Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1899

en oi unelep anmiddeimk voldeed terwyi enkele paatagiers door het wanhopige roepen en wenken bang geworden nog uit den trein sprongen die echter door zyne overhaaste vlacht den hem van achteren bedreigenden vjand ontsnapte zoodat by aankomst van dezen dé standplaats van den locaaltrcin ledig was Toen alles weer veilig was op de lyn kwam de locaaltrein op zQn plaats terug BBtd de nog reislostige passagiers op en vertrok op bepaalden tqd in orde naar Amersfoort En dit alles had plaats terwyi op andere gedeelten van t emplacement en de perrops zoo goed als niets van dit ongeval bemerkt was dat indien de conducteur nog niet by vyds de nadering daarvan gezien had of wel de machinist door eenige bezigheid aan zyne machine het waarschuwen niet opgemerkt had ontzettende gevolgen had kunnen hebben IJ conducteur werd door de passagiersherhaaldeiyk hartgrondige dank voor zgnbeslist optreden gebracht U D Hen meldt uit Overslag aan de Vliss Ct In het nummer van 4 Mei schreven we dat ondeit Peene gemeente Wachtebcke door de douanen een koe aangehouden en de onderbrigadier door een geweerschot gewond was Nn dit muisje heeft nog al een staartje gehad Want den onderbrigadier betreft die is reeds veel beter minder goed brengen er bet de aangehoudene en diens kameruads af De in arrest genomene heeft namelgk zyn medeplichtigen aan de justitie bekend gemaakt zoodat Zaterdag bg de uitspraak van het geding niet minder dan 7 personen in de gevangenis zgn gezet Hnnne straffen loopen van 7 maanden tot 2 jaar plus de proceskosten Men séhryft uit Rotterdam aan Het Centrum Onder de gelukkigen die ter gelegenheid van H M bezoek te Rotterdam gedecoreerd worden behoorden ook volgens De Staatscourant F K Dubois president vaa den R K Onderwyzersbond Dit laatste moet jn H K Ottdwoezenbond Een verklaarbare drukfout zon men zoo zeggen Maar zonderlinger wordt het als men verneemt dai de otflcieele kennisgeving aan E K Dubois ook aldus geadresseerd was zoodat zyne echtgenooto den brievenbesteller met het vrachtje terugzond Zeer accuraat I Rechtasaken Voor de arrondisscments rechtbank te Rotterdam zitting van 18 Juni werd na schorsing de verdere behandeleling der zaak tegen een 10tal inwoners van Polsbroek of omliggende plaatsen beklaagd van vernieling en huisvredebreuk bg gelegenheid van het kroningsfeest in Augustus 98 ten huize van eenige ingezetenen dier gemeente die de vlag niet haddon uitgestoken voortgezet Uit het verhoor der 22 getuigen bleek nog behalve het gisteren gemelde het volgende By de wed Speksnyder waren 71 ruiten ingegooid of ingeslagen 4 lampen vernield kaasschragen deuren blinden en kaften stukgeslagen in t kort er werd een verwoesting aangericht die den volgenden dag volgens üIrcclB SiMKirweKverblndlngen met ollDA 2öBS rdteDSt 1899 Aanjtevangeo 1 Mei TUd van Greoowlch 1 8 k 7 14 4 4 4 11 I OI t O S 18 1 40 7 8 Allm 1 la Wmm Ittn k talil If Of 4 Mlm i ii l mlt J PMi UaluyAB rrtmrbilirtUi ► r 4 H trii l t t tal mcliHi it B HoltoiMi Sfo 4 1 4 8J 4 47 4 14 1 8 07 IJl l ll 1 4 I M It S 4I MS 7 17 7 8 7 S 8 10 8 il 1 18 1C 1 10 18 10 40 l lü S U 10 18 8 i 10 87 e 10 a lS 41 7 4t Il 8 41 8 48 8 O 10 44 10 18 1107 11 44 1 81 8 41 8 00 4 0 M 4 41 1 80 1 41 t U l ll e 4 11 1 17 1 14 7 4 17 M l l 00 e O y u 4 a stkioam I ll 8 8 17 10 7 18 014 O Vil 7 88 S 84 10 10 110 AmalW 8 01 0I 10 II 11 4 1 I7 4 17 87 8 11 10 01 87 11 8 Aauta 1 10 10 80 1 08 1 10 8 1 8 80 1 8 U I 1 0T 11 00 U S V nitOS 7 01 t lO a OI n lS 18 11 41 4 4 ll 0 7 4 M4Aw r 7 10 8 8 11 80 l 4 001 00 8 81 1 0 10 0 lottda 0 ll8 l ll l 11 M7 Ml 7 4 4 11 O talistisch In de bevordering van dergeljke verkeersmiddelen die totdosver zonder kapitaal mislukten en de propaganda voor de tociaiiatische beginselen dienen H wjst op het belang der Ign in verband met de kanalisatie van Bellingwoude en biaamt Van der Zwaags repliek dat het gemecnschapibeheer der verkeersmiddelen doel moet zyn Het ontwerp is aangenomen met M tegen 28 stemmen Hierna kwam aan de orde het ontwerp voor den aanleg van een visschershaven te Bcbeveningen dat de beer Kerf bestreed abi onnoodig doelloos on gevaariyk T e heer Kokker betwistte het ryksbelang by deze kwestie en vreest geen aebleruitgung van bet vissehcrsbedryf dat zich gcdeelteiyk naar de Maassteden verplaatst Een bommcnhaven is totaal onvoldoende De ht it Troelstra vreest meerdere uitgaven voor de haven en beweerde dat de Hcheveningsche visschersbevolking waarvoor hö hart hoeft geen economisch belang heeft by een haven Hy schryft hun economiscben ftchteru ang toe aan het slechte Itionstehiel verbonden met varen op risico Ten slotte betoogde hy dat by de snelle ontwikkeling der visschorsvloot elders een boninienbiiveit totaal nutteloos zal zyn tot instandhouding van het bedryf De heeren onrad en De Visser verdedigden het ontwerp als betrekkeiyk het beste dat tot instandhouding van het bedrgt thans is te verkrögen Heden voortzetting In eene vergadering van gePrfden in de bnnrtschap Edo Veldhnizcn te Ede gehouden werd door den Imrgemeoster dezer gemeente het voorstel ingediend aan den Bond van N Onderwyzers af te staan een stuk heidegrond ton behoeve van het te stichten herstellingsoord Wilde men heide gelegen ten Noorden van den Amsterdainsrhen Straatweg tot die schenking bestemmen dan moest het stuk 3 H A groot zyn en zoo men het Zuideiyk van gemelden weg liggend gedeelte kous 1 H A In beide gevallen sluit het aan by terreinen eigendom van den heer Uraaf Bentinck aan ien de Bond van M U een stuk heidegrond heeft aangevraagd De vergadering was bereid den grond geheel kosteloos beschikbaar te stellen waartoe met op één na algemeene stemmen besloten werd Bepaald werd nog dat de Bond nimmer zal mogen optreden als geCrfdo in gemelde buurtschap tTfimeng de Berichten Door tegonwoordigheid van geest van Jen conducteur is Ilaandag de locaaltrcin naar Amersfoort met zyn passagiers op bet emplacement van t station te Utrecht aan een groot gevaar ontkomen Dt trein stond rustig aan t derde perron do condnctenr controleerde de plaatsbewyzen der passagiers de machinist met alles gebroed wachtte op t teekon van afryden to n de conducteur uit een wagen 8pringonde m t ontzetting gewaar werd dat op dezelfde rails een trein in volle vaart kwam aanstoomen en onvermyddl yik op den locaaltrcin zog moeten loopen Als in wanhoop gaf hy met woord en teeken den machinist last om onmiddeliyk at te ryjen waaraan deze gelukkig zonder onnoodig vra ▼ en Op JUy gi kee Wiseonsio en Central poorwegen ijjn ie spoorrtaven op vele plast en weggenla en cu brngguu weggespoeld Hier cu daar zgii de laaggelegen landiii door het regenwater uitdergeloopen en heliben de bewonen een goed heenkomen moeten zoeken BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TITBKItB UMUIBH Zitting van Wocnudag 14 Inni Eenigd ontwerpen waaronder de hui huudeiyko raming zgn vour bet aldeulingmnderzoek op beden aangewezen By het voortgezet debat over de ahchalflng der r jkit land en watertiillen Iiehtte de beer Van Dedera nader toe liet door den heer Kchepel éa hem voorgestelde iimendement om do watertollen te behouden Doel i de Regeering aan te iiporen tot pogingen om ook do watertollen van de andere openbare on particuliere lichamen geleidelgk af te chaüen lie heer Van Jilse hoewel in gedachte het amendement toejuiehende fltentt er tegen en ook voor de wet omdat afcehafftng der watertollen is in het belang van den kleinen man Beter ware schorsing van het debat in afwachting van een onderzoek naar de afschatllng der particuliere tollen l i lieer Fokker bestrüdt het amendement dat bestendigt een telsellooze betUng van kanaalgelden waardoor vooral onbillgk wordt gehandeld tegenover schepen die op de overigens vrjjo vaart van zee naar ient voor lossing te Tomenzen rechten moeten opbrengen De Minister verzet zich nadrnkkeiyk tegen het amendement dat onreclitvaardig ware tegen arme lieden Na deze verklaring die beschouwd wordt ais zinspeling op intrekking van het ontwerp by aanneming van het amendement komt do heer Van Alphen terug op zyn pjun om voor te temmen maar desnTetterain verklaart do liucr Van Dedom het te handhaven Het wordt verworpen met Of tegen U temmen Voor de heoren Hchepel liOhman Haekay Smeengc Tydcns Meesters Heret Van Dedem Van Bylandt Apeldoorn Zijlma Willinge Roessingh Donnor en Van den Borch By de onderdeelen antwoordt de Minister aan den hedr Hnssellnk dat hy zynerzyds niet lal nalaten tolvryheid te verkrygen op den weg Deventer Zutphen Winterswyk liet Ai8 hafflng8 ontwerp is aangenomen met 71 tegen 8 stemmen Het ontworp tüt kenning van een renteloos voorschot voor d n tramweg Winschoten Bellingwoude bcJtrydt do heer Van der Zwiuig die raecnt dat de particnliero kapitalistische onderneming den aanleg kin en moét betalen en daarvoor belangstoUiug zal vinden De heer Van Alphen bestrydt de r kBsnb ideerlng van pai fdentramwegen novni OTVIRDAIIiiM im 11 1 1 1S 1 S8 l S ll 8 8S T 0 7 81 B door 7 17 7 84 141 80 7 10 8 88 t Ol 41 I l l t n l l De Ministor van Waterstaat ontkent dat hot ontwerp beoogt de verzekering van hoogo dividenden ivan de laandcelhonders on do hoer Schaper ziet niets i anti socialistisch of kapi 14 10 41 U ll U 9 ll l U 4 1 U ll 1 I 1 1 14 l l 41 lO li 4 04 1 4 Oaudii Mooritreoht NlinivarVwk 0 U Rotterdam H BotlardtmD F Botterdu H 8 1 BoniRDt II OOtlOi rin lUm d WMlfL M BottorduQ B un Rottanlain D F HothmUm M Japulifl Nleuveriiiirk Moi rdrmlit d 1 48 0I 1 44 I S4 01 0 1 14 S U U 7 tl S IS li 7 1 lO lt I0 lO S 10 48 M 40 1 41 4 SI 1 04 s U l U 11 4 H OS H 4 l ll JT Bollnlxte ipm t l 08 14 4 S0 1 0 8 14 00 lo orin n ranlutl op l p ku l 7 44 t o 1 U A o e n A A i ftM MW 1 0 1 0 14 1 41 4 1 4 IS S l 1 1 M 11 Mm mU Jt ÊJa W t l8 17 10 1 U ll 11 1 U U 41 11 10 l 10 4 11 41 U 7 11 1 0 8 48 l l j bT S 00 7 48 f 0 1 08 n t T l ll 10 1 07 tl 1 1 1 S 7 S tl Omidi l ll 1 1 8 1 80 1 41 Zo nliuinn Mo rk p lo So temMr Z uf l Voorburg Um 11 17 11 81 18 1 41 10 11 10 17 10 11 in 4s 10 84 08 I OI f H 1 41 S 4 4I c ot l U 4 11 7 11 0 11 87 iHain Voorborg i ZoeHnn ïatwMrt Zetenhuii Mo ro Oma II 03 I7 lO IS V Jbirijon oar la Uja Braakalaa Alaalariaiil aofaa fU DMnt l U 1 t ir 1 47 laanfaa 17 4 88 i K II U 40 0 J7 1 41 1 1 8 01 4 07 t U 7 1 7 1 7 8 10 81 10 48 10 U l 0 HKHnaattala ilhin la n la Uma tttn 84 7 10 IS lo l 10 11 11 14 II 11 4 t 0 S 8I 8 g 08 t OUllA 1 4 M i 40 8 8 J tO 1 04 Oudav Waard Uuaolii IM r r r 7 4 K is o 10 11 I a lS 7 S3 l in 1 4 10 11 lft SI U ül li Ot t 97 30 o 8 4 48 88 8 41 13 7 18 I1 IS 11 17 4 M 7 4 10 4 t 7 87 O t Ulrrolil I IS J SS IA S 4 10 11 0 1 87 3 0 8 iO 8 4 48 88 U JS 1 8 l 10 00 10 4 Wo fiiMi S l S 8 14 lO SI Oud laO 7 01 8 I0 4 18I Owda I IO 7 17 7 8 1 0 s t li 10 U IO l ll l ll Ü 40 1 1 4 48 10 7 1 7H 10 0 10 liao een der getuigen den indruk naakte alsof er oorlog was geweest Bovendien had de 8e h kl een zoon der wed Speksngder een trap tegen den buik gegeven Het O M zeide dat men een dergelgke reeks van delicten wel zou verwachten in een tgd 3 4 eenwen geleden maar niet op het laatst der 19e eeuw vooral nu de godsdiensthaat de eigeniyke oorzaak der troebelen was volgens Z E A Met verwgzing naar de juris prudentie in dergelgde zaken en het hooggestelde maiimum van straf dat kon worden geeisch requireerde de subst offlc van justitie mr J de Josseliu de Jong voor bekln Nos 1 2 3 6 en 8 1 jaar en voor bekhi Nos 4 5 7 9 en 10 2 jaar gevangenisstraf Mr Jos van Raalte als verdediger optredende voor allen met uitzondering van den 3en 9en en lOen bekl verklaarde zich wat de qualificatie en de strafbaarheid van het feit betreft aan dit requisitoir te refereeren doch verzocht een lichtere straf omdat zy meer strekken moest als een les dan als een vonnis Uitspraak over U dag n AVJIEH Gisteren ontving de regeering het volgend officieel telegram uit Atjeh By tochten onder den commandant van Hegii in de Pedirstreek tegen benden vanTuekoe Mohamad is een fuseiier gesneuveld en bekwam een officier een schampschot Genenaal Van Heutsz is door Samalanga naar de Paseistreek getrokken alwaar een uitgebreide beweging van aanhangers van Tengkoe Tapa is ontstaan In verband met het reeds opgenomen regeeringstelegram deelt de N R Ct het bericht aan het N v d D mede dat bj de familie te Amsterdam van regeeriugswege de tyding is ontvangen dat de 2e laitenant der infanterie H M Lnchsinger in Atjeh gewond is Het sneuvelen van luit H M VisI Omtrent deze droevige gebeurtenis gewerden ons van particuliere zyde de volgende berichten In den nacht van 4 op 5 Mei ontving luitenant Vis als conirolenr bericht dat Toekoe Lhon neef van Panglima Polim verbigf hield in de nabg Psd ng Tidjé gelegen kampong Koonjit Als altyd voortvarend vroeg Vis een detachement om hem te pakken en ging natnurlgk ofschoon vrywillig mede De onderneming gelukte volkomen en het hnis werd omsingeld vóOr dat nog Iemand het had kunnen verlaten M 7 H 8 17 1 8 10 10 10 10 7 1 08 E 10 17 f f 8 10 10 4 IP 17 P 10 1 F 8 10 10 40 10 47 10 11 Toen sommeerde Vis die Atjehsch even vlot sprak als Hollandsch de lieden er uit te komen en kwamen 2 mannen en 1 vrouw naar buiten Doch Vis wist dat er meer waren en herhaalde zgn bevel dat allen ftaar buiten zouden komen Op hetieUde oogenblik vloog een Europeesch fuseiier zonder iemands bevel de trap op en werd bovengekomen door de Atehers neergeschoten Een ander fuseiier wi de volgen maar Vis wilde dit beletten en gaf zich daardoor een oogenblik bloot althans beneden aan de trap staande ontving h f è bont portant nit het huis een schot door het hart hg stortte dood ter aarde 11 11 r 17 7 M 41 47 I8 10 08 10 18 i M II 10 4f 1 18 1 80 in 7 St 4S 4 10 08 10 1 10 l ll 7 00 7 4 1 1 l tO i t 7 10 lüi D tweede tnselier werd ook neergeschoten en daarop werden de 4 bewoners onder wie Toekoe Lhoii doodgeschoten Avdp STADSNIEUWS GOUDA 15 Juni 1899 Nanweljks waréi gisteren de spuiten opgeboilgen en was de dd schntterg weder naar huis gezonden of eensklaps klonk ten tweede male de brandklok in onze veSte een gelukkig tot de zeldzaamheden behoo rend feit om den lieden kond te doen dat er brand was uitgebroken Iedereen haastte zich naar de plaats des onheils namelgk de Vest en daar zagen wg meer vlam dun des middags het geval was geweest De i brand was ontstaan in de kmperg van O zLdvoort die geheel uitbrandde dan brandde nog af een pakhuis waarin verfwaren waren geborgen van Bonteküe en een pakhuis van van den Heuvel Een gedeelte van het pakhuis en de duivenhokken van den heer C Boer brandde mede geheel af terwgl het pakhuis van den heer M J Oosterling brandschade verkreeg Daar deje pakhuizen geheel van hout waren en vele brandbare stoffen bevatten was bet niet te verwonderen dat een flinke vlam hoog in de lucht opsteeg Van de aangerukte sppiten gaven No 4 en 5 water terwgl van uit de pgpenfabrick der fïrraa öoedewaagen met een slang op de waterleiding evenzoo water werd gegeven Binnen een half uur was het gevaar geweken en konden de overige schnren als behouden beschouwd worden deze schuren en afdaken bevatten eveneens vele brandbare stoffen als tonnen lompen enz De Burgemeester vele raadsleden en andere autoriteiten waren aanwezig terwyi het iterrrein werd afgezet door de politie en de schuttery Naaf wy vernemen is aan den laagsten inBchryver den heer W A Vorbruggpn te Waddinxveen opgedragen den bouw van het politiebureau met kantoor voorden gemeenteontvanger alhier Gisteravond vergaderde op de bovenzaal van het café Harmonie de Afdeeling Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Na opening door den voorzitter uitbrenging fiiiantiecl verslag enz deelde de Voorzitter de gunstige resultaten mede van de door de vereeniging ondernomen propaganda naar bhiten wat tengevolge had gehad dat afdeeliiigcn waren gewonnen met een ledental van p m 150 Ook werd medegedeeld dat weder 5 leden tot de afdeeling waren toegetreden Na afdoening van enkele huishondeiyke zaken werd de bgeenkomst onder dankzegging voor de flinke opkomst gesloten Biykens gisteren btj den Raad van State afd voor do geschillen van bestuur ingekomen Kon besluiten zyn o a de volgende beechikkingen genomen Vernietigd het besluit van B en W van Moordrecht waarby aan A de Vries aldaar vergunning is geweigerd tot oprirliting van eene schapenhuidenzonterg en wolwasschery In deze is verklaard dat omtrent het verzoek zooals het zonder overlegging van de vereischte stukken aan B en W was gedaan geene besUssing was genomen Voor de toepassing van art 26 der wet op het armbestuur is aangewezen de gemeente Zevenhuizen als woonplaats van de arme krankzinnige Kortleven huisvrouw van H J Burger waaromtrent geschil was tusschen de gemeentebesturen van Stolwyk en Zevenhnizen VERSCHEIDENHEID In 1886 overleed in Engeland de zoon van lord Hamilton en Prinses Marie van Baden Op het oogenblik bevindt zich in Weenen een Engelschman in hechtenis die beweert deze overledene te zgn Ter opheldering van deze zonderlinge geschiedom geeft hy he volgende verhaal In 1886 had hy Engeland moeten veriaten wegens een duel Zelf had hg het gerucht van zyn dood uitgestrooid De Igkkist die in dit jaar in het familiegraf der Hamiltons werdvbggezet b evatte dan ook niets anders dan steenen en deze kist met den inhoud gelijk aan het gKwicht van zgg lichaam had hg eveneens zeil naar Engeland verzonden Jarenlang heeft hy onder den naam van Gunn door Znid Afrika gezworven Nu was hg naar Weenen gekomen en had zich bekend gemaakt aan gravin Festetics Waa zyn verhaal waarheid dan zou deze een zuster van hem zgn De gravin schgnt echter in den Engelschman haren broeder niet herkend te hebben en heeft hem als oplichter laten arresteeren Een dezer dagen te Honnel gestorven rentenier heeft zgn vermogen van omstreeks 6én milUoen mark ter heriimering aan zgn 1 overleden vrouw de dochter van een hoogleeraar aan de universiteit te Bonn aan deze hoogeschool vermaakt Een heer te Zurich voor wiens huweiyk de geboden waren afgelezen kreeg een dag later toegezonden vier nitnoodigingen tot het sluiten van een levensverzekering drie aanbiedingen voor verzekering tegen ongelukken acht prospectussen van hoteliers twee tarieven van rytuigvcrbuurders een pryscoorant van bmidst ieraden twee verzoeken tot levering van de bruidsjapon en dne aanbiedingen van dansmuziek Te Doorwerth is in een der bosschen op het landgoed Duno het in verren btaat van oiitbbiding verkeerende Igk van een vrg net gekleed man gevonden naar gissing tosschi n de I0 en 41 jaar oud Hg was gekleed in kamgaren ja broek on vest flanellen hemd overhemdje met roode das waarop een anker benevens gele bottines en zwarten denkhoed met bruine voering waarin een eirkcl wat gedrukt waaruit zilveren stralen gaan aan den rand der voering zwarte letters waarvan het kchrift onduidelgk is vermoedelgk A H W V t t Een gedeelte van den baard was nog zichtbaar kleur rossig Op hot Igk werd gevonden een knipmes portemonnaie zonder geld zakdoek waarvan de kleur niet was te herkennen en een lederen riem Onder bet lyk werd gevonden een revolver waarop nog 2 schoten Na schouwing is het naar de algemeene begraafplaats aldaar overgebracht Een verschrikkeiyk gevecht heeft plaats gehad in de onmiddellgke nabgheid van nrich tusschen twoe groote troepen Zigeuners welke elkaar aldaar ontmoetten Messen sabels dolken geweren en pi itolen peelden daarbg een gevaarlgke rol Beide stammen waren elkaar reeds sedert jaren vguiidig gezind en de botsing was het gevolg van de oude veete Mannen vrouwen jongelingen en grgsaards namen met messen en dolken aan den strgd deel Later greep men naar do schietwapenen Drie zwaar gekwetsten een vrouw oeze is intusseben overleden en twee mannen moesten onmiddeliyk in het ziekenhuis opgenomen wordon Een ander kreeg een schot door de longen een man werd een oog uitgeschoten oen apderen do linkerarm verpletterd Bovendien kiegen zeer velen schampschoten en st ekwonden Overal vertoonden groote i lii ien bloed met welk een verbittering de stwd gevoerd was Verseheidene personen wieden gearresteerd Oferdreven fmii cd koe men er tejen in gaat De overdreven arbeid veroorzaakt een zwaktetqTstand die de deur opent voor allerlei s rt vun ziekten D verarming van het bl d komt vooreerst vervolgens eene vermiinering van het bloed in de bloedvaten HlapeKosbeid en gebrek aan eetlust goleideiyié vermindering der krachten hartkloppingtin flauwten hoofdpyn vergrooten allengs de zfcrakte Thans is het oogenblik aangebroken hiervoor een mi ldel aan te wenden want deze toestand van kwyniiig kan in eene zware ziekte overgaan 00 schryft ons de heer A de longo te Rozenburg Mgne vrouw was erg Igdende aan hoofd en maagpgn en gedurig pgniyke sfeken in armen en boenen en nu en dan ook in de zgden door de te vele arbeid Ook pgncn in ingewanden waarover zy bitter klaagde Vele hulp hebben wg rechts on links ingeroepen en veel geld er voor uitgegeven doch JiUes bleef vruchteloos hoegenaamd geen baat Reeds meermalen hadden wö over de wondervolle genezingen verkregen met de Pink Pillen van Dr Williams hopren spreken en ook in de dagbladen de at sten gelezen en Beslolen wg ze ifok eens ttf gebmiken maar welk eene goede ingeving waiit de gtinstige uitwerking Uwer Pink Pillen bleef niet achterwege al deze pgnen werden van lieverlede minder en wg gaan nog eenigen tgd met de behandeling voort om de wortel van bet kwi ad uit te roeien Duizend maal dank voor Uw probaat geneesiniddel Men geve acht dat de eehtt Pink Pillen twH Dr WiUiamt zich in oen houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilu u Piiii pour Personnel da Dr WiWamt yerder moét zich op ieder ditwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Pi a 1 75 OU de dcoe 9 W per 6 dooien Eemg depothouder voor Neder Imd SxABIia Steiger 27 RolUrdtm Voor de g irmiimjte rmdptege men de ingeetottM haUandeche eirmlmre Zoo U den prg der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot op 1 Januari 1899 met de echte Pink Pillen Het is joist door de zwakten te versterken door het bloed te herstellen en de spieren te versterken dat de Pink Pillen zoo verschillende ziekten genezen en hel is door den w ortel der ziekten aan te tasten dat men zo geneest door dezen machtigen hersteller Door deze pillen kan men eene snelle kwyning doen ophouden welke de bloedarmoede de algemeene zwakte en de uitputting door overdreven arbeid veroorzaakt hebben ONTV AN J EN een jri oot collcctio Deeasche glacé Dames en Heeren IIAMtSCilOE EK Aa van OS Az Md Tailleur Kleiweg IC 73 73a iOI lfk ifltnou u iÊ iiislerdaiii Vrhr lotkri 87 til I n Iteurs van 14 Jtim lOlV O 84 847 NidieUno Uarl Ned W S 8 dito lito filu 8 rlito dtto d to 8 Holiea ÜM Ooa II 1881 88 lTiXia I iAolir vinR 180 81 5 OoiTWi Obl Ill papier 18 8 1 ili o in illior 18 8 PoiTVOAL Obl not coupon 8 riilo tifkH 8 8 8V 8V 10 3 61 7 88 88 lOS 101 101 1011 741 S07 I 103 047 U4I 1011 100 1 1 BoiI 4KI Obl Biononl 1894 4 dito Olsons 1880 4 il lo bil Kolhi H lt 4 dito l u llop Um IIO 4 dito ia iiourl leen 1883 8 dito ililó duo I8S4 S SpasJS P r t rhuld 1881 4 TuxBu Oepr Uouv laan I8II0 4 Ga l Anmg aeriu D i loooin er e C ZoiD Ara B p oblg 180I S Hllioo übl Uuil 9oS 1800 8 Vin zveu OIiI 4 onliep 1881 AvaTREUAM Obliffatieu 18b6 8 BorratDAii 8t il leeu 1804 8 NlD N Afr H wlelac aaoH Armdb Tab t lJ Ceniaiialan UeliMaalaohappD dito Ar i Hvpotbeolib pnndbr 4 Oiilt My lier Voratenl aaoit ir Hvpolh kli pamlbr S i NederlBiidB ia lanic aand Ne l MatidalniAataob dito N W k Pao Hjp h pandbr 8 Rolt Hj oil e kb p n ll r l i Utr Hypotheekb dito 8 8 Oon Na 0 J Hoil banl aand I Udil Uypotbwikbaiik pniidb 4 Alliuaa Kqnl b rpotli pan ib I O Mal I O Pr Leii ort I Sto Kolt li Spo r Hij a ml 11 Hg tct Kip f 8t Spar aand Ut 110 Sin 100 160 99 Neil Ii d Simorwegm aand Ned Znid Air Spm aand 8 67 6 l ililo lito ilito 1891 duo 8 ITALII Spoorol 1887 89 A Kobl 8 Zuid lial Spomy A H i bl S PoL M Waraoliau Weeiieo aanct 4 KiaL dr Anaa Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand S Iwang Doinbr dito aand 6 1067 Kank Cb Aiow 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 f 100 AHitlu On ao Sp Hij obl 6 ES SSi ChictNortb W pr 0 r aand 144 dito dito Win 8t I otar obl 7 140 i Dananr k Rio Qr Sgb eert T a 817 8I Illiooia Central obl BlKond 4 104 LouuT tNa ifilliOorl aand M Meiiro K Spir M leliyp o 8 10 Mi a Kani a r 4pCt prof aand 14V 14 N ïorkOuta okWe t aand 19 dito Ponn Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl 7 Oo Pac HoofIvD obig 8 48 ii I 48 dit dito Li o Col Ie hyp O 6 ClSilSa Can 8outh Chert r aand S iVm C Eallw Na lo h d o O Amaterd Oranibna Mg aand I71 i Kolterd Tramwo Maal and 100 N i 8lad Amalerdam aand 107 lUd Hoiterilam aanil 8 00 BiiGIi 8tadAnlwerpenlS87 7 1007 Stad Brusael 1888 100 HoNo Theisi Begullr Qi telaoh 4 118 OoanNa 8tBaUleeni 1880 5 1187 85 lil K K Goal B Cf 1880 8 Spahis Stad Madrid S 18 88 Nlu Ver B i Arb Spoel oert il IIA TELS T lL OII MADES Mantel Costumes Bloirsen Jaiionslóffeii in groote verscheidenheid en Coneürreerentle prijftinn D SAAllSOil GOUDA BurcarlUke Stand GKBOREN U Joni Oerrit ouders B L van Veen en H K den Hoed 12 lohanua Margraretha oaders T van den Ënd on F M Mes Johanna Wilbelmina óttders O ï Bouwman en M de Jonge IH JohannoH Antonius oaders Borst en M van der Hoeven GEHUWD U Joni M Verkerk en P van den Knd W M Morce en W F van Kdc van dor Pais MAR TBBBXOHTKN Oouda 15 J ni 1S9 Oranen met ruimen aanvoer vaat onvcmndenl Tarwe ZeetiwM he ƒ 6 0 4 7 35 Mindere dito 64U A 6 75 Afwijkende 5 50 i 6 PüUier 6 ü 6 50 Rogge ceuwsthe 5 75 i 6 rolder 5 10 i 5 40 tier t Winter i ƒ oDier 4 Chevaliicr 5 50 i 615 H wer per heet 3 60 i 4 10 per 100 kilo 7 75 4 8 20 Henneplaad Huitentïtndsche 7 A 7 50 Kanane zsud ƒ 6 i 7 50 Koolxaad ƒ 4 Krwien Kookerwten k f Niet kookende ƒ i Buitcnlandschc voer erwteii per 80 Kilo 6 15 ƒ 6 40 Boenen Brmticbijonen i ƒ Duivenboonen ƒ 7754 8 Paardeboonen 5 904 6 25 Mal cr IC Kilo Bonte Amcnksiansche 4 90 4 5 10 Ctm uantine 5 75 4 6 Odesüa 5 4 55 V KUARKr Melkvee redcl aanvoer hnndel en urijzen vlu Vette varkens redelijke aanvoer handel matig 15 4 17 ct jjer half K d Biggen voor Kngeland redel aanvoer handel matig 15 4 16 t per half K O Magore Biggen goede aanvoer handel stiig o 60 4 0 90 per week Vette Schajien goetie aanvoer handel vlug iH 4 38 Lammeren goede aanvoer handel titug 8 4 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug t f u Kokkalveren 8 4 lé Kaa aangevoerd 333 partijen handel vri wel it kwal 23 4 ƒ 25 aiie kwal ig 4 aa zwaardere 36 4 3K NoordHoUamlsche aa 4 Boter goede aanvoer handel vri wei ioelM ter i 00 4 1 10 Weilwtcr o 80 4 o k per Kilo ADVERTCNTIEN lie Heer en Mevrouw SI IIIM ïAs HEK LOKKF va niK 1 0K S im m IK even by deïo kennis van hot overlijden van kunne geliefde Hoeder Mevrouw de Uouarière W geboren Bou Gouda 14 Joni 1809 Volitrtkt Mnifie lennüffivinff VwteH hunnen ntft warden afi twaeht B P YAN WIJNGAARDEN COIFFKUH SI KCUI ITKIT in iillo oorten BAAEWEBZElSr TE HUUK TEBöTOND OF LATER oen BOVENHUIS Adre MAHKT 68 Oeoombloearde NATUUR GENEESlNRICBTJNe clijor planten kruiden Mn water lisht lacllt enz Hizondere t chandelin van u nuwzlekten vcr wakkmgen il gevolg vm lüsh in iige leefwijM of jctigdiyc t iiitciy Mïrighe kn hoofd en nlglildeh bieekzucllt Hlaatrlyden Kleclite lilaedmaeurlnr ziekten dxr tofwliiselint bonitlUden rbeiunatliiniuii Issrhias vlerhten en Jiuid icktcn Uiiiijk penbiun Externe belianddmg in ipeciak geval len l rosiMCtu op aanvrage rails Mi franco Sanatoritim Arentsburgli VdOBIIlJKG bij Den Haag aan de Gecitbrug ADtomallseheïallen ttoT Mttin k I 1 10 voor malMn h tt M voor totr B kMkk rUkk n o iï k tl l ïo ruig a n rtduMnd Kl r t lr t W V ratwn mutMi anifSD in kavKr la n utebt ll n ihh VMniDlN wR lar n ïnuum nlttr r a iamtm raak n Verko i uigmn toacflndlr f n êt LadrHK of onfUr mmboun Yenonahnis Merkaar 3oinin iidlt MMtMhauny Mehobert si f t M Z V t r ri UI