Goudsche Courant, maandag 19 juni 1899

17 6 6t 7 53 8 80 8 49 9 10 10 16 10 88 11 38 11 01 1 37 1 5 S 8 14 10 S8 11 66 11 17 7 02 8 81 10 4 l SS 7 17 7 87 8 8S 9 00 9 98 1 61 10 69 11 10 11 11 19 S1 1 U9 3 en Daniel Dupuis om aan enkele der knapste graveurs der Fransche school opdragen drie verschillende typen van postzegels in plaats van zooals nu één type te maken waardoor tevens al de klenrvariaties de Fransche postzegel bestaat in veertien Idenren vermeden worden Itaiie Een ballon captil zon Woensdag in het militaire park Monte Mario te Rome worden opgelaten doch door een windstoot knapten de drie touwen die hem vasthielden De ballon steeg snel aan zooveel vrpeid niet gewoon omhoog Doch een soldaat werd meegevoerd zonder dat het hem kon gelukken in het schuitje te komen Een olflcier en een korporaal die er reeds in zaten deden al hun best den ongelukkige te helpen maar alle pogingen waren nutteloos en de soldaat stortte van een hoogte van 500 meter omlaag De ballon vervolgde intusschen zjjn weg en daalde eerst vier kilometer verder biJ den Salariabrug neer waar de olflcier en de korporaal er uit durlden springen In zjjn val brak de laatste een been de olflcier kwam er onverlet al Is een zeer g euri j e en aanbevelenswaardigfo 3 Ct SIGAAR Pain Expelkr Dertig jaar wordt dit tmdflel met Terrassend Biicoen tla p nstülendo inwr viog ungovread togen Rheutnatiek Jicb t Verkoudh eiii pijn ia den Dit be dera vertrou op het fabnekBraerif Anker Ad a5 75o ea50o defl in dü uT este apotUoLeti Tu Ainsteidara by Ulotb 01eban van Tuyll ea Sandöin i immmmi Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleeld aan voor hotLEVEREN en MAKEN van 1 Heereiè eii i lilMderklee4ll 4 tegen de meest coucurreerende prijzen j Htf Zie de Etalafifc I ADVERTENTIEN Voor de menigvuldige Wijken van belangstelling ondervonden bjj het overlijden van onze geliefde oadste Dochter betuigen wij onzen hartelijken dank A KOPPENDEAIJER W KOPPENDEAIJERVAS Leeuwks Gouda 17 Juni 1899 B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWEREEK INZET AFSLAG SE WMELEUracA a d Brng te en het perceel BOUWQEONO onder BOSKOOP zijn in bod gesteld Perc 1 Winkelhuis ca D 36 opl4300 2 Winkelhuis c a D 53 op 1 2160 Verhoogd met 200 9S 0 3 Bouwgrond op 1 120 Verhoogd met 200 Iet Atelier Stto is het betiCjkéres vo kr Verjcrootlnreu en Keproductfeil erk Aanb Ieud PI Singel 582 Zola s Werken 50 cent per Deel HET DIERLIJKE i d MENSCH 1 deel HET LAND 2 dln DE KROEG 2 dln NANA 2 dhi GERMANIAL 2 dln en DE lAATSTE STUIPTREKKINGEN VAN HET FRANSCHE KEIZERRIJK 2 dln Voorhanden in den Boekhandel van ALBs JONGENEËL Oostliaven 78 Gouda 3M De AfMag blijft bepaald op 21 JUNI 1899 ten 11 ure bij DE RUITER te WadiHnxveen ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris aldaar ten wiens kantore tegen 10 o premie verhoogingen op de werkdagen worden aangenomen Uirecte Spoorwegverbindingen met JUUDA Zonierdlenst 1899 r nUDA ROTTXBDAMrie tersa ll il 18 18 11 53 1 18 1 11 8 85 3 41 4 13 11 18 I 1 f V sr 11 36 Ir 1 7 J ff ff ff ff 11 41 s 1 14 ff ff ff ff ff 11 61 11 3 1 18 ff 1 80 ff 4 4 40 ff ff 1 64 4 04 ff I S4 10 49 11 18 16 Alleen le en le Masse Eztrs bybetales w Op deae treinen s n Zondag Maandax en Dinsdag ééndaagsobe retonrbüjetten oor de 8e kl Tetkrügbaar tegen enkelen Traobtpt s S Hollandsehe Spoor ROTTEBDAM OOUDA riee Tersa ff ff ff ff e 11 87 11 48 ff 1 05 ff 1 44 1 61 1 54 ff 01 ff ff 1 08 ff 1 14 i SS 1 11 7 16 7 37 7 56 8 40 10 19 10 19 10 86 10 43 M 41 11 64 11 06 11 34 1 11 7 44 8 06 8 14 00 10 01 10 17 Alleen le en le klasse extra betalen c Faealtatief op dm loop kan niet gerekend worden iS BolIandKbe apoor UIIDA UIÏN HaAHviee rersa 9 18 9 67 10 1911 15 11 18 18 18 1 03 1 01 8 14 8 45 4 18 4 55 6 11 ff ff ff ff 11 80 ff ff 1 18 6 07 11 41 U9 ff ff ff 618 ff ff ff ff 11 66 ff l S ff ff 5 81 9 68 10 16 10 5 11 46 H 11 46 1 30 1 48 1 41 4 15 4 4i 5 87 6 66 8 4i 3 00 4 01 11 17 11 86 ll fO 1 86 1 41 1 66 2 06 1 17 1 06 7 90 7 46 8 86 9 0 lO l 10 17 10 31 10 43 10 54 11 S7 11 08 11 87 3 14 817 4 17 6 12 7 81 7 47 8 11 iO Harmoaikatrein alleen le en le klasse extra betalen U Beiaigoïa Toor de lijn flTeukelea Amsterdam mogen Tia Utrecnt rtiren I D A l IK 11 00 11 40 H 6 47 nee versa 8 17 4 31 M H 8 10 1 87 8 46 3 9 ei 10 57 11 14 11 11 11 41 6 66 7 10 7 18 7 39 10 81 10 48 10 S6 11 16 3 34 1 50 5 04 1 43 69 6 1 i 6 18 40 12 88 l ll 7 04 8 18 8 56 9 39 10 51 ff f II 08 3 tO 3 69 4 48 6 38 6 U 6 63 7 63 9 19 10 00 10 84 4 81 7 1J 41 10 54 1 811 7 87 9 4 40 8 56 4 48 S ig 1 10 7 11 7 61 8 t6 10 01 10 16 11 10 411 Utrecht WoarcloD 6 16 UudoK 6 30 Uouda 6 60 29n gevaarsclinwil hnn taak is nog idet afgeloopen En ook voor den nienwen minister van oorlog blijit er nog iets te doen Qaesnay de Beanrepaire die gisteren met liet bewjjs van Dreylus sclxald onscbnld schreven wy gisteren bj vergissing maar het zou onmenschelgk zün zoo iets van den magistraatjournalist te veronderstellen voor den dag zou komen erkent thans in de Echo de Paris dat hjj blijkbaar het slachtofler geweest is van een tamiste Om de bespotteljjkheid van het geval te volmaken verzoekt hj nu de inschrjjvers ten behoeve van dien man hun gelden te komen terughalen Want hij had een inschrijving geopend De grappenmaker had hem geschreven dat hii het geheim niet durfde onthullen daar hij ambtenaar was en vreesde zijn betrekking te znllen kwijtraken Quesnay door deernis bewogen had toen gelden voor hem verzameld om hem schadeloos te stellen En nu krijgt hij het bewijs der schuld niet Maar toch natuurlijk op mijn eer en geweten Dreyius is schuldig Den ergsten anti Dreyiusards worden de bokkesprongen van dit porsonnage te kras Het zou zeUs hen niet verbazen als de heer de Beanrepaire op een goeden da g eens in een krankzinnigengesticht geplaatst werd Wii doen het denkbeeld aan de hand dan ptoeven op hem te laten nemen door Bertillon De Agence Nationale maakt do volgende nota openbaar welker inhoud ook yoor vele Nederlanders bestemd is Men verzoekt ons aan allen die aan mevrouw Lucie Dreyius hun gelnkwenschen hebben gezonden ter gelegenheid van de aanstaande terugkomst van haar echtgenoot de warmste dankbetuigingen van de lamilie van den ex veroordeelde te doen toekomen en hun mede te doelen dat het haar onmogelijk is allen persoonlp te beantwoorden Volgens de Aurore wordt op het manoeuvreterrein van het ie regiment huzaren te Meaux een ledepop van klei gebruikt waarop de manschappen zich in hot treilen met do sabel oeienen die door de onderofficierenis versierd met een breed lint waarop staat Dreyfus De kolonel van het regiment laat dit schandaal ongehinderd toe Prakkbuk Woensdag is voor de eerste civiele kamer te Parjs het proces voorgekomen van prins Esterhazy tegen commandant Walsin Esterhazy en zijn neet Christiaan Zooals men weet beweert het hoofd van de Hongaarsche lamilie dat noch de een noch de ander het recht heelt de titel de wapens en den naam te dragen van Esterhazy De zaak is verdaagd op verzoek van de advocaten van beide partjjen Volgens de Figaro loopt de instructie over de aanklacht van Christiaan Esterhazy tegen den commandant wegens oplichting op haar eind en zal de uitlevering van den commandant gevraagd worden Is W 8 88 01 46 8 81 8 S 9 C8 19 7 10 7 38 8 1 door 7 17 Ooadt Uoordreoht Kieuwertnk 7 84 0 peUe 7 41 R tnr l iii M 6 80 7 10 BotterdamD F ir Bottardam B g Alleen des Dinsdags 8 11 Botterdam B urs Rotterdam D F Botterdam H Oapelie Kieuwerkerk Uoordreoht Oonda 6 45 6 68 8 06 6 14 8 0 4 45 4 65 5 04 6 11 5 17 M 7 16 8 09 8 43 8 4 8 7 87 9 00 7 48 0 8 01 1 8 U7 8 35 9 10 9 86 Qouda ZnrenHuiEeD Moerkapelle Soetermeer Zegwaarii Voorburg I Hanfc 5 49 5 48 6 01 6 18 6 14 a Hafce Voorborg Zoeterm ozwaart ZereahuU Moero mid d 88 9 07 6 10 6 86 5 48 6 03 Irouila udew Woerd Utrecht De Directeur der Fransche posterijen heeft een nieuwen postzegel ingevoerd omdat het vignet van den ouden hem niet fraai genoeg meer voorkwam Voor het jaar 1900 wilde hij de geheele serie door een nieuwe meer artistieke vervangen hebben Ditmaal wil men geen wedstrijd uitschrijven voor het best ontwerp doch buiten Boty de Chaplain OPENBARE VERROOPING te GOUDA op Dinsdag 18 JtiU 1899 des morgens te 9 uren ten sterlhuize van Mej de Wed IA MOONS aan den Katttensingel te Gouda mk q No 201 van eenen INBOEDEL o waarbij GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft notaris G C FO RTUIN DROOGLEEVER te Gouda OFEmRE MEOOPIHS J te GOUDA 0 WOENSDAG 12 JULI 1899 des morg is te elj uren in het Kolflehuis l de RoMiÖN awi den Kattensingel ten overstaan vs n dei iB otaris ij G van Noi FORTUI IN PROOGLEETOfi ISN H den KlWtenf 01 a f M Utiiarfhi Het i MEJ im vie en 2 Twee aan naam gelegen ruim intfericlj e Hütf STAL ei GROND aS Gouda Ifljjk Q N s groot i i ren 17j Cij No 202 is tot den le No 20 is voor 1 2 per j weel Vaarden l en 1 AüGüSlSrUs l899 jNp 3 MEen HUIS fjERF aanhfe t i te Gouda Wijk No 24 VÖurdj hÖ de week voor f 1 50 f 3 iNo 4 en 5 Twee perc elen uitmlMend 1 V d WAALS liggende aan het Draalpad in Bloemendaal te Gouda te zamen groot 2 Hectaren 52 Centiaren Verhuurd tot 31 DECEMBER 1900 vopr f 240 per jaar En No 6 Drie perceelen HOOÏLAND liggende aan den Straatweg naar BoDEaEA 1 VEN aan den grens der gemeenten Gouda en Waddinxveen te zamen groot 63 Aren 36 Centiaren Verhuurd tot 1 NOVEMBER 1899 voor 1 66 per jaar De perceelen zjjn te bezichtigen 8 ilO en 11 JULI 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Terstond gevraagd EEN FLINKE LOOPJONGEN niet beneden de 16 jaar van goede get voorzien goed salaris Te bevragen bü den Boekh A JONGENBEL Oosthaven B 78 Gouda AangevüQgeQ 1 Nel TUd van ttreenwlch w 7 69 8 17 8 8 10 10 8 03 T 10 17 8 10 t 10 14 8 17 P 10 31 8 18 8 60 10 40 lO l 10 87 il S 4 48 4 56 6 08 5 09 5 18 6 11 g l8 7 14 9 1 ff 6 10 08 10 15 ff 10 11 0 18 1 I8 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 8 17 6 17 6 34 6 41 6 47 5 46 5 65 8 11 8 18 8 10 6 4 6 16 7 17 7 89 7 69 8 10 8 i9 9 18 10 18 lO tl 10 40 ff ff f 8 11 10 18 ff 8 10 17 ff 8 86 E 10 39 8 058 41 848 S 6l 40 10 44 10 68 11 07 11 44 6 11 6 48 7 45 7 56 6 11 6 18 6 80 6 M 8 80 7 00 7 48 4 80 4 16 4 40 4 61 6 08 10 30 9 48 9 49 10 08 10 11 10 16 7 17 8 10 8 18 9 81 10 69 O O U U A A H 1 T B K D A M ouila 8 9 8 17 1 38 10 17 18 08 4 O i lo 18 8 96 10 10 Amit W 8 01 9 05 10 15 11 48 18 67 4 67 8 87 8 16 10 01 87 Amit C 8 19 9 10 10 80 108 1 10 6 18 8 80 10 18 11 11 11 00 1100 11 M 11 07 11 8V Vqri t 8 7 06 3 10 9 06 11 16 1 63 8 46 4 4S 6 10 4 Ams Vr 7 10 8 86 9 10 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 OoiiJa 4 09 u K l i ll 1161 8 514 47 6 4 7 498 491t0 6 40 80 7 33 ïï 14 Jpeiibaré Yerkoopin te a pTJJDji 5 i en overstaan van den notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVEK pp Woensdag S Juli 1899 des morgens e elf nren in het kolflehnis PabhOiiii an de Markt van mW EN EBTEN H n vier perceelen BOUWGROND allen i ltaande en liggende te SOPIBM en wel No 1 Een o i gnnstigen stand gelegen jWinkel jei Wooii is wjjk Dl No 11 VHBSZAAK is bevat beneden nken en boven aanvaarden 15 P aan de Zeng Verl ilflr l bj de bov voor f 1 60 F jjan de Vest de week lan den Langen l iendewe Vaaffin de AffVJPAC prqt nitgeoeieiM Het h Winkel KsHners en n Kamer én Zolders 1 0 2 EÉi I ÜIS ei AraAt wijkBG m 4 i voir f 3 3 Een KUJj fBii 0 No 158 1 J oor 1 1 0 de wijk Oi No Ö6 orljl2 50 4 jV I No 5 Een bMhi ondiirlüke BOVENWO Sge perceel wijk O a de Hl de wi pptember If met a ast het V0 J len 14 5 Ulêrhfnrd bij de week bewtdeMvoor Ü iSü bpVen in eigen gebmikn T ainvaMeh I Aignstns 1899 1 j N8 i 6 Een HUIS en EfiP niet aizondepI lyk BOVENHUIS aan den Kattensiilgel wijk Q Nos 1 50 en 150a naast de Jhristelijke GereJormeerde Kerk A Verhuurd bij de week heneden vooj 1 1 20 n boven voor l 1 50 No 7 Een HUIS SCHUUR ERVEN en een perceel GROND in de Rolwagensteeg aan de Spieringstraat wijk P No 34 groot 2 Aren 29 Centiaren Terstondteaanvaarden No 8 Een HUIS ERF eij TUIN aan de Nieuwe Haven wjk N No 144 Terstond te aanvaarden No 9 Een HUIS en ERF in de Nobelstraat wijk O No 254 Verhuurd bij de week voor 1 1 40 No 10 Een HUIS on ERF met TUIN aan de Nienwe Haven wjk N No 213 Het huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven één Kamer en Zolder en ib van Wateren Gasleiding voorzien Te aanvaarden 1 September 1899 No 11 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wijk N No 212 naast het vorige perceel Verhuurd bij de week voor 1 1 70 No 12 Een perceel BOUWGROND aan het Plantsoen van den Kattensingel breed 5 75 Meters en lang 20 Meters achter de vorige 2 perceelen Terstond teaanvaarden Na alzonderlijke veiling en ajslag worden de perceelen 10 en 11 en daarna 10 11 en 12 gecombineerd Nos 13 tot 19 Een HUIS en ERF aan de Smalle zijde der Kamemelksloot wiJk R No 388 en Zes HUIZEN ERVEN en GROND daarachter wJk R Nos 378 tot 383 Allen verhuurd bij de week en wel No 386 voor f 1 20 No 378 voor f 0 60 en de overigen elk voor 1 0 75 Na alzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen 13 en 14 daarna 15 tot 19 en vervolgens 13 tot 19 gecombmeerd Nos 20 en 21 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander aan den Korten Raam wijlc O No 87 en 88 Verhuurd biJ de week elk voor 1 0 75 No 22 Een HUIS en ERF in de MessejnakerBsteeg aan den Raam wjk O No 466 Verhuurd bjj de week voor 1 0 90 Nos 23 tot 26 Drie perceelen BOUWGROND elk ter breedte van 6 11 Metera liggende naast het vorige perceel Terstond te aanvaarden Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen Nos 23 tot 25 en daarna Nos 22 tot 25 gecombineerd No 26 Een HUIS en ERF in de Wale8te jg te Gouda wp E No 70 Terstond te aanvaarden No 27 Een HUIS en ERF in het Lombardssteegje in den Langen Groenendaal wnk I No 92 Verhuurd bjj de week voor t 0 90 No 28 en 29 Twee nevens elkander ge legen enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren bjj het Moordrechtsche Verlaat wjjk P Nos 180a en 180b Verhuurd bij de week voor 1 1 60 en f 1 60 No 30 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en ERF aan den Groeneweg wijk L No 148 Verhuurd bj de week voor f 2 En No 31 Een onlangs gebouwd HUIS en ERF achter het voorgaande perceel in de Muilenpoort WiJk L No 149 VerhWrd bij de week voor f 1 60 De perceelen zijn te bezichtigen 1 3 en 4 Jnli 1899 van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gojda en wat perceel No 7 betreft ook de andere Notarissen aldaar lËGÊLBÊSPËLTO in de Groote of ijjt Janskerk I o IMnsda 20 i unl 1899 des aVondf 7 unr $ or dea Heeii Ji U Spaatiiler ian j piet welVülende m fiewe f ing van i Mejuffrouw C P KIMSOM KM i en de Heeiten I G C eé M E GBÈFË Cpllo Prwrammai teverp bewijzen vitn toegang zijn t en betaling van 10 Cent verkryghaaf bij de Boekhandelaars J Ivan BENTÜM Z004 en bi den Koster I IH TlIHIHEliMANS Coiffeur Dubbele Buurt B 4 beveelt zijne naar de eischen des tjjds ingericht SALON ten zeerste aan Abonnementen voor Uaarknippen en Scheeren zeer billijk Voorradig de JVieuwste ParrumeriéD Eenig vertegenwoordiger van de MAUBERT ZEEP H III § t k a 111 p s OÜÜK GKNKVER ÏQ direrae verpakkiDgpn verkry b ar bij J N F RECDRKRH Hooge Oouwe C 255 li rrimdi lMkeilsdii OllilBM4aa CafW Deg fi DelftscheSlaolie L BISSCHOP De PLIATSIilLURE G M11IS8IE van het Fonds Ier aanmoediging en onderslennlng van den € ewapen len Dienst In de Mederlandeil heeft de eer kennis te geven dat de Jaarlijksche COLLECTE ten behoeve van het Fonds zal plaats hebben op AlitilflDAC 10 Jlil l a s I Zij beveelt haar zeer in de milddadigheid der Goui sche ing ezetenen aan GO DA luni 1899 Binnen en Buitenlandsche Bierhandel ZE cra STis Éi fi T o es vestigt hiermede de aandacht van het bierdrinkond publiek op zjjne IISOBAROMETRISCHE i ® TAPHTEICHTIITG WAARDOOR ym alle IIIERlSOOnTEIV gebotteld worden afgeleverd alsof het BIER veraoh van t vat was tMan nsme pro f en overfuige zioH I k RIJWIËLEi M Wilt U prettig on goedkoop rpenP Koop dan een Deze Rijwielen zjjn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af U 1 jaar degelijke garantie Kover Victor Surprise Matador en aiie andere Rijwielen tüt niternt coucurreerende pryzen HETTINGLOOZf RIJIWICLCl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 65 cent per bus van 1 K G Bonds Bfjwlelhenteller 1ste Klasse W I D VA BIJME AW Veer al Gouda Attentie Huismoeders Ik wil U nog eens attent maken om Uw Linnenkast nog eons goed na te zien en goedkoop te laten aanvullen want denkt U er om dat de ALGEHEELE UITVEEEOOP slechts m korten duur is en ALLE OOEDBItEfi voor ieder aannemelijk bod BITVKBItOr lIT moeten worden Ik ben nog voorzien van BEDDEN en DEKENS LINNEN voor LAKENS en HEMDEN KEPERS BAZIJNS PICQUES TAPELLAKENS SERVETTEN BEDSPREIEN STOFFEN en KATOENEN voor JAPONNEN KARPETTEN en LOOPERS JONGENS en MANSPAKKEN GEMAAKTE ÖOEDEREN en nog andere artikelen A LLEIS lA O BTD V El 3r Korte Tiendeweg 7M L S KEISER Steeds voorradig eene ruioie keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd nr DesTerkiezend op afbetaling per maand en per week IM A LEWEINSTEIN QOUDA Kleiweg 49