Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1899

No 7009 Zaterdag 10 Juni 1890 38ste Jaargang fiOUDSCHE COIRMT I iieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMMn No 89 Q Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telsfooa Ho RV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frijun tid 70 88 i75E E668 8089 10 84 12980 1 610 17794 Ito iSOi 97 10768 18001 44 1 988 71 sua S84 79 10828 38 68 18030 143 B04 B918 81 10908 IBllt 76 18169 808 8119 59 8481 72 182 1 1 711 88 07 50 6041 8610 94 85 15887 18818 58 87 4 70 11167 18310 1 980 18487 tï till 76 96 11867 19 16087 185 1 98 3340 6113 8656 11408 92 74 18798 8i 4 6226 8773 98 18494 91 18S4S 86 SOi 7 78 11640 18646 16161 19189 721 68 6543 8844 88 18711 70 19110 98 69 86 81 11764 82 16304 41 1186 8618 6842 8901 71 88 40 19316 1286 88 65 14 99 13868 16410 19441 1815 S7Ö 6967 9008 11885 78 16687 19628 1492 74 70 81 11 61 14066 16711 19688 1783 17 94 9156 84 14801 71 19839 70 8849 95 9818 13109 62 16868 1992 8 1809 8955 7006 74 18 14489 18920 85 1941 4000 7208 9412 94 145 0 17119 10160 015 62 11 26 11271 14 80 80187 85 98 28 9554 11850 14718 46 90 81 4350 82 9694 55 58 172 1 10348 lS0 80 7804 9798 96 59 17815 5 1218 4462 58 9883 18414 95 21 20449 2809 4 01 7505 9984 28 14648 17428 86 88 4985 51 10056 82 14 11 48 88 140515099 7624 64 12516 1 1 1 62 10 62 96 5179 7706 10157 18611 64 69 74 2 01 296 2 94 48 1 884 17 84 206JB leil 801 88 98 91 1 368 17626 90 18 51 58 10291 12788 1 443 28 20711 89 4 78 10888 18109 15 19 17762 47 1780 6546 7S18 59 18 1 610 81 20898 8 66 68 t0 14 APVERTENTIEN Hif VAN WIJNGAARDEN l COIFFEUR j 8PJ5CULITEIT in alle soorten HAARWERKEIT Naamlooze Vennootschap lillilL GBÖifiiT te s Gravenhage Pe MUreette bericht dat de Coupons der Obligatiën vervallende f JtM iS09 betaalbaar z jn te s ÖKAVENUAOE ten kantore der Vennootschap de HoUandBche Bank vv Vos en Vkbedk en de Firma P J Landry Akstebdah Amerspoobt Arnusii ASSKN Ocd Beieblaiid b d Heer A Koopman b d H H PgiETOHiüS en Zs b d Heer H J Ceoookewit de Gelderscho Bank b d Heer E A Skidt Bkeda DOKKUH GOKKÜM Gouda Gboninhen Haaklkm Harlingks Feaneker Heerenveen JOUBE bolbwaéd Leeuwarden LlSIDfelT Maastricht Mepiiei NlJHtOEN rotteedam sohoonhovsn Sneek Utbecht Waalwijk Waobninosn WiNSCUOTEN ZlITKEN Zwolle b d H H Inoen Housz en Zoon b d H H FooKEMA en van Kleffess b d H H C DE GlJSELAAR en Co b d H H MoNTU DoBT LAND b d H H Mrs van Viebsben Trip en Feith b d H H Laane en van Behhel b d H H P PoBTHüMA Zn t v n b d H H Gebrs Mibpblblom Beijer b d H H Gebrs Mibpelbloi Beijer b d H H Gebrs Mispblblom Beube b d H H Gebrs Mispelblom Beijeb en P Koümanb Sme DINQ b d H H Lïzïfus en Eiqe man de Geldersche Credjetver eeniging b d Heer Hu Koblink ABz de Nijmeegsöhe Eöectenbank Martens en Co de Wissel en Eflectenbank b d Heer P A Greup b d H H Bbonihqb en tbi Catb b d H H Jan Blijdbsteui en Zoon b d H H C A Witloi en Zoon b d Heer 8 A vah mindbn b i H H G J en A B Gboenevbld b d H H P F C BbdminoS en Co b d H H A VAN Deventee en Zoon Ter OVERNAME GEVRAAGD een net Zaakje in Melk Boter Eaas en Eieren Brieven onder A 738 Bureau Haagscho Courant ra ttuo EERSTE KEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Directeur H BUBGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model met M Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle prgzen t 5 hooger Vertegenwoonlifier J G DK RUITER Goaila Prijstrekking 21 JUNI SOO OOiT MARK aU hoofdprijs in h t ffslulclcigit geral biedt de Di a rBte groote Qelarerlotiag die door de Hooge Bflf ean ng van Hamburg goedgekeurd eo gewaarborgd ie De roordeelige ioriobting ran hel oieatre plaa bestaat daarin dat in den loop ran ilechtB weinige maanden in 7 erlotiogen na 118 000 loten 69 180 priJKen bedragende 11 349 325 Mark ter roltedigfl beslissing zullen komen daaronder Eijo kapitale prijzen van erentUDel 600 000 Mark bij uitnemeadheid echter 1 prijs B M 800 000 priji ik M 800 000 1 prgi i M 100 000 pruzsil il M 75 000 1 priji a M pr s i M pr üs i M 1 prijs 4 M prijseu a M 1 prijs a M 1 pr ji a M 9 prij a If 90 000 26 prijs a M 10 0110 66 prijs M 6 000 106 prijz jL M 6 000 70 00 1 65 000 611 000 55 000 60 000 40 000 81 000 0 pr jz aM 8 000 81 prgs M 1 000 UlSprijz 4M 401 3606 prgs iM 156 19490 priiz BM f 00 900 18t 104 100 78 46 21 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldrerloting ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 JUJNI e k en kost hierroor 1 geheet origineel lot ileobts Mark 6 of fi 8 K0 1 half t H S 1 76 1 kwart M H IVi O tegen inzending van het bedrag per pottwisael of tegen remdonra Alle commiaaiea worden onmiddetlijk met de grootste aorg uldigheid aitgevoerd en ieder speler ontvangt ran ons de met het wapen van den Htaat voortiene Origineele Loten aelf in banden Bij iedere bestelling wordt het tereisobte offioieele plan waaruit de Terdeeling der priJEeD op de varsohilien Ie klassen als ook de betref fende inleggolden te Ternemen ia gratis bijgevoegd en Eenden wjj aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioteele lijsteD De uitbetaling der prijzen gesobiedt eteeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belaughebbendeo in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkalelligd worden Ons debiel is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijlte pryzen hebben wij meormaleD volgens ofücieele bewyzen de aerate Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstig re zelf uitbetaald o a Mark RbO OOO 100 000 80 000 66 000 40 000 enz Het is te voorzien A it bij date op den heehtstan grotdalag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be E aald kan wurden gerekend men gelieve deralve wegens de reeda ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstreeke te zenden aan Kauf manu Simoa Banktera sn Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het Tertrouwena one tot hiertoe gesohonken en daar wjj by het begin der nieuws verloting ter daeloeming inviteeren zullen wq ook TQor het vervolg bemoeid zijn door e o stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigera te verwerren TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 i Zenuw en Maaglijders wordt ait onrtaiging als een weikelpe fanlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordi dit boekje franco per post toegetonden door BLOKPOEL S Boek h Zaltbommel öcuni Dmk van A BRINKMAN Z RIJWIELEN Wilt ü prettig en goedkoop rpenf Koop dan een Deze Rijwielen zjjn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af U 1 jaar degelijke garantie Hover Victor Surprise Matador en alie andere Rijwielen tot uiterst concurreerende pryzen KETTIIGLOOZE KIJWIELEl Ruime kenze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CABBIB 68 cent per bus van 1 K G Bonds BUwielhersteller Iste Klaaie W I D VAN RIJMENAM Veerstal Gouda Zuid SollandsGli Korte Booqslraat Directfcnr Zl UiU HUUfcluaoUU o liTUANDöBM Kofjehiiis Rotterdam Hotel Café Restaurant Bij gelegenheid der FEEST BS op 9 JUSl is de BlIiLiABT Z4 Li ingericht als ESTAlIBABi Geheel nieuw gebouwd j EETZAAL beneden voor 150 personen PLATS DU JOUR van 11 2 ure v m PLATS D 3 SOIR vanl 10 1 nre n m RESTAURANT si la Cartè gednrende den geheelen dag DINERS 4 f 1 50 en hooger Menu 9 Juni Fotage la Baine Fetits Patés au Salpioon Filet sauté la Royale Haricots Primeurs Frioandeau de Veau Compete Cbaud froid de Poulet Salada Qiteau Wilhelmine Fruits VI Dessert iet voofal op de ECHT luuidteaJkeniaif mat rood letterst Oberlahnstein OIKeCTEUKDiR VICTWUBKOM OB£RlAHMSWII Maatsehappy tot XSxtMUatie van de FietoHa Bron Kanifwt voor Nederland Boompjeê éO Botterdam ISTOOM HOUTZAGEEU SCHA EEIj Pakkisten ÜJjstenrabriek I Q oia Aa J VERGEER ZgatterLsa n gel Q 1 37 ZÜIDER HYROTHEERBANK geveiUgA te BHBVA Hulsobappelijk KKpitaal Een WliliOen GuldCD wurop 10 pa gestut Oeheel gepUuUxt Dlreoteuren Mr H B VAN 1HA A8DHK en E J M DB BROII De Bank verstrekt voor vaêU termVM n gelden onder Eerste Hypothecair Terbanii op Hnizen en Landerijen tegen matige irente onder vooruifbetMing en OMder mberek nlny van aOminMmttekoêtên en geeft 3J en 4 pCt PmudtH cem uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 JuU Nadere inlichtingen te bekomen ten ikantore der Bank ïooniede te GooDi t f Finna JIONTUN DOBI LANI Herijk van Maten en Gewichten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen in herinnering van hen die onverhoopt geene bijzondere kennisgeving mochten hebben ontvangen of om andere redenen tot nog toe niet aan hunne verphchting tot Herijk der Maten en Gewichten hebben voldaan dat de gelegenheid daartoe wordt aangeboden tot Vrijdag i6 Juni aa van des voormiddags g tot 12 uur en deb namiddags van i tot 3 uur in het gebouw der Avondschool voor Ambachtslieden op de Houtmansgracht Burgemeester en Wethouders voornoemd Dr f H G ïiH ITERSON L B De Secnèlaris BROUWER Itultenlandscti Overzicht De bespreking van de repnblikeinsche groepen van Kamer en Senaat met den Franschen ministerpresident Dupuy gehouden schijnt wel tot oen bevredigend resultaat te hebben geleid De heer Dupuy zou naar verzekerd wordt beslist hebben beloold dat hooge juridische en administratieve ambten slechts bezet zullen blijven door ambtenaren wier toewijding aan do Eepubliek aan geen twijfel onderhevig is Op het protest tegen de vr lating van enkele in verband met de betooging van Zondag gearresteerden beloofde de minister een nieuw en gestrenger onderzoek Ook zal hii de opdracht aan kapitein Tavernier om het onderzoek tegen Du Paty de Clam te leiden nogmaals aan het oordeel van den minister van oorlog onderwerpen De deputatie sprak ook nog over generaal Zurlinden wiens aanbljven als gouverneur van Parijs haar niet geffenscht voorkwam maar de heer Dupuy verzekerde den heeren dat generaal Znrlinden onder alle omstandigheden een trouw dienaar van de Eepubliek en de Eeteering zal blijven De vereenigde groepen besloten de maatregelen der Eegeering af te wachten en Maandag zoo noodig verdere besluiten te nemen De meeste Engelsche bladen te Londen zijn van oordeel dat de conferentie te Bloemfontein mislukt is Zoo daêht ook Balfour erover eergisterenavond aan den jaarlijkschen maaltyd van de conservatieve vereenigingen het woord voerende HS betreurde dien uitslag maar gaf de hoop niet prijs dat later een FEVtLLElOK Gedenkschrllten van een Gelukzoeker OF AimiBAL DE VOUDELING iVoar Aft FranscK OOR W NUTTER ais Père Tourniquet was zeer terneer geslagen In zijn geest zette hij de onderneming nogmaals op touw Weer klommen zij door het venster en drongen de slaapkamer van den reus binnen nu werd Camisard beter gebonden zoodat hij roerloos teröeer lag onmachtig zich te bewegen En lij sloten de kamer dicht en een hunner vatte post voor de deur met een pistool m de hand m zijn geest nam Tourniquet alle voorzorgen waarvan de n inste voldoende ware geweest om Camisard volkomen onschadelijk te maken Met een zeker genoegen kwelde hij zichzelve met de gedachte hoe gemakkelijk hij had kunnen voorkomen dat Camisard los kon breken Telkens en telkens deed hij in zijn geest de inbraak nogmaals en beter Over het lot van zijn nieuwen vriend van Canllon bekommerde hij zich weinig Hij had hem in e paar dagen hunner kennismaking genoegsaam leeren kennen om geen verklikken te vree en bijaldien Canllon in handen der politie viel Raphael kwam hem zelfs niet m de gedachte Wat zal zij daarbinnen mïj uitlachen en waar vergelijk nog mogelijk zou zjn op den grondslag van verzoening van de tegenstrijdige belangen der nationaliteiten in Zaid Afrika mrt hjngelands staatsbelangen want zeide de minister Engeland verlangt van president Kruger niets onredelijks geen rechten voor de nitlanders die helderziende staatslieden der Republiek niet zouden behooren te bewilligen De minister deed vol vertrouwen een beroep op do geheele publieke opinie in Zuid Afrika de Engelsche zoowel als de Hollandsche De Westminster Gazette knoopt hieraan de overweging vast dat Engeland met de Kaapsche Hollanders alles maar zonder hen niets uitrichten kan Engeland mag den vrede in Zuid Afrika niet in gevaar brengen om de wille van de rechten van uitlanders in Transvaal maar president Kruger zou onverstandig handelen door van dergelpen staat van zaken die niet eeuwig door kan duren al te veel partfl te trekken want door alle redelijke vergelijken te verwerpen zou hü wel eens het geduld van een sterke party hier te lande kunnen uitputten een partij die zijn vriend en beschermer wil zijn De Times verklaart het ondenkbaar dat Engeland ooit zou toestemmen eenig geschil met de Boeren uitgezonderd de kwestie van de schadevergoeding wegens Jameson s inval door eenige vreemde mogendheid te laten arbitreeren De Daily Cronicle acht het mogelijk dat Chamberlain de aiwijzing van zijn eischen te Bloemfontein beantwoordt niet met een oorlogsverklaring maar met de openbaarmaking van het Anglo Portngeesch tractaat waarbij de Delagoabaai aan Engeland wordt uitgeleverd Daardoor zon Transvaal voor eenwig van de zee afgesneden zijn De Chronicle blijft er overigens hü dat een oorlog met de Boeren van Engelands zpe infaam zou zijn De opvolging in Saksen Coburg en Gotha hangt nog altp in de lucht en in Duitschland is men alles behalve gesticht over de wijze waarop in Engeland over die zaak geschreven wordt De Engelsche bladen achten het heel begrüpel jk dat de derde zoon van koningin Victoria en prins Albert van Saksen Coburg weinig lust gevoelt de £ 25 000 die hfl als prins van den bloede geniet en zJn kans om opperbevelhebber van het Engelsche leger te worden te laten varen om souvereln te worden van een Dnitsch landje Ook voor ziJn 16 jarigen zoon schijnt de hertog dit uitzicht niet schitterend te vinden Er is nu sprake van dat de 14jarige hertog van Albany zoon van achtig ik kan haar geen ongehjk geven mompelde hij toen hij voor ztjn woning stond en tegen de deur schopte Op dize wijze was hij gewoon zijn begeerte om binnengelaten te worden kenbaar te maken als hij ontevreden of uit zijn humeur was En naar de hevigheid waarop hij thans deze manier van zich aan te dienen toepaste te oordeelen was hij buitengewoon ontevreden en uit zijn humeur De deur werd oogenblikkelijk geopend Père Tourniquet trad binnen Hij wankelde hij wilde zich orakeeren en vhichten doch reeds was het te laat Hij bevond zich van aangezicht tot aangezicht met twee gendarmen De mannen der wet legden hem de handen op den schouder en prevelden min o meer sarcastisch de formule Jacques Pinchard bijgenaamd Tourniquet wij arresteeren u in naam van de wet HOOFDSTUK X Raphael Tot buiten de deur hadden Carillon en Tourniquet Raphael meegesleurd Eenmaal in de open lucht hadden zij hem aan zijn lot overgelaten En hij was voortgeloopen in tegenovergestelde richting als zijn vrienden onbewust van wat hij deed of van wat hij te vreezen had Hij was als een levend doode Meer dan een uur liep hij voort zonder zich om richting te bekommeren mm mmf i Victoria s overleden vierden zoon en van koningin Emma s zuster zal opvolgen In den Saksischon Lainddag ziJn deswege tot de Regeering vragen gericht In zake de uitsluiting der Dcensche arbeiders heeft t de Deensche Patroonsvereeniging aan den Duitschen bond van patroons in h et bouwvak het volgende schrjven gerich Naar aanleiding van het groote hier in Denemarken heerschende conflict tusstSien patroons en arbeiders met name in t bouwvak verzbeken wj onzon geachten collega s steun doordat ziJ in de volgende vakljen geen uit Denemarken komende arbeiders zullen aanstellen Metselaars timmerlieden witwerkers machine bontwerkers zaagjnolenarbeiders monteurs smeden werktuiglinndigeu stukadoors en blikslagers Da hier ontstanb strp aldus luidt het schrijveu verder betreft niet het loonvraagstuk doch slechts om het recht van den patroon de orde en verdeeling van den arbeid den arbeidstp enz te bepalen Ome arbeiders hebben in de laatste jaren door groote aanvraag en het daardoor ontstane hooge arbeidsloon tegenover hun patroons zich zoo overmoedig betoond dat de thans uitgebroken lockont een noodzakelijk gevolg S geworden Vqijf de wedertoolating tot den arbeid hebben de patroons de volgende voorwaarden gesteld 1 Voortaan zal een tnsschen de hoofd organisaties afgesloten overeenkomst niet meer slechts voor de eindstemming alleen in de speciule organisaties worden behandeld 2 Het recht van den patroon ziju werk te leiden en tnsschen de arbeiders te verdeelen moet door de arbeiders erkend worden 3 Meesterknechts chefs en andere vastaangestelde werklieden met een vast loon mogen voortaan geen leden der gezellenvakvereenigingen zp Verspreide Berichten DuiTSOHLAllD De zijdewevers te Krefeld hebhen de onderhandelingen met de fabrikanten afgebroken Er dreigt een groote werkstaking in veertig zijdeweverïion of een algeraoene uitsluiting van de zpe van de fabrikanten Enoei and Te Birmingham zp in den kelder van een huis waar een vroedvrouw voor den minderen stand woont negen kinderlijken elk in een kistje verpakt gevonden De vroedvrouw ligt op het oogenblik zwaar ziek in het gasthuis Hij had zich thans gewroken Het oogenblik waarnaar hij zoo had gesmacht was reeds voorbij En hij gevoelde zich ongelukkiger dan ooit De voldane wraak bracht zijn ziel niet tot kalmte Na zich gewroken te hebben had hij gemeend rust te zullen vinden hij had zich gewroken en de storm m zijn borst woedde slechts te heviger Het vergoten bloed gat hem Mathilda niet weer de dood van den baron de Maubert gaf haar het leven met terug Al doodde hij de ganw he wereld het zou haar niet doen oprijzen uit haar grafkuil De nacht was donker De storm woedde methevigheid Het was of de woede der natuur zich aan Raphael meedeelde alles in hem was in opstand hij sloeg zich met de gebalde vuisten voor het hoofd zijn tanden knersten spottend daagde hij den liemel uit hem te vernielen te verpletteren op de plaats waar hij was A emat den itrijd tegen zijn ellende moede onverschillig voor wat er met hem zou gebeuren wezenloos wierp hij zich neer op den modderigen weg languit voorover het hoofd rustende op de gekruiste armen De stem in zijn binnenste bleef razen heviger dan de storm die de boomen langs den weg naar den grond boog die door het luchtruim huilde en met vernieling dreigde wat weerstand bood aan zijn geweld Eindelijk verzonk hij in een verdooving in een halve bewusteloosheid in een toestand waarin de werkzame verbeelding werkelijkheid en fantasie OOSTEKBIJK De oudste journalist is een 95 jarige i edacteur van het Woener Premdenblatt die ondanks zp boegen onderdom nog iedeij en morgen naar zp bureau wandelt om zp gewonen arbeid te verrichten Voor de avondzoowel als voor de morgenoditie schrijft do heer Eitter von Blumencron geregeld een artikel Bj gelegenheid van zp 958ten geboort dag vond bjj des morgens zijn schrijfburean met bloemen en groen versierd een attentie welke hem zeker voor zp onvermoeiden ver wel toekwam Vóór hij in de journalistiek kwam was hjj in militairen dienst en in de diplomatie BINNENLAND STATEN GENEUAAL TWUKItB H fifffCn Zitting van Donderdag 8 Juni De tegen de ontduiking van den persoonlijken dienstplicht voorgestelde wpiging der Militiewet werd door de heeren i o Ras en Jansen bestreden als een nieuwe twistappel niet noodzakelijk en ontpig Niet bewezen is dat het plan Coolen den dienstplicht benadeelt terwijl bovendien de aanmoediging tot vrijwillige dienstneming den druk van den persoonlpen dienstplicht verlicht Daarom bestreed de heer Jansen ook de vernietiging der gemeentebpragen voor de bevordering van de vrijwillige dienstneming De heer Lobman ofschoon afkeurende de vermomde plaatsvervanging en de houding der Tolstoianen als lafhartig veroordeelende is tegen het stelsel van het ontwerp dat eigenlijk de milicienvrijwilligers afschaft Hij wil een regeling dat het aantal vrijwilligers in mindering strekt van het contigent De hoeren Troelstra en Van der Zwaag protesteeren tegen het voorstellen als lafhartigen van Tolstoianen wier overtuiging evenzeer elke andere eerbied afdwingt omdat zjj zelfs hun vrijheid offeren voor hun beginsel door zich zelfs te laten veroordeelen De heer Van der Zwaag hoopt bovendien dat de opponeerende roomschen met breeder inzicht tegen het geheele militaire stelsel met zp doodslaan zullen strpen De heer Seret spreekt ook voor handhavmg dor vrijwilligers uit de miliciens in weiken geest het ontwerp is te wijzigen De minister van oorlog verdedigt de maatregelen als noodzakelijk om de werking der wet tot invoering van den porsoonlpen dienst dooreen mengende wondere visioenen schept Met vreemde nauwkeurigheid droomde hij hetzelfde aU hij gedaan had den eersten nacht na zijn kennismaking met den baron de Maubert Weer zag hij zich staan op de balustrade der Pont Neuf recht overeind het oog op de wateren gericht Weer wierp hij zich naar beneden en deed zich de bodem der donkere rivier aan zijn M baasde oogen voor als een onafzienbare heirbaffl waarop luchtige gedaanten in groepen dansende voortzweefden nu hoog boven den weg dan in liggende houding als voortschiirende hier nauwelijks vorderende daar met de ï nelheid van den bliksem voor schietende draaiende rondbuitelende nu voor dan achterwaarts Dezelfde geur van vurigen wijn Iwdwelmde hem Wederom zag hij het onafzienbare plein waarop duizenden feei t hielden waar alles jong en schoon en verleidelijk was en waar alles mets wai Geheele drommen gedaanten omgaven hem allen vertoonden gelaatstrekken van den baron de Maubert allen wezen ij dreigend op een groote bloedende wonde in de borst ol staken de handen naar hem uit Toen Raphael tot zichzelve kwam deed zijn gansche lichaam hem pijn Hij opende de oogen en zag rond zonder evenwel iets te zien Onbestemd meende hij het geluid van bellen te hooren die met onverdragelijke eentonigheid klingelden steeds i i dezelfde maat