Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1899

No TOIO Maandag 18 Juni 1809 38ste Jaargang fiOUMHE COHAfr ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE HUDE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 DelftscheSlaolie ontwerp betreffende het sluiten van eenleoning van frs 60 millioen van Madagaskar tot aanleg van een spoorweg van Tananariwo naar de Oostkust V Naar aanleiding van nadeelen voortgokomeo uit niet juiste openbaarmaking van dingen die op de Haagsche vredesconfereiitie behandeld zjjn kreeg graaf Munster dezer dagen opdracht voor te stellen dat de protocollen van vergaderingen der geheele conferentie dadelijk na de vaststelling zullen worden openbaar gemaakt Do beslissing der conferentie over dit pnnt wordt dagelijks verwacht rriiil liMlii lldoOIUliWIil Catve D egft Verspreide Berichten DREITFIJS Den 5den Juni heeft Dreyfus het volgende telegram aan zijn vrouw gezonden Van hart en ziel met B met de kinderen met n allen Ik vertrek Vrijdag Ik wacht met onmetelijke vreugde hot oogonblik van gelnk waarop ik u aan het hart zal drukken Kussen voor allen Er worden reeds verschillende namen genoemd voor den krijgsraad het schjjnt dat generaal Lucas de rechters zooveelraogelgk uit de artillerie zal kiezen Eenige bladen vertellen dat da instructie wel een paar maanden zou duren en het eindvonnis dss eertt in September te wachten loB zgn Hier gelooven wg niets van daar de zaak nagenoeg volledig geinstrneerd is door de enqaête van het Hof In de Matin staat nu het fascimile van een door Esterhazy geschreven brief van 4 Juni p waarin hij erkent de schrijver van het borderel te zgn De rechtbank te Parijs heeft den eisoh tot echtscheiding van mevrouw Esterhazy toegewezen Eergisteren avond is een groote meeting ter eore van Zola te Parijs gehouden waar de Pressensé Vanghan en ook Cyvoct het woord voerden Er werd heftig uitgevaren tegen Mercier en Dupny kreeg ook nog al het een en ander te hooren Dit Fort de France wordt vla New York van 7 Juni geseind Toen de Goeland in t gezicht van het Dnivelseiland aankwam stond kapitein Dreyfus omringd door de bewakers aan het strand te wachten Een sloep werd uitgezet en de commandant van de marine artillerie door de regeering belast om aan kapitein Dreyfus officieel de revisie aan zgn proces aan te kondigen begaf zich dadelijk naar t strand en deelde de hoBglijke tping mede Ondanks al zgn pogingen om zich te bedwtagen en kalm te blgven heeft kapitein DreyfuB een hevige ontroering getoond en zijn gelaat was stralend van geluk De gevangene schgnt geenszins ziok te Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerweg bekroonde en vtrsreldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract MémM uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H H VAl SCHAHiS Co I en tlaagf Hofleverdnciers 1 Toch besloot hij op zijn hoede te zijn bij de I ondervraging die hij begreep dat nu wel volgen I zou en niets te zeggen wat hem in moeite kon I brengen of s mans verwondering zou kunnen op I wekken I Wel wel eindelijk wakker arme jongen I wil je wel gelooven dat ik al tienmalen gemeend I heb dat je dood wasi Wat is er toch met je I gebeurd I Thans was Raphael geheel gerustgesteld bet 1 kwam er nu maar op aao geen onvoorrichtige I antwoorden te geven en ook geene die met elkan I der in strijd waren Hij besloot nog niet dadelijk I aan bet praten te gaan maar eerst zijn toestand I eens te overdenken I Wat is er toch met je gebeurd vroeg de j man op de bok ten tweede male I Raphael bracht de hand aan zijn voorhooB en I loosde een zucht I Pijn ja I Ben je ziek I lik geloof het wel Ik gevoel me zoo afgemat j zoo vermoeid j Misschien Is bet je taatig dat ik tegen je I praat hindert het je I Ik kan zoo moeilijk me herinneren ik ben zoo I def in mijn hoofd I Blijf dan nog maar wat op je gemak liggen I Straks zullen we wel wat praten I 0 het hindert me niet dat u tot me spreekt I volstrekt niet I Nu we zullen wat hard aanrijden om zoo gauw I mogelijk thuis te zijn Oe zult wel verwonderd I N oezohder Mijnheer ill Rédacteur Heden morgen rajj naar het Post en Telegraalkantoor begevende was ik verplicht een eind om te loepen men was de brng aan het repareeren en nu had men een ladder op schragen daarvoor gezst en de albraak met de spv kers omhoog daarop gelegd Ik gelooi in den geest van velen te handelen wanneer ik verzoek wanneer men de passage alslnit dat men dan daarvan kennis pve zooals dit meermalen geschiedt Als li mjj niet vergis is het versperren ot innemen van den pnblieken weg bg politieverordening verboden Onder beleefde dank voor de opname UW LKZKR iloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen Afloop verkoop van 31 Mei en 7 Joni 1899 gehouden door Notaris Mahlstcde te Bergambacht Bpuwmanswoning 308 en Landbouwerswoning 312 mot 19 97 24 heet Land in den Prins Alciandorpoldcr onder Kralingen gemeente Rotterdam koopsom f 33700 360 StaatB loteriJ te KlaHt Tretking n Vrijdag I Juni No 18 9S premiB 000 No Wn 400 No 587 en tSOS ieder 100 PriJMn TUD 70 816 8988 11548 7 08 1I18S 11089 1S819 IVOM lltt 8458 645 9 44 11878 UiSt 1 I17 19819 9100 4 t 8775 9858 11878 18815 U971 4S 9754 5588 7818 0814 ONTVANGEN een groote collectie Beensche glacé Dames en Heeren UANUSCIIOËKGN A van OS As Md Tailliiv Kleiweg E 73 73a OOUDA TeUtphaon Mo tl MA E tELS T 1IL 0H MADRS Mantel Costumes Biouscn Japonstoffen in groote verscheidenheid en Concurreerentlet iirU n D iSAAIISiOSl GOÖDA ADVERTÊNTÏÊN H P YAN WIJNGAARDEN COIFFBUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERZEN EERSTE NSDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Uireoteur H BUltOBBS DEVENTER Model A zonder rem on schermen t 87 50 Model A met 90 Model A 110 Modol AA 125 Model AAA 145 LüXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNKS 166 LUXE ACATr NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op allo prijzen l 5 hooger VermciiwoiiriliiierJ C DEKl llR Goda I Oecombineerde NATUUR GENEESINRICHTINe doorpluuteu krnMca oion water licht lacht em llizondere behandeling van Xenuwzlekten verzwakkingen als gevolg van I losbandige leefwijze of jeuHdigc buitensi origheden hoofd en ruglijden uleektucht Inaai lUden slechte liloedsmentlDr ileklen der ttnfwlssellnc bamtlUden rheumatUmlis llsachiaa vlechten en huidziekten Billijk penision Externe behandeling in speciale gevallen Prmpectns op aanvrage p ttt en fraaco Sanatorium Arentsburgli IvOORBUKG bij Den Haa aan deUeestbrug Prijstrekking 21 JUNI SOO OÖ HARE é hoofdprijs tn het f elukkigit g TKli biedt de Di Ufrite groote Oeldrerlotiag dia door da Hooge BegeoHo tiq Uiinburg goedgskeurd en gewaarborgd ia Do ToordeoUge inriobting van bet Dteawe ptan bnataat daarin dat in den loop ran slflchta weinige maandea in 7 verlotingen ran 118 000 loten 60 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark Ier Tottedige bettiuing zullen komeD daaronder lijn kapitalü prijzen van eventueal 600 000 Mark bij uitnameadlieid eeliler priji ü U 10 000 SBprijz iM 10 11110 66 prijs M 6 000 106pröz èM 8 000 0 prgz iiM S OOO SUprgz aM 1 000 1518prijz 4M 40 36958 prgi a M 166 l 490prijz aH rOO 800 131 104 100 79 46 81 Il priji a M 100 0001 I priji a H 800 000 priji a M 100 0008 prijiea l M 76 00 1 pr i i M 70 0011 prijs M 96 000 prijs i M 60 000 prijs i M 66 0008 prijzen i M 10 0001 prijs il M 40 0001 prijs a M 8n 000l De aanstaande eerste prijstrekking deze I groote door den Staat gowaarborRde Geldvsr 1 loting is van ambtswege bepaald plaats t 1 hebben op den I 21 JUJNI e k j I en koBl faierroor I 1 gebeel origineeMot aleabti Mark 6offl S fi I1 balf v 8 1 7 I l kw rl V txM 0 I I tegen inEending van bet bedrag per poitwiaa 1 II of togen remtiouri I I Alle commiwiei worden onmiddellijk met de I rootete sorK uldigheid uitgevoerd en ieder II speler ontvangt van ons de met bet wapen van II den taat vooraiene Originaele I oten zelf in j I banden I I Bij iedere beitelling wordt het vereisobte 1 I offioieete plan waaruit de vcrdueliag der prijzen I op de venobillen Ie klaaten als ook de betref I fende Inleggelden te vernemen ia gratie bijgeI voegd en tenden wij aan onze Begunstigers I onaangevraagd aa elke trekking de offiolaele I lijsten I De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds I prompt onder waarborg van den Staat en kan B door direnle toezending of ook naarVorkieziog I der Belanghebbenden in alle grootere plaateen I van Nederland bewerksielligd worden I Ons debiel ia steeds door het geluk begunI stigd vn onder vele andore aaneioulüke prijzen I hebben wij meormaleo volgens ofHo eele b I wiJEcn de eerste Hoofdprijaen verkregen ea I onze BegunstigTB zelf uitbetaald o a Mark j I 150 000 100 000 80 000 66 000 40 000 enz I Het il te voorzien d t bij date op den hecht I I sten grondslag gevestigde onderneming van alle I I kanten op oene zeer werkzame deelneming 1 I I paald kan worden gerekend men gelieve der 1 I tkalve wegOBS de reeds ophanden lijude trek 1 I king alle orders i D ipottdigste reobtatreeka te 1 I uoden aan lliauf mann di l iiuoii I Bankiers en OeldwiiaeUars 1 I in HAUUUBO I P Ss Hiermede danken w voor het vertrou J I we ons tol hiartoe geaohookeo en dur I wij bij het begin der nieuwe verloting I ter deelneming inviteeren lullen wy ook 1 I voor het vervolg bemoeid zijn door eeo I stipte en regele bediening de tevreden I held van onie geëerde Begunstigen t I verwerven V Het beste ooschadelykate en g ir JÊ L makk lykste poetsmhldel voor Hetrea li l en Tooraldamss en Klnderschoenwerk SLCl ts de Appretuor van C H Mttller 4 C BerMa BaatliStr 14 Men lette foed op naem en fabrieksmerk rHW WMi Mi MMraal lMMttV MriMuaa ArilM Stoombootreederij DE 1JSEL ZONDAG 11 JUNI KXTRA IHEHST mei DE IJfilEL II van GOUDA 6 uur v m van KOTTEKÜ IM 8 uur n m Verder gewone Zondagsche dienst De versieringen te ROTTERDAM blijven tot en met ZONDAG iMAANDAG 12 JUNI GEEM UIEIifilT te 9 uur v m van GOUDA PE IHHECTIE ë W zcrnsri3 isriDEL i Eisr y Kort overzicht onzer FrUBOoaraot SHERRIES Palo en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fles SlROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S I MADEKA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch m S BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g iCOGNAC A f 1 75 1 2 25 f 2 75 1 3 25 t 3 75 en 5 S PCOTCH WHISKY 2 25 ff S g Per Fl Pe Ank 45 Fl I g S U8TRAC 1 0 65 Nto 1 27 75 o 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 S ® C 2 St ESTEPHE 0 85 36 g J 5 St EMILION 1894 1 42 ► g PAUIIJ AC 1893 1 25 53 Wg § 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 B f S B SAUTERNE 1 42 Sfl j rï O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SÖ S w BOURGOGNE 1 10 47 2 De flessche zjin in den pppen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen 2 Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bfl l e flrma T CREB4fi Gouda Sc CO S Mellaothe i int bo to midd l dar wereld Co s Melianthe geuouat Kinkhooit Co B MOliauthe ReneCBt BO0W 1 oud all jfiufl Co B Melianthe ma in neen hui8 e8in onihre en Co s MellaDtlie stant voortdur onder Schelkuiuli loe iebt Co s Mellanttie helpt ooherroopelijk Co s MeliaQthe is tiekroond met Eerediplomu e Co s Mellantbe ib bekroond met Qoud Co s Mellauthe i bekroond met Zilver Co s Melianthe verkrijgbaiir in flaoone van 40 Cf f O Cta en ff bg SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN FirniB WOLFF A Co Westhaven 188 Gmd i D MIEBJES Kleiweg E 100 Gouda E H Ti MILD Veental B 126 te oudb k BODMAN Moordrecht C RATKLAND Boê cop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddmnen a ROLLMAN Bodegraven PINKSB Nieumrkerkad IJuêl W J va dam Haattrecht Xet voora op de ECHT JtandteéJeaninff met roodm letter T Oberiahnstein T k oineereuRimivicromABROH oBCRiAmsieni i Overal 42£E£Nlft ïerkriJBbMr MaaitehappV tot Exploitatie van de PtetoHa Broh Kantoor toor JfederkmO Boompje éO BoMerémm GuoDA Druk van A BRINKMAN Zk DER Wegen en Voetpaden BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemeene kennis dat door hen Toorloopig is vastgesteld een nieuwe legger der Wegen en Voetp en in d e Gemeente welke ter voldoening aan artikel 3 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden m de Provincie Zuid Holland van af heden gedurende één maand op de Secretarie ter lezing is nedergelegd Gouda 10 Juni 1S99 Burgemeester en Wethouders voornoemd Dr f H G van ITERSON i B De Secretaris BROUWER VOORBimËIDEND mii M mmm De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van de jongelieden die aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen dat zij zich vóór den i Juli a s moeten aanmelden by den Heer Majoor Garnizoenscommandant alhier en dat zij die zich na dien datum aanmelden vermoedelijk niet meer tot dat onderwijs kunnen worden toegelaten Gouda den 10 Juni 1899 De Burgemeester voornoemd Dr f H G van ITERSON L B BulteDlandscb Overzicht De Kamer van inbescboldigingsteUmg beett besloten luitenantkolonel Picqnart voorloopig in vijheid te steUen V Het 18 Bit hetgeen tot nog toe bekend is geworden over de conferentie te Bloemfontein haar nitslag en gevolgen niet iet zekerheid op te maken ol de toestand werkel k zeer ernstig is of niet De meeningen verschillen daaromtrent De meeste Engelsche bladen slaan zooals wjj reeds mededeelden een hoogen toon aan Nn dit was te verwachten Het is maar de vraag oi dit meer bedoeld is als bangmakery dan wel ernstig opgevat moet worden De Daily Graphic verneemt dat de toestand in het leven geroepen door de mistakking van de conferentie van Bloemfontein door de regeering als bnitengewoon ernstig beschouwd wordt en dat wanneer Transvaal in haar tegenwoordige houding volhoudt Engeland geen andere keus zal hebben dan geweld te gebmiken De Dailjr Chronicle gelooft dat Ghamberlain s dépêche in antwoord op het adres der nitlaaders die nn aan de Transvaalsche regeering wordt overlegd niet het ultimatum zal n maar zeer dnidelfjk zal te kennen geven FEVtLLÉlOM GedeokselirilteD vu mb Gehikioeker o AMIBAL BE VOITDELIITtj j J aar het FrtuucK OOR W NUTTER Ook memde hij geregelde chokken raar Ie nuaxa aUof hetgeen WMrop hij Ug uitgestrekt üèb bewoog Veranft wexeiüoos en verdoold wm hij niet bü machte het hoofd op te heffen om iich te vergewissen of rich rekenschap te geven van waar hij lich bevond Ook ontbrak hem allen lust om lich te bewegen In een doffe onverschilligheid voor wat er van hem werd bleef hij liggen Es had eerst de natuur zich over hem ontfermd door hem bet bewustzijn te doen verliezeB thans deed ze hem in een diepen sUap vallen Toen hij ontwaakte kon hij zien bet was dag Huiverend van koude richtte hij zich een weimg op De sbiap had hem goed gedaan De storm tn zijn hart was een weinig tot bedaien gekomen Of liever zijn verbeelding en zijn herinnering hielden rich niet meer uitsluitend bezig met al de vieeselijke dingen die hem over bet hoofd gegaan waren Het klingelen van bellen in zijn onmiddellijke Ubijheid hield nog steeds aan De schokken di hij geaeead had waai Ie nemen bij zijn om dat tenztj eenige concessies gedaan worden een nltimatnm zal volgen De Voss Ztg meent niet dat het verschil tosschen de Engelsche on de Transvaalsche voorstellen zoo groot is dat het een oorlog zon rechtvaardigen De opgewondenheid in Engeland mag groot zjjp btj kalmer nadenken moet men inzien dat sedert de laatste verkiezingen in de Kaapkolonie en het verbond van Transvaal met denOranjeVrgstaat de verhoudingen er voor örootBritannië niet beter op geworden zjjn En sprekende over de Londensche bladen die zich al zoo opwinden dat zg wjzen op de Engelsche krijgstoemstingen in Natal van waar waarschijnlijk de eerste troepen tegen Transvaal zonden moeten opmkken noemt de Vossische het misschien niet ongepast er aan te heriimeren dat de weg van I Natal naar Transvaal over Langnek en Amajuba leidt historische namen die de Engelschen zich wellicht nog herinneren In ieder geval is het legt de Vos8 Ztg onverstandig een Wet te verachten tegenstander die zes jaar lang een bewonderenswaardig geduld heeft getoond voortdurend te tergen In het Engelsche Lagerhuis stelde sir Charles Dilke bjj de behandeling van de be 1 grooting voor buitenlandsche zaken een 1 vermindering van die begrooting voor als I afkeuring van de politiek der regeering in t b zonder ten opzichte van China I De onder staatssecretaris Brodrick verdedigde de regeeringspolitiek In t algemeen kan de regeering het Tsnng li Yamen niet I ontheffen van de verantwoordeljkheid voor de regeering van China maar de Regeering 1 is toch ook niet voornemens om te dulden 1 dat de Britsche handel aan do Yang Tsze 1 rivier zou Ipcn Daarom wil zü er voor I zorgen dat een voldoende macht aanwezig 1 is om de kooplieden en den handel te beschermen De Rnssische overeenkomst is een belang 1 rvjk en gelukkig voorteeken voor de toekomstige politiek Alle wantronwen moet I op zijde worden gezet loyale overeenkbm 1 sten moet men als goede handel beschouwen 1 De heer Brodrick zegt te twijfelen of Rusland wel ooit een spoorweg naar Peking I heeft gevraagd De Regeering is geneigd om eiken spoorweg in de hand te werken die China voor den wereldhandel opent maar I daar Peking de zetel Is van de Chineesche regeering is een spoorweg daarheen wel iets anders Wanneer bjj de Regeering aangedrongen wordt dan moet zg niet uit nagver 1 maar in belang van China aan dat land den 1 raad geven om geen stappen te doen die de regeering van Peking zon kannen overbrengen naar eenige andere mogendheid I I De ministerraad vergaderde gister Er 1 werd medegedeeld dat Dupny en Krantz eenconferentie met generaal Znrlinden gehad hadden met het oog op de te verwachten 1 ongeregeldheden op a s Zondag 1 Voorts werd beraadslaagd over een wets waken uit de bezwijming hielden ook nog aan Rondtastende bemerkte hij dat hij uitgestrekt lag op een dikke laag stroo waarover men een jas of mantel had uitgespreid verder ontdekte hij toen hij zich halverwege ophief van zijn legplaats dat bn in een groote huifkar gehuisvest was op de bok waarvan een man gezeten was die een blauwe kiel droeg en nu en dan zijn zweep Uet Uappcn Raphael werd ongerust De onverschilligheid omtrent zijn lot had hem verlaten De vrees kwam bij hem op dat hij gearresteerd was geworden dat de moord die hij op den baron de Maubert aeplsegd had reeds ontdekt was geworden en dat de pobtie hem achterna had gezet en hem op den weg bewusteloos had gevonden zoodat hij nu getransporteerd was Niets kwam hem eenvoudiger en waarschijnlijker voor dan dit Hij liet zich weer vallen nadenkende over een poging om te ontsnap en Na verloop van vijf minuten hield de wagen stil en keek de bestuurder naar binnen Ziende dat de jongeling de oogen geopend had riep hij uit EindeUjk Je hebt het lang gemaakt mon brave duivels De bestuurder van den wagen bleek een man in de kracht des levens te zijn met een vroolijk tevreden gelaat bob ond van vergenoegdheid Het gnüe voorkomen van den man op den bok stelde Raphael een weinig gerust en bracht hem aan t twijfelen omtrent de gegrondheki zijner gevolgtrekkingen I zijn zooals gemeld is maar meer zeer ver I moeid door het klimaat dat hg nooit goed I heeft kunnen verdragen Iemand meent gezien te hebben dat de I dame die den dag van Zola s terugkeer te I Parijs met een rgtuig naar zgn huis reed I on oen overvloed van rozen voor zgn drem I p l wierp mevrouw Dreyfns was I Picqnart is Bit de voorloopige hechtenis I ontslagen I De niaire van ViUe d Avray Gast en mr I Hild de secretaris van mr Labori zgn hem I in een automobiel gaan afhalen waarmee I men zich naar het huis van Oast begaf Om I vgf minuten over drieën verliet Picquart de I gevangenis De Pressensé Stook Lnlnnce I dr Horvé e a waren aanwezig I Den 13den Juli 1898 werd hü in de Santé I opgesloten in September d a v naar de I militaire gevangenis overgebracht enkele I maanden geleden tengevolge van de regeling I van rechtsgebied door het Hof van cassatie I weer naar de Santé I FKaKKBUI I In de me Balagny te Pargs heeft WoensI dag een ernstige ontplofflng plaats gehad I in een hnis van vgf verdiepingen door vele I gezinnen bewoond Beneden is een kruideI nierswinkel gehouden door het echtpaar Bé I De zuster van den kruidenier was in den I kolder afgedaald en d daar oen lucifer I ontstoken waarop een Verschrikkelijke slag I volgde en het gansche magazijn uit elkaar I vloog Het bovengedeelte van het huis I stortte gelukkig niet dadeljjk In sommige I der bewoners werden nog gewaarschuwd I door steenen waarmee men hiw ruiten inI wierp en worden met ladders gered Er zjjn I vier dooden onder wie juitronw Bé en drie I voorbSgangars door stukken steen en ijzer I getroffen Verder twaalf gewonden waarvan I sommige zeer ernstig I Men vermoedt dat zich gassen indenkelI der opgehoopt hadden maar welke weet I men niet de lichtgasmeter bleef ongedeerd I Omtrent de eigenlijke oorzaak is men nog I evenzeer in onzekerheid als omtrent die van I de ontplofflng in het restaurant Champoanx I Hot opheffen van zijn wandebitük tegen I het hoofd van den Staat kan aan graat I Christian duur te staan komen Artikel 228 I van het Strafwetboek bepaalt namelijk dat I wie zelfs zonder wapenen en zonder dat I eenige kwetsuur ontstaat gewelddadig togen I een overheidspersoon in functie optreedt ge I vangenisstrat beloopt van twee tot vijf jaren I met ontzetting voor vijl i tien jaren van I zekere rechten I De meeste aangebonden levenmakers van I Anteuil zjjn weder in vrijheid gesteld Oe I acht voornaamste waaronder baron de I Christiani en graat de Dion zijn in arrest I gebleven Ook de drie officieren die voor I don krijgsraad zijn verwezen worden natuur I lijk in verzekerde bewaring hehondeu I Ahiriu I Te New Y ork is het gloeiend heet Woens I dag zijn er zestien menschen aan zonnesteek I gestorven I zün boe je zoo in een wagen komt van iemand I die je nog nooit ontmoet hebt Zal ik je vertellen I hoe dat is toegegaan V I Raphael knikte toestemmend I HOOFDSTUK XI 1 I De bestuurder der huifkar nam een houding I aan die hem vergunde in den wagen te zien eu I tevens zijn paard m het oog te houdent I Zie je begon de man ik ben zooveel als I kruier tusschcn Parijs en Saint Germain wel niet I in het groot maar dat hindert niet Ik vervoer I allerlei zaken van hier naar daar en omgekeerd 1 I Ik was gisterenavond lang niet tevreden dat ik I geen vrachtje terug naar Parijs krijgen kon doch I nu ben ik er weer blij om Enfin mijn vrouw I en ik en de beide kinderen leven behoorlijk van i I mijn kruierij ik begin misschien wat vreemd en I bazel over dingen die je heel weinig kunnen sche I len maar kijk eens hier jonge vriend ik geloof I ik heb er zoo n voorgevoel an da wij nog heele I beste vrienden zullen worden Ik heet Jacques I Potard hier is mijn hand het is mij aangenaam I kennis roet je gemaakt te hebben neen houd je I mond maar dicht straks is het jou beurt om te I praten I I Gisterenmorgen heb ik met een mooi vrachtje I Parijs veriaten Eigentlijk was het mijn plan ge I weest ora denzelfden dag ook weer naar huis terug I te keeren maar ik ben te Saint Germain opgc I houden geworden Ik had nog graag een vrachtje I terug wdlen hebben r I Wtrdt vervclii