Goudsche Courant, zaterdag 17 juni 1899

ü Met de haven geeft men Seheveniigen bet noodige en het is een rfksbelang de visstheri bevolking voor verval te behoeden hy beroept zich in deze ook op de adhaeïie ait andere viiischersplaatsen aan het ontwerp verleend Hcbeveningen zal de Kamer voor de aanoemin zeer dankbaar zyn De heer Verhej vraagt inlichtingen omtrent onbrsikbaarmakinv der haven en acht het delensiebelang niet by znlk een kleine haven betrokken Alleen dringt hg aan op maatregelen voor snelle onbrnikbaarmaking der haven Van andere inltchtiugen ook omtrent de diepte zal zal zfn stem alhangeo maar nu reeds is t zyn overtoiging dat de h ven kan worden wat het strand was on het derhalve biliyk i Silieveningen te helpen Hy ontraadt sterk een diepere haven van rgkswege met het oog op defeusiebelangen De heer Van Kempen hoopt dat de Kamer die verleden week 7 miUioen voor den handel toestond e en half mlllioen niet zal weigeren tot bevordering der visscberg voorgestaan door een ingenieur en ministers tegenover wier adviezen brochures van een verwaande onbekende niets botoekenen De voorzitter verzoekt spr matiging Ten slotte wgst de heer Van Kempen op de gescbiudknndig beteekonis van Sdieveuingim als landingplaats van den voorzaat onzer geliefde Koningin Do beer Htaalmaii betuigt sympathie met de poging tot steun der visschery en hecht aan de bestriiding van Mr Troelstra slechts ti oretischt waarde 1 0 heer Kolkman weersprak dat de kamer nftt dit ontwerp millioenen votoert en releveerende de opmerking dat de visschery zich naar de Maashavens verplaatsen zal vroeg hy waarom de Amsterdamsche handel zich dan niet naar Brouwershaven verplaatst heeft De Kamer zal na 7 millioen voor het Noordzeekanaal gevotoerd te hebb m millioen aan Scheveiiingen niet weigeren Hy aanneming van het ontyerp zal Hcheveningen nitroopen minister Loly Benedictns Zy gezegend Do beer Pyt ereen is tegen oen bommenhaven als deze vroeger zelf door den hoer Krap afgekeurd De beer Meesters acht de totstandkoming uit een ttnancieel on economisch oogpunt wenscbeiyk Do minister van waterstaat verdedigde het ontwerp hootdzakeiyk voorgesteld om aan de visschery haar vroogeren bloei temg te geven Daarvoor is een tyhaven voldoende De ministor betoogde vorder dat gevaarvoor verzanding niet bestaat Do diepte zalafwisselend zyn 2 i 2 50 M cofflAtlMIff lar t € kffiistér niet bteïiTwerlién Door het tegenwoordig ontwerp wordt Schevenings visscheri voor goed geholpen De minister van oorlog gaf gemststollende inlichtingen omtrent het defensiebelang Be heer De Kas bestreed het ontwerpeis niet van ryksbclang on omdat de bomvaartdijeu toch op de Maashavens zullen biyven varen Uedoa voortzetting In het Voorloopig Verslag over het wetsvoorstel om o a mazelen uit de genoemde wet weg te laten komt nog de opraeikiilg voor dat nu uit do bepaling van het derde lid van art U der wet de mazelen ziUen Directe SpoortegverblDdln en met iOUDA ZomeNieost 18P9 Aaneevanffeo t Mei TUd van Greenwlcli flOIlDA aOTTXXDlll la m 11 31 11 18 li l l lt I U 1 1 Mi 4 U 4 1 4 41 U l 1 4 1 7 t lil 11 41 1 14 oa U il 11 11 l ll I IO 4 4 40 1S 4 04 BS 4 10 40 l li II 7 14 V 10 17 11 11 j ll I IO l l 4i 10 11 11 11 11 41 AllMa 1 la klMM Kxtn bljMilaii fi Op diM tmua iij Ewdig Ifattla n Dvadtf ml M g w h a rttoarbiUrttoB ooi i U kl vorkrlji lOTTIEDtll OODDa 1h 7 0 laaf I U l lOJO 4 17 li 1 U 17 a a a 7 J7 a a a 10 08 4 14 a a a M a lo li t l ► 41 a 10 t O t 4I 4 11 11 1 47 19 I IO I 10 1 10 41 f a I M t ll UI i 11 17 U IJ 1 40 II o lo n ♦ V lO S 1 I OI f o o i 10 48 10 74 m I U 00 10 0 10 17 I t Il t4l 0 ll 4 l lt I I4 l li Ml 4 01 4 14 W llaaa lo o kUllo utia botaloa Itoalttliot op ita loop ka liol prokaai waioa J Bol a lk i 4 k U 7 17 7 117 10 I IO g ig lo is lo sl 10 40 ir lO 07 Of l n 10 1 111 a t a III Ja 10 17 M f 4 t t M P 10 1 4 17 i M 1 1 4t 7 4S nS 41 14 I S 0 10 44 10 HOT tl 4t 7 11 1 00 Ml l ll 1 17 j 7 0 00 a a 7 4 li o S lH l 07 i l v io l 0 1 10 11 11 4 lU 4 H 11 1 ll ca 1 1 1 41 1 00 4 01 4 10 41 t U 11 7 00 T dl 7 t It M 10 10 1 41 M lli 4 4 40 10 10 0 1 0 4 H 00 10 1 11 09 11 17 1 17 I U ti 4 17 i OI 1 11 00 10 7 17 t lO a l8 i l lO IS 1041 1 05 1 11 710 7 4 4t l 10 11 10 17 10 9 40 49 10 t4 S S 7 l 7 47 I J l 7 10 19 if BiTBioalkatnia a llMB to ea la klaoaa titia bataloa I Baialfiaa aoor 4a 4j b 0 o u u 4 17 a II t It 1 I kt K r V II liaa vans U 10 17 M OO 11 40 1 10 11 17 4 11 1 47 0 ft tO U 11 14 1 17 10 10 4 11 1 1 41 1 14 7 1 4I lO l ri 4l U SI t ll 9 1 40 4 04 M 40 7 11 i K it 10 7 U Oi 4 0 in t ts 10 0 01 0 0 10 It 1I 4I n 7 4 II 9 17 h 10 01 17 I It 010 10 90 101 1 10 til 1 9010 II lit 2 10 1 r mlCS 7 A I IO on H 1H H1 4 i 4 0 4 v4 hmt W 7 10 l il 0 10 11 10 1 01 4 00 jLOO I t OO 10 0 DnHt 1 0 a ll Ki O II 41 1 41 4 47 4 7 491 0 t È J f 2 7 49 t lO 1 40 O W lO li 10 11 II S 11 01 1 37 a O l iO 1 5 l l 41 II Ml 1 1 10 00 10 94 1 14 10 9 11 14 11 17 4 I 7 IJ 10 l tl 0 4 I M 4 1 7 1 1 4 Mt 1 00 I U ii 10 11 11 10 iiai 11 11 I 9 40 1 114 a ijoUao 7 11 iii m iir oi 10 11 11 10 dkt lekere ttr tef iictie centra knimen rerubttten enz Hg muet erkend hebb tt in 1889 ala kapitein krachten opdracht van de Italiaandclie reKeering in dii bnnrt k pionneerd te hel l in H i traeht üok nn het doel van zijn wandelingen in de Alpenstrekcn niet te terbergen Cn toont zjii kenni van het Fran he Terdedi fing yiite ni dnidelgk De consnl te Nice het ft hem een bezoek gebracht en prak er tegenover den reehtcr van ilMtmetie zyn verbazing over nlt dat de generaal bekend zon hebben De zaak komt voor de correctioncele rechtbank te Nice eeo kapitein van den generaien staf zal al expert fnngceren Haken w j nog melding van het praatje dat deze heelc zaak zou ziju opgezet door generaal on o die daiht dat hji wel een wat doen mocht om zijn repntatie te hor tellen Een pionnagezaak zoo daartoe zeker een geachikt middel z n de generaal zon daarbij zijn gonserie op denzellden voet kannen voortzetten Maar het gemcht klinkt zeer onwaamch jniyk De Italiaansche bladen bljjven kalm en verklaren het te znllen bctreoren indien deze zaak de meerdere toenadering tiiBscben Kalis en Krankrjjk mocht verstoren De Popoio Koinano noemt het onwaarKchSnljjk dat een generaal op dergelijke primitieve wjzo pionnage zou hebben bedreven en in elk geval dat hjj bet met medeweten van de ltaliaan che rege ring zou hebben gedaan in een tjd waarin de Kraratche gemoederen altijd licht ontvlambaar door hot woord splonnago alleen al in lichte laaie gezet worden De prefect van politi heeft het werpen mét erpentin by do leesten die Zondag te Par JB beginnen verboden omdat zo de hoornen beschadigen onletti bljjft geoorloofd BINNENLAND STATEN GENEltAAL TlfKBUB H4MKJI Zitting van Donderdag 15 Innl Besloten is heden als spoedeischond te bebaodelen de overeenkomst betreffende den poorwcg I eidon Woerden De beraadslaging over bot haveii ontworpSchevoningen in tegenwoordigheid van eivolle tribune voortgezet Vooral rapporteerde do heer f onrad over een adres eene weerlegging bevattende der betwaren van Mr Troelstra Do hoer Krap leidde daarna met eengo wivert inwXnw in i ti 0 flO f li vw f flM i zakeiykbeid der haven geboden wordt do afnemlng van h f strand on den aanleg der strandwerken waardoor de vloot geen ¥ ejll e ligplaats behield S Ol 4 i0 9 r l lt 1 10 7 11 l l door 7 1 T Oottda UoonlrfNibt Hisuwwksrlt r l4 Oii mII ltolt lalB H I IO 7 10 BottwdaffiD P Bautrdun B a ll ll n la WtitMtL M Hotttnlun Baun Rottwdam D P Rottardam M 4 41 Jtp Ma Niauwerkarll 1 04 Monrilroelil Il otda n 1 10 1 1 t 14 t OI I4 0 Sewl Z iaabul al Mi rkap lla 8oatarina r Zag aaril Voitrborg a H 4 41 1 4 e oi 19 14 a Halta Voorharg Zoalana lS rwaart Kaaaahaii Moan Ooada 143 11 07 l ti v M 1 14 7 10 7 s ll I IO t ll t 4l 09 iiouda Uudaw WmH iitrai l i U t lilr fcl Wmnli l 9 Uada 190 7 0i Ooadt l 0 7 11 7 17 En nn is een veilige ligplaats dringend Boodlg wil men don vorderen achtornltgang van den toestand der bevolking voorkomen Na de zorgvolle ramingen ducht hö goen overBchrjjdlng dor begroj ling mot raillioenon Verder tracht hy aan te toonen dat verschillende feiten in brochnroB van den havonbestryir Benodictus niet overeenkomen met d waarheid en spr is ernstig ovortnigd dat met de haven het vissehorsbedryf al biyven bestaan vervallen verscheidene leden het wenscheiyk achtten bet genoemde lid in zyn geheel sit de wet te nemen Daar wordt bepaald dat bet verbod van schoolbezoek als mazelen en diphtheritis in een huis of schip voorkomen niet ia verboden voor scholen uitshiitend bezocht door leerlingen boven 12 jaar Diphlheritiseb toch op welke ziekte de bepaling in het vervolg alleen zoude slaan is dikwgls zeer gevaariyk en naar deze leden meenden is het daarom raadzaam dat de sitzonderiog behoort if vervallen Dinsdag hield de afd Zwolle der Nederl Onderwyzcrs Propaganda Club eene vergadering waarop in verband met het op de alg vergadering aangenomen voorstel geen afschaffers kunnen voortaan lid worden van de club de volgende motie werd aangenomen ï e afd Zwolle der N O P I van oordcel dat ook afschaffers het hunne kunnen bgdragen tot bestrgding van het drankmisbruik van meoning dat een propaganda club niet noodzakelgk uit volkomen homogene bestanddeelen behoeft te bestaan betreurt het ten sterkste dat op onze jongste alg vergadering ei n besluit werd genomen waarbg voortaan afschaffers uit de N O 1 worden geweerd voorziet dat hiervan een sterke daling van het tegenwoordig ledenaantal en dientengevolge vermindering van draagkracht en onderlinge wrgviiig van gedachten het gevolg zal zgn en preekt ten slotte als haar wcnsch uit dat het referendum weldra in tegenovergestelden zin beslisse Tot recht verstand zg Kier vermeld dat afschaffers worden geacht te zyn zy die zich alleen van het gebruik van gedistilloerlionthouden en niet van andere alcoholischedranken Zw Dt Aangemoedigd door het succes van De Soldatenkrant in Nederland heeft de Srma Albrecht Co te Batavia besloten nog dit jaar een Soerat Kabar Holdadoe uit te geven Dit blad za voor onze Inlanders en Amboineezen worden wat het Brcdasche orgaan is voor den Knropeeschcn militair Het wordt in laagkazeme Maleisch geschreven en zal vooral ook vele stukken uit de Soldatenkrant overnemen De Redactie zal behalve uit den le luitenant Clockener Brousson bestaan uit een ofBcier van lavaanschen Madnreeschen on Ambo ineeschenlandaard iif vn nnAA Rpripliion bh a a 40 1 41 4 U AaatW tmASi 11 9 Naar aanleiding van de verwyten in Zwitsersche en DuUsche bladen tot het bestuur der Eiploitatie Maatschappy gericht omdat bg hot betreurenswaardige spoorwegongeluk te Vlissingen niet dadelijk het Igk gevonden is van nejuffrouw Roth heeft de Zwitsersche gezant te Bcriyn ran de Neue Zürcher Zeitung hot volgende medegedeeld Door nauwkeurig onderzoek ter plaatse heeft de gezant de oifertniging gekregen dat slechts een samenloop van ongelukkige omstandigheden de oorzaak is geweest waardoor het lyk van zyne dochter eerst twee dagen na het voorval ontdekt is kunnen worden De beide conducteurs de eenigcn die wisten dat er in de aan dw postwagen vwbondai coapè eene dame zat en aan een van wie in het bgzonder opgedragen was voor mejnffronw Koth te zorgen kwamen bg de ramp onmiddellgk om het leven Aan de beambten die den wagen dadelgk wilden onderzoeken verzekerde de postconductenr ter goeder trouw dat er geen reiziger in had gezeten Toch doorzochten die beambten den wagen nog met een lantaren miHir zg konden het lichaam van mejnffronw Roth onmogelgk zien omdat zy door den schok van de bank gevallen onder de kussens en het afgebroken houtwerk bedolven lag Dientengevolge kon de ontdekking eerst geschieden toen de wagen naar buiten werd gehaald om hersteld te worden De heer Koth voegt bg deze mededeelingen de verklaring dat hg den beambten van de Hpoorwegmaatschappy wegens de oplettendheid en welwillendheid hem na hetongelnk in alle opzichten betoond in de hoogste mate erkentelijk is En hy verzoekt nitdmkkelgk den Zwitserschen en Dnitschen bladen die dadelgk met hunne aanmerkingen voor den datg zgn gekomen thans ook zgne lezing van het geval de jniste op te nemen Tot de bladen welke aan dit verzoek voldaan hebben behoort de Vossiscbe Zeitung wiena berichtgever te Amsterdam een der eerste verspreiders van de bovenbedoelde aanmerkingen geweest is Bg de Amsterdamsche politie kwam Dins dagmiddag iemand aangifte doen dat hy even te voren in een apotheek was geweest en bemerkt had dat de apotheker beschonken was Een inspecteur en een agent zgn daarop naar de apotheek gegaan om het feit te constateeren en proces verbaal op te maken op grond van art 426 W v Sr Hy die tcrwgl hg in staat van dronkenschap verkeert eene handeling verricht waarby tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden byzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereischt wordt gestraft met hechtenis van tert hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste f 25 De inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht i met het geval in kennis gesteld en heeft eveneens den apotheker bezocht waarby ook hem bleek dat de man in beschonken toestand verkeerde Onmiddellgk zyn toen maatregelen genomen om alle dien dag afgeleverde recepten opnieuw gereed te maken en te verwisselen Later is op verzoek van den assistentapotheker een agent in burgerkleeding met de surveillance op het huis belast j i i 1 u ej i ttut up Den plat van het achterhuis van een woning in de Dirkvan Haasaltstecg te Amsterdam speelde viel op de binnenplaats Het plat was met een hek afgesloten doch het kind was daartegen opgeklommen De vader zgn kind willende grgpen viel eveneens van het plat op de binnenplaats De vader is met een ernstige hoofdwonde per raderbaar naar het BinnenGasthuis vervoord en in bewnsteloozen toestand ter verpleging opgenomen Het kind is met minder ernstige hoofdwonda fer verpleging opgenomen Aan de N R Ct meldt men 1 17 r l tO 7 S 9 03 in 17 ll 10 10 10 17 1 1 14 I H 10 40 10 47 0 ilnlen vTMktjiröt O HolUsdioh Spoor aHSTKKUAM 1100 1 1 11 07 Bg het gezin van den blocker Rekveldt fa IJsaelmsiden en onder diens werkvolk te xamen U personen doen zich sporen van vergiftiging voor Een arbeider is reeds overleden Een onderzoek wordt ingesteld Men denkt dat het gebmik van soep overgebleven van Zondag de oorxaak ia Naar men nlt Koewacht aan do M Ct meldt blgtt M nog maar steeds en dat veelal op een brutale manier ontkennen Khnldig te zgn aan den bekenden moord Getaigen bg wien M gebracht wordt worden vaak door hem uitgescholden en onhenscb bejegend zells heeft hy wel eens den twyfelachtigen moed hen te bedreigen tegen den tgd dat hg vrg komt want hy schgnt vast overtuigd te zyn dat hg over een niet te lang tydsverloop op vrge voeten zal gesteld worden Het aanUl getuigen van de meeste omliggende steden en dorpen dat door Nederlandsche en Belgische justitie reeds gehoord is bedraagt ca een honderdtal en nog sehynt het voorloopig onderzoek nog lang niet ge indigd M bewaart maar steeds een plechtig stilzwygen wanneer hem iets gevraagd wordt in verband met zyn scheermes en het pak kleeren dat hg op 13 April droeg Het schgnt dat M als men enkelen gelooven mag wat te vertrouwelgk is geweest tegenover een persoon die met hem in de Rue Montigny te Antwerpen samenwerkte M zon tegen hem gezegd hebben dat hg zich van de vronw met wie hy geleefd had had afgemaakt maar niemand zou er ooit een woord over reppen Dio werkman is reeds eenige malen te Gent en te Antwerpen in streng verhoor genomen Eergisterenmiddag te circa 3 uur is ten oosten van Marken de Volcndammer visscher T Veerman varende V D No 221 door een tot nu toe onbekenden tjalkschipper moedwillig overzcild Met veel moeite hebben schipper en knecht den wal van Marken bereikt alwaar de botter nu vol water vast zit Ruim 3Ü0 pond paling die in het ruim van den botter waren gingen verloren De politie doet alle moeite om den schipper op te sporen Men schryft uit Utrecht naar aanleiding van het bericht omtrent de door de activiteit van een condncteur voorkonej botsing van twee treinen op bet tlitfM Utrecht Dit geval is zeer overdreven en onjuist voorgesteld De zaak doieg zich toe als volgt Een locaaltrein Ütrecht Amernfoort stond gereed tot vertrek Op hetzelfde spoor en eindweegs achterwaarts stond een 1 dige trein van den ïentraalspoor die onmiddellgk na vertrek van den locaaltrein dezen zou volgen tot aan het terrein van den Centraalspoorweg bg den AmsterdamBchen straatweg Die ledige trein pas aangekomen stond dientengevolge met de locomotief naar de andere zyde zoodat de machinist het oog niet op den locaaltrein gericht kon honden Door welke oorzaak nu i tot dusver onbekend duch zonder daartoe eenig sein te hebben ontvangen zette die machinist den ledigen trein in beweging en zon die inderdaad tegen den stUstaanden trein doch xonder eenig geweld daar de vaart zeer gering was zgn ngekomcn indieii niet ket personeel van het station onmiddellgk één aasistent twee wachters en een trein mid door het geven van alarmsignaal den ledigen trein lieten stoppen en den locaaltrein in voorwaartsche beweging gaan Op dat oogenblik kwam de conducteur van dezen laatsten voor den dag om te zien waarom zgn trein zonder zjn order in beweging gezet werd en nam de dankbetuigingen der natnuriyk toen ook schrikkende reizigers in ontvangst Het personeel van station Utrecht dat om zyn astjviteit nük een groot vertrouwen bg de Staattspoor en by het publiek geniet verdient dus allerminst de blaam die door het eerste bericht onverdiend op hen geworpen wordt als zon niemand op dat groote station de aankomst in volle vaart van een trein op een spoor hebben opgederkt waarop een andere passagierstrein tot vertrekken gereed stond Valsche nienwe aardappelen Dat men ook bedrogen kan worden met de nienwe aardappelen welke dezer dagen weder hun intrede znllen doen zal voor velen een onaangename onthulling zyn De vraag naar de eerstelingen onder de aardappelen is voornamelijk in de groote sted n in de laatste kwarteeuw buitengewoon toegenomeI ea daarmede ook de hoogte der pryzen Hieruit volgde dat de verleiding tot vervalsehing voor bedriegers van beroep zeer 8terl werd en zg hebben dan ook zeer rebpectabele uitkomsten verkregen é Nn moet men niet denken dat alle nienwe aardappelen valsch zga ook de oude aardappelen knnnen onder de geoefende hand van den vaardigen vervalscher een zeer verrassende overeenkomst met de nieawe verkrygen Voor het begin van de lente kgkt de op Tog bedachte Kunsthandelaar zgn aardap jiiUsarywattA vapi hot vorige jaarna Ue t er de mooiste ait schilt ze en geett ze door zorgvuldig snijden den gewenschten vorm waarby de bg het schillen ontstane boeken en afgesneden vlakken door drukken worden glad gemaakt Dan worden zy in goede tuinaarde gelegd welke vermengd is met bepaalde chemische stoffen waarvan de samenstelling door de ingewgden als een gewichtig geheim verzwegen wordt Nu doet de natuur bet overige Na verloop van ongeveer een week hebben zich de kunstmatig verkleinde knollen met een fljne huid overtrokken welke verrassend gelgkt op die der niéuwe aardappelen Dan zyn de nieuwe aardappelen gereed en behoeven nog slechts aan den man gebracht te worden wat met het oog op de groote vraag niet zeer moeilgk is Te Pargs heeft deze vervabching reeds znlk een omvang genomen dat een scheikundige in Cosmos het klaaglied doet hoeren dat men in het begin der twintigste eeuw waarscbgnlgk ook vervalsrhe beefsteaks zonder vleesch te zien zal krggen In de Ënkhttizer Courant lezen wghetvolgende onder den titel Diefstal in t klein Zoo ongeveer een paar honderd jaar gegeleden was t met onze staatkundige vrgheid al bitter slecht gesteld Het volk had geen noemenswaardige invloed op het bestuur en was geheel en al overgeleverd aan de willekeur van zyn regeerders Plichten had het o zoo vele maar rechten nitoefcnen daar moest het niet naar vragen De bovendrgvende partjf ging van de meeniug uil dat de eene stand het recht beeft om te beerschen over den anderen terwgl de laatste gedoemd is te dienen als slaaf I e belastingen klommen tot een ongekende hoogte en de regenten bestalen de stadskassen of ten bate van zich zelven of ton voordeele van hunne familieleden Om zich des te beter te kunnen verrgken werden de belastingen verpacht en de meestbiodende had het recht ze ten eigen voordeele te innen Het was natnuriyk in het belang der regenten dat de pachters rgk werden Immers dan zon bg een volgende verpachting het bod nog booger zyn Daarom moest het stadsbestuur wel iets door de vingers zien ais de pachters op een ietwat vreemdsoortige wjze met de belastingschuldigen omsprongen Rn bet was zeer wys bedacht van de laatsten om maar niet te klagen daar dan gewooniyk verbanning volgde In dien tgd nu leefde naar men verbaalt in Amsterdam als wg ons niet vergissen t kan ook in Gouda geweest zgn een winkelier die zich in vele opzichten onderscheidde boven zyn stadgenotten Op een goeden keer moest zgn nithangburd vernieuwd worden Hg liet een schilder komen die de opdracht ontving er oen aantal stelen van 4oudsche pypen op te malen verschillend van lengte in dier voege echter dat de groote t meest in aantal waren Dit geschiedde en er onder las men Groote stelen en kleine stelen Maar groote stelen bet meest Het is zeer natnuriyk dat dit bgschrift de lacUust van het publiek opwekte en ieder dadelgk begreep dat het gemeend was op do afzetteryen van hwen regenten Niet lang duurde het uf de aan kr£eg bevel zyn uithangbord te veranderen of weg te nemen Hg liet nu t onderschrift wegverven en in plaats daarvan las men binnenkort Volgons de Heeren an t Stadhuis Is t met die groote stelen niet plujs Zon t in onzen tyd anders zyn dan een paar eeuwen geleden f Er is ook in dit opzicht niets nieuws onder de zon Er wordt thans ook nog gestolen door groeten en door kleinen de een doet het op deze en de ander weer op die nftuiier Veel ook biyft er nog v aak aan den stryk stok hangen En bg die zyn crediteuren voor eenige duizenden weet op te lichten wordt Vlak voor een even slimmen vent ge j onden als hg die handig een brandkast weet te ppenen en te berooven Gelukkig echter dat wü leven in een tgd van recht en billgkheid en de wet beiden achter de sloten zet als ze ten minste niet met de Noorderzon weten te verhuizen Is bet dus in onze dagen in een beschaafd land zeer moeilgk te stelenjn bet groot het schgnt echter vaak geoorloofd het in bet klein te doen onder dat men met den strafrechter kennis maakt en toch door bet laatste te doen verrykt men zich ten koste van zgn evenmensch Laat ons dat met een paar voorbeelden duide jk maken De winkelier h V die zgn suiker om maar iets te noemen vervalscbt met krgt of kalk of gips is hg een diel of is bg t niet In ons oog is hg zeer te verachten en te vreezen Zeer in t klein ja benadeeld hy ons voor zooveel centen en u voor zooveel maar dat alles over een aantal jaren bg elkaar genomen wordt toch een laardïg sommetje En n willen wy er nog niet eens bgvoegen dat hg ons iets levert geh el ondoelmatig en waardeloos als voedsel ja vaak schadeiyk voor I onze gezondheid en voor ons leven Dat er dergeiyke vervalschingen op groote schaal plaats hebben is meer dan bekend Bs de bakker die zyn meel vervalscbt en gebruik maakt van aanbiedingen zooals dikwgls uit Amerika tot ons komen sou hg ook geen dief zyn zoo wel van het geld als de gezondheid zyner klanten F En nu moge men zeggen dat het dwaas is by znlke lui te koopen maar dan voegen wy er by dat het vaak zeer moeilijk is het bedrog te ntdekken en den schuldige aan te wgzed Niet minder schuldi aan diefstal maakt zich de slager als hg door het gehakt waarmede hy worst en dergeiyke zaken maakt bestanddeelen hakt die er niet in behooren afkomstig van dieren die wil liever niet als consumptie gebruiken En toch laat hg er ons met goed geld voor betalen Meermalen verklaarde ons een slager die ïcrtronwbaar is dat hy voor zich nooit vleesch gebruikt of hg moet weten wat het is en op welke wgae het bereid is Dat onze melksiyters dikwglp zoo kraak zindeiyk zgn dat zg hunne melk wasachen is van algemeene bekendheid Dat werd onlanp proefondervindeiyk bewezen door een straatjongen Deze altgd bezig met dingen te doen die niet behooren kreeg t wagentje van een melkboer in toog dat onbeheerd stond voor de boerderg Haastig loopt onze vriend toe draait t kraantje open en een straal helder water komt te voorschyn Het mengingsproces moest dus nog een aanvang nemen Als nu t water waarmee de melk gewasschen wordt nog maar helder en zuiver is kan t er in zooverre mee door dat wg voor onze gezondheid geen schade Ipen door die zindelgkheid Heel anders wordt t echter als men er by geval een klein vischje in vind zwemmen Hot zg echter hoe het zg niemand zal knnnen ontkennen dat deze wgze van doen gerekend moet worden te yii diefstal in bet klein Als iemand melk meent te koopen en hy ontvangt in plaats daarvan een mengsel dan wordt hy niet behandeld zoo l et behoort Onlangs ontvingen wg eert prysconrant van oen by ons bekenden wynkoopor Hg sprak daarin van maathoudende Jessehen Ei zoo dachten wy zonden er dan ook desKchen zjjn die geen maat honden f En waariyk by nader onderzoek bleek zulks wel degeiyk het geval te zgn Niet iedere wynflesch waarmode wy de proef namen had den inhoud die vereischt wordt om maathondend te zyn Daargelaten nog dat meermalen vervalsehing van het edele dmivennat plaats heeft levert de eene wynhandelaar voor hetzelfde geld ons minder dan de ander al is de w n van dezelfde kwaliteit Dit is het eerst gewonnen denkt hy doch hy vergeet dat hg diefstal pleegt jegens zyne klantAi En let dan eens op de bierfleschjes hoe groote verscheidenheid van vorm en inhoud Het wil ons vaak toeschynen dat zy boe langer zoo kleiner worden en toch vraagt de biorbottelaar ons denzeilden prgs zonder te letten of hy grootere of kleinere Scschfes gebruikt Het aantal dezer laatste neemt in m laatste dagen op schrikbarende wyze toe en toch vergeet men do gebruikers minder te laten betalen Is dit diefstal of is bet zulks nletf Waar de wet eischt dat een winkelier jairiyks zyn maten en gewichten moet laten gken teneinde de consumenten de zekerheid te geven dat zg krygen wat hun toekomt zoo het niet ondienstig zgn dat zy zulks aél ging toepassen op flesschen cn kruiken t Zon ons zeer verwonderen als het aantal dat stuk gemaakt moest worden gering zon zgn Daar is verder een aannemer die tegen een zeker loon verscheidene knechts In zyn dienst heeft Maar als zy aan het oog des meesters ontkomen met elkaar staan te kletst en te luieren ot voortdurend de pgp stoppen plegen zy dan ook geen diefstal F Én als de meid de meubelen de potten pannoi arer meesteres verwaarloost en alles verslonst dan is ook zy eene dievegge Kortom wanneer wy de wereld in het rond zien dan bemerken wg voel diefstal in het groot maar wat alzoo in bet klein wordt eekaapt vormt te zaraen bepaald een grooter bedrag dan do som van de grootere diefstallen Hoe znllen wy die onreine atmosfeer zuiveren f Dit is alleen mogeiyk als allen lich voornemen strikt eeriyk te zyn in alles En dat zal vooreerst nog wel tot de vrome wenschen blgven behooren STADSNIEUWS GOUDA 16 Juni 1899 To klerk aan de Gasfabriek alhier benoe d de heer D L Wagenaar Bg de overgangsexailiens aan de Polytechnische school te DeUtzgno a geslaagd voor Civiel Bouwk en Werktuigk ingenieur examen B de heer A Schotel voor Werktuigk ingenieur B de beer J Ro epbnrg voor Werktuigk en Mgneningenieur B de heer W A Both Aan de Universiteit te Leiden slaagde tevens voor het eerste natunrk eiamen de heer F H Johan Al deie jongelieden zyn oud leeriingan der R H B 8 alhier In de gisteren gehouden algemeener vergadering der kiesvereeniging Ons Belang alhier werd besloten bg de op handen zgnde emeenteraadsverkiezing in elk der districten en III met één candidaat nit te komen en werden als zoodanig gesteld in district I de heer N A van der Ree en in district UI de heer Joh Mulder Voorts werd besloten tot het honden eener openbare vergadering ter bevordering dezer candidatunr en als spreker daarvoor git te noodigen den heer j U Schaper lid van den raad der gemeente Groningen van de Provinciale Staten en van de Tweede Kamer en by mogoiyke verhindering van dezen den beer P L Tak van Amsterdam eene erkende specialiteit op gemeentolgk gebied Van de 3 opvoeringen van Krancbemont de Marskramer gegeven ten voordeele van bet Sanatorium voor onderwyzers kani na aftrek der gemaakte kosten een bedrag van f 474 89 worden opgezonden Voor belangstellenden zal gedurende de 3 eerstvolgende dagen de rekening en verantwoording ter inzage liggen by den Penningmeester Ed V Dantzig Lange Tiendeweg 22 In onie vorige nummers toen wy verslag gaven van bovengenoemde operette hebben wg meermalen een woord van hulde on dank gebracht aan do hh Spaandcnnaiij van Dissel en Bousekamp thans brengen wy een woord van hulde aar Mej 8 van Eyk en den beer E van Dantzig die eveneens zooveel godaan hebben om de uitvoering mogelyk te maken waren de werkzaamheden der overige heeren moer in het openbaar deie beido leden van het Comité hebben zeer veel gedaan wat niet werd opgemerkt ScHoónaova Mej H J J de Hoog alhier is benoemd tot onderwyieres te Hendrik Ido Ambacht WoKRDK Benoemd tot hoofd der Notabewaarschool alhier mej M v d Lyk van de kweekschool te Leiden Ber Telegraaf Mt i S4 trgmn 3 lemm H nam iaTwrede Katnttr hmUin hA vntmtiooriiMmmgaande tn Xaéhawa t Sehtvemttt0mt mmn i J i iM ii ga aWBBB VERSCHEIDENHEID Het boonenwater bezit de eigenschap uit weefiels van allerlei aard de vlokken te verw yderon zonder dat de kleur beschadigd wordt j Goed gedroogde witte boonen laat men met een voldoende hoeveelheid water koken Maar zout mag er niet bygedaan worden zyn de boonen good zacht geworden dan giet men het water al laat het koud worden en bevochtigt daarmede de stof die gereinigd moet worden of alleen de bevlekte plaat die men met water inwryft Zeep mag men niet gebruiken Alle inktvlekken als ze ten minite niet te oud zyn en dejinkt geen te scherp bytende eigenschappen bezat vetvlekken rooile wynvlekken éns verdwynen door deze behandeling zoowel nit witte als gekleurde stollen Zyden wollen ol katoenen stollen zwart gekleurd worden als nienw als men ze in lauw boonenwater wascht Op een pond boonen neemt nmn vier liter water Na het wassen spoelt men bet goed in lauwwarm water op drnkt hef luchtig uit en laat het droegen Hoeveel er in Engeland gereis d wordt Men weet dat onze buren de Engelschen van alle volken op aarde het meest reizen Een te Londen verschenen statistiek levert daaromtrent eenige merkwaardige yiers welke wy hier medodeelen Op ieder oogenblik van den Jag en van den nacht zyn er meer dan 16 000 treinen in omloop op de 96 000 kilometers spoorweg in Engeland Deze 15 000 treinen zoowel personen ala goederentreinen bestaan nit 500 000 waggons Het aantal kilometers dat op een dag wordt algelegd bedraagt 1 600 000 en het aantal personen dat vervoerd wordt beloopt 5 millioen iii de 21 uren In dezellde tydmimte vervoeren de goederentreinen 1 750 000 ton goederen Ieder der 40 millioenen bewoners van het Vereenigd Koninkryk geelt gemiddeld 7 i cents per dag uit op de spoorwegen cn reist 37 maal per jaar met den spoortrein De eiploitatie kosten van iet Engelsche spoorwegnet beloopen 1 812 500 gulden per dag terwgl de ontvangsten worden geschat op 1000 gulden per minuut In 24 uren worden gemiddeld 6 millioen kaartjes verkocht aan de loketten der Engelsche spoorwegstation C