsslng te Budapest gevallen ia werd niet bekend Wellicht zal heden uitde Weener berichten bljjken weiken wegzal worden ingeslagen Het is echter nietwaarBchiJnl k da Szell zijn program zalopgeven Hü heeft van don Aanvang af geëischt dat de overeenkomst zal worden totstand gebracht langs wotteljjken weg on nietdoor toepassing van § 14 Biytt graaf Thanby zjjn voornemen om slechts volgens ditartikel en dus zonder medewerking van hetParlement de overeenkomst t regele dankan het niet anders of de Hongaarsche Regoering moot weigeren daartoe mode tewerken Dat is de crisis in Oostenryk Endie wordt door alle bladen verwacht Menmeldt zelfs dat heden na d andlentie aanfteell on zjn ambtgenooten door den Keizerbet ontslag van graaf Thnn zal worden aangenomen en dat tevens de opdracht zalworden gegeven aan een der staatsliedenom een verzoenings ministerie te vormen endoor oen overeenkomst me t de Duitschersden Ryksraad in staat te stellen zyn arbeidte hervatten en de overeenkomst met Hongarije tot stond te brengen langs wetteiykenweg Hier zal niemand zijn ze zullen er toch zeker wel een slaapkamer op na houden en die zal boven wezen Als z nu maar zoo goed zijn ferm te snorken dat maakt onze moeihjke taak heel wat lichter Dan weten we waar wij zijn moeten en staan niet onverwacht voor een tedikifUt of bedstede als we geireend hadden in een salon of huiskamer te zijn fluisterde Carillon Hij begon onhoorbaar de trap te liestijgen gevolgd door de beide anderen Alle drie beefden zu Hun ademhaling was kort onregelmatig Raphael minder aan dusdanige gemoedsbewegingen gewoon gevoelde zich als verlamd en moest zich aan de leuning vasthouden om niej te vallen De trap van vijftien treden bestegen hebbende bevonden zij zich in een gang met aan weerszijden drie deuren Door een teeken gebood Carillon zijn makkers te blijven waar ze waren Hij zelf ging onhoorbaar van deur tot deur en legde bij elke zijn oor aan het sleutelgat Toen hij op die wijze vier der deuren geïnspecteerd had keerde hg terug Er zijn hier maar twe e menschen in huis fluisterde hij en aan twee deuren heb ik snorkpo gehoord Aan de eene grof en zwaar als van een os of nijlpaard waaruit ik opmaak dat we daar mijnheer Camisard kunnen vinden En aan de laatste deur links hoorde ik geregeld ademhalen Daar is de baron Raphafl daar is de baron Er kwam eensklaps Bloed in de oogen desjongelings Zijn tanden hielden op zenuwachtig te Uapperen Zijn wraakzucht kree de overhand Verspreide Berichten DRBVriIS Gister in deze i woek der gerechtigheid als Cornély zegt onderzoekt de kamer van inbuschnidigingstelling by het Parysche Hof van appel hot verzoek van overste Picquart om uit de voorloopige hechtenis te worden ont lagcn WBariii hj zich sinds 13 Inli van het vorige jaar bevindt Vrydag volgt de beschikking op dat verzoek EsuKLiND Hundondiolstal in Londen In Londen wordt een formeelt handel in gestolen bonden gedreven Behendige hondonjagcrs weten de dieren die alleen over straot loepen II op te vangen en zoo door scheren knippen j en puederou onkenbaar to maken dut hot don rerhtmatlgen oigeniiar slechts zelden gelukt zyn hond terug te vinden DeEngelschen hebben nu echter een middel gevonden onr nn hond overal en onder allffomstandigheden 16 kmmen herkennen en wel in het schryven van hun naam en adres in het binnenste der ooren op don snuit of op een ander doel van het lichaam dat wy niet noemen zullen Deze uitvinding hoeft weer een byzonder vak dat der houdcntatouicars in h t leven geroepen I Ut wstzlchtlgheid K btqdt fUl V iutte i dat t lko gcntlemun die een hond wil Konpen Ih vé6r do koop wordt gesloten den staart van i het dier oplicht I Oistorenochtend vischte een stoomtrawleruit Liverpool do KIngsflaher by de Flrtli of Clyde in verboden water De kruiser VJgilantwilde haar daarvoor opbrengen maar destoomtrawler trachtte te ontvinchten Qodnrimde een uur lette do kruiser haarachterna eerst vyf schoten met los kruitvurende en toon drie met scherp Kindeiykdraaide do visscijer by en zy werd te Campbeltown binnengebracht DorracHiJtlD Te Aken wordt dmk gesproken over de gevangenneming van iemand die uit België gekomen voor rekening vim ÏVankryk gespionneerd he t te heblien De man word reeds oenigen tyd in het oog gehouden door een geheim agent van den spiimnagedienit te Beriyn die hem te Ostcnde had ontdekt en naar Spa was gevolgd Daar had de agoiit met den verdachte knnnis gemaakt on hem een pleiziorreisje naar Aken voorgesteld Maar nanweiyks waren ze over de grenzen of de agent maakte zich bekend en nam op elke andere izewaarwording Laten we dien Camisard maar met vrede laten zeide Tourniquet Wat wou Jef Hem maar met rust laten en dadeiyk bij den barJn binnendringen Gekkenprsat Als de baron schreeuwen engillen gaat wat dan f Dan zou hij ons lastig kunnen worden en gevaariijk dat ia waar 0 zoo Laten we maar niet tegen een weinig moeite opzien als we sUgen wiUen üerst dien reus onschadelijk maken Vooruit dan maar mompelde père Tourniquet daf maar dadelijk Wordt hij ook gedood Brengen jeluf Camisard ook om t leven V vroeg Raphael Niet als hij zich bedaard hqudt zeide CarilIon We komen meer speciaal om te stelen dan dood te slaan wat ons voorkomt Kan het eenmaal niet anders dan is het zijn eigen schuld Heb je een touw ouwe heir Natirariijk hier iMooi Nu wat licht op de deur AU de deurop is schieten we ahe drie gelijk naar binnen envallen als molensteenen op den slapenden reus Geen aarzelen hoor Raphael Als hij ons de baasmocht worden dan steekt degene die een bandvrij heeft een mes of zoo iets in een edel deeldat het mefcst nabij die vrije hand is Mdar alshet kan dan moeten we hem vastbinden en wat in zjjn muil duwenj da hij niet kan gillen Wacht geef Raphael de lantaarn maar Goed bijlichten KoorI Wfdt umit i I