Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1899

Zola heelt hem daarvoor en daarna niet gezien Hg liep op hem toe stak de hand uit en viel hem toen plotseling om den hals Zgn vrouw was zoo aangedaan dat zg zich nauwelijks kon staande honden Welk een avond voor deze menschen die weinige dagen geleden nog gebukt gingen onder de schande rai tend op hun naam Om 10 nnr kwam het vorstelijk echtpaar van Monaco binnen Picquart bood de prinses ziJn arm De overste antwoordde op de belangstellende vragen van de aanwezigen op zijn gewone rustige manier poseerde niet hield zich eer wat geretireerd Trarieux met zijn luidruchtige jovlaliteit straalde Het is de schoonste dag van mgn leven zeide hy OoSTEÏTRUK Een zakkenrollersstreek verhakt de Oostenrijksche rechter van instructie dr Hans Girosz in een boek dat hg Handboek voor rechters van instructie betitelt Een commissaris van politie met wien ik bevriend ben liet mij op zekeren dag waarschuwen dat hij iets interessants voor mij had Ik ging naar hem toe en hoorde dat hg een internationalen zakkenroller die zijn straltgd had nitgezeten in bewaring had om om hem uit te leveren aan een vreemde mogendheid De gauwdief was ziek geweest en door den commissaris van politie met bijzondere zorg behandeld geworden daarom had hg hem den dag voor ziJn uitlevering gezegd dat hg hem iets zou laten zien Dit iets werd nu vertoond De man was specialiteit in het om vuur vragen Hg vroeg mij een portefeuille of een dergelgk voorwerp in den binnenzak van mijn overjas te steken maar deze niet dicht te knoopen Toen vroeg hiJ miJ een sigaar aan te steken en er hem een te geven Nu nam hg een opgevouwen overjas over den arm trad met zeer beleefde buiging op rag toe en verzocht rag om zjjn sigaar te mogen aansteken aan de mijne Ik gaf hem vuur on lette natuurlijk nauwlettend op een boekje dat ik bg wijze van portefeuille in ratju binnenzak gestoken had Wat ik kon waarnemen was alleen dat de man wat lang over het aansteken deed en zich tamelijk onhandig aanstelde Hg hield of zgn sigaar niet wilde branden zoodat ik mg genoodzaakt zag eenigo krachtige trekken au mijn sigaar te doen zooals men dat gemeenlijk doet als men anderen het aansteken gemakkelijk wil maken en als de eigen sigaar dreigt uit te gaan Nu brandde de sigaar van den dief ook hjj maakte nogmaals een beleefde buiging trad terug en ik was hot boekje kwijt dat de rol vau i rtotoiJte J jH W M h m loT e npu ♦ WW iVéfp lïïü haniliifKi iriiinoi uvivi jcl diit hg mi het boek nit den zak kun tn kkt U zonder dat ik de geringste aanraking gevo ld had Op e hte zakkenroUersmanier had hg bg het aansteken der sigaar mgn aandacht op iets anders afgeleid door te doen alsof zijn sigaar niet wilde branden en hoewel ik te voren wiirt wat gebeuren zou li KiraBUK Graaf De Christiani zal verdedigd worden door den advocaat Lavaliee die ten gunste van zijn cliënt oogenblikkelgke krankzinnigheid zal aanvoeren Italii Bil het eeuwfeest te Como gevierd ter eere Directe SD M rweKverWDdlnKen met GOIDA Zomerdlensi 1899 AangevaDKeD I Mel TUd van Greenwich CMlini OnTTHHnjlM vine crU 0 fiOlIDA ROTTIRDAM iw em n U U U i s8 1 86 a U s ss 8 41 ll is 1 11 81 1 7 11 41 1 14 11 11 11 11 i ia 8o ♦ 1 54 4 04 6 40 8 80 7 83 11 41 m Diuidag éiudMgKho rrtoorbiliettmi oor de Se kl TMltrygbt tegen enkelen ynohtpryi iff HoUtndKhe Spoor Op ao tninra lijn imiMg Umti g H OTTERDAM SOtJD 11 87 11 1 S 10 19 lO I in 88 10 4 10 4 5 41 5 5 II 11 64 U OS 11 84 1 19 1 7 4 0 l U 9 00 10 0 10 17 1 h kluie eltr belden fteullrtiel op de leop knp irt geretoni e J goll toto epoor H o IJ 0 A o K N H A A O fW eene 1 14 8 46 4 18 4 66 6 81 5 41 t l6 7 17 7 1 7 5 8 10 S 9 9 18 10 16 lO tl 10 40 8 11 10 18 8 11 ie 10 87 S E 10 89 15 48 7 46 8 068 41 8 48 8 n O 10 44 10 58 11 07 1 01 1 01 1 1 IM l t l SO 1 41 lO I 11 11 11 18 ll U 11 10 u I 11 l 10 11 10 41 11 46 U lt 45 l 4i 4 11 4 46 10 80 11 17 11 86 U C 10 11 10 11 lo ai 10 48 10 64 U S7 11 03 U 87 9 0S 9 17 10 18 Beitigen roor 4e lijn Brenkelen Aaulsdem Mgen o t U U A A f K K 1 A 8 17 188 I0f7 11 014 O oi l IB 10 10 11 00 AbuLW a ei 05 lO ll 18 4a l 57 4 57 87 8 16 10 01 n 17 11 AmtLO 8 19 10 10 80 108 UI ill 8 8010 18 U U 11 07 a 1 47 1 r K K t n l tee fern U 40 i lO I7 4 81 8 17 1 46 3 S 1 11 1 08 3 S0 6 04 8 11 40 ll oi 1 87 8 01 8 0 8 6 48 8 88 1 5 1 l 4 jg 1 93 4 10 64 8 7o 8 7i iM iM To jTi v l 8 7 fi5 J IO 9 06 11 16 MS 1 46 1 4i 10 7 45 9 4 Am W 7 10 8 11 9 10 11 80 8 08 4 001 00 88 8 00 10 0 Mwl 4 09 9 U to O i 11 61 8 68 4 47 6 49 7 4 8 4 11 O de Denen in Noord Sleewp de tw lTereeniging en de kiesvereenigini bebb en dezer dagen te Apenrade Uure jaarlf kücbe vergaderingen gebonden In weerwil van de nltzettingcn heeft de taalvcreeniging 276 de kiesverecniging 300 nienwe leden er bil gekregen Do taalverceniginiL heeft in het afgeloopen jaar 75 KJ boekel verdeeld waarvan er 3500 geplaatst zp in de büekerij n van de vereeniging Het lid van den Kjksdag Gnstav JohannBen en het lid van den l ruiBlfichen Landdag Hannsen hielden redevoeringen waarin zj verklaarden dat het beleid van Köller de bevolking van Noord 81ee8W k niet zon kannen bewegen haar wettig recht van vereenigen en vergaderen prijb te geven Dat de nitoefening van dit recht de Denen intnsschen niet makkeljk gemaakt wordt blijkt uit wat er na de vergadering van de kiesvereening i gebeurd Deze had den molenaar Boysen te Turning tot plaatsvervangend voorzitter gekozen Ofcchoon hg zeil niet aan de vergadering had deelgenomen hebben acht van zgn werkvolk en dienstpersoneel bevel ontvangen binnen 24 uur het land te verlaten Het zijn een molenaarsknecht die getrouwd i en 19 jaar in NoordSleeswijk gewoond heelt een tuinman drie andere werklieden een hnishondBter en twee dienstmeiden Ook biJ Apenrade en te Haderslcben ziJn weer een paar onichadelöke menschen uitgezet die in dienst waren bij Deenschgezinden Verspreide Berichten niir YFVS Naar uit Cayennogcmeld wordt is Dreyfns Vrijdagochtend om 7 nnr aan boord van de Slax gegaan en is op dat oogenblik de zorg voor 1 bewaking overgedragen aan den kotomandant van dien kruiser Jolflnières de Nordock Dreylus was in een gewoon pak gekleed en was begonnen zijn baard te laten groeien Hg word naar oen voor hem ingerichte olflciershut gebracht waarvoor en gewapend matroos de wacht houdt Zaterdagochtend om 6 uur 20 vertrok de Slax direct naar Brest Naar men beweert zon minister president Dupuy gezegd hebben dat geen der officieren die middellijk of onmiddellijk in de Dreyfusxaak gemengd zijn do revue vnn 14 Juli zal bijwonen Uencraal Uoget wordt belast met een opdracht naar de provincie waarvoor hg 2 maanden zal noodlg hebben In welken tns cheiiMK d n brigade Parijs verlaat en Aoxerr als garnizoen krDgt Do senator Trarieux en ziJn vrouw hebben Zaterdagavond een schitterende soiree gegeven ter eere van overste Picquart Do salons van hun liuls waren vol bloemen en er kwamen ongeveer 300 genoodigden onder wie leden van het Instituut van de Académie van de Kamer en van den Henaat Picquart tend tusschen zijn gastheer en gastvrouw in 7 10 7 88 8 1 door 7 17 f 7 14 7 41 ao 7 10 f 4 8 11 if H 8 88 01 4t I 8 11 S S t ri 19 I4 10 4 n U 16 Voor het eerst sedert vier jaar vertoonden zich Malhieu Deyfus en zijn vronw niet langer de bloedverwanten van oen verrader In het publiek lodoreen zweeg en zag toe toen do broeder van den balling zich aan den Ingang van de roceptiezaal vertoonde Hü kent Picquart slechts van het proces H 10 11 11 18 AUwi a Dialiji M Uwn 1 m Ie Uu Eite i MtUa fe Ooadi Uoordrwillt KisuwerVrnk 0 pall RattnnUm M BotttrdamD P EoU ril m B 7 1B 7 87 7 86 s 40 4 46 6 45 4 S6 iM 6 04 t U 6 11 1 14 5 17 10 1 10 ll a 67 Bottdrdam Beun Rotterdam D P Botl rdim M Oarell Hl i rliwll Uoordrwht 7 15 8 0 8 48 l 8 7 7 oe 7 48 0 1 01 ll U7 U 9 10 € h iula aas j Znanhttiun S oerkapallg Bo t rmwr Z g uril VMrburg 05 7 06 7 10 7 5 6 41 S 4I f OI IS 14 7 1 7 47 e Hng Voorburg 7 o l rm ZoïWMrl ZBienhmi Moero 0 md BKmonikeliein eileen Ie e Ie kleeee otn betoleii P II 1 10 57 18 00 ll U 11 81 U 4i it ni S IO S S6 5 48 08 w 84 7 10 8 13 07 liouda Ouil w Wotnt nuwhl l ft S IS 1 66 9 8 10 61 0 ht 17 15 7 S8 8 80 8 4 9 10 10 16 lO SI 11 wrcn 6 U M 8 14 10 88 11 65 U IJ lï r 7 77 lil lo Ja Ta lS t lü ua iVaV der nagedachtenis van Volta die aldaar geboren is werd ook een wedstrijd in het telegrapheeri n gehouden Do eerste prgs met het Mome toestel een gouden eerepenning en een brons door den koning van Italië uitgeloofd werd behaald door den heer Geromins van Milaan voor het overseinen ena van een telegrSim van 590 woorden in 12 minuten 42 se I e gouden medaille en een voorwerp van waarde werden bjj het Hughestoestel toegewezen aan den heer Gmber uit Munchen voor 1040 woorden in 32 min en 38 seconden Spaxjx Het noodweer te Madrid Zooals wjj Zaterdag reeds mededeelden is Spanje s hoofdstad door oen hevigen orkaan vergezeld van regen en hagel geteisterd tengevolge waarvan voor duizenden peseta s schade is aangericht en een groot deel van de stad onder water is gezet Sedert menschenheugenis heeft er zulk een noodweer in Spanje niet gewoed Verschillende straten waaronder ook het Prado ziJn in rivieren herschapen en ook de vergaderzaal van den Senaat is onder geloopen Toen de storm losbarstte boven Madrid reed do koninginregentes juist midden over het Uasa Campo doch hoewel de paarden schichtig werden wist de koetsier ze met groote moeite in te honden Verscheidene paarden voor rijtuigen gespannen sloegen op hol en een aantal menschen werden door de voortrenuende dieren verwond Een koetsier werd gedood Er vielen hagelsteenen van 80 gram zwaarte van 5 centimeter lengte en 3 centimeter breedte ter grootte dus van dinke kippeneioren De treinen ondervonden langdurige vertraging de post kwam Zondag niet te Madrid aan en de telegraftsche verbindingen werden op verscheidene plaatsen verbroken Te San Pedro de Alarce in de provincie Valadolid waar de orkaan eveneens woedde werden 5 50 huizen vernield Het aantal slachtoffers is daar reusachtig groot en reeds 10 lijken zijn gevonden To Toledo zjjn een kerk en verscheidene huizen onder water geloopen tengevolge van de reusachtige hoeveelheid regen en hagel die er viel Te midden van een hevig tumult heeft de Kamer de kwestie ten aanzien van de toelating van Marayta als afgevaardigde behandeld Na eene stemming met zitten en opstaan verklaarde de secretaris dat Marayta toegelaten was Toen brak er nog heftiger tnmult los zoodat de voorzitter genoodzaakt werd den hoed op te zetten en de zaal te Ij rr DulTSeULAND 4 48 4 5S 6 01 5 0 6 18 4 1 48 4 11 4 87 4 47 4 64 l U 1 07 9 05 1 14 1 61 1 54 t1 01 1 14 l li 11 4 0 4 M 6 07 6 18 6 11 6 17 6 66 4 0 4 10 4 1 4 40 4 614 17 6 01 1 86 1 41 1 66 1 06 1 17 8 14 8 87 tie Utreont leieea f M I S 10 81 7 10 10 48 7 18 1 48 10 61 7 8 S 11 11 11 8 Donderdag ontstond te Keulen naar aanleiding van handtastelijkheden tusschen twee vrouwen waarvoor een aantal lawaairaamakers partij trok in de voorstad Ehronfeld een gevecht tusschen het publiek en de politie Uit do vensters werd met steenen gegooid waarop de commissaris van politie bevel gaf met de blanke sabel er op in te slaan Verscheidene personen werden door sabelhouwen gekwetst en vele in hechtenis genomen Kerst toen versterking van bereden politie aankwam kon de orde hersteld worden BINNENLAND Zondag 7 Mei is in de Hollandsche kerk te Xonden voor t eerst do kansel betreden door eene vronw en wel door Mej De Travaoge uit Utrecht De particuliere correspondent van de O H C t voegt er bg Ik bepaal mg er toe te zeggen dat zg taar gehoor wist te boeien en dat ziJ a s Zondag nog eens zal spreken Do Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft een populair geschriftje over veredelde landbouwplanten uitgegeven van de hand van den Amsterdamschoa hoogleeraar Hugo de Vries Het is eene interessante uiteenzetting van de wgze waarop die veredeling bij do granen heeft plaats gehad en kon aan niemand beter dan aan den schrijver zijn toevertrouwd Het geschriftje is uiterst geschikt ter verspreiding in landbouwstreken Blijkens oen bericht in de Ind Merkuur zal de genoraal majoor W Soosenboom de nieuwe gonverneurgeneraal van Ned Indië den 31en Augustus te J enua met zjjne familie scheep gaan nan boord van de KoninginHegentes der Stoomvaart maatschftppij Nederland Naar men verneemt heeft do heer Van Hall wiens zaak oplichting door waarde looze effecten thans voor do Amsterdamscho rechtbank dient behalve oen cheque van f 40 000 in de gevangenis een erfenis van f 750 000 gekregen Het spoorwegongeluk te Vlissiugenl Bij boeken sigarenhandelaren te Middelburg ligt een adres ter teekening aan den Minister van Waterstaat waarin in verband met het jongste spoorwegongeluk te Vlissingen verzocht wordt dat hot ZJae Excellentie moge behagen te bevelen dat alle treinen zonder onderscheid met bestemming naar Vlissingen te Middelburg moeten stoppen omdat naar adressanten o m beweren dit een voor de hand liggende onkostbare on Zoo good als geen stoornis in den dienst veroorzakende veiligheidsmaatregel zou zijn daar dan in elk geval vóór het bereiken van het eindpunt de toestand van rem en remmaterieel geconstateerd zou moeten zijn Te Groningen is tot groot genoegen van de politieagenten de helm vervangen door een pet Zij hopen dat ook de helm na den ïwinw Tuorgoea aigesiTliaiizttnnuVen Onder het opschrift Een schenking van een half millioen bevatten Friesrho bladen een bericht uit het te Ohicago verschijnend Hollandsche blad De Toekomst volgens hetwelk de heer Frank H Kuipers lid der bekende firraa Siegel en Cooper te Chicago aan zijn geboorteplaats Akkrum eene som tot dat bedrag hoeft geschonken 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 5 8 03 1 10 8 17 S l 8 17 8 89 10 81 10 87 11 18 P 8 S0 10 47 10 66 9 1 t l ll 10 08 10 16 10 11 9 51 10 11 17 17 S4 1 41 7 1 11 l iO 7 56 8 55 1 41 4 10 08 10 11 i ia 9 11 lOJI 6 80 U 18 80 s aa 00 10 7 17 a io 19M Voor dit kapitaal zoo wordt verder gemeld zal te Akkrum een oude mannen en vrouwenhuis worden gesticht en in stand gehouden terwijl de heer Kuiper zelf dit jaar in Friesland komt om den benoodigden grond te koopon en de stichting voor te bereiden Do heer Kuipers evenals zooveel anderen naar Amerika geëmigreerd om daar zgn fortuin te zoeken is blgkbaar beter dan menigeen daarin geslaagd Uij is nu medeeigenaar van de bazaars der Srma Siegel en Caoper te SowYork en Chicago in welke etablissementen meer dan 5000 bedienden moeten werkzaam zijn Thans op middelbaren leeftgd wordt hg in het land vou den dollar tot de miUionairs gerekend Gemeng de Berichten De correspondent der N H Ct te Genemuiden heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld naar het ongeluk van eergisterennacht met den postwagen Hieruit blgkt het volgende De postwagen met twee paarden bespannen is van de steile binnenzijde van don hoogon Zeedgk gestort Naar de ligging te oordeelen heeft hg twee buitelingen gemaakt Tijdens den val is het den conducteur gelukt uit den wagen te springen Met gebroken polsgewricht en inwendig gekneusd is hg nog tien minuten ver geloopen en met twee mannen teruggekeerd Met groote moeite gelukte het hun den koetsier die met een dor paarden onder den wagen lag er onder uit te halen De arme man die eerst nog om hulp geroepen moet hebben was echter al dood Het paard is zwaar gekneusd Do oorzaak van het ongeval moet gezocht worden in het inslapen van den koetsier die helaas zgne zorgeloosheid met zijn loven moest betalen HJj laat eene vrouw met vier kinderen achter Zgn leven was voor f 1000 verzekerd De paandon z n het eigendom van den rijtuigverhuurder H Vierdag te Zwolle Men schrijft uit Tiel In een brief aan een onzer stadgenooten deelt de Spaansche schatgraver Augastin Del Eio mede dat in den omtrek van Tiel een schat van frs 840 000 verborgen is Een derde dezer som is voor den geadresseerde indien deze door het overzenden van reisgeld de dochter van den schrijver in staat stelt bg de opgraving tegenwoordig te zijn WiJ goloovon niet dat wij de jongejuffrouw Del Eio in Tiel zullen zien Men schrijft uit Koewacht Het onderzoek omtrent don moord wordt neg steeds ijverig voortgezet Dagelijks moeten personen van hier en uit den omtrok naar Gent vertrekken om voor den onderzoeksrechter te verschijnen Het aantal getuigen dat hier en te Gent door de justitie gehoord is bedraagt al meer dan honderd Het gezegde van den verdachte toen hg de laatste maal hier was Laat mg dit alles maar onderstaan binnen acht dagen als mijne getuigen gehoord zgn laat men miJ los is nog niet bewaarheid en zal ook wel niet spoedig bewaarheid worden want i dagelijks komen al meer en meer zaken aan het licht die niet voor de onschuld van Misseghors pleiten De Nederlandsche politie heeft dezer dagen den regenput van den verdachte geledigd doch er is niets gevonden De Belgische justitie moot voornemens zijn den put op de grens waarin de afgesneden lichaamsdeelen en kloederen der vermoorde vrouw gevonden ziJn geheel te laten ledig maken om te zien of daarin geen kloederen of werktuigen van Misseghors zgn Het pak namelijk dat Misseghors op 13 April den dag waarop vrouw Haeck vermoord is droeg is nog niet gevonden Ook ziJn scheermes is nog zoek en de verdachte weigert de plaats aan te YÜ n waar deze voorwerpen zgn De directenr genoraal der postergon on telegraphic heeft aan den brievenbesteller J P Hartmans condncteu plaatsverviHiger eene eervolle vermelding toegekend voor zgn kalm en manmoedig optreden by het spoorwegongeluk te Vlissingen De machinist en de stoker die dienst deden op de locomotief die te sHertogen lyisch de machineloods verbrijzelde zijn beiden ontslagen Te Breda vielen 4 werklieden der ge meentegasfabriek m een ketel met ammoniak twee hunner wisten zich direct te redden doch de beide andere huisvaders worden bewijsteloos te voorschijn gehaald Honne lichamen zgn zeer opgezwollen en de mannen verkeeren nog in levensgevaar De toestand van den door de tram zoo deerlijk verminkten Van Haaften is naar wg Tememen nogal bevredigend en de kans op herstel neemt toe Nader is gebleken dat de tram die hem naar Schiedam terugbracht eerst heeft gestopt nadat hg den man was gepasseerd Of echter door deze tram het ongeluk is ge schied is nog niet vast te stellen Schied Ct Op het kermisterrein te Sittard geraakte Zondagavond het benedendeel van een draaimolen toebehoorende aan de wed Schetters te Roermond door het breken of afbuigen van een stang waaraan petrolenmlampen hingen die afvielen in brand Dat schuitjes en paarden spoedig verlaten waren is te begrijpen Rappe handen wisten eerst het trekpaard uit den molen te krggen hetgeen vrij wat moeite kostte en daarna doormiddel van zand aard en dekens de vlammen te stuiten zoodat alleen het onderwork voomaraelgk de vloer zwaar werd beschadigd De schade zou ruim f BOO bedragen De inrichting was niet verzekerd In tegenstelling van het bericht als zou het zoo goed als zeker zgn dat de vermoedelijke dader van den dubbelen moordaanslag te Meers L zich terstond na de misdaad in de Maas heeft gestort en verdronken is meldt men uit Sittard dat daar geen geloof aan te hechten is aangezien de vermoedelijke dader daags na den aij lag nog volgens algemeen gerucht in den omtrek van Sittard en Urmond is gezien Er bestaat alle grond te gelüoven dat do dader de Dnitscho grenzen is overgestoken In den deemiswaardigen toestand der beide slachtoffers is nog weinig verandering gekomen ATelGH Javabode werd d d 17 Mei Aan do bericht Eene compagnie uit bivak te Asam Koebang onder kapitein de Vlarainck nam op den veertienden do zwaar bezette sterkte Koeta Sawang WiJ verloren een sergeanf en drie minderen gesneuveld zestien gewond de vijand liet 23 doodcn achter Op den terugmarhch zwaar beschoten volgens bericht tegenover den pretendent Sultan gestaan En van Segli werd op 12 Mei aan het H N geseind Eergister is oen patrouille uitgerukt naar Kambi en onderweg door een bende onder toekoe Brahim Ijokadjoe beschoten Er ontstond een vuurgevecht waarbij twee der onzen waaronder kapitien Swart een schampschot kregen de kapitein aan het hoofd en de vijand drie doeden kreeg Volgens bericht uit Koenjet is bij den jongsten overval niet toekoo Lhon zelf maar zgn zoon tookoe Mooda Dhon gesneuveld STADSNIEUWS GOUDA 13 Juni 1899 Door het Militair Departement in Ned IndiP is o a overgeplaatst van het 7de bataillon naar de Westerafdocling van Borneo de lo luitenant Noothoven van Goor De rgks premiekeuringen in de afdeoling Zuid Holland van paarden ingeschreven in het Ncderlandscli paardenstamboek zullen plaats hebben voor nierriSn beneden 8 jttrigen leeftijd met venlen op 7 luli te Gouda Zij die willen mededingen moeten uiterlijk Zaterdag 24 Inni de inschrijvingsbiljetteninzenden aan den heer I H van der TorrenKz te Zevenhuizen 2den secretaris der afdeoling R Nbl Do heer B van der Wal slaagde te Utrecht voor het voorbereidend Kerkelijk examen WADDisasvEES Zondag geraakte het schichtig geworden 3 jarig paard van den smid J P van Bonthuizen in de ringvaart van de Putte De bestuurder wist zich tgdig te redden doch paard en rjtuig verdween in de diepte Hoewel geen aangenaam Zondagcorvée wisten hnlpbiedende kerkgangers bohoadens matorieele schade de boel behouden weer op het droge te brengen Hoewel hooimaand nog yerro is ziet men hier en daar toch reeds aanmerkelijke hoeveelheden gedroogd gras te ho p staan Rondom hoort men van s morgens tot s avonds don sikkel wetten Het gewas is minder zwaar dan in 1898 waardo tfr de quantiteit die binnen gehaald wordt minder zal zgn dan verleden jaar KniMPEK A D Lek Op initiatiot van de afdeeling Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond is alhier een leoling van genoemd verbond opgericht WoEBDEs Do olassis van gcref kerken alhier heeft in zake de opleiding tot hot predikambt do wenschelgkheid nitgedrukt voorhands daarin nog geene verandering aan te brengen maar opnieuw depntaten te benoemen onder wie ook de hoogleeraren te Kampen en te Amsterdam on dezen op te dragen bg de kerken een voorstel tot eenheid van opleiding in te dienen VERSCHEIDENHEID De correspondent der N K Ct te Rome schrijft Te Napels is een merkwaardige bende oplichters ontdekt die al minstens anderhalf jaar ongestraft hare praktijken in die stad en de zuidelijke provincies heeft kunnen uitoefenen Eiken dag komen nieuwe feiten aan het licht en nieuwe namen op de lijst van de bedriegers en slachtoffers De bende bestond uit jongelui waarvan eenigen zeer goed bekend moeten zgn geweest in de Napelsche groote wereld oea paar advokaten een baron een ingenieur Hun maitressen hielpen als stille vennooten de slachtoffers aan te lokken en hun de sommen die voor de leus geleend waren weor af te troggelen De bende volgde verschillende methoden van afzetterij Ü wist zich buiten schot te stellen voor de wraak viui de bedrogejion door hen te betrekken in zaken die het daglicht niet kunnen zien den aankoop van stofgoud in het buitenland om munten te vervalschen van staven goud di als contrabande verhandeld zouden worden fabricage van papier voor valscho bankbiljetten In vele gevallen waren die gemeene zaakjes verzonnen en moesten alloen dienen om de anderen den mond te stoppen Zij zochten meestal als slachtoffers jongelui van aanzienIgke families uit die voor een oogenblik in geldnood verkeerden lieten hen wissels teekenen op vaders dood of familiogoederen verpanden voor de stipte betaling De vereenigieg verrichtte hare affaires met buitengewone omzichtigheid in eenzame cafétjes op verlaten punten buiten de stad zelfs in bootjes op zee werden de overeenkomsten beklonken Zg had een menigte lokvogels en buitenpostea in haar dienst die voor de vennootschap reclame maakten en de gunstige gelegenheden om een kip te plukken signaleerden De raddraaiers van het komplot hielden tot op het laatste oogenblik een groote waardigheid op deden of ze met nioeite voor het sluiten van loeningen te vinden waren en lieten zich eerst na veel uitstel on qnasimisinkte rendez vons naderen He stakker die tiiiaal in net moest vliegen werd zoo netjes door de hoeren behandeld dat hy ze volkomen vertrouwde en het een eer vond met hen om te gaan Als ze dan eindelgk met het voorstel voor den dag kwamen om aan ongeoorloofde praktgken deel te nomen vonden ze het terrein daarvoor bg hun jongen vriend heeieniaal klaar Nu de hoofdpersonen van de bende gelogenlieid hebben gehad naar het bnitenland te ontsnnppon is de zaak in handen van de justitie gekomen Deze moet het er voorloopig bg laten de figuranten te arresteeten en de slachtoffers te verhooren Men verwacht dat bg de behandeling voor de rechtbank groote schandalen liokcnd znllen worden Het vermoeden wint veld dat openbare ambtenaren actief deel hebben genomen in het bedrog Voor een deel zgn de fotgevallen an de bedrogenon door de dagbladen bekend ge maakt Er komen gevallen onder voor die Ie père Gofiot s geslepenheid en de vindingen van Ponson du Terrail evenaren Benige staaltjes Een Napelsch koopman werd na veel moeite gevonden om vnlsche bankbiljetten van de bende op te koopen Voor 10 000 lire zon hg bankbiljetten voor eenwaarde van 100 0 X lire ontvangen Toen hg het bezwaar ojiperde dat de valschc biljetten niet gewisseld konden worden liet men hem met 2 biljetten een proef nemeif die gelakte hetgeen niet te verwonderen is want men had hem echte in plaats van valsche bankbiljetten voor het experiment in de handen gestopt Ergens in een villa buiten de stad ruilde hg zgn goede geld voor een kistje valsche biljetten in In een rgtuig keerde men terug Halverwege werd men aangehouden door twee douane beambten en een inspecteur van politie die hot heelo rgtuig gingen onderzoeken en op de hoogte bleken te zgn van de zaak die de hoeren zoo even behandeld hadden Do koopman werd geducht bang gaf het kistje met bankbiljetten aan den inspecteur over en dankte den hemel dat de andoren er in slaagden de politiebe ambten om te koopen om weg to gaan zonder hen te arresteeren Het is gebleken dat deze overval door de Sedriegers en hun verkleede handlangers was voorbereid zjj hielden 10 0 KJ lire in hun zak en hadden do valsche biljetten voor een volgende gelegenheid ter beschikking De koopman was biy met den schrik vrg te komen en is eerst nu de anderen in veiligheid zgn komen klappen Dezelf le donanebiambten on inspecteur kwamen een ander rendez vons overvallen zjj brachten eenige geboeide gearresteerden mee Den Napolitaan die juist voor een voordeeligen handel in goudstaven zgn 8000 lire had gegeven werd te verstaan gegeven dat die gevangenen tot de bende behoorenden dat de heele zaak bedorven was zoodat hg als een haas op den loop ging en zaak en geld voor goed in den steek liet Zy zijn zelfs zoo knap geweest een woekeraar een soort menschen die hier andera evenmin ab elders lui van vandaag of gister zijn te bedotten met een op steen gefotografeerd bankbiljet De steen zou wel bankbiljetten drukken mflnhoor was zoo ingenomen met de schoone uitvinding dat h dadelijk zgn geld in o onderneming stak Rechtzaken Het O M bg de Haagsche rechtbank vorderde gisteren voor C Ditdenboogerd tegen wien nog steeds de üistructie aanhangig is in zako den moord to Berkel zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal van een koe uit de weide in den nacht van 28 op 29 Mei 1898 ONTVANGEN een ffniote cojlertie Deensclie glacé Dames en Heer n II A va OS Az Md Tailleur Klüiw v E 73 73a OOtJDA Irteithamt A if Acnslerdnia Slelkra Itt urs van Vikrs 7 9 loiv 90 8 87 U JUNI Kkdihlasu Gun Nud W 8 1 dito Uto dita 3 dil Ab dito SlloNOAa Ohl dtlull 1181 88 8 Italii lueohrijfiDii 8 9 81 6 OoATaSE 01 1 UI pnpier 1866 6 dito in iileer 18S8 6 FoATDaAt Olii mta eou ou 8 ililo tirki t 8 98 98 98V 1081 61 79 98 18 106 101 101 101 96 745 607 108 I 904 1 4 100 100 Hdiuiid Obl mnnml 1894 4 den 0 coue 1880 4 duo bil Hollil 1889 4 dito l g Hap 1889 90 4 l to iu ifoud letiu 1888 lit llto duo 18S4 S 1 V Spasj Porprt obuU 1881 4 Tu lllJ Os r Couv loeo 1190 4 Qe livDiiiK oriH D it o leoiitn net t C ZniDArR ll p V oblg 1899 6 Uliloo Olil Buit Suil 1890 ViNtKeKI A Ohl 4 onim t 1881 AVITKRUAH Ob l iBtlHU 18k6 1 HoTTlaoAH at iil leuu 1894 8 Nkd N Air Hinde ev aeuil 1 Arend b Teb Mij Cortiftneten Dali MaatecbAppil dito Am UypollifieVb pnudbr 4 ult f lorVoritenl KHud I e Or llvpoih ekb pantlbr 3 f Nmierlnadei ha baiik umi I Ned Kimdelmnntiob dito K W k Pao Hyp Ii p ndbr 8 Oott Uy OtliOi kb pendi r i Ulr llyiiotheoVb dito 8 98 OoaTRNA O et Hou r baoli aand HUBL Hypothenlcbattlc peodb 4 AuüalKA Kqiii hypolb paoilb 6 90 88 UI 910 11 Maiw L Fr Llnr en l 81 Nbd Holl IJ Spoorw Mg aHod IW Mtj ti t F i d V St Spie aaod Ned Iid 8 oorwegm aai d Ned Zuid Afr Spui aand dito dito dito 18 duo 6 IlAll 8poor l 1897 8 A Kobl 8 100 6 57 Zuid l al 3p mi A H obl 8 69 PoL N Wa Bohim Wooiien aaod 4 Rol Or Kui 8pie M obl 4 Baltiaohe iiito aaod Fa tKwa dito aaiid 6 IwADK Pom vr dito aaud 6 Kurek üh Aioer Sp kap opl 4 dito dllu obliK 4 Ahcsika C Di l ao Sp My obl Ohio Il North W pr J v aanii dit dilo Win 8t l otor obl 7 I Denriir k Kio Gr Spm eert f a Itiinoi Central übt iu tfoud 4 180 99 105 101 100 5 l 68 144 140 91 1047 14 l9 i 1 V Louiae k Na hellHCert T aaad Heli o N Spir M lebyp o j 106 Mi K u ai e 4pCt pre aaod t 171 100 107 oov 100 100 11 118 S6 119 N Yark üiila o k We t aaLd dito Piinn Ohio oblig Oregon Cahf ic hyp in goud 61 8t Paul Mimi IiHaoit obl 7 Uil l ao Hoof Ign obig dito dito Li 10 Col la hyp O 6 Camada Can South Chert r aaad Vm o BsIIw Na lo h d e O Aineterd Omnibue Hjj aand Boitord Tramwu Maai iianï Nlu Stad Ametordam aand i Htad Roiteriam aaod 8 B I sil Sud AntKerpon 1887 1 S ad BnUMl 1888 S HoNO Tbeiea H KuUr O aeboh 4 OoiTieta Staauleenig 1800 5 K K Oo t B Cr 1880 8 SFA Jl SUd Madrid 3 18 8 NlB Ver Il 2 Arl 8poel oert JMAATELS TAILOII iMAUES Mantel Costumes HlouMüi JapoDStoffm in groote verscheidenbeid en Concurreereml prlj n D li IW IOfll aOUDA