Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1899

No 7906 Woensdag 7 Juni 1899 38ste Jaargang mmm mmmi J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ito h9 ADVERTEN lEN worden geplaatst van 1 S regels è 50 Centen iedere regel meeri i Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No H9 De üitg aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEIN Heden trof ons wederom een gevoelige en onvergetelijke slag door het overlijden van onze eenigste lieveling en Znsje UElfilKA mm U BRUIN in den aanvalligen leeltgd van ruim 8 jaar Zij die de overledene van nabij gekend hebben zullen ons verlies in Haar naar waarde weten te schatten R C DE BRUIN D J DU BRUIN Fesbet I PB BEIJIN Goi Di 5 Juni 1H99 Heden overleed onze geliefde Dochter Catharina Saartje na een lijden van drie weken in don ouderdom van 18 jaar A KOPPENDRAIJEB W KOPPENDRAUEE VAS Leeuwen GotiDA i Juni 1899 Eenige Kennitgeving H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten EAAEWEBKEIT OuderwlJzcre § of Onderwijzer ÖEVEAAGD om tijdelijk een meisje van 10 jaar onderwijs te geven in de vakken van het L O Eventueel ook JPr Bng en Duitseh In of na do schooluren Brieven by den uitgever van deze Courant onder letter G Een WINKELIER vraagt een net PERSOON om een paar dagen per week de boeken hij te hoHden Brieven franco motto boekhouden bureau Tan dit blad Gedeponeerd SS rnnsch HoUuulicht Mbrtén Handelsmerk ü Catvé Dctfl DelftscheSlaolie J 1 7A1I1E7AM1T Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt ïich beleefd aan voor het LEVEREN on MAKEN van Heereii eM Kliiderkleedliis tegen de meest concttrreerende prijzen tff Zie de Etalage TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 GouDi Druk van A BRINKMAN Zn Blijkens akte den 3 JUNI 1899 ten over staan van den Notaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda verleden is i tusBchen de ondergeteekendcn LEENÜEET DIRK KEUS en J0HANME8 TKEODOBUS LUDWIG WITHOF KEUS kooplieden wonende te Gouda aangegaan eene Vennootnehap betrekkelijk den handel in Kan en hetgeen verder met gemeenschappelijk overleg zal worden goedgevonden De firma dezer Vennootschap zal zijn C KEEKHOF en Co Zij is gevestigd te Gouui reeds ingegaan den 1 JUNI 1899 en aangegaan voor den tijd van i y jaren om na afloop daarvan telkens voor één jeuir te worden gecontinueerd De heide Vennooten hebben het recht na den 1 JUNI 1904 de Vennootschap te doen eindigen op den 1 JUNI van elk jaar mits den medevennoot daarvan minstens zes maanden te voren behoorlük kennis gevende Do Vennooten zijn beiden tot de teekening der Firma in Zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zij zullen voor de Vennootschap noch onder hunne bizondere handteekening noch onder die der Firma geldleeningen mogen doen of zich als borg verbinden Ingeval zulks noodig mocht worden bevonden zal dit onder de bizondere handteekening van beide Vennooten moeten geschieden en de Vennootschap in het tegenovergesteld geval daarvoor niet aansprakelijk zijn L D KEUS J Th L WITHOF KEUS PikXixors OBANDa MAOABIKB DU Fnntenips NOU VEAU TÉS WiJ verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomeriieixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HM JÜLESJALÜZOTAC Paris Hetzelve wordt dan omgaand ijratU en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vriJ van alle kosten aan huis met 5 verhooging Ileexpedltie kantoor te Rotendi l N FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ WisscheriJ TAN 11 OPPËMHEIMER 19 Krutukiirle Rotterilam Gflbrevetourd lioor Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az cipecialiteit voor het stoomen en verrim vai alle Heerenen Uameigarderoben klaook alle Kindergoedereü Speeiale inriehting voor het atooni n ran pluchemantels veeren bont enz Gordünen tafelkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onsohadelük voor de gezondaeid volgens staal bewerkt Lens velt IXicola HUFLEVERANCIER V eeneslraal 28 den Haag UKOOD KK BESCUlllTF tBRIEK LUUCHEOF EOOM Pam de Luxe Alternoon Tea KoflSe Chocolade Melk Naamlooze Vennootschap r im te s Gravenh agQ De IHreeUe bericht dat de Coupons der Obligatiën vervallende f Juli tS09 betaalbaar ziJn te s Gbavkkhaoe ten kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank ps Vos en Vrekoe en de Firma P J Landkï Amstehbam b d H H Pbaetosius en Zn AnEKsrooBT b d Heer H J Ceoookkwit AsNHEH de Geldersche Bank AssES h d Heer E A Sibdt Oud Beieblasd b d Heer A Koopman Breda b d H H Inoen Housz en Zoon DoKKUM b d H H FocKEHA en van Kleffbns GoBKUM b d H H C de Gubelaar en Co Gouda b d H H Montijn Dort LAND Gboninoen b d H H Mrs van Viebssen Thip en Feith Haaelem b d H H Laane en van Bbhhe Habunoen b d H H P PoBTHUMA Zn FbaNEKE n Hebbbnveen b d H H Gebrs Mispelbloh Beueb JouEE b d HJI Gebrs Mibpelblom Beijer BoLSWABD b d H H Gebrs Mbpklblom Beueb Leeuwahden b d H H Gebrs Mispelblom Beijeb en P Koomans Sme dinq Leiden b d H H Lezwijn en Eige HAN Maastbicht de Geldersche Credietver eeniging Meppel b d Heer Hk Roelink ABz Nijmegen de Nymeegsche Effectenbank Mabtenb en Co RoTTEBDAM de Wissel en Effectenbank Schoonhoven b d Heer P A Gbeup Snbek h d H H Bsunixos en ten Cate Utrecht b d H H Jan Blijdestïhn en Zoon Waalwijk b d H H C A Witlox en Zoon Waoeninoen h d Heer S A van minden Winschoten bd H H G J en A E Gboeneveld ZuTFEN h d H H P F C Brunings en Co Zwolle b d H H A van Deventer ON Zoon ISSSSSSSSSSSSSSSm Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en gehe jue uitspattingen ÏB het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARI C HoUandsche uitgtfire met 27 tb Pr s 2 euldeu Ieder die aui de verBcbrikkelgke gevolgen vau deze ondenffd Ifjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks dutcend van een Bekeren dood Te Terkrygeu bg hetVerlagf Magaiun te Leipcig Neuinarkt 34 fruaoo tegen inzending ran het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland § Paitt Expciler ders TertrouweQ op het fabrieksmerk Anberi Ail l26 75o en50c defl in de meeate apotheken Te Amsterdam bü Uloth ClébSQ Tin TnyU en Sanders Dertig jaar wordt dit middel met Tflrrassend succes Il p DStiUendo invryriDg aangewend tegen Rheumatiek JiditVertoodheid pijn in des O Op veel Tuldig v erzoek 3 OPVOERING VAN Prancliemoiit de larskramer Woensdag 7 Juul s avonds 8 nar zaal Knostmln Sociëteit Ons Genoegen ENTREE Leden 0 0 NietLeden 1 00 Kaarten verfcrjjgbaar bjj de kasteleine der Sociëteit en de Heeren SWARTSENBÜRG Kleiweg en T van EIJK OostHaven 43 Flaatsbespreken op vertoon van kaarten DINSDAG 10 1 en 3 8 nnr WOENSDAG 10 1 nnr Namens het Comité van opvoering P V RIJK Voorz Mej S J V EIJK Secr Frijstrekking 21 JUKI SOO OÖÖ HAKK als hoofdprija in het gelukkigst geral biedt da ni iuwate gruote Oeldverloting die door de Hoogs Regeeriag ran Hambu goedgekeurd eu gewaarborgd is l e voordeelige inrichting rao het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slectitB weinige maanden in 7 verlotingen ran 118 000 loten 60 160 prijzen bedragende 11 349 320 Mark ter TDÜedige beslissing sullflD tcometl daaronder siJD kapitalo prijzea vaa eveotueel 600 000 Mark bij uitaemeadbeid eobter L prijs B M 800 000 prijs a M 300 000 1 piijs i M 100 000 i pruzan ik M 75 000 l prijs i prijs tt M 1 prijs B M L prijs ik M 3 priJEeo ü M l prÜB M 1 prgs il M priji a H 90 000 36 prijs a M 10 010 56 prijs ülU 6 000 l 6pr s ilM 3 000 70 000 05 000 60 000 66 000 50 000 40 000 S 1 000 0 prijs i M 8 000 SlSpryi iM 1 000 lilSprtJs iM 400 88968 prijs a li 156 18490 prijs M 300 200 131 104 100 78 45 31 De Unetaande eerste prijstreklting lazer groote door den Staat gewaarborgde Óeldturtoting il van ambtstege bepaald ptaata te hebben op den 21 JUJSI e k en kost biervoor 1 gelieel origineel lot sleobts Mark 6 of il S fiO 1 balf M 8 1 7B 1 kw rt IJ f 90 tegen iDsendiog van bet bedrag per postwiuel of tegen rembonra Alle oommiaaie worden onmiddellqk metde grootste Eorgruldigbeid uitgevoerd en ied r speler ontvangt van ons de met bat wapen van den taat voorziene Origineele Ijoten lf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereistibte officieale plan waaruit de verdeeling der pryeen op de Tfinohitlen ie klasien ats ook de betref fende inleggelaen te vernemen is gratia bygevoegd en senden w aan onze üegutisti s onaangevraagd na elke trekking de officieel lijsten De uitbetaling der prjjzen gesobïedt ateeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door dirette toezending of ook naar vorkieüag der Belaogbebbeuden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Oni debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanxienlyke prqaen kebben wij meormaleD volgens oiÜc eele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze BegunstigprB xelf uitbetaald o a Mark Ï50 000 100 000 80 000 66 000 40 000 enz Het is te voorzien d t bij daie op den heehtstQU grondslag gevestigde onderonmiag van allé kanten op eene zeer werkzame deelneming be C ld kan worden gerekend men gelieve derre wegoos da re dB ophanden zguda trekking aüe orders ten tpoetligate reohutreeka te zenden aan Laaf manu Sifiilmon Bankiers en Qeldwiaselaars in HAMBURG P S Hiermede dnakan wy voor bat vertronwena ons tot hiertoe gesohooken en daar wiji bjj het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bodiening de tevredenheid van onze geëerde Bagunatigera te verwerven V Het beste onschadelykste en aakkdykate poatsmlMd voor i m vooral dainss o Klndassobotnimk U da Appratttur van CM IHIItr 4 Ql Bwlll BaitMIr 14 Man lette OKl i U op naam n tauislu irtiHtMT k M Wattllan h l s ir f sais a s S i I sasraalOsasltiiWi I naam en fiabrlakamertt l Ü n r éis Bultenlandsch Overzicbl De terugkeer van Dreyfus zal vroeger geschieden dan men op grond van de laatste berichten geloofde Ziehier wat in den ministerraad besloten is De kruiser Sfax die zich te Portde France hoofdplaats van Martinique bevindt ontvangt bevel zich naar het Duivelseiland te begeven en Dreyfua aan boord te nemen Men berekent dat de boot aanstaanden Donderdagavond of Vrijdagochtend daar zal aankomen Zondag 11 Juni met Dreyfns aan boord vertrekken en den 26sten Juni te Brest zal binnenvallen Den gouverneur van Guyana is geseind dat Dreyfus van dit oogenblik af niet meer als veroordeelde maar als beklaagde moet worden behandeld Aan boord van de Sfax zal Dreyfus een ofEciersh it bewonen waarin h j zfln maaltpen zal gebruiken i hg zal iederen dag tusscben twaalf en vier nnr zich vrijeiyk op het dek kunnen bewegen Dit zelfde regime is toegepast op luitenant de Segonzac toen deze van Senegal naar Frankrijk werd overgebracht om voor den krijgsraad te verschijnen Bij aankomst te Brest zal Dreyfus aan de militaire autoriteit worden overgeleverd die hem naar de militaire gevangenis te Kennes zal overbrengen De drie officieren die Zondag te Auteuil wegens oproerige kreten zouden gearresteerd zijn zullen voor den krijgsraad verschijnen tenzij hun aansprakelijkheid voor den burgerrechter wegens medeplichtigheid b v blijkt De minister van justitie heeft aan den voorzitter der Kamer van afgevaardigden een brief gezonden waarin hij diens aandacht vestigt op het gedeelte van het arrest van het Hof van cassatie betrekkelijk de overlegging van geheime stukken aan de rechters van den krjjgsraad van 1894 door generaal Mercier opdat do Kamer moge beoordeelen of er aanleiding bestaat om op Mercier art 12 der Constitutioneole wet betreffende de ministerieele verantwoordelijkheid toe te passen Art 12 der Constitutioneele wet van 16 Juli 1875 luidt 2de lid i De ministers kunnen door de Kamer van afgevaard gden in staat van beschuldiging gesteld worden wegens misdrijven begaan in de uitoefening van hun ambt In dat geval staan zij terecht voor den Senaat De regeering aanvaardt de behandeling van interpellaties over het eergisteren te FEVILLEIOX Gedenksohrilten van een Gelukzoeker OF ANITIBAL DE VOITOELDIG Naar het Fransch OOR W NUTTER 309 En de beide mannen beschouwden elkaar alsot zij op het punt stonden elkaar vol vreugde te omarnien te omhelzen Een hoogroode blos kwam op hun gelaat hun oogen fonkelden Carillon schudde het koffertje dat vrij zwaar was en hoorde een heldere klank 2 u alles er wel in zijn vroeg Tourniquet sZoudcD we eens kyken Ik herken het duidelijk het fs hetzelfde waaruit hij lat te tellen toen ik hem begluurde En hoor maar behalve de klank van goud hoort men duidelijk het kraken van papier Het koffertje is vol Als het enkel met goudgeld was gevuld dan moest het veel zwaarder zijn Wees maar niet bang We hebben het geld De buit is ons Verliezen we geen tijd meer f Heb je hiernaast wel hoeren babbelen f vroeg Tourniquet Jawel Maar ik heb er weinig van verstaan We hadden hier ook wel wat anders te doen ouwe heer Ze Bpraken zoo zacht en zoo bedaard Precies als vrienden Misschien nemen ze nog in de Auteuil voorgevallene ZJ zal uitstel verzoeken van interpellaties betreffende de Dreyfus zaak Een der Zondag gearresteerde officieren wordt nog vervolgd wegens geweldpleging tegen den directeur der gemeentelijke politie De toestand van den Zondag gewonden inspecteur van politie is nog altijd zeer ernstig De eveneens gewonde directeur der politie heelt een koortsachtigen nacht doorgebracht Op de registers van bezoekers neergelegd in het Elysée wordt zeer druk geteekend In de Kamerzitting van gisteren waren er heftige tooneelen en groot tumult naar aanleiding van eene interpellatie over het gebeurde te Auteuil De Eegeering brandmerkte biJ monde van Dnpuy het gedrag der jeureue dorü en kreeg een votum van goedkeuring en Vertronwen met 326 tegen 173 stemmen De voorzitter las een sohrijven van den minister van justitie voor waarin der Kamer verzocht wordt eene ver olging in te stellen tegen generaal Mercier Met 299 tegen 238 stemmen wordt besloten de behandeling van deze aanvraag uit te stellen tot na de uitspraak van den krijgsraad te Rennes Met 307 tegen 212 stemmen wordt besloten het vonaia van het Hof van Cassatie in alle gemeenten aan te plakken Emile Zola is te Parjs teruggekeerd Hij heeft aan den procureur generaal geschreven dat het vonnis van het assiezenhof te Versailles hem nu aan ziJn huis kon worden beteekend De Spaansche troonrede heeft een groote verrassing gebracht die in Duitscbland niet alleen maar over geheel Europa zeker tot veel commentaren aanleiding zal geven De Oarolinen de Palao eilanden en de Marianen zijn aan den Duitschen keizer afgestaan daar het Spanje verdriet in die streek de laatste resten van zyn oud koloniaal rijk te behouden Een desbetreffend wetsontwerp zal aan de Cortes worden voorgelegd De correspondent van het Berl Tageblatt te Madrid seint dat naar men algemeen aanneemt de afstand bü de Cortes niet op tegenstand zal stuiten Temeer daar Dnitschland zich bereid verklaard heeft voor den afstand een bedrag van 25 millioen pesetas of 187 millioen mark te betalen Slechts enkele bladen herinneren aan de gebeurtenissen van 1885 en meenen dat het beste harmonie als dikke vrienden afscheid Op dit oogenblik weergalmde de noodkreet van den baron iCaraisard I help Camisard ïk kom bar excellentie ik ben bijna los Ik zal ze leeren Hij liegt mompelde Tourniquet Ook tot de slaapkamer van den baron was Camisard s geroep doorgedrongen Ik ben gered 1 Deze gedachte straalde uit den barons blikken alhoewel hij zich Vel wachtte dezelve onder woor den te brengen Maar Raphael scheen die gedachte te raden Hij meende een zucht van verlichting uit die gehate borst te hooren opklimmen Hij werd doodsbleek en begon hevig te beven Hij strekte de met het mes gewapende hand uit en stak den baron in de borst in den blinde zonder te weten waar hij trof zonder te zien het was hem ot een floers voor zijn oogen hing of een loodzware last hem terneerdrukte Hij had den baron getroffen Een bloedgolf kleurde de lakens van het bed De Maubert snakte naar lucht zijn oogen traden uit hunne kassen een vreeselijke uitdrukking kwam over zijn gelaat stuiptrekkingen deden zijn gansche lichaam schudden Met veel geraas werd een deur in den gang opengeworpen Het was Camisard die als een losgebroken in den letterlijken zin duivel kwam aanschieten vloekende en schreeuwende als een bezetene niet aangaat thans de Carolinen af te staan doch deze zün in de minderheid Voor 1885 had Dnitschland groote handelsbelangen op de Carolinon verworven Deze eilandengroep die vroeger aan Spanje behoord had was sinds lang verlaten Doch toen Dnitschland en Engeland er factoryen stichtten maakte Spanje aanspraak op het bezit Dit werd door Dnitschland betwist Bismarck f ind de kanonneerboot litis naar het eiland ap om er de Daitsche vlag te planten Een storm van verontwaardiging ontstond iji Spanje Men vreesde voor een oorlog tnsschen dit land en Dnitschland Doch Bismarck die dien oorlog niet wenschte verzocht den Paus als arbiter op te treden De Pans nam die opdracht gaarne aan en örkende dat Spanje rechten had op de eilandengroep doch stelde voor dat Dnitschland fer een haven en een kolcnstiition zou krygen benevens vrpeid van handel van scheepvaart van visscherji en van landbouw op flezelide voorwaarden als die aan Spanjaarden gegeven werden Deze voorstellen door de beide mogendheden aangenomen werden bij tractaat van 17 December 1885 goedgekeurd r PIII M l M OTi UM I W I M I Verspreide Berichten DHEYriJS De geheele 9de leger divisie tvaarvan de brigade generaal Boget deel uitmaakt zal te Parys vervangen worden door de 10de divisie thans te Rennes De Autore bevat een ang artikel van Zolo getiteld Justice H j zegt daarin Ik heb Frankrijk verlaten Elf maanden lang was ik als een vrywillige doode in afwachting van waarheid en gerechtigheid Thans nu de waarheid overwonnen heeft en de gerechtigheid eindelyk herboren wordt neem ik myn plaats weer in op Franschen bodem Wfl hebben altp gehandeld voor de zegepraal van het recht Wy waren bereid het te betalen met onze vrylieid en ons leven maar wig wilden niet gesmoord worden te Versailles Het gold een onschuldige te redden en voor het vaderland het verschrikkeHjkste moreele onheil te voorkomen Zola is in Medan en vertelt zyn terugkeer in vier kolommen van de Atïrore omstandig stjilstaande bif al wat zyn door zyn vrienden hem in het belang der zaak opgelegde uitwijking hem heeft doen lijden Ik ben Schrijft hy een brave burger geweest in toewijding gaande tot ballingschap tot algeheèle verdwijning toestemmende niets Ik 4al ze uit elkaar halen Laat eens ziem dat ze ine nu binden Nu ben ik wakker en bij mijn positieven Kom maar hier ouwe jongens Op dit geluid week Raphael half onbewust slechts lals bij instinct gevoelende dat op deze plek lar ger vertoeven hem het leven zou kosten naar het naaste vertrek waarin hij Carillon en Tourniquet had zien verdwijnen toen zij den baron aan hen hadden overgelaten De béide mannen hem ziende trokken hom tot bij 4e deur die op dezelfde gang opende als de deur die toegang gaf tot Maubert s slaapkamer Camisard stond op den drempel van het slaapvertrek Niettegenstaande zijn woede nam hij devoorzorg eerst een blik in de kamer te werpenalvorens binnen te treden Men kon hem daarroet vuurwapenen afwachten hem neer chieten voor hij een schrede m de slaa jkamer zijns mesters gedaan had of hem verraderlijk een dolk mhet hart stooten Hij aarzelde de kamer binnonte gaan Niet dat vrees hem weerhield Indienhet helder dag ware geweest hij zou naar binnenzijn gestort als een rotsblok blindelings in demessen of pistolen zijn gevallen maar thans in het halfdonker nu hij niet duidelijk zien konwaar de vijand was nu hij onverwacht van uiteiken hoek besprongen kon worden nu aarzelde hij I Hij zalg niets in het vertrek De gordijnen van het ledikant van den baron waren dicht Htj hoorde geen kreet geen gerïtïiel geen gefluister of geschuifel van voeten Had hij iets van dien aard geooord dan zou de betoovering die hem meer te zün ter wille van de bovrodigingvan mijn land om geen onnoodigen hartstocht te brengen in de debatten over de Zaak Ik moet ook zeggen dat in de zekerheidvan de overwinning ik miJn proces achterde hand hield als het laatste redmiddel hetheilige lampje waarvan wö het licht opnieuwzouden laten uitschijnen als kwade invloedende zon gingen uitdooven Ik heb de zelfverloochening gedreven tot volkomen stilzwijgen ik heb ecu doode willen ziju Ik herhaal hot ik was in het graf in een onschendbareschuilplaats Öeen vreemdeling heeft mükunnen kennen De journalisten die bewerendat ze mü gesproken hebben hebben gelogen Wat al verwijten heb ik gehoord over i accuse en nu blijkt die arme brief nieteens meer op de hoogte schijnt kinderwerk een eenvoudig sprookje van de vinding vaneen niet durvenden romanschrijver naast degrootschc woeste werkelijkheid Het gevolgvan de zaak is dat politieke partijen ziJnondergegaan het land verdeeld is in tweekampen aan den eenen kant alle reactionairemachten van het verleden aan den anderenkant vrij onderzoek en waarheid naar detoekomst gericht Ten arbeid dus met pen woord en daad aan het werk voor vooruit gang en bevrijding Aan de woning van mevrouw Dreyfus stroomde het Zaterdag en Zondag van bezoekers en van bloemen brieven en telegrammen Hervé de Kérohant hoofdredacteur van do Soleil wekt in eenbrief in de Rappel alle menschen met een warm hart op om mee te werken tot de aanbieding van een blijk van sympathie aan mevrouw Dreyfus De vrees dat de militaire krijgsraad te Rennes ondanks alle stukken der enquête Dreyfus opnieuw zou yeroordeelen is volkomen ongegrond zegt Corhély Ik zal n zeggen wat er zal gebeuren Alfred Dreyfus zal eenstemmig door den krijgsraad worden vrygesproken H zal bü een der regimenten als kapitein worden ingedeeld Hij zal aan de troepen worden voorgesteld op de gewone wijze waarbij de ban zal geopend en gesloten worden door trompetgeschal Hy zal intreden en al ziJn rechten op bevordering die van terugwerkende kracht zullen zijn hernemen En geen enkel officier van ziJn regiment verstaat gij geen enkel zal aarzolen hem op de meest hartelijke wijze te begroeten Kn als ziJ hun nieuwen chel zullen zien uitgeteerd verwoest verouderd door het leed en de ballingschap zullen de soldaten hun I indruk weergeven in de populaire en mi itaire aan de plaats kluisterde verbroken zijn geworden Maar juist de onverklaarbare stilte in een kamer waar vier personen zijn moesten waarvan hij bovendien geen enkel zag verbaasde hem en deed hem op zijn hoede zijn Had de baron nog maar een kreet geslaakt nogmaals zijn hulp ingeroepen of maar een bc weging gemaakt Maar allea was stil ala het graf niets liet zich hooren of onderscheiden Toch begreep de reus dat hij moest optreden dat hij zijn meester helpen moest Hij begon opnieuw steeds op den drempel staande te vloeken en te dreigen en de ellendigen dij hem Camisard in zijn slaap overvallen en gebonden hadden maar die nu niet voor den dag durfden komen uit te dagen zich tè vertoonen en zich desnoods alle drie tegelijk met hem te meten De drie inbrekers in de kamer daarnaast gaven niet het minste teeken van hunne aanwezigheid Carillon hield de knop der deur in zijn linkerhand een mea in de rechter Tourniquet had evenzoo een wapen ter verdediging in de hand Zij atonden daar met wijd geopenden mond om zonde geluid te kunnen ademen Kom voor den dag schelmen drie tegen een en dan nog wegschuilen durven jelui nu nog niet openlijk voor de vuist te komen moet het nu nog onverwacht gebeuren Laat eens hooren waar je zit onder het ledikant gekropen met z n drieën of er in onder de dekens ï Wat moet ik doen excellentie f Waar zitten de boeven W rdt vtrvoigd