Goudsche Courant, zaterdag 3 juni 1899

No 7904 Maandag 5 Juni 1890 38ste Jaargang m mm cohaot MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No tS ADVERTEN YÉ N worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer i i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd Telefoon No 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Rechtzaken 15 Jnni a s wordt voor de Haagsche Rechtbank behandeld de zaak van den vroegeren Directeur van de b Gravenbaagsche firood en MeeUabriek beschuldigd van valschheid in geschriften Het O M bij de arrondissements rechtbank te Alkmaar cischte Woensdag tegen ieder der acht verpleegden in het Rijksopvoediugsgeaticht aldaar die zich hebben schuldig gemaakt aan mishandeling met doodelpen afloop van hun medeverpleegde Bierc een maand gevangenisstraf Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Mei 1899 1 mat 2 rozenkransen 1 zweep 1 sleutel 1 lot paardenloterfl Haastrecht 1 zak met f 0 32 2 R C kerkboeken 1 beurs inh 3 dubbeltjes 1 gouden speld 1 kinderlaarsje 1 potloodhonder 1 duimstok schaar en mes 1 portemonnaie inh een rozenkrans 1 zilveren remontoir 1 Duif 1 vrouwenzak met portemonnaie 6 bezems 1 diamantje 1 zilver ringetje 1 balk een heerenring 1 R C medaille der Broederschap 1 schort 1 kist met 12 beschuittrommels De gedeponeerde voorwerpen der maanden Maart en April en niet door de verliezers afgehaald zjjn tor beschikking van de vinders met inachtneming van artikel 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelflk geopend tusschen 11 1 s morgens Gouda Juni 1899 De Comissaris van Pol W N VAN GARDEREN BurgerlUke Stand Moordrecbt GEBOREN Tennis ouders R Kisman enG de Jong Cornelia ouders J van derKaa en N Stolberg Cornelis Bernardns ouders W Hoogendoom en M van der Graaf Pieter ouders J Bosloper en A van Oosterom OVERLEDEN P Tuijnder 3 w N Verkerk huisvr van G Burggraaf dö A van der Worft 2 m ONDERTROUWD L Slobbe 21 cnM Sneep te Strijen 21 j H Schouten te Gouderak 29 j en H van den Heuvel dl j G Ooms te Gouda 30 j en W J van den Heuvel 81 j GEHUWD J W Koning te Leiderdorp 27 j en D A Tom 27 j ADVERTENTIEN ïmNTOGAA COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEN allo soorten SCHOENWERK voor het eeisoen 1899 Geen beter adres als het Noordkabandsch Schoen en laarzenraagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Allo reparatién en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Gecombineerde NATPR 6ENEESINRICBTIN6 door planten krulden ozon water Uciil lucht enz Bizondere behandeling van zennwzleklen verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitemporighcden hoofden iglijden blCTkMCht nmaj lllden slechte Woedsroeniftnir ziekten der stofwisselinr borstlUden rheumat sraus Isschias vlechten en huidziekten Bdlijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvrage e franco anato rium Arentsburgli VOOBBllRC bij Den Haag aan de Cieestbrug Wij hebben de eer te berichten dat onze Stoom Meelfabriek ds Vlijt thans geheel gereed is waardoor orders op Tarwebloem Uankclbloeni lloggebloeiii enz weder in groote hoeveelheden direct uitgevoerd worden Ook onze Stoom Oliefabriek de Tijd Iswam geheel in werking en worden orders op de bekende soorten li nkoeken Mt en Ster en l f umeel weder direct uitgevoerd WESSANEN LAAN WoaMERVEEit Mei 1899 Prijstrekking 21 JUNI S00 000 lARH ala hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de Di uwBte groote Geldverlotiug die door de Hooge Regeoring van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ïb l ö voordeolige inriohting van hal nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechte weinigö maanden in 7 terlotingen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale pryzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 800 000 200 000 100 000 76 000 70 000 5 000 60 000 66 000 60 000 40 000 S l OOO I prijs prijs priJB prijzen prijs prijs prijs prijs prijzen prijs prijs M a M B M a M ü M il M a H a M a M a M i M 2 prijz 4 M 20 000 ÏBprijz a M 10 000 Baprijz aM 6 000 106 prijz a M 3 000 SOfiprijz iiM 2 000 812 prijz oM 1 000 1518 prijz a M iOn 8 968pri Z ÜM 166 19490 prijz a M 00 200 18t 104 100 73 46 21 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groots door den 8laat gewaarborgde Gelduerloting is van ambtswege bepaald plaats te hebban op den 21 JUJSI e k en kost hiervoor 1 izeheel originoeUet aleohts Mark 6 of fl 8 601 half n 3 1 7B 1 kw rt a H iVa J tegen innending van het bedrag per postwÏBael of tegen retnbourB Alle commiBBiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de methet wapen VM den Staat voorziene Origineela Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiachte officieele plan waaruit de verdeeling der pryzeu op de verflohiUen le klassen als ook de betref fende inleggelden te vernemen is gratia bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lijeten De uitbeteling der prijzen geeohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootero plaataen van Nederland bewerkalelligd worden Ona debiel is steeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij raeormaleu volgena offioeele bewijzen de Berate Hoofdprijzen verkregen en onze BegunstigfTB zelf uitbetaald o Mark 250 000 100 000 80 000 66 000 40 000 enz Het is te voorzien d t by date op den heohtston grondslag gevestigde ondernHtning van alle kantpn op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegoDs da reads ophanden zijuda trekking alle orders ten spoedigata rechtstreeks te zenden aan Kaufmanii di iSImoo 1 Bankiers en Geldwisaelaara ie HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertroifwens ons tot hiertoe geaohonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zullen w ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Bügnnstigers ta verwerven A SLEGT beveelt lich aan tot h t leveren v n Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f X eent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 t g Betrooiid op de Internatioaale Tentoonitelling van Bakkers Maalderfl en Kookkunst te s Gravmhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille Ieder zijn eig en Hroiiiiigs Liinonade Pabrikaiil Om zonder eeuige keniits ving en gemakkelgk Vljt Liter d i gelijk aan 10 halve flesscben KH02fIKGSLIMONADE te maken on vel naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de pr s franco thuis met gebrniks aanwflzing slechts 50 ets 2 stel in eens franco 90 ctn na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergnnning is gezond smaakvolsOT verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatseh xan ons land endaarbniton met t beste succes bekroond B j een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vraag schriftelijk de conditièn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter tnxage BenHeder waehte sleh voor namaak Let op t adres K S DE BOEK Sneek MIlHi Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwei e bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MémH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H n VAfï SCIIAlli Co l en tlaagf llolleveraneiiirs SCHAIK SCHAIK 80HA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S MeliaDthe is het beato middel dor wereld CO S Meliantlie geneeat KinkhooBl Co S Melianthe geneest zoowel oud nis jong CO S MelianthS maK in teen huiagezin ontbre en Co S Melianthe alait voortdurend onder Scliülkumlif toüiiotit Go s Meliantlie helpt ooherroopel k Co s Melianthe ia bekroond met Eerediploina a Co S Melianthe is bekroond met öouil Co 8 Melianthe is bekroond met Zilver CO b Melianthe verkrijgbaar in iiaoons van 40 Ctê 70 CU en fi bfi J C RAfELAND Boi rop B ï WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinmm H ROLLMAN Btdegravm PIN KSE Nieuwerkerk a d lJmd W J VA 1 DAM Haastrecht Firma WOLFV S Co Westhaven 198 Goudn D MIEBIES Kleiweg E 108 Gouda E H ïl MILD Veerstal B 126 te Gouda Maatschappij tot Exploüalie van de Pietorla Bron KarOwr vow Sederland Boompjeê éO Botterdam A BOUMAN Moordreckl te o e 9 wectafünpy 1 Kort overzicht onzer PrljBOOurant SHERRIES Pale en Gold D van af f 16 50 per 12 fles gROODE en WITTE PORTWIJNEN Jg g 1 u s V u o o s SA Tirf l 12 75 fBXfB 75 en iZl l SCOTCH WHISKY m S S Por Fl Per Ank tó Fl I g a § LISTRAC Of Nto f 27 75 3 CHATEAU VALROSE nil Rfi B St ESTEPHE 0 6 P a St EMILION 1894 15 g PAUn LAC 189 3 1 25 of fH o o u o ORAVES Witte Bordeaux oO J i 5 g SAUTERNE nm 7 Sfc S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g ROTIRÖOGNÉ l S De flessche zijn in den prfizen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen g Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bij GoBDA Druk van A BRINKMAN Z De flrina T CREBAS Gonda Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD KE ISGEVli G De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den josten en 3isten Mei 1899 executoir zijn verklaard No I Hel Primitief Kohier No 3 der Personeele Belasting dienst 1899 voor de Wijken K tot e met N No 3 Het Primitiel Kohier No 4 der Personeele Belasting dienst 1899 voor de Wijken O en P No 3 Het Suppletoir Kohier No 11 van de belasting op bedrijfs en andere inkomsten over het belastingjaar 1898 99 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvatiger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij dfe Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 360 uni 1899 De Burgemeester voornoemd Dk f H G van ITERSON L B HUill lllKIMlSCll OvtM7l lll Het Fransche Hof van Cassatie beraadslaagde gisteren den ganschen dag in geheime zitting Men beweert dat verschillende raadsheeren voorstanders zijn van de revisie zonder verwijzing naar een nieuwen krijgsraad Emile Zola keert heden naar Parijs terug zoodra het vonnis van het Hof van Cassatie in de Dreytns revisie is gewezen HiJ vertoeft op het oogenblik te Londen Overste du Paty de Clam is gevangen genomen op de beschuldiging van valschheid in geschrifte en gebruikmaking van valschc stukken De minister van oorlog heeft tot dezen stap besloten in overeenstemming met den ministerpresident De inhechtenisneming van du Paty komt de Libre Parole even onverklaarbaar als ongerechtvaardigd voor Het blad spreekt van een proefballon de regeering wU zien hoever zij gaan kan De minister van oorlog wordt een Hugenoot genoemd door het jodendom en het buitenland aan het hoofd van het leger geplaatst Terwijl de Figaro in een premierParis den wensch uitspreekt dat dit de laatste beproeving moge zijn roept Comely uit Het begin der liquidatie en ook FEVILLEIOIM Gedeskschrifteo vaa een Gelukzoeker OF AMIBAL LE VOITDELING J aar het Fransch i 00R W NUTTERS 307 Als u stil blijft liggen en goed toeluistert dan zult u over hoogstens een kwartier een luiden kreet van blijdschap liooren een waar vreugdegebrul dat zal u dan het teeken zijn dat wij den buit gevonden hebben en het kan zijn dat we dan maar meteen heengaan zonder u eerst wel te rusten te wenschen daarom grijpen we deze gïilegenheid aan Mijnheer slaap wel goede reis Deze laatste woorden deed Carillon vergezeld gaar van een veelbeteekenden blik op Raphael De baron kromde zijn leden dat ze kraakten hi j trachtte zich omhoog te werken zich op te r ichten maar de touwen waren zeer sterk Uitgeput hijgende naar adem viel hij terug zich zijn onmacht bewust Toen begon hij als een razende te gillen om hulp om bijstand Hij riep alles wat maar eenigszins een mogelijken voorbijganger zou kunnen doen besluiten naar binnea te drmgen Daar boog zich eensklaps een bleeke figuur over hem heen een stem helder langzaam en duidelijk klonk in de ooren van den overwonnen achurk het signaal van de bavrijding van Picquart I Het verstand zou er toch niet bü kunnen deze beiden gevangen te zien voor hetgeen de een gedaan en de ander heelt willen herstellen De Siècle vertelt dat onmiddellijk na het arrest van het Hof een oorlogsschip naar Cayenne zal stoomen en Dreyfus inschepen zoodat deze in het gunstige geval half Juli terug kan zijn De krijgsraad welken het Hof voor hem zal aanwijzen zou een hoofdplaats zijn aan de liJn Brest Parijs waarschijnlijk Rennes Nu 100 Senegaleezen metgezellen van Marchand in drie groepen naar Parijs zullen komen heeft de Matin een nationale inschrijving geopend om hnn elk vijfhonderd franken te geven waarover de Kamer nog aarzelt De Hongaarsche Kamer van Afgevaardigden besloot den minister president niette vragen een verklaring af te leggen over den fond van de qnaestie der overeenkomst mot Oostenrijk De minister president verklaarde dat de toestand ernstig is en dat niet onmogelijk is dat ministerieele crises uitbreken in Oostenrijk en in Hongarije Het nieuwe ministerie Pollonx heeft een goeden dag gehad in de Italiaansche Kamer Eerst werd hoewel met een kleine meerderheid 30 stemmen de regeeringskandidaat voor het voorzitterschap van de Kamer de heer Chinaglia gekozen Daarna hield de minister van buitenlandsche zaken markies Viscouti Venosta een rede waarin hij in zake China de plannen van het vorige kabinet geheel desavoueerde en verklaarde dat de politiek van uitbreiding van grondgebied Italië heelemaal niet paste hij zou er naar streven den handel met China te bevorderen doch het land niet blootstellen aan militaire en flnancieele moeilijkheden Het grappigste is dat thans het nieuwe ministerie Pellaux met een anderen minister van buitenlandsche zaken natuurlijk lijnrecht tegen het oude ministerie Pellonx in gaat En de minister president heeft van VisiantiVenosta verklaard dat hj het met dezen geheel eens was Bü de stemming die daarna gehouden werd kreeg het mini terie een votum van vertrouwen met 99 stemmen meerderheid De Di Rndinisten die het ministerie niet heimelük ten val hebben knnnen brengen zij stemden bij de geheime stemming voor kamerpresident de regeering niet stemden nu openlijk voor en zoo had het ministerie do eer van den dag Nu zal het moeten hlyken wat de Kamer Herkent ge mij Baron de Maubert Het was Raphael HOOFDSTUK IX Ri ï HAEL EN Maubert De baron deze stem hoerende en herkennende begon over al zijn leden te beven Zijn oogen schenen zich te vergrooten zijn mond opende zich wijd Raphael riep hij het is Raphael Juist die is het antwoordde de jongeling Mij verwachttet ge niet bijzonder niet waar Toen ge van avond u ter ruste begaaft dacht ge niet dat ge de baar beklomt Ge dacht in t geheel misschien niet meer aan mij Raphael riep de baron het gelaat naar den muur iceerende en op den toon der verschrikking van doodsangst Mijn God wat komt die hier doen wat wil hij van mij Gij vraagt wat Raphael hier doen komt wat hij van u wil Laat uw scherpzinnigheid u zoo in den steek op t oogenblik Ge zult het weldra zien baron de Maubert zeide de jongeling met akelige kalmte Ik kom onze rekening van het verleden vereffenen Ik wil van u maar geduld Ge zult het gauw genoeg weten als ge het al niet reeds weet ol begrypt 1 Raphael sprak kalm langzaam zonder drift of opgewondenheid Dit scheen den baron eenigszins gerust te stellen Hij waagde te zeggen Ik beken dat wij niet al te best gescheiden zijn na onzen anders van weerszijden zoo geluk zegt van de politieke horvormingen die het nieuwe kabinet weer zal voorstellen In de troonrede waarmede gisteren de zitting der Spasnsche Cortes geopehd is zegt de Koningin regentes dat zü na groote parlementaire moeilükheden en na eene verandering van ministerie het vredestractaat heeft bekrachtigd overeenkomstig hot voorschrift van art 54 der Grondwet De vorige regeering was van oordeel dat het voor Spanje geen zaak was de Carolina en Pa laoseilanden en het overige van de Mariannen eilanden te behouden De Koningin heeft daarom eene overeenkomst met den Keizer van Duitschland onderteekend waarbü die eilanden worden afgestaan en waarvoor een wetsvoorstel ter bekrachtiging onverwüld aan de Cortes zal worden overgelegd De Koningin regentes deelt mede dat de betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden vriendschappolük zgn Zü betnigt haren dank aan den Pans voor den steun zijner zedelüke autoriteit De Regentes beveelt bezuinigingen aan ten emde het flnancieele evenwicht te herstellen maar verklaart te voorzien dat het land zich sfnartelüke opofferingen zal hebben te getroosten Zü kondigt wetsontwerpen aan strekkend om de lasten te dekken voortspruitend uit het verlies van de bezittingt n en uit de koloniale oorlogen om zekere schulden te reorganiseeren en eene hervorming te brengen in de staatsrcnte door het scheppen van nieuwe De tüden zegt de Koning regentes zün kritiek en w ü zullen in deze zitting niet alles knnnen doen maar in de volgende zal er een ontwerp worden aanhangig gemaakt tot reorganisatie van het leger en de vloot tot voltooiing van het verdedigingsstelsel tot herziening van het strafwetboek en tot wüziging van de regeling betreffende de lokaalspoorwegen Verspreide Berichten nnt YFiis Du Paty vroeg den ofücier die hem kwam aanzeggen dat hü bevel had hem te arresteeren waarom hü gevangen genomen werd Deze antwoordde dat hy formeel order had gekregen niets te zeggen en de redenen niet kende daar hü enkel een kort bevelschrift had ontvangen Eergisterenavond heeft dn Paty den volgenden brief aan den minister van oorlog geschreven Twee jaar lang reeds sta ik bloot aan ongehoorde aanvallen in de pers kigen omgang Praat mij niet daarvan gij zoudt nutteloos m ot haabtmaken aanzetten jAIs ge mij verbiedt er van te spreken dan zal ik dat nalaten Ik zou anders deze gelegenheid hebben willen aangrijpen om u te overtuigen dat de treurige wijze waarop onze omgang ib verbroken gewOrden geheel is toe te bchnjven aan een misverstand Wij hebben elkaar niet goed begrepen en meenden elkander uitstekend te verstaan Maar waarom zooveel woorden Ik lig hier gebonden en gekneveld in mijn eigen huis in mijn blaap overvallen door eemge heden die ik met fielder van hoofd genoeg ben juist te kwahficeeren Ik meen echter recht te hebben om te weten wat men van mij wil Raphael plaatbte zich bij het hoofdeinde van het ledikant hij kruiste de armen over de borst keek den baron in de oogen en zeide Wat hebt ge gedaan met mijn geluk mijnheer met mijn eer en mijn geluk c Met wat vroeg de baron zelfs in deze omstandigheden zijn lust om te spotten niet kunnende bedwingen welke zaken noemdet ge daar Hoewel het overbodig is zal k de woorden hernalen wat hebt ge gedaan met mijn geluk en met mijn eer Ik herinner me niet dat ge dingen van dien aard bij mij gedeponeerd hebt ik kan u derhalve niet zeggen wat ik ermee heb gedaan t En baron de Maubert at hebt ge gedaan met de eer en het leven van mijn vriend den graaf de Salluces Salluces Ia dat niet dat jongmenach dat Majoor Cuignet heeft die aanvallen tot de zgne gemaakt en in het duister een requisitoir tegen mü opgesteld dat ik eerst door de Figaro heb leeren kennen Op dat requisitoir gaan Ballot Beaupré Manau en Mornard af om de ergste aantügingen tegen my te slingeren Ik eisch terecht te staan De Figaro heeft een premier Paris over de arrestatie van dn Paty de Clam waarin de zinsneden uit het beroemde artikel van Zola herhaald worden Iets nieuws is het volgende Overste du Paty was zeer getroffen door de aanvallen van kapitein Cuignet den dag dat hü ze vernam door de publicatie van het dossier van de enquête in de Figaro den 26Bten April jl schreef hü aan zün ministor van voorheen zijn chef van 1894 generaal Mercier om hem te vragen tusschen beide te komen en zün rol in het licht te stellen Daar generaal Mercier niet antwoordde richtte overste du Paty twee andere brieven tot hem aangeteekend die hetzelfde lot ondergingen Toen wanhopig zeker zooals hy zeide van de volkomen oprechtheid van zyn gedrag schreef overste du Paty aan zyn advocaat mr J Ménard om hem ün trenrigen toestand uiteen te zetten en daarna aan den minister van oorlog Krantz om hom te verzoeken hem rechters te bezorgen Generaal Mercier heeft niet geantwoord Waarom niet Hem lag toch dn Paty wol zeer na aan het hart Vreest hy zich te comproraitteoren Men kon nooit te voorzichtig zün Hoewel een stellige beslissing niet genomen is erkent de Temps de mogelükheid dat Zola morgen zal terugkeeren De Soir geeft dat bericht onder het opschrift Uitdaging van de openbare meening Wy hopen dat de bevolking aan het Noorderstation zal zyn om hem de verdiende ontvangst te bereiden De Liberie zegt van intieme züde te weten dat do Belgische verwanten van Du Paty de Clam meermalen uitwyking naar België overwogen hebl inaar dat niemand het heeft durven voorstellen daar de overste steeds verklaard heeft niets gemeen hebbende mot Estcrhazy niet diens voorbeeld te willen volgen Spanje Spaansche brievenbestellers ontvangen geen traktement maar leven nitslnitend van de fooien welke men hun geeft Gewoonlijk betaalt de adressant bü het ontvangen zyner correspondentie 21 cent per brief doch dit is niets meer dan een goedheid zoodat er eenigen tijd geleden op de boulevards vermoord is geworden Gij doet die vraag op zoo n vreemden toon vriend Raphael had ik moeten zorgen dat dit met gebeurde t Gij hebt hem zijn eer ontroofd baron hem tot gruwelijke laagheden gedwongen nadat ge hem door list en bedrog in uw macht had gebracht En toen hij zijn boeien had atgeworpen toen hebt ge hem vermoord De baron antwoordde niet Raphael ging voort Nog iets De hertog De Latour en de ongelukkige Mathilda De Latour rijzen daar voor mij op beiden door u vermoord beiden door u om het leven gebracht Want al is het niet uw hand geweest die de eene den giftdrank aan de lippen bracht en den ander het hoofd verpletterde toch komt hun bloed over uw hoofd Gij zijt hun moordenaar t Raphaels stem trilde Trots al zijn moeite en zellbedwang klonk er iets van de woede binnen in hem in zijn stem Hij zweeg een oogenblik Houdt ge al op Ft vroeg de baron spottend Ik dacht zoo dat ge mij aangenaam bezig wildet houden met uw dramatische beschuldigingen terwijl uwe vrieriden rondzoeken wat er al zoo te stelen valt hier bij wijze van afleiding kwam het me voor Ge kunt inderdaad zoo onderhoudend babbelen ga nog wat door uwe vrienden zullen wel schreeuwen als de buit gevonden is verminder de onaangenaamheden van dit bezoek een weinig voor mij en zet uw verhaal nog wat voort f W rdt vtrvoigd