Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1899

38ste Jaargang Zaterdag 3 Juni 1899 No 7003 mimm coirmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Ufo N9 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg el meer I Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advprtentiën tot 1 uur des midd MKs Telefoon No S De üitg ave dezer Courant g eschiedt dag e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CEMTEIS Verzonden van GOUDA $mit ol Smul Amsterdam Van t Hommert llej A H Kropff den Haag Jl D Vermeulen Hej T M Hardijzer Leiden inthonie Huizer Rotterdam Ved B Gestel ej A Wökhnizen geb Gosuwehr Haarlem Kolijn v d Baker Westlalen Del waafn Directeur v h Post en Telegraatkantoor MOLL MARKTBERICHTEN 1 QOUda I Juni 1899 Graden heden zeer vast met weinig handel Tarwe Zeeuwsche 6 90 i 7 25 Mindere dito ƒ 6 40 i 6 J5 Afwijkende 5 40 k 6 PoldeU ƒ 6 k ƒ 6 50 Rogge Zeeuwbche 5 50 5 75 Polder ƒ 5 4 5 25 Gerst Winter 4 60 4 5 Zomer 4 50 i ƒ 4 90 Chevallier 5 50 i 6 35 Haver per heet 3 60 4 4 per 100 kilo 7 75 i 8 10 Hennepzaad Bmtenlandsche ƒ 7 4 7 50 Kanariezaad 6 4 7 50 Koolzaad 8 50 4 8 75 Erwten Kookerwten 4 ƒ Niet koekende 6754 7 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 4 6 40 Boonen Bruineboonen ƒ n 4 ƒ 12 Duivenboonen 7 75 4 8 Paardeboonen 5 904 6 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 4 90 h 5 Cinquantine 5 754 6 Foxanian 5 4 5 5o Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens redelijke aanvoer handel matig 15 4 17 et per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 16 4 17 et per half KG Magere Biggen goede lanvoer handel matig 0 70 4 l oo per week Vette Schapen goede aanvoer handel iets minder i6 4 28 Lammeren grootte aanvoer handel vlug 8 4 i4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 4 12 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 132 partijen handel vrijwel ie kwil 23 4 24 50 2de kwal 19 4 22 zwaardere 26 4 NoordHollan sche 4 Boter redelijk aanvoer handel vrijwel Goehoter l oo 4 l lo Weibbter ƒ 0 80 4 o 90 per Kilo AI VERTENTIEN O P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEN B deze geeft ondergeteekende kennis oen nieuw PEESOIEEL aangesteld te hebben uit eigen beweging En beveelt zich tot het bedienen van Begrafenlsêen als naar gewoonte beleejd aan L VAN DER WOLF Directeur der Segrafeniasen TE HUÜE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adre MARKT 58 A SLEGT beveelt ioh aan tot het leveren v n Zuiyer Zeeuwsoh Tarwebrood t cent de K 0 NIBDWfE HAVKN 28 mg Bekroond op de InteroatioiBle Tenoonstellmg van Bakkerg Maaldery en Kookkunst tê a Gravenliage met een diploma Verguld Ziheren Medaille Pain Expelkr is iaitig jaar wordt dit middet m r verrassend suooes ala pijnstllleade inwrqving Bgewand tegen Eheuin 155 Jich t Verkoudh eid p in hjden IS5S1 B Dit U stsiw rdTw i E oi 1 difldanl ÈSSj ook ieders vertrouwen Mea lette op het fabnoksmerk Ankert Ad 1 26 75o en60o do in de meeste apotheken Te fcterdam M üloth OléI van Tnyll en Sanders i tHtoit ii Sii trlnii Gouda + Drnk van A BRINKMAN Zn liddelbare Scliool VOOK Handel en Administratie t3 s Gravenhage Sarenlszslraal 49 opënIng 1 l§iepteinl er 1800 Degelijke algemeene ontwikkeling Opleiding voor den Handel en voor enkeleExamens leerlingConsul Gemeente ambtenaar Voorbereiding voor de Studie van het Notariaat Nadere inlichtingen te bekomen s GhaVEmiAQE Barentszstraat 49 Woensdags en Zaterdags van 2 tot i uur op de andere dagen te Doedubcut Singel 71 De Directeur F TYMSTRA thans nog Leeraar aan H B S en Gyran te DORDÏIECUT Erandiemont de larskramer VRUDAG 2 JUNI 1899 des avonds 8 uur Zaal KUNSTMIN Sociëteit Oii8 Genoegen ENTREE Leden der Sociëteit 0 75 NietLeden 1 83 Tekstboekjes zijn op den avond van de Uitvoering aan het Bureau verkrijgbaar Plaatsbepreken DONDERDAG en VRIJDAG van 10 tot 3 nnr Kaarten verkrijgbaar bij de kasteleines der Sociëteit bü T van EIJK Oost Haven 43 bij don boekh J T SWART8ENBDRG Kleiweg en aan het Bureau op den avond van de Uitvoering 2f B Met oog op het groot aantal Kaarten dat reeds nu bij inteekening genomen is is het aan te bevelen zich tpig van kaarten te voorzien Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffiars der Zeilbevlekking Oname en gehe me nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandgcbe nitgaTe met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend v eeu zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumorkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van t tot uur ZONDAGS geen spreekuur ig3B makkelylcste poetsmlddel voor Hcerea Il jVl en TOOral dames en Kinderschoenwerlc WaS Is de Appreti jr van C M MUIJer Co O Nl l a op naam en fabrieksmerk VirkrvBbur bv Heflran Whikatliri tn Mhoinwerii al tfriea Sreiaryaa Ml si SHiraBl DMat ky W t vrie aaa ilrahM RIJWIELEi ü I f Wilt U prettig eii güodkoop rijden V Koop dan een Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebouwd van al 8S 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tot uiterst concurreerende prezen HKTTINGLOOZK RIJWIELEN Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 6B cent per bus van 1 K G Bonds Rijwielhersteller Ista Klasse VV I Ü VA RIJiMEXAM Veerbal Gouda Steeds voorradig eene mime kenze der Soliedste soorten Naaim ach in es welke tol billijke prijzen worden geleverd flVr DesTerkiezend op afbetaling per maand en per week VS GOUDA Kleiweg 49 Xet vooral op de handteékeninff ECHT zaetrood letteréé Oberiahnstein OIRCCTEURDCRVICTORIABRON OBCRLAHIISWN Z 4i fsi Overal J C NTft verkrijgbaar Maatschappij tot ExploltaUe van de fietoria Bron Kanttor voor Nederland Boompjes éO Rotterdam Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwej e bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiüg Extract indmniiiB uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H H VAil fil€HAIIi € o Den llaagf Ilolleverimrs 8CHAIK SCHAIK SL HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Mellantiie is bet bmte middel dor wereld Go s Mellaathe eeneeat Kinkhoest Po s Melianthe genoe zoow oud als jnnu CO B Mellantiie majt in een liuisgezin ODtbre en C0 3 fflellaDthe iaat voortdurend onder Sclieilcundi tueKiefat Co B Melianthe helpt onherroepelijli C0 8 Melianthe ia bekroond tnet üerediplonia a Co B Meliantbe ie bekroond met Goud Co S Melianthe ia bokroon l met Zilver Co S Melianthe te terkrijgbaar in flaooua van 40 Cis 7Ó Ctt en fi b 5 C RATELAND Bot rop B ï WI IK Oudmairr M KOLKMAN Waddinmeeti a ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieumrterk a d JJeeel W J Ti i DAM Haastrecht Firm WOLFF éb Co Westhaven 198 Goud D MIEBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H YAH MILO Veerstal B 126 te Gouda BOUMAN Moordrecht JStF Ieder ïijn eig en Vff KroiilDgi Llmonade ffabrikaiil Om zonder eenige kennis vlug en gemikkelijk Fijf Liter d i gel jk aan 10 halve flesschen KltONlNUSLlMONAUF te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs iranco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons biJ 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond BJi een zeker aantal stel ik de prgs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dnnkbetuigingen liggen ter inxage Ben ieder wachte lch voor namaak Let op t adres K 8 DE BOËIt Sneek Bultenlandsch Overzicht Het New York Journal bevat een telegram uit St Pierre op Martinique meldende dat met de Dinsdag aangekomen stoomboot Lafayette de manschappen en ofScieren zijn medegebracht die Dreyfns naar Parijs moeten brengen De bewakingstroepen werden te St Pierre op het stoomschip ViUe de ïanger overgescheept die hen naar Cayenne zon brengen Bij het Hof van Cassatie was het gisteren even kalm als eergisteren De zitting werd om 12 uur geopend De advocaat van mevr Dreyfus verkreeg het woord voor zijn pleidooi Hij sprak zeer rustig en begon de hoop uit te spreken het recht zonder protest te doen zegevieren hfl zal dus trachten zelfs de verwoede tegenstanders met de uitspraak te verzoenen Komende tot het proces van 1894 helderde pleiter verschillende incidenten op met behulp van de nieuwe feiten die thans bekend zijn Hü constateerde op grond van de aanteekeningen van zijn chefs over Dreyfus dat deze in alle opzichten een uitstekend ofScier was Het was zeide mr Mornard zeker niet de ellende die hem tot verraad noopte want hü was rijk en trouwde met een rijke en geziene vrouw Zelfs toegevende dat hij de jcercles bezocht zou dit hem toch niet tot spionnage hebben genoopt Het eenige materieele element der veroordeeling is het borderei zeide pleiter en hfl wees op de tegenstrpigheden waartoe dit Stuk aanleiding gaf De advocaat eindigde te 5 16 zijn zeer goed gesteld en levendig toegejuicht pleidooi De zitting werd daarna opgeheven De uitspraak werd uitgesteld tot de volgende zitting zonder dat daarvoor een dagwerd aangewezen Du Paty de Clam is gisteravond te 7J uur in hechtenis genomen Een officier van de Garde Eepnblicaine bracht hem naar de gevangenis Cherche Midi Ben aanzienlijke menigte was gisteren bijeen in den omtrek van de Gare deLyon wachtend op majoor Marchand en de Europeesche officieren van zijn zending Het weder was mooi en warm Er was weinig gevlag of versierd De trein kwam te 9 uur precies aan De commandant werd ontvangen door de vertegenwoordigers van het ministerie van marine Slechts aan afgevaardigden officieren en andere officieele personen was het toe FEVÏLLETOX Geienkschriden van een Gehikioeker OF AMIBAL DE VONDELING Haar het Fransch BOOR W NUTTERS 2o6 Hij genoot van de zekerheid dat de gehate thans volkomen in zijn macht was Niets menschelijkerwijze gesproken kon de baron thans uit zijn hand redden Al werd het huis op ditzelfde oogenblik door een leger omsingeld hij io x nog meer dan tijd genoeg hebben om den baron te dooden Deze had hem nog niet bemerkt Hij lag onbewegelijk en scheen na te denken hetgeen Carillon deed zeggen jMijnheer is verstandig en tracht weer den slaap te vatten Nu wij van onzen kant beloven niet meer rumoer te maken dan hoognoodig is En als hij heelemaal niet gestoord wil worden door heen en weer loopen dan helpt hij ons een weinig door aan te wijzen waar wat te vinden is De Maubert gaf geen antwoord Maak maar licht dan zullen we eerst hier eens kijken zei Carillon Père Tourniquet een boek op tafel ziende liggen scheurde een bladzijde uit hetzelve ging naar den haard stak eerst het papier en daarna de kaarsen aan gestaan op hot perron van aankomst te komen Toen te halftion de stoet verscheen op het plein voor het station was de geestdrift zeer groot De kreten Leve Marchand Leve de Missie Leve het Leger Leve Frankrijk weerklonken Prant ois Coppé bedekte de officieren met bloemen op het gevaar van onder den voet te raken Een afdeeling der Gardes Republicaines te paard opende den stoet Vervolgens kwam majoor Marchand in groot uniform met den vertegenwoordiger van den minister van marine in een open regeeringsrijtuig met bloemen bedekt Op de treden van het rijtuig stonden politieagenten Hierop volgden verschillende rijtuigen waarin de andere officieren van de missie gezeten waren met de officieren vtm het ministerie Do stoet reed vrij snel langs den linker Seine oever en den boulevard St Germain en kwam voortdurend zeer toegejuicht op de Place de la Concorde waar Marchand het ministerie van marine binnenging om deelt te nemen aan het officieele déjeuuer dat hem werd aangeboden Het publiek dat het gebouw van het ministerie omringde cischte vaandels en versierde er het gebouw van het ministerie mede Majoor Marchand verscheen op het balkon vergezeld door den minister Locroy Luide kreten Leve Marchand I weerklonken De menschen kochten vlaggetjes en zongen daarmede zwaaiend de Marseillaise Toen hechtten zij de vlaggen aan het beeld van Straatsburg ♦ President Kruger en Sir Alfred Milner ziJn te Bloemfontein aangekomen en door de regeering en het volk van den Oranje Vrijstaat met groote sympathie ontvangen en begroet Gisteren zou de Conferentie tusschen de beide gevolmachtigden beginnen en de geheele wereld en Engeland niet het minst ziet de resultaten daarvan met spanning tegemoet De Times verwacht niet te veel van de Conferentie maar hoopt dat door het pogen van president Steyn en door de samenkomst van president Kruger en Sir Alfred aan de geschillen tusschen Engeland en de Republiek een einde mogen komen President Kruger heeft gezegd dat hü alle voorstellen in overweging zal nemen wanneer daardoor tenminste de onafhankeUjkheid van de Republiek niet zal worden aangetast De Times meent dat wanneer de kiesrechtuitbreiding niet geheel naar den zin van Engeland plaats heeft de Regeering zonder Raphael keerde zich oir opdat de baron hem met zou herkennen De Maubert keek Thans zag hij dat hij met drie personen te doen had en het loed geen twijfel of deze personen waren ervaren en handig hij zelf was daar een treurig voorbeeld van Mijne heeren zeide hij en zijn stem klonk bedaard en kalm een woordje Waarmee kunnen we het voorrecht hebben mijnheer van dienst te zijn f vroeg Carillon raet kluchtige beleefdheid en onderdanigheid H is niet noodig dunkt me dat ik u opheldering raag omtrent het motief de dnjtveer van uw hierzijn Inderdaad mijnheer het ligt voor de hand een kind verstaat het Jelui zoeken geld V De hardheid der tijden benarde toestanden samenloop van omstandigheden en nog meer te veel om te noemen dwingen ons eigenlijk zijn wij meer te beklagen dan te vèroordeelen mijnheer Wees niet te scherp in uw uitdrukkingen Jelui wilt dan geld nu ik zal het jelui vrijwillig geven Mijnheer zou ons daarmede oneindig verplichten en ons veel moeite besparen iMaar gij begrijpt wij zijn hier op het land op een dorp De Maubert zweeg Ga voort mijnheer we waren op het land op een dorp geloot ik Ik wou maar zeggen dat men dan niet zulke atirz ljng en zonder gewetensbezwaar de maattegelen moet nemen die in het belang zün San handhaving der paramouncy in Zuid gUrika Uit Bloemfontein wordt verder door Dalziel gememeld dat Sir Alfred bfl de Conferentie de diplomatieke positie van den heer Leydf als gezant zal bsspreken daar deze benolmmg in strjd is met de Conventie van Lonten Del mededeelingen z n nu niet in staat om de verwachtingen omtrent het resultaat der fonferentie hoog te spannen Gelukkig is hel grootste deel der Engelsche pers minder teftig en minder onaangenaam Zü begrüpén dat Engeland niet alleen te beslissen heeft dat ook andere mogendheden een woordje hebben mee te spreken waar het de oBafhankelükheid geldt van de Z A Rppubl k en dat vooral Rusland Fraiikrük en nitschland groote belangen hebben bü de toestanden in Zuid Afrika Doch in in Zuid Afrika zelve heeft men veel meer optimisme wat de Conferentie betreft De heer Schalk Burger de candidaat der progressisten voor het presidentschap der Z A Republiek en lid van den Uitvoerenden Raad heeft als zyn meening te ken nen gegeven dat hü overtuigd is van de vriendschappelüke en bevredigende resultaten der Conferentie De Evening Post van New York zegt De offlcieuse bulletins telkens aankondigend dat de oorlog op de Filippijnen geëindigd is worden voorshands gestaakt Alger ontkent dat generaal Otis 30 000 man versterkingen heeft aangevraagd maar de minister erkent dat het noodig is versterkingen naar Mtailla te zenden teneinde de Vflandelükheden te hervatten tegen hot einde van den regentüd Verspreide Berichten nnEvrvs Aan het slot van zün pleidooi gaf mr Mornard eene treffende peroratie die hü tot tranen geroerd voordroeg Hg sprak van de smart verduurd door de dappere vrouw die het lot van haar man legt in handen van het Hof Hy protesteerde tegen het denkbeeld dat voor de eer van het leger macht zou moeten gaan boven recht en zeide Ook het leger dorst naar eer en gerechtigheid het wil ook dit erfdeel van Frankrflk verdedigen het kan zich niet onteerd achten door de erkenning van een groote sommen met zich neemt En gij zoudt mij hier in huis alles onderst boven halen denkende meer te vinden terwijl ge dan ten slotte misschien uw teleursteihng op mij zoudt wreken Ik wil dat alles voorkomen door vrijwillig af te staan wat ik op het oogenblik hier in huis heb Wat denkt ge daarvan r Er is veel waarheid in wat mijnheer zegt zei CarUlon op een toon alsof hij zijn medeplichtige wilde overreden zijn voorstel aan te nemen Ge begrijpt dus zelf gij die daar spreekt dat ik gelijk heb f Ik voor mij stem dat toe mijnheer IIet id ook mooi genoeg dunkt me Ik bied jelui alles aan wat ik hier in huis heb En hoeveel zou dat ongeveer zijn vroeg Carillon met een bovenmenschelijke poging om zijn lachlust te bedwingen Dat zal u nog meevallen In elk geval wel drie h vierduizend francs En is dat alles iVolstrekt alles Waarlijk 0p mijn woord Is mijnheer er wel geheel zeker van dat hij ik wil niet veronderstellen iets verzwijgt maar iets vergeten heeft f Vergeten Geld niet maar als je mijn horloge bedoelt dan ja Ook mijn ketting twee ringen een paar zilveren lepels enzoovoort Ge kunt dat alles ook meedragen Dat verandert De artikelen die u daar opnoemdet en drie è vierduizend francs Maak mij maar loi dan zal ik jelui alles zelf rt chterlüke dwaling j Het uur der gerechtigheid slaat en hoe plechtiger het recht wordt gedaan des te hbogcr wordt de waarde van de uitspraak Wü wacliten uw vonnis af voor een tijouw soldaat die de hevigste smarten heeft moeten verduren wij wachten het at om de eer te redden van zyn kinderen wü wachten het af als het woord van leven voor d edele vronw wier hart door de beleedig ngen is gebroken Wü wachten het af als de gezegende digeraad waarop over ons land zal schgnen de zon van eendracht en waarheid Toejuichingen lOp hot verzoek namens kolonel Picquart gedaan door den advocaat Joseph Hild waarin de voorloopige invrüheidstelling van den kolonel wordt gevraagd heeft het Hof ni veertig minuten te hebben beraadslaagd besloten voorloopig nog geen besluit te n men Fraskbijk Rose Bonheur had den wensch te kennen gegeven begraven te worden zonder speeches 01 zonder soldatendrukte waar ze als ridder in het Legioen van Eer recht op had En ze o is de plechtigheid op Péro Jjachaise oi der een praohtigcn voürjaarsheracl werkélük een weinig aangrüpend geweest geheel aiders dan wanneer daar een aantal mensijien do een na d n ander een stuk papier uit de jas hadden gehaald en bloemen van rbetorica laten vallen op de burrie iDe cafe s in den omtrek van den Cercle Militaire te Parus zyn overvol De trottoirs zjjn gevuld met een kuierende menigte De boulevard is open voor het verkeer Om den Circle op welks met gaslichtjes omzoomden balkonrand steeds nog officieren staan staan eeliigc honderden menschen die niet ophouden I eve het leger enz te schreeuwen om hein heen een massa kükers Ieder officier dii heengaat wordt toegejuicht met kinderlijk plezier van groote menschen Het geheel is eet opgewekt straattooneel zonder gevaarlÜlfce opwinding of hatelyk geroep Daar juist heeft Marchand zich ook nog vertoond roApende Blüven wü eensgezind Leve het leger Leve de republiek 1 BINNENLAND Ie heer J van t Lindenhout directeur deiWeesinrichting te Neerbosch ontving sedeH de vorige week weder tal van giften 0 a f 100 van L V te Dordrecht f 10 1 aangeven Pardon mijnheer we zijn t nog niet eens Er is een klein bezwaar Welk Het IS maar zoo dat we t nog niet heelemaal eens zijn 0p welk punt dan niet iWij voeden ernstig twijfel omtrent dejuistiieid van t cijfer dat u opgeeft Met andere woorden want ik ben niet gewoon aan die deftigheid en ik word er nog meer vermoeid door dan an wat ook ik wou dan maar zeggen dat wij bung zijit dat gij iets voor ons verborgen houdt J Wat dan toch dat kiin ik niet precies zeggen hoeveel he$t u in huis Zooals ik zeide tusschen de drie en vierduizer d francs in goud geld t Is dat de inhoud van het koffertje dat ge hier in huis hebt welks inhoud ik u heb zien uittellen vroeg Carillon zeer zacht De baron werd doodsbleek en kon geen woorder vinden Alle hoop begaf hem Mijn vraag brengt u in de war mijnheer wij gelooven u niet meer Het schijnt u vreemd voqr te komen dat wij alles zoo goed weten En wel zullen uw koffer wel vinden We hebben den tijdi We slaan uw vriendelijk aanbod totaal af We zoeken zelf liever De sleutels hebben we Wordt veivolgd