Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1899

No 7912 Woensdag 14 Juni 1899 38ste Jaargang eOlRMT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TdefMB K M De üitgaye dezer Courant geschiedt d a § e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AÊïonderlijke Nommers VIJF CENTEN ViMkM 11 TÜ ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 15 regels è 50 Centen iedere regel meer Ki Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openljaar Onderwijs Taelaling van Leerlingen op de Burger scholen Be COMMISSIE van toezicht op hot Lager Onderwas alhier maaltt l ekcnd dat de losctirijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der aomcrvacantie in IHM op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 27n JDM 1B99 des namiddags ten Tjj aur De Commissie vestigt er de aandacht op dat het schoolgeld op de 2o Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlimgd tot dertig gulden sjaars Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Sëerelarü J H VAN DEll VOORT öouDA 12 luni 1899 I n war Schal Toor de ongelukkige Blncbtoffibrs der Zelibevlekking Onanie en gehe jne litapattingen ie het beroemde werk Z Dr Hetau g RLF EWARI G HoUandscbe nitgAve met 27 nih Prns 2 ffulden Ieder die aan de venohriKkelqke f erolgen vui deee ondeof d l jdt moet liet lezeti de oprechte leering die het K fb redt jaarlgkfl duinend van een zekeren dood Te Terkrüf en bg hetVerlagi Magazin ie Leipzig Neiimarkt 34 franco tef en inzeBdiug van het bedra ook in postzef elR eu ïu eiken boekhandel in Holland GfdeponeiTd Hjndclsmcrk DelflscheSlaolie A SLEGT beveelt lich aan tut het leteren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tS cent de K Q NIBIIWE HAVKV 28 WjÊf Bekroond op de Internatioaale Tentoonttelling van Bakkeru Maildery en KookkiiMt te ê Ormmham met een diploma Verglijd üilveren Mfidaille GEIEVEE S itrki Vorkrijitliur bjjt M PEETER8 Jz N B U buwga trq eohtheid Dinhflt en kurk staeds toon lïoo vu den aum dar Finna P HOPPK TE HUUR TEESTOiND OF LATER BOVENHUIS Adres MAHKT 58 NKJirrcAF Frijstrekking 21 JUNI 800 000 MARK att boofdpr s io bet getukkij it fceral biedt de ni uwitfl itroote Galdverlotiu die door de Hooge Regeerinjc rin Himburg goedgekeurd en uwssrborgU ii Üe voordeelifte inriobting tro hel nieuwe pitin britaitt daarin dal in d n loop an lechtB weinige maanden in 7 vertotiDgen tao tl8 00 t lot u 6U U0 prijsen bedragende 11 349 325 Mark 500 000 Mark 1 prijs M l prijs a M l prijs a M prijsen H tar Tolledige beaUssing Eullaa koiaeD duronder lijn kipitato prijian van arentueel uitnemendheid echter 100 000 100 000 100 000 7t 000 70 000 5 000 eo ooo 55 000 10 000 40 000 3 000 prga prija 1 priJB 1 prija 3 priJEcn 1 prga 1 prija a M a M i M il M i M 4 M ik M iprijt iU 80 000 Stpriji iH 10 1110 StpriJLiM 6 000 loeprijz iM 3 000 ion prqz a M 2 000 S19prgi iM 1 000 UlSpriji iH 40 88ttf prgi i U r55 IHtOprljz iM roO 00 18 104 100 78 45 il De aanalaande eerate prijstrekkinK derrr gronle door den Staat gewaarbornde Oeldvvrloting is van ambtswege bepaald plaats te bebbeo op den 21 JUNI e k eo kost biervoor i 1 geheel origineel lot iteohta Hark 8 of fl 1 baif n H 3 60 1 76 IV kwart tegen inzendiag van het bedrag per pwtwiuel of tegen rem ouri Alle commiBiiea worden oomiddellijk metde grootste Eorgvtildigheid uitgevoerd en ieder peler ontvangt van ona de met het wapen van deu l taat voorEiene Origioeele Loten setf in handen Bij ie lere beBtelling wordt het vereiscbte ofüoieele plan waaruit do verdeeling der pryten op da venoliillen e klaesen ali ook de betref fondo inleggel Jen te vernemen is gratis bijgevougd on eenden wij aan onze Üegunttigera on aangevraagd na elke trekking de oöloieele Igaten De uitbetaling der prijeen geaohiedt steeds prompt onder waarborg van den 3taat en kun door directe toeiending of ook naar verkiezing der Belaugbobbenden in alle grootere plaatien van Nederlsnd bowerks elligd worden Ons debiel ii steeds door het geluk begunstigd en oniler vele andere aaustonlyke pryzen hebben wij moonnaleii votgene ofüc eele bewijzen dö eerste Hoofdpryzan verkregen ea onze BegiinBtig n xelf uitbetaald o a Mark 150 000 100 000 80 000 66 000 40 UOO enz Het is te voomen d t bij ddse op den beohtHton grondslag gevestigde onderneming van ille ktkiiti u op eene zeqr werkume deelneming beimnld kan worden gereicoud men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden sijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aaii Haufmanii diSInioii Bankiura en Ueldwisselaan ie HAMhLHG P B Hiermede danken wij roor bet rertrouwens ons tot hiertoe esohcfbken endsar wij hg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren Eulleo wij ook voor bet vervolg bemoeid sy door een stipte en reèele bedieninj de tevredenbeid van onee geëerde Begunstigers te verwerven Lensrelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat iit den Haag UROOD KX BESMIUITFABRIEK LMCHEOIT BOOU Pain de Luxe Aiternoon Tea Koffie Chocolade Melk Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging aU een werkelgke hulp in den nood het boek aauboTolen Na ontvangst trd adres per briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S BoekU ZaUbommel E CASSrTO TAfiDXUTS Turfmarkt l l Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en TBUDAGS van I tot nur ZONDAGS geen spreekuur GioDA Druk van A BRINKMAN Z wilt hoesten Indien gy niet gebruikt de allerweKt bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract némiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek Ue Hoiiigbloem van H lil ¥ A1 SiCHAIH Co Hen llaa f iymanmrs VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK aCHAIK ScHAlK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO B Mellaotbe ia het baai n iddel dar wereld Co fl MehaDtbe treneest Kinkhoest r 0 B Mellantbe geDoesl zoow oud als j iug Co B Mellantbe mag in geen huisguzin untbra en CO S Mellantbe staat rourldnrend onder Scheikundig toezieht Co B Mellantbe helpt onherroepelijk C0 b Melianthe is bekroond net Ëerediploma e Co B Meliantbe s brkroond milt Oond Co g Mellantbe is bekronn l met Zlliar CO S Meliantbe ia verkrijgbaar in flacons van 40 Cta TO Cf en bg Firm WOL f Wét Co J C RATELAND J3o Vpp Westhaven 198 ioudn B V WUK OwUumirr U Mim BI ES Kleiweg E 00 M KOLKMAN Wadditumea Qouda a ROLLMAN Bodegraven e H VA MILD Veerstal PIN KSE Nieuaerierk a d JJuel B 126 te Goada W J VA DAM Haatrecht A BOUMAN Moordretht A N vi ZESSEN SdooniOMfi o SS I o c IS Q O u wij isria 3 TiDEL i Eiisr Kort overzicbt onzer Pr soourant SHï RRIES Pale en Gold Dry van al 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 9 o e VERMOUTH la Tnrin 150 flesch s u o CL BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 75 t 2 25 f 2 75 I 3 26 f 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 o Per PI Pe Ank 45 PI 1 Bi LISTRAC f 0 65 Nto 1 27 75 of J CHATE II VALROSE 0 75 31 2o 2 St ESTKl HE 0 85 36 In Tb O o St EMIUON 1894 1 42 m lil g PAUILLAC 1893 1 25 53 tSiS S GRAVES Witte Bord ani 0 80 34 8 r SAUÏERNE 1 42 8 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 f g BOURGOGNE 1 10 47 3 0 De flessche z jn in den prjjzcn begrepen en worden 4 3 ets per stuk temggcnomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj Ue flrina T CREBtfil Gouda ISTOOM HOUTZAGERIJ SCHAVERIjJ Pakkisten Lijsten EaMek I HOUTHANDEL J VERGEER SZa ttera slng el Q ± BT a o a d Q P liaadteék niaff met rood lotterSi X et voorai op de verkrijgbaar MatOaekappy tot SxploUaUe van de VieloriarBnm Kantttor toor XederkmA Boompfea éO BoUerOam © if ir VERKIEZING VAN LEDEN aEMEENTERAAD De Burgemeeiiter van GOUDA Gezien art 7 der Gemeentewet en art 3 van het Koninklijk Besluit van den 8n Mei 1897 Staatsblad no 144 doet te weten dat in de drie Kiesdistricten waarin de gemeente GOUDA is verdeeld de periodieke verkiezing van twee Leden van den Gemeenteraad in elk district zal plaats hebben op 27 JUNI e k dat op dien dag ran des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur bij hem kunnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvan de voorgeschreven formulieren van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zijn door Burgemeester en Wethouders is bepaald op Dinsdag den 40 juli e k en de herstemming zoo noodig op Dinsdag den lla Juli d a v GOUDA den i n Juni 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS AFKONDIGING Burgemeester en Wethouders van GOUDA gezien Art 10 der Wet van 11 April 1827 Staatsblad no 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de LOTING voor de SClïUTTERlJ zal plaaU hejiben in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den zön JUNI aanstaande des voormiddags ten tien ure voor de ingeschrevenen van dit jaar of geboren in 1874 en ten elf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1865 tot en met 1873 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zun of ingeval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetische Naamlijst voor hen ter in zage ligt op de plaatselijke Secretarie van Woensdag den zin tot en met Zaterdag den a4n Juni 1899 des voormiddags van tien tot een ure GOUDA den iju Juni 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEViLLEIOX GedenlisokrllUtD v n een Gehikioeker or AinJIBAL DÉ VONDELING Namr het Fransch OOR W NUTTER 5 Het is iets heel natuurlijks wat ik heb gedaan Ik ben het zcl6 verplicht De wet gebiedt het en zou mij kunnen straffen als ik het nagelaten bad als ik u in de sneeuw midden op oen weg had laten liggen Doe geen moeite om uw goede daad te ver Ueinen mijnheer Potard Goede daad kom I Heel de wereld zou precies 100 gehandeld hebben in mijn plaats Laten we er niet meer over praten en vertel mij maar liever eens ten minste als ge er zin in hebt en het niet te moeilijk valt hoe het gekomen is dat ik u daar vmden moest Oeh dat i hiel eenvoudig zeide Raphael die inmiddels een sprookje had bedacht Ik had wn langen maisch te voet afgelegd zonder mij behoorlijTi van het noodige te kunnen voorzien Arme jongen Bovendien ben ik kort geleden zwaar ziek geweest en nog lang niet de oude Maar ik had geen tijd l verhezen Geld om me een onderkomen te verschaffen had ik niet en was dus wel gedwoufcn altijd maar door te kwpen Kultenlandsch OvüfzIcIii De socialistische afgevaardigde Vaillant interpelleerdo in de Parjjsche Kamerzitting van gisteren de Rogeeriiig over het ruw optreden der politie en stelde een motie voor waarin het Parjische volk wordt geluk gewenscht met de welgeslaagde betoogingvan Zondag en tevens het optreden der politie wordt afgekeurd Minister president en minister van biimenlandsche zaken Dupny constateerde in zijn antwoord dat de dag een triomf voor de Republiek is geweest en verklaarde verder dat de politie enkel de opdracht had gekregen de orde te handhaven Maar in de Rue Mont martre werden uit twee koffiehuizen glazen en uit oen drukkerij clichés naar de agenten geworpen Voor het paviljoen van Armenonville werden bovendien drie agenten gewond De ministor voegde er bj dat een onderzoek naar mogelijke schuldigen zal worden ingesteld maar kon niet nalaten hulde te brengen aan de politie want het is niet mogelijk te regoeren wanneer er geen orde is Er werden tal van moties ingediend De heer Dupny vereenigde zich met de motie van den afgevaardigde Saumaiidii De Kijmer iui Kuau aan cfiS B den minister president was aanvaard Do ministers verlieten daarop do vergaderzaal De motie Ruau heeft deze strekking De Kamer vast voornemens geen Regeering haar stenn te geven dan eene die besloten is de Republikeinsche instellingen krachtig te verdedigen en de orde te handhaven gaat over tot de orde van den dag In de Kamer heerschte buitengewone ontroering De socialistische afgevaardigden riepen Leve de Republiek Bij het verlaten van de zaal zeide de heer Dupny tot een groep afgevaardigden Wij zullen het gezag overgeven in handen van gelukkiger m iet flinker mannen De ministenPPgaven zich naar het Elysée waar zfl president Loubet hun ontslag aanboden De dag van Zondag is in Parjjs kalm voorbygegaan Van ernstige manifestaties tegen de Republiek of haar regeering geen sprake Lonhet werd overal toegejuicht en niet één ook maar schgnt den moed te hebben gehad om hem uittcjouwen of na te schreeuwen met verboden Öeten De genomen voorzorgsmaatregelen hadden 1 Ik herinner me niet dat ik neergevallen ben Wel waa ik gisterenavond geheel uitgeput en eenigBzins licht in mijn hoofd nu en dan duizehg Waarschijnlijk hebben mijn krachten mij onverwacht begeven en ben ik neergevallen Ik weet bepaald dat ik niet ben gaan zitten in dat geval zou ik ook niet midden op den weg gevonden zijn geworden gelijk dat het geval geweeat ia En nu weet ge evenveel aU ik zelf lEn als het niet te vrijpostig is waar zïjt ge van plan heen te gaan Naar Panja iZeker naar famdie ï Ik ben wees en heb in t geheel geen familie tenminste niet in Parijs Vrienden of bekenden dan toch bepaald wel waarbij ge u vervoe n kunt f Ik ken r eraand m Parijs iMaar mijn jonge vriend wat wilt ge dan doen daarginder Probeeren mijn brood te verdienen iWaarmee als ik zoo vrij mag zijn te vragen ge neemt mijn nieuwsgierigheid toch niet kwalijk iVolstrekt niet Ik kan zeer goed begrijpen dat mijn heele geval u vreemd voor moet komen En vooral aU ik er nog bijvoeg als antwoord op uw laatste vraag dat ik het niet wwt iGe verstaat toch zeker een of ander handwerk beroep vak ambacht iNiets van dat alles Maar waar hebt ge dan tot nog tóe van geleefd vroeg Potard ft was hulponderwijier in een pensionaat onderwijzer zoiuler akte nan s mmKK Êi afschril ond gewerkt De weg naar Longchamï de reybaan en de pesage waren op last van minister Uapny bezot door zea üuizen fc politieagenten versterkt met twintig escaaroÉg cavalerie cu een brigade infanterie ooyen n waren op hot renterrein de ravalene vft de repabUkeinspbe garde mot 12 10 man ifeetvolk en honderd gendarmen te paarü in fnnctie Dan waren niet minder aan U commissari s8en op aangewezen punten in n omtrek van het terrein der wedrennen opgesteld tot het doen dor noodige sommaaen en het verbaliseeren tegen overtreders en op verschllli nde punten ceiwagons gereed gezet voor liet vervoer van eventueele arrestaoten Eindpfijk was nog een gerechtelijke dienst georga isecrd op het terrein der wedrennen De prócuroor der republiek Feuilbley was aanwcf g met 3 rechters van instructie en 3 substituten m het commissariaat van politie zoodat het verhoor van arrestanten on staandon voet plaats kon hebben Toen de mannen die Loabet zyn grand pnx zouden bezorgen hiervan de lucht kregen zakte hun de moed in do schoenen Kn van daar op het laatste oogenblik dan ook een aansporing aan de koningsgezinde keizersgezmde en nationalibtisehe getrouwen aULïïlë i heelemaal vaa Lümrchamns wealjï Maar van den anderen kant was alle man opgekomen en de revolutionaire hoop gaf nu aan het feest van den grand prix het karakter oener demonstratie tegen de Reactionairen Men kent het manifest dat de socialisten ha i den uitgevaardigd Doch er waren gcQji janden te verslaan Zooals gezegd werd President Loubet overal toegejuicht en tegen betoogingen hadden niet plaats De menigte riep Leve Loubet Leve de Republiek Leve Picquart Leve Zolal Na de wedrennon werden twee oploopjeH voor het gebouw van de Intransigeant en voor het al van Armenonville op nogal hardhandige wyze door de politie uiteengedreven Daarby vielen ook eenige sla en en werdcg enkele personen gearresteerd Maar dat was kW Er is in zake den Aasgleich een schikking tnsschen Oostenryk en Hongarye tot stand gekomen volgens welke lo het tolverbond in plaats van 1903 tot 1907 zal duren 2o de bankwet even lang zal duren als het tolverbond das ook tot 1907 3o de nieuwe voor Hongar e gunstige En ge hebt die betrekking verlaten Tegen mijn zin Kigenlijk heeft de betrekking mij verlaten Degene die dat pensionaat hield is gestorven en zijn opvolger heefï de zaken op geheel anderen voet ingericht en heeft mij ontslagen En waar was dat In Rouaan iMaar hoe komt het dan dat ge als werkman gekleed gaat terwijl ge niet als werkman u ergens kunt aanbieden Ja dat is en punt dat mij nog het meebte zorg baart Ik heb niijn kleeren gaandeweg moeten verrmlen en verkoopen om te eten als het er op aankomt dan gaat de maag toch boven alles En hebt ge overigens goeden moed dat er zich te Parijs wel iets voor u zal opdoen Ik zou bet V niet kunnen zeggen iZou het niet beter zijn oaar wat anders om te zien dan naar een postje als onderwijzer iets wat misschien enigszins minder deftig is maar waarvan ge toch zoudt kunnen leven Ongetwijfeld maar wat Nu daar zuUen we straks wel eens over f ra ten Hoe heet ge toch Louis Louis wat Louis Dubourg Welnu Louis ik zal je eens wat zeggen Ik neem de dingen altijd maar van den besten kant op en denk van de menschcn liever het goede dan het kwade Ik moet bekennen dat het zeer wel otögclijk is dAt ge me wat op den mouw aisprakeu over de bank dadelijk bj het tot stand komen van het Vergelijk in werkintr zullen treden en ten slotte 40 dat do nieuwe handelsverdragen na afloop der tot 1903 bestaande slechts tot m gesloten zulleu worden zoodat die togelyk met hot Vergel k afioopen en Hongarue dan vrij is om al of lüet het tolverboud mot Oostenrijk te handhaven Het geschil tusschen beide rijken is dus voorloopig bijgelegd Als overwinnaar keert dus Koloman S eU naar Hudapest terug In den langen hardnekkiffen stryd met Oostenrijk is Hongarije overwinnaar gebleven Oostenrijk kan zich slechts truo8te met do gedachte dat hot ministerie Thun voorloopig nog behouden biyft Do strüd was daij ook te ongelijk Aan de eene zyde oen ministerie stoanond op alle party en van het parlement en sterk door zi n vasthouden aan de wetten Daartegenover een kabinet dat de sterkste mtellectueel en moreel hoogststaande parth van den staat tot tegenstander had een mmister president die liever zijn eigonwaanie dan zijn portefeuille opoffert en die hooghartig en vasthoudend tegeiioverde Duitschers tuigen dat de eischen van ffohgarye Ie drukkend voor Oostenrijk waren zijn ontslag moeten nemen dat zou waardig on vaderlandslievend zyn geweest en het zou voor zijn opvolger de taak de belangen van Oostenrijk te verdedigen hebbon vergemakkelijkt Graaf Thnn had door een verzoenende houding aan te nemen tegenover de Duitschers wier eischen werkelijk zeer bescheiden z n het Oostenrijksche parlement weer in staat kunnen stellen om te werken Dat zon verstandig en vaderlandslievend ijn geweest Maar graaf Thun was noch waardig noch verstandig noch vaderlandslievend Hij daftht slechts aan zich zelf ep aan de wiJze wn rop hi het best ziJn portefeuille zou kunneu behouden En daarom kapituleerde hij voor Koloman Szell en zal de Auagleich naar do wenschen van Hzell opgemaakt aan Oostenrijk worden opgedrongen door een ministerie dat zich de door geheel Europa beruchte g 14 tot symbool heeft verkozen Op deze wijze wordt het optredere van graaf Thun in de Voss Ztg gekarakteriseerd De beide voornaamste vereenigingen van hebt gesp Ul het is ook mogflijk van met Ik kan dus niet anders doen dan u geiooven want het is beter bedrogen te worden dan iemand te kwetsen cloor wantrouwen ik zeg maar precies wat ik denk Uw voorkomen bevalt me wel ik geloof dat ge een goede eerlijke jongen zijt Ik zal mijn be t voor u doen zooveel te erger voor u als ge mij beetneemt Wat bedoelt u vader Potard ik bedoel dat ik in Parijs een broer heb die meubelfabrikant is en met twintig knechts werkt zijn zaak loopt uitstekend Een paaf dagen geleden hoorde ik hem zeegen dat hij eens rond zou zien naar iemand die zijn ïxjftken bij kon houden Het komt me voor dat gij wel iets voor hem zijn kondt AU ge bet goedvindt dan zal ik u aan hem voorstellen Ik zal voor u instaan en dan zal het wel in orde komen daar twijfel ik niet aan Raphael kon zijn ooren nauwelijks geiooven De eenvoudige ronde taal van den openhartiMn gullen vrachtrijder had een onbeschrijfelijke bekoorlijkheid voor hem die zijn gansche leven nog weinig anders had gehoord dan de grolheid van de onderste lagen der samenlevmg en de leugenachtige hoffelijkheid der aristocratie En het voorstel dat hem gedaan werd lachte hem bijzonder toe Het toeval gaf hem hier een gelegtfi heid om nogmaals geheel van gedaante te verwissel om weder een tijd ook van zijn leven af te sliiitcn Ti een nieuw aan te vangen