Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1899

heer Buhler kastelein No 1 resideert doen afsneden en ook de privaatton doen weghalen D vrienden van den kastelein en tal van ilngezetenen komen op tegen deze handelwijjle en hebben terstond gezorgd voor petroleundamp toestel en vooh aad en voor het onmisbaar drijrfcwater mitsgaders voor de noodige Isvensfliiddelen voor man vrouw zuster en kind Naar men zegt begint ook de hypotheekhouder van het pand zich te doen gelden omdat hiJ ontevreden is dat het perceel niet meer beantwoord aan den aard der bestemming die het had toen hij indertijd zflu gelden er op belegde Mocht deze geschiedenis nog twee maanden aanhouden dan vervalt het vergunningsrecht en is de waarde van het pand zeker belangrflk verminderd Men noemt den heer Buhler hier algemeen de gevangene van den Leuwenhoeksingel In den nacht van Maandag op Dinsdag trokken een Stal smokkelaars met twee koeien over de Belgische grens Niet ver van Koewacht op het gehucht genaamd De Pereboom ontmoetten ziJ twee ambtenaren die hun toeriepen te blijven staan Daar zj daaraan niet voldeden losten de ambtenaren hunne revolvers in de lucht De smokkelaars echter trokken ook hunne revolvers en schoten dapper terug Toen 6 hter een drietal andere beambten kwamen opdagen vonden de smokkelaars het maar geraden in allerijl de vlucht te nemen Achtervolgd door de beambten bereikten zjj met hunne beesten behouden de Nederlandsche grens In de laatste weken zijn verschillende goud en zilvei smeden te Haarlem bezocht geworden door eene dame zich noemende mevrouw Mandes Meinders of Jansen die zich een aantal gouden voorwerpen liet voorleggen om te bezichtigen en ten slotte een gouden ketting juweelen knoppen en gouden horloges kocht zonder te betalen om te brengen aan de door haar opgegeven adressen waaraan werd voldaan maar alwaar hle k dat die dame daar onSekend was Hoogst waarschijnlijk is het haar te doen geweest om bij het uitzoeken dier voorwerpen diefstal te plegen hetgeen haar echter niet is gelukt Haar signalement is tusschen 30 i iO jaren oud niet groot nog al gezet vol gezicht gezonde kleur donkerblond haar blauwachtige schelle oogen netjes en fatsoenlijk in haar spreken eenvoudig en netjes gekleed met effen zwarte japon zwarte pelerine ronden zwa ten hoed met paarse violetkleurige bloemen Zij vertelde o a dat ziï in Transvaal was geweest O H C Ter hoogte van Cumana aan de kust van Venezuela is Zondag de Prins Maurits van den West Indischen Maildienst vergaan Er zijn geen menschen bij omgekomen Overigens ziJn nog geen bijzonderheden bekend Het schip kapitein Duif vertrok 1 Mei van Amsterdam naar Paramaribo waar het 19 Mei arriveerde en vanwaar het later naar Newyork vertrok Het is een in 1884 van jzer gebouwd stoomschip groot 1310 ton De bemanning bestond uit 36 man Omtrent het ongeval waarvan reeds Zon Ülrecte SpoorwegverModtngen niet iütUA f Zomerdleost 1899 Aangevan en 1 Mei TUd van Greenwich OODDA IlOTTIBDAMiiee eri 11 31 13 18 13 68 1 36 3 11 8 86 3 43 16 4 1J 4 48 4 6b 6 01 6 09 6 18 6 iiüai 6 40 6 80 7 83 1 80 Alleen dee Dinidige ff Alleen Ie ea Se Uaeee Extra bybetalen Op deie treinen aijn Zondeg Heandtg en Dlnideg Mndaagsehe retonrbiljetten voor de 8e kl rerlmjgbear tegen enkelen vracbtpryi H Hollindaehe Spoor aOTTEEDAH 901I0A nee rerai 3 06 i t4 3 61 1 64 1 01 1 08 3 14 i S e 11 Vj 4 16 4 06 4 87 4 47 4 64 6 01 18 16 7 li6 4 09 4 14 6 07 6 46 6 66 6 13 6 47 8 13 8 30 9 68 10 18 10 49 11 64 15 06 13 84 7 44 8 06 8 14 9 00 10 0 d Alleen Ie en 3e kleue extn betelen r Pecnltetlef op den loop kan niet gerekend worden ÏTolIendiclie epoor G O IJ D A U K N H A O 3 14 8 46 4 18 9 88 9 67 4 66 6 16 49 6 16 7 17 7 89 7 69 8 30 8 S9 9 13 10 16 6 07 H 10 18 18 8 31 10 37 6 81 86 p 10 89 87 5 56 6 16 6 48 7 4S 8 06 8 41 8 48 8 6i 4 0 10 44 10 68 11 07 1 43 4 16 4 46 8 66 la 36 11 37 11 86 11 1 1 86 1 41 1 66 1 0 1 17 8 4E 1 00 4 0 4 30 4 46 6 30 6 11 7 00 7 48 7 66 8 65 48 6 05 7 06 7 30 7 46 4 96 6 18 4 40 6 80 4 51 6 11 57 11 08 13 87 8 14 8 17 4 lf 6 01 6 13 6 00 6 6 0 7 17 8 10 8 38 9 33 10 15 10 59 d par monikatrein alleen Ie en Se klaiae exfira betalen 17 Seieigere voor de lyn Brcpkelen Amalerdam mogen via Utreent reilen 1 fi O U o A 1 v s T K 1 A M U f oud 6 9 8 17 9 S8 lO n 13 08 4 0 80 7 88 8 36 10 60 Amrt W 8 01 9 05 10 15 11 48 13 57 4 67 6 87 8 15 10 01 l 87 AmatO 8 139 80 10 80 108 1 10 6 11 8 8010 18 U 61 e 66 7 10 7 18 7 S9 111 88 10 48 10 66 ll 16 6 33 40 S 48 5U 3B 10 61 T ff f 3 80 10 16 10 88 11 38 13 03 1 37 a 08 8 20 3 69 4 48 5 88 6 41 6 53 7 63 9 19 10 00 10 88 11 55 13 37 4 33 7 8 9 i 10 46 l 86 ISi 7 37 9 49 61 10 69 11 10 19 11 13 51 3 H 40 8 65 4 43 1 30 6 10 7 13 7 53 H 3e 10 03 l l 86 10 84 10 54 Vm t ca 7 6 8 10 9 05 11 16 l 6S8 f 4 46 6 30 7 4 4Am W 7 30 8 36 9 30 11 30 8 08 4 00 5 00 6 86 8 00 10 0 l nu l x o t t l O 13 61 8 66 4 47 6 49 7 49 8 49 11 O ztjn reislfenoot gevangen die naar Berlijn is overgebracht Het BeH Tageblatt geeft een geillnatreerd artikel over de martelingen die de anarchisten te Barcelona gevangen genonjen in de gevangenis Montjnich hadden te doorstaan Wanneer men soms mocht denken dat de afgrijselijke wreedheden uit de inqnisitijden tot het verledep behooren heeft men slschts kennis te nemen van de onthullingen die nu nit Spanje komen om te ervaren dat men met zulk eene meening dwaalt Na den aanslag in de Cambjos Nnevosstraat te Barcelona waren vierhonderd lieden aangehoudep Onder de gend rmen liep het gerucht dat een belooning van 10 000 peseta uitgeloofd was voor dcfngeen die den eigenlijken dader kon aanwijzen Een luitenant der gendarmerie en acht man besloten de premie te verdieneiy en in de gevangenis Montjnich werden daartoe zeven onderaardsche gewelven als folterplaats ingericht De beestachtige wreedheden die men aan de gevangenen bedreef laten zich niet met een kalme pen beschrijven Den 4en Augustus 1890 werden er eerst drie later ook de andere gevangenen heen gezonden Zj waren allen zoo gebonden dat de ketenen tot bloedens toe jin het vleesch drongen Zoo geketend dwong men ze dag en nacht op en neer te wandelen hielden ziJ stil dan werden zij voortgeranseld Eten en drinken onthield men hdl Het Ipen der ongelukkigen was vreeselük Na drft dagen waren bijna allen idioot geworden en in hun waanzimiige droomen speelden zich de jammerlijkste tooneelen af De meeste trachtten zich van het leven te borooven doch dat werd hun belet en nieuwe kastijdingen waren dan hun straf Een was zoo lang gemarteld dat hij voor dood neerlag Doch men sloeg hem spijkers onder de nagels der teenen om hem bü te brengen Do wondon diè den gevangenen waren toegebracht werden in het geheel niet verzorgd zoodat de gebonden menschen niet in staat waren de vliegen van de open blopdende jonden te verjagen De afwisseling der folteringen was oneindig men gebruikte gloeiende ijzers hoofdbanden enz de Pijnigingen der middeleeuwen hadden voor de beulen geen harer toepassingen verloren Het Spaansche weekblad Vida Nueva isbegonnen met de schandalen aan het lichtte biengen Na een voorloopig onderzoekhebben eenige gendarme oftdero cieren eenstraf ontvangen van vier maanden arrest Doch het Montjnichproces zal waarsch nHjk herïien worden Te Barcelona heeft needs een vergadering plaats gehad waarin aangedrongen werd op het slechten dezer moderne Bastille en dezer dagen zal opnieuw een bijeenkomst worden gehouden ter verkrSging eener herziening van de straf die de onschuldigen hebben gekregen In den ministerraad is eveneens reeds ju dezen zin gesproken W TO 8 88 9 01 46 8 63 8 69 g CS 3 19 7 30 7 88 8 19 doojr 7 87 7 84 7 41 6 80 7 10 8 48 8 18 Eottardam Beurs Rotterdam D F Rott rdBin M Qapalle Hienworkerlc UoordTWJht 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 6 56 6 06 9 14 6 S0 6 19 7 36 8 09 8 48 7 87 7 46 8 01 8 U7 8 86 9 10 8 4 8 9 00 09 9 11 9 16 Gouda ZATanbuitHD MoertcApelle So terme rZ gwa rd Voorburg Hage 6 48 6 48 03 6 18 34 B Haf e Voorburg Zoeterul Ze waart 7eTenbuiz Moero ïnttda 6 11 7 SI 7 47 i 9 07 6 10 6 84 7 60 8 S8 6 8 5 4S 0S 7 04 MS 8 66 ioutla Oudew Woord Itrwhl t g lllrwhl 6 37 6 56 7 5a 8 80 8 49 a WniT iiB 6 16 6 58 8 14 O111I W 6 SO M 8 83 oiiila 6 60 7 17 7 37 8 86 8 00 9 38 t BaiaiË Bfl de botsing met de politie voor het ministerie van oorlog j te Brussel zijn de socialistische atgevaatpigden Smeents en Furnemont in hechtenis genomen Vandervelde scheut een sabelhouw gekregen te hebben In Geraardsbergen is eergister een groote vechtpartij geweest op het stationsplein De aanleiding was een feest van de clericalc jongelingen daar waarbij ok Woeste tegenwoordig was Woeste werd zoo hevig uitgescholden en bedreigd dat hij de vlucht nam m het goederenkantoor en z o het perron bereikte BI NNENLAND Oj de agenda voor de vergadering der Tweede Kamer op a s Dinsdag 6 Juni komt als eenig punt van behandeling voor regeling van werkzaamheden Het voornemen is de verbetering van het Noord Zeekanaal spoedig aan de orde te stellen De vergadering van afgevaardigden der afdeelingen der Maatschappij van Weldadigheid zal worden gehouden op Dinsdag 6 Juni des voormiddags te elf ure in het lokaal der Maatschappij tot Nut van t Algemeen te Amsterdam Tot de te behandelen pnnten behooren Mededeeling van het ontvangen eener gilt voor Rustoord met bepaalde bestemming aankoop heideveld machtiging vragen om den agent of colporteur zoo noodig nog voor een jaar aan te stellen voorziening in de plaats van commissaris opengevallen door de altreding volgeijsart 31 der statuten van den heer mr P J M A Eeekers mededeeling omtrent de Van Swietenschulen Gemeng de Berichten Uit Den Haag meldt men De tuimelraamdieven schijnen weder aan den gang Na eergisteren bij den spekslager Ladan op den Loosduinschenweg alhier te hebben ingebroken en gestolen hebben zij dit in den afgeloopen nacht gedaan bij den spekslager Leene een paar honderd meter verder op den weg Ook thans hebben de dieven zich toegang verschaft door het tuimelraam en daarna de deur aan dehinnenzpe geopend om zich daarna een veiligen aftocht te verzekeren Vervolgens hebben de uibrekers zith door de huiskamer naar de slaapkamer begeven De vrouw des huizes ontwaakte even meenende de winkelbel te hooren Zij waarschuwde haar man doch deze dommelde weer in Plotseling zag de vrouw twee manspersonen in het slaapvertrek waarvan één vlak voor het bed Zij gaf een gil waarop de d eveu wegliepen een zilveren horloge medenehiende uit het vest van den slager welk kleedingstuk op een stoel voor het bed hing In den winkel werden eenige sleutels gevonden die in de kamer op de kasten hadden gezeten Men schrijft uit Delft 3 64 10 49 11 13 II ÏH 11 86 11 43 11 61 11 33 1 1 7 1 14 1 38 9 40 B 40 S 68 10 19 10 39 10 S6 10 48 10 17 1 10 1911 16 11 18 11 80 U l U M 10 4 11 46 1 1 08 1 0 1 18 1 39 1 8 1 30 1 48 10 11 10 17 10 88 10 43 10 54 9 45 8 SS 9 01 9 37 10 18 1 1 R t C IM Tioe TeCM 13 40 3 30 8 17 4 33 e o I DA 10 67 12 00 ll U 11 33 11 46 6 47 3 S7 3 46 l IS 8 84 1 60 6 04 6 18 1 3 1 11 Het geschil xusschen den heer Schmid van Rotterdam en den kastelein van het café LOivenbrau is nog niet ten einde en geeft dagelijks aanleiding tot vermakelijke en minder vermakeljke historie Thans heeft men op last van deü heer Schmid de huurder van het pand in overleg met ziJn advocaat den heer mr J M van Munnikrede de gaaen waterleiding in het bovenhuis waar de dag avond biJ belanghebbenden iets bekend was verneemt de Tel dat het vaarwater waar het schip is gestrand niet bijzonder gevaarlek is Men vermoedt dat de stranding des nachts heeft plaats gehad en een sterke strooming daarvan de oorzaak is geweest In het laatst van Februari en de eerste dagen van Maart meldt de Deli Ct kwamen bij den controleur van Tamiang en den militairen kommandant te K Ia Simpang telkens berichten binnen dié door de hoofden van Langsar en Madjapahit bevestigd werden dat Atjehsche rodverbenden zich in Boven Langsar ophielden en voornemens waren in het Vamiangsche haar slag te slaan In den nacht van 12 op 1 Maart vertoonde zich een bende te Batang AraCKarang Moedah Persih het hoofd dier kampong werd gedurende den slaap overvallen en de handen op den rug gebonden hij moest in dien hulpeloozen toestand aanzien hoe de roovers zijn huis doorzochten en alles wat maar eenige waarde had wegvoerden Hierna werden de overige huizen in de kampong geplunderd en daarbj twee vrojjwen en een kind gewond terwijl een jonge vrouw die zich niet tpig uit de voeten had kunnen maken door de roovers over de Atjehsche grens werd meegevoerd In de kampong Proepoeh werd het eenig bewoonde huis door de roovers overvallen de mannelijke bewoner zwaar verwond en een meisje geroofd deze man is aan de gevolgen zijner verwonding overleden Een bevolkingspatrouille uit 132 weerbare mannen bestaande en aangevoerd door de datoe s Ampat Soekoe uit het gebied van Kedjoeroean Moeda en van Kedjoeroean Karang begaf zich den ITn d a v naar het Langaarsche om de roovers op te sporen Daar echter van toengkoe Moeda Lamkotta van Langsar vernomen werd dat de bende met het geroofde naar Aloer Niri Perlak was teruggekeerd moest die bevolkingspatrouille onverrichterzake terugkeeren Vernomen werd dat de bende uit pi m 40 man bestaan had en onder aanvoering stond van panglima Prang Oesoef afkomstig uit Aloer Niri panglima Prang All uit Kroeng Linkar Birim en Poetoewa Oesoef uit Samalanga Van het gebeurde werd kennis gegeven aan de autoriteiten in Atjeh met verzoek de roovers alsmede de ontvoerden te doen opeischen en de hoofden van Perlak en Langsar t z een boete op te leggen ter uitbetaling aan de in de kampongs Batang Ara en Proepoeh beroofden Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 31 Mei 1899 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Overtreding Strafwet J S en J J te öouda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis Visscheijj overtreding 8 17 8 83 7 68 8 03 6 10 8 17 8 18 10 89 10 87 II IS 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 8 0 8 60 9 19 10 30 6 17 6 37 6 84 6 41 M8 10 08 le ii 10 8 11 44 lo ao 4 10 03 10 11 11 00 11 61 11 07 A W te Gouda tot f 1 of 2 dagen h met verbeurdverklaring van het vischtuig subsidiair 1 dag h P V d S te Gouda en T B en J B te Waddingsveen ieder tot f 6 of 2 dagen h met verbeurdverklarmg van de opbrengst van de visch ad f 2 Overtreding Hinderwet J A V te Gouda tot f 10 of 5 dagen h Overtreding Prov Reglement H H te Zevenhuizen tot f 1 of 1 dag h J V O te Beenwijk tot f 3 of 1 dag h Politie Overtreding te Gouda J D R te Utrecht tot f 2 of 2 dagen h T B en J Z te Gouda ieder tot f 0 BO of 1 dag h A M te Gouda en A P te Utrecht ieder tot f 1 of 1 dag h Openbare dronkenschap N V d M te Schoonhoven J N te Gouda H d G te Hekendorp en W V d N zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h J P te Gouda tot f 3 of 3 dagen h C C te Gonda en A S te Utrecht iedertot f 1 of 2 dagen h W G te Gouda vrijgesproken A B te Gouderak en M d B te Woerden ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronke ischap 2e herhaling P B te Gouda tot eene week hechtenis Openhare dronkenschap 1ste herhaling D T te Gondel tot f 3 of 3 dagen Rechtzaken Het hof te s Gravenhage ontzegde eergister in de zaak van den geneesheer die zich biJ eene levensverzekeringmaatschappij tegen ongelukken had verzekerd teweeggebracht door eene uitwendige gewelddadige oorzaak en die uitkeering van de maatschappij had gevraagd toen hij tengevolge van een ontsteking aan zflu hand bloedvergiftiging had gekregen den geint eischer in eersten aanleg ziJn eisch op grond dat niet gebleken was van eene uitwendige oorzaak en vernietigde h t vonnis a quio waarbij deskundigenbewjB was gelast om een onderzoek in te stellen naar den toestand der gewonde hand aangezien het hof van oordeel was dat geen termen aanwezig waren om een onderzoek te bevelen STADSNIEUWS GOUDA 31 Mei 1899 Het komt in de laatste dagen bij herhaling voor dat reizigers met billetten van Gonda naar Rotterdam Maas te Rotterdam D P aankomen dus via de verbindingsbaan hebben gereisd wat aanleiding geeft dat te Rotterdam D P behalve de reeds betaalde vracht bovendien nog wordt gevorderd de vracht Capelle Eotterdam D P + f 1 0 of f 3 boete naa elang er in de derde resp tweede of eersffiklassewerd gereisd Ten einde dergelijke onaangenaamheden te voorkomen wordt het reizend publiek hierop door ons attent gemaakt Een biljet voor Rotterdam Maas is niet yeldig voor Rotterdam D P Daarvoor worden afzonderlijke biljetten afgegeven tegen verhoogde vracht Ds L E Oldeman alhier is door de vergaderhig der Eèmonstrantsche broederschap gekozen als vooriitter der volgende groote vergadering Gisteren werden in de verg van de Afd Gouda van het Ned Oud Gen tot Af gov naar de Alg Verg te s Gravenhage benoemd de Heeren G D Heij en J W H Stappers en tot hunne plaatsvervangers de Heeren H E van der Roer en C A de Jong De beschrijvingsbrief voor die Alg Verg werd behandeld Een voorstel van een der leden om deel te nemen aan t Congres te Amsterdam werd verworpen Wegens t late uur werd de voordracht van den Heer G D HeiJ uitgesteld tot de volgende bijeenkomst Nadat het Bestuur had bedankt voor de moeite aan de adresbeweging besteed sloot de Voorz de Vergad De heer F von Huben commies der posterijen Ie klasse te Nijmegen is verplaatst naar Amsterdam Door B en W zjn aan de raadsleden denavolgende ingekomen stukken toegezonden No 46 Gouda 26 Mei 1899 Onderwerp UitbetaUng tractementen der an enaren na overiljden Bij ons schreven van 28 April j I No 39 stelden wij den Raad voor zijn besluit van 27 Mei 1887 No 8 in te trekken op grond dat na het inwerkingtreden der pensioenverordening de ambtenaren der gemeente aan hunne na te laten betrekkingen een pensioen hebben kunnen verzekeren en dus aan deze betrekkingen niet bovendien een maand van het salaris door den overleden echtgenoot of vader genoten behoefde te worden uitgekeerd Het Bestuur der afdeeling Gonda van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap wendt zich bj adres van 4 Mei j I tot den Raad met verzoek het gemelde besluit voor de openbare onderw zers te handhaven aangezien dezen niet in de gelegenheid waren deelgerechtigden van het gemeentepeijsioen fonds te worden WiJ erkennen de juistheid van het aangevoerde hetgeen trouwens ook geldt voor de leeraren aan het Gymnasium Met wijziging in zoover van ons aangehaald schrijven hebben wj daarom de eer den Raad voor te stellen met intrekkmg van ziJn besluit van 27 Mei 1887 No 8 te bepalen dat hiJ overlpen van een ambtenaar der gemeente die niet in de gelegenheid is geweest aan zijne na te laten betrekkmgen pensioen te verzekeren uit een weduwen wenen weezen of pensioen fonds van de gemeente van het Rflk o van eenige openbare instelling aan de weduwe of minderjarige wettige kinderen van dien ambtenaar het door hem genoten tractement gedurende eene maand na dat overlijden zal worden uitbetaald No 47 Gouda 26 Mei 1899 Onderwerp JaarteeMen onderwifxend personeel O Z Scliolen De afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap heeft bij adres van 1 Maart jongstleden tot den Raad het verzoek gericht om de Verordening van 23 Oecember 186 0 2 Vioart 1881 j j 1 2 Mei 1888 regelende de jaarwedden van ï8 ïïnrT898 het onderwijzend personeel aan de openbare Lagere Scholen aan eene herziening te onderwerpen die eene verhooging van de maxima der salarissen voor de onderwijzers niet hoofden van scholen ten gevolge zal hebben dit adres is door Uwe Vergadering in onze handen gesteld om daarover advies uit te brengen Ofschoon ons de denkbeelden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs over deze aangelegenheid door haar schrijven van 9 December 1895 No 862 B den Raad overgelegd bij onzen brief van 10 Januari 1896 bekend waren hebben wij gemeend nu hare samenstelling sedert dien tijd nog al gewijzigd is haar gevoelen andermaal te moeten inwinnen Onder dagteekening van 15 Mei j l No 1373 B meldt zij ons dat hare opinie in zoover gewijzigd is dat zjj wel de maxima der jaarwedden gaarne overeenkomstig het adres zon verhoogd zien doch het tegenwoordige aanvangssalaris op f 550 wenscht te handhaven Wü zijn wat betreft de bezoldiging der onderwijzers die niet in het bezit zijn der akte van hoofdonderwijzer niet van oordeel veranderd ook wij vinden eene verhooging van het maximum tot f 700 alleszins gerechtvaardigd doch blijven een aanvangssalaris van f 500 voor jongelieden van ongeveer 20 jaren zonder of met weinig ondervinding op onderwijsgebied voldoende achten Ten opzichte van de belooning van hen die wel in het bezit zijn der hoofdakte komt het ons thans voor dat met het oog op de weinige kansen die voor hen bestaan om aan het hoofd eener school te worden geplaatst een maximum van f 900 te bereiken in desnoods wat langoren tj d dan door de Commissie in 1895 werd voorgesteld evenzeer te billijken is De wSzigingen in de Verordening reeds aangebracht door de inwilliging van het bovenvermelde verzoek aan te brengen en op enkele ondergeschikte punten o a wat betreft de toelagen voor kweekelingen door ons wenschelijk geacht deden ons besluiten eene nieuwe Verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen te ontwerpen en bij deze den Raad ter vaststelling aan te bieden De verhooging der maxima van de jaarwedden der onderwijzers niet hoofden van scholen op den voet als in het ontwerp is bepaald zou op dit oogenblik eene meerdere uitgaaf eischen van f 1500 een bedrag waarop niet bj de begrooting is gerekend In de overgangsbepaling wordt daarom voor gesteld de nieuwe regeling daarvan te doen ingaan met 1 Januari 1900 Met het oog op de samenstelling der begrooting voor 1900 dient echter reeds thans door den Baad een besluit genomen te worden VERORDENING regelende de bezoldigmg van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen Art 1 De hoofden der openbare lagerescholen ontvangen de volgende vaste jaarwedden het hoofd der Tweede Burgerschool voor jongens l 2000 het hoofd der Tweede Bur gerschool voor meisjes t 1700 de hoofden der Eerste Burgerscholen t 1600 de hoofden der overige scholen 1300 Art 2 De hoofden der herhalingsscholen en der avondschool voor volwassenen ontvangen eene toelage van f 150 sjaars boven de jaarwedden door hen als hoofd van of onderwijzer aan eene der openbare lagere scholen genoten Art 3 De jaarwedden der onderwijzers en onderwjzeressen die de hoofden der scholen bestaan bedragen A wanneer zij m het bezit zijn der akte bedoeld onder letter 6 in artikel 56 derWet tot regeling van het Lager Onderwas en na het verkrijgen dier akte bn het openbaar lager onderwijs in deze gemeente werkzaam zjn gedurende minder dan 3 jaren t 700 meer dan 3 doch minder dan 6 jaren 750 meer dan 6 doch minder dan 9 jaren 800 meer dan 9 doch minder dan 12 jaren 850 meer dan 12 jaren 900 B Wanneer zij in het bezit zijn vande akte bedoeld onder letter o doch nietvan die bedoeld onder letter i van voormeld wetsartikel en na het verkregen dierakte biJ het lager onderwijs hetzij in dezegemeente hetzjj elders werkzaam zijn gedurende minder dan 3 jaren f 500 meer dan 3 doch minder dan 6 jaren 550 meer dan 6 doch minder dan 9 jaren 600 meer dan 9 doch minder dan 12 jaren 650 meer dan 12 jaren 700 De verhooging van jaarwedde waarop een onderwijzer of eene onderwijzeres krachtens de bepalingen van dit artikel recht verkrijgt gaat in met het vierendeel jaar volgende op het tijdstip waarop de belanghebbende onder overlegging van denéodige bescheiden daartoe aan Burgemeester en Wethouders aanvraag doet Art 4 De jaarwedden van de onderwijzers en onderwijzeressen die uitsluitend onderwijs geven üi een of meer der vakken genoemd onder de letters t j en in artikel 2 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs worden of zijn bij afzonderlpe besluiten Art 5 De jaarwedde der onderwijzers en onderwijzeressen bedoeld in artikel 3 wordt verhoogd a met f 100 wanneer ziJ worden belast met het onderwijs in ééne vreemde taal J met f 150 wanneer ziJ worden belast met het onderwijs in twee of drie vreemde talen met f 50 wanneer zij worden belast met het onderwijs in de wiskunde het handteekenen of de gymnastiek d met f 100 wanneer zij worden belast met het onderwas in de handwerken buiten de gewone sehoolttren ê met 1 100 wanneer hun wordt opgedragen onderwijs te geven op de herhalingsscholen en de avondschool voor volwassenen Art 6 Op voorstel van het hoofd der school kan door Burgemeester en Wethouders eeue toelage van f 50 s jaars verleend worden ten behoeve van één kweekelmg op ieder der Tweede Burgerscholen ten behoeve van twee kweekelingen op ieder der Eerste Burgerscholen en ten behoeve vau drie kweekelingen op ieder der overige scholen Art 7 Deze verordening treedt in werking den 1 Augustus 1899 met welken datum vervalt de Verordening van 28 reoember 1880 2 Maart 1881 j r2 TraT882 regelende de jaarwedden van 2 April IBs het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen De verhooging van jaarwedden welke het gevolg zou zijn van de toepassing van artikel 3 gaat evenwel eerst in met den 1 Januari 1900 Wanneer de jaarwedde van een thans aan eene openbare lagere school verbonden onderwijzer volgens de bepalingen der Ver 28 necem ber 1880 ordening vaa J 2 Haart 1881 hooger is of 36 april 1898 naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders hooger zou kunnen worden danvolgens de bepalingen van deze verordemng blijft voor hem de regeling van eerstgenoemde verordenmg gelden LANffEKAK Benoemd tot onderwijzer aan de bijz school alhier de heer C G Ottovanger te Sleeuwijk Oddewateh Naar men uit goede bron verneemt is het Linschoterbosch nabijdeze gemeente door den eigenaar den heer Bibbins Peletier te Utrecht voor het publiek niet meer toegankelijk gesteld PoLSBEOBK Jl Zondag s voormiddags werd Db W Van Slooten van BoAveen plechtig tot ziJn dienstwerk in de gemeente Polsbroek en Vlist ingeleid door Ds De Blocker te Welsrip die tot onderwerp zijner rede had gekozen Hand 19 1 7 s Na middags verbond de bevestigde zich tot deze gemeente met een rede naar aanleiding van 1 Tim 1 15 Beide keeren vulde een overgroote schare het kerkgebouw Onder de aanwezigen waren behalve de consulent Ds S Van Daalen te Benschop de predikanten van Harmeien Linschoten Lopik Lopikerkapel en deemeritus predikant Ds S Buitcndp te IJselstein Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 31 Mei Gehouden door den Notaris G C Fortuijn Droogleever Bouwmanswoning en 6 H 40 A 91 C Weien Hooiland aan den Platteweg te Reeuwük f 11910 k C van Veen Az H 37 A 30 C Wei en Hooiland alsvoren f 3800 k P H Peeters H 42 A 20 C WeUand als voren f 6000 k B Roos 1 H 66 A 10 C Wei en Hooiland als voren f 2500 k H v d Horik te Reeuwijk 16 A 90 C Tninland aldaar f 180 k D Kruijt Dz te ReeuwiJk verscheidênüïd f Aan het Beri Tageblatt wordt uit 8t f Petersburg geschreven dat ernstige plannen worden beraamd tot uitvoering van den reeds in 1892 ontworpen spoorweg door Perzië Rusland heeft in 1888 een traktaat met dat land gesloten volgens hetwelk daar in 15 jaren zonder Ruslands goedkeuring geen spoorweg concessiën verleend mogen worden Het wil nu zelf na afloop van dien termijn een spoorweg bouwen van Rescht aan de Kaspische zee over Teheran Kachan Yeds en Kirman naar Tsaubar aan de Indische Zee Aldus krijgt Rusland dan den lang gewenschten uitweg naar een open zee en in een warm klimaat Het behoeft dan niet meer het oog op Britsch Indiê te houden maar kan met Engeland in vrede leven Komt deze spoorweg tot stand dan wordt hij een concurrent van het Suez kanaal althans voor reizigers Men kan dan nu van Beriijn of Weenen over land in 11 dagen Bombay bereiken waarvan slechts 4 dagen in een stoomboot terwijl daarvoor thans over Triest Suez 18 dagen noodig zijn Niet minder dan 580 honden zijn ingeschreven voor de groote hondententoonstelling die deze week in het Crystal Palace te Londen gehouden wordt Het toy terriers toy Spaniels en PomeraniSrs ras is er zeer sterk vertegenwoordigd 360s StaatB loterij 68 KhuMO Trekking ran Woenadag 31 Mai No 783 3946 6867 4 12410 3691 18664 687 13SS7 on 16311 liu 1000 No 2905 1666 l lf0861S en 30987 ieder No 783 3946 6867 136S7 13SS7 on 16311 i No 2905 1666 l llt 400 No 1817 6014 I B 13187 en 14836 iMei No 377 1891 1392 7346 8668 10358 11231138 iO 13420 en 16S4 leder 100 Prijsee van 70 119 3946 6161 7616 10666 13470 16034 18611 288 3064 01 7 1 73 13616 16106 98 69 8141 6363 80 93 6800 486 8316 67 639 19 61 3888 82 67 6453 667 93 6528876 S631 26968 84 5617 1807 96 6760 7848 10660 1 78 18718 7930 10741 46 16178 18919 8147 10820 69 81 3 8511 10919 18894 16303 88 8776 11029 98 1C698 19337 8900 11161 14081 16763 19334 9196 73 14187 61 38 9338 96 14101 16960 6S 40 11316 3 17068 19448 4 41 60 70 19746 70 8686 6031 9408 63 14880 17118 86 1840 8781 60 9616 1169 88 81 19981 68 40 93 1656 8871 6271 1768 73 6880 96 8906 93 1936 68 6618 98 11748 94 17371 7 8 4 11811 14474 17800 SOUo 07 61 14587 4 61 63 12071 14648 18 30340 S9 18i7S 50 17406 30471 3066 88 6719 9835 70 14013 48 88 3188 4813 48 61 12364 16310 81 30186 8843 17 6864 9917 18317 16408 99 98 8374 9 6946 63 12461 16662 17687 10701 3469 4411 69 1006 13 78 15667 17748 61 3673 75 83 10 81 96 1676117866 30814 3711 4684 7008 46 18688 15894 18018 19 8 4764 61 10299 181149 16926 18118 SB 3883 97 7106 10889 48 48 27 3914 4988 7304 68 18383 48 66 30979 16 6060 7410418 18808 63 18455 81 57 7418 NIEUWE ZDIESSTOFFEN bij A van OS Az Md TsUlear Kl E 73 73 OPÜOA Tetopkomi Mo 31 6 Klane lOo Lijll No 6183 100 m i 81i 100