Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1899

38vSte Jaargang Vrijdag 16 Juni 1899 No 7014 mmm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TUefMi Ra f ADVERT E NTIEN wonien geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen ietjere regel meer 10 Centew Groote letters word on berekend naar plaatsruimte Inisending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telero a Ne 8 De üitgaye dezer Courant geschiedt dagrelijkï met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i gSa liddell are Scliool VUOIl Handel en Administratie m BAAS Baresiszstraal 49 CommUtie van Toetleht d Meeren Hr M 1 M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A V DE HAVOBNIS LOHMAN lid der Tweede Kamor H PYTTEKSEN lid der Tweede Kamer L D J I DEaAM Mr W DK KIDDKK Üirecteur derHaagsche Bank H l DK HWAHT Houthandelaar 1 id der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hravenhage Opening 1 September 1809 Voorbereidende Unjiirlge eumnii voor jongens van oni treek l i jaar Tweejariutcurtuii tot opleiding voor den Handel en twee ü driejarige zie ProNpoetas voor enl ele Examen Leer ling on ul Ambteiiuar htj do iemeenteAdmiriistratic of aan de regeeringsdeparte mcnten Voorbereiding voor de etudie van het Itotariaat Algenteene ontwikkeling Hprceknrcn den Haag aan bovenstaand adre Woensdags en Zaterdags van 2 4 nur Dordrecht Hingül 71 de ovorigo dagen Prospectus verstrekt gaarne Vt Dirertéur V TUmtVUM thans nog Leeraar aan II H H en Mymn te DouoBMrtiT A SLEGT btrwltiioh aan tot liet lejoron tan Zuiger ZeeuwBOk Tarwebrood f cent Aa K O NI8UWG HAVEN 28 H B krooDd op d Internationale TenfcooDitelling van Uakkerg Maalderü eu Kookkauit t t Oravmhagé met een diplomk Vergold Zilveren Medaille E CASSUTO TANnAUTS Turfmarkt ITl Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAUH en VUl lDAlkS vanttot uur ZÜNDAdH geen spreekuur hens relt Nicola HOFLEVERANCIER Vepiieslraal iit don llaattf IIKOOn E BEM HIITrtBRIKK LUNCHEON EOOM Pam lie Luxe Altemoon Tcd Koffie Choeolade Melk Eerste nederlaitdsche rijwielfabrm Direclenr II HU RU E US I OEV ENTER Model ijl onder rem on Bchermen I 87 60 Model Jl met 90 Model 4 1 UO UoMJl l e 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE AOAT NE 1 P S DAM1 S KETTINGRIJWIELKN op allo prijzen I 5 hooger VerKfiiwooriliger J C DEHUTËR liuuda j il Hat b W on ch itlrk t n gk Irn enTDoriildames en KlnderichMQwerk mSa ia de Appretvur vAn C M Mlllttr k Co J BF Bwlln BeuthStr 14 Men lette 0 ï Üit op naam en fnbriekemerk rlrillMT l Nhw Meltm ia MfetMweri lelwtoriwi arwemee lleMrMl DeiMt t UrtMMM nikwi Frijstrekkiag 21 JUNI SOOOOO MAKk U boofilprgs tD ket eluitkijjrt gffü biodt ie iii a at t To Ait ï dv fri jtiDg di door de Hoogo Ref oriog ven MamlHirg gtMdftsIcsnrd en g wuirborgd it ÜQ rimrdwtiito tDrioliling fan bet Di niire tan b U L daarin dal in dan loop van alecbu weiuiKe maaodfiu in 7 veriotiofteD vaa lU OOfJ loteu hf lW prijt0Q bedrigeoda 11 349 326 Mark tor follwlige bfltttuiDjï zulleo konen deerotidsr tijn kiipiuto pr iea rto erentueel 600 000 M rk bij uitaenunilfaeid eekter prqi prijt prg prgzen I pnjt pril 1 prg 1 prgi i pnJMn 1 prij 1 prgt M Mu OOn S prgz H 10 000 i M i M M ik M Aabtlunilo esrtte prgitrtfkktng flen r H tOO OOOj t prgl M 10 lli O M l 0 000 5 prii èH 5 000 M 76 00 1 InOprgtèM 8 000 M 70 00 OU prijl M Ï OOO M 5 0 0l SUprgl M 1 000 lln oOO li 8 prgz iM 40 tS noO S 9t prgi iH IBi iO OIlO 11490 piijz H 00 4O 0n SO0 181 104 100 78 S Oi ü 4S 81 Itro tlu iloor ilsn Staat gi frniirliar e Guldvvrlotinft II van ambtBivoge bepaald plaHta Ui bobbeu op cl ti 21 JUiM e k en koel hiervoor 1 Uebeelorigtauel lottleobU Mark 6oftt 3 O 1 half 8 1 7G l kw rt 0 V t ir O t t flii iiiEendiog van bat bedrag per poitwiaselof taKeu rem oari Allo curamiMióa wordaii onniddattyk met da rootatc 2 r Tuldikheid uiiRavoerd eu iedvr ipulur uittvangt van oni du mijt hut wapon fan deii taat vourzienii Origioaalo Ix U a utf in baiidao Hg ledere beftu liufc wordt bet tereikcbte ofTlciaale pinn waaruit dn verdueU f d r prijzfD op do varacbillen ti klauen ala ook de betref fendu inlüjtKul ien to Trrnemon li Kratis bijgevoogd n uindeit wy aan odea ll aniitiger ooaangavraaifd ria elke trekktux do ofiioieele l ttÜD Ue itttbetaling der pryzen geachiedt stcoda promjit aiidur aarborg van den StAat on kan door dirnnle toi xt iwlmg of ook muirvorktezing der BeUngbLibbenden lu alle groüteru plwUaab van Nadertiiud bewarkt vUigd wordnti Oiia debiet la sleedt door bet geluk begunHltgd eu under velu nndom aatiEiunlgke prijuin bobben wy maonimlen volgen ofHc oei bewijïcn de otirtte Hoofdprywn vorkrfgoii en oiixa Itcgunatlg n tulf uitbetaald o a Mark Ifill OOO lUO OOft O OflO 66 000 iO OOOeuz Hat ia te voorzien d t bij dote op don heobtHUm grondfibig geveatigde ondernsmtug van alle kiiuton op cenw M ir werkanine doolneming be I iaiild kan Worden grrokend mei gelieve derlalvo wegeos da reedt opfaandeu Eijud trekking ulle ordera ton tpoadigite rochlatreeka te xeiidon mui Haiirinaiiii üi Slliiioii HiMikuTS oil elilwissoUart ill HAMoLKli P B Hiermede danken wij voor bet vortrouwani OHi tüi hifrtoe geiobonken endaar wy b het begin der nieuwu verloting ter deelneming tnvite ron nullen wij ouk voor bet vervolg bemoeid t n door een atipte en reëele b dieuin de tevredenhutd van ome geëerde Hegunstigeri te verwerven fiiiemmti Ml li IMM ci IUMa HMdiigwrk M Caj yePejjt DelflscheSlaok i FUiKB UtUE 8CHIEÜAMMEB GENEVEE Merk t NIGHTGAF Vnkrgibur bm M PEETBRS Jz U B Al bswiJB T n ochthoid iloaekat en kurk il eili voor u iK ü P lien van don nam dot Fima liHIEDAMTj p HOFPB RIJWII LEi Wilt II prettig fii gOfdkiXfp rijden Koup dan tïi n Deze Rgwielen zijn traai en solide en worden op maat gebouwd van al at 1 jaar degeljjke garantie Kuver Victor Surprise Matador rn alb andere Kijwieleii tut nitiMst concnrreerende prijzen KETTIllGLOOZK RIJWIELEl Rnirae keuze HfX I SS BELLES ZADELS enz Prima CALCIUM CABBIR aa etnt per btm van 1 K ö Bonds BUwlelhenteller Iste Klaue W I D VA HIJME A 1 Veer lal Gouda B HP Ieder zijn eig en KroiilD§s Llnionade f alirlkaiil Ora zonder eenige kennis ving en gemakkelijk Vijf Liter d i geluk aan 10 halve fleMchen KHOMNaSLIXO AIJE te maken en el naar keuze FRAMBOZKN CITROEN KKH SEN o S1XAA SAPPKL l cr stel is de pr j i franco thuis met gebruiksaanwijzing hlechts Si cttt 2 htel in eens franco 90 ctn na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj IIKK tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Hy een zeker aantal stel ik de pr js nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor afnemen en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter Inzage Ben ieder wachte xleh voor namciak Let op t adres K S DE BOKU Sneek d Kort overilcht onzsr PrUicourant a 9 PS y van af f 16 50 per 12 fless A g HOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 3 MADERA S droog en zoet l812 £ VERMOUTH la Turin 1 50 flesch m o C 0 NAg t t 1 75 1 2 85 t 8 75 t HM 4 8 75 en b S SCOTCH WHISKY 2 25 § BO I EJL TJ 221 a o Per PI P f Ank 45 Fl 1 H H LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 o = W j CHATEAU VALR08E 0 75 31 1 2 2 t KSTEPHE 0 85 36 Is St EMILION 1H94 1 42 Sll I PAUILLAC 189B 1 25 53 g 0 RAVES Witte Bordeaui O So 34 F S £ SAUTERNE 1 l l 42 i r O ZELTINÜER Moezel 0 90 37 50 § § = BOURÖOtJNE 1 10 l 47 B g S De llessehc zijn in den prijzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen 2 Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bg w De Orina T CREBAIS Gouda STOOM HOUTZAMEIJ SCHAVEEIJl Pakkisten lijsten FaMek iHOUTHANDEL i J VEHGEEU ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeettigé te BHBUA Mulsekappelijk Kapitul Een i lilliocn Guldeil wa r p 10 M gestort Geheel óeiilaaM § Dlreoteuren Mr H H VAN MAABDIJK en E J M DE BOUB De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huilen en Landerijen tegen matige rente imnder oornWAstoUng en tonder biiberekenini van adml iMratiekoiten en geeft 3t en 4 pCt Fttmdtrlmen uit in stukken van ƒ 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te GoDoi bj Rrm MOOTyN DOETLANDHT Hultenlandscli Overzicht President Lonbet heeft Poincaré op het Elysée ontboden maar hem nog geen definitieve opdracht verleend Eenige moeilpheid zou hierin liggen dat Poincaré niet als minister van binnenlandsche zaken wil optreden maar slechts als minister van openbaar onderwijs tevens premier Verder een massa on dit s en een massa namen welke we maar zullen overslaan om de moeite van het tegenspreken uit te sparen Dat Delcassé en Krantz in de nieuwe combinatie behouden zullen worden blijft waarsctapijk Poincaré heeft reeds bezoeken afgelegd bj verschillende van zjjn politieke vrienden Uit het Kamervotum hebben de bladen het volgende program gedistilleerd krachtige verdediging van de Republiek tegen haar vijanden handhaving van de orde algemeene onderwerping aan het arrest van het Hof en het te wachten vonnis van den krijgsraad te Rennes Met dit program moeten de hoofden der republikeinsche Kamergroepen zich roeds vereenigd hebben V De Kamer van inbeschuldiging stelling heeft besloten kolonel Picqnart en Leblois te ontslaan van rechtsvervolging Uit de gehouden enquête voor bet Hof van Cassatie zoo zegt de motiveering van dit besluit is gebleken dat de tegen hen ingebrachte beschuldigingen ongegrond zijn zoodat er geen reden voor vervolging bestaat Deze vervolging was gelast door minister Cavaignacj in antwoord op Picqnart s mededeeling dat bet door Cavaignac op de tribune voorgelezen stuk dat later bleek door Henry gemaakt te zijn valsch was Picqnart werd toen beschuldigd lo van valschheid in geschrifte door het maken van het petït blen wat tot de verdenkhg van Esterhazy aanleiding gaf 2o van het desbewust gebruik maken ervan om Esterhazy valschelijk te beschuldigen en te laten bewaken 3o van ongeoorloofde mededeeltng van het geheime stuk ce canaille de D aan den advocaat Leblojs 4o van ongeoorloofde mededeeling aan Leblois van bet dossier Boulot en het dossier van den postdnivendienst Hij werd op 13 Juli 1998 preventief in hechtenis gezet en bleef dit afwisselend in de Chercke Uidi en in de Santé tot 9 Juni 18S9 Het Hof van Cassatie ingeroepen ipor de scheiding van rechtsmacht besliste dat Pic FEViLLElOK Gedw seliritteii vu een G h iuoeker MmBAL MVONDEUKG iamr het FranscH OOR W NUTTER i7 Daarvoor moest in de eerste pUats burggraaf Raphael verdwijnen Voortaan mocht alleen I uts Duboitrg bestaan Intusschen vervolgde de huifkar zijn weg en tegen negen uur bereikte nKo Parijs Jacques Potard woonde rue Sainte Avoie Bichette verhaastte zijn tred zonder dat hij daartoe aangespoord werd en met een vroolijk jetfinnik begroette hij ten slotte de woning waar Potard WOODdCt Men reed een soort stal bimien Als ge nu zoo go d wil zijn me een handje e helpen Louis daa zijn we In een oogenblikkkar Eerst het beest Het arme dier heefthonger en is moe Binnen weinige oogcnblikken was Bichette afge spannen en stond hij aan zijn welgevulde rutf Ziczoo leide Jacques Vmi gaan we kennifi maken met moeder PotanL en tevens een paar gezellige oogettblikken met pot soep doorbrengen die ze altijd klaar nflBpEbben als ik thuis kom Volg my mur ik wWi bovnn qaart en Leblois voor de drie eerste pütiteii zoneten te recht staan voor het Hoï van Assises voor de beide laatsten voor den Krygsraad Thans is het zonneklaar gebleken dat het petit bleu niet valsch is zelfs heeft Schwarzkoppen oïficieel verklaard dat hvj het geschreven doch niet verzonden heeft De enqaête van het Hof van assatie heeft verder aitgemaakt dat de beschuldiging en de daarop gevolgde bewaking van Esterhazy niet valschelyk heeft plaats gehad en dat het geheime stuk ce canaille de l volstrekt niet geheim was en evenmin op Dreyfus betrekking had Het is jammer dat de beschuldigers van Picquart niet in de gelegenheid gesteld z jn hun valsche verklaringen nog eens voor het Hof van Assises af te leggen Dan zou gebleken zyn dat de geheele beschuldiging slechts een complot was opgezet door Henry Lanth en Gribelin om Picquart onschadeiyk te maken daar men vreesde voor z jn verklaringen Deze heeren die niet wisten dat Leblois van Augustus tot 7 November 1897 niet te Partjs was verklaarden onder eede dat z j gezien hadden hoe Picquart einde October 1897 Leblois het stuk co canaille had laten zien Toen hun het alibi van Leblois werd voorgelegd beweerden züt dat bat ook wel na 7 November kon geweest zp vergetend dat Picqnart toen in het Zuiden wjis op last van generaal Gonse Fluks werd oen nieuwe aanklacht ingediend Picquart had aan Leblois het dossier der postduiven en dat vnt Bonlot getoond Het eerste was zoo weinijj geheim dat het in alle Franschc gemeenten was te vinden en het andere was in handen van Picqnart gesteld met verzoek er rechtskundig advies over te vragen Hoe het zö deze beide feiten moeten nu nog door den krijgsraad worden onderzocht En do getuigenis van Lauth en üribelin is reeds bij voorbaat verdacht In ieder geval is Picqiiart thans na elf maanden preventief in hechtenis te hebben gezeten ontlast van do beschuldiging een falsaris te zgn die de falsarissen van den generalen staf tegen hem hadden ingebracht Dat by nog leeft is grootendeels te danken aan het krasse woord door hem gesproken voor ztjn overbrenging naar de gevangenis Als bij mtl het scheermes van Henry of de strik van Lemercier Picard gevonden wordt dan kan men er zeker van zfjn dat ik gezelfmoord ben Ik behoor niet tot faen die om aan de gerechtigheid te ontkomen de hand aan zichzelven slaan Thans is Picquart vrg en zal voor zyn vervolgers de ure der vergelding weldraslaan Van de straat af waren zij eerst door een poortje of kleinen gang gereden De stal bevond zich op een binnenplaats waarop verschillende trappen uitliepen die naar de bovenverdiepingen der huizen die de binnenplaats omgaven geleiden Jacques Potard besteeg een dezer trappende waarschijnlijk in een vroolijke bui den inval krijgende zijn vrouw te verrassen klopte aan De deur yerd geopend door een klein dik vrouwtje wie de vriendelijkheid en vroolijkheid uit de oogen straalde Haar echtvriend ziende slaakte zij een kreet en viel hem om den hals Op het geluid van iets dat veel overeenkomsthad i et een Idinkeuden kus kwamen twee kinderen van zes en acht jaar aanloopen enbegonnen tegen Jacques op te klimmen en omliefkozingen te bedelen Raphael had zich bij dit tooneet uit t e$cheidenheid in de duisternis van het portaal tcruggettx kken Toen juffrouw Potard de deurfsluUen wilde weerhield Jacques haar met de woorden Ho wacht even We hebben een gast Ikbreng je bezoek mee Raphael trad t voorschijn waarop hij aan moeder Potard werd voorgesteld die hem de handtoestak en zeide dar het haar zeer aangenaamwas 1 e n kleur krijgende over haar ongewonedeftigheid Daarop toonde Potard aan onze held zijn woning die uit twee ruime kamers en een keuken benevens een zijkamer e bestond welk laatste blikbaar voor de kinderen ingericht was Chamberlain deed in den Ministerraad het voorstel onmiddellijk handrlend tegen Transvaal op te treden door de suzereiniteit in soBVereiniteit te veranderen Hoewel het voorstel door den hertog van Devonshire werd gestouud is het in den ministerraad met 12 tegen H stemmen verworpen Het gerucht van het aftreden van Chamberlain wordt tegengesproken Het zenden van troepen is afgelast De Volksraad besloot de kieswet aan te nemen maar zich ermee tot het volk te wenden alvorens de wet in werking te laten treden Kruger dankte den Kaad in zijn rede Hy zeide dat het moeieiyke tyden waren lïy wist niet wat er voor de denr stond De andere party kan geen titel toe gegeven Hy kon niet meer geven Jod had de Boeren altoos ter zijde gestaan Hy wilde geen oorlog maar hy zou niets moer wykon Ofschoon d onafliankeiykheid hun eenmaal ontnomen was had God haar hersteld Het getuigenverhoor iu de zaak van de samenzweerder is afgeloopen en do gevangenen zyn naar de openbare terechtzitting verwezen Het openbaar minjÉterio zeide niet te willen insinueeren dat de Engelsche regeering van do samenspanning afwist In het Honganrsche Hnis van Afgevaardigden dient HzoU het wetsontwerp In tot regeling van de tarief en handeisaangolegenhéden van Hongarge De oppositie hecht liaar goedkeuring aan het ontwerp Do beraadslaging er over wordt tot komende week uitgesteld Eindeiyk hebben toch zoowel de patroQnsverceniging als do verbonden vakvereemgingen in Denemarken gehoor gegeven aan de oproeping van het arbitrage comité om hun zaak voor dat comité uiteen te zetten 2ïy hebben het in hoofdzaak schrilteiyk giidaan en eene mondelinge toelichting gegeven in eone byeenkomst van het comité De vertegenwoordigrs der patroons zuUen nu nog een repliek voorbereiden die waarschyniyk Donderdag zal gegeven worden In die vergadering van Donderdag zon het comité dan vcrmoedeiyk tevens een uitspraak doen Doch men vergete niet dat de patroons volstrekt niet te kennen hebben gegeven dat zy zich aan die nitsprakk znllen storen En hoe is de reis geweest vannacht Jacques f vroeg moeder Potard Toch weer gedaan he We hadden afgesproken je zou met meer N nachts rijden zoolang het winter is koe heb je het gemaakt Natuurlijk goed Héloise Bichette en ik maken het altijd goed Maar het is zoo n weer geweest iHoe weet je dat f Hoe zou ik het weten gehoord natuurlijk De wind en alles maken dat een mensch niet kan sifipen Maar we hadden afgesproken dat je niet meerop iou blijven zitten Dap hebben we allebei ons woord gebroken Dat afspreken ook Eigentijk was het nu ookMO dat ik je gisterenavond vaat thui verwachtte lEa ik ben wat blij dat fk niet gisterenmiddag op weg ben gegaan Waarom f Jacques wierp Raphael een blik toe glimlachte en zeide Ja wat ik zeggen wou waar blijft onzesoep toch f Die is al lang klaar Üat begrijp ik wel maar we hadden graagdat er opgeschept werd Dan zal ik opdoen antwoordde iléloise lUconiek en ging naar de keuken Toen ze met de dampende pot binnentrad en dezelve op tafel plaatste zeide ze Nu is hfit zoo dat ik niet op één persoonmeer heb gerekend Verspreide Berichten iiHr irriJS In de Echo do Paris kondigt Quesnay de Beaurepaire aai dat hy binnenkort bewyzen voor de schuld van Dreyfus zal leveren Bhinen een paar drfgen zal het blad met de openbaarmaking der betreffende stnkkon beginnen Ook de maire van liapelle Haint Kloront AniouH Itivi re oudktilonet heelt aan den prefect van zyn depiirternent Maiiio et Lorle een brief geschrevtio waarin hy in woeste termen weigert het arrest van het Hof van cassatie in zyn gemeente te laten aanplakken FltiKKitUK Hen verwacht dQt de lawaaimakers van Autenil voor zooveif zy veroordeeld worden van prosidept L mbet gratie znllen ontvangen De president heeft tir volgens de Klgaro al zelf een toespeling op gemaakt want toen men kwam zeggen dat IiriHtiani vier jaar had gekregen zeide hy Ziedaar vier jaar die zeer gauw voorhy zullen zyn Rusland Na volc vergeefsche pogingen is het der Petorburgsche politie gelukt in een der geil heime speelholen der czarenstad door te dringen en een aantal personen dte daar I hun geluk aan de speeltafel beproefden in hechtenis te nemen Hy die gelegenheid vond men een eigenaardig soorl kaarten van yzer vervaardigd welke de spelers niet met de handen maar steeds met een magneet moesten oprapen Dit was gedaan voor valscho spelers want het was natunriyk niet mogeiyk de yzeren speelkaarten waarnaar do inrichting den naam van het üzeren speelhol ontvangen had te buigen nf op oen andere wyze te narkeeren Al deze umat regelen om het elders zoo bekende Jorriger la fortune onmogeiyk te maken konden evenwel niet verhinderen dat de eigenaar van h H yzeren speelhol naar de gevangenis werd overgobraclit AltRRIKA Omtrent den wervelstorm in Wisconsin melden nad 5re berichten dat te New Richmond twee honderd menschen omgekomen en duizend gewond zyn en ve e Imizen verbrand zyn lümand die te Stillwater in Minnesota uit New Richmond is aangekomen vertelde dat de stprmwolk den vorm had van een trechter en pikzwart was Men had geen middelen om den brand in vete huizen te blusschen en alle hoop om de menschen in de wrakhoopen te bevryden was opgege iQuatid il y en a assez pour on il y en a asrfz poiir deux aU r voor een genoeg is is er ooit voor twee gcnbeg zegt htl ipreekwoord vrouwtje en de spreekwocjrden hebben geltjk K anders trakteer ik op eieren rn op van alles Schep maar op schep maar op R ihacl prevelde eert verontschuldiging wegens de mc citc en l st die htj veroorzaakte doch Potard sloot hem de motwl met de woorden ÏCom aan tafel i en laten we wat voortmaken Ik mopt aanstonds dadelijk naar mijn broer om hem over je weet wel te Horeken Later op den dag pu jk waarMhijntijk tevn geefi naar fiem zoeken Het maal duurde niet zeer lang Raphael ofschoon m vele uren niets gebruikt hebbende at zeer weimg en Jacques Potard at zeer vlug zoodat de aak weldra geëindigd was Hierop verwijderde Jacques zich voor enkele oogenblikken Toen hij weer vcrsrhecn bleek het dat hij zich in zijn ortdag ich pak had gestoken in welk kostuum hij er zeer dcltig uitzag doch een weinig minder vrïj in zijn bewegingen w AWorens te vertrekken nam htj Raphael een oogenblik terzijde en zei Ik laat u Iff voor lOisschien een uurtje mït Héloise alleen Het is ni t noo lig haar te ver tellen op wat wijze Wij elka ir ontmoet hebben Ze is het beste wijtje van de wereld maar je weet het als je tenminste al met vrouwenvolk hebt omf egaan ze hebt en een wak de vrouwtjes waar ze niemendal aan kunnen verhelpen ze kunnen haar mond niet dicht houden