Goudsche Courant, maandag 5 juni 1899

No 7905 Dinsdag 6 Tuni 1 09 38ste Jaargang Mn Pr WilHamt zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilulee Pink pour Pertonnn Palet du Dr WiHiami Verder moet zich op ieder nitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 75 Gld de dou 9 Old per 6 doozen Eenig depothouder vonr Nederland SSABILIÈ Striger 27 Rotterdam Foor de gebraikevnjze raadplege men de itigailotene hollandsche Circulaire Zoo U den prys der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot 1 Januari 1899 met de echte Pink Pillen Het bloed zyne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak is van zooveel lyden Vele ziekten zjn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed en worden genezen door een spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen Bleekzueht bloedarmoede ataxie locomotrice rheumatlek verlamming algemee eTH site by de vrouwen en mannen dooylichamelflEïï en geesteiyke overspanning NIEUWE mmmw bij A van 05 Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoou o 3t bliek dat op het perron aanwezig was zich tydig uit de voeten kon maken Machinist en stoker die beiden gekwetst zyn redden zich door van de machine te springen Ken andere lezing luidt dat de stoker in den kelder bewnsteloos werd gevonden De restauratiezaal is geheel vernield en perron en overkapping zijn deerlvjk gehavend ftOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uit Koewacht wordt aan de M Ct ge meld Heden is het parket uit Gent met 1 den verdachte M bier ter plaatse geweest I In een bosch z n namelijk bloedvlekken ge I vonden waarbfl M gebracht werd Het parket heeft hier thans niemand gehoord Een sterke politiemacht was aanwezig wat wel noodig was met het oog op de groote 1 volksmassa die op de been was INGEZONDEN Mijnheer de liedacteur l Vergun mg s v p een plaatsje in Uw blad Ofsclioon Uw verslaggever stellig wel eene gunstige beoordeeling van de keurig uitgevoerde Operette van gisterenavond geven zal ben ik zoo vriJ als bezoeker mijn hartclgken dank uit te spreken aan allen die voor tschoone doel hunne gewaardeerde medewerking hebben verleend In t bijzonder een woord van dank aan de Heeren Spaanderman van Dissel en Beusekamp maar vooral ook aan de executanten terwijl we tevens den Ouders erkentelijk zijn voor de toestemming om deze uitvoering aan hunne dochtertjes verlof te geven in hare aardige costumes t geheel zoo te volmaken Inderdaad hebben velen zich daarvoor heel wat moeite getroost Wellicht en dat zou ik zeer toejuichen zal er Woensdag nog eene reprise gegeven worden aangezien men de uitvoering van Zondag avond t karakter van volkwiitvoering wenscht te doen behouden Ik zou stellig dit briefje niet geschreven hebben als ik niet wist de tolk te ziJn van velen die bijzonder genoten hebben EEN BEZOEKER Per Telegraaf Zoo even ia ter Beurxe te Amsterdam een partieiMer telegram van betrouwbare xijde ontvangen luidende I Het Hot van Caanatie heeft bealoI ter VHEYWVS te verwijten naar I een nieuwen Krügaraad Telefoon Ho ftt ADVERTEN lEN worden geplaatst van 1 5 r els k 60 Centen iedere reg el meer Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelerooB So SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs pêr drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiyke Nommer VUiF CEÜTK Ü Amsterdnm Vikrs Slotkrs 87 Beurs van 1 JUKI I fEl LlND Oen Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoHoiE ÜU Goudl 1881 88 S lTU ll Iu ohrgTiQg 1862 81 6 OoiTBKa Obt m papier 1868 6 dito ia Eiker 1868 6 POMUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 ttniULND Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1888 6 dit dito dito 1884 5 SpiNJB Pm pel lohuld 1881 4 TvftKKU Gepr CoDV leen 1890 4 Oer tcening urio D Geo leenin serie C ZoiuAfr Bep r oblg 189S 6 Mbiioo Obl Buit Sob 1890 6 1 VxNEzcSLA Obl 4 oabep 1881 j AWTIIOUI Obligetien 1896 3 BoTTIBOAll 9ted leeu 1894 3 NiD N Arr Hsndelir und Arendib TsbMtj CertiSMte DeliMaatscbappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Üalt Mij der Voratenl aand Qr Hypolbeekb pandbr 81 KederiandKhe baak aand Ned HandalmaatMb dito N W Si Pac Hyp b pandbr 8 Eott Hypothoekb pandbr 8 100 Utr Hypotheekb dito 981 Oonma Oiut Hoiig bank aand I I Hdsl Hypotheekbank pandb 4 I AHEUla Bqiit hypoth paudb 6 90 Maiw L G Pr Lien cert 88 NuD HoU IJ Spoorw Mg aand 118 MiJ tot Eip St Spw aand lU I Ned Iiid Spoorwegm aand I 820 Ned Zuid Ah Spm aand 6 I I dito dito dito 1S91 dito 6 iTiUl Spoor 1887 89 A BoM 8 I Zuid lul Spwmij A U obl 8 I PoL N Warwbau Weenen aand 4 BnjL Gr Run Spw My obl 4 Ballisebe dito aand I Fastowa dito aand 6 I Ivang Dombr dito aand 6 106 Kunk Oh Aww Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 100 AmiintA Cent Pao 8p Mij obl 6 63 ObicIiNorth W pr O r aand 144 dito dito Win Bt Peter obl 7 I 140 Dennr k Rio Qr 9pn oert T a 91 lUinoi Central obl lu goud 4 1104 Loui T ltNa liTiHJO rt aand 66V Meiiro N Spw M lehyp o S lOS Mi Kan a 4pCt pref a nd 14 N TorkOnta lok Weal aand l i I dito Ponn Ohio ohlig l I Oregon Oalif Ie byp in goud 5 8t Paal Minn 8 Mamt obl 7i I ün Pao Hoof Ign obig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 I Canida Can South Chert T aand l T h C Ballw fc Na lo h d c O Amsterd Ouinibua Mij aand I Bolterd Tramwe Maata aand NlD Stad Amaterdam aand 9 I Stad Rotterdam aand S 1 I BxLOn Stad Antwerpen 1887 9 J Stad Brusael 188 8 I HoNo Theiu Regullr Geseluih 4 I Ootnm SUaUlcenig 1860 i K K Oo B Cr 1880 8 Spanj Stad Madrid 3 1 68 NlD V r B 7 Arh Vl s lll 98 101 0 9 l 98 98 8V losv 61 JS n u n u 106 101 s Vi loiv 101 9 746 607 los 5 98 804 IHV 100 98 101 ZENUWPIJN Het is moeielijk de werkelijke oorsprong van zenuwpijn aan te geven De gezamenlijke verschijnselen die haar kenmerken komt overeen met eene nog onbekende wijziging der samenstelling der spieren of van het centrum waarvan ziJ uitgaan Men bemerkt ze vooral bij de bloedarmoedigen en de zenuwlpers De vrouwen zün er meer aan onderhevig vooral als ziJ moeder geworden zijn De intermitteerende zenuwpijn is vreeseiyk pijnlijk Elke beweging doet haar pijn zy is vooral zeer gevoelig als zij zich in het hoofd bevindt zj verdrflft elke werking der zintuigen De slaap en de eetlust verdwenen de krachten verminderen en het bloed verzwakt zich De zieke bevindt zich in een toestand welke de bloedarmoede naby is welke haar in de onmogeiykheid stelt tegen het kwaad in te gaan Verzwakking der spieren verzwakking van het bloed ziedaar het kwaad Spierversterker hersteller van het bloed ziedaar het geneesmiddel Zoo schrijft ons Mej Maria Scheijmans te EU Hunsel provincie Limburg Met genoegen kan ik U mededeelen dat myne zuster lydende was aan zenuwhoofdpijn Zy kon des nachts niet slapen en de eetlust ontbrak haar geheel en al hetgeen hare krachten verzwakte Niet een geneesmiddel had haar eenige verlichting kunnen verschaffen Men 8V 816 lOO 6 it ll 160 99 69V 561 88V UV 48 59 100 107 00 100 100 ll l lis 85 iii V Naar een portret ried haar aan de Pink Pillen van Dr Williams te gebruiken en hare ziekte is na het gebruik van eenige doezen volkomen genezen jwy kunnen ze een ieder die aan die kwaal lydende is niet genoeg aanbevelen als een werkdadig middel in dergeiyke ge Men geve acht dat de echte Pink PilUn Laatste Berichten De gevangenneming van Du Paty de Clam waarover onze Parijsche correspondent o a De verschillende kleinere rollen zooals Har Igot Tonpct die met haar Fabel sncces had 1 en Liae Ponpet Fifine Coqnard en Trine 1 Pompon waren in goede handen toever I tronwd evenals Frans Vidal en Jacqnes 1 Pompon Z j droegen ook tot het succes vee tb j ook de koren zaten er goed in en de I aardige kostnmes zoowel van de dames i ls van de heeren gaven het geheel een prettig I vroolijk gezicht Wij zagen aardige tooneeltjes 1 vol loven en vroolylïheid Alles op te noemen 1 zon tclang duren wü willen alleen voor wg ein I digen nog een woord van dank brengen aan 1 allen vooral aan de hh Spaanderman Van 1 Dissel en Bensekamp voor hunne uitstekende I leiding en aan het comité dat ons een avond 1 zoo vol genot verschaft heelt Wjj zijn I overtuigd dat alle aanwezigen met ons 1 verklaren dat de uitvoering uitstekend ge I Blaagd is I Wy raden ieder die er nog niet geweest I Is aan er heen te gaan zfl zullen het zich 1 niet beklagen Dezen avond zal nog lang in 1 ieders geheugen bljjven tl mengde Berichten Zaterdagnamiddag verscheen ten kantore van de Rotterdamsche Bank aan de Boompjes te Rotterdam een vreemdeling wien men nadat een paar dagen te voren eofi advies brief was ontvangen op een door hem aan geboden wiseel uitbetaalde een bedrag van i 1 5 000 Die vreemdeling was in gezel schap van een ander persoon en beiden hadden het voorkomen van aanzienlüke lieden Later kwam men by de Bank tot de ontdekking dat de wissel valsch was H i was afgegeven op een firma te Braila en tweemaal gcëndosseerd het laatst aan den aanbieder Natuurlijk kwam ook spoedig aan t licht dat de adviesbrief valsch was Dat men hier met een internationalen oplichter te doen heeft gehad bljkt uit het volgende Van hem en zjn metgezel is gebleken dat alvorens zö de Rotterdamsche Bank met een bezoek vereerden zfl op dezelfde wjize doch onder andere namen te Parijs een valschen wissel incasseerden waarop 150 000 francs word uitbetaald eveneens een te Londen waarop 3400 pond sterling en vervolgens nog een te Antwerpen waarop 30 000 francs werd uitbetaald Voorts is gebleken dat de beide personen van Rotterdam met den trein naar Berlün zyn vertrokken D44r beproefden zü nogmaals hun slag te slaan door een valschen wissel van 80 000 mark te presenteeren Dit mislukte echter omdat het bedrog ontdekt werd Beiden hebben daarop een goed heenkomen gezocht Men vermoedt dat de vreemdelingen die de Rotterdamsche Bank aldaar voor f 15 000 hebben opgelicht een paar Italianen z n Gisterochtend had te Vlissingen een ernstig I spoorwegongelnk plaats 1 Door het breken van de Westinhgonserem I kon de machinist ziJn trein die te 10 57 al 1 daar aankwam niet stoppen Hö deed daar om waarschuwingen met noodfluiton hoeren De trein kwam in volle vaart aan stoord zich niet aan beletselen verbrak de schut palen en hief zich ongeveer een meter hoog op om op het perron te komen en liep toen de restauratiewachtkamer binnen na den muur en de deuren te hebben verbrfizeld Gelukkig zakte daar de locomotief door den vloer in den grond zoodat de vaart was gestuit Twee conducteurs hebben bij dit ongeluk het leven verloren twee machinisten werden ernstig en een reiziger licht gekwetst De locomotief en de kolenwagen zijn zwaar beschadigd en bevinden zich in de restau ratie wachtkamer De goederenwagon en nog een passagierswagen bekwamen schade De gekwetsten werden onmiddellijk in het Hotel Zeeland gebracht alwaar ontboden geneesheeren hulp verleenden Men wil dat do stoom in do wachtkamer ontsnapte doordien aan den stoomketel bij het binnenkomen en vernielen der muren enz eene opentag ontstond Anderen beweren dat een ingenieur toevallig daar aanwezig den stoom heeft doen ontsnappen waardoor het springen van den ketel voorkomen werd Nader meldt men De gekwetste machinisten ziJn hedenochtend naar Rosendaal hunne woonplaats vervoerd De een heeft vermoedelflk een been de andere een arm gebroken De overledenen zijn Touw hooldcondnctenr gehuwd en vader van 1 kind en De Grooth conducteur gehnw4 en vader van 2 kinderen Doordien de locomotief plotseling in den grond van de wachtkamer vastraakte werd de goederenwagon waarin de conducteurs zaten door het post en andere rijtuigen letterlp ineengedrukt Vandaar hun dood De materiêelo schade is groot Van particuliere zflde verneemt het Hb het volgende omtrent het spoorwegongeluk te Vlissingen De machinist heeft toen hij bemerkte dat do rem weigerde te werken hot publiek oor fluiten en signalen trachten te beduiden jat er gevaar was Vandaar dat het pu I schrift heeft aanleiding gegeven tot het ge I rncht dat ook generaal Mercier de minister I met den flair d artilleur in hechtenis zou I zijn genomen Voorloopig zegt de Ind Beige I is dit bericht onwaar maar wat Donder I dag avond onjaist is zpu heden wel eens I waar kunnen zjn MAi TELS I T ILOn MADES Mantel Costumes Blouscn JapoDStoffen I in groote verscheidenheid en Concur I reerende prtjten D fil4fIfiiOIII i GOUDA I Bargeriyke Stand I EBOREN 31 Mei Aleida Fokje HenI driita ouders D A de Jong en J H van I Hoarn 1 Juni Franciscns Arie ouders I P Scheepbouwer en A M IJsselstein aVEELEDEN 30 Mei N den Edel 3 lm 81 J Verzaal 71 j 2 Juni C ptangeraar 1 m ONDEHTBOUWD 2 Juni M Verkerk I en P van den End ADVERTENTIËN Modern ingericht I BOVENHUIS TE HIjVR nabij Haagsche Bosch en Beznidenhout Katholieke Kerk te s GHAVEKHiaE bevattende op de Ie étage 2 K en Suite Kabinet Keuken op de 2e étage 2 gr en 2 kl Kamers en daarboven Zolder GasenWaterleiding Huurprijs 225 p j Inlichtingen geeft A J BEIEDÉ Laan vanN O Indiè No 60 Insecten poeder voor het doeden van VLOOIEN MUGGEN KAKKERLAKKEN en alle andere lastige INSECTEN is verkrijgbaar in FLACONS van SS cent in SPUITEN van 30 cent en in DOOSJES van 10 cent bij J VAN ilJE Kleiweg No 2 GODD j EEHISIIEFOTTANTEEE Heu wordt verzocht op t MERK te letten UIT HUT M4G4ZUN Ti M aAVENSWAAY ZONE OORINCHBM Deze THEEËN worden fgele rerd in verzegelde pakjes van m iwee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en SPrflB voorzien van nevenstaand Merk volgeus de Wet gedepo □ eerd Zich tot de uitvoering vm geeerde orders aanbevelende i BREEBAART VI ONTVANGEN alle soorten SCHOENWERK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als het MrdbrabaDdsch Moen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatien en aangemeten werk Aanbevelend ü SMITS A SLEGT bereeltuoh aan tut het leveren TtD Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t eent de K O NIKDWE HAVEN 28 1 Bekroond op de Internatioaale TentooneteUing van Bakkerg Maslderg en Kookkunst te i Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Utdaille Hultenlandscii Overzicht Bij de wedrennen te Longchamps is een betooging gebonden tegen president Loubet Leden vanden Patriottenbondriepen LeVe het leger I Leve Déroulède en floten den president der republiek uit De chef der gemeentelpe politie werd geslagen Graaf Christiani trachtte den heer Loubet met zijn rotting te slaan doch raakte slechts even den hoed van den president hiJ werd na een hevigen strijd in hechtenis genomen De officieren van het Militaire Huis moesten de tribune van den president beschermen totdat deze taak werd overgenomen door de Bepublikeinsehe garde De anti semietische afgevaardigden Lazies en Firmin Faure waren onder de volksmenners De betoogers en de contra manifestanten die riepen Leve Loubet ranselden elkander met wandelstokken af Een inspecteur van politie werd ernstig aan het hoofd gewond Er zjjn meer dan zestig inhechtenisnemingen gedaan President Loubet vertrok met ministerpresident Dupny en de generaals Zurlinden en Baillaux onder groot rumoer Het is zeker dat de betooging te Auteuil niet spontaan was doch voorbereid met het oog op het bezoek van het hoofd van den staat Z schijnt het werk te zijn geweest van een kleinere groep van leden van de Jennesse Eoyaliste en eenige antiseinie ten Voorloopig worden allo arrestaties gehandhaafd Alle gevangenen beweren slechts geroepen te hebben Leve het leger en ontkenmen oproerige kreten te hebben geuit Het Fransche Hol van Cassatie deed Zaterdag uitspraak te 3 uur 40 min De krijgsraad van Rennes voor welken Dreyfus terecht zal staan zal moeten oordeeleu over de vraag Is Dreyfus schuldig in 1894 machinaties te hebben gepleegd of betrekkingen te hebben onderhouden met een buitenlandsche mogendheid om deze aan te sporen tot het voeren van oorlog tegen Frankrijk of deze mogendheid daartoe de middelen te verschaffen f In het Paleis van Justitie bevonden zich tal van vrienden van Dreyfus journalisten en advocaten Voor het paleis was bijna niemand aanwezig Het vonnis dat door pranident Mazeau op een onverschilligen toon werd voorgelezen vetmeldt als nieuw feit de volstrekt bewezen gsheime mededeeling van een stuk ffat niet op Dreyfus van toepassing was Hbze over FEVILLEIOX Geëenkscliiideii van een Gehikioeker AïfNIBAL DE VoNDELDIG Natr ket Fransch OOR W NUTTER aoS Ik heb niets meer te zeggen nieé meer zeide Raphael somber Moet ik uit uw antwoord opmaken dat het gedaan is Precies baron fle Manbert het is gedaan het is uit volkomen afgeloopen gij zijt geoordeeld gÜ iijt veroordeeld en staat op het punt gevonnist te worden sMiJD hemel wat praat ge daar allemial f tik zeide dat ge zoo dadelijk gevonnist zult ïijn bawm Hoe luidt gemeld vonnis V De dood ïk ben derhalve door de vierschaar of lie wr door de dneschaar want ik heb maar drie personen gezien ter dood veroordeeld i a s£n kan ik nog in cassatie treden in hooger beroep gaan Zou ik bijgeval ook een advokaat mogen aanwijzen ter verdediging mijner zaak i Het recht eding is eenigszins in het verborgen geschied Ik herinner me zelfs niet voor de balie te xijn geweert ik heb geen oproeping of dag weging is ernstig voor generaal Mercier Als een ander nieuw feit wordt genoemd de ontdekking van twee brieven van Esterliazy en het nieuwe schriftonderzoek waaruit schijnt te blgken dat het borderel niet J van Ësterhazy is De krijgsraad van Bennes moet onderzoeken oi Dreyfus in 1894 verraad heeft ge pleegd maar is in z n taak beperkt tot de technische bespreking van het borderel dus tot het onderwerp waarvan de rapporteur president BallotBeaupré en procureur generaal mr Manau de ijdelheid hebben aangetoond daar men niets weet van den inhoud der opgesomde nota s Er behoeft echter geen vrees te bestaan voor een tweede veroordeeling van Dreyfus Het publiek begroette het vonnis met den kreet Levft e gerechtigheid Er werd geen tegenio nifestatie gehoord Minister resident Dupuy heeft de ministers van justitie oorlog marine en koloniën ontboden om zW met hen te verstaan over de maatregelen l met het oog op den terugkeer van Dreyfoft Nu de Drtöyfus revisie voor het Hof van Cassatie is afgeloopen ai ook de gevangenschap van kolonel Picquart spoedig een einde nemen Wel bestond reedb geen twijfel meer aan het toestaan der voorloopige invrijheidstelling maar aangenaam is het t oh ta j kunnen mededeelen op gezag van de ï igaro dat Woensdag als de zaak van het petit blen voor de Kamer van inb schuldigingstelling komt de ambtenaar van het openbaar ministerie de aanklacht zal laten varen Heel wat minder gerost dan kolonel Picquart moet generaal Mercier zich voelen De gevangeneming van Du Paty de Clam kon hem niet dan zeer onaangenaam hebben getroffen al verklaart hy met waarlijk treffende naieveteit dat hy niet begrijpt waarvan Da Paty eigenlyb kan worden beschuldigd Hfl heeft aeide Mercier in de Dreyfusinstrugtie onberiiq elijk gehandeld Het vonnis van het Hof van Cassatie voornamelijk de considerans betreffende de mededeeling van het stuk ce canaille de D aan den krijgsraad van 1894 zal Mercier nog minder op ziJn gemak zetten en hy was reeds eergisteren niet al te gerust meer Hoe anders moet men verklaren zyn opmerking tegenover een redacteur ym de Libre Parole tot wien hy zeide j s men my een oud mmister vervolgt moet men ook den heer Dupuy vervolgen want deze was van alles op de hoogte wat voor en tydens het procesDreyfns is geschied A propos v n de arrestatie van Du Paty vaarding onder mijn oogen gehad van eene mstructie IS mij met bekend Geen enkel verhoor heb ik ondergaan Ik verneem plotselmg dat ik ter dood veroordeeld ben en dat mijn bezittingen verbeurd zijn verklaard Dit laatste is mij met eens officieel bekend gemaakt Zou het mij geoorloofd zijn enkele vragen te doen omtrent deze zaken waarin ik van zoo nabij gemoeid ben Bijvoorbeeld zou het me aangenaam zijn te vernemen op wanneer mijn terechtstellmg is bepaald welk systeem van naar de qjjdere wereld zenden erop mij zal worden toegepast en verder de plaats waar die voor mij zoo belangrijke gebeurtenis zal plaats grijpen Zoo ge daar ligt zult ge sterven ellendeling Ge zult een daglicht meer zien lEn wie zal dat doenP Ik En de jongeling haalde een lan mes te voorschijn uit den binnenzak van zijn jas en hield het wapen dicht bij het gelaat der baron Toen verdween de spottende lach van diens lippen Thans begreep hy dat het hier ernst was dat hy verloren was Hy deed een verbazende poging om zich van zijn banden te bevrijden zich Tos te rukken Hij spande al zijn spieren hij kromde zijn lichaam zette zich uit wrong zich in bochten de touwen braken niet De Maubert geraakte buiten zichzelve van woede Hij verloor alle bedaardheid Hij braakte a hnwehjke vloeken en verwenschingen uit knarsetandde en begon te gillen om hulp Camisard help I Camisard I de Clam meldt de Petit Bleu dat de minister van oorlog niet voornemens was Du Paty gevangen te nemen voor het Hof van Cassatie Maar toen de heer Krantz vernam dat Da Patj er over dacht een bezoek te brengen aan yn vriend Ësterhazy oordeelde hy het beter faem dató toe de gelegenheid te ontnemen De bekentenissen van Ësterhazy in de Engetsche bladen en de Matin zyn van te weinig belang voor de zaak om er op terug te komen BÖ den Duitscben Rijksdag is een out werpwet ingediend tot bescherming van arbeideverhottdingen in de nyverheid Maïyiden Iting heeft de regeering noodig gehad om dit wetje dat by de opening van den Hyksdag I was aangekondigd gereed te maken En het wordt ingediend aan den vooravond vaij den dag waarop de Ryksdag door het jaaj lyksche reces niet meer in staat zal zyn het in deze zitting te behandelen De coi servatieve pers spreekt daarover haar veriazing uit De Kreuz Ztg zegt dat het liet denkbaar is dat het even voor de sluitingj ingediende ontwerp den Eyksdag nog voor het reces kan bezig boaden Zelfs de eerste lezing wordt in deze zitting niet verwacht En de Deutsche Tagesztg is van nuening dat H t eerst in den naherfst ot in jpLwioter in behandeling zal worden genomen De Kreuz Ztg betwijfelt dan ook of het tactisch van e Begeering gehandeld is wanneer zy p r js stelt od de aanneming het ontwerp thans in te dienen En daaraan mag niet getwyfeld worden Het wetsontwerp behoort tot de lievelingsdenkbeelden va keizer Wilhelm De Eegeering die het op Verzoek van den keizer samenstelde mag niet verdacht worden by de indiening als bijfedaohte de hoop koesteren dat het wellicht een doodgeboren maatregel wezen kan i De vrijzinnige bladen zyn met het ontwerp al heel weinig ngenomen Zy sluiten zich aan by de woorden waarmede professor Lujo Brentano het oitwerp bestrydt Het ontwerp is ontstaah uit onvoldoende bekendheid met de toeetanden Wanneer de regeoring in plaats van dit ontwerp op te stellen een onderzoek bevolen had naar de oorzaken der werkstakingen n de laatste vyf jaren zou zy ia stede varj verscherping der strafbepaliagfn verz ichtipg ervan hebben voorgesteld Eh ik acht het op den weg dor liberale party liggende te pogen in dien geest de wetsvoordracht te w zigen Terwijl op de kamer van den baron het tooneel dat wij Inschreven hebben voorviel zie hier op welke wyze Carillon en Tourniquet hun tijd Ijesteedden l Met de onder des barons hootdkussen gevonden sleutel opende Can lon een groote kast die hij vond in de kamer naait het slaapvertrek van den baron Vuiig hoopte hy hierin het begeerde koffertje te vinden Deze hoop bleek ijdel De kast bevatte nteth dan allerlei kleedingstukken toiletartikelen enz iToch zal de buit hier zijn mompelde hij Öii zal zijn schat zooveel mogehjk m zijn nabyheid hebben willen hebben We moeten hier dus maar goed zoeken De beide maijnen begonnen alies onderste boven te keeren Behalve de Vast was er nog een klem kastje waarin huishoudelijke artikelen bewaard werden een pak oude kranten allerlei dingen die voor de goudzoekers niet de minste waarde hadden Het vertrek was uiterst spaarzaam gemeubeld zoodat het zoeken weinig moeite opleverde Hehalve m de twee bel gplaatsen waarvan wij boven spraken was er geen gelegenheid om iets van eenigen omvang aan het oog te onttrekken In een der hoeken stond evenwel nog een reiskoffer van hout miet een deksel van hallronden vorm Enkele kïeedihgstukken waren er achteloos over heen geworpenJ Carillon naderde deze reiskoffer schopte er tegen en onderzocht of dezelve gesloten was Zij WOB sloten eln aan de ileiitelring ontbrak Verspreide Berichten In de bijeenkomst gistermorgen gehouden door de ministers van ustitie oorlog marine en koloniën met min ster president Dupay is besloten dat de kruiser Hïax die op het oogenbük voor Fort de France op Martinique ligt onmiddelljjk Dreyfus zal gaan halen van het Duiveiseiland en hem zal terugbrengen naar Brest waar de gevangene tegen den 26en Juni zal aankomen Van daar wordt hy zonder verwyl overgebracht naar de militaire gevangenis te Rennes Zola is te Parys teruggekeerd Hy schreef aan deu procureur generaal dat het vonnis van het Hof te Vert ailles hem aan zyn domicilie kon beteekend worden Dreyfus door zyn echtgenoote telegrafisch in kennis gesteld met het rapport van BaïlotBeaupré en de conclusies van Manau heeft volgens de Figaro geantwoord dat hy met aandoening het uur der gerechtigheid begroet waaraan hy nooit getwyfeld heeft en met volkomen vertrouwen de verschynlng voor zijn toekomstige rechters afwacht ÏÜRKIJB Do Turksche regeering sloot onlangs een contract af met örieksche duikers om te laten zoeken naar de overblyfsels van oen Russisch adrairaalschip dat in 1770 in de haven van 1 chesmo gezonken was De duikers hebben succes gehad zy vonden niet alleen de verblyfplaats van het schip doch 12 000 gouden dukaten en 20 000 dubbele dukaten een aantal zilveren en gouden kunstvoorwerpen en andere schatten Na hun vondst aan de Tnrksche regeering te hebben overhandigd ontvingen zö als loon ongeveer i iO 000 gulden DlIITSCULAKD Toen voor een paar dagen bet echtpaar Behrens te Hamburg van een wandeling terugkeerde vonden zy in een vertrek van hun huis hun 14 jarige zoon doodgeschoten en naast hem een anderen jongen van een jaar 17 die nog een revolver in de hand hield en insgclöks dood was Men vermoedt dat de laatste aan den jongen Behrens zyn revolver heeft willen laten zien dat het wapen toen is afgegaan en den jongen doodelijk heeft getroffen waarop de andere uit angst zich zelf heeft gedood Onlangs gaf eeui student in de rechten te Miinchen blyk van ongewone scherpzinnigheid tot het qualificeeren van oen strafbaar feit het in Duitschland zoo veel bereden het sleuteltje ervan Du was evenwel een hinderpaal die iemand als Carillon in het minst met uit het veld sloeg Het ts een mooie koffer zeide hy tot Toorniquet ijammer dat het stuk moet Geef eens wat dat ik hem openbreek Ik heb een voorgevoel dat de aap hierin zit Tourniquet reikte zijn vriend een groot breekijzer aan Beiden hurkten neder bij de kist beschouwden ze een oogenbhk op de wijze als twfte werklieden die samen een lastig baantje hebben op te knappen dat al hun aandacht en vakkennis vordert Er wa thans met de minste gejaagdheid meer m hunne bewegingen geen zenuwachtige opgewondenheid Zy overzagen thans hun toe stand geheel en vreesden niets meer Cardlon wrong het ijzer tusschen het deksel en de koffer zelf dicht by een der scharnieren waarop het halfronde deksel draaid Hij dFukte vervolgens het emd van het ijzer dat hij in de hand hield met kracht naar beneden hef dekt l werd opgetild een der scharnieren had losgelaten Beiden sloegen de mannen toen hunne ruvrt handen aan het hout en met een ruk was hctjldeksel geheel verwijderd Ze werden m hun hoop hier het gezochte te vinden niet teleurgesteld In de koffer was het kleine handkoffertje Victorie nep Carillon gloire 4 notre dame de la victoire Het geld is ons rijk zyn Wordt vervolgd