Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1899

Hul§tkaui p § No 7007 Donderdag 8 Juni 1800 38ste Jaargang ftOUMHE COHAfT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken € TUefMiHo M ADVERTEN lEN worden geplaatsten 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer lil Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd B Ko My De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN m m E CASSl ÏO TANDAHTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van tot nnr ZONDAGS geen spreekuur Vette Stieren ruim ter markt De handel was in vet Vee en in mager Vee matig iets minder in prijs Stieren en vette Kalveren lager in prijs NIEUWE wmm bij A va n OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Mo ai Beurs van Amsterdam Slotkra 87 8 TONI Vtkn NiDiiuiio Uut Had W 8 i 87 dilo dito dito dito dito dito S U l HoKOj Obl Goaai 1881 88 a 101 ItiU Io ohrg ing 1868 81 5 0 OoMM OM in papier 1868 84 dito in iU arl868 t t4 nPoïTBOii Obl met coupon S dilo liclcet 8 KoilAND Obl Binoenl 1894 4 16 dito Gucon 1880 U8 98 dilo bii Rolb 1889 4 98V dito bij Hop 1889 90 4 8 dito in gond leen 1883 9 dito dilo dito 1884 103 apANJJI Ferpel uhuld 1881 4 61 ToiKlu Oepr Oonv leen 1890 4 n l Oec leaning utie D I 83 t ree leenin serie O S 101 Zuid Ape Bep V oblg 1891 6 WH Arendib Tab Hij CertiAcaten 746 Ueli Maatiehappij dito 607 90 88 118 m 190 916 lOOV 7 s l 160 99 88 67 69 106V lOJ j 100 68 144 140 il 1047 9 105 14 19 i 58 83 14 I 48 69 171 100 107 00 100 100 ll l l 116 86 119 Arn Hypolbeeltb paudbr 4 103 Cult Mij derVorateol aand 86 a Gr Hypotheekb pandbr 8 Kederlandsche bank aand 204 Ned HandelmaaUèb dito 164 N W k Pao Uvp b pandbr 8 100 Bott Hypolbeetb pandbr 8 100 Ulr Uypotheekb dito 8 98 Oost Ooat Hong bank aand UusL Hypotbeokbank paudb 4 Akbkika Ëqut hypoth pandb 6 Maxw L O Pr Lien cert Na HoU IJ 8poorw Mü aand Mij lot Eipl V Bt Spv aand Ned lud Spoorwegm aaud I Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dilo 6 I IliUH Bpoorwl 1887 89 A Eobl B Zuid Ital Bpwmü A H obl S I FoLi N Wartonan Weenen aand 4 Eoai Gr Ruii Bpw Mij obl 4 Ballisohe dilo aand Fattowa dito aand 6 Iwang Pombr dito annd 6 Knr k Cli Aioar Sp kap opl 4 ditd dito oblig 4 Amuika 0 nt Pao Bp Mg obl 6 Chio Nortb W pr O t aand dito dilo Win 8l Peter obl 7 Penror ie Bio Ur Bpm oert v a Illinois Oenlral obl in goud 4 Louisi Il HaibfilliOert Y aan 1 Mexico N Spw M Ie hyp o 6 Mill K nias 4p0l pref aand N York Outas io Weal aand dito Ponn Obio oblig 6 Oregon Oalif lu hyp in goud 5 61 Paul Hinn Ii Mati obl 7 Un Pao HooflUn obig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 CjLNADa Oan Soulh ühert T aand Tls 0 Ballir I Na Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Bolterd Tr mire Maals and N D SUd Amalerdam aand t Blad Bolterdam atnd 8 BliaiE Blad Antwerpen 1887 S Blad Bruaael 18861 HoKa Theiu Hegullr Gcsolaoh 4 Oosliini Btaauleenig I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Bpahji Blad Madrid 8 1868 NlB Vpr M z ATb Spoel oert MAI TELS TAILOn IMAIIES Manli l Oi stamcs Blousen iHponsloffen in groote verscheidenheid en Concurreerenite prlj n I iSAAIfilOM GOUDA 360 t Staats loterij jöe Klasse Trekking Tan Dinadag 6 Juni No 4607 6000 No 6811 6968 67i6 17436 en 18947 ieder 1000 No Uil 1104 8191 9i 9 16811 en 188IS ieder 400 Nd 3348 8818 I09U7 I18I8 16914 en 8636 ieder 100 No 704 1947 3408 6S90 7664 18166 14 91 D4 9e 1 671 en 18664 ieder 100 Prijien v 70 8 8101 6619 7 1I8 10101 11176 14961 178Si 4 tl tl 7617 97 Uil 11147 97 868 l 480 3464 606 94 77 8618 78 68 888 8606 36 3734 1177 41 Itn 87 1491 3843 1694 96 1681 8938 76 60 81 7t 1787 4037 8161 4177 8481 4434 88 98 n 4687 8647 4690 66 4788 73 80 1791 4847 S881 6006 46 6114 68 88 8009 6841 84 77 3196 6460 90 5700 39 67 6869 71 86 91 6960 9031 8 6161 6 6837 441 91 6111 10 6 19 9769 94 7118 60 69 7 89 7856 7411 68 66 16187 1TM8 16868 18016 67 18171 4 18388 16617 18401 16681 19 16818 89 84 60 46 68 160 8 18568 9 18600 96 1874S 19 98 18939 19888 19394 16416 1949 79 19607 16646 19793 16809 19967 91 80818 17078 20308 17161 92 9 80466 17174 80738 17671 JO 17610 76 89 lOiOS 96 80 17749 7780 10811 1879S 79 16 18900 7818 66 99 7 17 7 KS lOSlS 37 98 8010 104911 44 10686 8279 10703 8414 10934 18066 8633 11043 66 96 69 77 8766 11166 13883 8986 77 13487 9018 1114 18604 88 69 7 0 9104 87 77 69 11688 18646 47 98 68 979309 60 18808 88 11618 18961 9460 11714 14S07 9673 80 78 79 11810 14480 9736 99 14688 69 12149 14626 80 71 14884 i994 ADVERTENTIEN ♦ Heden trof ons wederom een gevoelige en onvergetelïko slag door het overlijden van onze eenigste lieveling en Znsje HËIRIKA JOUW DE BRÖIÜ in den aanvalligcn leeftp van ruim 8 laar Zij die de overleden van naby gekend hebben znllen ons verlies in Haar naar waarde weten te schatten R C DE BRUIN D J DE BRUIN FïNNBT I DE B UIN GofDA Jnni 1899 Met deze betuig ik mijnen hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van deelneming bij het overlpen van mijn innig gelielden Echtgenoot ondervonden Wed F Th LAFEBER j HUKIK LissE 6 Juni De ondergeteekende ten hoogste ingenomen met het Souvenir hem van wege Gouda b ingezetenen aangeboden stelt er prijs op zijne waardeering en erkentelijkheid te betnigen aan allen die tot de aanbieding hebben medegewerkt Het Souvenir zal voor hem bj voiJït daring eene aangename herinnering zijn aan de vriendschappelijke gezindheid die hij te Gouda mocht ondervinden J W VOESTEE i Hertogenbosch 6 Juni fl P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEK Direct jevraag d eeii TmBUANSEHECET liefst ongehuwd Adres A H D WEPSTER Krimpe nd létk Onderwijzeres of Ouderwijxer GEVRAAOD om tijdelijk een meisje van 10 jaar onderwijs te geven in de vakken van het L O Eventueel ook Fr Eng en Dnitach In ot na de schooluren Brieven bg den uitgever van deze Courant onder letter G Ben WINKELIER vraagt een net PERSOON m een paar dagen per week d 1m€ken bij te houden Brieven franco motto boekhouden boreanvan dit blad Op vee lvuldig verzoek T OPVOGKING VAS Franclieinoiit de larskiamer Woensdag 7 Juni s avonds 8 nur ml Kunstmin Sociëteit Uns Genoegen E JTRÉE Leden 0 60 MetLeden 1 00 Kaarten verkrijgbaar bö de kasteleines der Sociëteit en de Heeren SWARTSENBURG Kleiweg en T tas EIJK OostHaven 43 Plaatsbespreken op vertoon van kaarten DIN SDAG 101 en3 8nnr WOENSDAG 101 nnr Namens het Comité van opvoering P v RIJK Voorz Mej 8 J V EIJK Secr A SLEGT beveelt liob san tot het le eren an Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tX eent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 j Bekroond op de Internationale TentooDetelling van Bakkerg Maaldery en Kookkunst te ê Oravenhage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 NIenw onvvertroflen 1 I rof Dr Liebera welbekend ilIOW XSACST IUZSB AUmb eeht met Fkbrickimerk tot voortdurende radicale en PM zekere genezing van alle zelfs jl S de meest hardnekkige xenuwmCCM üiekterif vooral ontstaan door IflJBlIl afdwaÜDi en od jeugdigi n leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek xacht Benauwdheid Hoofdpün Migraine Hartklopping Maagpijo slechte apgsvertering Onvermogen ImpoteBsB Pollutione enz Uitvoerige prospectussen i ij r esch fl 1 fl a 3 dubbela flesoh II Vï Cpiilra lÖepÖt Matth t d VeRtB Zaltbomrael IJ pöh M Cléban Oo Amsterdam I Happel s öravenhage lUlromaDS de Jong I CsD Rotterdam Iff Co Gouda n bii alle drogisten DelflscheSlaoIie OUDE Gi NFlVEH in diverse verpakkingen verkr gbfear bij J M F BEÜDEkER Hooge Gouwe C 2SS Frijstrekking 21 JUNI SOO ÖOÖ ARK aU hoofdprys ia bet geUklcigit geval biedt de nii uwite groote Geldverlotiog die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia e roordeelige ioriohtiag vaa bet nieuwe plan beataat daarin dat in den loop van alechtfl weinige maaadea in 7 verlolingen vbd 118 000 loten 6y 18Ü prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter folledige beBliifling zullen komen daaronder lijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter prijz a M 80 000 ZBprijz a M 10 11 0 prija prij P Ü pryzen priji prii prijj prij prijzen prija prije 5 ono 3 8 000 1 000 40i 151 fOO 56 prgz a I 106 prgz a M 20 prüz nM 81 prui aM liI8prijz 4M 3e 68prgi ilM l 0priiz aM i M a M i M i M i M ü M i M a M a M 800 000 M 800 000 M 100 000 75 0011 70 0001 6 01 O 611 000 66 000 SO OOO 40 000 800 1st 104 100 78 I priji a M 3 000 46 21 De aanstaande eerste prüstrekkinK deur groote door den Suat gewaarborgde Geldver loting is Tan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 JUJSI e k en kost hiervoor l gebeel origineel tot aleobta Mark 6 of fi 8 S0 1 half M u i 1 7S 1 kw rt IV 90 tegen inzending van het bedrag per poBtwisut of tegen rem iourB Alle commisBieB worden onmiddellyk met de grootBte zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apeler ontvangt van ona de met het wapen van den Ftaat voorziene Origineete Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het fereisobte offioiaele plan waaruit tie verdueling der prijsen op de verBchillen Ie klaeaen ala ook de betref f nde inlaggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd ea zenden wij aan onze Beguoatigera onaangevraagd ia elke trekking de offioteeLe lijsten De uitbetaling der prijzen geaohiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kan 3 door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataen van Nederland bewerka elllgd worden Odb debiel is ateeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben wij meormaleu volgens offic eele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen ei onze BBgun8tig r8 zelf uitbetaald o a Mark ÏSO OOO 100 000 80 000 68 000 40 000 enz Het ia te voorzien dut bg deze op den heohtstflu grondslag gevestigde ondernnming van alle kanten op eene zeer werkume deelneming bepanld kan worden gerekend men gelieve derhalve wegOD3 de reeds opbdnden zijnde trekking alle ordera ten spoedigste rechtstreeka te zenden aan Hauf manu Sllinoiil Bankiers en Geldwisselaars in HAMBUEG F S Hiermede danken w voor het vertrou j wens ona tot hiurtoe geaobonken ndaar wij bij het begin der nieuw verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëete bedieniD de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven J H 7iNBEPiV00MT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleeM aan voor he LEVEREN en MAKEN van Heeren en Htlnderkleeding tegen de meest concnrreerende prezen Zie de Etalage Gouda Druk van A BfiINKMAN Zj KE i ii8GEVi G De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de tieianghebtienden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 6en Juni 1899 executoir is verklaard Het Primitiet Kohier No 5 der Personeele Belasting dienst 1899 voor de Wijken S en T Dat voormeld Kohier ter invordering is ge steld in handen van den Heer Ontvangefj dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van ze weken binnen v elke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7en Juni 1899 De Burgemeester voornoemd Dk f H G tan ITERSON i B Bullenlandsch avcrziclil Nu de zaak Dreyftis weldra geëindigd zal zijn en in deze quaestie het Recht en de Waarheid een schitterende overwinning hebben behaald acht Comely de ure gejcomen om te erkennen dat Frankrijk dank verecholdigd is aan kolonel Picquart die reeds sedert ell maanden in hechtenis zit omdat hj de waarheid gediend heelt I Voor het herstel van eer van een on cbnldige heelt Picqnart zgn rust zgn loopbaan alles wat z jn leven aangenaam en mooi maakte opgegeven Hij heelt zich gedragen ala een held Dat zijn gevangenhouding niet reeds algemeene verontwaardiging en toorn heelt opgewekt geelt een slecht denkbeeld van de moraliteit van een volk dat zoo naijverig is op zijn politieke rechten en zoo onverschillig voor zijn sociale plichten Maar dat na het vonnis van het Hol van Caesatie waarin het doorzicht de scherpzinnigheid en de moed van dien olflcier worden geprezen de mogelflkheid bestaat hem nog vier en twintig uur in hechtenis te honden dat is een schande voor hen die belast zijn met de zorg voor de justitie dat is een beleediging voor het verstand en de humaniteit Ik weet wel dat Picquart als tegenwicht dienen moet men bewaart hem als compensatie Als Du Paty moet worden opgeollerd aan de Dreylusards dan moet Picquart het worden aan de anti Dreylusards en als men genoodzaakt is hem los te laten voor het petit bleu zal men hem opnieuw vastzetten voor het proces Boulot of voor het dossier der postduiven Maar dit wil ik wel zeggen Wij wenschen geen tweede zaak Breyius Wy zullen nu FEVILLEIOM QedeDkscliritten vin eeo Gehikzoeker AUÏHBAL DE VoNDELOra Ntur het Fransch OOR W NUTTER 10 Er kwam geen antwoord Carillon iüalde de schouders op toen Tourniquet een beweging maakte ora zich aan den snoevenden reus te vertoonen Raphael stond als levenloos daar iDan kan het me niet meer schelen riep Caraisard schiet of steek dan maar uit jelui sehuilboek naar me ik ben niet bang Hij stortte het slaapvertrek binnen Op dat oogenblik opende Carillon onhoorbaar de deur van het vertrek daarnaast Gevolgd door Tourniquet en Raphael die men letterlijk moest meetrekken betraden zij den gang Had de reus Camisard niet zoo geschreeuwd dad had hij hen ongetwijfeld gehoord wat nu niet het geval scheen want ongehmderd bereikten zij de trap die zij zoo snel als zonder geluid te maken mogelijk was afdaalden Men lal zich herinneren dat zij de voorzorg genomen hadden de straatdeur te openen Eenmaal de trap af verlorea zij de voorzichtigheid uit bet oog Luid klonken faubne voetstappen op de iteenen van den gang wg weten hoe die gemaakt wordt er voor waken dat wg niet voor de tweede maal de revisie behoeven te vragen Want degenen die recht hebben gevraagd en verkregen voor Dreyhis zullen zonder ophouden recht eischen voor Picquart en daarmede niet eindigen voordat het slachtoMer in al zün rechten hersteld is De verlenging van de marteling van dien bewonderenswaardigen officier die Picquart heet zou te geljyk belachel k en infaam ztjn V De Senaat heeft met 258 tegen 20 stemmen aangenomen een motie van afkeuring voor de niet te rechtvaardigen betooging te Auteuil nadat de Regeering zich met deze motie had vereenigd De Regeering keurde vervolgens de onmiddellijke behandeling goed van de interpellatie over de maatregelen tegen magistraten genomen Nadat minister Lebret de genomen maatregelen had verdedigd werd de eenvoudige orde van den dag voörgeHteld door de linkerzijde met 252 tegen 1 stem aangenomen V In velband met de beleedigingen waarvan president Loubet het mikpunt is geweest staan de maatregelen tegen den president en den advocaat generaal by het Assiezenhof Tardif en Lombard die de beklaagden Déroulède en Marcel Habert en getuigen als Quesnoy de Beaurepaire niet verhinderd hebben hun beleedigende redevoeringen tegen het hoofd van den staat in het openbaar uit te spreken en te beëindigen De behandeling van de aanklacht tegen generaal Mercier heeft de Kamer met 299 tegen 238 stemmen uitgesteld tot na de uitspraak van den krygsraad te Rennes Dupuy had verklaard dat de regeering deze zaak gebeel aan de Kamer overliet Haar beslissing is zoo onlogisch mogeltjk want het maakt inderdaad geen verschil uit of generaal Mercier zgn misdaad overlegging van geheime stukken aan den krijgsraad in raadkamer begaan heeft ten nadeele van een schuldige zoo men daarop nog wacht of van een onschuldige Maar misschien heeft men willen afwachten of de oud minister voor den krijgsraad te Rennes zou komen getuigen en wat hü daar nog te zeggen zou hebben Uitstel moge geen afstel zgn Van alle kanten komen óf excuses ófhuldebetuigingen aan Loubet Merkwaardig is de hulde der republikeinsche Kamerleden namens hen onderteekend zoowel door den oud minister Poincaré als den socialist Viviani Ook opmerkelgk de motie van d en Camisard hoorde dat geluid en begreep dat de inbrekers hem ontkwamen Hij slaakte een vreeselijken vloek Hij wierp het venster open en zag of Uewer hoorde hoe de drie inbrekers zich in verschillende richtingen verwijderden TWee er van zetten het op een loopen in de richting van het dorp de derde scheen een anderen den tegenovergestclden weg te nemen De duisternis belette Camisard hen te zien In den blinde mikkende legde hij zijn karabijn die hij voorzichtigheidshalve meegenomen had aan en drukte af Een schelle kreet volgde op den donderslag van het schot De kogel had iemand geraakt Een seconde stond Camisard als versuft verbaasd ot het toeval dat hij op goed geluk afschietende doel had getroffen Toen schoot het hem plotseling te binnen dat hij hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een wond had toegebracht misschien een zeer licht kwetsuur dat den getroffene niet zou verhinderen te ontkomen hem itlechts een weinig in zijn snelheid zou belemmeren Deze gedachte maakte hem bijna dol Hij stormde naar beneden vastbesloten de gewonde mdien hij he n vond geheel af te maken Op twintig schreden van het huis midden op den weg vond hij een hchaam voorover liggende midden in een groote plas regenyater Met den voet keerde hij het lichaam ora bloed stroomde als een fontein uit een groote wonde aan het hoofd De gevallene bewoog zich niet Hij hief zijn karabijn op om dat bloedend hoofd te Ycrpletteréa toeo hij m de hud van des sQ p Pargschen gemeenteraad met eenparigheid van stemmen aangenomen en behalve sterke afkeuring van het gedrag der aanranders volledig vertrouwen uitsprekende in Loubet Ook op de boulevards werd bijna niet anders dan goedkeuring vernomen over de maatregelen der regeering Voor de behandeling van de orde van den dag deelde de Duitsche staatssecretaris van buitenlaadsche zaken Von Btiluw aan den Rijksdag mede het op 12 Februari j l met Spanje gesloten verdrag over de Karolinen dat bekrachtigd zal worden zoodra de Cortes en de Rijksdag het hebben goedgekeurd Verder deelde de heer Von Bülow mede dat tevens met Spanje een overeenkomst is tot stand gekomen omtrent de wederkeerige toopassing van overeengekomen tarieven Zoodra de Cortes den verkoop der Karolinen eüauden enz zullen hebben goedgekeurd zullen de noodige ontwerpen by den Rijksdag worden ingediend Tot zoolang verzocht de staatssecretarie den Rijksdag zich van verdere bespreking tè onthouden Betuigingen van instemming De afstand der Carolinen door Spanje aan DuitscMand wordt blijkens een telegram uit NewYork aan het Berl Tageblatt nogal kalm opgenomen In do otftcioele kringen is men van meening dat het niet noodig is dat Duitschland voor dien afstand de bijzondere vergunning van de Vereenigde Staten vraagt al acht men het wel waarschyniyk dat Duitschland vooraf heeft geïnformeerd of de Regeering te New York ook bezwaar tegen de onderhandelingen zon maken De Vereen Staten hebben echter geen reden om de uitbreiding van het Duitsche bezit in Uost Aziè tegen te werken De New York Herald meldt echter dat de inbezitneming der Carolinen naar de meening van invloedrijke personen te Washington aan Duitschland het strategisch overwicht over de V S geeft in Oost Azië De Frankf Ztg vraagt welke waarde behalve uit een diplomatiek oogpunt de overeenkomst met Spanje feitelijk heeft De Carolinen zijn een aantal kleine eilandjes grootendeels onbewoond die zoover uit elkander liggen dat het bijeenbrengen van de producten hoofdzakelijk uit kokosnoten bestaande moeilijk en duur is De handel met de eilanden die van 1894 tot 1897 van ongeveer 165 000 Mark tot 2500 Mark is gedaald is van weinig beteekenis Het mag wezen dat er enkele goede havens gevonden worden op deze Zuidzee eilanden maar vallene het koffertje van den baron bemerktei welk koffertje hij zeer goed kende n welks inhoud meer dan eenb in hevige mate zijn begeerlijkheid had opgewekt Hij ontrukte den gevallene het koffertje Een lach gleed over zijn gelaat Ik zou de schelmen bijna vergeven dat ze mij vastgebonden hebben 1 Hij zeide dit ghmlachende Ik heb dit voor den baron veroverd ging hij voort ik heb het aan drie personen ontworsteld op het oogenblik dat zij den inhoud aan het deelen waren ïk kan natuurlijk niet heipon dat de helft reeds verdwenen was Dit zeggende sneed hij met een zakmes het Icoffer e stuk en liet een bundeltje banknoten in ïijn zak verdwijnen Excellentie zal al blij genoeg zijn dat hij iets terug ziet Zonder mij zou alles naar de maan zijn Gelukkig dat ik nog net bijtijds kwam om de heltt van den inhoud te redden uit de handen der drie dieven die als wanhopenden hun buit verdedigden maar het tenslotte tegen mij moeitten opgeven Zoo klinkt het heel aannemelijk Hij ghmlachte opnieuw over zijn slimheid en ng het huis Marly weer binnen en snelde dadelijk naar des barons slaapkamer Hij veinsde zich buiten adem en geheel afgemat en riep luidkeels I Heer baron excellentie wil ik zeggen hier is uw koffer Er kwam geen antwoord Toen herinnerde hij zich dat de baron eenmaal om hulp had geroepen en sedert geen geluid meer of dit voldoende is om te spreken van een bezitting van groote waarde en daarvoor een groote som geld te betalen acht de Frankf Ztg aan rechtvaardigen twijfel onderhevig Verspreide Berichten Estorhazy heeft opnieuw zijn hart uitgestort aan de Matin Hij is woedend dat du Paty ontkent dat er betrekkingen tusschen hen bestaan hebben Du Paty heeft dit enkel durven zeggen omdat hy den generalen staf nog altp vast heeft Want de markies hoeft volgens Esterhazy nog een massa stukken van zeer compromitteerenden aard o a oen rapport van Öonse waarin het plan is opgesteld en ontwikkeld om Ksterhazy te beschermen tegen de dreyfusards Die papieren zouden dan zijn bij du Paty s schoonmoeder te Brussel Uit Brussel meldt men bevestiging van dat gerucht Mevfonw du Paty zou d e stukken voor haar man naar Brussel gebi acht hebben waar zij zich thans bevindt Zy is een d Ursel dochter van de hertogin d Ursel geb gravin d Harconrt honorair grootmoesteres van het huls 4er Belgische koningin Mevrouw du Paty is een petekind van koningin Marie Henriette Picqnart ontving Zondag tal van bezoeken gelakwenschén en bloemen Hij is nog even streng opgesloten als bij het begin van zfin arrest Slechts enkele bevoorrechten die een kaart ontvingen mogen hom op de voorgeschreven uren spreken achter de tralies van do spreekkamer Zoodra de zaak voor den burgerlijken en voor den militairen rechter geëindigd is zal Picquart een eisch instellen tot vernietiging van het vonnis van den Raad van Onderzoek waardoor hij uit het leger is gezet Toen hg voor dezen Raad verscheen behoorde hy tot het regiment tirailleurH te Tunis ou had dus de raad te Tunis en niet die te Parys rechtsmacht over hem Dientengevolge is het vonnis door dien niet competenten Raad geveld nietig en moet Picqnart in al zyn rechten worden hersteld waarna de militaire rechtspleging in staat zal zijn ook hem ten volle recht te doen wedervaren en door ziJn volledige vrijspraak alle vroegere vonnissen tö niet te doen Eergisteren eenige uren nadat Zolaweer thuis was vroeg een dame een enorme tail rozen in haar arm in de buurt van zijn huis waar Zola woonde Men wees t haar gegeven had En terwijl hij zich dit herinnerde scheen er een gedachte bij hem op te komen Hij krabde zich het hoofd trok aan zijn knevels en mompelde ïDuivels dat moest waar zijn Als dat een zoo was Ue wind die door het openstaande raam vrij spel had had de eenige kaars die nog brandde uitgewaaid Camisard üloot haastig het venster van waar uit hij zulk een gelukkig schot gedaan had stak toen een kaars aan en naderde het ledikant van den baron Deze lag daar onbewegelijk in zijn bloed badende de oogen gesloten Een plasje bloed was reeds van het bed op den grond geleekt fDuiveh herhaalde Camisard ihct is zoo er is geen iwijtel aan Hij legde zijn hand op des barons borst niets verried dat er nog leven was in die borst De oogen waren stijf gesloten De mond wijd geopend geheel het aangezicht akelig verwrongen Een canaille te minder op de wereld tout d même Je bent toch wel goed dood excellentie f Als het niet zoo is zeg het dan ma r liever tant pis pour vous ai vous me trompez Ie bon Dicu vous en punira vous voyez que je faisde moH mieux geen antwoord Nu dan zullen we het er maar voor houden dat je dood bent een groote schurk minder Ën na deze korte lijkrede plaatste hij zich aan de tafel en begon den inhoud van het kofTertje uit te tellen Wordt vervoigd