Goudsche Courant, maandag 12 juni 1899

BINNENLAND STATEN GENEItAAL TirmKHB UMMBH Zitting van Vr jdag 9 Juni Tegen Dinsdag z n aan de orde gesteld de ontwerpen inzake den w naccyns de atsctiaffing der r jkstoUen voorscbot tramweg Winschoten Bellingwonde Dinsdag zal de voorzitter vooretellen daaraan nog toe te voegen den havenaanleg te Scheveningen en de ongevallen wet Beraadslaagd werd over het adres der meellabrikanten en de conclnsie der minderheid 7an de Commissie tot heffing van een matig invoerrecht van f 1 per 100 Kg tarwemeel De beer üo Waal Malefljt ondersteunde dit wegens den kw nenden toestand der maalindnstrie welker ondergang groote economische gevolgen zal hebben en werkeloosheid der arbeiders zal veroorzaken Hij w st vooral op de adressen der Amsterdamsche en Kotterdamsche vrijhandelaren voor invoerrecht en acht t noodig dat Nederland zich onafhankelgk maakt van den Invoer van buitenlandsch meel van slechte hoedanigheid De heer Bmmmelkamp sluit zich daarbg aan in t belang vooral van den arbeider b het behoud der industrie betrokken De beer De Boer acht den toestand der meelindustrie niet zoo dat w ziging noodig is en oordeelt toepassing van het voorgestelde middel in het algemeen belang lüet noodig Bovendien is het voorgestelde middel ondoelmatig en zon men de meelindustrie beschermende onbilldk worden tegenover andere industriön die Igden onder fiscale maatregelen In het buitenland HQ waarschuwt voor den eersten stap eu bluft do vrijbandelsbcginaclen voor ons land altijd nog de bestu achten in vergelyking der twijfelachtige resultaten der bescherming buitenslands Dergelijk door het algemeen belang niet gerechtvaardigd invoerrecht strijdt met het streven naar sociale rechtvaardigheid De heer Harte van Tekelenbnrg ontraadt de Kamer thans een beslissing te nemen nu herziening van het tarief van invoerrechten bü de Begeering in bewerking is en het adres der meelfabrikanten de zaak onvolledig voorstelt Overigens het belang van het voortbestaan der moelindnstrie on van der graanhandel niet miskennende geeft hg in overweging om de Regeering te verzoeken bij de vaststelling van de spoorwegtarieven en bot tarief van invoerrechten rekening te houden mot de bezwaren der meelindnstrie De heer De Savornin Lohman is voor een matig recht tegenover de buitenlandache onderkruiperij en ducht daarvan geen prijsverhooging van het meel Tegenover den heer Lohman becijferde de heer Heldt dat door zulk een recht de broodprijzen zullen stijgen tennadeele der arbeidersgezinnen wat de beer Troolstra nader uiteenzette onder verzekering dut invoerrechten de arbeiderstoestanden niet zullen verbeteren De heer Fokker bestreed zulk een recht als onmatig en de heer Zfilma omdat do landbouw er niet door geholpen wordt De minister van financiën bestreed het voorstel der minderheid onder medodeeling dat eene herziening van het tarief in banden is van de commissie voor handelspolitiek om advies en de Kamers van koophandel daarover zullen geboord worden De conclusie der minderheid werd verworpen met 12 tegen 36 stemmen De stemming was zuiver rechts tegen links wanneer men althans de socialisten tot de linkerzijde rekent Alleen de heer Van Kerkwp stemde met de minderheid De beeren Van Deinse eu Van Alpben waren by de stemming afwezig De afgevaardigden nit Rotterdam woonden de vergadering van gisteren niet b j Hunne togenwoordigheid zou de meerderheid natuurlgk fsrateikt hebben De heer Wttewaal van Stoetwegen gewezen gezant te St Peterburg is gister te s Qravenhage aangekomen De detacheering van miliciens en onderofficieren van het leger hier te lande by dat in Oost lndië zal iviot meer plaats vinden Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag Volgens mededeeling door den vader van den te dezer stede Kalkoenstraat 20 sedert 25 April vermisten knaap Albert Petrus Johannes van Wezel wordt door eene dame met het lot der ouders bewogen v f duizend gulden nitgeloofd aan deugene die de verblijfplaats van den knaap aanwijst Men schrijft uit Ede Omtrent de vermoedelijke misdaad te Harscamp meldt men ons nader dat de verdachte bakker van beroep J Zegcrs heet V6ir 8 dagen Is tijn vrouw onder behande ling gekomen van dr Kimmijser te Lnnteren die verscbgnselen van vergiftiging constateerde Als oorzaak van bet misdrgf wordt algemeen genoemd de betrekking waarin Z stond met zgn dienstbode die door de vrouw 4 i 5 weken geleden buiten de deur is gezet Z bevindt zich nog op vrije voeten hiJ geeft op dat lijne echtgenooto reeds een paar maanden ziek is en bö ontkent tot de vroegere dienstbode in betrekking te hebben gestaan Eén huiszoeking door de politie leverde geen enkel resultaat Een bloedig drama heeft zich eergiiteren te Meers gem 8teln L afgespeeld Zekere öelissen heeft aldaar op de dochter der wed Vaessen twee revolverschoten en daarna ook op de ter hulp gesnelde moeder een schot gelost De eerste verkeert in levensgevaar De dader is voortvluchtig Versmade liefde zou de aanleiding zijn tot dit drama De jnstitie uit Maastricht heeft zich gister ter plaatse begeven Te Bmssel is gister een geheimainnige misdaad ontdekt waarover in de stad veel gesproken wordt De portier van het huis van baron Osy van Zegwaert op het Koningsplein hoek Museumstraat en Begentschapsstraat is vermoord gevonden De congierge was alleen in huis Men houdt bet er voor dat de moord in den nacht van Zaterdag op Zondag is gepleegd De eigenaar was sinds een week buiten gaan wonen op ziJn landgoed te Hingeon bp Jodoigne Hy had de zorg van zjn woning overgelaten aan zgn congierge Isodore Bruyère een man van 63 jaar die reeds byna 25 jaren in zyn dienst was maar die toch nog byzonder sterk was Sinds Maandag had men den concierge niet gezien maar daar hij verteld had dat hy een paar dagen naar yn familie ging duurde het tot Woensdag vóór men den heer Osy van Zegwaert kennis gaf van de afwezigheid van den concierge Deze kwam over en Donderdag ontdekte men toen de misdaad Overal waren bloedsporen in de vestibule op de marmeren gangen afdrukken van voetstappen Eindelgk vond men midden in de eetzaal bot lyk van den concierge liggende op den bnik en gewikkeld in linnen lakens die met bloed doortro kken waren By het hoofd lag op het vloerkleed een gestolde plas bloed In de kamor waren op de meubels bloedige afdrukken van vingers Biykbaar had de moordenaar overal gezocht naar linnengoed om zyn handen van bloed te reinigen maar nit de voetstappen naar de buitendeur bleek dat hy verzuimd bad het bloed van zyn schoenen te wasscbon In buis was overigens niets in wanorde dun de vertrekken van den concierge bestolen scheen er niets althans de brandkast was onbeschadigd Nadat het lyk gefotografeerd was werd het onderzocht In den nek was een groote wond vermoedeiyk door een bgl toegebracht Uit de kleeding was op te maken dat de conciërge op t punt stond om uit te gaan Vermoedeiyk is by in de vestibule overvallen en heeft de moordenaar by de worsteling ecu bloedende wond aan de hand gekregen t geen de vele bloedsporen zon verklaren Te Forest is een man aangehouden die wonden aan de handen bad Voorbeeldig rustig bleef ook s avonds de 1 feeststemming van het publiek in Rotterdam 1 Gisteren nacht om één uur nog was de 1 drukte in de stad voornaraeiyk op de Korte I Hoogstraat waar de Passage door de zorg 1 van de bewoners verlicht was nog onver1 minderd Bovendien speelde byna onafge1 broken een muziekkorps op het balkon van 1 de sociëteit Unitas Én als een bewgs van den goeden geest die er zelfs na dat uur nog onder bet publiek heerscbte kan dienen dat de burgers op straat zoo nu en dan met I de agenten van politie op de straat een 1 vreedzamen rondedans ondernamen I De KonlDglnoeDieesteB te RotierdaiB RoTmoAii 9 Juni 1899 1 Vervolg Do Koninginnen vervolgen Haren tocbt 1 en bereiken ten ongeveer vier uur het Doof1 stommen instituut aan de Ammonstraat Deheer Ie Bikkers directeur der Inrichting I geleidt zyne hooge gasten rond Enkele I kinderen leggen bewezen af van hunne vor1 doringen en bieden H H M M bonquetten 1 aan en daarna volgt weder een groote bloemenhulde in de Kruisstraat Een schat van 1 bloemen regent op het Koninkiyk rytnig Dezelfde hulde vindt plaats in de Diergaardolaan Deze weg is prachtig versierd Moderne eerepoorten met ryk decor zgn aan 1 beide uiteinden opgericht en vormen met de 1 overige stoffeering een passend geheel Ongeveer half vyf is de stoet aan het Boymansbnis waar H H M M een uur verwijlen Op het Boymansplein recht tegenov het I balkon waarop ILH HM zich vertoonen I bevindt zich een sieriyke tribune met gede I coreerden tempel De schoolkinderen voeren I er een feestcantate uit op de woorden J R I Ornolt en compositie van O C Brink De I componist dirigeert zelf zgn werk dat een I aangenamen indruk maakt I Daarna heeft het défilé plaats van 15 be I sturen van verschillende vereenigingen met I banieren vergezeld van muziekkorpsen Zoo I dra de vaandeldragers zgn genaderd toton I der het balkon wordt met de banieren een I saluut gemaakt welk door de Koningin I nen met vrieQd l 4 buiging beantwoord I wordt I Ten half zes wordt het Boymanshnis ver I laten en volgt de derde rytoer 9200 M I Op de Scbiedamsche dyk wacht H M voor I het Roomsch Katholieke weeshuis opnieuw I een bloomenhnlde In de Postboomsteeg staan I de Luthersche weeskinderen voor de kerk I opgesteld en strooien bloemen op de weg I Dan wacht H M de Koningin moeder de I taak tot inwyding der nieuwe Begentesse I brug welke de gemeente 150 000 gulden I gekost heeft Zy maakt een schitterend I effect en is een sieraad voor de Maasstad I De regentes verklaarde trotsch te zyn dat I deze brug aan haar werd gewqd en hoopte I dat zfl den steeds toenemenden handel goede I diensten zon kunnen bewuzen I Op de Hoogstraat stonden voor de fabriek I de werklieden der firma Louis Dobbelman I en houden eene huldebetooging terwyi in de I Gondschestraat hulde wordt gebracht door I de weezen van bet Gereformeerd Burger I weeshuis Dan wordt een bezoek gebracht I aan het St Luciagesticht I Aan den ingang van dit gesticht wacht I het bestuur de komst der Koninginnen af I Nadat HH MM zyn uitgestegen en het ge I sticht binnentreden stelt de burgemeester I aan H M voor de bestuursleden pastoor I G H H Overwater pater C Haane en I pater J H Croonbach Alsnu komt Adeline I de Jong op den voorgrond en het meisje I houdt do volgende toespraak I Hooggeachte en geëerbiedigde vorstin I Vergun mfl in naam van ons allen de I betuiging af te leggen van de innige biydI schap en vreugde die ons bezielt nu Uwe I Majesteit zich gewaardigt ons ajme kindeI ren met Uw Koninkiyk bezoek te vereeren I Met een van geluk en ontroering kloppend I hart verbreidden wy uw hooge komst en nu I wy Uwe Majesteit met onze geëerbiedigde I Koningin moeder hier in dit nederig verbiyf I vol liefde en belangstelling in ons midden I zien nu kent onze erkenteiykheid geen gr enI zen nu juicht en trilt ons dankbaar kinderI hart Hoe bevoorrecht mogen wy ons rekeI nen een biyk van byzondere toegenegenheid I en liefde te ontvangen van Haar tot wie I ganscb Nederland met een diep gevoel van I vereering en bewondering opziet Maar wy I weten het en dit stemt ons tot hoogere liefde I tot grootere dankbaarheid Uwe Majesteit I bewyst ons deze hooge eer juist omdat wj I idein en arm zyn omdat Uw teeder liefderyiï I hart dit hart liefheeft omdat Uw edel geI moed zich gedrongen gevoelt juist aan ons I verlaten kinderen de bewyzen Uwer moeI deriyke liefde ons te betoonen I Ons geheele leven zullen wy ons de gunst I herinneren die Uwe Majesteit ons heden I bewyst altyd zuUen wg er trotsch op zy n I te hebben mogen ondervinden dat onze jeugI dige vorstin ons met de liefde eener moeder I heeft bezocht en altyd zullen wy onze dankI bare harten voor Uwe Majesteit en Uwe I Koninkiyke moeder de byzondere gunsten I afsmeken opdat de goede God Uwe regeering I zegene en U een duurzaam geluk moge doen I smaken en de liefde en gehechtheid van al I degenen die zoo ruimschoots Uwe goedheid I Uwe liefde en bescherming ondervinden Zy I het ons nogmaals vergund Uwe Majesteit I onzen innigsten onzen warmsten dank te I betuigen voor de eer ons ten deel gevallen I en gewaardig U met de betuiging onzer I dankbaarheid de verzekering onzer kinderI lyke liefde te aanvaarden I Nadat H M op verzoek van het bestuur haren naam heeft geplaatst in een album I waartoe een gouden penhouder en gouden I inktkoker voorbanden ztn vervolgt de stoet I zyn weg naar het Ziekenhuis aan de CoolI singeL I Aan dit gebouw is by den ingang aangeI bracht een fraai baldakyn gekroond met bet I Koninkiyk wapen I De tocht van daar naar het Maasstation i I is weder een zegetocht nit dnizende kelen jubelt het leve leve de Koninginnen I daar is niemand die zwflgt alles juicht I In tegenwoordigheid der gemeenteiyke I antoriteiten vertrekt de Koninklgke trein ten I ten 7 15 onder het spelen der volksliederen I onder het presenteeren der geweren I Daar ligt achter ons een dag zooals er slechts weinig dagen in onze analen zgn I opgeteekend want wy hebben een feest ge 1 I vierd dat lang in levendige herinnering I zal blgven Voor HH MM moet het treffend geweest zyn om het dankbare volk zoo spontaan te 1 hebben hoeren jubelen om zulk een vaste 1 I overtuiging te verkrygen van de oranje ge zindbeid der Botterdamners Des avonds heerscbte er nog algemeene vreugde en velen bezochten de plaatsen waar byzondere versieringen aangebracht waren Zoo werd een druk bezoek gebracht aan de passage op de fontein te midden van groen en bloemen prykte de botte van H M Vier standaards bogen zich boven de buste te samen met draperiën verbonden aan palen ter weerszydeu tegen de winkelhnizen geplaatst In de poort aan de Coolvest was een pluchen lambreqnim aangebracht gefiankeerd door de wapens der Koninginnen en tropheeen De beelden waren gehuld In gekleurd tarlatan de kolommen omwonden met palmgroen en gnurlandes de obelisken en het Mercurius beeld waren gedrapeerd terwyi mede aan die zgde tropheén waren aangebracht Ook op den viersprong aan bet einde der Hoflaan waren des avonds vele menschen te vinden Daar stond een fraaie beeldengroep De Hoofdfiguur was de vrede en daaromheen eene platische voorstelling van handel en ny verheid vischery fabriekswegen enz allen betrekking hebbende op Oud Kralingen Op verschillende plaatsen werden concerten gegeven In Hollandia door het Be Regt Huzaren in het Park door de Stafmuziek der d d Schntterg op het Van Alkemadeplein door het Korps Kon Scherpschutters op het Beursplein door de Hoomblazers der Schuttery op het Piet Heynsplein door de Kapel van Oojkaas in de SociSteit Doele door de Grenadiers en Jagers en bovendien nog vele anderen door particuliere vereenigingen In vrooiykheid werd herdacht het treffend feest van den dag met enthousiasme werd gesproken over de lieve verschyning onzer Koningin die zooveel belangstelling betoond bad voor al hetgeen men Haar had trachten aan te doen En van al die vrooiykheid kwam by velen een ernstig oogenblik een dankbaar gevoel van zegening want by al het gewoel en al de drukte beeft niemand het plechtige vergeten waarmede deze huldiging gepaard ging STADSNIEUWS GOUDA 10 Juni 1899 Te Utrecht slaagde de heer A Overboseh voor het propaedentisch examen geneeskunde en te Leiden de heer J H van derMeulen voor candidaat in de rechten In de gisteren gehouden bestuursvergadering van de Weerbaarheids Vereeniglng Burgerplicht hebben de leden de verschillende Innctiën als volgt geregeld H van Wyngaarden voorzitter A van Reedt Dortland vice voorzitter J 3 P den Boer secretaris J van Os 2e secretaris P J Biezenaar penningmeester A J Laleber 2e W Sliedrecbt munitiemeester De fortificatie opzichter te Vlissingen P T van de Wetering byg de Rooy is bevorderd tot hoofdopzichter der genie HBKJiHnOEP Aangenomen het beroep als balpprediker der Ned Herv kerk alhier door den heer J M Coops candidaat tot den H dienst te Oudewater Stolwuk In den afgeloopen nacht brak alhier een felle brand nit by den landbouwer W Both ACz Daar de boerderg ruim 3 kwartier van de kom der gemeente verwyderd lag konden de uitgerukte spuiten hoofdzakelgk dienst doen om bet belendende gebouw te beschermen Een 3 tal varkens kwamen in de vlammen om De oorzaak van den brand is onbekend Lekkbskibk Geslaagd by bet akte examen art 56a wet l o do heer J J C van der Wouden alhier VERSCHEIDENHEID Op Java staat thans voor een raad van onderzoek terecht een officier schrgft men uit Padang aan de 8um Ct dien vele Padangers nog niet vergeten mUen zp vanwege s mans memorielooeheid in zake geldeiyke aangelegenheden Een zjner slachtoffers is een alhier garnizoen handend onderofficier van wien de thans aangeklaagde in vroeger tyd onder zekere voorwendsels een f 500 heeft weten los te krygen Bedoelde officier die zeer goed wist dat het in den militairen stand niet geoorloofd is van minderen geld te leenen ontzag zich toen niet den onderofficier in kwestie wjs te maken dat een ander officier van wien het bekend was dat hy door toevallige omstandigheden in geldverlegenheid zat en die hg zgn minderen zéér bemind wu om die hulp verzocht had De aangesprokene liep er in gat het geld en zag het nimmer terug terwyi hg later tot de ontdekking moest komen dat de verzoeker de gelden zelf gebruikt had Nimmer heett de bedrogene van dit voorral wflleii reppen uit vrees dat dit het ontslag van den bedrieger kosten zou en hy onderofficier alsdan voor goed zgn geld zon kwgt igo Naar bet zich laat aanzien is meerbtdoelde officier thans toch niet meer te redden en dientengevolge de kans op terugerlanging van het geleende voor dien onderofficier verkeken De jJavabode beweert echter dat bedoelde officier niet voor den raad van onderzoek is getrokken maar dat hg vanden chef van zgn wapon een zeer scherpe berisping heeft ontvangen Het aan zgn mindere afgetroggelde geld wordt thans geleideiyk van zyn traktement ingehouden Laatste Berichten Donderdag om twee uur is het adviesjacht Goéland van Cayenne vertrokken om Dreyfus te halen Om vier uur is de banneling aan boord gegaan nadat lig tweeen vyftig maanden op het Dnivelseiland had doorgebracht Het advie jacht bracht hem naar de Sfax die op eenigen afstand van de kust moest blgven liggen De autoriteiten te Brest beweren dat zy niets weten van Dreyfus komst Toch wordt officieus verteld dat de Sfai s nachts i sal aankomen en dat de overbrenging van IJreyfus naar den trein zoo ving en stil mogelgk zal geschieden I Het Openbaar Ministerie voor den krg gsjraad te Rennes zal worden waargenomendoor den gepensionneerden ritmeester dergendarmerie Carrière Deie heeft althansdit voor dat hy candidaat in de reebten is Hy studeert namelgk te Rennes en al binnenkort promoveeren Zelf een nogmet gepromoveerd jurist is als een wittefSraaf onder de militairen De Paryscbe politierechter heeft Woensdag al zeven personen die hg den intocht van majoor Marchand Weg met Loubet dood aan de Joden hadden geroepen wegens straatschendery tot 5 dagen gevange niBstraf en 15 francs boete veroordeeld De uitgever van het Petit Journal is tot 1000 trs boete en 20 000 francs schadevergoeding veroordeeld wegens beleediging van eenige redacteurs van de Aurore Voor morgen Zondag hebben de revolutionaire socialisten een groote betooging in de renbaan van Longcbamps aangekondigd tegen de vganden der republiek Daar ook de tegenparty een groot getal toegangsbewyzen heett gekocht zal het bg deze wedrennen vermoedelijk warm toegaan als de regeering ze laat plaats hebben De politie beeft echter last ontvangen om eiken beleedigenden uitroep voor den president of voor de regeering te onderdrukken AANBESTEDINGEN Aan het departement van waterstaat te s Hage werd gisteren aanbesteed Ie de aanleg van een Ign met twee draden langs den spoorweg tusschen Leiden en Bodegraven Minste inschryver was A W WDdbergh te Bunnik voor f 1343 2e bet bgspannen van twee draden aan de palen der ign tusschen Bodegraven en Utrecht Minste inschryver was G Alblas te Waddingsveen voor f 1152 Burceriyke Stand GEBOREN 8 Juni Petronella Maria ouders J Bizot en W van Roeyen ONDERTROUWD 9 Juni D Maarschalk te Velsen en G G Schinkel D A Mulder te Zwammerdam en J S Hoebeek D den Haag en A Zeltenrych UMStreoht GEBOREN Cornelia ouders B Steenkamer en C de Zeelt Gelof Abraham ouders W Griffioen en M van der Panne OVERLEDEN D Verboom 11 m J Hartman 69 ONDERTROUWD D de Borst te Gouda en H Kloot GEHUWD Q Blom en M Hunink ONTVANGEN een groote collectie Beensche glacé Dames en Heeren HANDSGHOËNEIV A Tas OS Az Ud TaUlonr KMwag B 78 78a GOUDA MAi iTËLS TAIL R MADES Mantel Costumes Biooseo Japoostoffen in groote verscheidenheid en Coneur rtv r tmê e pruimt D SAMSOM OOCDA ADVERTS WTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAASWESKEK PaU Exptlln il Dertif jut wordt clit middel niflt TamMMid aaocvs U pijnBtüleodo inwryviut UDgeweiul tegen Rhetunatiek Jich t VerboQdh aid jiyu m den den Tertroawen op het Aibnebamerk Anier Ad l A75o en50od tl m de meeste apotheken T Amsterdam bu Uloth Clo bu van TuyU en Santtfit V Sti lilItnt i iitt hn I S b Vereeniging tot bevordering der Hom geneeswijze Ata GOUDA 17ANBDIJENIEG0DE ARTS Homeopathiaeh geneesheer zal van af 8 Oemer DONDERDAGS van half vier tot half vijf s namiddags te Consulteeren zijn bg den Heer I SCHOUTEN Westhaven alwaar ook boodschappen worden aangenomen voor bezoek aan buis Eau de Cologne J G BOLDOOT verkrijgbaar per maat en in flacons bij s rnmmi Blaiiwilraat Delflsc heSlaolie Uaftaline Ballen onder Ledikanten of Bedsteden gelegd doen alle INSECTEN verdwynen en zyn in Eleéren Linnenkasten een uitstekend middel tegen de MOT Verkrygbaar in pakjes van 10 en SO cent by jr ¥ yiM OIJE Kleiweg No 2 GOUDA TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MABET 58 JAGHTWATËK zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prys per Flacon 0 30 en O SO D MIKBICS Progisl üleiwc gi E 100 De uitmuntende 2 SALOIN PlAlMiNO Sl I van TETSCH MAY voorhanden in den g OHGELHAÏIDEL vau L C DB LAUG Z To bdbardD STRUKÜTOKKEN lo te la eron i r p v 5ór of gp leo buutoii Vrijdag van do mMiuil r i@ÊimM Groote voorraad en groote verscheidenheid van MUZIEKINSTRUMENTEN Co mpoj a wijrisrii isriDELJ i Eisr Kort ovenleht on er PrUioourant 16 50 per 12 15 12 18 12 1 60 flesc 1 75 SHERRIES Pale en Gold Dry van af f EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE 2 26 h So BOK IDE XnX COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en SCOTCH WHISKY Per Fl Pe Ank 45 Fl I f 27 75 31 36 42 53 84 42 84 42 37 50 47 LI8TRAC f 0 65 Nto 3 CHATEAU VALROSE 0 75 ï 2 St ESTEPHE 0 85 5 St EMILION 1894 1 2 PAUILLAC 1893 1 25 g S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 P I 8AUTERNE 1 rï S ZELTINGER Moezel 0 90 n H De flessche zyn in den pryzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrggbaar by De flrina T CREBAI Gouda BOURGOGNE 1 10 tOoadkoopite ea aolledit adres voor Vervoer van Inboedel Koowelbinuen ali hutten de aUd met gmloten wKgeni ï A a K A V E ö T E IJ N Oude Gouwe Jlle wordt teffen Tranttport tichnde ventekerd Steeds voorradig eene mime keuze der Solledste soorten Naaimachines m kt tot billijke prijzen wordes geleverd ffir Dflirerkieaend op afbetaling per mund en per week 1MI A LKWKNSTEIN GOUDA Kleiweg 49 JA mm KoHe Oroenentaul l 100 00 UZEEfAEE RÜPERWAREN Gereedschappen HDISHOUD ARTIKELEN roiiiiiiiizEit PETROLEUM KOOKTOESTELLEN ttreukhauOeu J E TAN1EFA7Q0BDI Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVB REN en MAKEN vafl Heeren en Hinderkleeding tegra de meest concurreerende pryzen MT Zie de Ëtalag e OlTVAlGCll e o 1KB OU Uh wpt SCHIEDAMMER GE1IE7EE Merkt NIGHTCAP alle soorten 8CH0ENWERK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als bet Noordbrabandiicb Scboen en Laareegmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend TarMgbur b t M PEETEB8 Jz N B M bewiji na tHMd ia utiat eo kurk ftoedi roov VAN ttLOMMESTEINS InKT is pmcfonderVmiitflijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOILAND C SMITS