Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1899

38ste Jaargang Donderdag 15 Tuiri 1800 No 791 1 miwm mMNT I ieuwS en Advertentieblad vtMtr Gouda en Omstreken TeMMa Na t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berokemlnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i i TelefMa N M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEKTEN Laatste Berichten Men seint Jkn het Hbl 1 n W m In de redaeticbnreaai van Terechillende bladen te Par s loopt bet gerucht dat de hertog von Orleans te Nice is gearresteerd Welke moeite wjj ook doen wÖ knnnen niet te weten l omen o het gemcbt waarheid behelst 1 n 50 m Wy ontvangen daar jnist nit Nice de beveiitigiilg dat er een arrestatie heeft plaats gehad Het telegram nit Nice luidt Het gerncht loopt dat een Italiaanscb generaal afkomstig nit Nice zon gearresteerd itjn onder de bescbnldiging van spionnage te Nice waar hg sinds eenige dagen met verlof was BiirgerlUke Stand ÖEDOREN 9 Inni Wilhelmlna Elizabeth uaders A Hnlscher en M 1 Morie Christina Maria en Johanna l etronella onders J Nienwenhnizen en C 1 Trojjen 10 Leendert ouders D de Mol eii K Hogerbniggo 11 Kirk iradcrs D van lieenwen en A Happel 12 fhn ouders T Uibbon en A Klaverveld Coenraad Willem Philip Charles anders W P Lindner en EbbeliT Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam DmwUg 13 Juni 1 99 Vette OsBcn en Koeien goeden aanvoer prijua waren voor ie kwaliteit 36 at kwaliteit 33 3c kwftliteit ay cent i er half Kilo Magere Omch Melkvee en Vaarkoeien redelijke ianvoer Vette Kalveren jjociien aanvoer ic kwaUleit 38 e kw 35 3e kw aa cent j er half Kilo Stieren redelijk aflotjevoerd Ue handei was in vet Vee vlug hooger m prijs mager Vee duur vette Kalveren en btiercn vlug prijshoudenü ADVERTEWTIEN H P VAN WIJNGAARDEN jOIFFKUtt SPEGIAIilTKIT in alle soorten HAAEWEEKEIT TE HUUR TERSTOND OK LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Nieuw uoverlroflen rof Dr 1 iitliHrs woIlwVemi niüir xKAosT iuzia AUau B bt met ftbriekamark tot oartdnrende radical an taker ganeiing van alle ulls Hj H de mMst hardnekkig iienuwfiflni Miektpii vooral otititaan door BsSffil afdwalingen op jeugdigen Ireftijd Total genening van elk iwahte Blmk luoht flenauwdh id Hooldpyn Migraiu Hartklopping Maagpgn slechte pgir rtering Onvermogen Impot ns Pollution w Uitvoerig prospaotuBMn Pnjipir l nli fl 1 I S i iubb 1 iiMti II i Oenltanroepill MultU d Vatte Zslllinmmri Ürp6tn M Uélisil k AraitoriUm 1 Utppal WniJonhnKe I llalmnsni de Jani J t in Rotterdam Iff Ie Co Gouda r II bil alle drogUU EERSTE NBDSRLANDSCHE RIJWIELF RIEL Uirecteur H KUKO KBS DEVKNTEH 87 50 90 110 125 146 160 155 180 Model A louder rem en schermen Model A met Model A Model AA E Model AAA LUXE RMWIEL OEWONK Al ATÈNHS LUXE AOATcNE P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prtjzen f 5 hooger loin Druk van A BRINKMAN Z 0FENBA5S TSSZOOnNB tj GOUDA op DINSDAO KINI 1899 den morgens te uren ten sterfboize van den Heer J 1 BERTELMAN aan de Tnrimarkt wgk H no 108 van eenen goed onderbonden Inboedel waaronder gewerkt OUD en ZILVER Te zien MAANDACJ 26 JUNI a a van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nren Nadere inlichtingen geeft Toomoemae Notaris FRAUSCHE STOOMVEEVEEIJ ekemlHekr Wu u lieriJ H OPPE ili iMËK at lirainkaile iiotterdatn CitbreT t4 i rd Itor Z M dan Koning der Belfï n Boüfddepöt Toor UÜUDA de Hmt A VAN OS Az fjpecialiteit Toor het itoomen en verrea tbd ite Heeren en Uanteigarderoben alfook Ue Kindergoederen Bpeciale inriebtiag voor het toom d tui placbemanteU veeren bont enz jurdyuttn tafelkleeden enx worden naar de nieuwste eu Iftütetf niétboile feverfd Alle fïoederen hetejj efitoomd of severto worden onichidelfik voor de Keeondiieid voJfteuH liaitl bewerkt Naamlooze Vesnootscliap te s Gravenhage Du Uireettp bericht dat de Conpons der UbligatiJ n vervallende t JmU ÊttO betaalbaar zgn te s G AVKSiuat ten kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank ue Vos en Vbebde en de Firma P J LANIIRy AiistKROAK b d H H iuiiT0BU 8 en Z AüiRsrooaT b d Heer H J Croücmwit Abuhev de Oeldersche Bank AssitN b d Heer E A Siiidt Oüb Bbikrukii b d Hoer A Koopmak Br i a b d H H Inukk Hoüsj en Zoo DoKKMi b d H H FooKiiiu en vak KLsrniiiB UoRKUM b d H H C UI OubiLaar en Co QouBA b d H H MoKTUir Dobt i Ain Obosiboks b d H H Mrs vas Viïbssbk Tr p en b KiTHi Haabuk b d H H Laasï en vas BisiaaiL f HARLINaEN Khaneker Heerkntecs Jodbx bolswabd Leeuwarue Leiiien Maastribiit Meppel Nukeueh Rotterdam sohooshove Skeek Utbechi Waalwok WAaEKISUEIl WixiicHonit Zvtna ZwoiLi b d KM P PosTHUJuAZn b d H H Uobrs Mispblblom Bemeh b d Jl H Uebrs Mispeijilob BXUEB b d H H Oebrs Mispblblom Bkueb b d H H Uebrs Mispelbuim Beueb en P Koiimak8 8 DIKO b d H H Lkz us en Eiue MA de Oeldersche redietver oeniging b d Heer Hu Rogi t K ABz de Kijmeegsche Effectenbank Mabtehs en Co de Wissel en Ëtteetenbaok b d Heer P A Gbevip b d H H Bbitkisos en tes Caie b d H H i a8 BLi EsTEiJK en ZooK b d H H C A WiiLoi en ZoOK b d Heer 8 A vam mdidbii bd H H G J en A E Uboeneveld b d H H P F O BBBiniio en Co b d H H A VA DrrBrnm o Zoos v a HM baala Madiadaijffcata a f makktlrkite poataaMdal voor Maaia eo vooral damaa o KliidanelMNawarfc Is de Appntuiir tan C MVHsr ft Da vr Barlla Baatk Sb 14 Man Mta oad ULi op naam en tabriakamcrt verkriitai ky H rM WMiMn l Mkawnrwt lalaaUHaa H i mn ni iiii l il r i l i Trlr mil Wilt U prettig en goe4koop rjden Koop dan een Deze Rijwielen zjin Iraai en solide en worden op maat gebouwd van itf M 1 jaar deg hjke garantie ituver Victur Surprise Matador m allt andere iiijwielen tot uiterst cüncnrreerfnde prezen HETTllGLOOZK RIJlWIELKilt Ruime keuze HüORNH BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAKBIE OS e nt per bus van 1 K tj Bond BUwlelhenteUer late Klaue W I D VAi HIJIHË AM Veerfttat Gouda B pp Ieder zijn eigen g HronlDgs Lliuonade Fabrikaul Om zonder Pinigf kennis vlug en gemakkelijk Tt Liter d i geluk aan 10 halva desscbim KHVXINGHLIMUIIAUE te maken en wel naar keuze FRAMBOZEN JITHOBN KEaSEN of 8INAAS APPEL Per stel hi de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO el 2 stel in eens franco 00 ctt na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vori fe jaar Uoor ons bg 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen yan ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditien Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter innage Een ieder wachte ieh t or natnaak Let op t adres K S DE BOKIt Sneek ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeUtgé te BiiEUA Hulscbapiielijk Knpltul KeH Itllllloen Guldeil waarop 10 pCl g lort Geheel gepUiiilat Directeuren Mr H H VAN MAASDIJK en E J M D £ BHaiJN De Bank verstrekt voor vatte tertnijnen gelden onder Eerste Hypothecair verfiand op Huizen en Landerijen tegen matige rent tonder voomUbetriling en minder bijberekeiiin van tiaminigtratiekonteu en geeft 3i en 4 pCt FamMrieeeu uit in stukken van lÜOO 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Uouoa bij de Firma MONTIJN DORÏLAND WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊ ÊtaÊÊÊÊÊmÊÊÊ ÊÊÊÊmÊBmmÊÈÊÊÊÊÊÊiiÊÊ Indien gij niet wilt boesten gebruikt de allerwoKa bekroonde en wereldberoemde Superior DmiYen Borstlioiiig Extract Mekmiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H VA il S CHAIH Co I en llaa r VAN 8CHAIE Co a Mellanthe Két beau middal der arald VAN SCHAIK k Co a MeliaUtbe tnaoal Kinkhoeal VAN SrHAlK Co a Melianthe noest oowrl oud ali joug VAN SCHAIK Go s Mellanthe max tvon buwgHilD ontbre e VAN SCHAIK tk Go a MeitaDthe staat roontrlureml onder Seheikumlif toadaht VAN SCHAIK Go s MeliantUe belpi oaherroopel k VAIf SCHAIK Co s Mellantbe la bukmoud nat Eeradiploma s VAN SCHAIK Co 8 Heliantbe ia bekroondinot Ooud VAN SCHAIK Co s MellBQtllO ia bakrooi met ZiWer VAN SCHAIK b Co s Heliantbe i farkrügbaar in taotfns tan 40 titt to Cta en bg Firma WOLFVS Co i C BATELAND Botkoop Wmthaven 198 ioitdn B V WIJK OudtVHilfT U MIHBIES Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinxvu 1 6oii ia Q UOLLMAN Bodtmmm PINK8E NinmtrktTka d JJmL S H VAK MILD Vacntal B 128 t fiouda W J VAS DAM HatutTteht A BOUMAN Moordrtcht A N VAN ZESSEN Schornhntli Jebn Stoll werck s Chocolade en Cacao DiBmiitttji door ds Lioiiflsteuitvmdinjren ip niftchinaal poDiod TêrlMterde fibrlNtifl t U u Uitimd g br ik an fijne m n r le j nnnlstuffeii f flrJênK er len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao on anbeve enïmaardif fabrikiiit nauwteufig heantwaordjudo aan den inhoud dar reap fc tiletten IK irina betiaalde 87 Brevet als llofUveraiieler 44 Eero Üiploina 8 gouden enz Medaille wa bewijs f a alteinntond lyn fabrika t Eeeda 18 1 sihieef de Accademie national de Paris Mous vouo d Mmon one lleCaille d r pr i l re el e en oosabUratlaB Totr exo nunte f bri iatton de Ohooolat bonbons varle etc to tMilWVCk 6ibrika t is verkrijgbaar bi U H Confiteors anketbaklen en t HneraalvBTtc nffitwnliper ïoor Nederland iiüiBS Nattemtodt Amaterdam Kalverstraat 103 Buitenlandscb Overzicht Het ministerie Dapuy is gevallen En dat is een aanmerkelijk bewjJB dat de toestanden in Frankrjjk aanmerkelijk veranderd zjjn Het was toch op dringend verzoek der Repubiikeinsche bladen Siècle en Anrore voorop dat de Kamer eergisteren Dnpny noodzaakte heen te gaan Te recht of ten onrechte vertrottwde men den heer Dupny niet Men vreesde dat hjj in het geheim aan het kuipen was tegen president Lonbet en den toestand wilde herstellen dien president Casimir Perier tot zjjn ontslagaanvrage noopte De heer Dnpny heelt te veel t geweer dan op den linker dan op den rcchter schonder gelegd hjj heelt te dikwijls het balanceersysteem toegepast en voor elke concessie aan het recht de waarheid en de Repnbliek gedaan terstond een compensatie gegeven aan de verbonden tegenpartij Men verwijt hem nog steeds dij wet waarbij i strafkamer hare bevoegdheid verminderd zag Men beschnldigt hem wel het Hoog Gerechtshof voor Mercfer gi vraagd te hebben maar onderhands het uitstel te hebben bewerkt Men is ohtevreden over zjjn slap optreden tegen Deroalède en tegen de manilestanten van Anteuil Men vindt in hem geen ware kracht noch staatsmansvoorzichtigheid maar gemis aanJseleideneenegeneigdn held tot ruw op rrf n i tn het kort man vindt dat de beer Dnpny dezelfde tent heeft welke mei der politic verweet En daarom vief het mini sterie üupuy im een bevrind van 7 i maand De Kamer vetlangt thans een krachtige anti cesartstisch kabinet V Bij de behandeling van het geding tegen De Christiani den aanvaller van president Lonbet nam de procureur der Republiek FeuUloley het openbaar ministerie waar De Christiani pleitte verzachtende omstandigheden HJ had gehandeld onder den invloed van buitengewone opwinding en zonder ecnig vooraf beraamd plan Maar het blijkt dat hij in arrest tegen een inspecteur van politic gezegd heeft Waren wy maar met ons veertigen geweest we hadden de tribune vermeestefd Ik zal het nog eens doen De procureur der Republiek vroeg een strenge straf Na een korte verdediging van mr Lavallée volgde de uitspraak vier jaar Uiterlijk kalm ging de veroordeelde heen Er is te Berlijn een kroonraad gehouden waarschijnlijk over de kanaalwet waarvm de beslissende tweede lezing in het i misi FEVJLLEIOIM iedenksckrilleB vtg een jehikioeker AMIBAL DE VoiroELING iVaar Agf ranscA OOB W NUTTER ii6 Alleen op deze of een dergelijke wijze bovendien zou hij de nasporin n der politie kunnen ontgaan Burggraaf Raphael sou verdwenen zijn spoorloos volkomen yerdwenen Een prettige gew rwording maakte zich van den jongeling meester de dader van de misdaad te Bougival zou nimmer ontdekt worden De dader van de misdaad te Bougtral welke misdaad heel Parijs de eerstvolgende dagen stof tot onderhoud zou geveo zou nimmer in handen der justitie vallen Het was vre md Ondentiil dat Raphael zichzelven met deze gedachte troostte viel hem eensklaps iets in waar hi tot nti toe niet aan ged cht had Te midden van zijn gevoel van vertegenheid wwd hij plotoeling onrustig Wanneer de moord van Botigival morgen of overmorgen de zaak van den dag werd zou dan de vrachtrijder zich niet herinneren waar hij den jonkman gevonden had en onder welke vreemde omstandigheden i En zou de miqste achterdocht bij dezen niet onherraQ elijke ontdekking na zich sleepend schc Huis van Afgevaardigden morgen begint In de samenkomst van den kroonraad die alleen in kritische gevallen zit ligl een bedreiging hetgeen het gevolg kan hebben dat er van d conservatieve oppositie genoeg afvallen om de wet er door te krijgen Gisteren is het nieuwe kiesrechtwetsontwerp van president Kruger bjj den Traiisvaalschen Volksraad ingediend Het wijkt in enkele opzichten van zjjn voorstellen te Bloemfontein af het gaat verder Het inkomen voor het stemrecht van nitlanders gevorderd is verminderd van £ 200 tot £ lOÜ sjaars Verder noemt Reuter onder dezen hoofde het weglaten van de afzwering in den eed van trouw en van den eisch dat twee derde der burgers de aanspraken van den ojtlander goedkeuren maar ook te Bloemfontein gewaagde de president niet van die eischen Verder krijgen zonen van genaturaliseerde vaders ofschoon bnitenslands geboren denzelfden status als hun vader moeten zich op hun 16e jaar bij den veldkornet laten inschrijven De Volksraad heeft ook weer over de onteigening van den Nederlandsch Znid fri kaanschen Spoorweg beraadslaagd maar de zaak andermaal uitgesteld lot de regeering met een vast lan gereed is De staatsprocnreur zeide een wetsontwerp Maaaa aa n iiaB d toe De behandeling van de Tbhannesburgsche samenzwering voor de rechtbank te I retoria bevestigt den indruk dien men vroeger daarvan kreeg namelijk dat het een zaak is waarover do TransvaaJscbe Begeering zooveel beweging niet had moeten maken Men kan zich niet voorstellen dat een persoon van eenig gewicht zich met het gewauwel van die kore s zon hebben ingelaten Agar Ëllis een der drie beschuldigden die van rechtsvervolging zijn ontslagen en als getuigen k charge gedagvaard verklaarde dat Nicholls die nog met de Patterson en Butter op de bank der beschuldigden zit hem vroej om deel te nemen in een militaire operatie tegen het fort icn de stad Johannesburg Hem werd verteld dat de heeren Webb en Dodd van de beweging afwisten Hy zonlnitenant worden onder de samenzweerders en kreeg de opdracht mannen aan te werven die binnen 24 uur na oproeping gereed konden zgn In geval er oorlog kwam zouden de samenzweerders Johannesburg in bezit houden totdat de Britsohe troepen aangekomen waren Zoodra de zaak begon zonden d mannen betaling ontvangen yan een aanvoerder Met geweid trarhtte Raphael deze gedachte te verdrijven Hij zeide zich dat de Voorzienigheid hem niqt in dei weg zou treden in zijn pogingtn om met zijn verleden te breken En tevens herhaalde hij Eich telkens dat hetgMn hij gedaan had volstrekt geen misdaad was Hij Jiad een giftige slang een verscheurend dier onschad eiijk gemaakt Ufi man dien hij gedood had was duivelachtigcT dan de duivel Hij had een opperste daad van rechtspleging verricht Honderden had hij de lang verbeide wraak verschaft er was recht gedaan een misdadiger was gevonniad geworden Zijn arm was van hoogerhand bestuurd geworden Op welk een wondcrvolle vreemde wijze was hij den baron de Maubert niet op het spoor gekomen En op welk een onverhoopte manier was hij thans ontheven geworden van zijn gelofte an JeanPaul gedaan Raphael geloofde aan determi natie En h ij stelde zichzelven gerust en schepte opftieuw moed en besloot alles maar aan de besturing der hoogere wereld over te laten Hij zou vergetelheid zoeken van zijn verleden en een nieuwe toekomst aanvragen Eenstaps zeide Jacques Potard Het is misschien wet wat onbedacht van mij misschien selfs heel onvoorzichtig wat ik doe Want let wei jonkman ge weet ik spreek altijd zoo ik het meen ik weet eigenlijk niets steUigs en bepaalds van Uij behalve wat gij mij verteld hebt Maar ik heb heel veel met menschen oragegaaft en heb een beetje geleerd op Ide gezichten te lezen en uw gezicht en alles gpreekt in uw voordeel En Tcrder wantrouw ik wfcBS naam geheim werd gehouden Dat was alles jrat deze geinige wist te vertellen Ken tweeé getuige had van Nicbolls gehoord dat hit fort van lohannesbnrg bestormd on vfnrden en dat de ondernemiag geleid zou worden door een generaal die daartoe uit SIgolaad was overgekomen Deze getuige Vierf drie man aan Verspreide Berichten ¥ RHKVVVS DeSamer van inbeschuldigingstelling heeft de vwvolging tegen Picqnart en Lcbliiis niet ontvaÉlclök verklaard Zy verklaart dat bet nnis van het Hof van cassatie en He onqn4 i bewezen bobben dat de aanklacht tegen hen ingebracht teniet wordt gedaan DOfWeduwe van Henry wil van geen uitstel i n haar proces meer weten Zij heeft den aÜvokaat van Reinach d i mr Labori laten weten dat zg er op rekent den 26en dezer de pleidooien te zien beginnen Men geloott echter niet dat haar wensch vervuld zal iwtto FgisaKUK Ualldagocbtend is de bekende PariJscUe teekejaar hjorain aan een ernstig ongeluk ont wum P er motorwlel maakte hy een ocbtendfnje in Bet Hoïs fooii hji bg een scherpen draai met een eigen rytnig in botsing kwam en ter aarde w rd geslingerd De koetsier kon op het jaistq oogenblik zgn paarden tot staan brengen zoodat de populaire artist er mot eenige dagen bedlegerigheid af zal komen Te Bordeani zyn eenige hontmagazynen die een oppervlakte van 4f M vierkante meters beslaan geheel door brand vernield De schade wordt begroot op X KK francs Emile Zola heeft ten derde male verzetaangeteekend tegen het vonnis waarby hgveroordeeld in 189S werd tot betaling van 3 1 00 1 francs schadeloosstelling aan de drieschriltexperts nit het proces Esterhazy dieziili beleedigd achtten Als Zola wordt vrjgesproken zullen de heeren de 30 0 francs die zy na afloop van de openbare verkoopingten huize van Zola hebben ontvangen moetenteruggeven v De prefect van politie Blanc voor wien de dag van Zondag en Maandag ook nog wel eens onaangename gevolgen zon kannen hebben heeft een gestreng onderzoek toegezegd naar daden van geweld welke Zondag door politieagenten begaan zouden zyn Het optreden der politie schgnt werkelgk op som met eerder de lui waarmee ik vn aanraking koim dan wanneer ik bewijzen van onbetrouwljaanieid heb Raphael wist niet goed wat hierop te antwoorden en zweeg derhalve Jacques vervolgde Ik zelt bedneg nooit iemand Ik behoef me toch niet te schamen daarvoor uit Ie omen Ik bedrieg geen sterveling ooit behal e mijn vrouwtje als ik zwaar weer heb jj ehad of andere ongemakken en ze vraagt als ik thuis kom hoe ik het gemaakt heb dan zeg ik heel goed beste Zie je dat z n van die leugentjes die de engelen in den hemel je nog niet eens kwalijk nemen Enfin ik wou maar zeggen dat ik niemand ooit bedrieg en daarom ook zelden bedrogen wordt De menschen zijn gerust zoo slecht niet Het meeste bedrog in de wereld komt geloof ik daar vandaan dat men de menschen niet genoeg vertrouwt en ze daardoor wel tot liegen noodzaakt Ik vertrouw je volkomen vriend Louis geheel en at Hier is mijn hand Ik herhaal wat ik straks zei zooveel te erger voorjou als ik me vergis Maar dat is van mijn kant de zaak bekeken nu eens van de uwe neemt ge het aan Wilt ge dat ik zie u bij mijn broer m betrekking te krijgen Voor eenig antwoord drukte Raphae de hand van den vrachtrijder en nam zich vbor dezen braven man niet te leur te steljen in diens goede mèening te zijnen opzichte mige plaatsen al heel bar te yn geweest In een kalm blad als de Temps tenniinatolezen we zinsneden als deze p dit oogenblik komt er een detachement politieagentenvan het Ue arrondissement aan die meteen ongehoorde ruwheid en geweld een chargehonden tegen de betoogers lieden arreateerendie Leve Loubet roepen De correctioneelo rechtbank heeft Maandag een aantal op heetordaad betrapte personen die zich Zondag aan ordeverstoring verzet tegen do politie oproerige kreten oni schuldig gemaakt hadden veroordeeld tot straffen van zes dagen tot een maand gevangenisstraf en boeten Ken man die een agent had vastgegrepen en vastgehouden terwgl anderen deien afranselden kroeg eea jaar Toen de Hociété dtjs gens de lettres Haandag haar gewone vergadering hield kwam Zola binnen Hy werd verwelkomd on nam deel aan het debat Na atioop der vergadering kwam de voorzitter Marcel l ri voat hem harteiyk do hand drukken en brachten do ledeu hem omringend hem een klein ovatie De te Nice in hechtenis genomen Italiaansche goneraal is commandant van oen liri gade infanterie te Cremona Do consulgeneraal van ltaU heeft eeu langdurig on dy rh im i fm e t den pïwJert gehad De Inhochteiiisneiniug is geschied op bevel van den rechter van instructie op een klacht van bet miitisterie van oorlog l3e generaal is sinds fele jaren eigenaar van een villa in de Alpes Maritmes en werd gemimon t jd door agenten van deh veiligheidsdienst nagegaan Hy schynt te vallen onder de artt 5 on 6 van de wet op de spionneertng ENOIII tKtl In Engeland komen de menschen die ondeugdelgk vlecsch ter markt brengen er iiiel goedkoop af Dezer dagen is een boer die het voor het gebruik ongeschikte vleesch van acht schapen en een lam te Londen ten verkoop jiad aangeboden v roordeeld tot f KiST NO boete subs drie maanden gevangenisstraf BINNENLAND STATEN GENEItAAL rwKBim HênKH Zitting van Dinsdag IH lunl Besloten werd tot het ontwerp Scheve HOOFDSTUK XII BRAVE tlKDKN Jacques leotard praatte nog over veriK hillende ken en toonde dat hij in vele zaken een zeer helderen blik had en van alle dingen de beste zijde nam Raphael evenwel luisterde weinig naar hem Hij verzonk apdermaal in mijmeringen Hij verwonderde zich over tjn vreemden onIjctendigen veranderlijken levensloop AU een speelbal wierp het noodlot hem van het ccnc uiterste der maatschappij naar het andere en altijd plotseling onvoorzien Weer was hem thans een pad aanaewezen een geheel nieuwe weg maar die dikwijls eenige bestendigheid beloofde en bezighield dat wilde zeggen kans ijjm het verleden te vergeten om at wat zijn ziel verscheurde bij terugdenken aan vervlogen dagen te vergeten De uitkomst die thans het lot hem bood bevredigde hem ten volle Wat alhoewel de omstandigheden hem in allerlei dingen hadden meegesleept ofschoon hij zich aan alle zonden had overgegeven was zijn hart nog niet ten eencnmale verdorven Het leven in weelde had geen bekoorlijkheid meer voor hem De voorbijga ande sq iittenng had niet dan stikdonkeren nacht nagelaten Om dat leven te hervatten ontbrak hem niet slechts de macht maar ook de wil en de begeerte Hij wenschte rust voor zijn arm geslingerd l rt rust en vrede y