Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1899

dat de redactie van het blad öf de zaak van geen belang acht Of beter op de hoogte onzer vaderlandsche geschiedenis denkt te wezen dan de Hollanders zelf haastig genoeg kon lossnyden of kappen Niets was verzekerd dan het gebonw zoodat de bestuurder de artisten èn de bedienden totaal gemmeerd zp Het gebonw behoorde aan den heer Bovain van Brussel Fhaskkuk In den Parjjschen gemeenteraad heeft men den prefect van poUtie verweten dat hg geen maatregelen had genomen terwgl hg toch wist dat er een manifestatie tegen den president beraamd was Hg erkende daarvan geweten te hebben maar had daartegen oA maatregelen genomen hg noemde op hoeveel agenten hg op verschillende punten opgesteld bad maar hg kon niet denken dat de president daar op de renbaan ondereen publiek dat hg voor fatsoenlijk hield op zoo n gemeene en laffe manier beleedigd zou worden nog al door zjn gastheeren Ja zoo laf was die beleediging vervolgde de politie prefect dat baron Cbristiani niet eens de verantwoordeiykheid van ztjn daad aandurft Op het politiebureau heeft hj gezegd dat het zijn bedoeling niet was den president te treffen maar dat zijn stok bg ongeluk diens hoed aangeraakt hadi Bij het op 26 en 27 April 1 1 gehouden examen van den Natlonalen Bond van Handels delsen Kantoorbedienden in Nederland waaraan door 110 candidaten is deelgenomen zjn aan 35 het diploma van bekwaamheid uitgereikt en wel aan de dames J Comegeer te Enschedé H C van Dalen Wetters te Venlo H Fnnke te Amsterdam J Th van der Hoeven te Leiden C H Maignay te Oegstgeest E SchOnberg te Amsterdam L M Spancker Ente te Rozendaal en aan de Heeren P K AUeblas te Dordrecht E A Baggerman Jr te Middelburg H van den Broek Azn te Enschedé M de Bruijn te Vlaardingen J D F Cheizoo te sGravenhage A W Daems te Zwolle J C 0 Demmendaal te Hoorn A H P van Duuren te Leiden G van Dngn te Rotterdam J H Ellring te Alkmaar G E Hagenbeeji te Utrecht J den Hartog te Amsterdam K Hekelaar te Amsterdam J J Homan v d Heide te Groningen J van Iterson Pzn te Nieuwediep W E Kempees te s Gravenhage J H Koelman te Utrecht W Monnè te Arnhem J Ponders te Hoorn N van de Poll te Alkmaar J Bus te Amsterdam A Bijsdijk te Utrecht M C J V d Steele te Bolsward B Stempels te Dordrecht B Theunissen te s Gravenhage J M Torre te Helder B Verdoorn te Rotterdam H Verhoeven te Amsterdam H van der Wal te Snoek G van Wezel te Amsterdam H Zeggelt te Enschedé Voor Engelsche Handelscorrespondentie kon van de 4 candidaten aan een het diploma uitgereikt worden en wel aan den Heer J L Bos te Amsterdam De 2 candidaten voor de Fransche Handelscorrespondentie moesten algewezen worden De candidaat voor Dnitsche Handelscorrespondentie was niet opgekomen üemeng de Berichten Zaterdag en Zondag a s wordt op het bnitenverblgf Westerhout van mevr Visser van Hazerswoude Van Merlen een bazaar gebonden ten voordeele van een aan te koopen orgel voor de Bemonstrantsche kerk te Haarlem Mevrouw Visser heeft daarvan persoonlijk de leiding op zich genomen Naar aanleiding van het door ons medegedeelde bericht over den diefstal op de Koningin Regentes deelt de Tel het volgende mede De dader is een zekere C de Brugn ond 28 jaar gehuwd wonende Oostenbnrger Voorstraat te Amsterdam in dienst van de Mij Nederland op het st Konlngm Eegentes als bolmeester bg de officieren Toen biJ het kistje bevattende een waarde van f 49 000 aan verschillende vreemde muntspecién dat als vracbtgoed was meegegeven bemachtigd had wist hg er geen raad mee Hg bond er daarom een ander kistje aan vast en wierp beiden overboord zeker in de hoop dat zjj zouden drgven Zij zonken echter als lood Daarop sprong De BINNENLAND STATEN GENEIiAAL r re e hmmbh Zitting van Dinsdag 6 Juni De Kamer heeft hare werkzaamheden hervat Besloten werd na de openbare vergadering in de afdeelingen te onderzoeken de laatstelp ingekomen wetsontwerpen en morgen en volgende dagen in openbare vergadering te behandelen de wetsontwerpen tot verbetering van het Noordzeekanaal de bgdrage voor het kanaal naar Weerdingerveen wijziging der militiewet plan Coolen wijziging der wet op de inkwartieringen de interpellatie Van de Velde omtrent de opleiding der Oost Indische ambtenaren de conclusie o a op het adres der meelfabrikanten tot het heffen van rechten op tarwemeel De vergadering is verdaagd tot heden 11 nnr Een allerbelangrijkste wijziging heeft het reglement op den inwendigen dienst der landmacht ondergaan Voortaan moet voor t woord 6troozak worden gelezen het woord bedzak 1 Nog èén zoo n gewichtige mllitailre hervorming en de eeuwigdurende vrede is geteekend In de Illustrirte Zeitung beweerde men onlangs dat het Huis ten Bosch gesticht was door de weduwe van den dapperen Prins Frederik Hendrik den overwinnaar van de Spaansche Zilvervloot denzellden Piet Hein dien de Hollanders nog in een huimer volksliederen bezingen De heer F A G Rnysch heeft gemeld blad op deze kleine vergissing gewezen en om eene rectificatie verzocht Dit is echter zonder gevolg gebleven Geen verbetï ing werd opgenomen geen antwoord aan den heer Rnysch gezonden zoodat het schgnt Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwicii nTT nni M I on O J O OllDA ROTTÏEDlMTk nia 64 10 4 11 11 11 91 11 18 18 8 1 15 8 II 8 85 8 41 II IS 1 11 85 t Il 11 41 1 14 11 51 11 88 l St 9 80 4 1 54 4 V8 4 48 4 55 S OI 6 0 5 18 4 04 lijn Imit Ibêliitt en Diiiidl ndiegedie retoirbUiettaii tooi de Se kl Tabjtbeu Itga lakelen meltprije ff HoUndielie Spoor lUcm in Oinriifi W Allom U en 9e klow Eiln bubtalln Op den tteiDea BOTTISRDiM OOIIDl nee Tem 4 15 4 06 4 87 4 47 4 64 5 01 4 84 5 07 1 05 1 44 58 1 54 1 01 8 08 1 14 1 86 n 18 48 11 87 9 40 10 1 10 8 10 36 10 48 10 01 10 17 l i 6 15 5 85 18 6 46 5 55 11 11 64 19 06 11 84 l tl iUeen Ie en Se UliH ntn lietelen If Feenltatiet op den loop ku met genkend wolden ff BoUendeolie Ipoor OODA UfcN HAAO lee TeM 1 08 1 04 8 14 8 48 4 18 4 65 6 86 7 89 7 6 8 80 8 S 9 18 lO U 10 81 10 46 l i 8 11 10 18 8 88 fc 10 87 8 E 10 8 8 06 8 41 8 48 8 1 0 10 44 10 68 11 07 U 44 6 4 15 7 17 IS IS 10 1 11 16 U l 11 80 11 41 U 5J 10 45 11 46 It 6 07 6 18 5 88 6 87 6 65 1 18 1 1 l S I 1 48 8 15 8 48 7 4S 1 48 4 15 4 45 4 00 4 90 4 l 4 40 4 514 17 6 08 4 45 6 80 1 86 1 41 1 61 8 0 8 17 8 4E 8 00 11 17 II W H a 4i 10 11 10 17 10 81 11 48 10 64 10 6 11 67 18 08 U I7 9 17 10 18 Her kM lie l e m U kl ee e kelale m B iri m T de Hj B en imrtri i tU Ot U O U U 4 1 WSTKRDIVI ou U 8 17 9 88 10 67 18 08 4 O 1 10 7 88 8 K 10 10 1100 ijlut W 8 01 06 10 16 11 4811 67 4 67 8 87 8 15 10 01 1 87 11 61 Amtta 8 19 10 10 80 1 08 1 10 i 18 8 80 10 18 11 68 11 07 lieoT S 17 I I R C H 18 40 1 80 1 S7 1 45 1 18 S llS 10 18 10 48 10 li l 6 66 7 10 7 18 7 8 11 00 1 47 11 88 40 8 34 5 0 6 04 11 8 f g 1 J 18 18 08 1 87 3 08 8 i0 S O 4 48 5 88 41 t S3 7 68 9 19 10 00 10 84 4 11 7 89 94 10 54 481 7 87 9 4 7 66 a lO 05 11 16 1 68 1 41 4 4 80 T ts 4 7 80 8 11 11 80 8 08 4 00 6 00 8 8 00 10 0 O II II Ou 18 51 8 68 4 47 5 4 7 4 8 49 II O T S 17 66 7 63 8 80 8 4 9 10 10 16 10 38 II 8 14 10 38 11 65 ia 7 Jl 10 48 li 86 V Ret CS km ff 4oud 1 S 40 8 55 4 48 n lO 8 10 7 18 7 68 S 8S 10 01 10 86 11 10 Zjj liep toen op de denr toe wierp de rozen op den drempel en ging heen zonder te bellen zonder iemand iets te zeggen NoOBVfEaKN Het stoomsclüp Baagen Zondag van IJsland te Mandel in Noorwegen binnengevallen komt met bet verhaal dat twee jongens den 14n Mei op de noordknst van Ijsl d in een knrk een briel van Andrée hebben gevonden dd 11 Jnli 1897 De brief zon deze woorden inbonden Alles wel Uitgeworpen ongeveer op den 81n lengtegraad breedtegraad onbekend Beloie Te Antwerpen is het circus GnUlaume dat daar sinds 14 dagen voorstellingen gal in vlammen opgegaan Het groote bonten gebonw een 20 tal meters hoog en met ruim 30 meters middelen gevnld met bonten banken en stoelen de stallen gevnld met hooi en stroo éostnmes en licht materiaal der artisten dat alles vlamde op als een doos zwavelstokken en joeg een reusachtige vlam in de hoogte In t begin kwam de wind min ol meer nit het Westen en bedreigde alzoo de hnizen langs den kant der Beleg en Montignystraten en de schoone St Micbielskerk doch plotseling sloeg de wind om en dreet nn de vlam naar het groote nieuw gebouwde Café Cosmopolie een huis van 6 of 7 vensters breed en behalve de groote gelagzaal drie verdiepingen hoog En nn sloeg de knetterende vlam al de vensters van dit gebonw tegeljjk binnen Onbeschryielök was de paniek daar binnen want het huls was aan verschillende huishondens in gedeelten verhnnrd Vensters plafonds het dak zelfs vatte vlam en het brandde om zoo te zeggen in al de bovenkamers tegeiyk Maar ook de daken der nevenstaande huizen en bet dak van een herberg en eenige hnizen der Paciflcatiestraat vatten vlam waardoor de kornissen daken en bovenvensters nog al erg geleden hebben Een hippodrome dat achter het circus op het nieuwe gedeelte der Zuiderlei stond werd ook door de vlammen aangetast en tot den grond toe vernield t Was een vreeselrk schouwspel dat niet te beschrijven is Het alarmgeroep der geboren het geknetter der vlammen t springen der ruiten van de vensters der omstaande hnizen bet neerstorten van brandende balken en dan binnen den stal het gewoel van vier en twintig verschrikte paarden die men te midden van de vlammen en een regen van brandend hooi en stroo poogde naar buiten te jagen t Was eei flzingwekkend tooneel De brandweerlieden van het mnsenm en de politie waren spoedig tor plaatse maar circus en hippodrome waren reddeloos verloren Doch zj hadden nog werk genoeg met de omstaande hnizen voor totale vernieling te behoeden Elf paarden heeft men nit den brand kunnen jagen Deze zju gered en by nabj wonende stalhouders ingenomen VI I5 Drie andere die eveneens waren bnitengejaagd z n terug in de vlammen geloopen en omgekomen met degenen die men niet 8 S8 9 01 4 48 8 51 8 50 9 C8 1 1 7 80 7 88 1 1 door 7 7 t 7 84 7 41 80 7 50 Chittdi UoordrMM KleuwarVwli 45 10 11 11 18 8 48 8 18 CkHI Uottflrrtmo M UotlwdamD P Bottstdilm B T 15 7 17 40 5 45 6 56 r4 0 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 744 0 8 14 9 00 Bottndam Bsurs Rotterdam D F Botterdam M Oipella Hl aw rkmk HoordrMht 9 18 57 w 8 0 8 48 8 18 t OO l O 9 11 6 9 10 9 8 7 86 7 a7 7 46 n ii7 Qottda 68 10 11 O 8 81 ZeT nhiiiMii Mo rkap lle Boatermeei Zagwaard Voorburg HaK 06 7 06 7 10 7 4 41 46 01 6 18 14 8 1 7 H1 7 47 8 n iHige Voorborg Zoelorm Zaïtwaart ZeTenhnil Mooro Ooildi u I D 10 57 18 00 11 14 11 81 11 48 U 11 O 07 10 1 t 34 7 80 8 8S 6 80 86 6 48 6 08 7 04 6 9S 8 56 10 61 i ouda lidew Vo rd irwhi UtrenKl ttoer lei 6 16 8 üm 6 SO 7 0J oad 6 60 7 17 7 17 8 85 1 00 M 9 68 10 6 11 10 11 11 18 11 Bmijn zeil over boord doch werd aan den wal gepakt en overgeleverd aan de justitie Na eene volledige bekentenis werd hy daarop te Port Said achter slot gezet N B O In den afgeloopen nacht hebben dieven zich door overklimming toegang verschaft in de woning van den heer P luitenant der artillerie Noordsingel te Bergen op ZOom Eene groote hoeveelheid tafelzilver en damessieraden is ontvre imd De ledige etuis werden hedenmorgen in bet Volkspark gevonden De dieven is men nog niet op het spoor Posterijen m Telegraphic Benoemd 1 Juni Tot ingenieur der telegraphic te Amsterdam de adspirant lngenieur der telegraphie C L van der Bilt tot klerk der postergen en telegraphie Iste klasse de klerken der postergen 1ste klasse W L A van Heuvel te Doesburg en C Hutten te Bokstel tot klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse de klerk der telegraphie 2de klasse D G van Eek te Botterdam telegraafkantoor tot klerk der postergen en telegraphie 2de klasse te Amsterdam telegraafkantoor mej J P Wolff te Arnhem telegraafkantoor mej H G Liedermooy thans telephoniste aldaar te Amsterdam telegraafkantoor W Wiersum P C Hooykaas H W Berg A de Braal A Visser mej A M van Bhgn telephoniste te Groningen J Hartman mej J C Krayestein B H Blommers M Knot mej W E van Meekeren R J Sonneveldt mej J J Breedveld J J van der Veen B Ranke A Stolk mej W Tengeler A J P van Bel P H 0 van der Woerd J K Hemlsberg mej T B Heesen A Kleyn H H Nieukerke mej C J Hindorf A J Jacobs mej G J de Neef E Meyer M Genker J P Lammerink H J vanWeenen L Langeraap H C Diels H J Smit H Koning K van der Linden C G P Dietz I van Hessen B W J Wierkcx D Edel H Schutter I Koster G H Zweers G B C van Aaken J P Schontens J Veringa W J C vanSanten W J Pgselman J de Jonge J A Smits G Kuipers H Rozeboom I Clowting J C Meerburg B van Rhy n G S de Jong F J A Villée S Kooistra H J Cremer W de Groot F W A van West P J D Bordewgk H W Reilingh W Lindenberg F J L vanDeventer D C Bergman C H P vander Velden M J P Schmidt A Kremer W H Dalmeyer H P Suter I Geusebroek W H Penny F M Posthnma W H van der Laag H Leefraans S E Ritmeester A J van Rhgn J C vanAsperen E van Ommen en E C O A J von Bose 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 10 8 10 87 11 18 7 S 8 03 8 10 8 17 1 11 8 17 8 88 F 8 50 10 47 10 55 11 4 1 60 7 40 10 90 i 1 51 10 08 10 16 I0 l t 68 10 88 17 1 87 84 6 41 47 10 4 8 18 8 80 10 10 7 00 7 41 1 61 1 48 8 4 10 08 10 188 88 10 S6 8 18 18 8 80 M 8 10 i n 1 10 1 18 tot telephoniste te Arnhem mej M E van Lummel te Amsterdam mej G Ferwerda te IJmniden mej J J Klaassen en te Osch mej A C Frankforter tot adsistent te Rotterdam G M van der Wilt thans kantoorknecht aldaar tot brievengaarder te Hidwond K Leeuwrik en te Oostwoud J Leeuwrik 1 Jnli Tot Directeur van het postkantoor te Rozendaal W E Carp thans commies der postergeu 1ste klasse ten spoorwegpostkantore No 4 standplaats Arnhem tot brievengaarder te Kortenhoef A Meester Bevorderd 16 Juni Tot commies der postergen 1ste klasse de commies 2de klasse J Boomsma met verplaatsing van het spoorwegpostknntoor No 3 standplaats Utrecht naar s Hertogenbosch tot commies der postergen 2de klasse de commiezen 3de klasse M C van Pellecom met verplaatsing van Venloo naar bet spoorwegpostkantoor No 3 standplaats Zwolle F J W Sboon met verplaatsing van Amsterdam naar Enschede H L Dik met verplaatsing van M pel naar Rotterdam en met opdracht van het beheer van het bgpost en telegraafkantoor Delfshaven aldaar en J A F Damme en met verplaatsing van Deventer naar Dordrecht tot commies der postergen 3de klasse de commiezen 4de klasse L T Kniper te Helder J Bonman te Utrecht M J D Merens te Arnhem en G J van Mansvelt te Amsterdam Verplaatst 1 Juni De commies der postergen 2de kl C F S van der Ven van Maastricht naar Ngmegen met opdracht van het beheer van het bypost en telegaafkantoor Station aldaar de commies der postergen 3de klasse H P J Huiskes van Utrecht naar Maastricht de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse H F Deimann naar Meersen G van der Torren naar Rotterdam telegraafkantoor H H Mestlrom naar Gulpen allen van Amsterdam telegraafkantoor en P G Duker van Arnhem telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor de telephonisten mej M L Bronkema van Umuiden naar Hoogezand mej J H Scholten van Amsterdam naar Arnhem mej L A van Veen van Nymegen naar Groningen en mej W E Jacobs van Osch naar Nymegen 16 Jnni De commiezen der postergen 2de klasse A Wychgel van Schildwolde ten spourwegpostkantore No 3 van Zwolle naar Utrecht L A P Hoffmann van Leeuwarden naar Rotterdam met opdracht van het beheer van het bgpost en telegraafkantoor Burgemeester de Boosstraat aldaar F J van Scheers van Dordrecht naar Leeuwarden en J G van Bruggen van Botterdam naar Amsterdam de commies der posteryen ide klasse R W Langereis van Vlissingen naar Utrecht en F E L Menllels van Ngmegen naar Vlissingen de commiezen der posterijen en telegraphie 4de klasse M P Buys naar Venloo postkantoor J S Hnssen naar Meppel J Tiens Koening naar Deventer postkantoor J G M J Langeraap naar Amsterdam postkantoor en J P A Kater naar het postkantoor Botterdam allen van het telegraafkantoor Botterdam 1 Sept De commiezen der postergen 1ste klasse F von Huben van Nymegen naar het spoorwegpostkantoor No 1 standplaats Amsterdam en P H L Verwey van het spoorwegpostkantoor No 1 standplaats Amsterdam naar Nymegen Ontheven 16 Juni Van het beheer van het byposten telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam de commies der telegraphie Iste klasse K H Geri en hem geplaatst aan het hoofdtelegraalkantoor aldaar Eervol ontslagen 1 Jnli De adsistent C J van den Broek te s Gravenhage Overleden 24 Mei De brievengaarder te Sir Jansland B Breas STADSNIEUWS GOUDA 7 Jnni 1899 In de gisteren avond gehouden buitengewone vergadering van de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht werden tot bestuursleden gekozen de Heeren P J Biezenaar J J P den Boer H V Wyngaarden J Vos W Sliedrecht en A J Lafeber De St Ct van heden bevat de wet van 23 Mei 1899 Tot bekrachtiging van den onderhandschen verkoop aan de gemeente Gondavan spoorweggrond alhier By Kon besluit zgn benoemd met ingang van 1 Juli 1899 tot directeur van het posten telegraafkantoor te Hilversum J A H A Jansen thans hoofdcommies der posteryen onder intrekking van het Kon besluit van 29 Maart 1899 No 26 Met ingang van 16 Jnni 1899 tot directeur van het post en telegraafkantoor te Gouda M 0 Henneqnin thanS èommies der posterijen van de Ie kl onder intrekking van het Kon besluit van 17 April 1899 No 96 met ingang van 16 Juni 1899 tot directeur van het postkantoor te Den Helder D P M Dn Celliée Muller thans commies der posteryen van de Ie kl ScBooiiEovïK Met 1 November wordt de 2e luitenant T A Palairet Hoogland van de Instructie Compagnie alhier voor onbepaalden tgd gedetacheerd bg het 3e regiment veld artUlerie met bepaling dat hg een cursus zal volgen bg de ryschool voor de bereden artillerie te Bergen op Zoom WADDiKasvBKN Door de liberale kiesvereeniging alhier zyn als candidaten voorden gemeenteraad geproclameerd de heeren Vos Ondgk Zoet en F A v d Torren Bg verscheiden landbouwers alhier zyn de koeien Igdende aan tongblaar I VERSCHEIDENHEID Het toilet van een Chineesch Mandaryn Een Chineesch Mandargn besteedt als een rechtgeaarde zoon des Hemels veel zorg aan zyn toilet Zoodra hg is opgestaan is zyn eerste werk zg n tanden schoon te maken een werkje dat verbazend veel tgd in beslag neemt en zeer moeieiyk schgnt te zgn op de wgze waarop de Chineezen het verrichten Als onmisbare ingrediënten hierby behooron een groote beker een gouden instrumentje om de tong schoon te schrappen en een borstel Daarna gaat de mandargn naarde binnenplaats om zich te baden Een koperen of yzeren bakje staat reeds op een bankje gereed en wordt terwgl de langstaart hoestend en spnwend den tuin rondloopt door een slaaf of een kamermeisje met warm water gevuld Om zich te wasschen gebruikt hg een soort vaatdoek handdoek kan men den lap niet noemen en in plaats van zeep die slechts zelden in China wordt gebruikt een preparaat in hoofdzaak samengesteld nit thee olie en puimsteen Zyumet deze primitieve middelen welke het geheele gezicht ten dienste staan aangezicht hals en banden gereinigd dan trekt hy zyn broek aan stapt in een paar zyden panfoffols hangt zich zyn lange overkleed over de schouders en is dan met zyn toilet klaar Na zyn thee te hebben gebruikt en zyn pyp met of zonder de hulp van een klein meisje te hebben aangestoken is hy tot het ontvangen van zyn geregelde bezoeken gereed die een groot deel van den dag in beslag nemen Wat beteekent het dat je me maar vier ons biefstuk hebt gestuurd in plaats van een pond zooals ik besteld heb bromde een kruidenier tegen een slager Zoo f dat wist ik niet zei de slager Maar ik zal u zeggen wat ik gedaan heb Ik had myn pondsgewicht niet by de hand en toen heb ik maar een van uw pakken thee van een pond in de plaats genomen In den trein van Sarajewo naar Mostar is de vorige week door de ontploffing van de gaslamp de geheele inhoud van den postwagen een geldkist 120 postpakketten brievenzajiken enz verbrand De mSitaire postconducteur kon zich slechts door uit den wagen te springen redden zoo snel greep het vuur om zich heen Laatste Berichten Maandag is aan Zola het vonnis van het Hof van Assisen beteekend De veroordeelde heeft vyf dagen tgd om tegen dit bg verstek gewezen vonnis verzet a te teekenen Onder de geruchten die in grooten getale te Pargs de ronde doen vermelden wg de volgende Generaal Znrlinden zou binnenkort als militair gouverneur van Pargs vervangen worden De procureur generaal mr Bertrand zon evenals mr Lombard uit zgn ambt zyn ontzet en de officier van justitie mr Feniloley moet zgn ontslag hebben genomen Wat van deze geruchten waar is valt vooralsnog niet te zeggen Beslist niet waar is het bericht dat president Loubet zal aftreden welk bericht werd gebracht door een blad dat denzellden naam voert als wyien Millevoye s orgaan LaCocarde De jongens die dit blad met zgn inhoud uitriepen zyn aangebonden Vermoedelgk zal het blad vervolgd worden Het gerucht loopt dat kolonel Picquart nog heden zal worden in vryheid gesteld en dat van een gerechteiyke vervolging definitief is afgezien Uit mededeelingen van leden van het Hof van Cassatie valt op te maken dat men Bennes heeft gekozen voor de nieuwe behandeling van de Dreyfuszaak omdat men een plaats wilde hebben nabg een zeehaven en omdat in Bennes twee regimenten artillerie liggen zoodat het gemakkelgk zal zijn twse officieren van dat wapen zitting te doen nemen in den krypraad Men verheelt niet dat de fout van 1894 in hoofdzaak hierin schuilt dat geen enkel artillerieofficier zittmg had in den krygaraad Beeds zgn te Brest alle maatregelen genomen in verband met de aankomst van kapitem Dreylus Zoodra de Sfax op de reede zal zgn aangekomen zal Dreyfus met een kanonneerboot worden overgebracht naar de oorlogshaven waar hy zal worden toevertrouwd aan de zorgen van kapitein Pensee van de gendarmerie die den balling van het Duivelseiland ook zal leiden naar Bennes Om de nieuwsgierigen op een dwaalspoor te brengen zal het rgtuig waarin de kapitein met Dreyfus zal plaats nemen niet langs den gewonen weg de oorlogshaven verlaten terwgl verder nitgobreide maatregelen van orde zullen worden genomen NIEUW somsTorrEN bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78a GOÜÜA Telepltoan 3i Beurs van Amsterdam Vrkra tl 1 101 90 84 ülotkra 87 8 JUNI bflsniuiD Uert Ned W 8 8 dito dito dtlo 8 ilito dilo dilo 3 Ho ajE Ülil Gouill 1881 881 lTALn Ia8ohr jTiDg 1861 81 6 OoiTm Obl in ijapior 18S8 6 dito ia tilver 18 18 6 FoaTDQAL Obl met ooupoa 8 dito tirkol 3 36 98 98 8V 103 61 7 V isy 881 105 101 101 101 6 745 607 108 i 5 804 164 100 101 I BoeUND ObLBinneal 1894 4 dito Oeooos 1880 4 dito bi SothB 1889 4 dito ij Hop 1889 90 4 dito iü goud leen 1383 8 dito dilo dito 1884 6 Bpau Ferpot eohuld 1881 4 Touiu Qept OonT leen 1890 4 Oe leeeing eene B Gtx leenin serie 0 ZmuAn Bep r oblg 1891 6 Hlimo Obl Buit Soh 1890 6 ViNtZDJLi Obl 4 onbep 1881 AVBTIKDAK Obligatien 1896 3 BOTTIKDAH Steil leeu 1894 8 N D N Afr H mlel aand Arendeb Tab U Cerlifioaten Deli Maauohapp dito Af i Uypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Vorateel aand i Or Hypotbeekb pandbr S i Nederlandache baak aand Ked HandelmaaUoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hyi Otheokb pandbr 3 100 Utr Hypotheokb dito 8 98 OoBTBNE Goot Hoog bank aand Eml Hypotheekbank paudb 4 AwiUKA Equt bypoth paU lb 6 90 38 880 815 Maitr L O Pr Lii n eert I 88 t NlD HoU U SpooriT MU aand 118 Hij tol Btp T Bt Spir aand 111 Ked Iiid Spoorvegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 6 100 I IIiu 8poor l 1887 8 A Eobl 8 57 67 Zoid Ilal 8p nig A H obl 3 j 69 PoLi N Waraohau Weeoeo aand 4 160 BmL Or Buu Faetowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 106 Kunk Cb Aiov Sp kap opl 4 109 dito dito oblig 4 i 100 Ammma Cent Pao Bp Mg obl 63 I 55 Ohio fc Nortk W pr C T aand 144 diti dito Win St Peter obl 7 140 DeoToriiBioOr Spm cert T 11 j 18 Ulinoil Central obl ia gond 4 i 104 i LouUT itNa bTilliOerl T aand 8 I Meiiro N Spw M lehyp o 105 Hlai Ksn a T 4pCt pref aand 14 14 N ïork Ontasio II ïfoat aand 19 l dito Penn Ohio oblig S i I Oregon Calif Ie hyp in goad 6 8t Fanl Minn k Manit obl 7 Oo Pao Hoofl jn obig 6 48 1 48 dito dito Line Col le hyp 0 6 OiKiOi Can 8oulh Chert T aand 6 r C Ball Ii Na lo h d 0 0 171 100 107 00 100 100 i 118 118 85 11 Anilerd Omnibu Mg aand Botterd Tramwe Haata Hand NiD Stad Amsterdam aand 1 Stad Botterdam aand 8 Biuill 8tad Antwerpen 1887 Stad Bniaael 1886 S UoKo Tbeiaa Begnllr Qeselseh 4 Oonm StslUleenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spui Stad Madrid 3 1168 Nip Ver Bm Arb Spool eert IIAi TELS r ltlMin MADES Mantel Coatn mes Blou8eu aponstuffen in groote verscheidenheid en Coneurreerende prij n lSAfII 01l aouDA 360 t Staats loteriJ 6e IClaaao Trekking Tan Woenadag 7 Juni No silt 4600 8118 18810 14877 18814 18154 an 80638 ieder ƒ UiOO No 100 400 No 8031 8808 488 en 8171 ieder 800 No 1788 6441 7 4 7694 8081 9008 10650 11044 11688 14768 15183 16101 16108 17490 en 80886 ieder 100 Prijaen Tan 70 77 1618 61i 18 7 1 18011 14068 17881 161 1618 41 87 4 8 l l 17411 86 1749 41 7 B813 18111 88 17603 818 1994 98 898 9986 89 16047 17899 60 SS 6978 6919 10061 18877 16U8 17985 311 61 86 40 10149 91 89 18038 88 3001 6317 49 10468 l 6Si 97 18194 88 8181 G 9 3279 31 7153 10888 18706 15801 18884 65 0 107118 11834 18 18448 457 99 90 79 64 13008 9 68 16 8319 66118 7808 10866 1SK3 8 85 49 68 86 78 10904 13347 16364 18711 881 91 5 91 7498 6 841 15448 17 78 3434 88 7606 11008 73 I60 38 90 3603 41 7714 IB 13748 86 188 l 999 94 84 7874 67 13817 16700 18 1 44 6730 8147 88 40 16908 19160 1087 3 11 5948 98 4 71 l 0 l 19874 78 16 77 8196 11196 13968 16174 19406 80 8906 79 8816 11871 9 88 64 1131 46 0116 i1 89 70 18116 19688 1116 48 46 9 11306 14016 79 19741 88 4001 69 8690 g 90 16887 19961 1347 4119 103 8817 11 79 68 88 1446 98 46 to 86 14146 84 10097 g 4471 109 8900 lU iO 99 16499 01S4 76 4638 14 934 83 14403 16669 49 1697 4 8 9480 11646 80 79 90867 1706 4647 856 9 16 11780 81 93 10S08 1889 4818 67 68 90 99 16744 11 89 4988 6416 9631 98 14766 17049 10646 1 6 41 98 44 11818 87 17163 J0851 9331 97 no 60 68 94 17990 87 71 60 0 K OS IIUSI 14888 1IS81 80968 £ 434 Ee Klasse 14e tijsl No 887 m I 8379 70 ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Dochter Catharina Saartje na een lyden van drie weken in den ouderdom van 18 jaar A KOPPENDBALTEE W KOPPENDEAIJEB VAH LïBUWIilI GoiniA 4 Juni 1899 Eenige Kenniageving Heden trof ons wederom een gevoelige en onvergeteiyke slag door het overiyden van onze eenigste lieveling en Zusje HENDRiKA JOBAIA DE UW in den aanvalligen leeftgd van ruim 8 jaar Zy die de overledene van naby gekend hebben zullen ons verlies in Haar naar waarde weten te schatten R C DE BHUIN D J DK BRUIN FmiraT I DB BBüIN Gouda 6 luni 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEEEN Vereeniging tot bevordering der Hum geneeswijze Atd GOUDA E 7AnOIJESD£OOCE ABTS Homeopathisch geneeaheer zal van af 8 4e er DONDEBDAOS van hal vUr tot half vijf s namiddags te Consulteeren zijn bg den Heer I SCHOUTEN Westhaven alwaar ook boodschappen worden aangenomen voor bezoek aan hnis