Goudsche Courant, dinsdag 20 juni 1899

i ei 1 1 1 1 K r 1 H ïioe reraa H tobda 6 90 8 84 7 60 e 98 9 07 I M 10 67 19 00 11 40 2 90 8 17 4 39 8 47 6 05 8 55 8 98 10 89 11 10 Oudew 5 85 11 14 1 S7 7 10 10 48 Woerd 5 48 11 91 1 46 8 3 7 18 8 48 10 6 1 lllreohl 6 03 7 4 8 98 8 65 K 39 10 51 11 45 U 89 1 19 8 08 8 50 5 04 6 98 40 7 89 5 1 16 U t Jr t ff 1 i l irwlil 6 87 6 55 7 58 8 80 8 49 9 10 10 16 10 88 11 S8 18 09 1 37 3 08 3 20 3 59 4 48 6 88 6 41 6 53 7 58 9 19 10 00 10 84 WoenJaa 6 15 8 58 8 14 10 88 11 65 19 87 4 18 7 9J 9 41 10 54 ÜHilr 6 80 7 01 8 81 10 46 1 86 4 81 7 87 9 49 1 Gouda 5 50 7 17 7 97 8 85 9 00 9 98 9 59 10 9 11 10 19 11 19 61 8 I9 3 40 8 65 4 48 5 90 8 10 7 19 7 69 8 96 10 09 10 85 11 10 Directe SpourwegverblDdlngen met GOUDA Zonierdleost 1899 OnlinA aoTTIRDAUTi arn U Sl 18 18 11 58 1 85 8 11 8 35 8 49 11 9S l 11 85 1 7 11 49 1 14 11 51 1S S9 1 98 9 80 4 1 54 4 04 AaogevangeD 1 Mei Tijd vao Greenwich 9 95 5 89 8 18 7 14 6 40 8 30 7 33 Alleen de DiuJiga iJ Alleen Ie en 9e kle ae Extrt bijbetalen f Op de treinen xyn Zondag MaandeR en Dinadeg ééndaegiehe retourbiljetten oor de 8e kl Terkr gbaar tegen enkelen naolitprgi J7 HoUandaehe Spoor BOTTEKDAM OOUDA rioa wc nu 11 87 19 41 10 19 11 35 18 18 10 99 10 36 1 4S 1 7 1H 11 54 1 0 19 84 1 11 6 9 7 44 06 8 14 9 00 10 0 1 10 17 45 5 65 19 êi AUaan Ie n 9e Uaiae extra betalen e Faeultatief op den loop kan niet gerekend worden H Bollandtehe ipoor i U l D A U b N H A A O riae veria 9 14 3 45 4 18 9 88 9 57 7 89 7 59 8 80 8 9 9 18 10 16 10 88 10 40 U IJ 8 11 10 18 8 98 10 97 8 86 e 10 89 8 05 8 41 8 48 8 6 9 O 10 44 10 58 11 07 11 44 9 48 4 15 4 4 9 56 10 85 O 9 4e t 0 4 09 4 90 4 45 5 30 19 7 00 7 48 7 66 66 9 48 4 96 6 18 g 4g 4 J0 8 80 10 08 4 61 S i 10 193 14 8 97 4 87 5 0 S ll 6 00 6 60 7 97 8 10 8 18 9 99 10 8t 11 87 11 36 19 9 7 06 7 80 7 6 11 67 19 08 18 87 7 31 7 47 8 II Harmonikatrein alleen Ie en 2e klaaae extra betalen 10 Reirigoia Toor de Itju Brenkelen Amaterdam mogen ria Utraent reixan e o U U A A USTBRDAM la 6 89 8 17 9 98 10 67 18 08 4 O W l 8 86 10 10 AmatW 8 01 9 06 10 16 19 48 18 67 4 57 6 87 8 15 10 09 11 87 Anat 0 8 19 9 80 10 80 108 1 10 618 8 80 10 18 U tS mat 0 8 7 06 3 10 9 05 11 15 9 53 8 45 4 45 6 90 7 45 9 4 Ama W 7 90 8 96 9 8 11 80 8 08 4 00 8 00 6 85 8 00 10 0 loiula 1 0 4 11 I n O 19 61 8 60 4 4T 6 49 7 4 8 4 11 O Canada UU ie Caledonia mijn op het eiland Cape Breton is eergisteren een verschrikkeljlce ontploffing geweest Br moeten op zjjn minst 160 mijnwerkers bedolven z jn en men heeft al twintig verminkte Ijjken gevonden KüSLASD Tit Astrakan wordt gemeld De firma Markowa Bessnbikowa die de groote Basilewskische vischgronden in pacht heeft en steeds tracht de vischprflzen te doen stygen heeft daartoe verscheidene kolossale vangsten te zamen tot een gewicht van eenige 100 000 pond in den grond doen stoppen Blijkens de Russische bladen verwekt dit ongehoorde feit zooveel te meer ergernis omdat juist in de nabijheid vele duizenden menschen hongersnood lijden Men verwondert zich dan ook niet weinig dat de openbare autoriteit niets heeft gedaan om zülk eene groote vernietiging van levensmiddelen te verhinderen Zjj had dit toch zeker wel knnnen doen wanneer men in aanmerking neemt dat er tot het beoogde doel meer dan 140 kuilen ziJn gegraven te zamen tot een inhoud van honderden kubieke meters waartoe een groot aantal werklieden eenige dagen aan den arbeid zijn geweest zoodot het niet aan tgd heeft ohtbroken om zoo niet de geheele hoeveelheid visch dan toch een groot gedeelte ervan voor de noodIpenden te redden En het thans aldaar gebeurde is niet het eenige geval van dien aard want de firma Ssaposhjnikof die uitgestrekte vischgronden heeft volgt dezelfde tactiek ook zj getroost zich de kosten jan het bevisscjien haren gronden omdi t anders de aldaar aanwezige visch bij het wegzwemmen door anderen kon worden gevangen ZiJ laat echter de vangsten niet begraven maar de visch op zee doeden en overboord werpen Misschien zjjn er nog wel meer die zoo doen althans de kapitein eener stoomboot heeft verklaard eene oppervlakte van wel 3000 meter lang en 1000 meter breed vol doode visch te hebben gezien Op de Wolga is een stoomboot gezonken alle passagiers 137 in getal kwamen in de golven om BINNENLAND Naar wfl vernemen bedraagt do brutoopbrengst van de van 31 Mei tot en met 2 Juni te Utrecht gehouden fancy fair ten bate van een volkssanatorium voor borstlijders in het geheel ruim f 40 000 waaronder ruim f 24 000 uit de verloting die eraan verbonden was IJè 65e Algemeene Vergadering der Ned Ver tot afschaffing van Sterken Drank wordt Woensdag 2 Augustus te Zwolle gehouden Ooudl 8 7 90 7 38 8 19 8 88 9 01 Moordreohl door 7 97 i 45 KieuwerVirk n 7 84 g 8 58 0 p Ue 7 41 8 59 R tt iri1ioii M 6 80 7 10 9 08 9 19 BottMdaBiD P 8 48 Rotterdam B t 8 19 k n it Eotterdam Beurs Rotterdum D P Botterdam M O palle Hieuwerksrk Uoordreoht S d i 7 15 5 46 5 68 8 06 8 14 l 0 4 45 4 55 6 04 5 11 5 17 7 85 8 09 8 43 7 7 7 48 8 08 8 U7 B S5 9 10 8 8 8 00 9 0 9 1 9 86 Bond ZnTeDhuixen MoerlcRpehe Bo termeerZagwiard Voorburg 8 Hair a Hag Voorburg Zoeterut Zeirwaart Zevenhait Moero Inuda 5 49 6 48 e o8 6 18 6 9 Uit het verslag over 1898 blijkt dat dit jaar zich heeft gekenmerkt door een kalmen vooruitgang van de beweging tegen het alcoholgebruik Geen nieuwe vereenigingen zjn opgericht geen bflzonder snelle aanwas van het leger der drankbestrpers valt te vermelden doch nagenoeg overal waar beweging was is deze in kracht toegenomen en op menige plaats waar do drankstrijd nog rustto heeft deze in het afgeloopen jaar een aanvang genomen Voor zoover het hoofdbestnur geslaagd isin het verzamelen van de hiervoor noodigegegevens vinden wiJ een opgave van de algemeene vereenigingen voor drankbestrijding met het aantal barer leden Nationale ChristenGeheel Onthonders Vereeniging pl m 5500 leden pi m 190Ö aangeslotenen behalve de vronwesivereenigingen kindërbonden jongelieden en jongedochtersvereeDigingen enz 8500 Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik 4676 4250 Leger des Heils 4000 4000 Het Kruisverbond 4000 3 i 4000 Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken D ank pl m 2100 1800 Nederlandsche 04 isten öeheel Onthoudersbond 1100 950 1 edèrlandsehe Onderwijzers Propaganda ClJ voor drankbestrijding 800 700 Algdbene Nederlandsche Gcheel Onthoudersbftid 1084 500 Onafhankelijke Orde der t oede Tempelieren 200 200 Vrouwen ChrisftnGeheel Onthon ders Unie 53 104 Nederlindsche Stujlenten GebeelOnthoudcrs VereenKing 85 pi m 100 Nederlandsche Vroiwenbond voor Ge heelOnthouding 84 88 I Nederlandsche ScholierenPropaganda Clilb 1 71 Vereeniging van GeneeskuJilige GoMlOnt houders voor Nederland n de KoHwpn 80 30 Socialistische Geheeljunthonders opa gandaClnb 800 l ij De tnSiJchen haakjeBj ge ilaatme isjfers duiden aati iet aaifal Ipen aan iet begin van het jaa Over knOI of maar ten nrechte ookgenoemd bolbegonias soBrijfl Ericus in t N V d p ï Die kiH j egonias in zijn mti wenscht plant ze WÊd o f binnenkort om er zoolang mogelijll ïiot van te hebbep Vpor de planting mp ct de grond zeer zwaar emest zijn mot beften ouden koemest Steengruis kolensintels en dergelijke ongórechtigMden onzer stadstuinen moeten veiiwij derd wwden tKost heelwat meer pioeite een stadstuin in ordel tej brengen dan een geljke wtgestrektheSd neide te ontginnen Bij ffm onlangs ondar mijn toezichtaangelegdenjstadstuin die reeds lang als tuin in gebruik was en waarvan de eigenaat meende dat hij al heel goed was aangelegd bleek de grond schier uitsluitend te bestaan nit steenbrokken steengruis kolensintels en pottenbakkersklei Een puinschuit vo moedt uit den kleinen tuin gegraven en verwijderd worden en worden vervangen door beste tninaarde Hierbij is een halve sehnit belegen koemest gekomen Zeer zware bemesting ia noodig om de bloemen groot te kragen en groot te houden in haar soort Van onderscheiden soorten verschillende bloemen wel de helft in grootte Toch houdt men ook deze kleinere als ze prachtig van kleur of bevallig van vorm zijn eveneens om zooveel afwisseling in het perk te brengen als maar mogelijk is Ook kan een geheel perk beplant worden met soorten van één kleur De beste dubbele zijn nog heel duur t Heeft heel wat moeite en kweekkunst en vooral ook veel mest gekost om de grootbloemige begonias te verkrijgen en nog wel in zoovele fraaie kleuren 9 14 10 49 11 13 11 80 7 66 8 40 Si 18 16 1 08 1 01 1 18 1 99 1 3 1 30 1 48 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 55 10 5 11 46 H U S to 10 11 10 17 10 38 10 48 10 64 8 85 8 01 9 17 10 18 Vooral de enkolbloemige zijn voor den tnin geschikt Van vollen zonneschjn honden ze evenmin als van totaal gebrek aan lichten zonneschijn Die een plaats voor t kiezen heeft geve ze een half beschaduwd plekje b v ineen stadstsin op t noorden niet geheel zonder zonneschijn In volle zon verwelken de bloemen en verkleuren de bladeren Het blad De Hdtelhouder heeft een technisch verslag gegeven van het dejeuner door den Rotterdamschen gemeenteraad aan de Koninginnen aangeboden Het volgende js er aan ontleehd De tafel zag or allerkeurigst uit Niet die te sterke aanwezigheid van zilver wqlke meer een winkel vornkt van een zilversmid dan een feestdisch nmar bijna alles baccaratkris tal lichtend tusMhen de hoogfijne serviezen Men bedenke 9 ns wat er is te doen als binn h 38 minuwn aan 157 personen opgedieh moeten wuilden acht gerechten gezweMn nog van hat dejeuner der eerewacht M den tninsalon en van de verzorging van wvalerie en politie in andere vertrekken aBes tegelijkertijd Er stonden tien dientafels in het rond lanM de wanden opgesteld Achter de zetels der JKonningini p s ond Aaarboven nogieen si ec hle t4ol tel wijl ij zelven bed ei d Werden dóór h£ ar eigen lies lakeitn Maar voor elk aantal ariaere gasten w twee lakeien natnnrlp voo tóurend ii weer zoodat het geheeWdieiiBtpersoneel stond Uit 42 personen nmt gerekend m veertien wijnkellners onijer een chef gezamenlijke di istpersoj e had wedei hoofd den chef cjer tafel i I Al déze 66 lakfen warbn iekleednn rok tressen in de kl iren dei üt A korte broek witte lAnsen gelikte tichoeMn en een plelzier was het te zienSmet hdevea acturatesse en J kalme vlugheid Iegeltjkflitl feer2ijii function verrichtte Trouf ens wjÉ acuter dO schermen gebeurde het tooneel vim ali fflce in richt al was het daarjwat b9wea lüker verdieni niet minder lof De chéï koH met eeözestaj koks onder zich had reeds hét voornaamsti werk achter den rug I Aan wijnen werden gediend in kara ffei Chateau de Cantomerle van 88 RouzanI Margani van 81 Steinberger Cabinet van 80 en Louis Roederer extra dry Geméng de Berichten Te s Gravenhage is Donderdagnamiddag omstreeks 5 uur door eenige jongens met een haak aan een touw uit de Trekvaart opgehaald het lijk van het sinds 24 April vermiste knaapje van Wezel Betooverd Het ongeveer eenjarig dochtertje van een in de OudwijkerdWarsstraat te Utrecht wonend echtpaar is sedert eenigen tiJd lijdende terwijl van al de huismiddeltjes die reeds werden toegepast geen enkel nog doeltreffend is gebleken Het kon dos geen gewone ziekte zijn die het groeien van het kind in den weg stond maar volgens eene oudere vriendin der moeder had het veeleer den schijn alsof iemand de kwade hand op de kleine had 4 48 4 55 5 09 5 00 5 18 4 15 4 37 4 47 4 54 5 01 5 07 9 05 1 44 9 59 1 64 9 01 9 08 9 14 9 85 t ll 4 66 6 96 5 49 6 15 7 17 5 07 6 18 ir w ff ar 6 39 5 87 6 65 6 15 8 43 7 45 1 35 1 41 1 65 9 06 9 17 Nu dat vermoeden eenmaal was ontstaan wilde men er ook gaarne zekerheid van heb ben en daarom werd aan de bedoelde vriendin opgedragen dit zaakje eens op te knappen Deze kweet zich uitstekend van haar taak want na eerst in de kussens en het bedje van het kind allerlei kransen van veren te hebben ontdekk wist zy het met behulp van een slentel nfflf kruis en een gebedenboek zoover te breiden dat de grootmoeder van moederszijde van de kleine als de schuldige werd aangewezen Sedert heeft jnen het kind niet ineer onderde oogen der grootmoeder laten kotaen enziet als riiet één slag was de betoove g verbroken en daardoor het gevaar gewek want van dat oogenblikfraf is het beginnen te beteren I De oude vrouw heeft echter tengevolge van dit dom bijgeloof nog zooveel te verduren dat zil zich genoodzaakt heeft gezien fle hulp er politie in te roepen R f I In het Weekblad van den A N D B leest men Een week of twee geleden stond voor do rechtbank te Amsterdam een jongen terecht slijpersleerjing beschnldigd van zakkenrollen ZiJn verdediger mr M G Ji Boissevain riep de clemenfie der rechtbank in o a op grond dat h t leeWingdiploma zou worden ingetrokften indien de jongen tot eene onteerende straf on orden veroordeeld waardoor diens toekoAst dan volslagen vernietigd zou worden Dit nu was eene onjuistheid van mr Boissevain 1 Toen de bepalingen der leorlingregiling werden vastgesteld kwam het bij nieèand vaji ons op een der elijken maatregel Jajaionder op te neWen Wij denken er natSlijk niet aan i man4 pog eins te gaan 8 ffen alsjhij dp hem doj r de mstitie opgeïffie straf reeds idergaa i heft IntegeMfeel zouden wj in zulk e4 gevW ons bestftn den gevallene zoodanig bij Ie staan daffij ondanks het zpo be ware de feit dat ïiij gezeten heeft een gipiljlinlger kan vtordSn De leerling commissiS vroöt mr Boissevai om inlichttng en deze deelil i daarop me e dat zijn bewering slechts s lunde op vrees van hem zelf en vermoedt n van den beklaagde en zijn ouders Bii de onlangs te Oud Beijerland gehou den inspectie van verlofgangers trad bij een effectenhandelaar aldaafe een milicien binnen Wat wou je vrienAl vraagt de kassier Een glaasje sterketonk zegt de milicien s Dan ben je verkeerd dat verkoop ikniet zegt de eerste He is het antyoord er staat toch kouwe pons coupons op het bordje maar als je t niet verkoopt ga ik maar weer heen Historisch De justitie uit Zwolle is eergisteren in verband met de vergiftigingsgevallen weder te Kampen geweest met den heer dr N H Frank aan wien een gerechtelijke lijkschonwing is opgedragen ze constateerde een hevige maagen darmaandoening Het chemisch onderzoek is aan twee apothekers te Kampen opgedragen de heeren J Feteris en M Lobstein 8 17 8 89 7 50 8 03 8 10 8 17 8 98 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 10 99 10 87 11 18 P 8 50 10 47 50 9 89 9 58 10 08 10 16 10 99 9 68 10 88 10 90 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 8 13 8 80 10 80 10 89 ll OO 11 19 07 De gerechten die men den middag voor het ongeval gegeten heeft zgn soep met balletjes aardappelen met spek en sla De soep was opgewarmd van Zondag zoodat men reden heeft om aan te nemen dat de soep en dus het daarvoor gebruikte vleesch niet de oorzaak is geweest Een firma te Amsterdam welke handelsbetrekkingen met Transvaal heeft en langsden telegraflschen weg tot een ingezetenevan Johannesburg die daar een 20 tal jarengevestigd is en haar veftronwen geniet devraag had gericht Bestaat er uitzicht opoorlog f hpeft tot antwoord gekregen Ik ben van meening dat er zeer weiniguitzicht op oorlog schSnt te bestaan Uit oerabaja schreef men het volgende an de iLoc 1 In hel jaar 1 92 werd door de weeskamer t Soerabaja in de dagbladen een fcproeping gericht tot de wettige erfgenamen Jvan zekeren baron van S ten ei de de namenschap welke nit contanten beWond in fntvangstté doen nemen Kort nd deze oproiping vervoegde zich een Europeaan bjj fen onzeradvokaten met de me edeeling dit hfl gemachtigdfi was door één der fan ilieleden die varende Vas de nalatens hap in ontvangst tenemen hij legde daarbij over eafebrief alsmacbtigingsbewijs geteeltend doSö een vanS Detadvokaat met deze ptpiprsn in handen vervoegde zich tdeweéskatóralhier nadat de stukken in orde wbjenlBevonden werd de som van plm f 750 aan den advokaat nitbetaald sedert werd ra de zaak niets meerj vernomen Staar daar kwam plotseling bij de weesUamef een brief van zekeren baron Van S uit lïpisterdam die inlichting verzocht omtrent He nalatenschap van wijleji zijn vader De Kamer wendde zich onmiddellijk ot den advokaat die destijds de zaak voof den boveng inoemden Europeaan behand8 i en het geld Ontvangen heeft Men vennoedtlldat deze advokaat er toen ingeloopen en Idoor den meer genoemden Europeaan bedrogen is laatstgenoemde wordt thans opgeiipoord Naar de Ass Ct verneemt i s de korporaal die te Westervelde het huis van den heer mr J Tonckens binnendrong dat huis weigerde te verlaten en elk die hém naderde aan zijn degen dreigde te rijgen gedegradeerd tot soldaat en overgeplaatst naar Leeuwarden Hem is verdpr het dragen van h t zijdgeweer voor den tgd van 6 maanden ontzekd Möi meldt uit Koewacht Het parket van Middelburg en dat van Gent steMen hier Zaterdag een streng onderzoek pi in het huis van den verdachte van den alzichtelijken moord De justitie van Gent was vergezeld van een scheikundige en eon teekenaar N ar aanleiding van de vele spoorwegongelukken die in den laatsten tiJd hebben plaats gehad heeft de directie der Maatschappij ot exploitatie van Staatsspoorwegen het volgende ter kennis van bet stations en trampersoneel gebracht In den laatsten tiJd worden verschillende instructiën en veiligheidsbepalingen minder nauwkeurig nageleefd en wordt het volgende met nadruk in herinnering gebracht Ie dat de plaats van den hoofdcondncteur van den trein zooveel mogelijk moet zjjn in den voorsten bagage wagen Zoolang de trein m bewegmg is mag de hoofdconducteur zich niet van die plaats verwijderen tenzij de dienst zulks vordert In dat geval moet hij aan een treinbeambte die zijn plaats inneemt het toezicht op en de verantwoordelijkheid van den trein overdragen 2e Gedurende den rit en inzonderheid hiJ brnggen en stations moeten de treinbeambten met de uiterste zorg op den weg en den trein letten en gereed ziJn onmiddellijk de seinen te gehoorzamen die hun van den weg of van den trein gegeven worden 3e Wanneer de trein een station nadert moeten de treinbeambten de remmen zoover toedraaien dat de remklossen de wielen bijna aanraken zoodat de remmen op het sein remmen vast terstond door eenige malen omdraaien knnnen aangesloten worden Voorts wordt den hootdcondnctenrs en de als zoodanig dienstdoende conducteurs opgedragen bij vertrek of passage van een hoofdstation op te nemen den stand van den manometer der luchtgeleiding in den bagagewagen van hun trein en daarvan aanteekenlng houden op de betrekkelijke treinkaart Stipt en hieraan te houden zegt de order Tad Te Sliedrecht wordt de kermis afgeschaft Met meerderheid van één stem nam de gemeenteraad daartoe het beslnit De politie te Monster heeft in de Koomsche kerk daar een Duitscher gearresteerd die met behulp van lijmstokjes de offerbussen poogde te ledigen Door den pastoor en den koster werd hfl op heeterdaad betrapt Majoor Folie de dokter zon ergens op een eiland het hoBpitaal enz inspecteeren Hij kwam mot de maandelijksche stoomboot en moest daar dus een maand overblijven Er Jvas geen hotel maar zjjn ondergeschikte de ifflcier van gezondheid 2e klasse chef van het hospitaal Partie vroeg hem te logeeren Hij stemde toe maar bemerkte en vernam alras dat in orde netheid en dienstijver Partie zeer veel tekort schoot Hij zweeg evenwel en liet zich spjs en drank van zijn gastheer goed smaken Maar toen bj het vertrek vai de maandeljkscbe boot die hem zou terugvoeren zijn subaltern hem uitgeleide deed haalde hiJ eensklaps nit ziJn jaszak een verzegeld briefje te voorschijn reikte hem aan zijn ondergeschikte over met de opmerking s v p eerst na het vertrek van de boot te openen Doch Partie heeft t briefje nauwelijks in handen of ook hij brengt een briefje voor den dag en iKerhandigt het aan zijn chef met het beleefde verzoek om het wel vóór het vertrek van de boot te willen openen en inzien De majoor geeft daaraan gevolg doch nauwelijks hééft hiJ het ingezien of met een glimlachend gelaat Partie aanziende zegt hiJ tot hem Zoo vat u de zaken zóó op dan is t maar beter dat elk zijn briefje houdt geef maar terug I En geen wonder want in Partie s brief had hij tet loops gelezen Debet 80 dagen logies A f 5 p d 30 fi rooden Jvijn A f 2 por fiesch enz ST DSNIEUWS GOUDA 19 Juni 1899 De Sociëteit Ons Genoegen trof het gisterenavond inet de Gredadiers beter dan met baar eerste zomerconcert op pinksteren Het was verrukkelijk weer en een mooi programma in één woord een genotvolle avond Moeilijk is het te zeggen wat ons het meest voldeed maar zooals gewoonlijk waren de beste nummers tot na de panze bewaard Een talifk publiek was tegenwoordig men moest tegen half 8 zelfs ineue maken voor het loket Was het fraaie weder daarvan zeker voor een deel de reden zeker heeft daartoe ook de o i wijze maatregel bijgedragen om de contributie voor dames en kinderen op een kwartje te stellen Wij gelooven dat deze prijsvermindering zal blijken én ten gerieve der leden én ten bate van de kas te zijn Het was er nn goed bezet en gezellig terwijl toch de stilte gedurende de uitvoering niets te wenschen overliet Alleen achten wij het minder gepast dat bedienden gedurende de muziek in de looppaden knieren ook al bedienen zij niet Een wenk van het Bestuur zal wel voldoende zijn om ook dat te voorkomen t Nieuwe licht voldoet goed De tafeltjes hebben ook een schoonmaakbeurt gehad zoodat alles medewerkte om do goede stemming te verkrijgen Wij wenschen de Sociëteit evenveel succes toe met de volgende concerten De opbrengst der Collecte van het Fonds voor de Gewapende Dienst heeft opgebracht f 102 82 Daarbij oet nog worden gevoegd hetgeen in het buitenwijk wordt opgehaald en hetwelk eerst morgen bekend is De Postdniven vereeniging de Snelvlieger alhier hield gisteren een wedvlucbt uit Brussel De duiven werden losgelaten ten 7 uur 1ste prijs de duif van L v Bunren te 9 uur 33 min 28 sec 2de prijs de duif van G V Holten te 9 uur 34 min 45 sec 3de prijs de duif van P Hulleman te 9 uur 35 mm 10 sec 4de prijs de duif van B Hulleman te 9 uur 35 min 20 sec 5de prijs de duif van J v Bunren te 9 uur 36 min 8 sec 6de prijs de duit van G v Holten te 9 uur 44 min 7de prjs de duif van B Hulleman te 9 uur 47 lUn 35 sec Deze vereeniging houdt in Augustus een wedvlucht voor jonge duiven De Stct bevat een kon besluit waarbij aan den loteling van de lichting van 1899 Tennis van Pelt te Nieuwerkerk a d IJsel ontheffing wordt verleend van den werkelijken dienst bij de militie tot 1 Maart 1901 daar hj onmisbaar wordt geacht voor het gezin waartoe hij behoort Aan de Prov Staten van Zuid Holland is het volgende adres gezonden Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden belanghebbenden hfl handel en scheepvaart te Amsterdam dat zü vernomen hebben er ten behoeve van een aan te leggen tramlijn tusschen Gouda en Boskoop eene brug over de Gouwe ontworpen is ongeveer naast de bestaande brug over dat vaarwater in den Staatsspoorweg btj Gouda dat die trambrug even laag is ontworpen als de spoorbrug zoo laag dat biJ gesloten stand slechts eene roeiboot er onder door kan varen dat zü het betreuren dat toen de EdelAchtbare Heeren Prov Staten van ZuidHolland voor eenige jaren besloten tot verbetering der Gonwe welk werk nu onderhanden is de pogingen om tegeljk de spoorbrug verhoogd te kragen niet geslaagd zijn dat de behoefte aan die verhooging eiken dag grooter wor dt immers de vaart op het Merwedekanaal neemt zoo toe dat het oponthoud aan de sluizen steeds grooter wortlt zoodat weer al meer en meer schepen langs de Gonwe zullen moeten gaan varen wolk vaarwater bovendien het eenige is tusschen Amsterdam en Rotterdam waar schepen met staand tnig grcjpte baggerwefktuigen enz kunnen passeeren dat eene nieuwe lage brug een beletsel meer ui de vaart zou zijn en dat de bonw daarvan alweder ten gevolge zou hebben uitstel van de verhoogiug der spoorwegbrug dat ziJ u daarom dringend verzoeken tot het maken der trambrug alléén vergunning te geven onder voorwaarde dat zü in gesloten stand eene vrüe doorvaurthoogte aanbiedt van 4 Meter boven den waterspiegel Het adres is geteekend door Koninklüke Nederlandsche Stoomboot Mü De Vries Co Rufls Co v Tubergen k Daam Gebr Goedkoop V Es V Ommeren Hudig Blokhuüzen B J van Hengel Wed JanSalm Mofler Nobel en Holtzapffel Meüer Co Mü Lichterdienst De Blauwe Püp d Arnaud Co Ph Lenting AVm H Mnller Co J V d Maaden Co Korteman Oomes H J van Swieten Vinke Co Breaker k Wambersie J van den Brink v d Wall Bake k Co Verschure k Co VERSCHEIDENHEID Het is curieus zulk een rol als de naam Sfax in de zaak van Dreyfus speelt In 1890 gaf een graat A du Paty de Clam een fraai werk uit over de stad Sfax Toen generaal De Pellienx zün onderzoek deed betreffende Esterhazy werd overste Picqnart terug ontboden nit Sfax Toen Zola zjn Ik beschuldig had uitgevaardigd werd te züner eer eene samenkomst gebonden in de rne Ie Sfax En op dit oogenblik is kapitein Dreyfus op zee aan boord van den kruiser Sfax Een merkwaardig geval heeft zich voorgedaan te Frederiksberg in Denemarken Wpgens valsche aangifte van de waarde van een huis werden twee broeders veroordeeld m ar in hooger beroep werden zü vrügesproken De twee broeders waren vóór de eerste instantie in voorarrest genomen Dit benadeelde hen ernstig in hun zaken en daar zü meenden dat zü er met een hooge boete zouden afkomen legden zü onmiddellük een volledige bekentenis af en verklaarden zich bereid de hoogste boete te betalen Dit echter leidde in verband met andere omstandigheden in eerste instantie tot hun veroordeeling tot gevangenisstraf Dat was een misrekening Zü kwamen daarom in hooger beroep en herriepen toen hnn bekentenis daarbü uitlegging gevende van de beweegredenen die hen aanvankelük tot die bekentenis badden geleid Er is bü verzamelaars van rariteiten op het oogenblik slechts sprake van één artikel den wandelstok van baron Christiani Het eenvoudige badientje met zgn drie gouden ringetjes en met een volgens de mode omgekruld uiteinde is een stuk van historische waarde geworden sedert het den presidentieelen hoed heeft aangeraakt Na Christiani s veroordeeling wordt de griffie overstroomd met brieven waarin gevraagd wordt wanneer de publieke verkoop zal plaats hebben van de voorwerpen waarop door de justitie beslag is gelegd Men zal echter waarschünlük buiten Christiani gerekend hebben want deze heeft gebruik gemaakt van zjn recht als eigenaar van den wandelstok en het kleinood dat hem een gevangenisstraf van vier jaar kost teruggevraagd Per Telegraaf Veemarkt te Eotterdam Maandag 19 Juni 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 31 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 25 3e kw 22 cent per half Kilo Vette Varkens kleine aanvoer ie kwaliteit ly ï 2e kwaliteit i6Vj 3e kwaliteit 15Ï 1 cent per half Kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd De handel was in alles stadig prijshoudend Varkens iets beter ONTVANGEN een gfroote collectie Deensclie glacé Dames en Heeren IIANl SGflOEI Ë A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephatm Ko at Beurs van Amsterdam Slotkn 87 Trkn 87 96 96 101 90 84 17 JUNI f IDIKUJID Jdrt N d W S 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOim Obl Qourll 1181 81 9 Italh loMkrijTini 1869 81 S Oo TlK Obl ia papier 1888 5 dW io iilrerl8l 8 t FoiTDSAL Obl met ooupoo I dito tioket 8 98 98 98V 108 51 79 9 98 105 101 lOl 1011 96 746 507 108 651 904 U4I 100 100 1181 98V 101 90 89V 1181 119 990 915 57 180 99 BofUNI Obl Bineenl 1894 4 dito OeooQB 1880 4 duo bil Bolhi 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito ÏD oud leeo 1883 6 dito dito dito 1884 S SpiliJï P rp t tchuld 1881 4 TtiiKiu Oepr Couv leeo 1890 4 Ge leemng lerle D G V leeain aer eC ZuiDAri Bep r oblg 189 t Uliloo Obl Buit Sok 1890 6 VlNfloilii Obl i onliep 1881 M TEaDUi Obligetien 1896 8 BoTTllSjill Starl leeu 1894 S N D N Afr Hiodele und Arend b Teb Mg Ceilifloilen DeliMaatsohap Ü dito Aro Hypotlieekb paudbr 4 Oult Mg der Voratenl aaed a Gr Hypolheekb pandbr S i Nederlaadsrhe batik aaad Ned Haodelmaataeh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr S i Ulr Hypothoekb dito 8 OoffTENs Oost Hoeg bank aand KilSL Hypotheekbaok pandb 4 AnaiKA Sqnt bypolb pandb 8 67 691 105 109 100 68 144 140 91 1047 105 1 S61 98 IW 48 8 691 1711 100 107 00 100 100 116 116 SS 119 Maiw L G Pp Lien ert NiD Holl IJ Spoor Mü a iid Hij tot Eipl V 8t Spir aand Ked Itid Spoorvegm aaod j Ned Znid Afr Spm aand 6 ilito dito dito 1891 dito 6 iTiUI SpoopwI 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spumij A H obl 8 PoLrN Waraohaa Weenen aand 4 RosL Gr Kn MANTELS T ILOn MAOBS Mantel Costumes Blousen Japonstoffen in groote verBcheidenheid en Coneurreerende prljxen GOUDA ADVERTENTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIFPEUK SPECIALITEIT in aUe soorten HAAEWEEEEIT TWEEIimEONIISIE BS vonnis der Arrondissements Rechtbank te KoTTBSDAM Van 15 Mei 1899 is ten verzoeke van MAEIA PETSONELLA HüBEBTINA ANDEIESSEN winkeUerster wonende te Eottekdaii tusscheii haar en haren echtgenoot OCTAVE JEAN BAPTISTE DE CONINCK koopman mede wonende te RoTTERDAii Uitgesproken de schelding van tafel en hed met al de gevolgen daaraan b j de wet verbonden De Procnrenr van de Eischeres Mr ED JACOBSON