Goudsche Courant, maandag 5 juni 1899

4 45 6 46 4 66 5 6 6 04 8 08 6 11 S 14 6 17 8 10 ook irienschen z n die den armen postbeambte met een droog dank je afschepen Maken zij hiervan evenwel een gewoonte dtin spreekt het met het oog op deze primitieve postadministratit vanzelf dat zfl voortaan alechth zelden een brief aan hun adres afgezonden ontvangen 1 die in de grensprovincièn dienst hebben doen aan smokkelen en vele andere zgn postzegelverzamelaars Ehgeland Een onderzoek dat Engeland naar aanleiding van het stranden van de Amerikaansche poststoomboot Paris had willen instellen is afgestuit op den onwil van Amerika omdat de Paria onder Amerikaansche vlag vaart Het onderzoek zal aldns te New York plaats vinden on tot zoolang zal men geduld moeten hebben met de opheldering der vraag waarom de Paris bü betrekkelijk kalm weder zich 20 zeemijlen buiten den koers bevond De visschers aan de kust van Cornwalis houden het er voor dat de onder den naam van Manacles bekend staande klippen waarop om de twee jaren d rgaans drie schepen ten gronde gaan magnetisch zijn daardgor een sterke afwjiking van het conipas teweegbrengen en dientengevolge scheepkatastrophen onvermijdelijk maken In technische kringen voor kunstverlichting en onder autoriteiten ter zee gelooft men daaraan vrj algemeen Waarschflnliik doen in deze streek sterke stroomen zich gelden die bij bepaalde vloedstanden een bijzonder sterk afdrijven uit den koers bewerkstelligen alleen door bijzondere waakzaamheid te overwinnen In elk geval zal het stranden van do Paris er toe bijdragen dat pogingen in het werk gesteld zullen worden om die gevaarlijke plaats door duidelijke waarschuwingsteekenen kenbaar te maken vraagt § teed8 de merkeo JACK fljn§te 9 cents fSIgaar en VERY WELL fljn§te 9 cents Sligaar van de Pirma W G BOELE Senior Hoflev Markt 54 GOÏÏDA H H ROOKERS BINNENLAND Naar wil vernemen kan binnenkort een voorstel van de regeering tot herziening van de dtaukwet worden tegemoet gezien Eenter seinde gisteren uit den Haag Een voorstel om het gebruik van de Dumdnmkogels to verbieden is Woensdag in de eerste commissie aangenomen met 18 tegen S temmen Engeland Italië en Oostenrp Ook behoort men het gebruik van ontploffende middelen uit luchtballons en van ontploffende geweerkogels te verbieden Op al de belangrpe voorstellen bleek het onmogel k om tdt overeenstemming te geraken en meer dan ooit is men overtnigd dat de arbeid van de eerste commissie mislukken zal I Tot gouverneur generaal van KederlandschIndië is benoemd de generaal majoor W Kooseboom commandant van de stolling van Amsterdam De nieuw benoemde gouverneur generaal die 9 Maart jl den bö jarigen leeftijd bereikte heeft reeds eene schitterende loopbaan achter zich Van 2e luitenant der genie op 18jarigon leeftp 1861 klom hiJ achtereenvolgens op tot le luitenant 1864 kapitein 1872 majoor 1885 luitenant kolonel 1890 kolonel 1894 generaal majoor 20 April 1897 Als kapitein werd hjj b den SALOlN PlAiMiNO SI van TETSCH MAY voorhanden in den OnGELHAi DEL van L € DE LAUQ Z Groote voorraad en groote verscheidenheid van MUZIEKINSTRUMENTEN Eau de Cologne Boschvlooltjes Meiklokjes Wllte l§erlugen lllu§en § Hieseda Irl § Verkrijgbaar per Uaat BIJ a IJSSELSTIJN IMrecte SDOorwegverblodlnireB luel idlJDA Zonierdleost 18S9 Aj nevanj en 1 iVlel TUd van reenwich n o U i A R O T T E B D A U TIM veru U l 18 13 18 68 1 86 8 11 8 86 8 48 is m Ooudi 7 80 7 88 8 1 8 88 9 01 Mtfordreoht door 7 87 ♦ NieuwerVerli 1 84 8 68 Onpell ï o tord Tn M 6 80 7 10 f C8 l RotterdamD P 8 48 Botterdam B 8 18 lllmi a Dimaiig fl Is 9 86 6 40 e 80 TM 46 10 12 All m 1 e 8 Urne Kjtti b b Ul m j Op to trtimo Bjn Zond HuadiR a Diiud g ndngut r toarl üi tt ii Toor d 5 H TiMlttügbm r togen jtoUn n ditptli H HoUmteh Spoor B0TTERDAJI 900DA Ti Tetu 11 87 12 48 Botterdam Beurs Rotterdam D P E otterdam M 6tpelle Klemrsrllerll Uoordnoht Sndt 6 86 6 86 12 18 6 46 6 65 6 12 11 64 IS Oll 18 84 I IS 7 44 f 06 S lt 9 00 10 1 aLÜ 1 Uu iti l Ulm ttoiHatirf op to loop hi gmto i woito W Hcll a A poMr w nOUDA DEN llAAQ TIM T rUL 1 03 1 08 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 1 U 6 07 IJl t 6 18 l S 8 8 1 80 48 2 48 4 15 4 45 6 87 5 65 5 4 6 16 7 17 7 89 7 69 8 20 8 9 13 10 18 10 S2 10 40 8 U M 10 18 8 88 10 87 86 E 10 8 8 16 6 43 7 46 5 05 8 41 8 48 8 8 8 88 9 67 8 09 8 43 8 4 8 S OO 7 48 Ü O I 8 08 9 1 I U7 86 10 S8 Oouda ZeTinliaiieD Moerkapeüe BMtanneeiZ g urd Yoorburg H g 66 10 86 ll M 11 86 12 C 7 20 7 46 5 48 5 48 6 02 6 18 6 14 Hage Toubnrg Zoetam Zw Zeveahuix Moefti Oouda 6 12 6 00 11 67 18 08 12 87 8 12 7 11 7 4 8 11 ara mk tr i 11 l 2 Uu te b tU IQ Eei gor r d Ija Br ri l Am Ui to wy TJ Iltr t tri G O ü I A i STERDAM u U 6 198 17 9 88 10 57 18 08 4 O ï 7 88 28 10 60 1100 Anui W 8 01 06 10 16 12 4812 67 4 57 6 87 8 16 10 01 87 11 62 AmikO 8 19 20 10 80 103 1 10 6 12 8 8010 18 1168 12 07 H i 47 8 06 6 2 6 88 40 Il i 1 l U 10 57 12 00 11 14 11 83 10 51 11 46 H ii 9 07 6 80 84 7 60 8 28 5 86 6 48 6 08 7 4 8 8 1 8 86 9 3 uouda Oudew Wond UtrMki g t d 18 02 1 37 HOS 8 20 3 59 1 48 6 38i6 41 6 53 7 68 u rT 2 6 7 3 8 30 8 4 9 20 15 10 3 W 02 37 S 08 8 0 3 5 8 5 8 j 1 6 6 7 8 9 1 l 00 10 4 iV er lo 6 16 6 63 8 14 0 38 llUi l Z Z 7 87 9 49 ui Im 7 n 7 7 8 8 6 7o J T lo r U 10 12 11 18 61 2 9 8 40 8 66 4 48 6 20 10 7 18 i 6 8 2 10 02 10 86 11 10 ii l S 7 t5 10 9 06 11 16 1 58 S 46 4 418 20 r 5 4Ami W 7 20 8 86 80 11 80 8 03 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 Oriuiti i O J 12 10 09 18 61 S 5 4 47 6 4 7 4 8 49 l O generalen stat geplaatst waarbij hij sedert bleef en als kolonel de betrekking van souschef vervulde Thans is hij commandant der stelling van Amsterdam tevens bevelhebber in de eerste militaire atdeeling In den laatsten tijd stond generaal Rooseboom als voorzitter aan het hoofd der Staatscommissie die de mogelpheid en wenschel kheid van eene samensmelting der officierbkaders van het Nederlandsche en Nederlandsch Indische leger te onderzoeken heeft De benoemde is echter niet alleen een militair van groot gezag naar wiens van grondstudie omvangrijke kennis en helder doorzicht blijk gevende adviezen steeds gaarne geluisterd werd ook het gebied der staatkunde is hem niet vreemd Verscheidene jaren van 1884 tot 1891 door het district Arnhem afgevaardigd behoorde bil tot de beste leden der Tweede Kamer waar zijn woord groot gezag had Van zijne hand is het bekende werk De ürondwet dat by spoedig na het tot stand komen der grondwetsherziening van 1887 waaraan hy als Kamerlid deel nam uitgaf Zijne staatkundige loopbaan zal hem ongetwijfeld in zijn nieuw ambt van groot nut ziin Ofschoon geen Indische specialiteit is de nieuwbenoemde gouverneurgeneraal een man met breede algemeene ontwikkeling die ook als kamerlid zijne studie en zyne belangstelling niet tot de militaire zaken beperkte Men mag dan ook veilig aannemen dat niet zijne millitaire verdiensten maar wel juist zijne andere hoedanigheden gewogen hebben bij zijne benoeming tot de hoogste staatsbetrekking in onze Oost Van gouverneur generaal Kooseboom mag verwacht worden dat hiJ beleidvol met vaste hand de teugels van het bewind zal voeren Het tpstip van do aanvaarding van zijne waardigheid is bepaald op 3 October a s Tegen dat tijdstip is aan den heer jhr C H A van der Wijck op zjjn verzoek eervol ontslag verleend als gouverneur generaal met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem in die betrekking aan den lande bewezen eene toevoeging die ten volle verdiend is In het westen van Noord Brabant circuleert het volgende adres aan de Tweede Kamer Geven met verschuldigden eerbied te kennen ondorgeteekenden allen onderwijzers aan openbare en bijzondere scholen in het district Breda datjaarlflks een groot aantal leerlingen de school voorgoed verlaten zonder toegerust te ziJn met het minimum der kennis die noodig is om naar behoorcn de burgerlijke en maatschappelijke plichten te vervullen die later van hen gevorderd zullen worden dat daarin alleen door leerplicht op afdoende wjzo is verbetering te brengen dat het ingediende wetsouderwe p den ouders geen onnoodigen dwang oplegt te meer daar de Minister den bijzonderen scholen meer iinancieelen steun heeft toegezegd redenen waarom zij II IJdelmogende verzoeken het aanhangige wetsontwerp in hoofdzaak aan te nemen 54 10 49 11 18 11 48 11 61 18 88 1 i 7 I U 1 98 U 40 10 1 10 2 10 86 10 48 0 17 1 1 + 68 7 1 6 8 40 10 1811 16 11 18 11 80 11 41 11 8 10 46 11 46 1 10 10 11 10 17 10 38 10 4S 10 64 8 85 00 vioo Ttri i n 4 88 1 R e C H 18 40 2 80 8 87 2 46 1 18 3 IS 11 I 3 34 5 50 6 04 Samenwerking van kiesvereenigingenl De antirev Kiesveroeniging de vrije A R Kiesvereeniging de E K Kiesverecniging en de Liberale Kiesvereeniging Overschie zijn het met elkaar eens geworden over het beginsel van evenredige vertegenwoordiging der partijen in den gemeenteraad en over de verschillende bepalingen daarbij n oht te nemen In een gecombineerde bestuursvergadering werd de overeenkomst geldig verklaard tot September 1903 in welken tp alle leden van den gemeenteraad aan de beurt van aftreding ziJn geweest Tevens werden de vier secretarissen der vier vereenigingen biJ acclamatie gekozen tot bestuur van den bond Het gemeentebestuur van Arhem is voornemens het kasteel Sonsbeek op nader vast te stellen voorwaarden en tijdstip voorjaar 1900 te verpachten als hotel pension met restauratie terwijl tevens op nader vast te stellen voorwaarden het recht wordt aangeboden tot het houden van een theeschenkerij gedurende den zomer van 1899 op een der mooiste plekjes bij de voormalige tuinmanswoning Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin Bovengenoemde maatschappij hield 31 Mei j l hare jaarlijksche algemeene vergadering in Eensgezindheid Amsterdam De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op het verleden der vereeniging die over enkele weken haar 25 jarig bestaan viert Een welgeslaagde proef met de weezenverzorging in het huisgezin is genomen moge straks als aan alle weezenvrienden in het land een Jeestgave zal worden gevraagd de sympathie voor het streven der maatschappij duidelijk blijken Uitgeloot werden de nos 57 132 199 316 337 551 van het Rentelooze Voorschot ten laste der maatschappij Aan het jaarverslag ontleenen wi dat sinds 1 Febr 98 is opgetreden als directeursecretaris de heer J Wondstra als opvolger van den heer M W Scheltema Ezn wien op verzoek eervol ontslag werd verleend Het oude gebrekkige Doorgangshuis op Zandbergen bij Amersfoort is vervangen door oen ruim doelmatig ingericht gebouw Deze zoo dringend noodzakelijke verbetering vergde veel van de kas slechts voor gedeelte werden de buitengewone uitgaven door extrabpragen gedekt Hot bestuur doet nogmaals een beroep op den steun van weezenvrienden Op 1 Januari 99 waren in verzorging 198 kinderen in alle oorden des lands verspreid over 106 gezinnen Van hen zijn 143 Protestant 46 Roomsch Katholiek en 9 Israëliet Van niet minder dan 133 gezinnen kwamen aanvragen in om kinderen tot zich te nemen Het getal leden en begunstigers bedraagt slechts 1681 aansluiting van meerderen is dringend noodig De exploitatie rekening sluit met een nadeelig saldo van bijna f 7000 Hoewel dit bedrag door legaten en giften is gedekt blijkt duidelijk dat de vaste inkomsten moeten stijgen het ledental zich uitbreiden Daarvoor wordt de medewerking van alle leden ingeroepen m 4 1 4 48 4 65 6 08 5 0 6 18 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 8 06 1 44 2 52 1 64 8 01 2 08 8 14 9 8S ll i 4 84 2 4E 3 00 4 01 4 80 4 86 4 t0 4 51 6 02 1 85 1 41 1 56 8 06 2 17 8 14 8 27 4 87 ll OOl 8 66 8 26 7 10 7 18 8 48 7 3 69 10 82 10 48 10 66 li l6 11 8 De aftredende bestuursleden werden her kozen en ter vervanjfing van den heer P R Mees die bedankte gekozen de heer Q W Burger te Rotterdam A JTEB Omtrent de krijgsverrichtingen in de Pedirstreek is heden het volgende telegram biJ het departement van Koloniën ontvangen Generaal van Heutsz is naar Pedir uitgerukt voor het maken van een excursie aan de Noord en Oostkust Rechtzaken Voor het hof te s Hage werd Donderdag een meineedquaestie behandeld Twee personen uit Rockanje stonden terecht als appellanten van een vonnis der rechtbank te Rotterdam waarbij zij tot 1 jaar gevangenistraf werden veroordeeld wegens meineed gepleegd in een strafzaak wegens jachtdelict ten voordeele van een beklaagde Terwijl het O M bevestiging eischte van het vonnis der rechtbank trachtte de verdediger mr de Wp 0 a aan te toonen de onbetrouwbaarheid van den veldwachter die procesverbaal van de jachtweto vertreding opmaakte en zulks met een beroep op uitspraken van den Kantonrechter waarbij in andere zaken eveneens die onbetrouwbaarheid werd aangenomen Pleiter concludeerde tot vrijspraak APVERTENTIEN V Getrouwd m ANNA WILHELMINA KONING FERRÜCOIO GIULIO ALESSIO FIORAVANTI MiRA Italië 3 Juni ♦ De Heer en Mevrouw F G A FIORAVANTI Kosraa betuigen hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling biJ hun huwelijk ondervonden 3 Juni 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAHWEEKEK DA i uii Tijir i MG De ondergeteekende betuigt ziJn hartelijken en innigen dank aan den EdelAchtbaren Burgemeester en Gemeenteraadsleden aan de Commissie uit de ingezetenen aan Mevr de Wed J J Le Fèvue d Montigny en verder aan alle ingezetenen dezer gemeente en Vlist voor de zeer vele bewijzen van belangstelling in mijn veertigjarig AtnbtHfee tt Q J DÜPAIN w 7 6 8 17 8 38 10 10 10 29 10 87 8 03 r 10 17 V V 8 10 ï 10 84 V 8 17 P lO Sl 8 8 8 60 10 40 10 47 10 i HiASTBECHT 2 Juui 1899 U i 1 4 9 89 f I 10 08 r l M w 10 8 8 18 8 20 B 68 10 88 48 II 8 6 17 8 27 8 84 6 41 6 47 10 80 6 18 6 18 6 30 6 3 6 60 7 27 8 10 1 1 0 44 10 68 1107 U 44 m 7 66 8 66 48 10 30 4 10 08 10 12 8 23 9 82 10 86 10 69 Wegens verhuizing van D 10 naar KORTE TIENDEWEG D 74 worden a lle TTO OXXStd igfe Ummm m hkvMm tot veel verminderde prijzen uitverkocht J C DE RUITER BondsBifwlelhersteller Ie ktaiise KORTE TIENDEWBG GOUDA ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geneitiga te BilEUA Muischappelijk Kapitaal Eeii lilliocn Guldeil waarop 10 pCt gestort Geheel geplaulst Direoteuren Mr H H VAN MAA3DIJK en E J M DE BHaiJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypotbecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente sonder vooruitbetaling en zonder bijberekeulng van ndmlniHtrntiekoiiten en geeft Si en 4 pCt Pantlbrleeen uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTLIN DORTLAND VRAAGT ALTIJD uw SCHOENWERK uit DK ROODE LAARS Lange Tlenileweg ü 71 OF DK GOKDKOOPE WIINIiKLcc Kleiweg hoek Turfmarkt dan koopt men voordeelig en vertrouwd De uitmuntende Oiterst billijke vaste prijzen Te bsbarea STttUKSTOKKEIV ia te loTeree t p To o r et op den laatitvn Vrijdag Tan de maand o Bi Aanbevelend J VAN ZONNEVELD iiCS £ o Wia IiTIIA 3iTIDE LA R EISr S t s d Kort overzicbt onzer Frljsooarant 12 flesch SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless 15 18 1 50 1 76 5 2 25 2 ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet S o f s 9 W VERMOUTH la Turin S BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 l 1 75 1 2 26 i 2 75 1 3 25 i 8 76 en SCOTCH WHISKY h BOI IDEJ TJ22 § w So Per Fl Per Ank 45 Fl = Cj LISTRAC 0 65 Nto 1 27 76 CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 I o u PAUILLAC 1893 i 26 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 SAUTERNE 1 ü 42 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE i lO 47 De firma T CREBAI Gouda De Jessche zijn in den pr jzeu begrepen en worden 4 3 ets per tuk teruggenomen BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bj Attentie Huismoeders Als U de Linnenkast nog eens goed en goedkoop wilt vnllen komt U dan in do FII ALE UITVERKOOP daar alle GOEDEREN in den kortst mogelpen tp moeten UITVERKOCHT wordoiu Alles moet weg tegen ieder aannemelijk bod Wei I S gEISER Korte Tiendeweg Gouda RIJWiËLËilüI Wilt ü prettig en goedkoop rijden f Koop dan een t S T XS Ut Deze Rijwielen zijn Iraai en solide en worden op maat gebouwd van al 8 1 jaar degelijke garantie Ruvcr Victor Surprise Halador rn alle andere ftUwielen tot uiterst concnrreerende prijzen HETTIIIGLOOZE RIJWIELEH Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 6 J evnt per bus van 1 K 6 Bonds RUwlelhersteller iBte Klasse W I D VAN ttlJMË AN Veerstal Gouda tOoedkoopste en aoliedst adres voor Verwoer van Inboedel oowelbinuen ala buiten de stad met gesloten wageiia i 8 A GRAVEöTEIJN Oudeaouwe Alles wordt tegen Transport schade verzekerd I l il I I i Steeds voorradig eene ruime keuze d r Soliedste soorten Naaimachines welke tot bllli ke prijzen worden geleverd V r Dearerkiezend op afbetsliag per maand en por week Vl A LKWKNSTEIN GOUDA Kleiweg 40 ïrancliemont de larskramer OPEBETTG IK 3 UEORUVEN Muziek en tekst van MARTs SCHUIL TOLES ÜIÏÏOERIl OP Zondag 4 Jnnl a s des avonds S uur ml Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen Slaawstraat ORGELBESPELIUG op ÜinsdaK G Juni 1899 des avonds ten 7 uur in de Groote of St Janskerk door den Heer J H D Spaanderman met welwillende medewerking van Mevrouw V S alt le Uotlerdam Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 Cent verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J van BENÏUM ZOON en bij den Koster TE HUÜR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adiec MAIIKT 58 Kaarten en Tekstboekjes 16 cent te bekomen ZONDAG 4 JUNI bij de kasteleines der Sociëteit van 10 1 uur en van 3 5 uur bij den Heer T van ELTK OostHaven 43 en aan het Bureau op den avond der Uitvoering Opening van het Bnrean 7 uur ENTREE Parterre 0 0 Balkons 0 30 Namens het Comité van opvoering P V RIJK Voorz Mej S J V EIJK Secr In welk Magazijn wordt de meeste zorg besteed voor een DROOGE SNEEUWWIT BRANDENDE en GEURIGE tegen een redelijken prijs f bij J F mm k h Tieidewegl