Goudsche Courant, maandag 12 juni 1899

Is een zeer geurig e en aanbevelenswaardigfc 3 Ct SIGAAR L BISSCHOP No T9H Dinsdag 13 Juni 1890 38ste Jaargang mmm mium MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroan No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefsoB No SS ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 1 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Attentie v ï w u OFENEABE VEEKOOFIN TAK 2 WMSLBmN C A Waddinxveen Een Bouwterrein BOSKOOP lui Mr I MOLENAAB Notaris te WaddlniTeen zal aldaar bij DE EUITER a d Brug b j veiling en Sfslag op WOENSDAGEN 14 en 21 JUNI 1899 ten tt ure voormiddags in het openbaar verkoopen No t Het WOONen WISKMLHVtS gemerkt Wyk D No 36 onlangs ged vernieuwd met nieuw gebouwd PAKHUIS benevens POORT en ERF gelegen aan de Brug op den besten stand aan de Znidkade te WiDmmvEEH Kad Sectie D No 480 groot 1 Are 00 Cent No t Het WOOyen WIUKELHÜIS gemerkt Wijk D No 53 met PAKHUIS vernieuwde SCHUUR benevens POORT en ERF mede op goeden stand gelegen aan de Zridkade b j de aanlegplaats der Stoombooten by de Brut to WiDDimvM Kad Sffitie D No 168 groot Aren 90 Cent No S Een perceel uitmuntend gesitueerd BO V WTXBBBIN gelegen aan de Noordkade vlak bvl het dorp binnen de gemsente Boskoop Kad Sectie D No 452 Groot 1080 Q Meter Betalen en aanvaarden op 31 Juli 1899 Breeder in biljetten InlormatiBn geelt de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen OPENBARE VBRROOPING te GOUDA op VRIJDAG 23 JUNI 1899 des morgens te elf uren in het Kolflehuia Habiiohiis aan do Markt ten overstaan van den Notaris ö 0 FORTUIJN DROOGLEEVER van hËHËËRËlVPLAlTS Belvédère alleraangenaamst gelegen aan den Straatweg den Tramweg en de Vaart van timmétt naar Boéegraven op een halt uur afstand van beidü plaatsen in de gemeente Reeuwijk w4 k E No 28 pet groeten en baai aangelegdMi Tul van vele en fijno VBUCHTBOOMEN voorden Koe ikiil l a réeittatUng en Bergplnatten te zamen groot 34 Aren 10 Centiaren Het Hnis bevat eene groote ZAAL en onderscheidene KAMERS van Marmoren Schoorsteenmantelis en verder van alle gemakken voorzien Het perceel is door ligging en grootte zeer geschikt voor Hejfiekui m Tkeetuln en er bestaat gelegenheid om hot fera nnlHff reeM te krijgen r toii i te aoHvaarêem Het perceel is te bezichtigen 8 werkdagen v66r do veiling van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTOUN DROOGLEEVER te Gouda GuoDiL Druk v i A BRINKMAN Zs Wegens verhuizing van D 10 naar KORTE TIEN DEW EG D 74 worden all © X O OXXacÜgTe RIJWIELEN en Onderdeelen tot veel verminderde prijzen uitverlcoclii J C DE RUITER Bottdê BiJviielheriiteUer Ie klaiee Boni KORTE TIENDEWEG GOUDA Huismoeders Ik wil U nog eens attent maken om Uw Linnenkast nog eens goed na te zien en goedkoop te laten aanvullen want denk U er om dat de ALGEHEELE UITVEEEOOP slechts van korten duur is en ALLE GOEDSBES voor ieder aannemelijk bod UITVBRKOCMIT moeten worden Ik ben nog voorzien van BEDDEN en DEKENS LINNEN voor LAKENS en HEMDEN KEPERS BAZIJNS PICQÜES TAFELLAKENS SERVETTEN BEDSPRIJEN STOFFEN en KATOENEN voof JAPONNEN KARPETTEN en LOOPERH JONGENS en MANSPAKKEN GEMAjRcTE GOEDEREN en nog andere mrtikelen Korte Tiendeweg Wed I S KEISEH 4t jfl Mi 4lflB iMMi ff MMfllk i aHMfliL ft ISTOOM HOUTZASEEIJ SCHAVEEIJ I PakMsten Lijsteii FaMek I ES I HOUTHANDEL J VERGEER C3 o a d a W 3Catt©n siïig ©l Q 107 RIJWIELEN Wilt U prettig en goedkoop rpenf Koop dan ee n Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebouwd van al M 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en allo andere Rijwielen tot uiterst concnrrecrende prezen HETTINGLOOZi RIJWIELEN Küime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAKBIR 65 eent per bus van 1 K G Ruwlemer leUer Ute KlMae W I D VAN RIJMENAM Veerstal Gouda rngt Ieder zijn eigen H Hronlngs Llmoiiade Eabrlkant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelSk Viff Liter d i gelijk aaii 10 halve aesscheu KHOJflUfiaLlUOSADE te maken en wel naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts 60 et 2 stel in eens franco 90 c na ontvangst van post wissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smatóvol ed verkwikkend t Vorige jaar door ons bh 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond BJ een zeker aantal stel ik de prjs nog lager Vraag schriftelijk de condltiSn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetnigtngen Ufpen ter in age Ben ieder machte ieh voor nqmaak K S BOEB Sneek WAAROM geeft OA8GLOEILICBT geen voldoende licht OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJE levert Een KOUSJE dat gedurende M brandnren een prmekUg U€M geeft levert Il 25 Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 Het Atelier Studio is het beête adres voor VenrroofinreD en Reprodnctlewerk AubereUiid Fl Singel 582 P 1 d WAALS H u I 8t k a III p s OUDE GEINEVER in diverse TerpakkiDgen verkrygbaar bij J N F REUüëKëR Hooge Oouiee C HOS pimu iwAunii Rund en Kalfsvleesch Tfsgen sterk ctncarreerende prijzei Üelcerstraai Ooede en goedkoop Vleeachhouweri EERSTE lifiDERUHDSCHB UJYIELFABBIEL Directeur B BURQBRS DEVENTER Hodel A zonder rem en schermen f 87 60 Model A met 90 Model A 110 Model AA 12B Model AAA 145 LUXE RIJWIEL m GEWONE ACATÈNiS 155 LUXE ACATü KE 180 P S DAMES KETTDfGRIJWI ajEN op aUe prjjieii t 6 hooger Ütgmtté i L mmi Ma Kultenlandscti OVKiztchi Volgens een bericht nit Cayenne aan het Journal is de kruiser Slax met Dreylus aan boord Vrijdag direct naar Brest vertrokken Luitenant kolonel Piequart is na een gevangenschap van elf maanden ten minste voorloopig in vrijheid gesteld Of de vervolging tegen hem later nog voortgang zal hebben daarvan schijnen de rechters niet zeker te zijn geweest Vrijdag v66r de zitting van de raadkamer die over de invrijheidsstelling had te beslissen herdacht de i igaro wat Piequart heeft gedaan in zake Dreyfus In 1896 verklaarde hil dat niet Dreyfus maar Esterhazy het borderel had geschreven het gevolg was 55 dagen in den Mont Valérien en ontslag uit den dienst In Juli van het vorige jaar verklaarde Piequart dat het stak waarop Cavaignac zich in de Kamer had beroepen valsch was Gevolg ell maanden voorloopige hechtenis Intusschen heeft Esterhazy bekend dat hij het borderel geschreven heeft en wat meer zegt experts Ballot Beanpré en het Hof van cassatie hebben het verklaard Bovendien heeft Henry bekend dat bij het stuk waarop Cavaignac zich beroepen had heeft gemaakt Maar het petit bleu Dat zou Piequart hebben gemaakt Maar iedereen weet nu dat kolonel Schwarzkoppen herhaaldelijk heeft verklaard dat hij het petit blen had geschreven aan Esterhazy zijn spion Dat wist de Regeering en zy heeft de Kamer van inbeschuldigingstelling niet gewaarschuwd Joseph Reinach herinnert in de Siècle er nog eens aan dat het adres van het petit bleu is uitgekrabt en veranderd na Picquart s vertrek dat het nieuwe adres door defi dommen schurk die het erop zette met andere inkt Werd geschreven dan de rest van het petit blen Gelukkig hebben de rechters van de Kamer van inbeschuldigingstelling ingezien dat zij maar het best deden zich aan deze evidentie te onderwerpen Piequart kan voorloopig weer vri roadloopen en kan zich met de andere strijders voor waarheid en recht met Zola Scheurer Kestner Guyot Keinach verhengen dat zjn lange gevangenschap vrachten heeft gedragen BS de wedrennen te Longchamps is niet de minste ongeregeldheid voorgevallen President Lonbet werd overal toegejnicht en tegen betoogingen hadden niet plaats De FEVILLEIOK Gedenkschrlllen van een Gelukzoeker OF MmBAL DE VONDEUNG Naar het Fransch OOR W NUTTER 14 Hier terugkomen en daar terugkomen hier nog eens gehoord en daar nog eens en zoo is het laat gewonlcn Ik kan den nacht niet daar blijven wuit dan was ik den dag van vandaag kwijt geweest en ik ben op verschillende plaatsen besproken En zoo ben ik van nacht maar op weg gegaan ofschoon het weer niet zoo bijzonder uitlokkend was verre van dat 1 Een beetje gauwer Bichette kom niet loopen slapen viel de man lichEcIve in de rede zich tot zijn paard wendende welk paard de eerste jeugd reeds zeer verre achter zich scheen te hebben De aansporing had ook niet veel invloed op ïijn gang doch toen zijn nwester de zweep oens ferm liet klappen tonder het dier evenweï te treffen versnelde het paard zijn toop zooveel als hij voldoende achtte om zijn meester voorloopig tevredfp te stellen AU zoo n beest verstand had dan zou hij zoo hard loopen als hij maar kon des te eerder zou hij op stat en aan de ruif staan entin hij heeft zijn best gedaan ik ben over hem tevreden Ik hou er niet van de dieren zoo te slaan menigte riep Leve Lonbet Leve do Republiek I Leve Piequart I Leve Zola Na de wedrennen werden twee oploopjes voor het gebonw van de Intransigeant en voor het paviljoen van Armenonvillc op rnwB wijze door de politie uiteengedreven Eenige personen werden in hechtenis genomen en enkelen bekwamen verwondingen De conferentie welke Zaterdag tusschen de eerste ministers van Oostenrijk en Hongarije is gehouden is uitgeloopen op volkomen overeenstemming ten opzichte van de compromisqaaestic Minister Szell in audiëntie ontvangen door den Keizer deelde hem deze tgding mede De regeering van Saksen Cobnrg heeft op een interpellatie over de troonopvolging medegedeeld dat van den hertog van Connaught geen nadere berichten zijn ingekomen en hg nog als de naaste agnaat dus als gerechtigd tot de opvolging beschouwd moet worden Mochten er bezwaren rijzon dan zullen die binnen zeer korten tijd ter beslissing komen wat natuurlijk niet zonder medewerking van de regeering en naar omstandigheden ook van den Landdag zal plaats hebben De Eerste Volksraad in Transvaal heeft de volgende motie aangenomen De Eerste Volksraad gelet op de boodschap der regeering van 9 Iuni 1899 en op de voorstellen nitgewisseld tusschen den President en den Commissaris te Bloemfontein welke in den vorm van memoranda daarbij waren gevoegd Kennis genomen hebbend van die voorstellen en het bereurend dat do Commissaris het voorstel van den President niet heeft kunnen aannemen dat zeer voldoende moet worden geacht overwegende dat bet wenschelijk is om bü deze gelegenheid andere maatregelen te treffen ten einde het kiesrecht beter te regelen beslait Ie de onderhandelingen van den president en de delegatie goed te keuren 2e zich aan te sluiten bij de presidiale voorstellen omtrent het kiesrecht en de arbitrage en 3o den Uitvoerenden Raad op te dragen het presidiale voorstel omtrent het kiesrecht in een ter doge oUedigen vorm te gieten ten einde het dan zoo spoedig mogelijk aan de beraadslagingen van den Raad te onderwerpen Dit besluit is met algemeene stemmen genomen Ik heb mijn knol nog zelden met de zweep aan geraakt Het is maar net zoo je je beesten wentAls ik in de lucht klap met mijn zweep dan heeft dat dezeUde uitwerking als wanneer een ander zijn beest afranselt Ik kan niet zien dat ze de dieren zoo slaan Maar ik raak van de wijs Ik heb je gezegd dat ik vannacht Saint Germain verlaten heb en den hee en nacht heb doorgereden Als we den weg naar Parijs maar te pakken hebben dat wil zeggen even buiten Saint Germain dan weet Bichette even goed hoe hij te loopen heeft als ik zelf Hij heeft dezen weg dan ook al zoo n enkelen keer heen en weer geloopen ik geloof dat als je het dier blinddoekte dat hij nog komen zou waar hij zijn moest Dit wetende en vermoeid van een drukken dag ging ik op mijn bok zoo gemakkelijk mogetijk zitten geheel in mijn dikken jas gewikkeld en sltep in met dat soort slaapje dat alleen wij koetsiers er op na schijnen te houden slapen en toch met slapen dadelijk klaar wakker als er iets aan de hand is Zoo kwam het dat ik dadelijk de oogen open had en klaar bij mijn zinnen was toen de kar in eens stil bleef staan Ik zat zoo lekker warm en had niet veel trek om van den bok af te komen en spoorde Bichette met krachtige taal aan voort te gaan Maar het beest wilde niet Toen begon ik ferm met mijn zweep te klappen ofschoon het dier wel heen en weer schudde met zijn kop en achteruit gin ik kon hem er niet toe krijgen dat hij verder gin Ik et loot in s hemelsnaam maar van mijn zitplaats af te komen en eens te zien wat het dier mankeerde Do gewoonte van veel beloven en niets doen die een van do kenmerkende eigenaardigheden is van de politiek van do politiek van de Turkscho regeering in t algemeen en van dezen Sultan don groeten Armeniervervolger in t bijzonder wordt juist ten aanzien van dit schandelijk verdrukte met moord en plundering bezochte volk krachtig nageleefd De beloften van den vertegenwoordiger van don Profeet aan den gregoriaanschen Armcenschen patriarch z jn vele maar de vervulling van die beloften blijft uit Het Armeensche patriarchaat hoeft zich daardoor genoodzaakt gozien om bij den Padisjah een verzoekschrift in te dienen waarin het hem vraagt om nu eindelijk eens over te gaan tot het verleonen van de herhaaldelijk beloofde kwijtschelding van straf en tot het uitmaken van eenige andore sedert lang aanhangige aangelegenheden Do Sultan zal vermoedelijk wel weer met een belofte klaar staan zonder in t minst van plan te zijn die te houden De vooruitzichten voor de Pruisische ka nalenwet worden steeds gunstiger De Sile ziërs iZuUen waarschijnlijk door verbetering van de Oder voor de wet worden gewonnen Verspreide Berichten IIM J I nilEVFVS De Pressensé spreekt in de Anrore het geluk uit Vrijdag ondervonden bü de invrijheidstelling van Picqaart Hij zegt een van die minuten van stralende onvermengde blijdschap te hebben gehad welke meer dan vergoeden de ondervonden droelhoden en lijden Over de beschikking van de Kamer van in be chuldiging stclling schrijft hjj I e rechters in raadkamer hebben qr moed gehad een beslissing au fond te woigeren onder het voorwendsel dat er nog ophelderingen noodig waren en tot Dinsdag hun einduitspraak uit te stellen Maar huns ondanks hebben zij zich gedwongen gejsion de voorloopige invrijheidstelling te gelasten Huret van de Figaro heeft Piequart gesproken te Ville d Avray en geeft een pre mierParis daarover Dreyfus is onderweg zegt Huret Piequart Welk een geweldige aindoening voor hem toon hij het eiland verliet en den grond zag verdwijnen waar hö had moeten sterven en te weten merkt Huret op dat Dreyfus dat aan u dankt en geheel onbewu ervan is Maar Piequart wijst dit hoofdscl uddend af Het PetltBlen heeft het wonder gedaan zonder Ik begreep mets van Bichette s onwil ik was zoo iets niet van hem gewoon Ik sprong op den grond en liep naar mijn paard Maar voor ik bij zijn kop was zag ik hoewel het stikdonker was dat er iets op den grond lag en dat Bichette daarom niet voort wiUlc Misschien begrijpt ge wel een weinig wat het was dat er op den w lag ïja antwoordde Raphael idat was ik zeker Ik zag vervolgde Jacques Potart neen menschelijke gedaante op den weg liggen half onder de sneeuw Ijedolven En je Sebt het at geraden wie dat was trouwens dat ook niet moeilijk Ik boog me over de massa kleeren vleesch en been heen schudde eens aan een arm trok aan een been tilde het hoofd eens op allemaal voor niemendal er was geen beweging in te krijgen Toen ik mijn hand op de borst legde voelde ik dat daar nog wat klopte Of eigenlijk voelde ik dat niet rk verbeeldde het me maar en zeide tegen mezelf K om Jacques dat is maar gekheid ge durft hem daar toch niet te laten liggen al voel je niets kloppen onder die jas Hij kan toch niet ontwaken of hij half of heel of driekwart is Kn zoo nam ik je op nadat ik mijn jas had uitgetrokken en die over het stroo in mijn kar had uitgespreid en IK vleide je er op neer zoo voorzichtig aW ik kon dat wm niet omdat ik bang was je wakker te maken heelcmaal niet Ik had wat graag gewild dat je je oogen wijd open had gezet dan had ik icnmiste geweten hoe ot wat Ik was alleen maar zoo voorzichtig ja ik weet eigenlijk niet wavom en het doet er ook dat een oogonbllk stilte Piequart zegt verder d n kommandaht der 8fax te kennen als een braven kerel een ronden vrooiyken kameraai die ik ben er zeker van den gevangene behandelen zal met menscholijkheid Wat ik op het bericht der inhechtenisneming van du Paty gezegd heb is eenvoudig dat het goed godaan was Ik heb trouwens opgemerkt dat het einde na heol wat aarzelingen altijd datgene is wat zij die de zaak bestudeerd hobben noodig en onvermijdelijk hebben gpnoomd Over de bewijzen van belangstelling tydens ziJn gevangenschap ontvangen zeide hiJ Ik heb onkol die van Nieuwjaar getejd toen kwamen er ibOÜ Nu regende het telegrammen in de villa van Gaat Het gerucht loopt te Parijs dat de krijgsraad die Esterhazy indertijd hoeft vrijgesproken vast besloten is om de aanklacht tegen Zola vol te houden DuiTacra i n Te Berlön waar met goed gevolg een oven tot smelting van straatvuil en hnisafvoor in gebruik is worden de gassen die hierbij ontstaan tevens gebezigd als brandstof door ze naar de oven te voeren In Weenen is nu een nog belangrijker proef genomen door nl die gassen na zuivering in de gasleidingen te brengen zoodat zij aan de verlichting worden dienstbaar gemaakt en teven de schadelijke kiemen nit het vuil geheel worden veniiotigd De grodte hitte die bij de bewerking wordt bereikt kan tevens dienstbaar worden gemaakt voor stoomketels en electrische verlichting Dit stelsel van vuilopruiming heeft na r t schjjnt een groote toekomst Aheriiu Vrijdag is or in Texas een wolkbreuk geweest boven San Saba en Manardville 90 mijl ten noorden van Austin Te San Saba ijn negen menschen verdronken De stad is onder water in den omtrek is de oogst vernield Te Manardville zijn 17 menschen verdronken Do stad heeft veel schade geleden Uit Little Rock in Arkansas komt bericht van een aardschuiving to Ross Ollow waarbij wen vreest dat 28 menschen omgekomen zjjn Itiuk De geneeshooren van den Paus hebben don Heiligen Vader weten te bewegen in het belang van zijn gezondheid zijn wandelingon in den tuin van het Vatikaan op te geven Het opdragen der mis in de Paulijnsche kapel is voor den hoogbejaarden opperpriester reeds niet toe Kn toen je daar lag ging ik weer op mijn plaats zitten waar ik nu nog zit en Bichette f ing gewillig verder als een goed beest Nu en an hield ik eens stil om naar je te kijken maar je bleef maar aldoor doodstil oo lat ik op het laatst werkelijk bang was dat ik een lijk vervoerde Gelukkig blijkt het nu dat ik me vergiste En nu weet je zoowat de heele historie Ik hoop dat dat slaapje onder de sneeuw je geen kwaad zal doen Het is anders niet erg gezond in dezen tijd van het jaar iddcn op den weg onder de sneeuw onder den biooten hemel te liggen slapen Maar enfin nogmaals aangenaam is het mekennis met c te maken Ditmaal greep Raphael de hem toegestoken hand en drwkte die met warmte Zonder u brave man zou ik thans dood liggen waar ik neergevallen ben Zonder mij zonder mij dat is te zeggen het paard is het ciKcnlijk f Gij hebt mij het leven gered brave man Raphael zeide dit op een toon alsof dat feit op zichzelf niet zoozeer als wel de goed bedoeling dte den mAn bewogen had hem tot dankbaarheid stemde Jacques Potard sloe daar evenwel geen a ht op Hij zou ook moeilijk hebben kunnen verstaan dat men n een zekeren dood onuukt worden niet als een geluk zou beschouwen aU iets waaraan men zich verblijdde Wlfrdt VtrVfilgJ