Goudsche Courant, maandag 19 juni 1899

Maandag 19 Juni 1§99 No 7916 38ste Jaargang ADVEïtTENTIEN E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda mmm mmm MeuwS en Advertentieblad V0or Gouda en Omstreken SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van t tot S uur ZONDAGS geen spreeknur PiUBXJS TeMoM No H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer II Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefMii No 89 De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ji ÖOBDA Drnk Tfui A BEINKMAN Zn B nrgerlUke St and Hoordrecbt GEBOREN Gflsbertha Cnrina ouders K Stoppelenbarg en W van den Wijngaard Jaeobns Johannes onders D van Bergen Bravenboer en A Steenbeek OVEELEDEN A Torken weduwnaar van A M van Berkel 69 j M B Rietveld 3 j W Bloot 11 j ONDERTROUWD i Termorshuizen 27 j en N Boere 25 jaar GEHUÜWD H Schouten en A van den Heuvel G Ooms en W J van den Heuvel L Slobbe en M Sneep ONTVANGEN een groote collectie Deensclie glacé Dames en Heerun A van OS Az Md Tailleat Kleiweg B 73 73a 0U Telephoun Mo 3i Beurs van Ainslerdain Vrkrs 8lotkrs 87 87 9 1 981 96 lOl l 90 M ll 8 A 8 z 98 8 98V 981 n u 1031 8 t i 79 28 881 106 101 lOl s 87 101 loiv T 9BV 746 607 103 51 204 164V 100 100 981 90 say SS iiJi 112 220 216 100 ü s 160 99 106 102 j 100 1 6SV 1 144 1401 21 231 104 66 10 14 14 1 14 JDNI KlomilAllD Oort Ned W 8 ïdito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOiB OM Goud 1881 88 i ItaIjIS Insohrgving 1868 81 B OoBTilii OU in papier 1888 tdito in zilver 1888 6 POMUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 RoiLiKD Obl Binnenl 1894 4 dito Gsoon 1880 4 dito bii Eoths 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spa Jl Perpet lohuld 1881 4 TuiKMJ Qepr Conv leen 1890 4 Ge leening serie D Gec leenin serie 0 ZoidA Eep T oblg 1898 5 MïIIDO Obl Buit Soh 1890 6 VlNEauiLA Obl 4 onbep 1881 AHlTiaSAH Obligetien 1895 3 BoTTiBDAH Stsd leeu 1894 3 NlD N Aft H ndel f a nd Arendsb Tab Mg Cerliftcaton Dell Maatschappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oult Mii der Voratenl aand Gr Hypotheekb pandbr 3 Nederlandwhe baak aand Ned Handolmaatwh d to I N W h Pao Hyp b pandbr 8 Hott Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 8 OoSTBMK Omt Hong bank aand 1 Bdbl HypotHlskbankpandb 4 Akikiica E ut hypoth pandb B 4 l 691 1711 lOOf 107 00 8 100 100 uu 118 36 119 iS Maiw L G Pr Lien rert Nra HoU IJ 8poorw Mij aand Mij tot Eipl 8t Spw aand Nod lud 8poorwegm aand Ned Zuid Afr Spra aand 8 i dito dito dito 1891 dito B iTALJBSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Iul 8p mij A H obl 8 i PoLi M Warschau Weenen aand 4 Rdbl Gr Bui Spw Mg obl 4 Baltisohe dito aand Pastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand B Kursk Oh A ow 8p kap opl 4 dito dito obHg 4 Ambeiia Cent Pao Sp Mg olil 6 Chic Si North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denier Bio Gr Spm eert T a Illinois Central obl ia goud 4 Louisv feNa hrilliOerl r aand Meiii o N Spw M Ie hyp o 6 Mis KinM 4pOt prof aand N ïork Onlas o West aand dito Ponn Ohio obhg 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 On Pao Hoodijn ob ig 6 dito dito Lii e Ool lehyp 0 6 Canada Can 8outh Chert v aaud Vin C Ball Na lo h d o 0 Amstord Omnibus Mij aand Kolterd Tramwe MaaU and NlD Stad Amsterdam aand S 8t d Eoiterdam aand 8 BlLBII Stad Antwerpen 1887 SV Siad Bruaael 1886 i HoNo Theiss Regullr Geselsoh 4 OoaraKa Staatileenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SfANJï Stad Madrid 3 1868 NiD Ver Ba Aïb Spoel eert IAa TELS T mi Olt MAUES Mantel Costumes Blouseii Japonstolfen in groote verscheidenheid en Concurrtwende pr1J en D I§I4MI§ 0§I GOUDA ADVERl e p YANm JNfiAARDEN COIFFEUB SPECIALITEIT In alle soorten HAAEWEBEEÜT Stedelijke GasfaMek De prijzen der COKES zün van at 20 lUNI 1899 per H L SO ets M ets geklopt aan huis bezorgd iS en 60 ets GouuA 16 Juni 1899 DE DIRECTIE EEN NET LOOPNËISJË greTT raagrd Adres BLAUWSTBAAÏ 5 TE HDDR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 11 I I I 1 liddelljare Scliool VOOE Handel en Administratie DEN BAAG Barenteslraal 49 Commissie van Toe ieM cle Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHJIAN lid der Tweede Kamer H PYTTBBSEN lid Her Tweede Kanjer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Vforbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige cursus tot opleiding voor den Handel en tutee a driejarige zie Prospectus voor enl ele Bxntnens Leerling Consul Ambtenaar b j de GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaandadres Woensdags en Zaterdags van 2 i i uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DireOeur f TVIH TBM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht Lens velt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat 23 den Haag UROOD tSX BESCIIVITFABRIGK LUNCHEON EOOE Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk IEMAND geheel door de natuur geneeswijze behandeld en hersteld is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Briev J Hekkema Molenstr 15 DenHaag Openljaar Onderwijs Toslaling van Leerlingen op de Burgerschoieo De COMMISSIE van toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Insclirijvini van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen dèrzomerva cantie in 1B99 op bovengenoeii descholen verlangt zal geschieden op DINSDAGden 27n JUNI 1899 des namiddags tenVflf aur De Commissie vestigt er de aandacht op dat het schoolgeld op de 2e Burgerscholen voor Jongens on Meisjes is verlaagd tot dertiff golden s jaars Vüor Verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Oommissie De Secretaris J H VAN DBll VOORT Gouda 12 lnni 1899 Prijstrekking 21 JUNI SOO ÖÏHr HAIlk aU hoofdprijs in het gelukkigst geval biödt de ni uwBte groote Geldverlotiug die door de Hooge Begeeriog van Uamburg goedgekeurd en gewaarborgd is l e voordeelige inrichting van hei nieuwe plan brataat daarin aal ia den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 61 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark cor roUedige besliBBlng zuUea komen daar onder zijn kapitalo prijzen van eventneel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter i prijz ii M 20 0l 0 26 prijs a M 10 mo prlj prijs priji prijzea prij pril prijs prijs i prijzen prijs 1 prijs ii M 800 0001 200 000 loo oool 76 00 1 6 000 8 000 2 000 i ooor 40 1 165 00 a M a M i M a M K M i M i M ü M B M 56 prijz a M 1 16 prijz a M 70 0011 85 000 60 000 56 000 60 000 40 000 3 000 206 prijz a M 812 prijz a M Ï Ï18 prijz a M 38952 prijz a M 19490 prijz iiM 200 13 104 100 73 46 21 De aanstaande eerste prijstrekkinf dezer groote door den Staat gewaarborgde QuldT rloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 JUNI e k en kost biervoor 1 geheel origineel lot sloohts Mark 6 of fl 8 B0 1 half 3 1 75 1 kwrt IV 90 legen inzending van het bedrag per postwissol of tegen remliours Alle commissies worden onmiddellijk met de grootHte zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontTangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiechte offioieele plan waaruit de verdoeling der prijzen op de verschillen e klaesen als ook de betref fende inleggelüen te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaaugevraagd na elke trekking de oiücieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeda 2 pi ompt onder waarborg van den Staat en kan 1 door directe toezending of ook naar vorltiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiel is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlqke prijzen hebben wy meermalen volgens oftlc eele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen ea onza BegunstigTB zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 66 000 40 000 enz Het is te voorzien d bij deteop den heohtBton grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegons de reeds opbanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohlatreeks te zenden ann HLauf manu Slliiion Bankiers en Geldwisseiaara iu HAMjUUBG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwens ons tot hiertoe geaobonken en daar wü bij het begin der nieuwe verloting ter 4oöioeming inviteeren zullen wij ook voor hat vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevrcdonhüid van onze geëerde Begunstigers te verwerven oranus maoajsins du Fnntemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerseizoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JÜLESJALÜZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met S l verhooging Reëxpeditie kanloor te Roiendjal N B Slleuw onorertroSeii i rof Dr Liebors welbekend AUean echt met Fabriekimerli toi vourtdarende radicale en i H zekere genezing van alle aeHs sl H de meeBt hardnekkige enuwj ERI ziekten vooral ontstaan door I H I afdwalingen op jeugdigen leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spijsvertering Onvermogen Irapotenz Pollutione enz uitvoerige prospectcsaen rxij p r fesoh fl 1 fl 1 S dubbeleflesch 1 6Vi Cenlraal Depót Matth v d Vegte Zaltbommel U pöta M Clébau Co Arasterdam F Happel s Ciravenhage J Halramana de Jong J Can Eotterdam Wtlff Co ftouda OU bii alle drogisten Van eeae levering overgeblevene 2000 stuks ïoogenaamde Lfipr Paarflei DeteDa word n wegeni kleme fouten nletl randBn t t den potprtJfl VM fl 75 par stuk reölitBlreeki Mn hH Landb mwarH eni SïvrAz v r 5rr S Engelsehe Spon Dubbel Paarden elc8iis Omnjrklrnr gr = X benamil iD t praobtigB br eao tr pen TDomuii le een eer geringe slei hts oor S n n TOI het Y k l i rkb r l fouten i 4 p tuk n werkelüke wwtrcU ï BesteUmgsu te enden fe dol I deljgk irt T tegen yooruHb trilng ef rembonrs aan Verzendhuis Merknur OommMdit M eteth ppy Sehnbert A Vo Amttardam N Z T ürburgwftl gB8 P O IKE OU DK f ï SCHIEDA MEB JENEVEE Merk NIOHTOAP Verkrijgbaar bji M PEETER8 Jz N B M bevijs ras eohUieid iioacbet 6D turk steeds voor r ji Bten van den naam der Firma CHIEDAM p HOPPE Dit JNo bestaat uit Twee Bladeii EERSTE BLAD liuiieiilandsch Ovcrzictii Zooals de laatste telegrammen lulden is de opdracht tot het vormen van een Fransch ministerie aan Poincaré verleend mislnkt Na herhaalde bezoeken op het Elysée heelt Poincaré hedenmiddag ë z nen huize nog een bijeenkomst gehad met Brisson die om gezondheidsredenen geen portefeuille wil aannemen maar nog eens n ar Bourgeois einde om diens medewerking te verzoeken Sarrien Delcassé Monis Gnillain Krantz Delombre Barthou Ribot en Mougeot De radicalen en socialisten wilden niets weten van een weder optreden van Barthou minister van binnenlandsche zaken in het ministerie Méline ook Ribot was hnn niet welgevallig en Krantz vertrouwen zy niet meer Sarrien moet toen verklaard hebben niet met Barthou te willen samenwerken En zoo is de heele combinatie in duigen gevallen hetgeen jammer is voor president Loubet die zeer op het slagen van Poincaré gesteld was maar overigens misschien niet zoo erg te betreuren daar men een krachtiger man dan Poincaré noodig schijnt te hebben en een krachtiger politiek dan van samenwerking tnsschen de genoemde mannen mocht verwacht worden De eerste officieele mededeeling over het tot stand komen van den Ausgleich tnsschen Oostenrijk en Hongarije is gedaan door den Hongaarachen minister president Von Szell in de Hongaarsche Kamer van afgevaardigden De minister diende een voorstel in waarin gezegd werd dat nu het niet gelukt is het tol en handelsverbond met Oostenrijk te sluiten met medewerking van den Oostenrijkschen Rpsdag overeengekomen is dat de bestaande toestanden op het punt van tarief en handel met weinige wijzigingen zullen gehandhaafd worden tot 31 December 1907 De handelsverdragen die iu dien tijd door de monarchie moeten worden gesloten znllen namens de beide deelen door den minister van buitenlandsche zaken worden aangegaan De beide landen zullen het recht hebben ttactaten op te zeggen onafhankelijk van elkaar Maar nieuwe handelsverdragen kunnen nu slechts gesloten worden tot 1907 Dit is voor het buitenland van gewicht aangezien tractaten die vroeger afloopen het verdrag met Duitschland eindigt bijv in 1903 niet voor langer dan tot 1907 ver FEVlLLE iOX GedeokschrilleD van een Gelukzoeker AirariBAL de Vonleling Naar het Fransch DOOR W NUTTER a 19 Zijn broeder Jacques kende deze omstandigheden Alhoewel op de maatschappelijke ladder verscheidene sporten lager hield hij met rijn broeder een innige gemeenschap Hier zijn we er zeide Jacques eindelijk eerst dat poortje maar door Mijn broer is op zijn kantoor denk ik en dat is achter in de werkplaats kom maar mee En z gingen het poortje door 4at hen op een ruime binnenplaats bracht waar aan alle zijden bergen hout waren opgestapeld hier dikke balken daar dunne planken in alle kleuren en soorten de fijnste kwaliteiten en de meest ordinaire De binnenplaats alhoewel vrij groot van oppervlakte werd dermate door deze houtstapels ingenomen dat er slechts smalle gange gelaten waren die twee personen niet vergunden naast elkaar door te gaan Een dezer gangen volgende kwamen Jacques en Raphael of liever Louis in de werkplaats waar de hamers en zagen en beitels en schaven een oorverdoovend concert aanrichtten dat nieuwd kunnen worden tenzij schentyd een meer regelmatige ov reenkomst tot stand is gebracht De minister Von Szell wees er in zijn rede op dat de keizer znlk een groot aandeel heelt in het tot stand komen van dit vergelp De keizer kende de qnaestie tot in de kleinste bijzonderheden en aan zijn buitengewoon politiek inzicht zeide Von Szell was het te danken dat verschillen nit den weg geruimd werden die eerst onverzoenbaar schenen De rede van den minister is in de Kamer buitengewoon goed ontvangen Op zijn vraag of hü zich door het belang des lands had laten leiden werd met algemeen applaus ook van de oppositiebanken geantwoord Kossuth verklaarde dat ziJn partij al wil zij een eigen tolgebied het tot stand komen van dit vergelijk niet zal tegenwerken en namens andere oppositiepartijen werden soortgelijke verklaringen afgelegd De Hongaarsche en ook de Weener bladen zijn het niet eens met den minister Von Szell dat geen der twee contractanten een overwinning heeft behaald Algemeen neemt men aan dat het een overwinning voor Hongarije is Het centrum heeft zich weer eens verdienstelp gemaakt jegens het Dnitsche vaderland door de kanaalwet te redden Donderdag was in het Huis van Afgevaardigden de tweede lezing van het wetsontwerp aan de orde Het Huis was goed bezet Op de tribunes zaten de Saksische en Beiersche gezanten in de koninklijke loge de minister van het koninklijke huis Wedel en op de tribunes van den Rijksdag vele bekende parlementsleden Nadat de rapporteur van de commissie in het kort de verwerping van de wet door dit lichaam had toegelicht nam prins Hohenlohe in zijn hoedanigheid van Pruisisch ministerpresident het woord om een lange verklaring af te leggen Uit naam van de regeering verklaard hij dat zij het kanaal nog altyd noodzakelp achtte als een werk dat bevorderlp zon zijn voor alle takken van handel en bedrijf voor de algemeene welvaart en voor s lands verdediging Men overwoog hoe benadeeling van enkele provinciën kon gecompenseerd worden De regeering hoopte bepaald dat de wet aangenomen en nog in deze zitting van den Landdag zou afgedaan worden Uit naam van het centrum verklaarde nu Frhr von Heeremann dat de Sileziërs en de bewoners van Lippe nog geen overzicht hadden van de vergoedingen die men hun voor de benadeeling die zij van het kanaal konden verwachten zon schenken Deze iemand met sterk ontwikkeld muzikaal gevoel de j haren te berge zou hebben doen rijzen De werklieden menschen van eiken leeftijd schenen allen zeer tevreden en vergenoegd Meer dan een liet zijn arbeid vergezeld gaan met een lustig liedje anderen voerden al arbeidende vroolijke gesprekken en gekscheerden met elkaar al wat hun arbeid eerder ten goede kwam dan dat het dien zou bcnadeelen Men kon het den werkliedi n aanzien dat zij vergenoegd waren Het gezicht dezer opgewekte prettige bedrijvigheid bekoorde Raphael zeer Deze lieden zijn gelukkig tenminste zoo op het gezicht af zeide hij bij zichzelvcn Zij verdienen dagelijks het noodige voor morgen ze kennen de wroeging niet ze kennen de smart niet van onbevredigde begeerten hun bestaan is met een akelige doellooze ledigheid ik wenschte mij in de plaats van een hunner Zij stonden voor de deur van Isidore s kantoor Jacques klopte aan De meester opende zelf Ha daar alweer terug f riep hij uit Jacques ziende Ik zie gij laat geen gras over je zaken groeien het is goed dat ge juist nu komt Over een uur moet ik de dexu uit voor een belangrijke bestelling Ja zooals ge ziet we hebben geen tijd verloren antwoordde Jacques En mijnheer daar is zeker degene waarover ge mij hebt gesproken iln eigen persoon Ga zitten mijnheer Jacques neem ook plaats en laten we eens praten kwegtie di de zorgvuldig opgehelderd en geroeid t worden daarom was het centrum voorfde verdaging van de beraadslaging en efin terugzending van het ontwerp naai i de commissie T en Frhr von Heeremann dreigde dat het centrum anders zich van stemming zou onthouden moesten de voorstanders Van het kanaal huns ondanks wel met dit voorstel medegaan en zoo kreeg het centrum ziJn zi met 240 tegen 160 stemmen Bü de v 6r stemmers waren enkele conservatieven en tamelijk veel vrij conservatieven Aft de regeering nu maar een klein beetje handigheid toont dan is de aanleg van het groote kanaal verzekerd Bij de compensaties voor de Siiezische en Lippische belanghebbenden rekent het centrum natuurlijk op eenige kleine vergoedingen voor zichzelf Bjj de lauweren die het zich in don Rpsdag verworven heeft met de vloot en de legerwej kan het dan dezen nieuwen voegen dat het aan de Pruisische monarchie een werk van overwegend en algemeen belang heeft geschonken dat dreigde te mislukken door het aaneengesloten verzet van allerlei categorieën die slechts hun eigen belang op het oog hadden Het mooie in do tactiek van het centram is dat dit het algemeen belang dient en zijn eigen belang niet vergeet en dat kan het centrum alleen door zijn benijdenswaardige positie van partij li miMnf Verspreide Berichten Van bevrediging nog geen spoor Integendeel nieuwe teekenen van n ibittering spanning tweedracht Te Brest waar de Sfax Dtf tjfDreyfus aan boord moest komen heefl iiipi s nachts de aangeplakte arresten van Éötr Hof van Cassatie onleesbaar gemaakt In diezelfde stad is ruzie ontstaan tnsschen luitenants van de marine artillerie en lepraren aan de lycée die in twee aan elkaar grenzende vertrekken dineerden De officieren in de andere kamer eenige woorden hoorende die hen niet bevielen kwameji biJ de leeraren binnen en maakten opmerkingen waarmede deze zich niet konden vereenigen Er werden getuigen gewisseld tnsschen vier officieren en twee leeraren en een duel was het gevolg sans résultat De zaak trekt niettemin sterk de aandacht als een voorproefje van wat te wachten zon kunnen zijn Een ander kras staaltje van de nog heerschende verbittering is liet volgende Beiden voldeden aan deze uitnoodiging Ra phael wierp een blik op den fabrikant Hij maakte de opmerking dat de beide broeders sprekend op elkaar geleken niettegenstaande het verschil in leeftijd van tien jaren Het voorkomen van den meubelfabrikant iprak van gemoedelijke welwillendheid van eene natuur niel zeer vatbaar voor hevige aandoeningen of plotselinge geweldige emoties Up zijn dikke kleurde lippen zetelde lust voor een goeden schotel IJit zijn oogen straalde eerlijkheid en vrymoedige Ongedwongenheid Nu zullen we de zaak maar gauw zien te beklinken begon Isidore Gij wenscht boekhouder in mijn zaak te worden niet waar Ja mijnheer Ge hebt naar ik van mijn broeder heb vernomen een zoodanige betrekking nog niet waargenomen ïNeen mijnheer Nu dat is minder Ik heb toch ook mijn eigen methode die mij heel gemakkelijk voorkomt maar waarop een boekhouder van proffessie mogelijk allerlei aanmerkingen zou maken terwijl ik in elk geval hehi n im manier zou moeten uiteenzetten evengoed pté i f het u doen moet Als ge wat vlug van beg tLajt dan zult ge er heel gauw achter zijn v P In elk geval kan ik u bij Voorbaat verzekeren dat ik mijn best zal doen Dat is een goed antwoord heel goed Als men zijn best doet dan slaagt men doorgaans en is dat niet het geval dan heeft nog geen der partijen recht om ontevreden te zijn Zoo denk Als voorzitter van den krflgsraad te Rennes waarvoor Dreyfus zal verschijnen scheen aangewezen kolonel de Saxcé cijmmandant van het 10de regiment artillerie aldaar De Pressensé heeft in de Aurore van 7 Juni jl dien officier als zoodanig gewraakt omdat hü zich onderscheiden had door de heftigheid van zijn vooroordeelen en de woede van zijn uitingen tegen hem die thans niet meer dan een verdachte is Hierover is kolonel de Saxcé in woede ontstoken en heeft de Pressensé in een persoonlijken brief voor polis8on tótge cholden Deze nam den brief in de Anrore op erbij voegende dat dit een argument te meer voor de wraking was De kolonel wenscht hem er blijkbaar nog meer aan de hand te doen Het klinkt ongelooflelijk maar hg heeft de volgende dagorder in het kamp van Coëtqnidan aan de troepen laten voorlezen Officieren onderofficieren brigadiers en kanonniers Een individu wien ik de eer niet zal aandoen te noemen heeft in het blad l Anrore een voor miJ beleedigend artikel geschreven Aan dezen man die geen degenstoot waard is heb ik den volgenden brief geschreven Mijnheer De militaire reglementen veroorloven mij niet te antwoorden maar niemand heeft de macht mü te beletten te zeggen dat gij een vuile smeerlap zijt Ik ben overtuigd dat de militairen van het 10de de bladen der vaderlandsloozen niet plegen te lezen maar dat eenigen van dit artikel hebben kennis genomen volstaat om mil er aan te doen hechten tot aller kennis te brengen dat kolonel de Saxcé commandant van het 10de artillerie zich onwaardig zou achten het vaandel van het regiment te bewaken en Fransche soldaten te horamandeeren als hü zonder meer een beleediging verdroeg hoe verachtelijk de dader daarvan ook zg Deze dagorder zal gelezen worden voor alle batterüen door de bevelvoerende kapiteins bü een algemeen appel dat gehouden zal worden op 9 Juni om 5 uur s avonds voor de troepen in rechte linie met de vaandels aan het front in tegenwoordigheid van den luitenantkolonel en de groepscommandanten De muziek zal bü dit appel tegenwoordig zün en de Marseillaise spelen voor het appel en na de lezing der dagorder KOLONEL DE SAXCÉ Dit fraaie voorbeeld van zeUbeheersching door een hoofdofficier gegeven zal weer heel wat kwaad bloed zetten De Dreyfusards ik er over En gij mijn waarde Jacques Dat weet ge wel Mijn broeder hier hervatte de tabrikant zich wederom tot Raphael wendende staat voor u in Ik verlang deswege geen andere inlichtingen of tets van dien aard Uw naam is Louis Dubourg niet waar Ja mijnheer Wel Louis ik spreek mijn volk altijd familiaarbij hun voornaam aan houd me dat ten goede maar wat ik zeggen wilde o ja we hebbennu slechts nog een punt te behandelen Welk mijnheer Uw salaris Wat hadt ge gedacht te eischen mijn vriend Louis Ik stel geen eischen mijnheer Hoe meent ge dat Ik wil maar zeggen dat ik aanneem wat u voorstelt ik zal tevreden zijn met wat u goed zult vinden me toe te schikken Ge zijt dan al heel gemakkelijk in zaken mijn vriend heel handelbaar Och ik ben er zeer sterk van overtuigd dat mijn kennis geen gelijken tred houdt met mijn goeden wil en ik kan moeilijk verlangen of eischen dat men mij mijn goeden wil betale Men ii gauw op streek met lieden die zoo spreken zeid Isidore zacht tot Jacques Overluid ging hij voort Als we dan eens vaststelden voorloopig honderd francs per maand Dat overtreft mijn verwachting manheer en ik neem het dus gaarne aan Wordt vtrvêi V