Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1899

No 7908 Vrijdag 9 Juni 1899 38s e Jaargang Nieuws en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken TtkfMB No St De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No i9 ADVERTEJNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Ut Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inaending van Advertentiën tot 1 uur des raidd Gouda Druk van A BRDJKMAN Z Ter OVEENA ME SeVeAAöD een net Zaakie in Uelk Boter Eaas en Eiereo Brieven onder A 738 Bnrean Haagsche Courant dek Haao Direct g evraagd een mmUMSEHECET Ucl8t ongehuwd Adres A H ü WEPSTER tirimpeu a d Iiek Oeoomblneerde NATUUR 6ENEESINRICHTING door planten krulilen ozon water licht lacht enz Kizondere behandeling van zeniiwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden bleckzucht maaKlyden slechte blo dsiii nj ln c ziekten der stofwIsitelInK borsllUdeu rheuniatiunus Isschias vle hten en huidziekten Billijk Jiension Externe behandeling in speciale gevallen l roKpectUB op aanvrage gratiti en franco Sanatorium Arentsburgh VOOnnUKli bij Oen Haag aan de ieestbrug r Prijstrekking 21 JUNI S00 000 MARK als hoofdprijs in het Keluklctf st Koral biedt d pi juw te groote Ooldverlotiug die door de HoogA llegeeriag vao Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Ue voordeeiigo inrichting Tan hei nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop vau lechta weinige maantlen in 7 verlotingen tbu IIB OOÜ loten 6U 180 prijsen bedragende 11 349 320 Mark ter volledige beslissing zullen komen dasronder zijn kspitalo prijzen ven eventueel 500 000 Mark bij uitnetnendheid echter l prys prijs priji prijeea 1 prijs prij 1 prijs l prijs prezen M 1 prijs u M 1 prijs a M i M 800 000 i prqz è M SO OOO h il M M a M il M a M 200 000 2 prijz i M 10 i O ü M 100 000 B6pr jz aM 6 000 76 001 lOOprüz ilM 8 000 70 00 1 20 1 prijs a M 2 000 66 000 SlSproz bM 1 000 60 000 1S18 prijz aM 40ii 65 000 3 t62 priji ü M 166 60 000 18490 prijz ü M aoO 40 000 200 18 104 100 78 80 000 46 21 Do ABDStaande eerste prijstrekking ilezer grooto door den Staat gewaarborgde Oeldvvrlotiag is van ambtsnege bepaald plaats te hebben op den 21 JUJSI e k en koat biervoor 1 geheel origineol lot sleohta Mark 6 of 8 0 1 batf ir 8 t 1 711 1 kwart H IVi 0 tegen insending van het bedrag per postwisael of tegen remboura Alle oommissieB worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrangt van ons de met het wapen van den Staat voorsiene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestoUing wordt het vereisohte oSioieete plan waaruit de verdeeling der prijzen op de versohillen lo klassen als ook de betref fendo inloggelfiQn te vernemen is gratie bijgevoegd en zende i wij aan onee Begunstigers onaangevraagd joa ulke trekking de uflloioele lijsten Do uitbetnling dor prezen geschiedt atoode promiit ouder waitrborg van den Staat on kan door dirente toezending of ook naar vorkiezing der Belanghebbenden m alle grootore plaatsen van Nederland beworkatelligd worden Ons debiel is ateeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aaneienl ke prijzen hebben inaonnalen volgens oHioieele bewijzen do eento HoofdprlJEen verkregen en ome Üegunstigprs zbU uitbetaald o a Mark ÏSO OÜÜ 100 000 80 000 66 000 40 000 onz Het is te voorïion dnt bij daeeopden heohtstnn grondslag gevestigde ouderu tDing van alle kanton op oene zeer werkzame deelneming beniudd kan worden gerekend men gelieve deriiiilvo wo ous de reeds ophanden iijude trokking alk orders ten spoedigste reohlstreoka te zenden lum Hauf manu Slinoii Bankiers en ÖeMwissuJanrs in HAMÜUHG P B Hiermodo danken wij voor hot vortrouwens ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zuUen wi ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en rt c olo lu dit ninj de lovrodenbeid VHH ontH gecerdi Uugunaliïfrs te verwerven TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 o Zuid Hoüandscli S ir Mi tE KoffleMs Mim n Hotel Café Restaurant Bij gelegenheid der FBBSTKN op 9 JVNl is de BILI ART 28 1 ingericht alB RKSTi UH tlfT Geheel nienw gebouwde j KETZAAL beneden voor 160 personen PLATS DU JOUR van 11 2 uro v m PLATS DU 80IR van 10 1 ure n m RESTAURANT k la Carte gedurende den geheelen dag DINEHS a f 150 en hooger Menu 9 Juni Fotage it la Reine Fetltg Patés au Salpioon Filet sautë ii la Royale Haricots Primeiirs Fnoandeau de Veau Compote Chaud froid de Poulet Salade Oateaa WllbelmlDe Fruits Dessert RIJWIELËI ü Wilt U prettig en goedkoop rpenf Koop dan een Deze Rijwielen zfln fraai en solide en worden op maat gebouwd van af SS 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tüt uiterst concurreerende prijzen HKTTINIGLOOZi ltljri¥IELi n Ruime keuze HÜÜKNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 05 cent per bus van 1 K ö Bonds Rijwielhersteller 1ste Klasse VV I D VA RIJNKXAW Vcerlal Gouda Indien gy niet wilt hoesten gebraikt de alterwega bekroonde en wareldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiia the uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H I VAW S CBAMR Co en Haag Hofleveranciers VAN SOHAIK CO S Metianthe is het beslo middel dor wereld VAN 80BAIK Go s Melianthe neneeat Kinklio6 t VAN 8GHA1K Oo s Melianthe goooeet ioo e oud aU jodr VAN SCHAIK CO S Melianthe mim in neen huisgezin onlbreVeo VAN SCHAIK C Go B IVtellanthe itaat voortdurend ouder Soheiltundi toenieht VAN SCHAIK Co s Melianthe helpt ooherroepelvjlt VAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond met Eerediploma s VAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe ie bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co s Melianthe i verkrijgbaar in daoona Ytn 40 C to Ct $ en ft bg FirmB WOLFF £ Co J C KATELAND Bos oop Westhaven 198 Goudn B Y WIJK Oudmairr D MIMBJES Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinavm Gouda H KOLLMAN Bodegraven e H vi MILD Veerstal PINKSE Nimmrkerh a d lJuel B 126 te Gouda W J T4 1 DAM Haattrecht A BüUMAN Maordntht ZÜIDER HYPOTHEEKBANK gewtigd te BllEUA Maatsohsppelijk Knpitul Ren iVHIIIoen Gulden waarop 10 pCt gestort Qeheel geplaalgt Directeuren Mr H H VAN MAASDIJK en E J M DË BRDIJN De Bank verstrekt voor vante termijnen geljlen onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente xonder vooruitbetaling en zonder bljberekeninij van administratiekosten en geeft 3t en i pCt Fantlbrleven uit in stukken van 1000 ƒ 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore dor Bank zoomede te öooda bj deFirma MONÏHN DORTLAND Steeds voorradig eene ruime keuze der Soliedste soorteo Naaimachines welke lot billijke prijzen wofdeo geleverd MT DearerkieieDd op afbetaling per maand en per week W A LEWENSTEIN aOUDA Kleiweg 4Ö E CASSriO TANüAins Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van tot S uur ZONDAGS geen spreekuur ie DelflscheSlaol A SLEGT beveelt zich aan tüt h t leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f cent de K Q NIEUWE HAVEN 28 ngpr Bekroond op de Interaationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kookkunst te ê 6ravenJiage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directaar H BÜBÖEBS DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LüXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENBS 155 LUXE ACATj NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN opalle prezen 1 5 hooger VertegmonügeriJ G DE RlilTER Gouda Lensrelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat 23 den Haag UROOD KH BE CUl ITFABKIEK LUNCHEOU BOOM Pain de Luxe Atternoon Tea Koffie Chocolade Melk ufflte PDIKE OUDE GEIIEVEE Slerh NIGHTCAP Verkrijgbaar by i M PEETER8 Jz A i bewiji vao ecbtheid ia cachet eo kurk teeds roorxieo ran den naam der firms P HOPPÏ5 4 GRATIS bekomt elke letar Tan dH bUd bet aiet alleeti Toor ileken mur ook Toor sszOMifln liOQ it belanorilke en aittlgi bo k tE VMEW HE Htttll lt a icbniTff Nne brialkJMrt HO Sielitn BoeUiutdel te f M BotterdAjn f tfPF SCHIEDAMMER Bulteniandsch Overalchl De kamer van inbeBchnldigiugstellmg heelt de beslissing in de zaak Picqnart opnienw nitgesteld tot een volgende zitting die vermoedelijk Vrjdag zal worden gehouden De Temps verzekert dat de ministervanoorlog aan eenige vrienden van Picqnart deiverzekering heeft gegeven dat aan het beveltot Inhechtenisneming dat door de militair overheid indertp tegen Picqnart Is uitgevaardigd en dat nog altijd van kracht is geen gevolg zal worden gegeven wanneerPicqnart door de Kamer van inbeschuldigingstelling in Trtjheid wordt gesteld I De heer Clemencean is volstrekt niet in genomen met het baslnit der Kamer om dqbeslissimg over de vervolging tegen generaalMercier uit te stellen tot na de nitspraaklvan den krijgsraad te Rennes In de Aujrore zegt hj J Br kan niet den minsten twijfel bestaai aan de misdaden van Mercier ledeteenl weel dat hü Dreyfus heeft doen veroordeeleij door het mededeelen van geheime stukkei aan de rechters Iedereen weet dat hj tegen Dreyfus een valschheid heeft gebruikt ex presselijk door den generalen staf vervaar j digd Iedereen weet dat hü het stuk uit hej dossier vernietigd heeft waaruit zijn misdaaa Kon knnnen blijken Maar dat schjnt niets te beteekenen D Kamer weigerde hem rekenschap te vrajeii van zijne daden onder voorwendsel de vrij heid van den krijgsraad te eerbiedigen Generaal Jlercier is een getuige zeidej men Dat argument heeft niet de arrestatie van Picqnart belet die onschuldig wasj Maar het moet dienen om Mercier den schul t dige te redden I De waarheid is dat rtejl een tweede veroordeeling van Dreyfns wil verkregen die nog infamer wezen zon daq de eerste door de rechters te Rennes tq plaatsen voor deze redeneering Dreyfua WIJBpreken is Mercier veroordeelen Kiest Bu tuBBChen den Jood en uw generaal Dat heeft men gedaan dat heeft toen willen doen Maar ons schrikt het niet af Wij hebben wel voor andere en heeter vuren gestaan Wfl zijn beraid den stfld voort te zetten zoolang het noodig zal blijken üit Transvaal bericht men I Alle teekenen zjn er naar zoo dat het tot een overtuiging wordt dat de conferentie bevredigend aJgeloopen is ojschoon een offlcieele bevestiging daarvan achter gehouden wordt De Transvaalsche afgevaardig FEVILLEIOX Geéeaksohrlften viin een Gelak ieker or MmSAL DE YOOTELING Nov het Fransch OOR W NUTTER 1 Hoe meer hij in deze aangename bezigheid vorderde des te grooter werden zijn gogen des te opgeruimder werd de trek om zijn lippen des te gejaagder zijn adem Hij geraakte in geestvcmikking buiten zich zelve een mahommedaansch derwisch Hij luun de papieren ên de goudstukken met han denvol op drukte er hartstochtelijke kussen op vorig als een opgewonden minnaar hi omarmde het koffertje met de drift eener eerste liefde hij begon te aansea rondom de tafel waarop een fortuin schitterde zwaaide met zijn armen knikte met ijn hooM lachte tegen ijn beeld ia d spiegel wierp uch over de tafel ett over zijn schat met den lach van den waanzin Meer n een half uur bleef hij zoo liggen het oog strak op de bloedende massa op het daar gericht met de vingen werktuigelijk in het geld woeleade To n scheen hij eensklaps tot zichzelven te komen Hij rekte zich uit nam uit een flesch een hmgen teug en ging een oogenblik op een oei xitten den schenen zeer opgeruimd President Kroger vertrok Maandagavond om 8 uur President Steyn en vele voorname ingezetenen waren aan het station Het Transvaalsche volkslied werd gezongen en er was veel gejuich Van andere ztjde komen de volgende bijzonderheden De conferentie te Bloemfontein is geSin digd Van Engelschen kant werd gesproken over stemrecht en dynamiet van de zijde der Republiek werd gesproken over stemrecht inlijving van Swazieland by de Republiek betaling van schadevergoeding voor den in val van dr Jameson en het principe vaii arbitrage ter oplossing van geschillen tus i scben beide lauden De hooge commissaris heeft niet aangej drongen in zake dynamiet en de presidenii heeft niet aangedrongen in zake Swazieland Wat betreft de Jamesonschadevergoedin kielde de hooge commissaris mede dat eenadépêche op weg was van de Engelsche rengeering inhoudende een voorstel tot arbhtrage op dit punt j Wat stemrecht betreft stelde de hoogq commlBSaris voor lo dat het aantal jaren voor de verkrijging daarvan zoude worden gesteld op 5 jaren met terugwerkende kracht j 2o dat de naturalisatie eed zon worden veranderd 3o dat een biUüke vertegenwoor diging jkan de jiienwe bev dking zon wor den gegeven en 4o dat naturalisatie oogen j blikkel k vol stemrecht moet geven Daartegenover stelde de president voor lo den termen van inwoning noodig vooil naturalisatie te bepalen op twee jaar terwijl vol stemrecht 5 jaar daarna verkregen zoi worïen 2o alle personen v66r 1890 in het land gekomen zonden na twee jaar vo stemrecht kragen 3o de bevolking op dti mijnen zonde meerdere vertegenwoordiging krjgen 4o een voorwaarde voor de natui lalisatie zou zju het bezit van vast eigen i dom ter waarde van minstens £ 150 of hel bewonen van een huis van minstens £ 6C huurwaarde of het genieten van een inkomei van minstens £ 200 s jaars 6 een verdere voorwaarde voor de natnralisatie zou zijn een bewijs van burgerschap in het vorig land van Inwoning 6o de vorm van eed gelijkvormig te zijn met dien van den OranjeVrptaat 7o alle deze voorstellen van den president zijn onderworpen aan het aannemen door de Engelsche regeering van het beginsel van arbitrage in geschillen tusschen beide landen De hooge commissaris vond de voorstellen des presidenten omtrent stemrecht geheel onvoldoende Daarop is de conferentie gesloten De president is voornemens de ver Vervolgens spreidde hij een bonten zakdoek op den vloer uit stapelde de bundels banknoten op tot een hoop en knoopte de vier punten van de zakdoek bijeen Het goudgeld laadde hij in zijn zakken Het fleschje met het vocht waarmee de baron den avond die dezen nacht vooratging zijn gelaatskleur had veranderd stond nog op een hoektafel e Camisard stak het in zijn zak Voorts wapende hij zich met een paar pistolen en verliet met zijn rijkdom de woning van zijn meester Volgen wij thans père Tourniquet Toen deze die Carillon een twintigtal schreden voor was zijn vriend getroffen zag neerstorten vond hij geen moed genoeg om terug te keeren en zich van het koffertje meester te maken maar verdubbelde de snelheid van zijn beenen die liJD leeftijd in aaamerkkig genomen verwonderlijk was Uij dacht niet anders dan dat degene die Carillon neervelde hem op den voet gevolgd was Wel gevoeWe hij een vrcesehjke teleurstelling nu het koffertje hem toch nog ontsnapte Had hij kunnen vermoeden dat het schot van uit het venster van des barons slaapkamer gelost was geworden voorzeker ware hij op zijn schreden teruggekeerd om zich van den buit meester te maken Thans dacht hij daar zelfs nieti aan Het eenige wat hem bezighield was zijn leven en zijn vrijheid te redden tob eiken prijs Geheel nutteloos was de tocht evenwel niet voor hem geweest Van de tafel had hij des iMtfons gouden horloge met zware ketting bene lende voorstellen vooï den Volksraac Jggen onder voorbehoud evenwel van gunstige beslissing der Engelsche regeering omtrent arbitrage De besprekingenzijil gebonden op zeer vriendsohappoiyken toep De notulen zullen later gepubliceerdwmden j V Engeland daarentegen acht men d comerentie geheel mislukt zoodat de mijni walirden aanzienlijk daalden Kinister Balfour het woord voerend aan den jaarlijkschen maaltijd van den national len hond der conservatieve vereenigingenj heaft verklaard dat het mislukken van de onderhandelingen tusschen MUner en Krugei de bron is van groote teleurstelling voor de rejseering Het is echter onze plicht zeidt de minister te waken dat op onze rechten geenerlei inbreuk worde gemaakt Ik gelool niet dat de geschillen met de Zuid Afril kannsche republiek niet voor eene oplossln vafi aar ziJn I De regeering te Washington hoeft last ge j geven den veldtocht op de Philippijuen uid te Etellen gedurende den regentijd Uieruii blijkt dat generaal Otis niet precies op d hoogte was toen hiJ voor eenige weken ver klaarde den veldtocht met kracht te willen vowtjetten Want de Amerikanen z jnniet in staat in het ongunstige jaargetpe deij strijd voort te zetten Zö zijn uitgeput en hebben groote moeite zich in het gebied voorwaarts van Manilla staande te houden Verspreide Berichten nRBVFIJS Olemenceau vertelt in de Aurore dat president Lonbet den dag na het getuigenis van generaal Hervé den minister president bij zich liet ontbieden en zeide Ik wil dat Hervé op non activiteit geplaatst wordt en dat hij zich verontschuldigt anders zal ik morgen een boodschap aan het parlement richten Oeneraal Zédé militair Oonvemeur van Lyon is plotseling door den minister van oorlog naar Parijs ontboden Men verwacht dat hiJ Znrlinden zal vervangen als gouverneur van Parijs Een raadsheer van het Hof van cassatie bespreekt in de Figaro de kracht van het arrest en komt tot het besluit dat als ooit een uitspraak van de Justitie duidelijk is geweest het die van Zaterdag is Hi bevestigt dat het besluit tot revisie met vrtis een paar ringen waarvan een met zeer kostbaren steen genomen Binnen tien minuten had hy het hun wachtende rijtuig bereikt De koetsier zat op den bok van zijn liacre te slapen Père Tourniquet schudde hem wakker De koetsier deed verschülende vragen waarop Tourniquet antwoordde iNaar Parijs ik alleen ben het ontkomen Gauw zoo vlug de knol maar loopen kan of ook ik ben verloren De koetsier slaakte een zucht en wierp een medelijdenden blilt op Tourniquet Hij onthield zich van verdere vragen maar voldeed aan diens verzoek door zijn paard aan te zetten tot steedv saelleren spoed In den vroegen morgen vaa dien dag sloeg père Tourniquet met gebogen hoofd afgemat het zypad in dat naar zijn huisje voerde Hij had zich voorgesteld in geheel andere omstandigheden zijn woning weer te zullen betreden rijk Hun tocht was volkomen mislukt Alleen keerde hij terug En wat hem het onaangenaamste was was niet juist het mislukken zelf Een zaak kan altijd tegenloopen Al staan de kansen nog zoo schoon er kan licht iets gebeuren wat de zaken een onverwachte wending geeft Men kan zijn maatregelen nog zoo voorzichtig nemen in alles voor icn op iedere gebeurl ijkheid bedacht zijn toch uangt Iwt welslagen hoofdzakelijk af van het toe eenparigheid van stemmen der 47 loden genomen is President Mazean hoeft daarin aanleiding gevonden om zeer aangedaan den vurigen wensch uit te spreken dat alles mocht vergeten worden en te zeggen dat de strafkamer door dit resultaat bekroond reden had om zich edelmoedig te toonen De directenr der strafkolonie en de kommandant der marine artillerie zijn Zondag Dreyfus het arrest van het Hof van cassatie gaan mededeelen die hen zeer kalm ontving Van Dinsdag af bevindt hü zich op het eiland lie Royale De Stax is eergisteren van Martinique naar de Ües du Salut vertrokken en zal Dreyfus Donderdagavond aan boord nemen Fbankbuk Van de bij de manilestatiën te Auteuil gearresteerde adellüke levenmakers zün er negen voorloópig op vrüe voeten gesteld Een 15 tal blüven in verzekerde bewaring om vervolgd te worden wegens r bellie in vereeniging waarop een maximum gevangenisstraf van vijf jaar staat Baron De Cristiani die president Loubet met zgn wandelstok op het hoofd sloeg zal worden vervolgd wegens mishandeling van een overheidspersoon in functie waarvoor de wet een straf van 2 tot 5 jaar gevangenis voorschrüft In weerwil van de door den president der Automobile Club de France gedane stappen blglt de prefect van politie weigeren het gebouw weder open te stellen In antwoord op de gelukwenschen van een deputatie uit derepnblikeinsche en socialistische studenten die hnn afkeuring te kennen gaven over hot Zondag te Auteuil voorgevallene heeft president Loubet geantwoord dat het gebeurde hem persoonlijk kondliet maar dat het hem diep bedroefde voor Frankrjjk dat in het bnitenland de indruk was gewekt alsof een aanslag op zijn leven was gepleegd Uit Frankrijk zelf en uit het buitenland 0 a van de Italiaansche regeering heeft Loubet tal van sympathie betnigingen ontvangen De prefect van politie te Parijs heeft aan baron van Znylen president van de Automobielen club laten weten dat de tegen de club genomen maatregel geenszins bedoelde de Maatschappij tot aanmoediging van het automobilisme te treffen Deze maatschappü heeft tegen 12 Juni een internationale tentoonstelling en een antomobielenfeest ten bate van de armen georganiseerd NocmwEaBii De op Noord IJsland gevonden IfUS bevat behalve het briefje van Andrée ook een kaart waarop de richting is aangegeven die de ballon heeft genomen Het briefje val van goed geluk aldus redeneerde pire Tourniquet En de kansen in dezï ondernemiig waren met zoo bijzonder gunstig Men had zich wel degelijk op teleurstelling voorbereid Tourniquet had wel aan andere ondernemingen deelgenomen die zich veel beter en veel gemakkelijker hadden laten aanzien en die toch op niets waren uitgeloopep Wat père Tourniquet bovenmate ergerde het was de wijze waarop de ondernemmg was mislukt Een messteek onder de dekens en hij ware een rijk man geweest Of slechts een enkel touw meer om de armen van den reu Camisard of diens kamer afgesloten te hebben zou hen voor de rest van hun leven overvloed hebben aangebracht en onbezorgde weelderige levenswijze mogelijk hebben gemaakt De reus was in hun macht geweest De eigenaar van het geld lag geboeid op zijnledikant zoo hulpeloos en buiten bereik van allenbijstand dat hij met hen had onderhandeld Ze hadden het geld gevonden De klank van de goudstukken het ritselen van het papieren eld klonk nog in zijn ooren En niettemm was de buit hun ontgaan was de geheele zaak mislukt Zijn handen hadden in den afgeloopen nacht een fortuin omklemd in zijn armen had hij den droom zijns levens rijkdom gedragen zijn droom was werkelijkheid geweest klinkende wer kelijkheid i en bet waa hun ontglipt