Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1899

d a 1 11 1 I R E e H l Tiee Teria H Irouda 5 30 6 34 7 50 38 07 lil l 10 57 13 00 13 40 3 30 3 17 4 33 5 47 6 05 6 55 8 6 10 83 11 00 Uude 5 35 ll U 3 37 7 10 10 48 1 Wrisrd 5 8 11 83 3 45 S 34 6 3 7 18 8 43 lO f 6 1 lltrenhc 6 03 7 14 1 83 8 66 1 39 10 51 11 45 l S3 1 13 3 08 1 50 5 04 6 88 40 7 3 6 li l 1 3 j t ff t B t J Ulreohl 37 6 65 7 B3 8 80 8 49 9 S0 in lB 10 38 II IS 13 03 37 S 08 S iO 3 53 t 48 6 88 6 n 53 7 58 9 19 10 00 10 34 WoMile 6 16 58 8 14 10 38 11 65 18 37 4 33 7 SJ 9 4 10 64 Oudow 6 30 7 03 B 83 10 46 1 86 81 7 3 4U 1 Oonda 5 60 7 17 7 37 8 86 3 00 3 33 V 53 10 59 11 10 13 11 13 51 g 3 40 8 56 4 48 5 30 I IO 7 13 7 63 36 10 03 10 86 11 10 rende de maand Mei 1899 ingelegd i 11742 67 terugbetaald f 13475 07 Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij üatnin 30 Mei 1899 Jorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 90 vervloeiendekiemen30 soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen goed was get Dr H J van t HOFF NiEuWKBKERK De couducteur der posterijen die tijdens het spoorwegongoluk alhier in het postrijtuig dienst deed is door den hcvigen schok inwendig zoo gekneusd dat b waarschijnlijk den dienst zal moeten verlaten iNiKUWKEKERK A D IJsEi Door den heer A van Dijk cand alhier is het beroep bij de Gereformeerde Kerk te HoUandscheveld aangenomen Stolwijk 1 Juni 1899 De raad der gemeente Krimpen aW Lek benoemde in hare vergadering van Dinsdag 30 Mei jl met algemeeue stemmen tot onderwijzeres aan de S a Openb School aldaar met ingang van 1 Juni mej 0 F de Koning alhier no 1 der voordracht MooBDREcm 5 Jddi Do heer 0 Hoogend k heeft zjjn ontslig genomen als lid van d n gemeenteraad Per Telegraaf De Generaal Majbor W Rosoboom commandant in de stelling Amsterdam is benoemd tot gouverneur generaal van Ned Indijë De sneltrein op Vlissingen liep heden morgen door het icigoren van de Westuig houserem het station Vlissingen binnen De locomotief kwam in de restauratiezaal De pakhnismeoster en een conducteur zjjn gedood de machinist en stoker waren bij het afzenden van dit bericht nog bewusteloos Het aantal gewonden is nog niet bekend verscheidenheid De lioningin van Wurtemberg heeft den 15 jaren ouden Karel Krohnmüller by zicli op audiëntie ontvangen om hem alH bewijs van waardeering van zijn buitongewonen opoiferingsmoed haar beeltenis en een aanzienlek geschenk in geld te overhandigen Indertad is medegedeeld dat deze jonge Frolmmuller zich een groot stuk huid vau het lichaam heeft laten aftrekken om het leven zijner zuster te redden Deze was in een vat met ziedende mout gevallen en daarbij zoo deerljk verbrand dat volgens het oordeel van don dokter haar redding slechts mogelp was indien op do verbrande lichaamsdcelen stukken van de huid van een ander mensch ingezet werden De jonge broeder van het meisje was de eenige die zich tot deze operatie bereid verklaarde Zijii zuster is ge lukkig hersteld üiFccte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich Arbeid door vrouwen Nergens ter wereld is het getal vrouwen die van de opbrengst van eigen arbeid bestaan zoo groot als in Amerika het land dat er voor bekend staat steeds een toonaangeefster geweest te zjjn waar het gold vrijmaking van den geest In de laatste twintig jaren vooral trad de vrouw daar naar de opvatting van velen als concurent op van den man wat het best kan bijken uit het feit dat het aantal vrouwen van eigen arbeid levende van het jaar 1880 tot het jaar 1890 van 2 647 157 klom tot 3 616 571 een reusachtige vermeerdering derhalve in zulk een korte periode Van dit aantal behoort 42 pCt tot de vrouwen die huiselijken arbeid verrichten dienstboden enz Meer dan 25 pCf vindt in de nijverheid in fabrieken werkplaatsen enz een bestaan 17 pCt werkt bij den landbouw en 8 pCt heeft een vrij beroep Natuurlp is ook het aantal arbeiders gedurende dat tpsverloop tengevolge van geboorte en immigratie wel toegenomen doch niet m zoo n sterke mate als dat der arbeidsters namelijk slechts met 25 pCt In administratieve betrekkingen niet alleen maar ook in die waarin meer of minder van de physieke kracht der arbeiders gevorderd wordt ziet men steeds meer de vrouw den man als arbeidskracht vervangen Tegen de geringere productie weegt rijkelp het kleinere loon op dat aan de vrouwen tot heden toe wordt uitbetaald nOUBi ROTTIHDAMjioe Tem 9 54 10 49 11 13 11 31 18 13 13 63 1 95 3 11 8 35 3 43 w t 11 38 I l I n 3s 1 7 11 4 a 14 11 80 11 51 13 33 1 38 8 80 4 U 18 1 64 4 04 9 35 5 33 8 13 1 14 9 45 10 13 5 40 8 30 1 33 Alleen des Dinediga O Alleen Ie en £ e klaue Eitre btjbeUIen y Op deie treinen z n Zondag Maandsg en Dinedig adeagsetie retourbitjetten tooi de 8e kl rerkr gbaar tegen enkelen Traohtpr a E HolUndaebe Spoor BOTTERDAU GOUDA Tiae 10 19 10 39 0 36 JL 10 43 7 4 0 S lt 9 00 10 0 10 17 1 11 64 1 0P 19 34 I IS 5 46 5 66 5 13 Alleen Ie en 3e kluae extra betalen Facnltattef op den loop kan niet gerekend worden ü Hollandiohe apoor GOUDA UtN HAAOTiaei 3 14 8 45 4 18 7 17 7 39 7 59 8 80 8 39 9 18 10 16 10 88 10 40 Jl ld S ll 10 18 8 33 10 37 C SB E 10 39 7 45 8 06 8 41 8 48 8 Iit 4 O 10 44 10 68 11 07 11 44 9 38 9 67 3 43 4 15 4 45 3 56 10 35 11 37 11 86 13 09 1 35 S 4E 3 00 4 00 4 30 4 45 6 80 6 13 7 00 7 48 7 55 8 66 7 80 7 46 7 47 8 11 9 03 F 9 97 10 13 11 08 13 37 8 17 8 14 8 37 4 37 5 03 6 13 6 00 6 60 7 H 8 10 8 33 9 33 10 35 10 69 extra betalen V Beiiigora roer de lijn Brenkelen Amaterdam mogen Tia Utreont reilen o U 11 A A M s r t K ü A M toud 6 8 17 9 38 10 7 13 08 4 O S 7 38 8 2 10 60 1100 Amat W 8 019 06 10 1513 4813 67 4 67 6 87 8 15 10 03 37 11 63 Amat O 8 13 9 30 10 80 108 1 10 613 8 3010 IS 1163 13 07 Aan de Sumatra Ct wordt geschreven Mijn lezers hebben zeker wel eens gehoord van Apachen een thans schier uitgestorven Indianenstam in the far West van Amerika Zeer stonden bij hen in eere de zg krijgsdansen dat zijn dansen welke door beproefde krijgers van den stam om een brandend houtvuur heen gedandak werden en waarbj oat 8 1 05 8 10 9 06 11 16 3 58 B 46 4 4S 30 H J4Ama W 7 30 8 36 9 30 11 80 8 08 4 00 5 00 6 86 8 00 10 0 aiii l 09 11 13 lil O 13 61 8 56 4 47 5 49 7 49 8 49 11 O van wtjlen B H K te Winterswijk eni Voor de Salatiga Zending werd door het Dames Coraité te utrecht ontvangen voor de reiskosten der vertrekkende zendelingen 1100 van de Dames L 1 100 van reule G v L t 100 van mej V V enz Voor de opvoeding der kinderen werd van Dames L ontvangen f 100 van bar mevr v B 140 van freule G v L t 100 Op den Zendlngsdag te Utrecht ontving men nog van mevr v L S 1 100 In het door den luitenant kolonel A J Gevers Leuven hoofdofficier voor het reservekader tevens belast met de leiding van het voorbereidend militair onderricht onder dagteekening van 8 April j l aan den minister van oorlog uitgebracht rapport wordt de meening uitgesproken dat bedoeld onderricht reeds nu voldoende bekendheid b j het volk bezit om met grond te kunnen verwachten dat de deelneming daaraan in een volgenden winter minstens even groot zal zün als in den afgeloopen winter dat het volk de persoonlüke voordeden er van waardeert en den invloed dien het uit een moreel en maatschappelijk oogpunt kan oefenen dat hot in groote mate er toe kan bedragen den militairen onderwijzer de belangrvikheid te doen inzien van de rol die hj in de maatschappij te vervullen heelt dat het van zeer veel belang is om voor de moeilijke taak van de onderofficieren instructeurs het meest geschikte kader beschikbaar te stellen en eindelp dat de thans bü het onderricht verkregen uitkomsten kunnen worden aangemerkt als een eerste belangrijke stap op den weg die leidt tot volksweerbaarheid en tevens als een beduidende winst biJ de opkomst voor eerste oefening voor een deel der militie De rapporteur geeft intnsschen in overweging om eenige verbetering te brengen in het materieel voor schietonderricht om voor zoover mogelijk in de verschillende garnizoensplaatsen éénmaal s weeks de gelegenheid open te stellen van op een of meer der schietbanen schietoefeningen te doen honden voor jongelieden die aan het voorbereidend militair onderricht deelnemen of deelgenomen hebben en geoefendheid bezitten voor kaderrpservisten met groot verlof en voor miliciens met groot verlof Ongevallenwet Ook de directie der Ned Gist en Spiritusfabriek te Delft heeft een nader adres aan de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van de nota van inlichtingen der regeering op de adressen betreffende de aanhangige ongevallenwet fl Ooudl 1 30 7 38 8 19 8 38 9 01 Uoordimlit door 7 37 45 Kiauwerkeik 7 34 8 53 Oipelle 7 41 8 69 Kottnnliiiii M e SO 7 10 9 C3 9 19 RotterdaiuD F 8 48 Eotterdam B 8 12 Rotterdam Bs a Rotterdam D F Rotterdam M Otpelle Hieuwerkerk Hoordreoht Solid 7 16 7 87 4 45 4 55 5 04 5 11 5 17 5 45 5 6 s ne 14 so O 1 35 09 8 43 7 87 7 48 S 03 8 07 5 85 9 10 8 8 9 00 V OI 9 11 öouda ZeTentluIzea Moarkapelle SoatermeerZegwaard Voorburg Hagi HasB 5 43 8 01 Voorburg 5 48 Zoeterm Xeewaart C 08 Zevenbniz Moero 18 Qoada 34 6 lO Harmo ikatrein alleen Ie 7 HI 2e klaaae Adressanto bepaalt zich tot bestrijding van het door de regeering aangevoerde voor zoover zij daarbij betrokken is Zij blijft waar de regeering in gebreke is gebleven het stelsel der zelfverzekering afdoende te bestrijden dit stelsel met alle kracht aanbevelen Mocht echter de Kamer nog krachtiger waarborgen eischen tegen de mogelijkheid dat een patroon zijn invloed in verkeerde richting zon trachten aan te wenden dan zegt adressante zou het door ons voorgestaan beginsel van zelfverzekering ook toepassing kunnen vinden door niet één doch enkele ondernemingen te zamen tot de zelfverzekering toe te laten en aan de werklieden uit die ondernemingen een rechtmatigen invloed op alles wat hunne belangen raakt te waarborgen Ruim tachtig belanghebbenden bij den handel aan de korenmarkt te Amsterdam hebben zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend waarin zij verklaren met leedwezen kennis genomen te hebben van het adres van andere belanghebbenden biJ den graanhandel van 6 Mei waarby opeen matig invoerrecht op meel en tarwe wordt aangedrongen Zij meenen dat inwilliging van dit verzoek een stap in de verkeerde richting zou zijn Met cijfers toonen adressanten aan dat men slechts tpelijk voordeel voor enkelen zou bereiken maar daarentegen nadeel voor de massa Met een matig recht van f 1 per 100 KG betaalt de bevolking f 6 250 000 s jaars aan broodbelasting Dat de meelfabrieken niet bloeien moet in andere oorzaken worden gezocht Gelukkig ziet Amsterdam dit ook in De in het laatste jaar opgerichte en uitgebreide stoombootreederijen de nieuwe diensten op Philadelphia de Zwarte Zee en waarschijnlijk la Plata de zorgen voor het Noordzeekanaal de verbeterde Rijnvaart de silopakhuizen enz dat zyn de maatregelen die verbetering zullen brengen dèt is de weg die betreden moet worden tot voordeel voor allen Dat Amsterdam dit ten volle inziet bewees de onlangs gehouden meeting ter bespreking van de verbetering van het Noordzeekanaal Adressanten verzoeken daarom afwijzend op het verzoek te beschikken In hare memorie van antwoord op het ontwerp tot afschaffing der rijkstoUen rangschikt de Eegeering de vrijmaking van het verkeer onder de door haar beoogde hervormingen ten behoeve van den kleinen man Zij ziet in het voorstel geen onbillijkheid jegens de streken die er veinig voordeel van genieten De wet wil zooveel mogelijk ge j lljkheid zelfs hebben de Drentsche veende rijen voordeel van de afschaffing Beperking der afschaffing tot de landstollen ware zeer onbillijk en ook volhardt de Regeering in de meening dat havengoldhefflngcn in de afschaffing moeten deelen De regeering liet varen het denkbeeld van Staatuitkeering voor de wegvakken Arnhem Ba voortschebrug en Deventer Zutphen Pruisische grens ter vervanging van do tolopbrcngst De Regeering erkent do verplichting der voorziening van het lot i der tolgaarders op met geldbeleeningen bezwaarde Rijkswegen Bij F Duym te Gorinchem is eene brochure verschenen De Vredesconferentie waarin door den schrijver de heer L Penning een komischtragisch beeld wordt gegeven van de eerste zitting Eerst verschijnen ter zitting om hunne zaak te bepalen een Fin een Atjeher een Transvaler een gewone Philippijner en een Armeniër Een Ier wordt buiten de deur gehouden en met jenever afgescheept Een Russische boer die met de loodmijnen in Siberië heeft kennis gemaakt komt ook protesteeren U 97 7 i6 40 1 03 1 05 1 1 1 39 l iS 1 80 1 48 10 1911 1111 18 n 80 11 41 11 66 10 46 11 46 11 901 9 46 8 35 10 11 10 17 10 3S 10 43 10 14 11 67 Het kost heel wat moeite om toegang te verkrijgen Engeland wil er niet van weten dat de Transvaler zal worden binnengelaten Maar Nederland springt voor hem op de bres Laat hem binnen t is mijn eigen bloed Engeland Houd je mond Neef want gij hebt geen recht van spreken Nederland Ik zou wel eens willen weten waarom niet Engeland Omdat gij met twee maten meet Neef gij dweept met den vrijheidsgeest der Boeren en annexeert de Atjehers Nederland Als ik met twee maten meet dan heb ik het van jouw geleerd Engeland Houd je mond zeg ik je want anders laat ik een paar yap mijn pantserschepen voor den Haag kruisen Twee keer heb ik je kolonies in beslag genomen en twee keer heb ik ze je teruggegeven ik begrijp zelf nog niet hoe ik tot die edelmoedigheid kwam maar wees nu ook erkentelijk ventjtjl en houd je mond I Nederland A e Kaapkolonie en Ceylon m n beste kolatiijs heb je vergeten terug te geven I i Rusland Jk oloof inderdaad dat de hdieren in hun besplekingon afdwalen Engeland ffliein Holland houd je iliond want de Tromden zijn doojl en de Di Ruyt rs ziJn al lanl begraven Maak go Ji l ruzie met mü wantllan zijt ge je kolonies voor goed kwijt dajf verzeker ik je Amerika ook nog woidt verongel Engeland IJk part van Amerika Duit is Mets anders ïrankrjk Engeland hijt Duivelseilaj tlden ni6t idat de zwai illie znlt ecl dan een behabi hbén I hlandien Japan Zoo dat heblfen we niets gezegd in hoe groot is miJB part fl De heet C ijan li$r Linden heeft li l voornepen in den a s winter weder de campagne imfct de Nederl Opeta te aanvaarden In éen Mmdöchrijven dat heden i verspreid erkent f dat het thans géèindigp speelseizoeheender moeilijkste jaren is gaWpest Ik had dan ook ineeB dan eens beslist h ei voornemen den strp opi e geven ware het niet dat aan i den eeneifi kant het prijsgeven van een kunstprincipa in Nederland eene Nederlundsche Opera TlmiJ zwaar viel ferwtjl het aan den andemi kant van onoankbaarfieid münerzijds zou getuigen tegenover de zoo veelvuldige plijken van steun en sympathie die mj oolk in dit jaar van vele zijden z jn geworden waaronder vooral eene combinatie van nobele kunstvrienden die mij in de laatste maanden de middelen verschaften om de exploite tie eervol te doen eindigen en zich bovendien bereid verklaarden om wanneer ook van den kant van andere kunstvrienden de gewone steun niet achterblijft het finantieel beheer der instelling op zich te nemen De heer Van der Linden wijst er op als een bemoedigend feit dat zich te s Gravenhage onder voorzitterschap van den heer Richard Hol een Nederlaudsche Operavereeniging heeft geconstitueerd welke zich ten doel stelt de Nederlandsch muzikaal dramatische kunst te bevorderen en daardoor ook de Ned Opera te steunen ff 4 1 4 39 4 48 4 55 5 03 5 0 4 40 5 18 13 43 4 16 4 06 4 87 4 47 4 54 6 01 4 34 5 07 3 05 1 44 3 63 S4 3 01 3 08 3 14 3 85 1 11 3 40 4 09 E 49 S 15 4 56 5 35 5 07 6 18 5 33 5 37 5 66 6 15 48 1 41 1 55 3 06 4 36 4 40 4 51 Mag de directie hier nog bijvoegen dat zij nu reeds geslaagd is de heeren Jac Drlus J M Orelio Aug van den Hoeck de dames Irma Lozin Ant Sohns opnieuw te verbinden terwijl met mevrouw Etta Madier de Montjan mevrouw Camille Seygard en andere geliefde Nederlaudsche artiesten wordt onderhandeld en met allen ernst wordt gezocht naar een bekwaam dirigent die mij bfl de vele werkzaamheden kan terzijde staan dat zij opnieuw de beschikking heeft over den Stadsschouwburg te Amsterdam en eveneens te Rotterdam s Gravenhage utrecht enz hare gewone periodieke voorstellingen zal kunnen geven dan hoopt zij dat u met vertrouwen uwen steun aan onze nationale kunstinstelling zult willen schenken ti meer nu blpens don aanhef van dit schrjjven rustiger aan de artistieke ontwikkeling der opera al kunnen worden gearbeid en zij door de medewerking der hierboven genoemde Operavereeniging ook in staat zal zjjn oorspronkelijke werken te kunnen opvoeren zoodatij de iuiitelling steeds meer en meer aan Mar doel zal kunnen beantwoorden Wmende door de eparing dat er ook voor jde artistieke ontwikkeling vm het Zangpijtsoneel een alleszins bekwaam leider noodig lis om de voorstellingen tot een hooger kunstpéil te brengen is de directie in onderhandeling met den heer Emil Fischer als artistiek tooneeldirecteur de man die als kunstenaar en zanger zeker een standpunt inneemt dat de beste waarborgen geeft voor het beoogde docil en die ifet de heeren feri hDibbcrn n Jacq Coinii als regisseurs i g heele toéseelleidijig op faéh zal nemen Mocht d f hfiir Fl ch jr ooMvta tijd tot tijd Is zanger optledej l dan zallhff zijne eventneele partijen ook tn het NeBellandsch vertolken 1 II In tegenspriiik i et berichjeii in sommigebladeij verkladrt de heer V l der Linden dat m geen sprifiie kan zijn Mopvocringenin eeiJ vreemde Mial daar allèlMporstellIngenb slis in het l 6derl nd hf zullen plaatshebbe en wijst hr op dat dei Nederliindsche j Operati in tégenstlfllinfcmet aUe ancMreiuiten H lands e geen Rifls of gcmeentesift sidifen geniet ed dfls g celjhfhapkelilk isv Jewelwillendhêd doi te kunittvrieiken GeBien le Bericht Te Onder Amstèl waar voor defferkiefingvan een raadslid twee candidaö gesteldzijn teellende een kiezer beide caiididatenlijsten W Dat mag wel het toppunt van Verdraagzaamheid op politiek gebied genoemd worden Men schrijft ons uit Maastricht van gister Toen de stoomtram Maastricht Smeermaas gistermorgen den tol op die lijn wildepasseeren vond zij den weg versperd De tolgaarder zich beroepende op zijn goedrecht weigerde de tram zonder tolbetalingdoor te laten De tol werd nu betaald ende slagboom opgeheven Of de zaak hiei mede is geëindigd mag worden betwijfeld waarschünlijk zal eene rechterlijke beslissingworden uitgelokt N H C Te s Gravenhage is een brievenbesteller in arrest gesteld verdacht van het openen van een aan hem ter bestelling toevertrouwden brief 1 53 8 03 8 10 8 17 8 38 8 17 8 83 10 3 10 87 11 18 10 10 10 17 10 34 10 31 10 40 8 50 10 47 10 56 11 43 8 50 7 40 9 89 10 30 3 58 10 08 10 16 10 38 9 68 10 38 10 49 8 17 6 37 34 S 41 6 47 8 13 8 30 3 43 9 43 10 08 10 12 6 18 8 80 6 83 I Ruim veertien dagen geleden maakten we melding van een werkstaking van ongeveer 50 schoenmakers te Amsterdam De firma kon aan de eischen van de stakers niet toegeven de stakers bleven weg Thans is die iirma daar ziJ de haar gedane bestellingen niet kon uitvoeren ontbonden en ziJn vgftig arbeiders meer broodeloos Te Haarlemmermeer hebben rijks en gemeenteveldwachters aangehouden A de B als verdacht Dinsdagnacht in denLegmeerpolder twee paarden te hebben gestolen De paarden zjjn op de markt te Bodegraven na reeds een paar maal te zijn verkocht teruggevonden en in beSlag genomen Volgenè d Asser Ct is het geval van dienstweigering bij de te Veenhuizen gedetacheerde afdeeling van het Ie regiment infanterie overdreven voorgesteld De zaak was deze Er was avondvelddienst gelast Op het appèl ontbraken een twintigtal manschappen van wie eenken natuurlijk de aanleggers van het complot waren Het twinti al manschappen teruggekeerd zijnde wei d naar Assen teruggebracht om provoQststraf te ondergaan en door anderen vervangen De zaak is verder in onderzoek Dat eeg korporaal toen het detachement was aangetreden en de bcvelv oorende officier een commando gaf een tegOnhevol liet hooreq en met twintig sotdaten napr de kazernd marcheerde is bepaald niet walar nd Istaqiide aan het coni uissie verbi f 25 K en eej van f5 X en De heer van Doorninck onbezoldigd atnbtentar tér secretarie der gemejjjnteLeiderdorp neeint sedert eenige maande drie dagen perwe de betrekking van senretaris en ontvanger dier gemeente vtm wanneer desecfetarisontvalger als ijd der confmissievoor de herziifiiiig van Je belartbarc op brenest der geb wde eigendomméi afwezig U Hij hei een 5l ontslag afc evraagij op gllnd o dat liem geblekm iS dat hij voor die waar non Ing geen vo eding ontvangt niettegenmaafcchap der hei ziemngs en jis 1 en belooning van irgoedipgi voor reiskosten T m leest van jfcd tot tiJd wel eens indecoumnt een prieve va taal on stijli vani oudars die kennis geven aan onderwijzersi betreffende redenen van tooülvorzuim maareen onderwijzer reeds flwee jaren als zooJ danig in fimctie schreef naar aanleidingeener uitnoodiging tot het komen afleggen l J ener proefles 1 Het zou miJ hoogst aangenaam zijn M van üed ten spoedigste te mogen ver n nemen of de reiskosten ook worden verI goed daar hiervan mijne icis zal afhafigen f j Het is eene moeielijke en tamelijk kostelijke reis weshalve ik U dit vraag doch ik geloof ook wel dat dit mijn ver zoek door U zal worden ingewilligd te meer omdat dit tegenwoordig eene ge woonte is geworden enz Als een onderwijzer zulke taal sciirijft wat is er dan te verwachten van de leerlingen die doof zoo n onderwijzer onderwezen worden 1 Een paar brillenheeren deden te OudBeierland weer een goeden slag Een oude vrouw die slecht van gezicht was raadpleegde de heeren die zich voor gezichtkundigen schijnen uit te geven Zij zouden het vrouwtje eens helpen Een puike bril zouden ze haar geven voor een bagatel van f 10 Het mensch kocht en was bedrogen De heeren hebben nu een deel van haar opgespaarde centjes en zij heeft een bril waarmee ze nog niets zien kan En dat is nu reeds de tweede maal dat dezelfde vrouw een lichtgeloovige ziel zich op die Wflze liet beetnemen Die heeren schijnen ook in omliggende gemeenten de Ipende menschen te willen helpen Men zij dus op zijn hoede Verlagmg van den gasprijs De gemeenteraad van Kampen heeft aan genomen het voorstel van de commissie voor de gasfabriek en waterleiding tot verlaging van den muntmeter gasprijs van 6 tot 5 ets per stère De gemeenteraad van Amsterdam heeft Woensdag een voorrecht afgeschaft waarvan het onbegrijpelijk is zegt de correspondent der N R Ct dat het zM lang gehandhaafd blijven kon Op den doodenakker zullen voortaan de menschen de leiienden de doeden hebben er toch geen last meer van iet langer door standsverschil van elkaar gescheiden zijn Er zijn vj f klassen van begrafenissen en nu was de bepaling in het reglement op de gemeentebegraafplaatsen dat alleen de menschen van de 4e en 5 klassen het oogenblik der teraardebestelling mochten afwachten in de wachtkamer de menschen van de Ie 2e en 3e klassen moesten buiten staan in regen en wind Op een voorstel van den heer Nolting is aan die onhensche bepaling nu een einde gemaakt en zullen de menschen van alle plassen voortaan in die deftige wachtkamer mogen komeii Er is daartegen te minder bezwaar omdat de Itlgere klassen andere uren voor de begrafenissen hebben dan do hoogere Maar t kan nu toch nog voorkomen dat niet alle begrafenissen van mindere soort zijn afgeloopen als de voorname reeds op den doodenakker verscbjnen in dat geval wilde de wethouder de wachtkamer alleen toegankelijk gesteld hebben voor de hoogere maar hg Vond geen steun alleen de heer Sterck stemde met hem tegen het gelijkstellen van alle menschen aan den rand des grafs If Almelo is eegisteren gevankelijk binnengebracht de boerenknecht H vaa Vriezevecn die de wed B aldaar vreeselijk verwond heeft H was vroeger hg de weduwe knecht en had zich trouwplannen met haar in het hoofd jtehaald Zij wilde daarvan niets weten zond hem weg en nam een anderen kneftlit Uit teraakzncM drong hij daarop haar woning binnen en sneid haar den hals bijna geheel a zoodat mf n voor haar leven vreest PostpijUen e Bij konijiklijk b isli no 45 is aiin deii Dj spaarbank A P iTh verleend tot het u teeken van coinma 8 Takovo hem dpof Servië ieschonken Jl Benoemd i 1 Juni Tot buri en telegraphic Hdë den Inspecteur der Telegraphie van 16 Mei 189 ecteuri der Rijkspost Sassen vergunning lemen van het ordclur in de orde van M den Koning van jtenaar der posterijentlasse ten bnreele van posterijen en telegraphie te Amsterdam W M Ebbink tot adsistent te Oisterwijk mej A J S M Veld iuyzenj 1 Verplaatst Juni De klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse mej A p Jonquière en N W A Overbrook beidin van Amsterdam teIcgraafkantoor naaiRotterdam telegraafkantoor l 18 Juni De klerken fler posterijen en telegraphie 2de klassejB H de Raad H G W M Hoskam Ü Hoekstra en mej 11 J de Haan allcni van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraatkantoor I 20 Juni De klerkeii der posterijen en telegraphie 2de klasse A L C Besnard en mej t van Westerborg beiden van Amsterdam t legraatkantoor naar Rotterdam telegraatkantoor 1 Juli De klerken dor posterijen en telcgrapliie 2de klasse moj R van der Heim W Nieuwenbnysen en mej M J Paris allen van Amsterdam telegraufkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor Uitgesteld De verplaatsing van de klerken der posterijen en telegraphic 2do klasse W J Olij van Weesp naar Amsterdam telegraafkantoor en mej A G Bordewijk van Rotterdam telegraafkantoor naar Weesp tot 1 Juni a s Overleden 21 Mei Do Inspecteur der spoorwegpostkantoren P Jdenschaar 90 P 156 T Het tpelijke bjjpost en telegraafkantoor in het Badhuis te Scheveningen wordt op 1 Juni aanstaande voor den duur van den badtp voor het algemeen verkeer heropend Voor de diensturen wordt verwezen naar de Lijst der kantoren STADSNIEUWS GOUDA 2 Juni 1899 Dinsdag 6 Juni des avonds te 8 uur wordt eene buitengewone Algemeeue Vergadering gehouden van de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht alhier Aan de orde is verkiezing van zes bestuursleden in plaats van de hh G H G de Lange D Hoogendp A C Co sijni C C J van Hierop A Jonker Kz en H van Wijngaarden die bedankt hebben Het comité voor de opvoering van Franchimont de Marskramer zal naar wij vernemen pogingen aanwenden om nog een voorstelling te geven tegen verminderd tarief en zoo het slaagt is deze bepaald op Zondag a s Gaat dit door dan zal zeker do zaal Kunstmin blaken te klein te zjjn De Generaal Majoor Jhr H Laman Trip Commandant van de Ie Divisie Infanterie is hedenmorgen alhier aangekomen tot hethouden van inspectie over het 5e Bataljon4e Regiment Infanterie Het tweejarig kind van Leeflang uit de Korte Akkeren geraakte heden middag in het water der Karnemelksloot De moeder F Bruistens en Maasland sprongen allen te water en redden het kind van een wissen dood In de Nuts Spaarbank alhier werd gedu in krijgshaftige zangen de oorlogszncht der stamgenooteu aangewakkerd werd Iets dergelijks zü t dan ook in miniatuur moet zich onlangs te Padang voorgedaan hebben Te Padang roept ge verbaasd P Jawel te Padang Voor zoo oorlogszuchtig of krijgshaftig hadden mijn lezers de Padangers zeker niet aangezien nu ik ook niet doch ter zake Papa en mama de hemel moge weten voor de hoeveelste maal hadden Weer eens kwestie met het onvermijdelijke gevolg van wederzpsehe handtastelijkheden H kroost ni vond dit zoo amusant dat liet in een kring rondom het twistend groepje heen begon te dansen en naar gelang papa of mama aan de winnende hand was onder begeleidend handgeklap uitriep Ha papa wint ha mama wint 1 De geschiedenis wil dat deze moderne krijgsdans cum annexis zeer animeerend op het brave ouderenpaar gewerkt moet hebben NIEUWE SOMSTOFFEN b A 7an OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA relephoa Mo ai Beurs van Amsterdam Slotkra 87 6V Vrkrs 8 96 101 90 817 ♦ l 1 JUKI fiDiRLiND Oert Ned W S 3 dito dito litu 8 dito dito dito 3 HoNOaa Olil Qouill 1881 88 3 lTALlB Itiscbri Tiiig 1863 81 5 Oostis Obl m papier 1868 6 dito iu zilrer 18 18 6 PoïTijaiL Olil met coupon 8 dito ticket 8 16 8 98 j 98 103 61 231I 387 106 101 8 101 101 95 745 607 103 151 08 304 164V 100 100 98 RliPLiND 061 Binnonl 1894 4 duo eooiia 1860 4 iblo bil Roths 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito in goud leeu 1888 6 dito dito dito I8S4 5 101 SPAKJU ParpH aokulil 1881 4 Tu Klij Qapr OouT leen 1890 4 Go leeuuig Borie D Jee leeoiti aerie C ZuiDAra Sep T objg 1893 5 Mbiioo 01 1 Buit Seb 1890 6 Venizukla Obl 4 onhop 1881 AusTEuum Obligation 1896 3 RoTTBEDAH Stad lecii 1894 3 Ned N Afr Hindela aand Aroiidb Tab Mij Certificaten DeliMaaurbappij dito Am Hypoiiieekb pHüdbr 4 üultMij der Voratenl aand 1 t Or Hypolh okli pandbr S i Nederlaridache bank uaud Ned HnndelmaatBch dito I N W h Pao Hyp b pandbr 3 Bolt Hyi otheiikb pandlir 3 Dlr Uypotheekb dito 3Vi SV OoMENu O nt Hong bank aand KmL Hypotbeokbaukpuiidb 4 AüEalKi Equt hypoth panJb 6 90 38 Maiw L ö Pr Lien eert 1 82 Ned Holl U Spoor Mlj aand H8 g Mij tot Etp V 8t Sp aand 113 330 315 100 V 160 Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dito ilito 1891 duo 5 67 69 Itaui Spoorwl 1887 8 A Bolil 3 Zuid Ital Spwmü A H obl 3 FoL N Warsohau Weeneu aand 4 te Bdbl Gr Ruw Spw Miobl 4 j UU Balttache dito aaod Pastowa dito aanil 5 j 33 14 l l 1 8 48 69 17 100 10 10 7 10 1 l l 11 3 11 Iwang Pombr dito aand 5 106 Kunk Oh Aiow Sp kap opl 4 103 dito dito oblig 4 j 100 Ahibiïa Cent Pao Sp Mij obl 6 58 Chic North W pr 0 r aand 144 ililo dito Win 81 l otor obl 7 1401 Denver Si Bio Or Spm eert T a 317 Illinoia Central obl in goud 4 104 Louiav k Naehailliüert aand 66 Mexii o N Spw M Ie liyp o 6 10 s dito dito Lino Col lo hyp O 6 Canada Can South Chert aand Vm C Eallw Na lo h d c 0 Amaterd OmnibuB Mij aand Botterd Tramwe M8alB nand Ned Stad Atuaterdam aand 3 Stad Bolterdum aauil 8 Beuiii Slad Antnerpen 1887 3 Stad Bruaael 1880 31 HoKO Theiss Bogullr OeBelaoh 4 Oaarmx StaaUlcenig I860 6 K K Oo8t B Cr l880 3 8PAli r Stad Madrid 3 1868 NlD Ver li Z Avl Spool oert MAIMTELS T II OII MAUBS Mantel Costumes Blouseii Ja toristoffeii in groote verscheidenheid on Cvur ur reeretule t rij pn GOUDA