Goudsche Courant, maandag 19 juni 1899

r No 7017 Dinsdag 30 JudI 1899 38ste Jaargang 60IIDSIIHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon N 8t De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefiMtn Ra M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte j Ö 5 Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd tavia eeint onder dagteekening van 16 Tani De troepenmacht van Van Heutsz marcheerde door Meurendoe en Pensangan zonder verliezen De bevolking die in de dorpen gebleven was ondersteunde haar Tji Pasangan onderwierp zich maar ontsnapte s nachts naar Tjot Pi De bovenlandsche colonne trok daarheen om hem te halen Daarna marcheert de troep naar Gtendong een bivouac betrekkende te Geude Een regeerinstelegram van gister luidt De colonne onder generaal Van Heutsz i ongestoord Merdoc Samalanga en Djempa doorgetrokken De hoofden dier landschappen maakten hnnne opwachting Teekoe Tji Pasangan onderwierp zich De colonne blijft nog eenige dagen in Pasangan Behalve de reeds bekend gemaakte nummers in de wielerwedstrpen op het Sportterrein te Baam zal men Zondag voor het eerst op een Nederlandsche baan een wedstrijd tusschen motortandems kunnen aanschouwen Een bezoek aan Baarn voor deze nieuwe sport zal de moeite rjjkeljjk loonen I OSTBK IJ ÈÏTsr Ljjst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maandJnni 1899 en terug te verkrijgen door tubschenkorast van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda T de Graalf Bloemendaal Ehnle Herman Den Haag M Koolmees Siewerker a d IJssel M Bloot Rotterdam Ant Verheijen Amsterdam Isenthal Co Hamburg G Klooster Soerabaija Wed M Gardner Amsterdam f Mej J Keus Haarlem W D 1 WnjuB Gouda Geert Klooster Batavia DeDirectetirv h Post enTelpgraafkantoor M C HENNEQUIN Jl ll I = BurgerlUke Stand GEBOREN 16 Jnni Anna Maria ouders A atenstein en T Knecht 17i Clasina ouders F J Kloos en J IJsselsteiJn 17 Willem ouders C Twigt en P M Verblaauw OVERLEDEN 14 Juni T Bakker 3 m 16 J W Hoogendoom 71 16 J van der Bas 16 m ONDERTROUWD 16 Juni J van der Woensel te Reeuwp en P Zantvoort J Heesterman en K A Klshout J Heij en A M de Jong ADVERTEWTIBN Als Volontair gevraagd in ene nette Zaak waar veel te leeron valt een fat Jongmensch ter verdere opleiding tegen genot van eenig salaris Fr br onder lett T 6 bij den Boekh A JONGENEEL Gouda SIGAREN MAGAZIJN DE MAGf EET verkrijgbaar Generaal Vetter GEURIGE CTS SIGAAR Bij 100 stuk frunco ending TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 EaudeCologne KN Odeurs Verkrijgbaar in flacons en per maat bij G IJIÜÏ ELISTUÜ Blauwst raat Koningin Wiihtstmina Vereeniging te Haastrecht LIJST der getrokken Prijzen in de Verloting BIJ GELEGENHEID DER tSaarlijlisoRe aaréanmarSt ie tXaastreoEi op 12 JUNI 1899 a t 3 1 is is PRIJZEN 7i PRIJZEN 90 11 Drie Lammeren 2365 24 Een Paardendeken 227 18 Twee Lammeren 2384 15 Twee Lammeren 701 30 Drie Kaasvaten 2449 22 Een Stampknip 845 6 Een Schaap met twee Lammeren 2686 23 Een Botervloot 992 1 Een Kaasbrik bespannen 2785 7 Vier Lammeren 1074 12 Drie Lammeren 2832 21 Een Hooihark 1162 13 Eene Wringtobhe 3223 3 Een Lichtbruine Ruin 1 jr oud 1449 28 Twee Emmers 1 3378 10 Drie Lammeren 1467 25 Twee Emmers 3814 5 Een Zwarte Hit 3 jaar oud 1857 27 Een Leidsel 3815 4 Een Voshit Ruin 4 jaar 1903 17 Eene Bascule 4372 19 Twee Lammeren 1909 16 Twee Lammeren 4492 20 Een Filtreer 1983 14 Twee Lammeren 4493 29 Drie Kaasvaten 2213 2 Een Donkerbruine Merrie 4626 9 Een Schaap 2336 8 Een Schaap 4704 26 Een Zeis Nftmens bet Bestuur der Vereeniging voornoemd De Seeretarii s Ë o h s re 99 P C MULLER w icnsTsz isr JDEni j ptsisr Kort overzicht onzer PrUaooarant 12 ess 12 12 flesch SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 60 per ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 MADERA S droog en zoet 18 u s V o a a VERMOUTH la Turin 1 50 o i a BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC A f 1 76 f 2 26 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 3 BOI IDE TJ22 Per PI Po Ank 46 PI I P a LISTRAC f 0 66 Nto i 21 1b aS CHATEAU VALROSE 0 75 31 S o Si ir St ESTEPHE 0 86 36 2 O 2 SL EMILION 1894 1 42 PABILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 IP S I SAUTERNE l 42 2 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE 1 10 47 De flessche ziJn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teni genomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bü De flrina T CREBAIS Gouda STOOM HOUTZAGERIJ SCHAVEEIJ Pakkisten Lijsten PaMek J VERGEER De uitmuntende SAÏ Oi PlAiMCNO S van TETSOH MAY voorhanden in den OüGELnANDEL van L € DE LAUG Groote voorraad en groote verscheidenheid van MUZIEKINSTRUMENTEN f Oiterst blUUke vabte prijzen Te bohBran STRIJK 1 0KKGK in tu le oren ï p f uór of op len laatstun Vrijdag an ia ma8Dd JACHTWATEK zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prijs per Flacon 0 30 en 0 50 II iHIEBICS Drogisl liielwes E IQ tGoedkoopste en soliedst adrea voor Vervoer van inboedel oowel binnen als buiten de Btad meb geeloten wagens A GrRA VEST E IJ N Oude Gouwe All s teordt tegtn Xrunaport aohade veritekvrA STEEmLfMBEL Door verhodging der prijzen berichten wij onze Clienteele dat de Eng Cokes van af heden 5 Ct perH L hooger genoteerd worden Firma A Jonker Zonen Geb ijsselstijn Gouda 17 Juni 1899 Kantoor TEST Telephoonnummer S WAAROM geeft OASGLOEILIGHT geen voldoend licht OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJiE levert Een KOUSJE dat gedurende lOOO branduren een prachtig Ucht geeft levert I g Il 95 Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIEFABRIEK Directeur H BOBGERS DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RLTWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE AOATj NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vertegenwoordiger J D lBl ITeR 6eiiila 2oek Uw voordcel BESTE NIEUWE Zandaardappelen 6 cent per pond PEENTJES 5 cent per bos PEULEN 12 cent per pond KROPSLA 1 cent per stuk h A KOPPRVÜRAiJER Naaijeratraat Ifo 14 liiiriim uit de bron te Haarlem is verkrijgbaar in heele en halve ï lesschen bij den Agent der bron J van Of JK I n ware 8chat voor de oogelnkkige Blnchtoffers der Zebberlebkmg Oname en gehe jne iiitapattingen is het berotiiade work Z Dr Retau s ELFBe VARl G HoUandscbe oitgare mei 27 atb Pigs 2 ffnlden Ieder die an de rersohrikke ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de opreobts leering die bet geeft redt janrl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by bei Ver lagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen msending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Kullenlandsch Overzicht De pogingen van Raymond Poincaré om een kabinet samen te stellen zijn mislukt Het blijkt opnieuw dat ondanks de eenvoudige taak neergelegd in de motie die aan Dupuy s ministerieel leven een einde maakte de vorming van een Republikeinsch ministerie dat de instellingen der Republiek krachtig weet te handhaven uiterst moelijk is De man die de erfenis van Dupuy aanvaardt moet het vonnis van het hoogste gerechtshof weten te doen eerbiedigen door alle partijen en aan Cesaristische woelingen een einde maken Daarbg zinkt al het andere voorloopig weg Doch een kabinet dat dien plicht wil vervullen moet verzekerd zjjn van den krachtigen steun van het Parlement Nu is er in de Fransche Kamer Vfel steeds een meerderheid te vinden om een kabinet weg te jagen maar om een eerlpe krachtige regeering te steunen is de meerderheid minder geneigd Radicalen en socialisten kunnen dat alleen niet doen daarvoor is de concentratie van alle Republikeinsche groepen noodig En dan blflkt het hoe inwendig verdeeld de Republikeinen ziJn en hoe weinig vertrouwen zij in elkander hebben De groep Méline heeft het er naar gemaakt dat men haar wantrouwt maar wie van de radicalen en socialisten deed den mond open toen Cavaignac zijn drie valsche stukken voorlas van de tribune P Frankrijk moet thans een ministerie hebben van onverdachte Republikeinen die weten hoe zij de uitspraak van de hoogste rechtsmacht moeten eerbiedigen En om hen moeten zich alle kleine geschillen en nuances vergetend de Repul einen vereenigen opdat niet de nationalisten militairisten en de cesaristen door de wankelmoedigheid en het onderlinge wantrouwen der Republikeinen ten slotte de overwinning behalen Een later bericht meldt dat de heer Waldeck Ronsseau de opdracht tot vorming van een Kabinet van president Loubet heeft gekregen Hij heeft tot heden bedenktp gevraagd ♦ De liberale leider in het Britsche Lagerhuis Sir H Campbell Bannerman heeft in een redevoering te Ilferd verklaard dat er niets is geschied wat een oorlogsdaad of ook maar oorlogstoerustingen tegen de Zuidafrikaansche Republiek zou rechtvaardigen Het Britsche volk wenscht het Transvaalsche volk niet te vernederen Spreker wees op de loyaliteit der HoUandscbe medeburgers in de Kaapkolonie hiJ erkende dat deUit FEVILLEIOX Gedeakschrilten van een Geiakioeker ANNIBAL de VONDELING Naar het Fronseh DOOR W NUTTER Later als ik tevreden over u zijn kan waaraan ik niet twijfel dat het geval zijn zal dan kunnen we die som verhoogen Zooals het u zal goeddunken mijnheer en wanneer u het goed zult vinden Zoudt ge er iets op tegen hebben ten mijnent uw verblijf te vestigen sEr iets op tegen hebben mijnheer f Het zou mij hoogst aangenaam zijn iDat doet me veel genoegen Ik heb een kamer kant en klaar voor u Ge kunt ze vanavond teedr betrekken iDuizendmaal dank Mbrgenochtend om acht uur verwacht ik u hier p het kantoor te vinden opdat wij een aanvang kunnen nemen met de werkzaamheden fcBegrepen mijnheer Het zou u misschien niet onaangenaam zijn als ik u een voorschot op uw eerste maandsalaris ter hand stel om u enkele kleinigheden aan te schaffen Rajthael kreeg een kleur Kijk ik heb op t oogenblik geen kleiner geld lenders grieven hebben maar is van raeening dat deze langs den weg der vredelievende onderhandelingen weggenomen kunpen worden Het bestuur van de Internationale Arbitrage en Vredesvereeniging in Engeland heeft het volgende besluit genomen Het bestuur verneemt met groot leedwezen dat de conferentie tusschen den President van de Transvaalsche Rnpubliek en den boegen commissaris der Britsche Regeering niet in een schikking is geëindigd Het bestuur is van meening dat het met het oog op het onrecht dat Engeland in het verleden de Transvaalsche Boeren heeft aangedaan een schending der humaniteit zou zijn als Engeland zjjn overwegende kracht zou aanwenden tegen een klein gemeenebest van vrjje mannen die om vele redenen genegenheid en achting verdienen Een zoodanig optreden zou een voortdurende oneer voor het Engolsche volk zijn en de botsingen tusschen de rassen in Zuid Afrlka ernstig vermeerderen Het bestuur zon verder willen opmerken dat de vreemde kolonisten die zich in hun eigen belang in Transvaal hebben neergezet de voorwaarden aan hun verblijf aldaar verbonden kenden terwijl aan den anderen kant de Boeren natuurlijk bezorgd waren dat hun duur gekochte onafhankelijkheid en recht om hun eigen gebied te besturen in gevaar mochten worden gebracht door een groot aantal inkomelingen die vreemdelingen waren in ras zoowel als in maatschappelijke politieke en godsdienstige denkbeelden Het bestuur spreekt verder zjjn overtuiging uit dat het toevlucht nemen tot geweld en de weigering om bemiddeling en arbitrage toe te laten zonderling in strjjd zjjn met de houding die de Britsche afgevaardigden op de Haagsche conferentie aannemen Een zoodanig optreden om geheel onvoldoende redenen zou het vertrouwen der geheele wereld in de eerIjkheid en den ernst van ons volk verzwakken Vierduizend Transvaalsche burgers hielden Vrijdagavond een meeting te Paardekraal die in de beste orde afliep Alle sprekers verdedigden de voorstellen van president Kruger Het lid van den Uitvoerenden Raad Schalk Burger zeide dat het uitbreken van een oorlog een groote ramp voor Zuid Afrika zou zjjn maar hij beschouwde de oorlogsgeruchten als ongegrond Er werden moties aangenomen waarin de voorstellen van den president werden goedgekeurd en verklaard werd dat met het oog op de vele vijandige vreemde elementen in den lande deze hervormingen zoo liberaal hier is een voUe maand Na een oogenblik hervatte Isidore En nu moet ik zoo vrij zijn u te verlaten zaken roepen me elders Tot weerziens Jacques En u mijn waarde vriend Louis zie ik zeker van avond nog Kom afó ge kunt wat bijtijds Jacques en Raphael begeven zich naar de deur Op het oogenblik dat Jacques de hand aan de kruk wilde slaan ging de deur open en een jong meisje overschreed den drempel maar bleef besluiteloos staan toen ze onverwacht zooveel oogen op zich gericht zag Jacques kwam haar te hulp Goeden morgen Mehe Dag oom hoe maakt u het f Uitstekend beste meid En tante en de kinderen Alles zoo goed als t maar kan Had je iets mijn kind vroeg Isidore thans terwijl hij zijn handschoenen aantrok Ja pa er is iemand om u te spreken over zaken Hij heeft aan huis aangebeld Goed ik kom Breng me maar even bij dien mijnheer mijn beste Vader en dochter verwijderden zich even later gevolgd door Jacques en Raphael Emilie of kortheidshalve Melie eenige dochter van Isidore was een meisje van in het zeventiende jaar slank en vlu geheel nog een kind met haar groote onschuldige oogen lachend mondje en frissche gelaatskleur Het was onmogelijk zich een bevalliger vér schijning voor te stellen Zonder nu juist als een toonbeeld van vrouwelijke schoonheid te kunnen doorgaan stal zij ieders hart en won onwetend waren als uit een oogpunt van veiligheid kon worden toegestaan Pe meeting verklaarde geen verdere concessies te zullen dulden De Italiaansche Minister president Pelloux stelde de quaestie van vertrouwen bfl artikel 1 van de politieke dwangmaatregelen waarin de overheid de macht wordt gegeven vergaderingen te verbieden Het artikel werd met 180 tegen 113 stemmen aangenomen Verspreide Berichten nncvrijs De Temps meent te weten dat de krijgsraad van Rennes voor welken Dreyfus zal komen nog niet deflnitief is benoemd Echter is reeds zeker dat de kolonel der genie Jonaust als voorzitter zal optreden De Baad zal vergaderen in een der militaire gebouwen in een zaal die 500 personen kan bevatten De gevangene behoeft om daarheen te komen niet over straat te worden vervoerd Volgens de Londensche bladen zal Esterhazy het Dreyfns proces komen bijwonen Als dag van aanvang van de zaak wordt 17 Juli genoemd Majoor Dn Paty de Clam heeft vergunning verkregen a zijn advocaat en zijn familie in de gevangenis bij zich te ontvangen Aan de famjlie Dreyfus is vergunning geweigerd om den terugkeerenden banneling biJ de landing te Brest te mogen begroeten Rechter Grosjean zal heden verschijnen voor het Hof van Cassatie in vereenigde zitting van jille Kamers geconstitueerd ah Baad van Tucht van de magistratuur Hjj zal zich daar hebben te verantwoorden wegens zijn mededeeling aan het Petit Journal van de briefwisseling tusschen de ministers Delcassé en De Freycinet over de verklaring van den heer Paléologue voor het Hof van Cassatie In deze zaak is Paure Biguet rapporteur Een nota van de Agence Nationale luidt als volgt Daar do minister van oorlog wegens de crisis slechts belast is met de afdoening der loopende zaken heeft hjj zich niet kunnen bemoeien met de dagorder door kolonel de Saxcé tot de soldaten van het 10e artillerie gericht De heer Krantz heeft enkel inlichtingen ingewonnen nopens dexe zaak en inocht er gen beslissing worden genomen dan is deze dadelijk ttm ieders genegenheid Zij wat de afgod niet alleen van haar vader maar van heel het personeel in diens dienst Van de eerste tot de laatste droegen allen haar een onbegrensde genegenheid toe Geruchten zeiden dat allen volkomen bereid waren voor haar door een vuur te gaan of door water of door andere elementen waarvan men zich anders Kever afzijdig houdt Er was een geval bekend dat een jonge draaier zich eens een ongepaste aardigheid omtrent Emilie had veroorloofd welke jonge draaier daarvoor door een der andere knechts duchtig was afgerost geworden met bijvoeging van de waarschuwing dat men bij herhaling van zoo iets algeipeen weigeren zoij Innger met hem te werken Op haar verjaardag werd telken jare het geheele Biersoneel onthaald Diq dag viel midden in Juli Allen gingen dan een dag naar buiten op kosten van Isidore die alsdan geld noch moeite ontzag om dien dag tot een feestdag te maken Aan den anderen kant kwam het personeel telken jare met een geschenk voor den dag l hetwelk steeds een punt van diepe studie was weken te voren reeds Mamzelle Melie was geliefd bij iedereen HOOFDSTUK XIV Liefde De avond van dezen voor Raphael zoo belangrijken dag werd de jonkman door zijn nieuwen beschermer in zijn kamer geïnstalleerd Het vertrek dat den jonkman afgestaan werd waB gelijkvloers en bad een eigen uitgang zoodat niet te verwachten dan na de definitieve totstandkoming van het ijieuwe mmisterie Nog twee duels hebben te Brest plaats gehad tusschen twee marineartillerie ofilcie ren en leeraren aan een lycée Een officier en een leeraar aijn gewond De Echo dé Paris zegt uit goede bron te hebben vernomen dat het proces van Preyfus te Rennes den 17den lull zal beginnen De leden van den krijgsraad zonden allen reeda benoemd zjjn Voorzitter is de kolonel van de genie Jonaust Frabkruk De Antwerpsche journalisten hebben besloten Emile Zola een eigenaardige hulde te brengen Zjj zullen een enkel exemplaar van den brief J accuse doen drukken üet de beroemde letterteekens van Christophel Plantijn De druk van dit kunstwerk is opgedragen aan den boekdrukker Paul Buschman uitgever van de Vlaamsche School De band waarin de brief zal worden gebonden Wordt ontworpen door Jacques Mosley Aan den brief zal worden toegevoegd een adres geteekend door alle journalisten die hebben bijgedragen voor dit huldeblijk Een rijke Amerikaan heeft volgens den Figaro 2720 dollar geboden voor den hoed van president Loubet die te Auteuil door baron de Christiani werd ingeslagen Het Elysée is natuurlijk op dat bod niet ingegaan men heeft het voorstel van den Amerikaan zonder antwoord gelaten Amerika Drie dagen geleden verscheen in een der Newyorksche bladen de volgende advertentie John Norden rjjk ranchman uit den staat Montana zoekt een echtgenoote Verlangd wordt jonge zeer schoone vrouw met practische levensopvatting Hy schenkt haar een huWeliJksgift van 2 millioen Zich in persoon aan te melden aan het Grand Hotel Zelden had een advertentie meer succes Nog denzelfden dag maakten de dames queue voor den ingang van het Grand Hotel en ten slotte wisten de bedienden en de politieagenten niet meer hoe ziJ orde zouden houden onder de menigte candidaten De directeur van het Grand Hotel was genoodzaakt John Norden te verzoeken de dames elders te ontvangen John Norden heeft nu een groote zaal gehuurd in het midden der stad en daar kunnen reflectanten op zjjn advertentie hem dagelijks spreken van 10 tot 4 uur Als de zaal ten minste niet te klein wordt 1 hij er geheel vrij was en kon uitgaan en terug keeren naar willekeur De meubileenng was hoewel hoogst eenvoudig smaakvol en keurig Wel kon deze woning in het geheel niet in vergelijking treden met zijn voormalige apartementen oj boulevard de Gand met zijn weelderig prachtig en kostbaar meubilair en alle denkbare gemakken Maar die weelde die pracht had hij ze niet te danken gehad aan den baron de Maubert gevloekter gedachtenis Had hij daar niet louter de rol gespeeld van een soort effect waarin men geld stak om hetzelve met winst terug te krijgen Die mildheid was berekening Hij was opgetuigd geworden als een renpaard om hem op prijs te brengen Wat hem thans werd aangeboden ging hij verdienen eerlijk verdienen Derhalve viel een vergelijking oppervlakkig ten nadeele zijner huidige woning in werkelijkheid zeer ten voordeele uit van laatstgenoemde Des anderen daags op het aangegeven uur trad Louis Dubourg in functie Isidore Potard had zich niet in hem bedrogen Binnen een week was hij geheel met zijn bezigheden vertrouwd geraakt en menige knik van goedkeuring menige bemoedigende slag op zijn schouder had hem reeds voor zijn inspanning beloond en zijn hoop hier een vaste ankerplaats gevonden te hebben versterkt Wordt vtrvpigd 1