Goudsche Courant, dinsdag 13 juni 1899

M tUeen e ea Se klliie eiln betelen 17 ReUigon Too d G 0 1 11 1 1 1 R K 11 1 iae verH H fi 0 U l A A M r R D A tumla 6 10 8 84 7 80 8 88 9 07 10 19 10 67 11 00 18 tO 1 10 3 17 4 31 1 47 Oi S il s 10 81 1 00 f ttdh t 8 17 38 10 i7 11 08 4 0 Ifi Ml l 8 10 10 1101 Oude 8 86 11 14 AmaLW 8 01 0 08 10 18 18 48 18 87 4 87 8 17 1 18 10 08 1 87 11 81 Woerd 8 41 11 13 l ll 3 ili 3 50 8 04 18 l 40 7 3 AmaLa 1 18 9 80 10 80 1 08 1 10 111 8 80 10 18 11 8t 11 07 iUr lii 8 08 7 4 8 83 8 88 lt 89 10 81 11 48 M 38 6 tl 18 11 8 Utreohl 8 17 85 7 S3 n t 8 10 8 4 gso KI IS 10 88 l Ht 11 01 b i 1 37 SOS S O 8 8 4 48 1 38 U 7 88 9 1 10 00 10 84 m i f 8 1M 8 10 8 01 l ll 1 11 8 41 4 41 10 7 41 8 4 WiMiri HD 6 15 4 63 8 14 10 38 11 65 11 87 4 88 7 8 9 4 10 64 Ama W 7 10 l ll 9 11 U iOi OI 4 001 00 1 1 1 00 10 0 Ou lo 6 30 7 0J 8 81 10 48 1 88 4 8 7 87 0 4 iuH 4 0 ll Ill O U ll i 6i 4 411 48 M i 4ll 11 0 Oouila 6 80 7 1 7 87 1 86 8 00 1 98 9 61 10 69 11 10 11 11 U ll 8 9 8 40 l li 4 i 8J 1 10 7 11 Ili 8 88 lO Oi lO ii 11 10 overigens ia de boom nog volkomen gezond Met drie geduchte armSn breidt hg zich schier over het gcheele dorpsplein uit en elk jaar neemt hy nog in omvang toe De overlevering zegt dat den 2en Mei 1598 onder den schaduw zöner takken het verdrag werd gesloten tusschen Philips II en Henri IV Over de juistheid hiervan zgu de deskundigen het echter niet eens Sempervirens Met betrekking tot het dramaJe Koewacht meldt de Tem Ct dat Vrfldag een nieuwe getuige naar Gent ontboden is Men was nameiyk steeds van meening dat de vermoorde vrouw Haeck het laatst gezien was by hare zuster op het gehucht Nieuwdorp toch bedoelde persoon ook een inwoner van Nieuwdorp thans werkzaam onder Zaamslag ontmoette op den avond van 13 April vrouw Haeck toen zy reeds de woning barer zuster had verlaten Zg was toen op 50 meter afstand van die woning verwyderd en ging in de richting van Koewacht Zö was nog steeds geheel alleen Zg groette getuige met een goeden avond Het was omstreeks 8 uur en begon al zachtjes aan donker te worden Getuige die juist eene herberg binnenging zag anders niemand Naar men van daar meldt is f rjdag door de politie op het erf van den verdachte M de welpnt onderzocht Het onderzoek leidde echter tot niets Zaterdag zou de bewuste put liog eens onderzocht worden De machinist en de stoker die dienst deden op de machine die Maandag te s Hertogonbösch de machineloods verbryzelde zyn beiden uit hunne betrekking ontslagen De Pruisische politie heeft aan de justitie te Hertogenbosch uitgeleverd W D grondwerker wonende aldaar als zynde verdachtvan in den nacht van 17 op 18 October l l nabn den Noordwal te sHertogenboschLouis van den Hout koopman te Nistelrode door verdrinking van het leven te hebben beroofd P N C Op den onder Schiedam gelegen wissel van de stoomtram is gisternacht door het personeel van een der van Rotterdam Iftimende trams gevonden V H wonende te Schiedam wien de beide boenen waren afgereden De verwonde die een vrouw en twee kinderen heeft is naar het Ziekenhuis te Schi idam getransporteerd De politie in Den Haag heeft eergisteren een paar grachten afgedregd naar het vermiste knaapje Van Wezel De schniten ook die welke een vaste ligplaats hebben moesten daartoe verhalen Het voornemen bestaat dageiyks in eenige grachten en slooten te dreggen De machinist W werkzaam by de firma van Beekhoven te utrecht is aan een groot gevaar ontsnapt Terwyi hg by de machine stond werd eensklaps zyn kiel gegrepen en hy eenige malen rondgeslingerd Gelukkig wist men de machine spoe lig tot stilstand te tirengen zoodat W er met een hoofdwond afkwam Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Konierdienst 1N 9 AangevangeD I Mei Ti d vao Greenwich r o II D A R O T T I K D 1 M liee nru ll n 18 13 18 58 1 88 8 II 3 S8 8 48 8I 4 48 4 6 8 08 t og S 18 9 48 10 11 1 80 5 40 8 80 7 83 4 04 4 S8 AUmu 1 8 klaèn Xitn bubeUlaa Op d e tntnen lyn Condag MundtK en Dinid g ModugHlu toarbtlj ttoti oot in i U nrkrijgWr tegen Dkelon mohtpr i By HolUndMhe Spoor ROTTERDIH OOUDl lin Bottenhim Beun Rotterdam D P Rottenhun M Oipelle Mieiiwerlterk Uoorrireeht Bnde 8 05 l U 1 81 1 54 1 01 1 08 1 14 1 88 ll 7 18 7 87 4 18 4 08 4 S7 4 47 4 84 8 0 1 4 84 1 07 11 14 11 84 1 0 11 34 1 11 B 4B 8 88 II 19 7 4 0 8 14 9 00 lO illMn Ie tn 1 klUM eitn betelen 0 Peeultetief op den loop lm niet getekend wordoa E HalItBdaeke ipoor GUlinA UË HAAGt i8 8 87 10 1111 18 11 18 lt l 1 08 1 01 1 14 8 48 4 18 t U aO f 1 11 ff ff ff ff 11 41 1 19 ff ff ff ff 11 H ff ff l l ff ff 9 10 18 10 18 11 411 IB 4S l SO 1 48 8 41 II ff 41 4 88 l ll 1 07 ff lil ff I M 8 87 8 81 1 X1 7 89 7 89 1 80 8 89 ll 10 1 10 11 10 40 11 1 l ll 10 11 j in an P I l 8 011 41 8 48 i 18 1 41 4 18 4 4 lAi 1 4E 8 00 4 01 lt 87 ll BI 1M9 4 48 l 0 1 18 1 41 1 61 l 0 1 17 4 10 4 11 4 40 4 61 oa 05 08 7 10 7 46 11 67 18 08 11 37 3 14 IIT 4 87 8 I Sl 7 4 8 11 9 01 F 9 87 10 18 Termoeiend tioTiaidien moet hu tal van bi Bchoppen ontvangen en den Iften van deze maand een consiBtorlc houden De goneesheeren doen htm best om den Paus ook af te brengen van ï8n pl i als gcwooniyk in den toren van Leo IV zyn intrek te nemen BINNENLAND In een Nota naar aanleiding van het eindverslag der Commissie van Rapporteurs waarin opgemerkt was dat niet geantwoord was op de vraag wat de inancieele gevolgen zonden ziJn indien do afschaffing werd beperkt alleen tot de tollen op do landwegen zegt de Regeering dat zjj reeds in de Mem van Antwoord mededeelde dat zj niet kan instemmen met het denkbeeld om alleen de landtollen te doen verdwijnen vandaar dat zjj t niet noodig achtte by het aangevoerde punt stil te staan Echter gaarne bereid te voldoen aan het tot haar gericht verzoek berekent de llcgeonng dat er f 294 457 jaariyks in de schatkist zou bjyven indien men zich uitsluitend bepaalde tot de afschaffing dor landtollen en dns die op kanalen on de sluis en havengelden behield De aandrang van Dnitschland tot het verschaffen van volledige mededeelingen der vrcdesconferentie aan de pers moet door den hoofdvertcgenwoordiger van dat Rjjk ter conferentie zgn overgebra ht aan de eerste gedelegeerden die b j den president vergaderden Daar moet do qnaeatic zeer breedvoerig ter sprake zjin gekomen doeh daar niet alle hoofdvortegenwüordigors aanwezig waren inoot eene beslissing tot ocne volgende bijeenkomst waarschyniyk a s Maandag te honden zfln uitgesteld Dat er een krachtige strooming is ten gunste van de publiciteit reeds terstond by den aanvang der conferentie door de Noderlandsche vertegenwoordigers warm verdedigd wordt stellig beweerd De Midd Ct bevat een hoofdartikel waarin wordt aangedrongen op oen openbaarmaking van de oorzaken die tot het spoorwegongrfuk hebben geleid Het blad acht de verantwoordciykh id zwaar van hen aan wie het te wijten is daar niet dadniyk alles in t werk is gesteld om do reizigster te redden nit haar ellendige positie al zflu er dan ook omstandigheden die het gebeurde eenigszins verschooneii Het blad acht do mogeiykheid niet nitgoBloten dat het slachtoUor nog lang geleefd en geleden heeft Het belang van het algemeen en dat van do lyn Vlissingcn Quoensborongh maakt oen streng onderzoek noodzakelijk opdat het volle licht opga over de aanleiding tot het gebeurde en do verzuimon daarby eventueel gepleegd Nu reeds wordt van nit Duitschland in Engelscko bladen op het gebeurde gewezen en zyn daaromtrent berichten verspreid die zeer ten nadeole van de Vlissingsche ronto kiumen werken w 8 88 t Ol 48 1 81 8 80 9 C8 8 10 7 80 7 88 8 19 door 7 87 I 7 14 7 41 80 7 10 Qeudi Moordreflht KiflQwerVirk 0 tl RotlArdnm M RottardiinD F Rotterd UD H c Alleon dH btudagi 8 44 8 U 4 48 4 88 8 04 8 11 B 17 8 48 88 0 14 to 7 18 8 0 8 43 8 18 7 87 8 00 7 48 0 l nl 9 81 8 07 8 SB V IO 9 14 QovdB ZeT DlwiMn MoerkBp lle Soetenneer Zegwurd Voorbarg Ham S 4I 8 48 t Ol 13 14 Har Voorburg Zoelerm 7 BR aart ZerenliuiB Moero Rnoda Daarom te meer biyft de gebeurtenis een treurige blndzyde in do geschiedenis van ecu lyn die zulk een eervol verleden hoeft Want en dit is een groote Hchtzyde zoo lang zy bestaat en dit wordt nu 22 Jnni 24 jaren is dit het eerste en ecnigo ongeval van dien aard dat plaata heeft gehad Maar des te moer reden om het publiek in té Hchten wat de oorzaak van het gebeurde is geweest en aan wien de schuld ligt van al wat in deze tot gegronde grieven aanleiding gaf Tal van personen in en buiten Nederland hebben er belang by dit te weten Kcne offtcieelc kennisgeving der lykschonwing ih noodig jm het publiek gerust te stellen dat het laakbaar verzuim niet den dood der dame heeft veroorzaakt Het onderzoek wordt met ernst gedaan wy willen het gelooven Maar men houde de resultaten daarvan niet geheim Het Handelsblad wgdt een Van Dag tot Dag aan het feit dat eenige w o vooral eidxche studenten zich by den Univcrsitcitswedstryd in beschonken toestand vertoond en op zeer onpasiyke wyze gedragen hebben In do studentenbladen is zelfs daarover geklaagd Het Handelsblad to mt zich verwonderd dat de studentenwereld zich naar buiten ongeveer altyd op haar leeiykst vertoont terwyi zoovele studenten op de colleges biyk geven van noeste studie en hard werken en als men ze stuk voor stuk ontmoet zyvaak treffen door een toon van bescheiden openheid vryraoedigheid en warmte door belangstelling en geestdrift Het Handelsblad is niet ingenomen met de volkomen vryheid welke den student gelaten wordt om te werken hoe en wanneer zy willen maar wa irdeert het dat onder deze omstandigheden nog zooveel gedaan wordt Welnu besluit het Hand tot de jonge mannen die toonen hoe ze kracht tot zelfbedwang konden verwerven waar noch wet noch nsanties hen holpen richten wj het woord in naam van de eer van hun land en van hun hoogeschool Kunt gy zelvcn niet het hoogeschoolleven hervormen f Het zuipen in dan ban doen f Is er geen nieuwe usantie in te voeren oen nieuwe orde van oer en zelfrespect welke don student die zich in het openbaar dronken en zeer baldadig toont boycot hem uit het corps zet en als zoodanig brandmerkt y Laat toch de jonge mannen de leekenen des tyds bestndecren Zien ze niet in dat de democratie by don dag aan krachten wint en dat er slechts bn hoop voor bot vaderland is dat de democratie leiders en aanvoerders krijge die zich zclven hebben loeren behoerschMi en die dus anderen kunnen leiden en regeercn Gcineng de Berichten Hoewel de Linde tot de boomen behoort die onder gunstige omstandigheden zeer oud kunnen worden mag toch een Lindeboom van moer dan 3 eeuwen oud tot de byzonderhedeii worden gerekend Zulk een boom kan men vinden iu het dorpje NampceUela Conr naby de stad Vervins dop l Aisne gelegen li 10 49 U ll 11 8S 11 8B 11 48 11 81 18 81 1 1 7 1 14 1 88 11 18 li 7 8 40 1 18 10 11 10 89 10 8 10 4H 10 0 10 17 t 11 88 7 l 40 10 10 11 10 17 10 38 10 4 10 84 8 85 In den stam is door onderdom een uitholling ontstaan die nu reeds voor een zestal personen plaats in overvloed biedt maar Een knaapje van 4 jaar is eergisteravond by Maastricht onder den afslnitboom door gekropen toen een sneltrein voorby reed het kind werd verpletterd De moeder nam de stukken van het lykje in haar schort mee naar hnia De postkar van Zwolle naar de Lemmer is by Hasselt van den dyk gestort de postiljon werd gedood de conducteur zwaar gewond PosterQen ep Telegra phle Benoemd 1 Juni By hot Hoofdbestuur tot hoofdcommies de commies A Ullers tot commies de adjunctcommies F C Cranshanpt en tot adjunctcommies de Iste klerk F M Visser 16 Tuni Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Gouda M C Hennequin thans commies der posteryen Iste klasse te s Hertogenbosch onder intrekking van zone benoeming tot directeur van het postjcantoor te Helder tot directeur van het postkantoor te Helder D P M du Celliee Muller thans commies der posteryen Iste klasse ten spoorwegpostkantore No 2 standplaats Rotterdam 1 Juli Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Hilversum J A H A Jansen thans hoofdcommies derposteröen ten bureele van den inspecteur der posteryen en telegraphic te Utrecht onder intrekking van zyne benoeming tot directeur van hot post en telegraafkantoor te Gouda tot directeur van het post en telegraafkantoor te Texel J L Storm thans commies der telegraphic 2de klasse te Vlis singen tot brievengaarder te Barendrecht J Plai sier Wz thans postbode aldaar I Aug Tot directeur van het post én telegraafkantoor te Assen de directeur J A van de Velde thans tydeiyk gedetacheerd by het Hoofdbestuur Verplaatst 5 Jnni De commies der postergen 4de klasse F K Baron van Dedem van het postkantoor te Utrecht naar het spoorwegpostkantoor No 1 aldaar de commies der posteryen Sde klasse J H H B A van Lierop van het spoorwegpostkantoor No 1 te Utrecht naar het postkantoor aldaar 16 Juni De commies der posteryen 3de klasse G Hoefer van Amsterdam n£r Purmerend de commies der posteryen en telographie 4de klasse W H van Riel van Purmerend naar Amsterdam 7 88 8 08 8 10 8 17 8 81 8 17 8 88 10 10 10 17 10 14 10 31 10 40 10 18 10 87 11 18 P 8 80 10 47 10 88 11 41 8 60 9 19 8 17 8 8 tl 1 17 f 10 08 8 84 w ff 10 18 8 41 V ff 10 11 47 I IS I IO 9 88 10 11 lOJM 10 49 10 17 10 8 O 10 44 10 18 11 07 11 44 10 7 58 8 18 18 8 10 l lt 1 80 7 00 7 41 1 86 10 80 8 48 9 49 10 01 10 11 8 10 11 10J9 7 81 8 10 l li de telephonisten mej G Deurink van Rotterdam naar Breda en mej P J de Visser van Amsterdam naar Rotterdam Eervol ontslagen 1 Juni De hoofdcommies by het Hoofdbestuur U 6 Bachiene 1 Juli De brievengaarder te Holwerd S A Vellema Waar zat Zola Eindeijk is Zola dan goed en wel terecht De duistere berichten omtrent Zola s ver iiyf te Londen zjn bevestigd geworden nu Zola zjn streng incognito heeft afgeworpen en naar Parys teruggereisd is en Zola s vriend in ballingschap de schrjver E A Vizetelly is begonnen met een beschry ving in de Evening News van Zola s wederwaardigheden gedurende zyn afwezigheid van elf maanden buiten Parys Te geiyk wordt aangekondigd dat Zola zgn indrukken te Londen opgedaan in een boek zal weergeven nog dit jaar te verschynen Doch het is nu reeds allergrappigst een overzicht te krjgen vaa al de valsche geruchten die over Zola s vlucht en verbiyfplaats de ronde hebben gedaan En ook wy denken aan tochtjes in aapjes door heel Amsterdam aan alle hotels weer dezelfde vraag herhalend Zola hier Ven overal hetzelfde antwoord Niet dat we weten 18 Juli van het vorige jaar werd Zola te Versailles in contumaciam veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf De avondbladen van 19 Juli bevatten het bericht van Zola s verdwynen Algemeen meende men eerst dat hy naar Noorwegen was gerei8d watvoorde redactioneele verbeeldingskracht verklaarbaar wordt wetende dat het die dagen tropisch warm was Den 20en heette het dat Zola met den sneltrein van 8 36 naar Lncern was vertrokken er zyn zelfs Amsterdammers geweest die hem ergens by een waterval naar de schone Aussicht hebben zien kyken Toen werd het plotseling een fietsreis Zola en zy n vrouw per Sets vluchtende met een snelheid van 20 kilometer per uur Doch men wist elders weer beter Zola was over Brussel naar Holland gereisd en drie weken lang was elke vreemdeling met een zwarten baard en een lorgnet een schrikbeeld voor alle Nederlandsche reporters en nachtportiers Den 31en Jnli was Zola in eens in Noorwegen en twee dagen later uit een restaurant te Brussel op straat gezet omi at het publiek niets met den verrader te maken wilde hebben Zola werd toen te Antwerpen herkend en terzelfder tyd aan boord van een schip op weg naar ChrisUania Den 26en Juli had Le Petit Journal Zola reeds in een der Pary sche voorsteden ontdekt waar hy op een goede scheepsgelegenheid naar Londen wachtte doch de politie had hem in de gaten zei het blad Denzelfden dag meldden de Daily Chronicle en deMor fing Leader dat Zola in Engeland was aangekomen welk bericht door het Handelsblad zonder veel ophef werd bevestigd Zoo was het ook Doch Vezetelly werd verzocht dit bericht zoo dringend mogeiyk tegen te spreken en hy voldeed daaraan door de gewoonlgk welonderrichte Press Association een démenti te laten geven Daardoor begonnen de Zola verschyningen opnieuw Per s s Capella was hy nu naar Bergen gereisd en Reuter meldde van daar zyn aankomst Men liet hem daarop naar Trondhjem trekken en zyn vriend Björnson op diens landgoed een bezoek brengen Bjómson was op dat oogenblik wel in Mllnchen maar dat hinilerde niets Noodwendig moest Zola omdat hy nu eenmaal in Noorwegen zat ook n aanraking komen met den Duitschen keizer die juist in Noorwegen vertoefde De byzonderheden dezer ontmoeting moesten achterwege biyven want de keizer had Frankryks gevoeligheid niet willen kwetsen en Zola s verzoek om een audiëntie afgeslagen Enzoovoort enzoovoort Het ware verhaal is echter dit geweest Zola wag den 18en Juli na het proces met mr Labori naar Parja teruggekeerd en in de woning van den heer Charpentier avenue Bois de Boulogne had een onderhoud plaats waarby mr Clemencean mevrouw Zola en nog enkele andere vrienden tegenwoordig waren Niet zonder moeite en kracht van argument haalde men Zola over dadeiyk het land te verlaten Men gaf hem wat toiletbenoodigdheden mee en zyn vrouw gaf hem haar portemonnaie s Avonds te negen uur stapte Zola aan het Noorderstation in den trein naar Calais Hy vond een ledigen coupé en zonder herkend te zjn was Zola den 19en Juli 5 40 te Londen in het Victoriastation aangekomen Clémenceau had hem den raad gegeven in het Grosvenor Hotel zjn intrek te nemen omdat het vlak aan het Victoriastation grenst Doch Zola wist dit niet en vroeg den koetsier van een hansom hem naar dat hStel te brengen De man keek raar op en deelde den vreemdeling mede dat hy reeds voor het hotel stond Doch Zola begreep hem niet stapte in het rytaig en beval Gros venorHotel 1 De koetsier reed zjn passagier den hoek der straat om e na eenige seconden hield hy voor den anderen ingang van het hotel stU Zola reisde zonder eenige bagage en zood ende werd hy niet zeer beleefd ontvangen Hy moest een pond sterling vooruitbetalen eer hy onderkomen vond en kreeg toen nog Buar een armzalig kamertje onder de hanebiUcen In het vreemdelingboek schreef hy cgn naam en daar kan men onder dagteekening van 19 Juli lezen M Pascal Paris zyn veijbljf in Engeland is hem goed bevallen In een soort manifest brengt hy den Engel chen daarvoor zyn harteiyken w elsprekenden dank Zyn geheele leven zal hy nooit zjin schuld aan hen vergeteii Hy wist zeker dat zeer vele lieden daar van verschillenden rang en stand wisten wie hy was doch biemand liet het hem bemerken en zelfs wanneer zy met hem in aanrakmg kwamen verraadden zj dit niet eens door een gebaar ee onbescheidenheid Hbl ATjif n leger B No S0377 raal H M blazer M i Biykens Ivan den gouverneur generaal van NederlandschIndië ontvangen telegraüsche berichten zjn sedert de jongstemededceling dienaangaande in de Noderlandsche Staatscourant van 17 Mei jl by de krygsverrichtingon in Atjeh gesneuveld de sergeant Th J Hendriks No 34845 en do fusplier J D Poezens No 28795 aan bekomen woWen overleden de le luiteniint der infantej ie van het Nederiandsch lndiwhi M Smelt en de fnselicr F Sterft en gevaariyk gewond de korpuBrock No 28960 en de hoorii an Bueren No 26939 Stct STADSNIEUWS G O0DA 12 Juni 1899 besluit is bevorderd tot commies lie van de Iste klasse H Moll der telegraphic van de 2e È opgerichte Postduiven vcreeniIvlieger hield gister haar eerste n Roozendaal De duiven aldaar Sn vryheid gesteld bereikten hare Hgt ms de duif van B Hnllemon uur 10 min 30 sec iry s do duif van G v Holten uur 12 min 36 sec i de dnif van J van Buuren uur 13 min 10 sec Het plan olgende week eene wedvlucht te iBrussel I By Kon der telegraphi thans klasse alhiet MooBBBEcliT Door het Bestuur van de afd Gouda kr h Algem Nedert Werkliedenverbond wak op Zaterdag 10 Jnni s avonds 8 uur op d bovenzaal van de Wed den Braber alhiilr eene vergadering byeengcroepen Na opfening der vergadering door den Voorzitter den heer Roepers uit Gouda gaf deze zBn spyt te kennen dat de opkomst niet Twat grooter was Toch hoopte hy het doel I te bereiken wat men zich had voorgesteld fen gaf toen het woord aan den heer Lafebir Deze spreker be prak in korte trekken de geschiedenis van de oprichting van het Algem Nederi Werkliedenverbond wees naar aanleiding der Statuten wat het verslond is en wil n l het nationaal werken lanfis ordeiyken en wettigen weg ten einde alfes te verkrygen ter verbetering van het lot van den werkman Deze verbetering kan verkregen worden door samenwerking tussbhen kapitaal en arbeid Achtereenvolgens werden eenige punten uit het programma Van het verbond behandeld als uitbreiding 4er kieswet verzekering van weduwen em weezen en op den ouden dag waarby de oi gevallen wet ter sprake kwam Kamers van i Arbeid Leerplicht Staatstoezicht op levensmiddelen persooniykedienstplicht De wensch werd uitgesproken dat de pogingen óók te Moordrecht eene afdecImg op te ri ihten thans zouden slagen De Voorzitter zag gaarne dat eenige personen uit Moordrecht zich zonden aanmelden om de voorloopige regeling op zich te nemen en dan later eene openb verg te beleggen en een spreker uit te noodigen Hy stelde ook de gelegenheid open tot het stellen van vragen of het geven van nadere inlichting Hiervan werd door enkele der aanwezigen gebruik gemaakt wat tengevolge had dat nog besprekingen werden gehouden over leerplicht en zieken fonds enz Ten slotte werd een voorloopig bestunr aangewezen uit de personen die zich als Ud hadden opgegeven Ook werd door enkele meergegoeden het donateurschap toegezegd zoodat de oprichtmg eener afdeeling alhier zoo goed als zeker is HAiSTBECHi Onder begunstiging van mooi weder had hier heden de jaariykschc paarden denen lammerenmarkt plaats waren vroeger slechts enkele paarden aangevoerd thans waren een 60 tal aan de lyn dit kwam zeker omdat voor de lotery die daaraan verbonden IS pryzen zouden worden aangekocht De prgzen varieerden van f 75 tot f 325 de handel was zeer vlug terwyi zeer veel publiek aanwezig was Ook de lammeren brachten flinke p zen op ONTVANGEN een gixiote collectie Deenjclie glacé Dances en Heeren IIAMtSCIIOKKEl I A van OS Az Hd Tailleur Kleiweg ti 7a 7aa UOUUA Veltpham Ae af iteurs vaii iiislerd iii ülolkrs 87 Vikrs S ul 101 90 8 Vu ♦ l 10 JUKI MiDlaiAiii Con Ned W 8 1 dito dito dltii 8 duo dito dito 3 HoHO 01il Ooull 1831 881 iTAUl InMirriug 1881 81 6 OoatlKa Obl in papier 18 dito in siUer ISdl I FoaTUOAL OM mot coupon 8 oito tiol et 3 8 8 98 108 61 79 3 18 106 101 V 101 101 96 746 607 lOS 115 10 1 IS 41 100 100 l l RoiliKD Obl Bionenl 1894 4 duo Gooons 1880 4 dito bi Rnlha 188 4 dito h j Hop 18l g0 4 dito in ood leen 18SS diln dito dito 18 4 S Spanjb Perpi t erhuld 1881 4 Tdhkiu Qopr Cauv leen 1890 4 Öe Ii entnf lene D ï ie leetini eer e C ZoiDAra B p oblg 18 8 5 M il0O Obl Buit 8ah 1890 Vbjuioiu Obl 4 onl iip 1881 AMTBBDf ObHRBtien 18 6 3 HorraaDAM Sturl leeu 18B4 3 NlD N Afr H n lol aanrt Arend h Tnb M j Cerli oaten l eli ifAatMhBpp j dito Am Hypotheekb pnndbr 4 CultMIj derVorBtenl annd Or Hypolbi okb paniibr 31 1 NedarlandBche baHk aaod Nod HBndelmaatBnb duo N W l P o H p b pandbr 3 Bott H otlieiikb pindir 8 t lr llypotboekb dito 8 SV OoBTaNa Üjit Honj bank aand 1 Bosi Hypotheokbauk pAiidb 4 AaiaitA iBqut hypoth pan Ib 6 90 SS 67 69 ud I aand 5 j i nd 6 f 106 861 18 14 Maiw L O Pr Litn rort 1 8 i Nan HoU lJ 8poorw Mii a nd 1181 Mij tol Eipi 1 8t apw aand UI Ned Iiid Spoorwegm aai d 1 110 Ned Zuid Afr Spm aand 115 dito dito ililo 1891 di o 6 lOO lTAl u8poor l 1887 8 A Bobl S 67 Z id It l 8p inij A H obl 8 6 Pol Warichau Weenenaand 4 180 Sosi Or u Spw Hy obl 4 9 llaltiaobo dito aaud Fastowa dito aand litanu llomlir dito a nd Kurtk Oh Aio 8p kap opl 4 101 dito dito obhg 4 I 100 Akbuza On l ao 8p M j olil i 63 Cbie ÏNorlb W pr C T aand 144 dito dito Win Bt I eter obl 7 UO DenriT fc Rio Gr Spm eert T a 11 Illinois Central obl in Koud 4 1 04 Louiii ï Na h imOort jund Meii o N 8p M 1 e hvp o 6 10 Miss K a4V 4pOt preL aand 14 N Tork OuluB o It Weat aand I iK ii dito Penn Ohio oblig 6 Dragon Calif hyp in goud R Paul Minti jt Manit ob 69 171 100 107 oo 100 100 11 116 86 lit Uil Pao Hoof lyn ob ig dito dito Line Col le hyp O 6 Cakada Can South Chert r aand Tn 0 SbIIw Il Na le h d e O Attiterd Omnibui Hij aaod Botterd Tratawe Maata fiand Hu Stad Amaterdam aaod I Blad Ro terdam aaod 8 BlUII 8lad Antwerpen 18 7 8 Blad BruBael 1888 l l Hom Tbeiaa Bpnullr O selaeh 4 OQtnn Slaauleenig 1880 6 K K Ooal B Cr 1880 3 SFA a 8ud Madrid 3 lt 8 Nn Vfr B i A l poel eert IIA TELS T ilLOn MADES Mantel Costu mes Bl iu8en laponsloifcii in groote verscheidenheid en Cuncurreerentle iirljxen GOUDA l alste Berichton De Zondag is te Parys geiyk uit vorenstaande berichten biykt rustig verloopen in de eerste plaata voorzeker ten gevolge van de krachtige voorzorgsmaatrcgen door de regeering genomen De weg naar Longchamps de renbaan en de pesago waren op aanwyzingen van minister Dupuy bezet door zes duizend politieagenten versterkt met twintig escadrons cavalerie en een brigade infanterie Bovendien waren op het reuterrein de cavalerie van de repnbllkeinsche garde met 1200 man voetvolk en honderd gendarmen te paard in functie By de pesago en in het Bois de Boulogne waren twee tjjdemke poUtiecoramiwarlaten geveitlgd waar de ofSeier van justitie met drie rechters van instructie en drie substltunts gereed zaten om eventneele gevangenen te verhooren De bewaking der gevangenen was opgedragen aan de gendarmerie Te Parys waren alle troepen geconsigneerd en allo commissarissen van politie op hun bureau s om betoogers in verhoor te ncmon en zoo noodig door t zenden naar het Depdt I Kapitein Dreyfus die by zyn vertrek van het Dnjvelseiland geweigerd heeft de kapi tcins uhiform aan te leggen wordt in burgorkloeding overgebracht naar Frankryk Op do 8fux is hem een offlciershut aangewezeil waarvoor een wacht is gesteld VKRSCHP IDENHEID Op den Edmonton Trail een weg naar Klondyke zyn tweehonderd gondzoekers omgekomen 25 stierven aan scheurbuik 60 verdronken in het Groote Slavenmoer 10 vroren dood de andere bezweken van uitputting maakten er zelf een eind aan of worden vermist Er zyn nog vele honderden op dien weg naar het goudveld Aan boord van het driemastschip Vincent uit zee te Vlissingen terug is een matroos nit do ra op het dek doodgevallen Verontrustende brieven I De 20 jarige Maria Bouwman dienende by een familie aan den Schotersingel te Hnariem ontvangt smds een paar weken brieven met bedreigingen on met niet moer of minder dan dat zy zal worden vermoord Natuutiyk verkeert het meisje zeer onder den indruk en maakt haar familie zich erg ongerust By do jusütio is aangifte van een en andei godaan Efjn Kussisch blad heeft te Minsk een boerin ontdekt Erancisca Uykorski genaamd die in n 4 geboren is en die zich nog zeer goed den intocht van Napoleon I in Warschau weet te herinneren Het oude vrouwtje verheugt zich in een uitstekende gezondheid In weerwil van i doet zy nog geregeld haar huishoudeiyko bezigheden tVanciska Oykorski eet tweemaal per dagön zy is vegetariër Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maanilng ii Jimi 1899 Vette Oïsen en Koeien redel aanvoer iiril n waren voor ie kwaliteit 14 it kwaliteit 33 3c kwaliteit 8 u nt per half Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 24 je kw 22 txai per half Kilo Vette Varkens goeden aanvoer ie kwaliteit 17 Kilo = i P h Vette SchaiKn en Lammeren redelijk ter markt l e handel wai in vet Vee vette kalveren en hapcn Lammeren vlug hosger in pnis vetteVarkenii iets beter r j i ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw LINDNEK Ebbrlbh geven kennis van do geboorte van een Zoon OounA 13 Juni 1899 7TT die iets te vorderen hebben J van of verwhuMigd zyn aande nalatenschap van Mejuffrouw JOHANNA VAX uiB VLI8T Weduwe van den Heer AiiiUAsiis Moons gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den Ion Mei 1899 worden verzocht daarvan v6ór den len JULI 1899 opgiKtf of betaling te doen ten kantore van den Notaris C FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda B P YAN WIJNGAARDEN COIFFKUll SPECIALITEIT in aUe soorten HAABWEHSEU J E TA1IDEFA700I11T Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor hot LEVEREN en MAKEN van Heeren eii HliiderbleedliiiE tegen de meest concnrreer 6nde pryzen HT Zie de Btaloffe