Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1899

i i ü 1 D A 1 1 K E C H 1 iee m H UDiidi 5 10 4 7 60 8 83 9 07 10 1 10 57 11 00 11 40 8 10 8 17 4 88 t 47 6 05 6 56 8 10 81 11 10 Oudav 6 86 11 14 J S7 7 10 10 48 Wo nl 6 43 I1 8J 8 46 8 84 U 7 18 8 43 10 S6 1 rir 1it 6 08 7 i4 8 56 11 89 10 61 11 45 U Sl 1 18 S II8 S SO 5 04 6 88 40 7 88 5 ll U n 8 1 a t ü + t i Ulraobl 6 17 6 5J 7 S8 8 80 8 49 9 90 10 15 10 88 U S8 19 08 I S7 8 08 3 80 8 58 4 48 3 88 41 6 83 7 53 9 1 10 00 10 8 1 Koenlaa 6 15 1 58 8 14 10 86 11 65 18 17 4 88 7 1 9 4 10 5 1 Oudi w 5 SO 7 0 8 11 10 46 1 86 4 81 r 7 37 9 49 Uouda 6 80 7 17 7 17 6 85 a OO 9 18 M 10 5 11 10 18 11 11 51 8 9 8 40 1 66 4 48 5 Sa i 10 7 11 7 1 6 16 10 01 10 1 11 10 wu in tZweedacb De stokken z jn in de bos naar Stockliolm opgezonden OOSTIIEUK Johann Straaaz de walskoning ligt in de billardsalon zgner prachtige woning in een metalen kist op een lioogen katafalk omringd met palmen Hj geijkt een rustig slapende iÖn trekken zjn zeer vriendeijk Om de kist op zes roode kossens rnstende liggen de gooden lier en een zilveren dirigeerstok de omfloersde viool van den meester enzgn orden Graaf Hocliberg deed der weduwe telegrafisch zjjne innigste deelneming toekomen naar aanleiding van het sterven van haren illostren gemaaJ wiens genie der knnst plotseling is ontmkt die echter in zjjn werken onsterfelijk blijft Ook de burgemeester zond haar het bewijs zijner deelneming De stad Weenen wil den gestorvene een eeregraf naast Brahms wijzen De broeder van Ednard Stransz die in Munchen concerteert komt niet ter begrafenis Spakjb Sptaje il door een nieuwe ramp getroffen Door nachtvorsten zijn aan den Boven Ebro het graan de boom en tuinvruchten grootendeels vernield een schade van vele millioenen pesata s Echt winterweder is het ook in de eerste dagen dezer maand in het noorden van Noorwegen geweest Te Hammerfest lag de eneeuw eenige voeten hoog in de straten en bleef gemimen tijd liggen Over t geheel heeft de winter in het hooge noorden dit jaar zeer lang geduurd zoodat een Zweedsche expeditie die op het Bereneiland een wetenschappelijk onderzoek wilde instellen naar Tromsji is teruggekeerd om gnnatiger weder af te wachten BINNENLAND STATEN GENERAAL riree B uMimKB Zitting van Woensdag 7 Juni Aan de orde het ontwerp tot verbetering van het Noordzeekanaal Bij de algeraeene beraadslaging oordeelt de beer Forf dat de strijd zal loopen over de wrvanging der brug bg Velsen door een toömpontveer overigens acht hij het voorstel een noodzakelijke aanvulling van de reeds verrichte aluiswerken biJ IJmuiden en in het belang van den handel en het verkeer welks ontwikkeling ook den bloei van het platteland verhoogt zoodat hü niet gelooft aan plattelnndswrevel of aan verzol van de agrarische partij Hü had liever den kanaalovergaug gehouden en den gevaarlijken bocht verwijderd gezien maar nu een stoompontveer noodzakelijk wordt geacht zon hij willen dat biJ drak verkeer twee zullen varen De heer öroen van Waarden betoogt met een beroep op bnitenlandscbe soortgelijke inrichtingen de gemakkelijkheid van een stoompontveer De heer Van öijn wensoht dat een spoediger uitvoering van het werk dan eene in 10 jaren worde gewaa orgd en zou de aanleg van groote werl n niet afhankelijk willen stellen van een vaste som op de bei ZomerdieDSt 1899 ku t u m t Mei TUd van Greenwich OOUDA ROTTXBDAHrioi nru O 64 10 49 U l U ll 11 13 11 58 1 85 1 11 8 86 8 48 4 U 4 8 4 48 t t K 11 88 f 1 H t n u ff 4 55 11 85 1 7 6 01 11 41 1 14 f 5 00 11 80 11 61 11 88 1 88 l tO 4 4 40 6 18 11 18 1 14 4 04 4 58 5 11 6 18 7 U Oendi 7 10 7 88 6 1 8 88 01 lioordreokt door 7 87 S 46 NiauverVeik f 7 84 8 61 C i Ue 7 41 8 50 Rottortluii M 80 7 50 C8 8 19 RotterdamD F t 8 48 Botterdsm B 6 11 If40 8 80 7 83 c AUwn 4m Dinidagi d AUeen Ie en 8 kli Extn 5yb t lBii g Op dow tninen i n Zondjg Mauub t n Dtnidig dugMbe ntoaifaUjetten n r de 6e kl Terb jgWr tegen enkelen TTftektprjje ZO HoUendaehe Spoor BOTT1IR04H 0OVD4 Tiea ni 11 87 18 48 Botterdam Beurt Rotterdam D F Bottardun M 4 46 Oapallt 4 66 Kienwaikerk 6 04 Uoordrwiht 5 11 wd 5 17 11 16 5 46 5 85 6 18 11 64 1 06 11 84 1 11 AUeen Ie ea 8e kliaie extn betalen e Faenltatief op den loop ken niet getekend worden J7 Holleadie epoor o O l D A U 1 08 m 8 14 1 18 1 89 f 1 8 1 80 1 48 7 8 7 50 8 80 8 11 811 36 6 06 8 41 8 48 Oondi SerenhuiaeD Moerkapelle Soetermeei Zegiraard Voorburg Hage 1 41 4 15 4 4S 11 87 l ti 11 0 1 35 1 41 1 61 t U 5 10 6 11 7 00 7 41 6 18 6 80 6 N 00 8 8 7 17 1 10 lUage 6 41 Yoorburg 5 44 Zoetenn Kesriraart E OS ZeTBUkuix Moero 6 18 Omaa 6 14 6 2 7 SI 7 47 8 11 OOt 9 17 10 13 10 54 1157 18 08 18 8 1 17 8 tfy Hxrmonikatniu elleen Ie en Ie klewe extn betalen V Beingen roor de lijn Brenketen Anuteidani augea Til Otnest nixen GOU A A Vt S r K K D A M itoiula 6 1 8 17 9 8 10 57 11 08 4 O 5 10 7 18 8 16 10 80 ArnatW 8 01 9 08 10 1 18 43 ll t 4 67 87 16 10 01 87 Amata 8 19 910 10 30 103 1 10 81 8 80 1 8 115 Vii t 0 8 7 05 8 10 0 11 16 1 58 8 4 4 41 6 10 7 4 V 4 Ama W 7 10 11 80 3 08 4 00 00 8 1 1 00 10 0 Oailda 4 09 ll OV ti 5l 5 4 47 6 4 7 4 8 49 1 O grooting waardoor andere nottige werken blijven liggen De heer Conrad acht verbetering van het Noordzeekanaai noodig in het belang der concurrentie von de A sterdamsche havens met buitenlandscbe en vooral na de gewQzigde inrichting der handelsschepen Verruiming van het kanaal is noodzakelijk De tegenwoordige brug te Velzen heeft groote bezwaren en namens de commissie van rapporteurs beveelt ook spreker overeenkomstig het advies van gedeputeerden van NoordHolland den aanleg van een stoompontveer aan De heer Lieftinck betreurt het dat in de wet zelf de te maken werken niet zjjn opgenoemd hij gunt Amsterdam van ganscher harte den besten gemeenschapsweg met de Noordzee maar meent met zoovele adressanten dat de draaibrng afdoende verbeterd kan en blijven moet daar een pontveer veel bezwaarlijker en gevaarlijker is vooral bij slecht weer Hij zal v66r het ontwerp stemmen wanneer niet geprejudiccerd wordt op de opruiming van de draaibrug Overigens wil hij Amstesdara gaarne helpen De heer Van Dedem zou het billijk vinden indien de provincie bproeg in de kOsten van de verbetering van het kanaal De Kamer heeft ten slotte het wetsontwerp tot verbetering van het Noordzee kanaal met 88 tegen 2 stemmen aangenomen na verwerping met 74 tegen 15 stemmen van een amendement van den heer Lieftinck om in art 1 in te voegen de woorden met behoud van een brug voor den overgang te Velsen en nadat de minister van waterstaat art 2 wegens redactiebezwaren had teruggenomen Voorts heeft de Kamer het wetsontwerp tot subsidieering van het kanaal Odoom Weerdingervenen aangenomen met 80 ttgen 4 stemmen Men begon nog aan de wet op de militie plan Ooolen Allengs nadert de dag waarop de internationale wedstrijd te Loosduinen een lianvang zal nemen Uitgeschreven door het Bestuur der Koninklijke Vereeniging van NederlanijscheScherpschutters belooft deze wedstrjld eender belangwekkendste te worden die iifimorhier te lande of in den vreemde gehoudenwerd Deze belangrijkheid toch vindt hareoorzaak in het feit dat gelijk met dezen y wedstrijd op 21 Juni de Se InternationaleMatch zal geschoten worden j Weinigen zijn bekend met de beteekenis van deze wedstrijden tusSQJièn vkrtlSgeni woordigers van verschillende natiën waartoe het volgende moge dienen In 1896 werd op initiatief van eehigeHollanders eene bijeenkomst gehouden teLyon met de bedoeling om te onderzoekenof het wenschelijk mocht geacht worden tetrachten samenwerking te verkrijgen tnssOhende voorstanders van het juistschieten ia v r schillende landen In de overtuiging dat gemeenschappelijke wedstrijden onderlinge waardeering tusschen de deelnemers van verschillende natiSn in bet leven roept en dat hun samenzjn gedurende eenige dagen banden van goede kameraadschap vormt werd in die vergadering besloten tot het uitschrijven van In Ulrecte Spourwegverbindingen met GOUDA 15 7 16 7 37 7 S5 6 40 58 5 45 5 56 6 06 6 14 SO 10 1 10 86 10 48 10 01 10 17 10 v 6 1 7 44 8 06 8 14 7 15 8 0 8 4S 8 8 7 87 9 00 7 48 9 0 8 01 1 8 U7 6 85 e to 16 10 19 11 16 11 16 11 80 11 41 11 1 10 45 11 45 1 to 10 11 10 17 10 81 I0 4S 6 0 1 05 7 10 7 45 9 46 8 69 48 10 11 ternationale Matches Wordt de bedoeling der oprichters in de toekomst bereikt en geven die Hatches aapleiding tot verbroedering tusschen de deelnemers dan kunnen deze wedstrijden een steentje zj het ook een klein bprengen tot oprichting van het grootsche gebouw dèr Wereldvrede die vrede die elk jnistheidlsscbutter moet voorstaan bekend als hg is met de ontzettend vernielde uitwerking van zijn wapen Zóó werd de Ie Internationale Match uitgeschreven en in 1897 te Lyon gehouden ten vorigen jare door de 2e ii Turijn gevolgd terwgl wij thans aan den vooravond van den 3n staan die in Holland s Boomgaard bot Westland tot uitvoering zal komen Elke ingeschreven natie zendt 5 afgevaai digden die eik 120 schoten lossen waarvan 40 in staande 40 in knielende en 40 in liggende houding Voor deelneming hebben zich opgegeven BelgiS Denemarken Engeland Frankrj k Italië Nederland Noorwegen en Zwitserland Wel waren nog verschillende andere landen uitgenoodigd waaronder zelfs Transvaal Canada enz maar gebrek aan algemeene bekendheid met het doel en te korte voorbereiding waren oorzaak dat de deelneming al is ztJ ook reeds veel ruimer dan in 97 en 98 noj niet algemeen genoeg is Aan den Matcb zal een Congres voorafgaan ter bespreking van tal van voorstellen die dagelijks uit verschillende landen inkomen en betrekking hebben op de toekomst van het kind waarvan Holland zich het vaderschap mag toeeigenen Het Uitvoerend Comité voor den wedstrijd heeft gemeend deze mededeeling onder de aandacht van het publiek te moeten brengen ten einde Neerlands belangstelling op te wekken voor eene Internationale zaak die haar ontstaan dankt aan Hollandsch Initiatief De wedstrijd die in het geheel 10 dagen duurt zal op 17 Juni des voormiddags 11 uur geopend worden met twee 2 snelvuurwedstrijden Verder wordt dagelijks op 25 geweer 5 revolver en 4 llobertbanen geschoten Het totaal der uitgeloofde prijzen bedraagt thans reeds ± f 12000 Van tal van belangstellenden komen bijdragen in geld en in natura in ter versterking dèr Prijzen CoUectie H M de Koningin deed van Hare Hooge belangstelling blijken door het uitloven van een schitterend zilveren kunstvoorwerp benevens een zilveren medaille terwijl Hare Moeder de Hooge Beschermvrouwe eveneens door het beschikbaar stellen eener zilveren medaille blijk gaf van hare ingenomenheid Z E de Mi nister van Oorlog stelde een zilveren lauwerkrans als prijs in den Snelvuurwedstrijd beschikbaar Belangstellende HoUandsche vrouwen boden eene som van f 350 aan De Marine en het Leger benevens de Koloniale Reserve schieten Vrijdag 23 Juni Telken namiddag 12 uur vereenigen zich alle deelnemers aan een gemeenschappelük vroegmaal in een fraai versierde feestzaal Volledige Programma s zgn op aanvraag verkrijgbaar aan het adres van het Uitvoerend Comité Plein 27 Den Haag 1 05 1 44 1 51 1 64 1 01 1 08 1 14 1 8S 11 4 15 4 S7 4 47 4 54 1 5 07 n n a ao 8 46 4 18 6 4 18 17 4 65 6 11 6 07 18 5 38 87 5 65 6 15 6 48 7 45 4 0 4 10 4 45 4 16 4 40 4 51 4 17 6 01 t ll 1 14 817 Aan de Tweede Kamer zal worden ingezonden een adres van alle reeders te Sche veningen houdende onder dankbare erkenning van hetgeen de ministen van waterstaat en oorlog hebben gedaan tO bevordering van de visschershaven te Sêheveningen de verklaring dat de door de mgeering voorgestelde haven geheel beantwoordt aan de eischen van de Scheveningsclie visscherij De reeders spreken de hoop uit dat de Kamer aan Scheveningen de haven niet moge ontliouden Gemengde Berichten De eitratrein die Hare Majesteit de Koningin op 9 dezer naar Rotterdam en terug voert zal te 8 u 13 voormiddags van het Loo paleis vertrekken De terugkomst aan het Loo paleis zal plaats vinden te 9 n 22 s avonds De holrijtuigen voor HH MM de Koninginnen en Haar gevolg bestemd komen Vrfldagochtend te 7 uren aan het station D P te Rotterdam aan en vertrekken avonds te 9 uur van hetzelfde station De twee pelotons cavalerie sterk 50 man die aan den stoet zullen deelnemen bij Hr Ms komst te Rotterdam eetaan onder commando van den ritmeestjs baron van Boetzelaar Daarbij ziJn mede ingedeeld de luitenants Broers Van Dobben en jhr de Rotte De officieren logeeren in het Maashotel de manschappen worden in twee logementen op de Veemarkt onder dak gebracht en de paarden bij den heer Ockhorst gestald Hedenenmiddag worden de huzaren uit s pravenhage te Rotterdam Verwacht Aan de Spanjaardsbrug in de Oudehaven te Rotterdam beeft plaats genomen Hr Ms kanonneerboot Das commandant luitenant ter zee Ie klasse E Coenen Naar men verneemt zal dit oorlogsvaartuig daar bljven liggen om te paradeeren bij Hr Ms bezoek In de Hoflaan te Rotterdam zullen aan H M de Koningin door kinderen van drie scholen bouqnetten aangeboden worden en zoomede aan het einde van de Hoflaan door kinderen van eene school aan s Qravenweg In den nacht van Vrijdag op Zaterdag mogen alle koffiehuizen te Rotterdam totl 2 uur na middernacht geopend blijven Een commissie waarvan de heer L C t Dudok de Wit voorzitter en de heer C A A Dudok de Wit secretaris is heeft brieven verzonden ter uitnoodiging tot een invitatievischpartij te Wilnis op Zaterdag den 22en Juli De deelneming is alleen open voor de genoodigden Prjzen worden toegekend voor het grootste gewicht aan visch voor het grootste aantal voor den grootsten visch voor den kleinsten visch Onder visch wordt alleen baars verstaan zeker geen overbodige bijvoeging Er mag uitsluitend met den hengel gevischt worden De keuze van het aas is vrij De lepel of blinkert is uitgesloten 8 17 8 88 10 81 10 87 11 18 lO lO 10 17 10 84 10 81 10 40 7 66 8 03 8 10 8 17 8 16 8 50 10 47 10 61 11 4 lOJO Ml t 10 0 l Ii 10 81 8 58 10 88 6 17 6 17 6 84 6 41 47 8 18 8 10 10 4 11 10 8 1 18 10 16 8 SV eO 10 44 10 58 1107 10 80 7 55 8 65 43 9 49 10 08 10 18 8 18 9 1 IO S 10 69 II 00 U l 11 67 De afvaart is aan de Wilnissche Zuwe des voormiddags 8 uur en s nam 3 uur moeten de booten voor den wal op de plaats van afvaart gemeerd liggen ten einde aan de prijsbeoordeeling te kunnen deelnemen Ach hoe is het geslacht der visschers verbasterd dat men eerst om 8 uur van wal steekt De deebemers beloven op hun eerewoord bfl de beoordeeling geen andere visch ter mededinging te zuilen aanbieden dan die door hen zelf dien dag met den llengel gevangen is Later mogen zij toch zeker van hun vangst vertellen wat zg wiUenl Zoo eene boot met deelnemers eene ligplaats heeft ingenomen mag eene andere mededingende boot die niet passeeren dan op minstens 25 meter afstand en geen ligplaats innemen binnen 100 meter van de aanwezige boot tenzij hiervan gescheiden door een veanakker In bet reglement waaruit wij niet alles overnemen staat niet dat het verboden is steenen te gooien in het viscbwater van een mededinger Ook ichijnt het visschen in troebel water niet Uitgesloten Bij een der bewoners van de Orensstraat te Amsterdam werd in het midden van den nacht gebeld door een meisje blootvoets en in nachtgewaad gekleed Het meisje was de zuster van het dagmeisje dat daar diende en in eene nabijgelegen straat woont Met hare zuster in betzelfde bed slapende droomde èat deze hare hulp vroeg en in slaapwandelenden toestand verliet zij zonder dat een der huisgenooten iets gewaar werd haar bed en hare woning om een wandeling te gaan maken door de stille straten Zij ontwaakte eerst toen zij aanbelde aan het buis waar des daags bare zuster dient Op den Leidschen weg te Utrecht even voorbij den Hommel wandelde gisteravond een minnend paar blijkbaar alles om zicb heen vergetend en wie weet welke plannen voor de toekomst smedende Hierdoor hadden zij er dan ook zeker niets van bemerkt dat een jonge zennwachtige vrouw met haastige schreden achter ben aan kwam voordat den verliefden jonker een geduchte slagitegen het hoofd trof waardoor zjjn hoed op den grond viel Woedend over dezen onverwachten aanval keerde bjj zich haastig om doch bleef een oogenblik als verstijfd van schrik staan want zij die hjj toen als eene furie voor zich zag was zijn aanstaande Het tooneel dat toen volgde laat zich denken doch toen ook het bedrogen meisje dat weldra was ingelicht hem ter verantwoording riep en zijn slecht gedrag verweet kreeg onze don Juan het toch te benauwd zoodat bij dan ook onverwacht in de vaart sprong en naar een voorbijvarend roeibootje zwom waarin hij liefderijk werd opgenomen Ziende dat het voorwerp harer wraak baar aldus ontsnapte keerden de vrouwelijke lotgenooten huiswaarts waarbij ij zeker geen lofrede op de trouw der mannen zullen hebben gehouden De machinist leerling Verreynen die Maandagmorgen te s Hertogenbosch met de machine door de macbineloods reed is thans aan de bekomen wondeh overleden Gisteren is te Scheveningen het badseizoen geopend Reeds vele baders maakten gisterochtend vroeg van de gelegenheid tot baden gebruik Het verkeer met voertuigen paarden en militair materieel op bet strand door de gemeente aan het Zeebad Scheveningen in £ nur gegeven geschiedt thans langs het strand door een afgeperkt gedeelte tusschen is strandstoelen en de winkelgalerij V De Paris die nog altijd vast op de anacles zit is door de maatschappij aan de assuradeurs prijsgegeven Het schip was veertig maaschappgen voor een millioen dollar verzekerd Franchemo t de Marskramer i Op veelvuldig verzoek bad gisteren de f erde voorstellingvanbovengenoemde operette laats Waren bij de vorige voorstellingen Jgeen plaatsen meer te verkregen thans was Iwederom de zaal bijna geheel gevuld f Deze operette is zoo goed in den geest gevallen dat verschillende personen haar voor d derde maal zj n komen zien en wj kunnen ook niet anders getuigen dat dit eene operette is vol afwisseling nu eens wordt de lachlust opgewekt en dan neder worden wü verplaatst in meer ernstige tooneelen zooala dat waar Constance en Marie te zamen besluiten hun dierbaarst kleinood te verkoopen aan den Marskramer en waar Constance haar schuld belijdt aan vaér Michot De verschillende hoofdpersonen vervulden weer uitstekend bun rollen De zangpartgen waren nitmnntend werd door Henri in een onzer vorige nummers de opmerking gemaakt dat de koren vrij goed waren die opmerking schjnt ter harte genomen want zj waren nu onberispelijk ook scheen het ons toe dat Marie harder sprak dan Zondag het geval was dit kwam de uitvoering ten goede De pleegkinderen Constance en Marie werden het eerst begiftigd met bloemstukken voor hetgeen zij hebben gedaan om deze uitvoeringen mogeljk te maken jnist deze dames stonden buiten het onderwijs zij hebben evenals Margot Toupet die ook buiten het onderwijs is en ook vereerd werd met een bloemstuk hun best gedaan om het schoone doel te doen slagen en wij twijfelen niet of dit zal wel bereikt worden wanneer meerdere plaatsen ep dezeUde wijze als te Gouda dergelijke opvoeringen zien te geven De foto van het geheele gezelschap inhun costumes die aan vaêr Michot werdaangeboden werd onder aanhoudende bravo soverhandigd vaêr Michot zal zeker metdit huldeblijk ingenomen zijn wat met vrouwDnpnis die een bloemstuk kreeg ook walhet geval zal zijn geweest De directeur de heer J H B Spaanderman en de heer W J L van Dissel regisseur werd beide een lauwerkrans aangeboden ook wij gnnnen die heeren van harte het aan hun geschonkene ziJ hebben wfl hebben dit reeds eerder gezegd moeite noch kosteif gespaard om de operette te doen slagen dit is uitmuntend gelukt hen daarvoor nogmaals niet alleen van ons maar wij meenen de tolk van alle aanwezigen te moeten ziJn wanneer wij biervoor openlijk dank betnigen Ons rest nog een woord van dank te brengen aan alle medewerkende dames en heeren afzonderlijk mogen wij nog noemen Franchemont Iean en Antoine voor hun zang en spel de heer Bensekamp voor de begeleiding en de dame die soiSfleerde zjj bad volstrekt geen gemakkelgke taak De wensch in bet verslag van Henri dat het gezelschap in Gouda zal blijven bestaan gelooven wJ dat tot de vrome wenschen zal behooren men heelt reeds meermalen pogingen daartoe aangewend die pogingen mislukten geheel en al Wjj gelooven dat het beter is voor ieder op zich zelf staande zaak indien het noodig is dat er een gezelschap wordt geformeerd STADSNIEUWS GOUDA 8 Juni 1899 In de plaats van den heer Anton Thierie uit Amsterdam is tot directeur der gemengde zangvereeniging Excelsior te s Hage benoemd de heer J H B Spaanderman alhier Een groot aantal bekwame mnziekdirectenren solliciteerden naar deze betrekking Wil ontvingen het prospectus der tentoonstelling voor Gas en Water te houden van 9 Sept tot 18 Sept 1S99 te Schiedam en ontleenen daaraan het volgende Schiedam heeft 27 000 inwoners Er zijn bij particulieren geplaSitst 1256 gasmeters waarvan slechts 11 stuks voor motoren en 20 stuks voor kookgas Aan de waterleiding zijn aangesloten 5940 perceelen De gasprijzen zijn vooralsnog 8 en 6 ets de M De flinke lokalen en gezellige tuin der Officieren Vereeniging staan ter beschikking van het comité Voor de noodige opluistering door muziekuitvoeringen enz zal worden zorg gedragen zooaat men bezoek verwacht van de omliggende gemeenten Den Haag Delft Gouda Vlaardingen Maassluis maar vooral van Rotterdam Eere voorzitter is de Burg de Heer H J Versteeg Voorzitter de Weth J H van Westendorp Jdzn Sectretaris de Dir van gas en waterl J de Bats Verder vernemen wJ nog dat als Juryleden zijn nitgenoodigd de Heeren J J Prins van Doesburgh dir der gasf alhier C T Salomons onder Dir der Botterdamsche gasfabrieken Red van het Gas en de Heer C T Bibbius dir van gas en waterl te Delft Aan de onder leiding van den generaalmajoor W G P Snijders van 8 tot li dezer te houden kaderoefening tusschen Amersfoort en Nunspeet zullen deelnemen de kolonels P E Goudschaal E D H Mac Leod en K A Pfeiffer de luitenant kolonels A Evenwel en ö N de Wendt en de majoors N F B A van Steenhardt Carré N P Onderwater P W van de Velde en D Cheriex De generaal majoor C O van Keateren inspecteur der infanterie zal deze oefening bgwonen SoHOONHOVBH Aangenomen het beroep bfi de Ned Herv Kerk te Slnipwijk door T Jansen cand alhier Als gevolg der voordracht van den heer D de Klerk is thans alhier eene afdeehng gevestigd van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond het aantal leden dezer afdeéling bedraagt reeds 30 waaronder één donateur Een voorloopig bestuur IS gekozen Voordracht voor hoofd der bnzondere school te Bleiswijk de heeren W Blok Amsterdam M Christen Delft L J Steenwinkel Almkerk Beroepen de Ned Hervormde Kerk te Bergambacht ds J C Klomp te Lunteren te Moerkapelle bj Rotterdam de heer M 3 G J van de Pol cand te Herveld Kmmpïk a d Lïi Te sGravenbage is gisteren o a geslaagd voor het akte etamen 1 o mej A A C Horsman alhier OcTDESiiKK a d IJsKL lu do Maandagavond gehouden raadsvergadering zjjn de volgende besluiten genomen lo tot goedkeuring der rekening van hot Burger Armbestuur over 1898 die een batig saldo aantoont van f 390 73 2o tot het geven van vergunning aan de Diaconie om een armenbus te houden op de algemeene begraafplaats waarvan de opbrengst tot nog toe kwam aan bet armbestuur 3o tot herbenoeming van den heer M Dogterom als lid van dat bestuur 4o tot het richten van een adres aan H M de Koningin tot handhaving van het reeds vroeger tot 7 verlaagde maximum der dranklokalen 5o tot herziening en nieuwe vaststelling der Verordeningen op de hetflng en invordering vaubegralenisrechton en leges Tevens werd verslag uitgebracht over denafloop van den eersten teekencursus voorjonge ambachtslieden waaruit bleek dat 26 personen daaraan deelnamen dat geen enkeleles verzuimd werd en de vorderingen zeergoed mogen genoemd worden Ook het financieel verslag dier nieuwe instelling was gunstig De kosten bedroegen f 171 30 terwijlaan bedragen ontvangen werd 1 143 87 Wordt in aanmerking genomen dat vooreerste uitgaven betaald werd f 39 55 danis meer ontvangen dan uitgegeven f 12 12 i Dat deze nuttige inrichting een voortbestaanzal verzekerd worden is zeker do wenschvan allen die het wél meenen met de ontwikkejing van den ambachtsman Rechtzaken Door de Arrondissemonts Rechtbank teRotterdam werd Dinsdag het volgende vonnis gewezen In den avond van 28 Maaj t was de 39 jarige vrouw A T huisvrouw van C V te Benschop met een brandende lamp in de houten schuur bij haar woning gegaan om een pan te zoeken In baar haast had zij de lamp op een plank gejet onder een z g tilletje uit latten en planken bestaande waarop hooi was geborgen De afstand van deze plank tot het hooi was slechts f meter zoodat het gevolg niet lang uitbleef bet hooi vatte vlam en weldra stond de geheele schuur in lichterlaaie en tastte het vuur ook de naastliggende woning van J B Terberg hoefsmid aan Voor deze onachtzaamheid zooals zjj het zelf noemde stond bekl gister terecht en vroeg het O M haar veroordeeling tot f 25 boete subs 5 dagen hechtenis Bekl begreep niet hoe het mogelijk was dat daar boete op stond Maar zfl kon er niet tegen op als het zoo was zij had er geen verstand van BurgerlUke Stand GEBOREN 5 Juni Anne Maria ouders F Janssen en L Binnendijk Johannes ouders J Buiee en N van Hofwegen Gerharda Potronella ouders A de iloog en J Vergeer Tennis ouders T van Vliet en A Vermej Krjjn ouders K van Gronliilien en T Mes 6 Klaas Martians ouders J J Teeuwen en H G van Deth OVERLEDEN 5 Juni D de Hoop 4m GEHUWD 7 Juni H A Decker en E de Knegt M Boegheim en C H van Werkhooven A Bruné en N Schoonderwoerd J Vermeulen en J van Es A Smient en A Leeuwenhoek K Gestel en A den Hertog BeeowUk GEBOREN Nicolaas ouders D Oostenrijk en E Schouten GEHUWD J van Rijn en A Panncbakker MAK TBERICHTKN Oouds 8 Juni 1899 Granen onveranderd Tarwe Zeeuwsche 6 90 4 7 25 Mindere dito 6 40 4 6 75 Afwijkende 5 40 4 6 Polder 6 i 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 50 t 5 75 Polder 5 1 5 J5 Gerst Winter è Zomer 4 Chevallier 5 50 i 6 25 Haver per heet 3 60 4 4 per 100 kilo 7 75 4 8 10 Hennepzaad Buittnlandsche 7 4 750 Kanariezaad 6 4 7 50 Koolzaad 8 50 4 875 Erwten Kookerwten 4 Niet koekende 4 Buitenkndsche voererwten per 80 Kilo 6 25 4 6 40 Boonen Braineboonen 4 Duivenboonen 7 75 4 8 Paardeboonen 5 90 4 6 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikainsche 4 90 4 5 Cinquantine 5 75 4 6 Odessa 5 4 S S VïZMARitT Melkvee redcl aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens weinig aanvoer liandel vrijwel 15 4 17 et per half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel matig 15 4 16 cl per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel flouw 0 60 4 0 90 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vlug ƒ i3 4 aS Lammeren goede aanroer hu del vlug 8 4 15 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 4 ij FokkiUveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 193 partijen handel vlug 19 kwal aj 4 a6 ide kwal 19 4 aa zwaardere 25 4 a8 NoordHollandache 4 Boter redelijk aanvoer handel matig Goeboter 100 4 1 10 Weiboter o 80 4 0 90 per Kilo 1 IEÜWE MESSTOFFEN b i A van OS At Md Tailleur Klmweg B 73 73 i GOUDA f TelefiJkoa JVa ai Beurs van Amsterdam Slotkn 87 Vrkrs As 6V loiv o 7 JUNI NtultLAND Uirt Ned W 8 I dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNSia Uhl Oouill 188188 9 iTAULlnsohryviiig 1868 81 6 OosTlHB Obl in papier 1868 6 dito in silver 18n8 6 FOKTUOAL 01 1 met ooufioa 8 dito tinkel 8 6 8 88 88V 10S 61 7 Va 88 887 106 101 8 s loiv 101 6V 745 607 103 681 804 1541 100 100 B8V 8V 1 80 88 880 816 100 s 160 88 Rusi iNO Obl Binnenl 1804 4 dito GeooQS 1880 4 dito bil Aotiis 1880 4 dltn l ij Hop 1888 SO 4 dito in goad leen 1888 6 dito ilito dito 1884 S BPAXII Porpel sokuld 1881 4 Tuanu Oa r Oonv leen 1880 4 Qa leening sario D Geo teeuin urie C ZniDAra Ben V oblg 1898 6 Hlirao Olil Buit 80b 1880 6 VaKittniA OM 4 onhop 1881 A aTi niii Obligatien Mn 8 EoTTianAii Sl l leou 18B4 3 N D N Afr H indels aand Arend b Tab Hu CertiAoatea DeliMaatsobaopij dito Am Hyputbeekb pandbr 4 Cult Mij lier Voritenl aand s Or Hypoibcekb pandbr 8 Naderlaadsi he bauk aand 1 Ned Kandelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Kott Hy lolhoekb pandbr S ütr Hypotheekb dito 8 i OoariKB O ist Hong bank aand Kmi Hypotheokbank paudb 4 Amaiiia Equl hypotk panlb 6 106 108 100 68 144 1401 81 1047 66 101 1 J67 S8 48 is 171 100 107 00 100 100 116 11 ii l mil Maiw L Q Pr Lii a cort Nao Uoll U Spoor My asnd M j tot Ei i V St Bp aand Ned Ii d S ioorwegoi aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito ilito 1881 dilo 6 I Itaui Spoorol 1887 68 A Kobl S Zuiii Itsl Spwmjj AH obl 8 POLI Warsokau Weenen aand 4 tLoiL Or Ruis Bpw Hij obl 4 Baltiaehe dito aand FaitowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsü Gk Asow Sp kap opl 4 dito dito obllg 4 AlfniXA Oenl Pao Sp Mg obl 6 Cbie h North W pr 0 v aand cl ito dilo Win 8t Poter obl 7 Donvar b Bio Gr Spni eert v a lllioois Ceotral otil in oQd 4 j Louisv k Nathvilli Osrt v aand Mexi o N Spw M Iflhyp o 6 Mias Ksnrat r 4pCt pre aand N York Outss o k West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Oalif lebyp ingoud 6 8t Haul Hinn fc Manit obl 7 Un Pao Hoof lun obig 6 dito dito Line Ooi la hyp O 6 OaNaoa Oaii South Chert v aand Vi 0 Hallw Il Na lo h d c O Auisterd Omnibus Mij aand Rotterd Trainwe Maats sand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Eoltordam aand 8 BlLsu Slad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 8 HoNo Theiss So ullr Gesalsoh 4 OoiTin Staauieanig 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 Spilill Stad Madrid 8 1168 Nn Var B z Avb 8poeL eert JMAIVTELS TAILOR MADES Mantel Costumes Blnuseii Japonstoffeo in groote verscheidenheid en Coneurreerende praten D SAMISOAI GOUDA 360 Staat8 loterij Se Klasse Trokking van Donderdag 8 Juni No 1463 1000 met premie 811 000 an No rSïil 1000 an No m 8 8 11888 sa 18384 ieder 400 No 4S 68 8 on 10386 ieder 800 No 1161 4784 7180 88S6 1 606 10488 16681 16681 I7J64 en 1768 i in 100