Goudsche Courant, dinsdag 6 juni 1899

mochten hem geworden en nit de meest treffende waarvan wij inzage kregen bleek van werktijden met name in Rotterdam waarvan men zoo men t wist niet alleen verbaasd zou staan Toaar zelfs van zou gruwen Het confidentieel karakter dat die brieven dragen belet ons daarop nader in te gaan maar wjj vertrouwen dat men ons wel op ons woord zal gelooven De steller der advertentie nu gelooft zeer zeker en terecht dat daarin verandering te brengen is als zoowel bedi nden als patroons welke laatsten werkelijk niet allen voor hun plezier een dergeljk exploitatiesysteem volgen zich in massa tot de regeering wenden Daarbg zweefde hem voor oogen een voorbeeld voor kort in Duitschland gegeven waar door het nationale verbond va handelsbedienderi een verzoekschrift biJ den Bondsraad werd ingediend met 47000 handteekeningen waarin werd aangedrongen op een gelijktgdig sluitingsuur voor de winkels Onder die handteekeningen waren er 11260 van patroons afkomstig In Hamburg alleen kwamen op de 7739 onderteekeningen 2711 voor van patroons W8 gelooven met den steller der advertentie dat een dergelijke indrukwekkende petitie zeer zeker ook in ons land mogeljk is en tevens dat voor zulk een aandrang de regeering niet doof zou kunnen blijven In h t belang der betrokken mannelijke en vrouwelijke bedienden en dat der patroons zelf zal het dus zeker zijn indien zjj zich bij de beweging aansluiten waartoe alsnog gelegenheid bestaat door bemiddeling van de Nederlandsehe KioskenMaatsch te Rotterdam onder No A 75 Het hoofdbestuur van de Vereeniging van Hgofden van scholen in Nederland heeft een adres gericht tot de Tweede Kamer waarin aangedrongen wordt op ongewijzigde aanneming van het wetsontwerp op den leerplicht met name wat betreft het daarin opgenomen verplicht herhalingsonderwijs en tevens het verzoek dat in de wet een artikel worde opgenomen hetwelk den onderwijzers een behoorlijke belooning waarborgt voor de meerdere diensten die van hen zullen worden gevorderd De kans van slagen tot oprichting van een Centraal Bureau voor Sociale adviezen waaromtrent sedert December herhaaldeljk werd vernomen schijnt thans aanmerkelflk grooter geworden te z n Wel is waar is het jaarljks benoodigde geldbedrag nog niet geheel gevonden doch het voorloopig bestuur is er in geslaagd eenbü uitstek bekwaam man bereid te vinden als directeur van het bureau op te treden Naar uit goede bron wordt vernomen heeft prof mr M W F Treub zich op verzoek van het voorloopig bestuur daarvoor beschikbaar gesteld Deze goede tijding zal zeker voor velen een spoorslag zijn zich alsnog biJ de nieuwe Vereeniging als lid aan te melden adres dr 7 C Eringaard te Delft en dit wel zoo spoedig mogelijk daar om verschillende redenen vóór 15 Juli a 6 de beslissing over de verwezenlSking van het plan vallen moet De tp is misschien niet zoo ver meer verwperd dat electriciteit in hoofdzaak de beweegkracht op spoor en tramwegen zal Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcb OOUDA HOTTIEBIMtIo nnt ILIl li lS 19 8 1 88 8 11 8 88 8 48 B4 10 49 11 11 SS 11 8 $ ll SS U 4 11 61 U 9 1 1 7 1 14 1 88 8 40 80 7 88 1 10 11 80 9 48 lO lS Of l i treiiin liJB Zondag Uuii is Diudig alugnl ntogrbUlitlan not 8 bl nibüglau Ugiii eiiMon molitp i AUiim 1 o kl Jt bglutaltn W E0TTEBDAM 90DDA tis Ton UÜ87 t8 4S 40 1 18 7 87 6 16 5 86 11 85 1 68 l 40 10 1 10 9 10 86 10 48 10 17 1 7 68 8 4B 5 85 11 11 54 1 0 11 84 1 18 7 41 08 8 14 s700 10 0 Allaeo Ie M 8o Uiue eitn bettlei c Itailtetief o dei loo ku niet gotekeid orden fi Hollandidie ifooT OOIJDA OIN y 1 08 1 01 1 14 8 48 4 18 4 65 5 85 1 1 11 1 80 1 48 8 41 4 15 4 4 5 87 5 66 5 4 6 15 7 17 7 89 7 6 t lO 8 1 9 18 10 18 10 81 10 40 H 10 18 8 11 10 17 86 E 10 8 6 15 6 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 6 4 0 10 44 10 68 11 07 11 16 g l8 9 67 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 65 lO t 11 45 1 9 86 10 16 in 10 11 10 17 10 8 V0 4S 10 4 5 80 B ll 7 00 6 18 6 80 6 8 6 00 6 60 7 87 4 09 4 10 4 45 4 18 4 40 4 51 4 87 5 01 5 11 11 17 11 86 ll n 8 85 1 08 7 10 7 46 11 67 11 08 19 87 03r 9 97 10 18 H ik t i Vii ï 8 w i m ae i i f O O u I A A MsreaoAii oH M 8 17 8 1 0 57 11 08 4 O s 1 18 10 80 W 00 Aiiut W 8 01 06 10 16 l l 48 18 67 4 87 6 87 16 10 08 11 87 II 6 AnuLO 8 19 10 10 80 108 1 10 111 8 8010 18 1161 11 07 01 l h yi I K 8 U H l vioe nnk R UU 10 57 18 00 l 40 9 10 8 17 4 81 6 47 ll u 8 87 T lO ll jj 8 48 8 84 7 18 8 48 L ll tl 8 08 8 50 5 04 6 18 40 7 3 5 r 7 K4 8 88 8 68 9 80 10 81 11 48 r V m t f 8 1 05 8 10 9 06 11 16 9 81 8 48 4 45 6 10 7 4 M Ami W 7 10 8 16 9 1 11 80 8 08 4 00 6 00 0 86 1 00 10 0 noiidi 1 09 v li lil O 11 61 8 56 4 47 6 4 7 49 8 4 11 O Utrnhl 6 17 t S6 7 88 8 80 8 49 9 90 10 15 10 88 11 38 11 0 1 87 3 08 8 0 3 59 4 48 5 38 6 41 6 63 7 58 9 19 10 00 10 84 11 65 1 7 4 1 7 11 4 10 64 7 81 4 10 88 WoorOoB 6 1 6 6 Oudow 6 80 7 08 8 18 10 4 11 86 4 81 t l t U 7 17 IM M M 6I 1 6 11 U 11 11 11 61 8 40 6i 4 48 5 U 10 7 11 1 61 l lO OI U U 11 10 rechtermk stokpaardje Crimen laesae majestatis of maj steitsschenniB Een werkman had namel k een baste in gipe van koning Lndwig II gekocht doch deed onderweg een paar vrienden lop zoodat b j niet brandschoon meer w toen hj de beeltenis van den koning in ionderden stukken op de asphaltbestrating liet vallen Daar het altp een troost schfljit te zijn in een dergelqk geVal door het aajneenpassen der stnkken nog eens te zien tioe het geweest is begon de man dadelijk de brokken van Lndwig n op te rapen echteil niet zonder eenige krachtige woorden uit dei mond te laten vallen Niemand kwam daarbij op de gedachte dat deze woorden voor mt onschnldig hoofd van Lndwig II bestemd waren behalve een student die daar juist pasjseerde Deze schrandere zoon van Themis zocht in allerijl een politieagent op om den boqsdoener te doen arresteeren Het publiek en in t bijzonder de vrienden van den man dje het verloop der zaak nauwkeurig wisten trokken partij voor den arrestant en toen de agent van politie voor deze overmacht zwichtende zich verwflderd had diende een net gekleed heer den student een paar flinke muilperen toe welke hem door alle omstanders van harte werden gegund BI NNENLAND Hot Rott Weekblad bevat het volgende over Arbeidspn Rusttijden hetwelk wij gaarne overnemen BS herhaling i is door onzen medewerker de heer v D in zijn Sociaal Overzicht het aanhangige wetsontwerp op de arbeidsen rusttpen ter sprake gebracht het laatst in ons nummer Van 13 Mei naar aanleiding van het verslag door de afdeelingen der Tweede Kamer daaromtrent uitgebracht Daarbfl konden lok gememoreerd worden de bezwaren die bj vele leden bestaan tegen de beperkte strekking van ïet ontwerp Dat dit gebrek ook gevoeld is bniten de Kamer kan wel blijken uit een advertentie die een paar maal in ons blad is voorgekomen waarin allen die van meening waren dat het een leemte in het ontwerp is dat daarin niet waren opgenomen de mannelijke zoowel als vroufvolijke bedienden in magazijnen winkels enz worden opgeroepen om aan den steller hun naamkaartje te zenden bij wijze van adhaesie om daarna gezamenlijk maatregelen Ie beramen om zoo mogelijk deze rubriek nog in het ontwerp op te nemen of op andere wijze in de te dien aanzien bestaande minder wenschelQke toestanden verbeterifig te brengen Wij wenschen met een enkel woord die poging te ondersteunen Hoewel de steBer der advertentie gemeend heeft zich voorloopig op den achtergrond te moeten honden is het ons desniettemin bekend dat hij een winkelier is die zelf tal van bedienden onder zich heeft en reeds meermalen daadwerkelijk heeft bewezen dat hö zooveel mogeiyk wenscht mede te werken om het lot van die allen op het gebied van lange werktijden zooveel mogelijk te verzachten en daarvoor geen flnanciPele opofferingen heeft geschroomd W B 9 01 1 45 8 8t t C8 19 I 7 80 7 88 8 1 door 7 87 Ooudl Uoordreoht Ni awerV rk 7 84 Oapelle 7 41 Roltwrt iti M 0 80 7 0 RotterdjmD P Botterdam B 8 11 Botlerdam Beur Rotterdsm D P Eottaidam M Oapella Niouwerkirk Unonlrflcht 4 48 6 45 4 58 6 88 5 04 e eo 5 11 14 8 17 l SO 6 10 fl 7 88 8 09 8 43 8 18 7 87 9 00 7 18 K O g Ol 9 I 8 U7 85 SilO 9 98 Qondi Ze liliui ii Mo rk p l i 8o lerme r Z gw rd Voorburg Higfc 6 41 5 48 e o 6 18 6 14 H M Voorburg Zostorni ZosrwMrt Zsnulimi Mooro Ghnid 6 8 7 tl 7 47 w d 07 Uoudl Oadtir Wo rd mrMhl 6 18 6 84 7 1 8 10 6 86 5 48 6 08 8 14 Ooild Seen wonder dus dat hij deze gelegenheid wil aangrijpen om bij de wet de positie der winkelbedienden dragelijker te maken Eoeds talrijke bljken van sympathie met zijn streven wezen Engeland en Amerika vooral zjnde lauden waar het krachtigst in deze richting gearbeid wordt en waar het stelsel van electrisehe spoorwegen op groote schaal is ingevoerd terwijl men er elders slechts op kleinere trajecten de proef mee nam De nieuwe lp die nu weer tusschen New York en Philadelphia ontworpen is is bjv 136 kilo meter lang volgens berekeningen zal deze afstand door den electrischen trein in 36 minuten doorloopen worden wat dus op een snelheid komt van 270 kilometers per uur Elke trein al uit 5 wagens bestaan Op een ouderlingen afstand van 13 kilometers zullen langs den weg signalen worden geplaatst elk met een electische inrichting met een vermogen van 80 000 tot 45 000 paardenkrachten De kosten worden op 480 millioen gulden begroot gespecilieerd als volgt 70 mUlioen voor aankoop van gronden 250 millioen voor den aanleg van den weg 65 millioen voor de electrische stations en het rollend materieel en 95 millioen voor algemeene kosten schaden en interesten Elke kilometer van den weg komt dus gemiddeld op 3 i millioen gulden Om deze enorme uitgaven te dekken heeft men berekend dat er jaarlijks 73 millioen reizigers langs den nieuwen weg vervoerd zullen moeten worden Men gelooft evenwel stellig dat het aantal reizigers veel grooter zal zp langs deze baan waar met de grootste ooit bereikte snelheid 270 K M per uur zal gereden worden terwyi de snelste spoortrein nog geen 100 K M per uur aflegt Ter voorkoming van teleurstelling wordt het navolgende onder de aandacht van belanghebbenden gebracht in elke gemeente waar infanterie of ves tingartillerie garnizoen houdt wordt gelegenheid gegeven tot kosteloos ontvangen van voorbereidend militair onderricht indien daar ten minste 10 jongelieden tusschen den leeftijd van 16 en 24 jaren de lessen wenschen te volgen in elke andere gemeente wordt die gelegenheid insgelijks opengesteld wanneer daar ten minste 20 jongelieden van den vermelden leeftp aan de oefeningen wenschen deel te nemen het onderricht beoogt in het algemeen versterking der volksweerbaarheid en wordt gegeven van ongeveer haU October tot 1 Maart wekeiyks gedurende ten minste 8 uren Allen zoowel adspiranten voor het reservekader als andere jongelieden die in den aanstaanden winter aan dit onderricht wenschen deel te nemen 1 moeten zich v66r 1 Juli e k hebben aangemeld en wel in de bovenbedoelde gamizoensplaatsen ten bureele van den commandeerende officier der infanterie of der vesting artillerie in de andere gemeenten bü den burgemeester zjj die gedurende 2 achtereenvolgende winters met goeden uitslag aan het onderricht deelgenomen en voor de militie geloot hebben ontvangen een getuigschrift model W dat uitzicht geeft o a om als milicien te wor 4 48 4 85 6 08 5 09 6 18 4 1 1 4 8 4 4 16 4 05 4 87 4 47 4 54 5 11 4 14 6 07 1 05 1 44 8 61 1 54 1 01 1 08 1 14 1 83 1 11 1 4E 8 00 1 86 1 41 1 66 1 06 1 17 S 14 817 11 00 6 05 8 86 8 86 10 8 10 48 10 K6 1 16 11 3 1 De adspiranten voor het reservekader om het getuigschrift model F te verwerven dat gevorderd wordt om tot eene verbintenis voor dat kader te kunnen worden toegelaten den ingelgfd bg het korps en in het garnizoen hunner keuze uit dit laatste voVgt dat lotelingen der lichting 1900 het bedoelde getnigschrift kunnen verwerven indien zj in Februari het bewijs van toelating tot de lessen van het 2e oefeningsjaar ontvingen en dat lotelingen voor de lichting 1901 daartoe met goeden uitslag moeten hebben deelgenomen aan het onderricht en in den aanstaanden winter en in den winter van 1900 op 1901 Het bezit van het bewp van toelating tot de lessen van het 2e oefeningsjaar ontheft niet van de verplichting om zich als hierbovenbedoeld aan te melden vóór 1 Juli a s Naar men verneemt zullen de zeebadeu te Schevenmgen aanst Woensdag worden geopend Met de voorstelling in een paar vorige berichten gegeven als zonde de tterdamsche bank zp opgelicht voor een bedrag van f 15 000 stemt hetgeen wiJ dienaangaande nader vernemen niet overeen De eigenl ke toedracht van het geval hipt deze te zp De Rotterdamsche Bank is hier ter stede een vaste correspondente van een bankiershuis te Braila en Boekarest Worden door dat huis wissels op de Rotterdamsche Bank afgegeven dan geschiedt dit door middel van cheques die vooraf worden geadviseerd door het bankiershnis met vermelding van nummer bedrag en order van de cheque Voor die adviesbrieven gebruikt het bankiershnis gedrukte formulieren welke door de firma worden geteekend en die zij verzendt in couverten waarop het adres der Rotterdamsche Bank is gedrukt Op volkomen regelmatige wjze was nuin de vorige week door het bankiershnisde Rotterdamsche Bank geadviseerd dathet op de Bank eene cheque van f 15 000 had afgegeven en deze cheque is Zaterdagden 27en Mei aan de kas der Bank aangeboden door een Fransch sprekenden vreemdeling aan wien het bedrag werd uitbetaaldnadat hij zich door overlegging van eenbnitenlandsch paspoort had gelegitimeerd Een viertal dagen later seinde het bankiershuis dat de cheque waarvan het nummerhem bekend was niet moest worden uitbetaald omdat de adviesbrief vervalscht zouzp Op het telegrafische verzoek van de Bank om inlichtmg waarin die vermeende vervalsching zou bestaan opdat de justitie ermede in kennis kon worden gesteld is nogslechts eveneens per telegraaf alsantwoord bekomen dat twee personen wiersignalement overeenstemt met dat van denpersoon aan wien de cheque bjj de Rotterdamsche Bank is uitbetaald cheques haddengeïncasseerd te Parp Londen Antwerpenen Rotterdam waarvan de adviesbrievenvervalscht waren Dat de cheques zelvevalsch zouden zp is nog door niemand beweerd en het bankiershnis te Braila enBoekarest zelf wilde eene premie uitlovenvoor het arresteeren van de beide bovenvermelde personen Derhalve bieschouwt dat bankiershnis zich zelf als de benadeeldepartij N R Ct 8 17 8 8 10 98 10 S7 11 1 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 8B 8 08 8 10 8 17 8 16 P 8 80 10 47 I1 4i fl HoU J 4 Spoa 10 1 l 9 68 10 08 16 15 9 58 10 18 6 17 6 97 6 84 6 41 8 4 10 49 8 18 8 10 11 1 10 80 8 66 7 5 48 4 10 08 10 18 8 88 ll 10 15 7 41 10 5 Oemoedsbezwaren Een persoon te Zeist die zich moest aangeven voor de rustende schutterij kwam op de secretarie vertellen dat hj zich niet wilde aangeven omdat hij niet alleen tegen het dienen bij de schutterij maar ook zelfs tegen het aangeven gemoedsbezwaren had Het eigenaardige van het geval is dat deze persoon reden van vrptelling heeft en alzoo toch van den dienst zou worden vrij U D Gemengde Berichten Bö het spoorwegongeluk te Vlissingen hipt nog omgekomen te zp eene jonge dame Het lp werd gevonden bjj de opruiming van het verbrpeld materieel De dame zat met verbrgzelde beenen tusschen de kussens in het ineengedrakte postrfltnig waaraan eene dames coapé eerste klasse vast was Op haar lp lag een massa hout en ijzer vandaar dat het eerst onzichtbaar was De identiteit der dame is niet bekend Vermoedelp is zij eene Zwitsersche Van andere zpe meldt men dat de op zoo versclfrikkelpe wSze omgekomen reizigster gebleken is te zp frftulein Hoth Er is een merkwaardige nieuwigheid in den handel gebracht namelijk paraplnies en parasols met losse overtrekken Het overtrek is met knoopjes aan het onderstel bevestigd en kan op gemakkelijke wpe in enkele minuten worden afgenomen of er opgebracht Zoodoende kunnen de overtrekken worden afgewisseld Is er een vlek op gekomen of is het op andere wpe onbruikbaar geworden of past het niet bij een bepaald toilet dan heeft men het maar los te knoopen en door een ander te vervangen Ook in andere gevallen levert deze uitvinding niet geringe voordeden op men denke b voorbeeld aan de veranderlpe weersgesteldheid aan het gebruik van parapluie of parasol op reis enz Wie gewoon is parapluie of parasol nu en dan nieuw te laten overtrekken om niet in de uitgave voor een nieuwe te vervallen heeft voortaan slechts een nieuw overtrek te koopen en spaart dus kosten De practische uitvinding is te dankeu aan Buitsche fabrikanten Bij ons te lande schpt zj nog onbekend te zp Hnisvrouw De Midd Ct meldt nader omtrent het drama te Koewacht tot aanvulling van het kort bericht van eergisteren Het parket nit Gent en de verdachte M stapten Vrpagvoormiddag te negen uur aan et station te Stekene af waar een massa yolk bpen was gestroomd vooral omdat tvier gendarmen te paard van 8t Nicolaas reeds van 7 uur af zich daar bevonden ieenende dat het parket met een trein op Mat uur zou aankomen t Op den weg naar Koewacht begaf het parket met den verdachte zich in een paar woningen waar M op 13 April met de vermoorde vrouw moet gezien zp Hierna ging men naar een bosch op een paar minuten afstand van de gemeente Koewacht waar naar beweerd werd eenige weken geleden een plas bloed en een veer van een vrouwenmuts gezien is Tpens het onderzoek werd het bosch door Me politie afgezet e Vervolgens werd M naar Koewacht gefibracht en onder toeloop van een talrpe menigte het huis van M bereikt Daar werd de verdachte gehoord evenals een tientul getuigen De woning van M in het dorp Moerbeke Koewacht ligt vlak tegenover het huis waar ai n moeder en twee zusters wonen en hij kon niet nalaten bü het instappen en het Verlaten zjjner woning even een van hevige ontroering blp gevonden blik op zijn ouder Iflk huis te werpen Tpens het verhoor dat tot vier uren duurde verzocht M met aandrang dat zpe f moeder of een zper zusters biJ hejp zou worden toegelaten Deze reeds zoo zwaar geschokte menschen hadden evenwel bezwaar fom aan het verzoek van haar zoon of broeder 4e voldoen i De verdachte blflft stokstijf ontkennen Ijgchuldig te zp en verdedigt zich krachtig f tegen alle mogelpe onverwachte aanvallen Nu eens was hiJ tpens het verhoor in een zenuwachtige stemming en min of meer op gewonden dan weder was hij kalm en bedaard STADSNIEUWS GOUDA 5 Jnni 1899 De voornaamste H H Kleederbleekers alhier hebben eene Vereeniging opgericht ter behartiging hunner speciale belangen en z n als onderafdeeling van den R K Gildenbond toegetreden Gisteren had de stemming plaats voor itunrsleden van de R K Volksbond afd da uitgebracht werden 222 stemmen van onwaarde 9 volstrekte meerderheid 207 Gekozen werden de heeren A J van Vliet met 180 H J A van Roopn met 172 J Kasbergen met 148 P T Honings met 139 J Steenland met 135 J A Donker met 134 C H Koemans met 127 P A J Nelissen met 124 en B J van Raajj met 110 stemmen Gisterenavond werd de volksvoorstelling gegeven van Franchemont de Marskramer De zaal was evenals Vrpag bpa geheel bezet Het spel en de zang waren onberispelp het publiek amuseerde zich uitmuntend dit bleek ten duidelijkste nit het aanhoudend handgeklap na elk bedrijf niet alleen maar ook na verschillende passages die in de bedrjven voorkwamen Het comité zal indien Woensdag de zaal weder zoo goed bezet is bepaald een flinke som kunnen afdragen voor het zoo schoone doel Ons werd van andere zpe een verslag toegezonden dat wij gaarne hebben geplaatst Zaterdag werden aanbesteed de onderhoudswerken van den Polder Bloemendaal Ingeschreven werd doorJoh Vermeer te Hekendorp voor f 1547 C J Koot Gouda 1490 G V Otterloo Waddingsveen 1400 P A Bnrghout Gonda 1395 P J Madenkelle te Waddingsveen voor f 1395 F V Leeuwen te Waddingsveen 1280 G de Ruyter 1273 W A Verbruggen te 1190 H Kooren 1101 Naar aanleiding van het spoorwegongeluk te Nieuwerkerk op Zaterdag 27 Mei waardoor een gedeelte van trein 203 derStaatsspoor door nalatigheid van enkele beambten in de Ringvaart van den Zuidplaspolder reed waren Zaterdag de rechter commissaris mr H R A Boonen en de substit offlcier van justitie mr P de Josselin de long beiden uit Rotterdam ter plaatse aanwezig en werden verschillende spoorbeambten gehoord en nota genomen van de betreffende instruction in zake de bediening der seintoestellen in verband met het openen en sluiten der brug over de Ringvaart Moordrecht 5 Juni Gistermorgen is alhier een kind van 3 jaar in een onbewaakt oogenblik in de wetering gevallen Zoodra men het bemerkte werd het nit het water gehaald doch ongelukkig was het leven reeds geweken De bedroefde vader en moeder van het kind waren den vorigen avond uit Rotterdam gekomen om hunne ouders alhier te bezoeken Van zekere schipper Torken bpenaamd de Turk is eenigen tp geleden uit Waddingsveen gemeld dat zpe vrouw met wie hij in dronkenschap leefde was gestorven en hij toen een paar nachten naast het lp had geslapen In niet te beschrpen onreinheid is hij de vorige week in deze gemeente gekomen Na een paar dagen in een hooiberg te hebben doorgebracht is hü van gemeentewege door 2 of 3 man gereinigd en van andere kleederen voorzien Zp eigen plunje heeft men verbrand Toen werd hij in een afzonderlp staand huisje gehuisvesd en verzorgd Zp lichaam scheen echter reeds te veel te hebben geleden want hiJ is kort daarop gestorven en Zaterdag j l is zp lyk alhier op kosten der gemeente en der R K Kerk begraven oobbespondentie In ons verslag van Franchemont de Marskramer zp een paar fouten blpen staan de lezers znllen wel begrepen hebben dat voor duel duet en voor Lise Ponpet lAie Toupet moest staan R p Franchemont de Marskramer Gisterenavond heeft er weer een opvoering van Franchemont de Marskramer operette in drie bedrijven van Mart Schuil plaats gehad De zaal was zeer goed bezet Als een Zoilur een kritiek nit te oefenen ligt niet in onze bedoeling We weten wel dat het alles slechts liefhebberij en voor een liefdadig doel is We hebben genoten gisteravond veel genoten Hoe meesterlp speelde vaêr Michot zp rol Zp eigenaardige manier van zeggen en zijn mimiek wekten vaak bü het publiek de lachspieren op Ook waren goed in hnn rol Franchemont vrouw Dupins Constance en Marie Jean Antoine Prachtig was in het eerste bedrüf het lied van vaêr Michot Het koor kwam hier uitstekend tot zju recht Ook de ariette van Constance werd mooi gezongen Verder bekoorde ons het duo van Franchemont en Constance De karakters werden hier zeer goed weergegeven Aardig was ook het menuet van Michot Het 2e bedrüf De grootste rol hadden hier wel in Marie en Franchemont Franchemont zong goed De mimiek had hier wel een weinig beter kunnen zpn De bullade van Marie werd verdimsteljjk gezongen Bet contrast tusschen de beide zusters kwam zeer goed uit Marie die ernstig was en aan de toekomst dacht en de lichtzinnige vroolüke Constance Het 3e bedrüf werd weer opgevroolükt door den ouden Michot In dit bedrüf waren ook goed Constance vooral haar mimiek Antoine Marie en Jean Het koor was het geheele stuk door vrü goed Indien de operette soms nog meer opgevoerd wordt hetgeen van harte te hopen is wenschte ik evenwel een heele kleine opmerking n 1 dat Marie een weinig harder moet spreken Haar lief stemmetje ging soms geheel verloren Nu nog iets We hebben na afloop van elk bedrüf ja zelfs na elke seine gehoord dat het publiek losbarstte in klappen en schreeuwen zoo mooi vond men het Het was mooi Werkelük ik herhaal het nog eens We hebben veel genoten Maar zou het niet mogelüK zün dat zoo iets in Gouda stand hield f Zangers en zangeressen zün er genoeg een strükorchest is ook wel te vinden een Overige dirigent P Wel die kennen we reeds Een woord van hulde vooral aan hem den heer Spaanderman Hü had voorwaar een lastige taak Eveneens een woord van hnlde aan den heer Beusekamp die de operette zoo artistiek heeft geaccompagneerd en aan den heer van Dissel die zün taak als regisseur zoo uitstekend vervuld heeft HENRI Rechtzaken Vrüdag namen in de bank der beschuldigden der Amsterdamsche rechtbank plaats C van B aannemer en zjn zoon Adriaan beklaagd van valschheid in geschrifte Aan van B werd ten laste gelegd dat hü valschelÜk in een contract dat hü gesloten had met de firma Wiegerink en Terwindt te Amsterdam ingelascht heeft een claubule waarin deze heeren verklaren aan hem f 10 000 schuldig te zün Beklaagde s zoon Adriaan heeft deze clausule op last van zün vader geschreven Van B ontkende pertinent de clausule er bügevoegd te hebben en de heer Terwindt verklaarde even stellig dat hü beklaagde niets schuldig was Niet minder dan 23 getuigen werden gehoord De deskundigen die den inkt waarmede het contract geschreven was onderzocht hadden verklaarden dat op de plaats waar thans sprake was van de schuld vroeger andere woorden hadden gestaan die langs scheikundigen weg waren nitgewischt Het O M noemde in zün requisitoir als punten van vervalsching lo de tusschenvoeging n4 de tcekening 2o de wegname van woorden en van datum 3o de tusschenvoeging boven de onderteekening nl Amsterdam 15 Jnni 1897 Eisch tegen den vader 2 jaar en tegen den zoon 4 maanden gevangenisstraf 360steStaats loterij 5e IClaseo Trokking ran Mtumdag 1 Juni No 59 8 l OOO No 18859 an 80586 iedn 1000 No 885 11091 UIU m 19877 isdor 400 No 617 SOO No 11846 13837 15802 18116 on 10568 ieder 100 Prijzen van 70 80 9957 5999 luUO 1U906 18581 16447 WOU 188 8898 98 8083 60 18687 58 45 80 506 6819 88 11016 18828 18611 89 45 7 5417 8445 66 96 16168 ISOM M 1714 86 853i 11120 13919 16855 64 Si 91 76 56 89 14009 16906 73 88 2923 5584 8718 11617 14195 26 19 08 99 78 26 84 9 83 66 6 580 3091 39 8866 11871 14256 17108 84 616 208 74 78 UOOO 14340 14 19389 986 49 84 8974 19201 14 79 42 19486 1007 8493 5620 9000 84 14816 1 4t0 19562 68 65 68 7 46 88 17547 19601 93 8557 88 9144 84 93 36 69 99 8681 iO 9237 91 14916 99 f 1128 8786 84 9426 12378 80 17631 19913 88 84 8H 48 78 94 69 40 se 8974 6962 85 76 16009 17706 90077 46 79 64 9500 12429 43 47 i016 1 67 4097 6084 37 39 15212 87 20209 1895 4285 6165 617 1 15317 17875 20369 1417 89 6323 97l 8 12519 21 17901 98 71 80 6456 10083 12641 15459 87 20456 1552 4314 6 31 62 43 15503 18014 9D 1629 19 71 7 53 41 68 20 6 1788 4685 6847 10118 1 866 15611 18201 20600 1975 4695 6941 22 12906 38 38 47 2081 47 8 60 5S 28 16786 18429 72 42 4888 7078 1021 71 73 18620 90729 54 4985 7116 lOSS 130 3 15960 18606 3 86 50 31 10648 7 1597 26 6 8166 6190 7568 1074113881 84 88 81 71 6209 76 44 lS4n 16081 18750 90875 85 88 7756 10868 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Juni 1899 Vette Ossen en Koeien goeden unvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 35 se kwaliteit 32 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 8 ae kw 35 3e kw 33 cent per half Kilo Vette Varkens groote aanvoer ie kwaliteit 16 ae kwaliteit 16 3e kwaliteit 15 cent per half Kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel was in Vette Runderen en Kalveren stug iets lager in pnjs Schapen en Lammeren veel minder Varkens slecht NIEUWE MESSTOPPEII bij A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o QOUDA Teleillioon Hia 31 Beurs van Amsterdam Slotkr 87 8 JUNI NlMELi Uort Ned W 8 dito iliio liru 8 ililo dito dito 3 HoNOiE ülil Oouill 1881 88 Italii lottohnjftng 1862 81 5 OosTlKK Obl in papier 1668 6 dito in lil erl898 8 PoBTUOiL Obl met coupon 8 dito ticket 8 RutuND Obl Binnenl 1894 4 dito Oecona 1880 4 dito bi Bolhl 1839 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SPiKJl Perpet chuld 1881 4 TIUKIU Gspr Oouï leen 1890 4J Ge leeuing sene D Oro leemn aerie G Zdid Apb B p V oblg 18915 illiioo Obl Buit Scb 1890 6 ViNtZDiu Obl 4 onliop 1881 AxniIDAK Obligation 1896 3 BonniAll Stad leen 1894 8 NlD N Afr H nJela aaud Arend b T b My CerliScaten Deli Maatschappü dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Voratenl Hand Dr Hjpotheekb pandbr S i Nederlandiche baak aand Ned Hanilelmaatiob dito Vtkr 961 lolV 8v 98V 8V 103 i 61 7 8 98V 106 101 101 8 V lOlV 1011 6V 746 607 108 651 8 9041 54V N W It Pac Hvp b pandbr 8 100 Eott Hypotheekb pandbr S 100 Ulr Uypotlieokb dito 8 981 OoarlN OiHt Hong bankaand t RusL Hypotheekbank pandb 4 Ahibika Ëqitt hypoth panilh 5 90 88 57V 6 V 561 sy 1 104 66 105 14 l l Mai L a ft Lien cert I 82 N n Holl U Spoorw Mij aand 1181 Mg tot £ xpl T St Spv Band 118 Keil Iiid Sfioorwegm aand I 820 Ned Zuid Afr Spm aand 6 il5 dito dito ilito 1891 dito 6 100 iTiU Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 571 Zuidltal 8p mï A H obl 8 69 HoLi N Wambau Weeoen aand 4 160 R08l Gr RuM 8pir Mg obl 4 Baltiache liito eand Fa towa dito aand 5 Ivang nomlir dito aand 6 106 Knrik Gh AH w 8p kap opl 4 10 dito dito oblig 4 f 100 AmwiA Cent l ac 8p Mï ol l 6 88 Chic i North W pr C ï aand 144 liwditoWin Bt feter obl 7 j 1401 Peorer b Bio Gr Spm eert v a Illiooia Central obl iu gond 4 i Louiiv U NaahTÜIi üert v aand Meiiro N BpT M Ie hyp o 6 Mlsa Kanras r 4pCt pref aand N York Outavo b Weet aand i dito Penn Ohio obhg 6 Oregon Calif lo hyp in gond 5 8t Paul Minn Manit obl 7 On Pao Hootllin oblg 48l dito dito Line Col Ie hyp 0 5 OillADa Can South Chert nd 6 y i C Ball It Na Ic h d c O Amiterd Omnibu Mij aand 1711 Botterd TrBm e Maalt sand 100 NlD Stad A m terdam aand 8 107 Stad Bolterdam aand 8 00 BlLGiI Btad Antwerpen 1887 1007 Siad BruBiel 1886 i l 100 Hom Theiis Begullr Gmelaoh 4 116 OüBTin Slaalaleenig 1860 6 1 118 K K Oo t B Cr l880 8 BrAHII Stad Madrid 3 1868 85 i NtD Ter B z ATb Spoel eert 119 MAiliTELS TAIL OH MADES Mantel Costnme Klousen laponstoffen in groote verscheidenheid en Concurreerende prijzen D iSAfllSOJII GOUDA ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon A vis VLIET geb Vbehbo GoODA 5 Jnni 1699