Goudsche Courant, maandag 19 juni 1899

vraagt steeds de merken JACK fijnste 9 cents Sigaar en VCRY H ELL fijnste S s cents Sigaar van de Firma W G BOELE Senior Hoiev Markt 54 GOUDA GOUDA Kleiweg E U Groote OproiniiDg van lAFPEN EXT Rz A K 00 PJ E1S IlST Lappen Gekleurde en Zwarte Japonstoffen alsmede eene groote partij Gekleurde Raloenljes en Witle Goederen ALLES TEGEN ONGEKENDE LAGE PRIJZEN li ojci zie d e IStstlsu e B ¥ H H ROOEERS IvCeirlct A S i IviCarlct A G van af MAANDAG 19 JUNI GROOTS OFRDinNG VAN ALLE MANUFACTUREN M zxira lags prijzen De voorhanden zijnde MAINTKLS worden tot spotprijs UITVERKOCHT Wegens verhuizing van Ü 10 naar KORTE TIENDEWEG D 7 4 worden all © VO or xad ïgT © KIJWIËLEK en Onderdeelen tot veel verminderde prijzen uitverkocht J C DE RUITER BoudK RiJwlelheratêUer Ie klasse KORTE TIENÜEWEG GOUDA OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op VKIJDAÖ 23 JUNI 1899 Ses morgens te éif uren in het KofiieUnib Habmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEE van DËHËKKKNPIA4TS Belvédère alleraangenaamst gelegen aan den Straatweg den Tramweg en de Vaart van Manrfa naar nodegraeen op een hall anr afstand van beide plaatsen in de gemeente Reeuwijk wjk E No 28 met groeten en fraai aangelegden Tuin van vele en üjne VRÜCHTBOOMEN voorzien HoettktUa i aardenttalUng en Uergplaatiien te zamen groot 34 Aren 10 Centiaren Het Huis bevat eene groote ZAAL en onderscheidene KAMERS van Marmeren Schoorsteenmantels en verder van alle gemakken voorzien Het perceel is door ligging en grootte zeer geschikt voor HoffiekufaenTheettUH en er bestaat gelegenheid om het Vergunningireeht te krijgen Terttona te aaneaarden ïet perceel is te bezichtigen 8 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 4 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUIJN DROOGLEEVEE te Gonda JAN ROND Korte Groeneniaal I 199 SOO ROftRfAEEH Gereedschappen HUISHODD ARTIKELBN PETROLEUM KOOKTOESTELLEN Hreukbanden Gouda Druk van A BRINKMAN Za Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FOETUIJN DROOGLEEVEE op DINSDAG 25 JULI 1899 des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van 19 mm m EBTES allen staande en liggende te GOUDA eawel No 1 Een goed onderhouden WINKELHUIS en WOONHUIS aan den Langen Tiendeweg op den hoek der Jeruzalemstraat wp D No 72 waarin sedert jaren met goed gevolg de Kappersxaak wordt uitgeoefend Het Benedenhuis is by de week verhuurd voor f 4 50 en het Bovenhuis is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 September 1 99 No 2 Een goed onderhouden onlangs geheel vernieuwd WIHKELHmS WOONHUIS PAKHUIS en ERVEN aan de Turfmarkt wijk H No 78 met medegebruik van een gemeenschappelijke gang Verhuurd tot 30 April 1900 voor f 250 per jaar per week te betalen met f 5 No 3 Een goed onderhouden WOO HÜIS en ERF in de Vlamingstraat te Gouda wjjk O No 401 Te aanvaarden 1 September 1899 Nos 4 tot 7 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat wjjk EE Nos 10 11 12 en 13 BJ de week verhuurd Nos 10 11 en 13 elk voor f 1 40 en No 12 voor f 1 50 Nos 8 en 9 Twee HUIZEN en ERVEN in de zoogenaamde Baanstraat aan de Geuzenstraat wjjk L Nos 98 en 99 Verhuurd bfl de week elk voor f 1 40 No 10 Een HUIS en EEP aan het Gedempte Regnlierswatertje aan den Eaam wjjk O No 212 Verhuurd bjj de week voor f 1 20 Nr 11 tot 13 Drie HUIZEN en ERVEN in een gang aan de Raam zoogenaamde Petroleumbuurt wijk O No 334 337 en 340 Allen bij de week verhuurd elk voor f 1 No 14 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade wijk E No 126 Teritond te aanvaarden No 15 Een HUIS en ERF in de Boelekade wijk E No 85 Verhuurd bj de week voor f 1 40 No 16 Een HUIS en ERF aan de Kamemelksloot preede zijde wj k E No 49 Verhuurd bfl de week voor f 1 Nos 17 en 18 Twee HUIZEN en EEVBN in de Jan Cottingsteeg in de Wflhelminastraat wijk M Nos 110 en 111 Verhuurd bij de week voor f 1 10 En No 19 Een enkele jaren geleden gebouwd WINKELHUIS PAKHUIS en EEF op den Hoek der Heerenkade en de Korte Akkeren wijk P No 328f Te aanvaarden 16 September 1889 De perceelen ziJn te bezichtigen Donderdag 20 Vfijdag 21 en Maandag 24 Juli van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DROOGLEEVEE te Gouda OFEM E mmm te GOUDA op DINSDAG 27 JUNI 1899 des morgens te uren ten sterfhsize van den Heer J J BEETELMAN aafl de Turfmarkt wjk H no 108 van eenen goed onderbonden Inboedel waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Te zien MAANDAG 26 JUNI a s van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DEOOÖLEKVEE te Gouda I mmi imm TWEEDE BLAD BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TWBBlitB UMMEH Zitting van Vrijdag 16 Juni De heeren Van Vlgmen en Van Basten Batenburg zijn weder toegelaten als Kamerleden Na goedkeuring der overeenkomst met den spoorweg Leiden Woerden en de geldleening wordt het Scheveningsche haven debat hervat De heer Troelstra zjjn repliek voortzettende houdt vol dat de Scheveningsche visschers totaal rechteloos tegenover de reeders staan onder opmerking van zijn goed hart voor de visscherslieden dat ook blijkt uit het ook door hem voorgestelde amendement om de visscherslieden in de Ongevallenwet te betrekken bljft hjj ztch tegen de kunstmatige instandhouding der bomvisscherij kanten Ook verdedigde de Minister van Waterstaat de haven zwak uit een economisch sociaal oogpunt Nadat nog de heeren Fokker en Perf tegen het ontwerp het woord gevoerd hadden verklaart de Min van oorlog nader dat de geringe diepgang der haven geen fort daarbj eischt en vrees voor groote dienstnitgaven dus een schrikbeeld is en verdedigt de Min van waterstaat nog de technische uitvoerbaarheid Tegenover den heer De Ras acht de Min t zeker dat van de haven gebruik zal gemaakt worden Op motie van den heer Schaepman wordt het debat gesloten Het ontwerp havenaanleg te Scheveningen wordt aangenomen met 54 tegen 34 stemmen Na de pauze stelde de Voorzitter aan de orde de Ongevallenwet De heeren Schaepman Lohman de Waal Malelijt en Loeff diende een voorstel in om de belangrijke amendementen voor de afdcelingen te verzenden en inmiddels de beraadslaging te schorsen DeheerLoefl vreest anders dat de behandeling toch moet gestaakt worden De heer Mees meent ook dat de amendemelffên een gezet onderzoek vorderen en ontraadt ook het houden vooraf van algemeene beschouwingen doch de heerVeegens acht verzending thans in strijdt met het reglement orde en ontpig en wil eerst openbare bespreking der begijiselen Hiertegenover wijst de voorzitter op een antecedent bij de amendementen op de kieswet De heer Pijnappel wenscht een breeder onderzoek De heer Schaepman verwacht toch stuiting van het debat en de heer Liettinck geeft in bedenking alvast de algemeene beraadslaging over de wet te beginnen Na discussie is het voorstel aangenomen met 44 tegen 36 stemmen De amendementen kunnen nog tot den aanvang van het afdeelingsonderzoek ingediend worden De vergadering wordt tot half vier geschorst voor beraad over de regeling der werkzaamheden Het afdeelingsonderzoek werd bepaald op a s Woensdag en Donderdag na verwerping met 50 tegen 24 stemmen van een voorstel van den heer de Savomin Lohman tot bepaling van een lateren datum Innfiddels werden tegen a s Dinsdag ter behandeling aan de orde gesteld een aantal wetsontwerpen benevens de aangekondigde interpellaties van de heeren Staalman en Veegens STADSNIEUWS GOUDA 17 Juni 1899 VEEGADEEINGvan den GEMEENTEE AAD op Dinsdag den 20sten Juni 1899 des namiddags ten half twee ure Aan de orde De benoeming van plaatsvervangende leden der stembnreaux voor het tijdvakvan 15 Mei 1899 tot 15 Mei 1900 Ingekomen stukken No 43 Het voorstel tot wijziging van den bij de pensioenverordening behoorenden staat van de gemeente ambtenaren Ing st No 42 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1898 Ing st No 44 De ontwerp verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening Het voorstel tot nadere regeling van deuitbetaling van tractement na het overladen van gemeente ambtenaren Ing st No 39 en 46 De ontwerp verordeningen op de heffingen de invordering van schoolgeld op delagere scholen Ing st No 24 De ontwerp verordening regelende de bezoldiging van het onderwj zend personeel aan de openbare lagere scholen Ing st No 47 Aan de Dtrechtsche Universiteit is de heer j O G Straver geslaagd voor het theoretisch geneeskundig examen Ie ged Het programma der orgelbespeling in deGroote of St Janskerk op Dinsdag 20 Jnni 1899 des avonds 7 uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van mejuffrouw C P Samson Alten de heeren 6 C en M E Grefe Cello luidt aldus 1 Fuga llber dei Namen B A C H 7 Eobert Schumann Arieaargojnft Xerxes G F Hftndel voor Alt lometOrgelbegelefding a Andante 01e Buil b Dngift aus dem Loh F Mendelssohn fg Bartholdy ÓM a Cello s met rgélbego eiding i Bénédictiotf Nuptiale C Siint Saèns 5 a Sei stille dem Herrn F Mendelsohn uit Elias Bartholdy b Arie uit Einaldo G F Handel Voor AltSolo met Orgelbegeleiding 6 a Adagio Grimm b Die thrSnen des Herzens G Goltermann Voor 2 CeUo s met Orgelbegeleidiiw 7 Sonate No über den F Ifendelssohn Choral Bartholdy Ans tiefer Noth Schrei ich zu dir a Andante b Con moto Maestoso No 4 op verzoek Wij bevelen deze uitvoering ten zeerste aan daar Mej Samsom in deze gemeente een goede naam heeft op het gebied van zang terwijl de hh Grefe uitstekende cellisten moeten zijn Door de S S is een streng onderzoek in zake het spoorwegongoluk te Nieuwerkerk aan den Usel ingesteld daar er vermoedens bestaan dat een zegel verbroken is van een der automatische toestellen die in contant stonden met de spoorbrug over de Eingvaart en het blokhuis aan het station BEBO AMBicuT In de laatst gehouden raadsvergadering van 7 Jnni 11 is voorloopig vastgesteld de rekening dezer gemeente over 1898 en wel in ontvang op f 27295 46 in uitgaaf op f 25955 60 alzoo met een voordeelig saldo van f 1336 OuDEKKEKK a d IJsEL Blijkens bekendmafciog van den irargemeester is tot 1 Juli a s voor jongelieden van 16 tot 24 jarigon leeftp de gelegenheid opengesteld zich te doen inschrijven als deelnemers aan het voorbereidend militair onderricht dat biJ genoegzame deelneming wederom gedurende de wintermaanden zal worden gegeven Wie door het bijwonen van dit onderricht zich bij afloop van den cursus een bewijs van militaire bekwaamheid weten te verwerven erlangen daardoor het voorrecht om ingedeeld te worden bji het korps en in het garnizoen hunner keuze indien zij eventueel moeten opkomen Van dit onderricht is te dezer plaatse al zooveel goeds gezegd dat we ons ontslagen rekenen van den plicht dit alles nog eens te herhalen Het zü voldoende tot deelneming allen op te wekken die daarvoor maar eenigszins in aanmerking komen Zij kunnen hierbij iet anders dan welvaren eene vorming erlangend die hen zoowel lichamelp als geestelijk ten goede komt Jammer genoeg dat deze als wet nog niet toegepast kan worden op alle jongelui zonder uitzondering Eeeïïwijk Vrpag jl zijn bij de Ned Herv Gem alhier gekozen tot notabelen de heeren D Klerkx en B Van Heiningen in de plaats van de heeren D v d Starre overleden en J Kool vertrokken Stolwuk Door den visscher P v d H werd Dinsdag in eene gewone zeeltfuik een groote otter gevangen Dat het dier de mazen zijner gevangenis niet heeft doorgebeten begrjpt men niet in den winter toch als men hem met spiesen tracht te doeden gebeurt het menigmaal dat hj door woede en angst gedreven zulk eene speer geheel afbijt Hoewel die dieren thans met het oog op hun pels minder waarde hebben dan s winters heeft onze visscher toch een niet te versmaden daggeld gemaakt Gemengde Berichten Bijna een halve eeuw politieman Den 9en Juli zal het 50 jaar geleden zijn dat E K Hofstra te Oosterwolde als gemeenteveldwachter van Ooststellingwerf in dienst trad Nadat Hofstra 6 jaar als vrijwilliger had gediend bij het regiment grenadiers en jagers werd hij 9 Juli 1849 als veldwachter benoemd Nog dagelijks vervult de circa SOjarige man zijn taakèn als gemeente veldwachter èn als concierge van het gemeentehuis De Middelburgsche politie heeft zeker H van Z 24 jaar oud laatst wonende hier ter stede naar Zierikzee overgebracht De officier van justitie te Zierikzee heeft zp opsporing verzocht omdat hij beklaagd is van verduistering van gelden ten nadeele van den koopman W A alhier Gisteren heeft een commissie van onderzoek zooals wü reeds mededeelden op de liJn Breda Vlissingen een proef genomen met een trein loopende in een zelfde vaart en bestaande uit een gelijk aantal voertuigen als die welke vftpr eenige dagen met zoo n treurig gevolg iillet station Vlissingen binnendrong Het doel van de proef was na te gaan over welken afstand de trein zonder gebruik te maken van de Westinghouse rem tot staan kon worden gebracht Even voorbij het station Bergen op Zoom werd de machinist door middel van de noodschel gewaarschuwd waarop hü den trein na ongeveer 300 M tot stilstand bracht Men seint ons uit Amsterdam Terwijl de brandweer hedenavond omstreeks elf uur nog bezig was een binnenbrand te blnsschen in een pandjeshuis aan den Groenburgwal werd gemeld dat het groote magazijn der heeren H Vettewinkel en Zonen handelaren in verlwaren aan de Prins Hendrikkale in brand stond Het magazijn heelt zijn voorgevel aan de Prins Hendrikkade en komt achter uit op den Oudezijdskolk In korten tijd was de brandweer met al het materiaal waarover zj beschikken kan op de plaats des onheils Het perceel werd van beide zpen aangetast aan de voorzpe door stoomspuiten en de Jan van der Heyden aan de achterzjde met Vechtwater en een paar slangen van de stoomspuiten Buitendien verleende hier hulp het stoombootje der havenpolitie dat een perspomp aan boord heeft Wegens z n geringen diepgang kon dit vaartuig dat gecommandeerd wordt door den inspecteur der havenholitie den heer Visser den achtergevel van het magazijn tot zeer dichtbij naderen met een flinken straal bereikte het den bovensten zolder van het van onder tot boven fel brandend perceel Het gansche groote pakhuis was een groote vuurpoel waaruit vlammen van verschillende kleur hoog uit sloegen terwijl aan de achterzjde een regen van vonken een eindweegs meegevoerd door den wind in het Kolkwater op straat en op de daken der huizen nederdaalde Het indrukwekkend schouwspel bracht een groote menigte volka op de been met moeite in be4wang te honden door de politic ouder bevel van den commissaris Fundter Slang na slang werd aangesleept en uitgelegd of langs de gevels der belendende huizen opgesjord tot boven op de daken Aandezpe der Kolk was de hitte vaak op 50 meters afstand ondragel k Het gansche terrein de Prins Hendrikkade en de Oudezpakolk waren een uur lang hel verlicht Veel water moest ook gebruikt worden om de huizen aan de andere zijde der nauwe Kolk te beschermen Zij werden deerlijk geblakerd en de hitte was er zoo geducht dat het water der stralen haast geheel verdampte voor het de bedreigde punten bereikte Ondanks de groote massa s water die van rondom door tientallen van brandslangen werden aangevoerd bleef in de onmiddellpe uabpeidde straat kurkdroog Van de omringende daken af gezien bleek vooral het achterhuis het meeste voodsol aan de vlammen te geven Van onder tot boven was het gevuld met groeten voorraad verf waren van allerlei soort Wel was al wat in vlammen opging verzekerd maar een der heeren Vettewinkel die omstreeks middernacht ter plaatse kwam zeide ons dat de brand hem stellig een stilstand zj ner zaak gedurende drie maanden berokkende Er zp drie firmanten twee broeders en een neef Een van hen woont in het Gooi en bleef onwetend van de ramp die de firma getroffen heeft Een tweede woont naast het magazp zpe vrouw moest met een ziek kind vluchten in het Victoria hotel Om zes uur des namiddags heeft de laatste werkman het magazp verlaten omtrent de oorzaak van den brand viel niets met zekerheid te zeggen Tegen één uur in den nacht was de brand zoo goed als gebluscht Van het achtergebonw stonden nog slechte de vier muren de belendende perceelen zp echter behouden gebleven Het werd ruchtbaar dat een der heeren Vettewinkel de firmant die naast het magazp woont nog om halt elf in het voorgebouw aan de Prins Hendrikkade op het kantoor is geweest doch geen onraad bespeurde Even later werd hij door de voorbijgangers gewaarschuwd dat het achtergebouw brandde Bü de voorschriften ter uitvoering van het kon beslat betreffende de op SI Dec a s te houden algemeene tienjarige volkstelling worden de provinciale bureaux voor statistiek ontheven van de bij de vorige volkstellingen door hen verrichte taak wat betreft de controle op den inhoud der tel en verzamelkaarten die thans rechtstreeks vanwege het departement van binnenlandsche zaken zal geschieden Ook de bewerking van de uit komsten der telling tl op deze wjjze geschieden Voor het overige zullen deze bureaux tot de telling medewerken ter bevordering van den goeden en geregelden gang van het voorbereidende wérk waarvoor de noodige voorschriften aan de commissarissen der Koningin in de provinciën ziJn gegeven De vergoeding aan de gemeente die bijde volkstelling van 1899 34 cent pergetelden persoon der werkelijke bevolking volgens de volkstelling bedroeg doch door decommissarissen der Koningin destgd te laag werd geacht is thans op 4i cent gesteld I ONTVANGEN een groote collectie Deensche glacé Dames en Heeren A van OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOU lelepUooM Ma 3i lifiirs van Amsterdam Vrkri 87 98 lOlV 90 Vu Slotkn 87 ggi 14 JUNI f iBBm ANb C orI Nod W 8 Sdito dito dito 8 diio dito dito SHoBOia ühl Gourll 1881 88 55 a 98V 98V IOS 61 79 a 118 8 int 101 101 1011 961 746 607 108 51 1 0 7 1641 100 100 981 8 i V 90 1181 Ut 180 116 67l 180 99 RuiLAHD Obl Binnenl 1804 4 dito QeCDDB 1860 4 dito bil Botha 1889 4 dito bg Hop 18811 90 4 dito in ond leen 1888 8 diln dito dito 1814 5 aPANJB Perirt obuld 18 Tij K ij Qe r OouJ leen 1890 4 öe leeoing wri D O o leaiiin aerie C ZtlD ArE Bep T oWg 189 K Myioo Obl Buil Soil 1890 6 VlHiïDllA Obl 4 onbep 1881 IwTiapAH Obligatian 189S 8 BonaaSAli Steil leeu 1894 8 NiD N Afr Htndelav und Aroodi b Tab M Certificaten j Beli Maataohanpij dito Ara Hypotfaeekb paudbr 4 I Cult Mij derVoratenl aand j a Or Hypolbeekb paodbr Nederlandarlie bank aand j Nad Handalniaatacb dito N W s Pao Hjrp Ii pandbr I Eott Hy lotheekb pandi r S i ütr Uypothoekb dito S Ooaia OMtHonB bank aand BuaL Uypotbeekbankpaudb 4 AmuKA Bqut bf potb pandb 5 Maxw L G Pr Lien lert NiD Holl U Spoorir Mij aand Uij lot Eipl r 8t Spw aand Nad Iiid Spoorwegm aand Ked Zaid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 6 Italii Spoor 1 1887 89 A Eobl 8 691 1067 1 100 68 144 1401 17 1 1047 I a 105 14 561 Va 14V 48 4 591 1711 100 107 OOV 100 100 11 116 86 Zuid Ital 8p mij A H obl 8 Poli Waracban Weeiienaand 4 BuaL Gr Ruia 8pw M j obl 4 Baltiaohe dito aand Fattowa dito aand 5 Zwans Dombr dito aand S i Knrak Cb Aaov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akbsika üent Pao 8p U obl 9 Cbio t North W pr O r aand dito dito Win 81 fetar obl 7 Danrer h Bio Gr Spm oert T a Illiooia Central obU io ond 4 Louier St Na bTilIj Oert r aaDd Mexico N Spw M Ie hyp D 0 Miaa KtniBt v 4pCt preL aand N Yoit Oulaa o It Weat aand dito Penn Ohio obhg 6 Oregon Gahf I o byp in goud 5 St Paul Minn k Hanit obl 7 ÜD Pao Hoof lyn obig 8 dito dito Line Col la hyp O fi Canada Can South Gbert r aand Vis C Ballar k Na Io h d e O Amaterd Omnibna Mi aand Botlerd Tramwe MaaiB Hand NlD Stad Amaterdam aand I Stad BoiterdHm aaod S BlLon Stad Anttiarpen 1887 1 Slad Bruaael 1888 HoNQ Theiaa Boftullr Oeaelaoh 4 OuaTlira Staatateenig 1860 8 K K Üoat B Cr 1880S SpAMi Stad Madrid 9 1888 W l Vir B KiK poal eert MAi TELS TtlLOn 1UAOE8 Mantel CosI Blousen JapunstoOen en Concur D fillMfilOAI in groote verscheidenheid reerenile prijtnn GOUDA ATJGH D correspondent der N B Ot ta Ba