Goudsche Courant, dinsdag 20 juni 1899

m 791K Woensdag 31 Juni 1899 388te Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T MbM n M ADVERTENTIEN wferden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ku 82 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CEISTEN Ê Bericlit voor de ScheepvaaTt De GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE ZUIDHOLLAND brengen ter kennis van belanghebbenden dat de scheepvaart door de apooruiegbrug over de ringvaart van den ZuMpla f polder nabij het station Sieuwerkerk ala IJa el voor kleine vaartuigen zonder grooten opperlast weder kan plaat hebben s Geavehhaob 13 Juni 1899 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENBAAT Gritter Naamlooze Vennootscliap te s Gravenhage De lUrectie bericht dat de Couponsder Obligatiën vervallende f JuU IS betaalbaar zijn te s Gbaveshaob ten kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank de Vos en Veeede en de Firma P J Landrï Amstekdam b d H H Praetoeius en Zn AMBEBPOoaT b d Heer H J Ceoockewit Aenhem de Geldersche Bank Assen b d Heer E A Smidt Oüd Beieelaot b d Heer A Koopman BsiDA b d H H IsaES Hóusz en Zoon DoKKUM b d H H FocKEMA en van Kleffens GoRKUM b d H H C de Gijselaae en Co Gouda b d H H Montijn Doet LAKD Geosikoen b d H H Mrs vak Vieebseh Teip en Fei S Haaklem b d H H Laane en van Bbmmel Haeunoen b d H H P PosrauMA Zn Feanekke b Hebebnveen b d H H Gobrs Mibpelbmm Bbijee JouEE b d H H Gebrs Mispelblom Bbijee Bolbwabd b d H H Gebrs Mispelblom Beuee Lbiowabdes b d H H Gebrs Mispelblom Beuee en P Koumans Sme DISG Leiden b d H H Lezwijn en Eioe man Maabtrioht de Geldersche Credietver eeniging Meppel b d Heer Hk Roelink ABz NijMEaEN de Nijmeegsche Eflectenbank Maetens en Co KoTTEEDAM do Wissol OU Effectcubank SqHOONHOVEN b d Heer P A Geeup Sneek b 4H H Beuninos en ten Gate üteeoht b d H H Jan Bludesteijn en Zoon Waalwijk b d H H C A Witlox en Zoon WAMNisass b d Heer S A van minden Winschoten b d H H G J en A E Geoesbveld ZuTfra b d H H P F C Beuninos en Co Zwolle b d H H A van Devbktee eN Zoon E CASStTÜ TAN DA iris zal DINSDAG ZO JDNI na IZ nur voormiddag niet te consulteeren zijn TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Ken wart Schal voor de ongelukkige alacbtoffer t der Zellbetlekking Onanie en gehe m iitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWARIXG HoUandsche aitgavo ru t 27 alb PrflB 2 ffuldeu ledei die aan de verschrikbel ke gev olgeu vau deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duisend van een zekeren dood Te Terkrggen bfl hetVerlagB M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland gf FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HN cheiiiiscbe Wa s$eherij TAN H OPPË klHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteord dorr Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt ïoor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Üeerenen Damesgardefoben aUook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoom n vad plaohemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of gevertd worden onschsdelyk voor de gezondceid volgens fltaal bewerkt A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeenwsoh Tarwebrood IX cent de KM NIEUWE HAVEN 28 WÊ f BekrooDd op de Internationale Tentoonstellini van Bakkerij Maalderj en Kookkanst te s Gravenhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille Geiieponeerd Hindelsmeii Delflsche Slaolie OinKb Mlii lich 0llilitia Catv Deffl Zenuw en Maagflijders wordt nit orertaiging als een werkeiyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart w ordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOBL S Boekh Zaltbommel StoUwerck sche Borstbonbons Ro briceerd na Tooroohrift van den kon Universitoits Prof Gehm Hofrad Dr HaiitiS Bonn hebben sedert 50 Jaren ak verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen nitsleekende diensten bewezen Bij apoedigo afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbellens1 wardig oen bonbo te gebruiken Terpakking Goeie pa e i 26 c it Alom vsrkrijgbaar ffj Ieder zijn ei en W Hroiilngs Limonade Vabrikaut Om zonder eenige kennis ving en gemakkelijk TW Liter d i gelijk aan 10 halve aesschen KR NIJI6SLlMOyAUE te maken en el naar keuze FEAMBOZEN CITKOEN KERSEN ol SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts BO etK 2 stel in eens franco 90 ctn na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons biJ 1000 tullen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelp de condition Voor afnemers en grossiers stel ik bnitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage JBen ieder uiacMe leich voor namaak Let op t adres K S DE B EU Sneek Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Iniiven Borsthonig Extract Mémh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAM l§€HAIIi €0 UenHaagrJuflevsranm SCHAIE SCHAIE SOHAIK SCÖAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Van VAN Co s MOli UthO is liet beste middel der wereld Co S Melianthe geneest Kinkhoest Co s Mellimtbe Reneest zoowol oud als joag Co s Melianthe mag m geen liuisgezin ontbreken Co s Meliatltbe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co s WLelianthe helpt onherroepelijk Co s Molis ntllO bekroond met Eerediploma s Co s MeliantUe is bakroond met Goud Co s Melianthe is bekroond met Zilver Co s Melianthe i verkrijübaar in flacons van 40 CU TO CU eu f 1 b J C RATELAND Botloop B V WIJK Oudeimi r M KOLKMAN Waddinxvem H ROLLMAN Bodegramn PIN K8Ë Nieuuurrkerk a d lJml W J VAN DAM Haattrêcht A N TAN ZESSEN Selioonliovm Firma WOLFJP S Co Westhaven 198 louda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeretal JtandteeJceaiaff met roode letters Let vooral op de B 126 te Oouda A BÜÜMAN Moordrecht Maaischapptj tot ExplottaUe van de Fietoria Br m Kanttor voor Nederland Boompjes éO Botterdam i £ Patent H Stollen ry Der gross Er ota M j êrrungen htt Anlmt lu chlBóemn werf hintten Nachtthmunf f t gogtbM Man kaïife üfihar umere gtetë Hcharfen H Slollei nur ion utu Jlnot odar iit tolehsn tUenhtnaiur en m dêfiait untv Plaket fwl nabênitahmdf auagahangi m pi inlisUm tfffrf Z tmgniM € grttia tf frv H RIJWIËLEilü Wilt D prettig en goedkoop rpenP Koop dan een 4 S T X Deze Rijwielen z n fraai en solide en worden op maat gebonwd van af S4 1 jaar degelflke garantie Rover Victor Surprise Malador en alle andere Rljwleleo tot uiterst concurreerende prjjzen HETTIIGLOOZE RIJWIELEH Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBÜl 6S oent per bus van 1 K ö Bonds BUwielherstellsr Iste Klasse W I D VAN KI JMEXAM Veert lal Gouda Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bniteniandscli Overzicht Waldcck Rousseau door President Loubet ontvangen heeft dezen medegedeeld dat hij er niet in is kunnen slagen overeenstemming te verkrijgen tusscbcn alle collega s wier medewerking hjj had ingeroepen zoodat hij de opdracht moest weigeren om een ministerie samen te stellen De Fransche kamer had in verband met de crisis haar zittingen tot heden verdaagd Maar hu er geen nieuw kabinet is zal do zitting wel weer worden verdaagd Aan het hoofd vau de orde van den dag staat een voorstel van Massé die bet dezer dagai door ons vermelde denkbeeld van Cornély o rnam en wil bepalen dat alle vonnissen gemotiveerd zullen zijn Natuurlijk wil men dit ontwerp wet doen worden v6 r de krijgsraad te Rennes de Dreyfuszaak behanjlelt Nu de zaak deze wending neemt is het niet overbodig wat uitvoeriger terug te komen op het artikel van Cornély dat zoo merkwaardig is dat de socialistisckc Aurore er aanleiding in vond dezen conservatieven aristocratischen strijder voor liet recht aan te bevelen ala minister vau justitie Cornély dan schreef De uitspraak van de jury en het vonnis van den krijgsraad zijn niet gemotiVf erd De wel wat wreede wetgever heeft ij urj en den militairen réchter vrijgesteld van de verplichting om te zeggen waarom ziJ vrijspreken en waarom zij veroordeelen Komt die gewoonte u niet voor een overblijfsel te zjjn van den vroegorcn tjjd toen de mensch het Godsbegrip misbruikende voor zijne eigen beslissing en aan de goddelpo besluiten hunne onwrikbare en zwijgende majesteit trachtte te ontleenen i In ieder geval beantwoordt zij niet meer aan onze behoefte aan rechtvaardigheid en licht AVanncer demenschen veroordeelen en wanneer zij vrijspreken dan willen wij voortaan do redenen kennen van hunne toegevendheid of van hunne strengheid om die te kunnen booordeclen Ik spreek van diegenen onder ons die een aard hebben van vrije mannen en ik stel hen ter zpe die slavenzielen hebben En Cornély drong er biJ de wetgevers van Frankrijk ep aan dat zij in de wetboeken zouden opnemen de verplichting om alle uitspraken en alle arresten te motiveeren zooals men alle vonnissen motiveert Dan zullen er velen veranderd worden daar ben ik zeker van want er zijn daden die men niet zon begaan wanneer men genoodzaakt was ze toe te lichten en te rechtvaardigen FEVILLEIOIM Uedenkscbrlltcn van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER Eiken dag raadpleegde de jonkman nauwkeurig de voornaambte nieuwspapieren gedreven door niöiwsgierigheid omtrent de zaak Bougival die hij gedacht had dat weldra geheel Parijs in opschudding zou brengen Maar hij vond niets lederen morgen begat hij zich met vernieuwden ijver aan zijn bezigheden die niet zwaar waren en hem nog veel vrijen tijd lieten Weldra vond hij het bijhouden der boeken niet meer voldoende hij vreesde de ru3t als een vijand die hem zijn rust ontroofde die hem mei zijn gedachten alleen liet hem aan het mijmeren bracht die zijn her inneringen opwekte beelden uit het verleden deed opdagen dat wilde zeggen een vijand die hem martelde want herinneren was voor hem lijden Hij had behoefte aan onophoudelijke bezigheid die zijn lichaam zoowel aU zijn geest in werking hield wilde hij met zichzelve in vrede leven En wat hem opgedragen was te doen bleek weldra ontoereikend Hij vroeg Isidore verlof om als de kantoorwerkzaunheden hem vrijlieten in de werkplaau De liberale oppositie in het Engelsche Lagerhuis die voornemens was een debat uit te lokken over de houding vairChamberlain en sir Alfred Milner heeft besloten bij de behandeling der begrooting vankolonién alle quaestios betreffende ZuidAfrika ter sprake te brengen Van welken geest de libetale partij bezield ia blijkt uit de redevoering van Sir Henry OampbellBannerman te lUford Dat blijkt ook uit de bezadigde artikelen van het groote Engelsche weekblad The Economist die opmerkt dat ieder eerlijk man niets mag doen of zeggen wat strekken kan om het ongelukkige misverstand tusschen Engeland en de Z A Republiek te verbitteren Het blad hoopt dat er in de Republiek veel zal worden gewijzigd en hervormd maar dat de onafhankelijkheid zal behouden blijven en dat de betrekking tot Engeland en de kolonie de meest vriendschappel kste worden zal De Economist noemt de publicatie van het Blanwboek met de telegrammen van Sir Alfred een onhandigheid die slechts nadeel kan toebrengen aan de belangen van Engeland Er is geen reden voor interventie Slechts door toegevendheid van beide zijden kan een vergelijk worden getroffen Een oorlog kan niet gevoerd worden over zulke minieme verschillen als tusschen Sir Alfred en president Kruger bestaan Er is een volkomen gebrek aan proportie tusschen oorzaak en gevolg Over een beginsel zou desnoods kunnen gevochten worden niet over de wijze van toepassing van Qen beginsel waarover men het eens is Sir Alfred en president Kruger zyn het eens over bet beginsel dat aan de Uitlanders kiesrecht moet worden toegekend Of is er een andere aanleiding die men niet noemen wil vraagt do Economist Is het bestaan van de Boerenrepublieken een beletsel voor het ideaal van een grooten Znid Afrikaanschen Staat met Home Rule doch onder Britsch oppergezag Is de eisch tot toekenning van het kiesrecht aan de Uitlanders slechts een middel om de onafhankelijkbeid van de Republiek te ondermijnen en is president Kruger s houding slechts een poging om die onafhankelijkheid te verdedigen en de Republiek niet te doen ondergaan in den Engelschen statenbond Dit alles kan op de houding van Sir Alfred invloed hebben geoefend en ook de staatkunde van den minister van koloniën hebben geleid wanneer die staatkunde moet uitloopen in een ultimatum en een oorlog met de Z A Republiek In dat geval zou de regeering beter doen met de ware oorzaak voor haar houdiag voor den dag te komen opdat het volk daarover ook zijn oordeel zou te gaan om waar hij kon een handje te helpen aan het minder belangrijke werk Als motief voor dit eenigszms vreemde in elk geval ongewone verzoek gaf hij op bewondering voor het vak dat hij zeide spijt te gevoelen het niet geleerd te hebben Zijn verzoek werd hem volgaarne toegestaan En weldra zag men burggraaf Raphael bezig onder de leiding van ecïi zestienjarigen leerjongen planken in verschillende stukken te zagen balkente verplaatsen kortom allerlei bezigheden verrichten die veel lichamelijke inspanning vorderenEn hij gevoelde zich zeer gelukkig wanneer hijna een lange poos in eene ongemakkelijke houding zwaren arbeid verricht te hebben zich ophiefen de parelende zweetdroppelen van zijn voorhoofdvaagde zelden in het verleden had hij zulk eengezonden honger gehad dan na zulk een dag nooit met meer smaak gegeten en nimmer rustiger geslapen Hij begon zich zeer gelukkig tegevoelen Hij werd trotsch op de blaren aan zijnhanden op zijn zweetdroppelen Hij was zeerontevreden als hij bij het verplaatsen van zwarebalken spoediger vermoeid of minder handig wasdan een der anderen t Maar toch bij wijlen ontzonk hem eensklaps de pen waarmee hij schreet of het stuk gereedschap dat hij hanteerde en er Hep een rilling door zijn gebeente Dan was het hem of een heirleger van schimmen kwam opdagen om hem het verledene verwijtend te herinneren en hem te zeggen dat hij geen recht had op vrede en rust hij aan wiens vinger bloed kleefde De kleinste nietigste omatandigheden konden kunnen uitspreken Het Wijlt altijd nog de vraag of de Pruisische kanaalwet wel overeenkomstig het verlangen van de regeering in deze zitting zal afgedaan worden Het regelen van de compensaties biedt voor de agrariërs een welkome gelegenheid om de zaak op de lange baan te schuiven en het centrum zal ook wel geen haast makftn zoolang het zijn vergoedingen niet in den zak heeft De agrariërs die missebien niet ten onrechte beweerd hebben dat de vice president van den Pruisischen ministerraad Miqnel eigenlijk maar een halve voorstander van de kanalen is en hjj alleen op een wenk van hooger hand de wet in den laatsten tijd wat flinker heeft verdedigd zijn thans echter in allen ernst boos op dezen minister wegens uitlatingen van hem die in een Brunswijksch bla4 ZQn openbaar gemaakt en waarop in de Norddeutsehe slechts een zwakke tegenspraak is gevolgd De heer Miquel raadde de agrariërs aan in de kanaalkwestie toe te geven De hoeren onderschatten de macht van hen die voor het kanaal opkomen en die bereid zijn den landbouw bij de herziening van de handelstractaten een graanreeht van 5 of 6 mark toe te staan De landbouw speelt mat vuur als het de machtsfactoren van zich afstoot die zij bi de nieuwe handelsverdramn noodig heeft Ue agrariërs trachten verder de volgende verklaring te geven van het vóór stemmen van verscheidene conservatieven en vrije conservatieven bij de terugverzending van de wet naar de commissie Dezen hebben zeggen zij op deze wijze de wet een minder smartelijk maar zooveel te zekerder eind willen bereiden In de commissie zal de kanaalwet kalmpjes in den doofpot raken eu de regeering kan dan in de volgende zitting een nieuwe wet indienen die met het tegenwoordige plan de vergoedingeOTbevat waarmee men den tegenstand van de Sileziëra wil overwinnen Verspreide Berichten niiKYrus De onder prefect van Brest heeft cjjfertelegrammen ontvangen betreffende de aankomst van Dreyfus in die plaats Men verzekert dat de Sfax aanstaanden Maandag zal aankomen en dat een torpedoboot Dreyfus vau boord zal gaan halen en naar de haven brengen waar een trein gereed zal staan naar Rennes De krijgsraad waarvoor Dreyfus te Rennes hem soms zich diep rampzalig doen gevoelen en hem aan zichzelf doen wanhopen En boven en buiten alles daar was het beeld van MathUda De herinnering aan haar begaf hem niet Zij zweefde altijd rondo n hem Zijn verlangen naar haar levend of dood verliet hem niet Zij was het hoofdzakelijk die zijn bloedende wonden open hield heeling onmogelijk maakte Zij was het om wie alles in zijn ziel zich bewoog zij was het centrum van zijn gedachten het middelpunt van zijn ik om haar beeld schaarden zich al zijn herinneringen en vooral die welke hij het meest noodig had te vergeten om gelukkig te zijn Haar beeld verliet hem niet hoe kon hij vergeten Het voorjaar kwam De zachte verkwikkende lentewind verving de winterstormen De bloemen op de vensterbank van Isidore s kantoor waar Raphael het administratieve gedeelte van zijn werk verrichtte ontloken Isidore Potard was een groot liefhebber van bloemen en was zeer trotsch op zijn zelibeplante en zeUbewerkte potten Voor zijn kantoorvenster buiten in de vensterbank stonden verlerlei soorten derwijze gerangschikt dat zoowel oog als neus aangenaam werd vergast Misschien waren deze bloemen die met het zachte weer de een na den ander uitliepen oorzaak dat Raphael bij voorkeur zich bij het venster plaatste en als hij ledig was dikwijls lang onbewegelijk nair buiten bleef turen zal terechtstaan is definitief samengfe eld Hü bestaat uit den kolonel van de genie Jouanst voorzitter overste Brongniart directeur der artillerie school eskadronschefB Profillet Merle en de Bréou Tan de artillerie kapiteins Beauvais en Parfait van hetzelfde wapen Begeerlngscommissaris de gepensioneerde eskadronschef van de gendarmerie majoor Carrière Rapporteur de gepensioneerde kapitein der infanterie Jac nier Griffier de officier van administratie 8de klasse ï apiUon Cornély schröft in de Matin in een artikel dat strekt om te betoogea dat de krijgsraad te Rennes onmogelijk anders doen kan dan Dreyfus met algemeene stemmen vrijspreken Als een burgerlijk magistraat zich gedroeg zooals de gepensioneerde majoor der gendarmerie Carrière regeeringscommlssaris bq den krygsraad te Rennes zich gedragen heeft dan zou indien de minister van justitie hem a niet dadeljjk onthief van zgn fnnctiën de advocaat der belanghebbende party daarin een mooie gelegenheid hebben om hem te wraken En ik zie niet in hoe de rechtbank zou kunnen ontkomen aan de verplichting het requisitoir ro ontnemen aan een ambtenaar die het publiek tot rechter gekozen heeft voordat h als openbaar ministerie optreedt Te Bennes hebben niet alleen reeds twee duels naar aanleiding van de Dreyfus zaak plaats gehad maar het is Zaterdag ook in beroering gebracht door een bezoek van majoor Marchand die er een half uur lang vertoefde om van trein te verwisselen Tweeduizend menschen hadden zich in en om het station verzameld en men bood den doorkruiser van Afrika bloemruikers aan Voor de toejuichingen van de menigte dankend zeide Marchand dat men de Republiek en het leger moest toejuichen Marchand is Zaterdagavond even te parjjs geweest op z n reis naar Thoissey zyn geboorteplaats waar men hem gisteren met uitbundige hnldebetuigingen inhaalde Zola heeft het Verzoek gedaan tot een nieuwe behandeling vdn de klacht door Judet tegen hem ingediend wegens beleediging en h zal een dergel k verzoek doen ten aanzien van het proces dat geëindigd is met z jn veroordeeling b j ver tek tot 30 000 frs schadeloosstelling aan de schriftkundigen Couard Varinard en Belhonune ËNOELAND By de ontploffing in de kolenmijn op Cape Breton Engelsch Columbiö zijn er elf man Doch dat is niets meer dan een verondetstelliog zonder veel aannemelijkheid Er was nog iets anders wat des jonkmans gedrag kan ophelderen Als men op de binnenplaats stond dan zag men twee vensters naast elkaar In het kantoor van Isidore w er slechts één Derh ve was er naast het kantoor nog een kamer die licht ontving door het andere raam En wie dit betwijfelen mocht of onverschillig mocht zijn voor die kamer daarnaast niet Raphael niet Louis Dubourg Het was de kamer van mam zeUe Ëmilie Petard s dochter Dagelijks was zij daar allerlei bezigheden verrichtende met de naald als anderzina haar werk met vroolijke liedekens begeleidende Ze had een trissche heldere stem slechts een beetje onvast bij zeer hooge tonen Haar répertoire was onuitputtelijk en groeide steeds aan en zij moest wei met een ongewoon muzikaal geheugen begiftigd zyn om een dergelijke hoeveelheid aria s cluinsonnette s romance s enz te kunnen onthouden En zij moest tevens met een ongewone liefde voor de zangkunst of met een onverstoorbare vroolijkheid gezegend zijn om zoo denganschen dag alles wat zij kende te ziagen en te herhalen en morgen en overmorgen wew te zingen eo te herhalen W rdt vtrvlgd