Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1899

No 7015 Zaterdag 17 Juni 1890 38ste Jaargang IVieuwS en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken NsftM Re it ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Mt Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TektMi n M De Jitgaye dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i aj Wflike tot billijke prijzen wordeD geleferd 0tf PesTerkiesend op afbetalioi per niMnd en per week Wi yi LKWENSTKIN OOÜDA Kleiweg 49 Tweede Aank oncüging By TOtmU der Beehtbank te Rotterdam den 27 Maart 1899 bjj vemtek gewezen i het haweltjk tuüHchen OHHISTINA IDA DUMA8 en haar echtgenoot JAN VrVEH JOY beiden te Kotterdam op venoek van eenitgenocnide vi rklaard door ecMêcheiding ontbondet met al de wcttelSkc gCTolgen van dien De Proearenr van de Eincheres C E HAVELAAK Openbaar Onderwijs Toelaltog fao l erllogei op de Burgersckolen De COMMIHHIE van toezicht op hot Lager Onderwy alhier maakt bekend dat de InschrUvlDg van Leerlingen wier plaatBing men na hot eindigen der zomorvacanlie in 189 op bovengenoemde chülen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 27n JUNI 1899 de namiddags ten V l ttUT De Commissie vestigt er de aandacht op dat het schoolgeld op de 2c Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlaagd tot dtrttg gulden sjaars Voor verdere bizondcrheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Seeretariê J H VAN DEH VOOBT GoüDH 12 Juni 1899 Zenuw en Maa lijders wordt uit overtuiging ala een werkelgkfl hulp in den nood bet boek unberolen Na ontvangst van adrm par briefkaart wordt dit boekje tranco par post toegeionden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Ken ware Schal voor da oogalnkkige iachtoSera der 2aHbariekkittg Onania an gahe jna mtipattingen ia Kat baroarade verk Z Dr Rctau g ELFBEWABING Bollandiicbe uitgara m et 27 alb Prgs 2 gulden leder die aan de rerfohnkkelgke gevolgan vau desa ondeugd lydt moat bet tasan de opraobta leanng dw hat gaaft radtjaarljk duiMod van aan ekaran dood Ta varkr gan bg hetVerlags Magacin t Laiptig Nauuiarkt 34 franoo tagen inunding van hat bedrag ook in poitsagali an in elk handel in Holland boek Printenips NOUVEAUTÉS Wjj Vorioekon do Dames die ons golllnstroerd raodoalbum voor het ZomeriieiMi n wg niet ontvangen hebben dit te willen Knvragen aan 11 JULES JALDZOT C Paris Hetzelve wordt d n omgajind grati on franco toogezonden Uohtcllingen van al 25 Irnncs vr ali alle kosten aun huis 11101 S verhoogifig Rteipedltle kaaio or tü KoMadaal N B Ö0I3DA Druk van A liKlNKllAN Z Naamlooze Venaootsdiap te s Gravenhage De IHreeUe Iwricht dat de Conpons der Obligation vervallende fl lilf ittOQ betaalbaar tgn te sOiuvKxitiaE ten kantore der Vennootscbap de HoUandsche Bank de Vos en Veeïdb en de Firma P J LiitDKy AiisTïïDiii b d H H PRiEioBii s en Zn Amebstoobt b d Heer H J Ceoockewit Akkuxh de Geldersche Bank AssE b d Heer E A SiuDt OuD BEiEBi Airr b d Heer A Koopiuui Bkeiia b d H U IiraKS HoDBZ en Zoon DoHKVii b d H H FocoMi en v KLErmiB OoRlCra b d H H C pt GUSELiulH en C O öoüD b d H H Mokhjk Dokt LAKD Okoiiisoe b d H H Mrs vak Viebbsek Teip en FïrrH Haakuii b d H H Laaitk m van Bkmiiei Haklikoks b d H H P PosTHUM v Zn Kkahkkek Heeresveek b d H H Gobrs MbpeUloii Beuer Joure b d H H Gebrs Mispelbloji Beijbb BoLSWABD b d H H Gebrs Mibpelbloii Beijeb Lkbiiwabdek b d H H Gebrs Mibpelblom Beuer en P Koumakb Siie UIHO liEinE b d H H Lezwu en Ei e HAa Maabtricht de Geldersche Credietver eeniging Mei pei b d Heer Hk Roeukk ABz Nmmeues de Nymeegsche Ëlieotenbank Martens en Co BoTTERDAii de Wissel en Eöeetenbank ScHOOKHOvEK b d Heer P A Geeup Hkbek b d H H Brusikos en ten Cate Utrecht b d H H Jak Blijdkbteus en Zoon Waalwijk b d H H C A Witlox en Zoon WAaENiHOEN b d Heer S A vak mikobn Winschoten bd H H O J en A K Groenbveld Zutpe b d H H P F C Brüniho en Co Zwolle b d H H A vak DeveKter os Zoon EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIEFABRIEK Directeur B BUB0KB3 DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen I 87 50 Model A mf t 90 Model A Iw Model AA 126 Model AAA l LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATJ1 NE 180 P 8 DAMES KETTIN6BIJWIELEN op alle prtjzen I 5 hooger Verli eDWoonli er J G OIill im Gooiia alle soorten SCH0ENWJ5RK voor het seisoen 1899 Geen beter adres al het NoordbraliaDdscli SchMiw a LaineDinagazijii KLEIWEG E 30 tegenover do KleiwegsteegAlle reparatiSn en aangemeten werk Aanbevelend Stollwerck sche Borstbonbons geWoioeerd na vootnJirift vaa den km DniversUata Prol Oehm Hofrad Dr HariMt Bonn hebbeo sedert 50 Jaren ak verttcfatand mkMel tagsD htteateo beeMUieid en aanduening der ademingsikrganoi uitateekende dienaten bewezeaBJ spoedige afwisseling van wanae X lMl ucbt is t byzonder aanbeTelenswan een bonboB ta gebmikeo Verpakking G ele pakjes è 2S oentAhNB vtrkrlJglMU t Indien gy niet wilt hoesten gebroikt de allerwegf bckrooade en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mémik uit de Koninklijke Htoomtabriek De Honingbloem van H X VAiH SCHAIH Co Den Haag HtfcTjmdm 8CBAIK 8CHAIK 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co s HeUantbe u hot beila middat dar werald ft Co HellaDthe geuenM Kinkhimt ft Co s MeliilUtlie gmotai zoowel mi Is jooK ft CO B MdliauthO duk m gean tiuisgeziu ontbrekea ft CO S Jleltantbe lut roorulurand onder Scheikundig toesi ft Co 8 naetiantbe belpt oaherroepelgk Co B Hellanttie is bekroond mH Eorediploiaa Co B Mellauthe u bekroond met fioud ft Co B Kelianthe i bekntoud met Zilver ft Co 8 Kelianthe verknjibsar in flaoona ras 40 CU 10 CU em f t bg Firma WOLFF Jt Co Westbsven 198 aouda D MlXBiea Kleiweg E 100 Qouda K U VAK MILb Veerstal B 126 te Qmida A BOUMAN Moordrécla J C RATSLAND Bntkoop B V WME Owititairr M EULEMAN Wmiditunén U BOLLHAN Bodtgravm PIN E8E Nuumriurk a d JJ itt W J tan DAM Bvutnckt A N TAN ZBS8EN Schoonkotm RIJWlËLËilü Wilt U prettig en goedkoop rödenP Koop dan een Deze Rywielen z jn fraai en loUde en worden op maat gebouwd van af Wk 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Malador en alle andere Kljwlelen tot uiterst concurreerende prjjzcn HBTTINGLOOZK RIJIWIËLEW Ruims keuze H®ÜRNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIB 6S o nt per bus van 1 K G BondB RUtrlelherateller 1ste Klasse W I D k KIJMKNAM Veer lal Gouda 1 voorradig tmt ruime keaze der Soliedste soortei aaimachines jnot roodm ECHT Xat voorai op de T JOberlahnslein OllUereuHDtK VICTOHMBROM OBtlfUMHSTtl Overal Maataehapp tot JSxpUtUaHe van dê Kamt Htr voor JfederUmU poompje é f io ibn tOoedkoopsteen solledst adres voor Vertoer van laboedel oowel binatn als hniten de stad met gesloten wagens A CiRAVEST T IJ N Oude Oou we AIUh wordt tegen TyatMpért ttehad verMeketil De uitmuntende § LOÜN P I A iM IMO S J a van TETSCH MAY voprhanden in den g OIICBLHAÜIIEL vaa L C BB I AIVC Grootc voorraad en groote verscheidenheid van MTJZIEKINSTBUMENTEN § wr i teMM S Otterat blllUke vaste prijsen Te b hH n STUJKSTMi KM in w W PfAirof op den l ei t Vrijd de rnifnd KEWllSGEVIIiG BUROEMKLSTER en Alg eineene Collecte met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het FONDS tot aanmoediging en onderstcuntng van den Gcwapendcn Dienst m de Nederlanden Namens de Commissie van bedoeld fonds brengen ZIJ den ingezetenen in hennnering dat de CoHecte plaats heeft niet om datgene te doen waartoe de STAAT verplicht is maar ora BUlTENGKWONE belooningcn uittcreiken aan hen die bij de verschillende oorlogen zoowel in 1815 en 1831 als bij die in onze Oost Indische bezittingen lijf en leven voor het Vaderland hebben veil gehad waarom zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde giA zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda 14 Juni 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarii BROUWER Bultenlandsch Overzlctit Raymond Poincaré heeït van president Loabet de oedrarl f nntvonöriui om v nisterie te vormen HD heelt behalve bV Dnpny en de voorzitter der Kamers eergisteren bezoeken algelegd bij Méline Riliot Brisson Sarrien Delcassé Krantz Peytral en Delomhre Poincaré moet er zeil niet bjjster op gesteld geweest zfln de opdracht te aanvaarden Hij heeft zich in den laatsten tp wat op den achtergrond gehouden behalve in de Kamervergadering waarin hy mot Barthou verklaarde in 1894 als minister onknndig gehouden te ziJn van Dreyfus arrestatie Hü gaat dus voor dreijfnsard door maar hem is de opdracht verleend als den man die politiek buiten de zaak gestaan hebbende jnist daarom geschikt schynt haar volledig te liquideeren i De uitingen van den heer Carrière majoor der inlanterie en student in de rechten te Eennes die aangewezen is als ambtenaar van het O M bij den krijgsraad waarvoor breyfns moet terecht staan wekken in de meeste Frausche bladen een gevoel van wrevel op Wij hebben de denkbeelden van deien zonderlingen jurist die hj aan Arthur Meijer van den öauiois toevertrouwde reeds me FEVlLtElOX Gedenksekrilten m een Geiokioeker AJjmBAL DE VONIMJNG Naér htt Fransth OOR W NUTTEÏL ii8 Als ze je vreemde geschiedenis ende dan zou ze allicht met deze en gene er over praten juist omdat je geschiedenis zoo ongewoon is vooral onze rste ontmoeting zou haar tong danig in beweging breng bei rijpt ge Volkomen mijoheer Potard antwoordde Raphael ilk zal mé goed hoadcn Als ze vragen doet en er is geen twijfel aan dat ze dit dtwn zal zeg dan maar dat je mee bent gereden van halfweg St Germain dat is niet meer dan de waarheid En dnngt ze op stelliger antwoorden aan dan breng je haar maar wal van de WIJS bijvoorbeeld door over de kinderen te beginnen dan ii ze vooreerst niet uitgepraat en intiisschen ben ik terug Ik zal me goed houdan iNn dan stap ik maar even naar mijn broer Ik zal zoo gauw mogelijk terugkeeren Over den uitslag van mijn tocht maak ik me niet ongerust In elk geval zal hij er wel m toestemmen je voor een leïeren üjd op proef te nemen en dan Ugt het verder aan je zelf Ik dank je reeda bij voorbaat d ui iendmial degedeeld ZiJ sluiten zich geheel aan bij het bekende woord van majoor Ravary den regeeringsconimissaris in de zaak Esterhazy Notre justice n est par la yötre Want majoor Carrière is voornemens zich aan het vonnis van het Hof van Cassatie en de daarin gestelde vraag niet te houden Hy zal de geheele zaak op ziJn eigen manier nog eens gaan onderzoeken vooral afgaande op de verklaringen van de vijf ministers van oorlog eti van Lebrun Renand De Anrore wil aan majoor Carrière maar twee zaken doen opmerken lo dat de rechtspraak van Ravary zijn tyd heeft gehad f 2ü dat het Hof van Jassatie bestaat Het blad hoopt dat het nieuwe ministerie vooral deze beide zaken aan den Regeeringcommissaris bü den krijgsraad te Rennes zal inprenten De Figaro bevat een uitmuntend artikel vBn kolonel hobert die daarin verhaalt hoe hij aanvankelijk vast overtuigd van de schuld van Dreyfus door den loop der gebeurtenissen en de enquête voor het Hof tot de overtuiging is gekomen dat Dreyfus onschuldig en het slachtoffer eener rechterlijke dwaling is Het herstellen daarvan is een noodzakelijkheid die niets te kort doet iiun de eor van het leger die integendeel het leger tot eer zal strekken zegt kolonel Robert De tweede lezing van de kanaalwet in het Pruisische Huis van Afgevaardigden is gisteren op onverwachte wijze geèindigd Uadat Hohenlohe de beraadslaging had ingeleid met ecne verklaring welke algemeone vergoedingen aankondigde voor landstreken die door het Middellandkanaal benadeeld zonden worden met name voor Silezië stelde het centrum dat wegens verdeeldheid in zijn eigen gelederen in weerwil van partijvergaderingen die vier pagen geduurd hebben tot geen definitief besluit ten aaniien van de kanaalwet had kunnen komen voor de kanaalwet weer naar de commissie terug te zenden Het centmm wil namelijk verschillende wetsontwerpen betreffende binneninndscho aangelegenheden waaraan het zich veel gelegen laat liggen eerst aangenomen zien voor het de regeering helpt met de aanneming van de kanaalwet Daar het centrum aankondigde dat hot zijn stom zon onthouden voor het geval dat het Huis ziJn voorstel mocht verwerpen kwam het natuurlgk tot de volgende groepeering van de overige partijen de conservatieve partijen besloten do geheele kanaalwet te verwerpen en kantten zich tegen het voorstel van het centrum de nationaal liberalen en de vrgzinnigen gingen NMi mocht het anders af mijnheer Potard ook al loopen Genoeg genoeg Maar schrijft ge noga een mooie hand V Men heeft dat dikwijls van mij getuigd antwoordde Raphael Schrijf dan wat op een stukje papier dan kan ik het aan mijri broer tooncn Ik weet rooruit dat hij daar zeer op t taan zal Raphael zette zich aan tafel en schreef op een blaadje papier drie of vier volzinnen die hjj zich uit verschillende toon elstukken herinnerde Prachtig nep Potard gij schrijft als een scHoolmeester Nu is het in orde Ge kunt zeker rekenen Ik durf me vleien niet teveel te zeggen als ik die vraag met ja beantwoord Or wat deftig Enfin ge maakt u inwendig een biee e vroolijk over de tte vragen die kruier Potard aan schtiólmeester Dubourg doet Nu tot straks Adieu Jacques vertrok Wat Heloiae betreft deze handelde geheel zooals haar echtvnendAroorzien had dat ze doen zou ze deed hem aWrlei vragen eerst zijdelings als om haar gaat ongemerkt aan het praten te krijgen doeh toen dit niet de goede weg bleek om Kare nieuwsgierigheid bevredigd te zien formuleerde ze hare vragen scherper eh meer op dcq mxQ af zoodat Raphael al zijn gevatheid en scherpz nigheld noodig had om zich behoorlijk eiy zonder moeder Potards ontevredenheid op te w kken uit het gedrang te redden Hij volgde stiRtelijk de van Jacquet Potard ontvangen wenkeii met dit laatste voorstel mede evenals do consertratievc minderheid die vóór het kanaal waa Zoodoende werd het voorstel van het centri B met 240 tegen 160 stommen aangenomen De keer dien de kwestie diyirmce genomen heeft beteekent ongetwijfeld dat de kanaalwet hiter misschien zeer spoedig zal aangenomen worden daar de regeering onverwijld de commissie stellige vergoedingavoorstellen zal voorleggen op grond waarvan overeenstemming mogelp wordt zoodat het centrum ten slotte de kanaalwet zal aannemen In het Engelsehc Lagerhuis deelde de heer Chamberlain mede dat bjj aan het Huis geen mededceling kan doen betreffende het bericht dut do regcoring van do Z A Republiek groote sommen gidds besteed voor de antiBritsche propaganda in de Kaapkolonie Hü verklaarde verder dat hü sinds 1896 met Cecil Rhodes geen gedachteuwisseling had gehad over de Transvaalsche zaken Hy acht zicll verplicht het Huis te waarschuwen om geen lichtvaardig geloof te slaan aan de berichten der dagbladen die m zekere bedoelingen worden verzonnen en in omloop gebracht Het bericht dat de minister voorneraons zou zjn hot land te verlaten is naar by zeide volkomen onjuist De Italiaansche Kamer heeft met groote meerderheid de voorlonpige begrootinK voor 6 maanden goedgekeurd Men denkt dat de Kamer nu zal worden verdaagd waarmee het obstrnctionisme van de linkerzyde vanzelf vervalt Uit de Finsche begrooting liet de Czaar zich wijzen dat S4 pCt der Finsche boeren zolder land zyn Met het oog op dezen toestand heeft de zaar bevolen elk jaar uit he saldo der begrooting een fonds te stich tcF en daarby tevens de noodige maatrej elen te beramen om langzamerhand landerym aan te koopen De Finsche Senaat za een commissie benoemen om dit uit te weken I I OBBa BBS Verspreide Berichten niiKYPva De Sfax met Dreyfus aan boord wordt dei 20 itcn of Bisten dezer op de Azoroneihnden verwacht ora kolen in te nemen Te Rennes begint men al lichteiyk zenuwacitig te worden De directeur van den Paryichen veiligheidsdienst heelt er een bezoek a hoeverre Raphael er in slaagde zijn dubbel dal niet te veel te zeggen en niet te veel te zwjgen te bereiken is ons niet bekend Wel kisnen we meededen dat mocht moeder Potard al iets gevoelen Wat naar onvoldaanheid zweemde zedit in het minst niet liet blijken Sen grootc hulp vond Raphael in de beidekidercn waarmede hij weldra zeer goede vrienda was en die hem reeds familiaar al hunne kline geheimen meegedeeld hadden toen Jacques teugkeerde i tWel vroeg Raphael opstaande en met zek gejaagdheid In orde r Natuurlijk lU hebt mijnheer uw broeikr gezien en gespoken mijnheer Potard J En u hebt hem over mij gesproken en hem he voorstel gedaan Natuurlijk vriend Louis om geen andere reden te wereld ging ik naar hem toe lEn ben ik boekhouder ije Wnt boekhouder hij zal het tenminste met jeprobeeren Het zou ook wat moois zijn geweestal hij me dat had geweigerd Hij neemt je voordr maanden op proef Hij verwacht je vandaag BIJ om enkele kleiniglieden te regelen eh om personlijk kennis met je te maken JCom dangan we HOOFDSTUK Xlft nS FABRIKANT iiddre Potard de oudste broeder van Eques gebracht on men verwacht r veraterklng van do gendarmerie en de politie met manschappen uit Parys De mairc van Rennes heelt een plakkaat aangeplakt waarin hU de bevolking tot kalmte aanspoort zgn liefda voor het lefe r on voor de jnstitie betuigt en zegt dat doi zaak die de gemoederen zoolang verdeeld heeft te Rennes beëindigd moet worden in de rust welke een vry volk dat tegen alle vooroordeel gekant is past Wy vinden nog steeds losse berichten van maires die weigeren het arrest vanihctHol van cassatie in hun gemeenten aan te plakken wy znllen nu maar ophouden daarvan molding te maken Het lyn meestal oudolü cieron reactionaire hooiden van heel kleine plaatsjes die brallende brieven aan den prelect van hun departement schryvon en dan door de regcoring worden geschorst Hot biyit nog altyd een verbiydend toeken als er militaire stommen opgaan om de onschuld van Dreyins te bepleiten Niet zoo zeer wegens den invloed dien dit op de rechters te Rennes zal oeienon want niet anders dan vryapraak is te verwachten maar omdat elke militaire stem ertoe mwwerken zal het leger te verzoenen met Uet eerherstel van Dreyfit dat men lo lulk cn verkeerd licht pleegt te zetten Zoo bevat thans weer de Figaro een artikel van kolonel F Robert oud aide de eamp van den staf van generwl Lewü H j U hevig antiDreyInsard geweest bezield van hetzellde gevoel waaraan volgens hem de tegenstand van het leger tegen de revisie te wyton geweest i het edele gevoel van abBolnot vertrouwen in de chcis uy hot proces Esterhazy is hy gaan twyielen de zoUmoord van Henry heelt hem een vermoeden van Dreyfns onschald gebracht hy is na daarvan zeker en eindigt Ik hoop datirj binnenkort allen de onmeteiyke vreugde tullen smaken te weten dat een Fransch officier zyn vaderland niet heelt verraden dat onze kinderen geen jammerlijke rechteriyke dwaling te betreuren zullen hebben en dat het ongelukkige slachtolfer eindelUk wordt teruggegeven aan de liefde van zjn vrouw en zyn kinderen Fhankrijx By den Italiasnachen generaal öiletta de iSaint Iosenh te Nice gevangen genomen hi naar de Temps van daar verneemt de geheele serie Alpenkaarten van den Franscban stal gevonden met aantoekoningcn en correcties welke de nieuwe wegen en alstanden aangeven benevens een zakboekje mot notities over de Icvensiniddi lcn en het water Potard had in de voorstad Slifnt AntohK het arbeiders kwartier bij uitnemendheid ttrii belangrijke meubelfabriek Hij had verscheidene werklieden in zijn dienst en zijn huis mocht zich in een goeden naam en in een daarmee nauw samenhangend flink debiet verheugen Men kon ook van alle in tijn magazijnVi nden Alles op het gebied van zijn vak denkbaar was bij hem voorhanden of kon in zijn werkplaatsen vervaardigd worden van het eenvoudigste tot het ij prachtigste Hij meubileerde zoowel het zolder kamertje van den daglooner als de boudoirs en salons der hoogste standen Algemeen was het gevoelen dat Isidore Potard goede zaken maakte wat voor hem niet alleen het aangename der waarheid had maar ook zijn erediet zeer ten goede kwam Tot dusverre had hij geheel alleen zijn zaken beheerd en zelf de geheele boekhouding op zich genomen Maar hij begon op fïftn te komen En met de ouderdom kwam de behoefte aan hulp en assistentie vooral ook daar waar hij afnam de zaken steeds in omvang toenamen Maar hij had tot nog toe telkens uitgesteld zeggende dat hij onverwacht wel iemand zouvinden die hem aanstond en waarmee hij het eens sou kunnen worden Isidore had zoo zijn jigenaardighedcn Hy vertrouwde zijn zaken zoomaar met toe aan iemand die louter om bet loonin zijn dienst was Hy wenschte in loodanigenersoon tevens een vertrouweling een vriend ie itten Wtrdl nmvjrtl