Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1899

bjj de polsen terwijl de heer vluchtte leidde haar naar t commissariaat en maakte procesverbaal op omdat hij de julvronw had verrast in een houding kwetsend voor de goede zeden Onderweg had het meisje geboden en gesmeekt vijltigmaal herhaald dat ziJ den heer zells niet kende doch vmchteloos Toen had zü den agent 10 Ir aangeboden um uit zijn handen te geraken te vergeels Mej L werd door de correctioneele rechtbank van Namen vrijgesproken wegens den aanslag op de goede zeden doch veroordeeld tot 10 fr boete voor poging tot omkooperij Tegen dit vonnis werd in beroep gegaan Het beroepshol van Luik heelt nu de jnller vrijgesproken BINNENLAND PROVINCIALE ST4TEN ZüID HOLLAND De provinciale rekening van Zuid Holland over 1897 ter goedkeuring aan de Statenvergadering onderworpen sluit in ontvangst met 19 55 744 12 in nitgaal met 1 898 117 25i en alzoo met een voordeelig saldo van 1 57 626 87 Do Provinciale begrooting van Zuid Holland voor zooveel het rijksbestuur is voor 1900 is geraamd op 1 82 648 60 Ten aanzien van de helooning der grilllearobtenafeiji is opnieuw geraamd een verhooging van 10 pet daar de Kon besluiten van 1876 en 1875 nog niet zijn gewijzigd olschoon de minister van binnenl zaken biJ de jongste staatebegrooting heelt yerklaard dat eene nadere regeling van de bezoldiging der grilfteambtenaren in bewerking is De enkel Provinciale bcgrooting van ZuidHolland voor 1900 is geraamd op 1634 152 34 De provinciale opcenten zijn voorgesteld op 10 opcenten op de grondbelasting en 7 op het personeel Daar de op de bcgrooting voor 1899 nit getrokken post van 1 530 000 ten behoeve van overnemen en verbeteren van de Gouwe slechts voor een betrekkelp klein deel in 1899 zal worden verwerkt zal in 1899 slechts een deel der geldlecning worden uitgegeven In de herlstvergadering zullen Ged Staten nadere voorstellen doen botreöende de flnancieele regeling dezer zaak DezcUde subsidiën als ten vorigen jare voor bewaaren vakscholen toegekend zjjn ook thans voorgedragen terwijl een nieuw subsidie wordt voorgesteld van 1260 s jaars aan de aldeeling s Hravenhage van dep Nederl roomsch katholieken volksbond ten behoeve van instandhouding en uitbreiding barer ambacht teekenscUool Nog stellen Ged Staten voor snbsidie toe te kennen aan de Ambachtsteekenschool te Vianen en aan het bestuur van het opleidingsschip voor de handelsvaart te Rotterdam In de aanstaande zomervergadering der Prov Staten van Zuid Holland zullen behalve de verkiezing van vier leden dei Eerste Kamer wegens periodieke altreding van de heeren Vening Meinesz Vlielander Hein Van Boneval Faure en s Jacob en de begrootingen o a behandeld worden de aanvrage van het Groot Waterschap van Woerden om subsidie in de kosten van Ülrecte SpoorwegverWDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AangevaogeD 1 Mei Tüd vao Greenwich GdUUA ROTTXIDlHiii ru U Ü l l i 1 6S 1 86 S ll 8 86 8 4 4 1 j 4 89 6 88 S l 7 14 9 54 10 49 U tS 6 1 1 7 1 14 1 88 11 93 11 86 11 4 11 51 U 88 5 40 8 80 7 83 9 45 10 18 Op de trainsa i b Zondag Uaattdaft en Dinadtg Mndaagselie retonrbiljettan oor de 8e kl rerkrljgbear tegen enkelen naektprlJB Hollandiebe Spoor AH a Is en klam Eitn bgbeUlen HOTTERD4M 90UDA Tic Tena ll s7 n 4S 7 15 7 87 9 40 58 10 19 10 8 10 88 10 48 9 00 10 01 10 17 1 8 40 7 S5 5 46 6 55 8 1 11 64 1 0 11 34 l l 7 44 O 8 14 AlleU Ie en ie klaaie eitra betalen If Tkenltatief op du loop kan niet gerekend worden B Hellaidiebe ipoor OOIIDA UBN H A0 18 18 1 08 1 01 i l4 8 45 4 18 1 18 1 9 e l 8 r M It 18 46 1 30 1 48 41 4 16 4 45 4 55 5 16 6 49 0 15 7 17 7 89 7 69 8 80 8 8 9 13 10 18 10 88 10 40 6 07 8 11 10 18 518 8 10 87 5 88 8 86 p 10 89 5 87 6 56 15 43 7 45 8 05 8 41 8 48 8 9 4 0 10 44 10 58 11 07 10 1 11 15 11 18 11 80 11 41 11 55 10 45 11 45 1 9 8 9 67 50 lO tB m 10 11 10 17 10 38 10 48 10 64 4 00 4 0 4 45 4 4 40 4 51 4 87 6 0 6 1 11 87 11 85 11 0 8 86 8 05 7 06 7 0 7 I6 10 18 11 67 11 03 18 87 7 Harmonikatrein alleen Ie en 2e klaaae ettn betalen V Reicigora Toor de lijn Brankelen Anuterdam mogen via Utreent reiaen 8 O ü D A A M8TBRD4H ouda 8 89 8 17 9 38 10 S7 11 08 4 0 5 10 7 8 8 8 10 10 1100 Amst W 8 019 06 10 1511 4818 67 4 67 8 87 8 15 10 08 87 11 51 AuutO 8 19 9 80 10 80 108 1 10 18 8 3010 18 1161 11 07 G I D A l I H 1 H ioe wu 10 57 18 00 18 40 0 8 17 4 31 11 14 37 11 81 46 8 84 11 461 U S l l 3 H 3 60 6 04 H 5 47 06 66 7 10 U 7 18 8 88 40 7 39 loudi 6 10 8 34 7 60 8 83 9 07 10 19 Oud w 6 85 Wo rd 6 48 Utrwlll 08 7 14 8 55 U S 10 51 j j 3 69 4 48 6 88 U SS 7 68 9 19 10 00 10 34 4 21 7 1 41 10 64 tS 7 8T 9 49 T Utrecht 7 8 56 7 68 8 80 8 49 9 10 10 16 10 88 U H8 11 08 1 37 3 08 8 WoerdoD 6 15 MS 8 14 10 38 11 56 1 7 Oudsw 6 30 7 0 8 n 4 1 35 Öiiudl 5 50 7 17 7 87 8 85 00 9 88 9 5 10 69 U lO 11 11 11 51 I 9 S 0 8 55 4 48 6 10 8 10 7 11 7 51 8 18 10 01 10 86 11 10 V t C8 7 05 J IO 9 05 11 15 1 58 8 45 4 4 10 7 4 4 Ama W 7 10 8 15 11 30 8 08 4 00 8 00 8 888 00 10 0 Houd 1 19 U n 0 ll61 8 584 47 6 497 498 4911 O nen om het leven gekomen De mgnwerkers die uit de schacht kwaken vertelden dat zfl een brandlucht hadden geroken De directeur daalde toen in den mijn al en verlocht tien mijnwerkers met heto mee te gaan Toen een deur werd geopend kwam gaa dat zich daarachter had opgehoopt met de lampen in aanraking Een ontploffing volgde en de ell njannen werden terstond gedood Er bleek brand in de mtjn te zgn eu zü werd daarop gedeeltelijk onder water gezet Rusland Hoewel het aantal slachtoBera bjl de aanvaring welke op de rivier voor ZuUchow bü Stettin heelt plaats gehad blijkens het bericht van Zaterdag wel 30 kan bedragen blijkt uit nadere bijzonderheden welke omtrent dit treurig ongeluk uit Stettin worden gemeld dat het alleen aan een gelukkig toeval moet worden toegeschreven dat er nog niet veel jneer personen het leven bü hebben verloren Even vOdr de aanvaring waren namelijk te Grabow vele passagiers voornameljk schoolkinderen van boord gegaan Juist toen de Blncher van de aanlegplaats naar het midden van den stroom wilde gaan voer een ander stoomschip de Goethe voorbij en maakte dat men aan boord van de Blucher niet spoedig genoeg de nadering van het van Pölitz komende stoomschip Pülitz bespeurde Toen het te iaat was poogde men door seinen het ongeluk te voorkomen De Pölitz stoomde dwars op de Blucher aan en stootte midscheeps aan bakboord een groot lek Een ontzettend angstgeschrei van de opvarenden en van degenen die aan den oever staande van den a varing getuigen waren klonk door de lucht Velen van de opvarenden der Blucher sprongen in allerijl op de Pölitz over doch de overigen verdwenen met het lek geslagen schip dat binnen twee ol drie minuten zonk in de diepte Gelukkig waren er spoedig een aantal booten bij de hand om nog te redden wafrer te redden was een enkele trachtte zells zwemmende den oever ol een boot te bereiken Op het laatste oogeftblik verliet de kapitein van de Blucher eerst zijn vaartuig nog een passagier die zich in ziJn vertwijleling aan do stoompijp had vastgeklemd medenemende Hoogst waarschijnlijk zijn al de kinderen en eenige vrouwen die in de kajuit zaten verdronken anderen die op het dek vertoelden dreven met den stroom weg en vonden eveneens den dood in de golven Hot grootste deel der bemanning wist zich aan boord der Pölitz te redden Ec n lO tul personen werd uit het water gered Met zekerheid worden 14 personen wier namen bekend zijn vêrmiét eenige Ipen meest van kinderen zijn teruggevonden De Blucher is reeds gelicht en naar het dok vtrhaald ButoiS Het beroepshol van Luik had over de volgende zonderlinge zaak te oordeelen Mej Louisa L 29 jaar onderwijzeres hebbend een voorbeeldig gedrag woont bü hare ouders in een dorp nabij Namen Zij begal zich eiken Donderdag naar die stad voor de zaken van haar vader Het gebeurde eens dat een onbekende heer haar aansprak op een eenzame plaats en haar omhelsde Ooudt 7 80 7 88 8 19 8 88 9 01 HoordraoM door 7 87 i 45 KieuwerVorli 7 84 8 59 Oipella 7 41 8 69 ïattqril iD M SO7 60 9 C8 9 19 RottsrdainD P 8 48 Bottgrdsm B 8 18 a lUvi dn Dludap 4 Bottndam Beun Rotterdsm D F Eotterdam M Otptll Hi uwerkert Iloordncht Bndl 4 45 4 56 5 04 5 11 5 17 5 45 6 5K 8 08 8 14 0 t 9 W 7 95 8 09 8 43 8 8 7 37 00 7 48 9 0 1 08 9 1 8 07 8 86 9 10 9 i Goud Zo nliuiMii Moerk p lle 8o terme8r Z gwa rd Voorburg 6 41 6 48 e 08 13 4 aHüg Voorburg eoetorm XeiOfMrt ZeTêohuii Mooro Ooud e 18 7 S1 7 47 w Een agent schoot toe greep het meisje vernieuwing en verruiming der sluis te Bodegraven aanvrage van de Mg tot Expl van Tramuwegen om stenn uit de provinciale londsen voor tramverbindingcn Gouda Boskoop en GoudaSchoonhoven Ged staten meenen dat de algemeene scheepvaart zich verzetten zal togen het plan om een brug over de Gou e te maken even laag als de spoorwegbrug ten behoeve van de tramlijn van Boskoop nabii het station Gouda omdat daardoor in hooge mate eene verhooging van de spoorwegbrug wordt belemmerd en de onhoudbare toestand voortdurend dreigt te bestendigen Huns inziens mag aan geen tramverbinding van Boskoop met station Gouda over de Gouwe worden gedacht dan met gelijktijdige verhooging van de bestaande spoorwegbrug die dan ten dienste van beide ondernemingen zal kunnen komen Zij vragen hieromtrent goedkeuring van de Prov Staten en verzoeken diligent te worden verklaard in het uitbrengen van een preadvies omtrent de aanhangige aanvragen voor geldelijken steun ten behoeve van een stoomtramlijn Gouda Schoonhoven Aanvraag van de Holl Electrische Spoorwegmij to Amsterdam om subsidie voor aanleg van tramverbindingen Amsterdam Alphen en Leiden Haarlemmermeer Een voorstel tot aanvulling van het provinciaal reglement op de wegen en voetpaden o a met bepalingen omtrent het rijden met aatomobielen Het voorgestelde stelsel bevat lo een verbod voor motorrijtuigen van grootere almetingen dus ook vermoedelijk van grooter gewicht om de wegen te berijden zonder vergunning welke men zich voorstelt dat alleen voor bepaalde wegen ol meer in het bijzonder omschreven gevallen zal worden gegeven en 2o de mogelpheid om het rpen met motorrijtnigen in het algemeen te verbieden op die wegen waar de bezwaren ten aanzien van het verkeer misschien sterker dan elders bestaan De sub lo bedoelde motorrijtuigen ziJn die met meer dan 10 zitplaatsen ol bestemd ol ingericht voor vrachtvervoer ol ook die waarvan de lengte meer dan 3 60 M de breedte meer dan 1 80 M ol de hoogte met inbegrip van den last meer dan 2 50 M bedraagt Voor de overige motorrijtuigen zijn voorschrilten voorgesteld ten aanzien van de inrichtingen noodig met het oog op veiligheid en controle overeenkomende met die door den minister opgelegd De grootste snelheid is die van 20 K M in het uur 334 M in de minuut Voorts bevat het voorstel in verband met het thans algemeen geworden gebruik van rijwielen een wijziging en aanvulling van de bepaling omtrent het verkeer met rijwielen Vervallen is de bepaling dat de berijder van een wieier bij het tegenkomen van paarden desverlangd naast den wieier moet gaan staan 4 48 4 56 5 0 5 09 5 18 4 15 4 37 4 47 4 54 5 01 5 07 8 03 1 44 9 58 J 54 8 01 08 8 14 8S 1 11 1 4E 3 00 1 36 1 41 1 66 a 17 S 14 3 7 10 8 10 48 10 66 11 18 8 48 69 11 3V Daarentegen is nu bepaald dat wielrijders bij het tegenkomen ol voorbijrijden van rijtuigen ol voetgangers zoover mogelijk moeten uitwijken en met geen grootere snelheid mogen rpen dan 15 K M in het uur d i 250 M in de minuut Zij mogen evenmin met grootere snelheid rijden in bochten der wegen en bij mist Bg het ontmoeten van groote menschenmassa s biJ het kruisen van wegen biJ bochten waar men den wielrper niet op 50 M atstand kan zien moeten ziJ hunne vaart tot 10 K M per uur ol tot nog kleinere snelheid verminderen des noodig geheel stoppen als de veiligheid van het verkeer dit vordert Voor wielrpers is het waarschuwen met bel ol trompet als zij gewone voertuigen voorbij willen rijden verplichtend maar daarentegen verboden hg het voorbijrpen van voetgangers tenzij ziJ hun snelheid hebben verminderd tot die van een voetganger Behalve in het bovengenoemd geval mag echter ook biJ oogenblikkelijk gevaar van het gelnidsiguaal worden gebruik gemaakt De leden van de Eerste Kamer zp bpengeroepen tegen Maandag 26 Juni namiddags hall drie Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrilt en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden aan de Dames Sophie F Adriani Onderwperes Leeuwarden A 6 van Gennep z b s Gravenhage H Kleeman z b Amsterdam M Stens Sloot z h Dtrecht Helena C van der Wiel z b Leiden en aan de Heeren A C van Braam Houckgeest Luit ter zee 2e kl Amsterdam Simon Colni Coülenr Amsterdam H Lok z b Oosterbroek A H Teutelink z b Enschedé L v d Vegte Lzn z b Amsterdam en L Velleman z b Amsterdam en Diploma B Acte tot het geven van onderwp in de Stenographic volgens het stelsel Stolze Wéry aan den Heer L A van Wpe te Oheel Belg ie Over de proelschrilten van 11 caudidaten voor Diploma A moest alwpend worden beschikt Zaterdagavond waren de vertegenwoordigers der groote mogendheden op een partij vereenigd thans als gasten van de Nederlandsche regeering namens welke de Minister van Buitenlandsche Zaken de honneurs waarnam De genoodigden tot de kunstavond werden door Z Ex ontvangen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage dat voor deze gelegenheid in een prachtige leestzaal was herschapen Om negen ure begon de uitvoering van het programma De muziek van de kon milit kapel onder directie van den heer Bouwman deed zich biJ alwisseling tusschen de verschillende nummers hooren Hoogst gedistingueerd was deze kunstavond van het begin tot het einde In de benedenzaal een woelig tooneel van elegant gekleede dames en deftig gerokte gedelegeerden Eene aandacht trekkende tegenstelling in dat in avondkleeding uitgedost gezelschap leverde de Chineesche gezant zyn gade en hun zoontje in galakleeding van het Hemelsche Rijk Onder de genoodigden in het voor de gedelegeerden beschikbaar gehouden salon waarin de benedenzaal was veranderd zagen wfl o a den gouverneurgeneraal Rooseboom den voorzitter en sectie presidenten der Tweede Kamer en de eerstaanwezende militaire autoriteiten w 7 68 8 17 8 88 10 10 10 S9 10 87 8 03 B T 10 17 t K 8 10 1 10 14 W 8 17 p 10 81 9 K 8 88 r 8 60 10 40 10 47 10 65 Het programma kenmerkte zich door het echt nationale karakter dat het meest uitkwam in de met groeten bijval uitgevoerde nationale dansen de geschiedkundige tableaux 11 18 11 4 9 89 t 58 10 08 10 15 10 8 9 58 10 8 8 17 8 7 84 41 8 47 10 80 8 18 8 80 10 40 11 44 B 7 55 8 11 18 8 30 8 8 50 48 9 49 10 03 10 18 10 15 10 80 7 87 8 10 8 13 10 J 9 de uitvoering van oud Nederlandsche liederen door de Kon Mil Kapel en het optreden van den Haagschen violist Johannes WoUl die een welgemeend succes oogstte De tableaux vivants waren zooals dat van Pulchri s medewerkers te verwachten was d i onberispelp De regeering onthaalde met dezen avond de vreemdelingen op zuivere HoUandsche kunst die hen van begin tot einde boeide De kleuren combinatie van het docoratiel der zaal kwam in het avondlicht schitterend uit De catholieke leden der TweOde Kamer hebben hunne invitaties voor het leest teruggezonden als hernieuwd protest tegen de uitsluiting van den Paus van deelneming aan de Vredesconlerentie Gemeng de Berichten Zooals wij in ons vorig nummer in het kort meldden was de justitie van Middelburg alsmede die van Gent verleden Zaterdag weder te Koewacht om een nader onderzoek in te stellen omtrent den vreeselpen vrouwenmoord die aldaar gepleegd is Men tracht namelp nauwkeurig vast te stellen ol de misdaad op Nederlandsch ol op Belgisch grondgebied heelt plaats gehad De heer dr Swartz hoogleeraar in de scheikunde aan de universiteit te Gent vergezelde de Belgische justitie als deskundige Het geheele huis van verdachte werd zoowel door de Nederlandsche als door de Belgische justitie van onder tot boven doorzocht terwfll een teekenaar van alles een schets maakte De heer Swartz onderzocht de steenen en de plaatsen waar men bloed meende te ontdekken Een kuip een aantal steenen en eenige aarde uit den kelder werden tot nader onderzoek medegenomen Vervolgens volgden de heeren den weg die door den vormoedelpen moordenaar genomen is toen hü het wreed verminkte lp naar den put gedragen heelt Ook van dezen weg is ean schets gemaakt evenals van den bekenden put Tevens werden nog een paar getuigen gehoord terwijl de man die verklaard heelt Misseghers op een avond met een kruiwagen beladen met zakken te zp tegengekomen de plek moest aanwpen waar de ontmoeting had plaats gehad Daar men vermoedde dat in den put wel de moordwerktuigen en kleederen van verdachte konden zp werd in den namiddag beproeld deze te ledigen door middel van de brandspuit Dit was echter een heel werkje want de put een tiental meters lang en breed was in het midden meer dan een manslengte diep Met spuiten en scheppen had men hem s nachts om 12 uur zoo goed als ledig doch er was zooveel slik op den bodem dat men het verder onderzoek moest uitstellen Er is dus tot nog toe niets bijzonders gevonden Men schrijft aan de Vliss Ct nit Zuiddorpe Wellicht zal het velen bekend ziJn dat de Belgische Minister van Landbouw om het veesmokkelen te beletten al het Belgische hoornvee een ring in een der ooren heeft laten steken Nu zullen de HoUandsche gesmokkelde dieren dadelp te herkennen zp Maar weldra bleek het dat Minister De Bruin buiten den waard ol liever buiten de vindmgrpheid der smokkelaars gerekend bad Van Rpswege is er in elke gemeente een man aangesteld die van het Ministerie van Landbouw de vee ringen ontvangt en belast is het vee der landbouwers van het kenmerk bij uitnemendheid te voorzien Voor zp moeite wordt hem vanwege genoemd lÖnisterie per ring 25 centimes betaald En wat gebeurd nu f Voor mooie woorden een paar borrels en vijl ol tien IrancB hebben de kooplui zooveel echte veeringen als zü willen en dan maar HoUandsche melkkoeien genaturaliseerd Even voor men op Belgisch grondgebied komt wordt er halt gehouden ringen en tangetje worden voor den dag gehaald en binnen weinige oogenblikken is het HoUandsche vee als al het Belgisch van den gouvemementsring voorzien Voortgaat het daarna soms in galop zells tot men ten slotte een paar dagen later onze HoUandsche koeien heel zusterlijk tusschen de Belgische op een veemarkt ziet staan En ol de kooplui met het gesmokkelde vee goede zaken maken P WiJ gelooven van puike zells Als bewp het volgende Een landbouwer hier uit de buurt verkocht dezer dagen een driejarige vaars voor 300 Irs Bingen smokkelen enz kostte den koopman 43 Irs en twee dagen later op de jaarmarkt te S werd dezellde vaars verkocht voor 645 Irancs Voorwaar een mooi buitenkansje 1 En met deze vaars waren nog ell andere koeien plotseling van volbloed geringd Belgisch ras geworden I Dezer dagen is melding gemaakt van een apotheker te Amsterdam dien men in kennelijken staat zou hebben bevonden zoodat K$a üikel moest gesloten worden Een nader onderzoek heeft aan het licht gebracht dat hier van dronkenschap geen sprake was alhoewel de autoriteiten het eerst dachten De apotheker was zooals verder bleek lijdende aan een zenuwongesteldheid die hem voor voortzetting van qjn ambt tpelp ongeschikt maakt Tp Woensdagavond zal te Scheveningen een groot vuurwerk worden algestokan ter eere van de deelnemers aan den internationalen schietwedstrp te Loosduinen De schntters vereenigen zich des middags Woensdag aan een gastmaal in het Kurhaus In de Apeldoornsche Ct wordt door den heer WUbrink directeur van bet Hoogeland het plan ontwikkeld om een toevluchtsoord in het leven te roepen voor de ontslagenen van Veenhuizen Er zou een oppervlakte van 2000 H A goede woeste gronden moeten gekocht worden waar in 100 te bouwen toevluchten samen 1500 mannen zouden kunnen geborgen worden Het Rp zou de instelling moeten steunen gemeenten armbesturen ol diakonieën waarvan de verpleegden kwamen zonden ook in de kosten moeten bpragen lamUieleden zouden zoo mogelp moeten helpen de inrichting zou wpers voor lieldegaven kunnen worden aanbevolen Het motor rijwiel zal weldra als onderwerp van geschil zp intrede doen in de burgerlpe rechtszaal Een labriekant van motorrijwielen had zgn machine van MookMiddelaar als passagiersgoed voor Den Haag laten bevrachten en daarvoor 11 80 betaald tegen ontvangst van een bagage biljet Het stuk in Den Haag aangekomen wordt niet gerangschikt onder de rijwielen doch onder de voertuigen met verhooging van de verschuldigde vracht tot 1 36 onder toepassing van het tariel voor transport van voertuigen De reiziger beroept zich op zp re u wegens betaalde vracht en verlangt tegen overgilte daarvan zp motor Zoolang het geschU niet is beiiUst blijlt de driewieler aan het station Den Haag bewaard tegen oen vergoeding van 1 0 25 daags voor rekening van den aizender Bij de loting voor de schntterS te Haarlem verklaarde een loteling nadat hij een hoog nummer had getrokken dat hiJ tOch niet zou schutteren HiJ weigerde zich de maat te laten nemen STADSNIEUWS GOÜDA 20 luni 1899 Bij Provinciale Staten zp ingekomen een adres van L Proos Hoogendp en A W van Lange te Waddinxveen houdende bezwaar tegen de wijze van reconstructie der waterkeering langs de Gouwe aldaar en een adres aan A C Koolmees te Nieuwerkerk aan den IJssel hoogere vergoeding vragende voor ten behoeve der vaartvorbetering onteigende perccelen onder Waddinxveen Bodegraven Mej Roos onderwperes aan de Christeipe school alhier heeft eene benoeming ontvangen als onderwperes in den Transvaal In een dorp in het hooldkiesdistrictBodegrave heeft de diaconie eener kerkelpegemeente 3 kiezers van de kiezerslpt algevoerd Aan drie hooiden van gezinnen diebehoeftig zp doch niet bedeeld worden werden namelp in dezen winter ieder 2 hectoliter steenkolen vanwege de diaconiethuis bezorgd De diaconie deed later voorhet opmaken der kiezerslijst opgave van de bedeelden aan den burgemeester der gemeente en plaatste daarop nu ook de drie hooidenvan gezinnen aan wie de steenkolen thuisgezonden waren Hiermede was het doelbereikt de drie mannen die van een anderepolitieke kleur zp dan de diakenen zp nudit jaar geen kiezers L D Waddingsveen Bü den landbouwer De Zwart alhier heeft men een stier lydende aan dolheid dood moeten schieten In hare vergadering van 16 Juni heelt de gemeenteraad alhier gunstig beschikt op het verzoek van verschillende vereenigingen te dezer plaatse een der lokalen van de openbare scholen B en D te mogen gebruiken voor het houden van vergaderingen en het geven van zang en muziekuitvoeringen VERGADERING V4N DEN GeHI EKTER44D DINSDAG 20 JUNI 1899 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zün de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Iterson Donker Dossing Jaspers en de Baadt Alwezig zjn de hh van Galen Krook Straater en Vingerling De Voorzitter De hh Vingerling en Krook hebben bericht gezonden verhmderd te zjn de vergadering bü te wonen De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik heb de eer den Raad mede te doelen dat lo door Gedeputeerde Staten de ontvangst is bericht van het hun in alschrilt medegedeelde raadsbesluit van 9 Mei jl tot wüziging van de verordenmg op de brandweer 2o door Gedeputeerde Staten zün goedgekeurd a het kohier der plaatselüke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 b het raadsbesluit van 28 April j l nr 17 tot openbaren vei oop van perceelen in deKees Faassens Rolwagen 3o door B en W aan den eervol ontslagen onderwüzer in de gymnastiek H J Steenbergen met ingang van 1 Sept a s een pensioen te verleenen van 1 491 sjaars 4o door B en W ia benoemd tot tweeden commies ter secretarie J E W Harmsma 5o door de commissie tot bystand in het beheer der gemeentegaslabriek is benoemd tot klerk D L Wagenaar Wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen lo De rekenuig der dienstd schutterü over 1898 Wordt gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh Herman de Raadt en Jaspers 2o Een adres van Dr Levedag ontslag nemende als Ud der Commissie van Toezicht op de Volksgaarkeuken De Voorzitter Het zal zeker den raad leed doen dat de heer Levedag ontslag uit züne betrekking heelt genomen ik stel voor dit ter visie te leggen Aldus besloten 3o Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekeningen van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid tot goedkeuring adviseerendo De Voorzitter Ik betuig do commissie dank voor de genomen moeite en stel voor dit rapport ter visie te leggen Aldus besloten 4 Het rapport der raadscommissie belast get eest met het onderzoek der rekeningen van de Volksgaarkeuken en Hollmansgesticht tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ook deze commissie betuig ik dank voor de genomen moej e en stel voor dit rapport ter visie te leggen Aldus besloten 6o Een briel van de Commissie van Toezicht over het stcdelük Museum van Oudheden aanbiedende een tweetal voor de vacature ontstaan door j het overlijden van den heer J J Bertelman Aanbevolen worden de hh Dr A van IJSENDUK en Dr P SCHELTEMA 6 Een briel van B en W houdendevoordracht tot benoeming van een onderwüzer in het handteekenen Daarop zün geplaatst de hh J F GODDIJN te Leiden A C DE GRAAUW te Rotterdam W C A RIDDERHOF te Leiden Ter visie 7 Een briel van B en W betrellendede Verordening op do belting en de invordering van rechten en loonen voor het gebruik van het stoombootenveer aan de Vest den 24 Maart jl vastgesteld Daar door den Minister hiertegen bezwaar is gemaakt stellen B en W voor eene kleine wflziging daarin aan te brengen Ter visie 8 Een adres van de Goudsche Water leidingMg waarbü deze verzoekt toestemming tot het aangaan eener geldleening groot 1 2000 tegen 4 pCt met rapport vanB en W tot goedkeuring adviseerende Ter visie Een adres van H Eüssen alhier verzoekende toestemming tot uitgang in hetplantsoen bü de Kattensingelgracht ten behoeve van een daar te bouwen kaaspakhuis met rapport van B en W tot alwüzing adviseerende Ter visie Dankbetuigmgen van T J Lugthart P Abbema en H Engelhard voor hunnebenoemingen Aangenomen voor kennisgeving 11 Een adres van J van der Veldenbetrellende den opstal van een huis metschuurtje aan hot Goudsche rüpad In handen van B en W om bericht en raad Wordt vervolgd Rechtzaken De rechtbank te s Gravenhage veroordeelde gister 0 üitdenboogerd wegens diefstal van eene koe uit eene weide onder Zegwaart tot vier jaren gevangenisstral BurgerlUlie Stand GEBOREN 17 Juni Alida ouders J Bnüs en J C van den Berg Pieter onders H Schoenaker en A Treels OVERLEDEN 17 Juni C H de Waal 5 m A M Laurier 8 m 18 F C Rotmeüer hnisvr van A Ment 49 j M Groenendaal 9 j 19 E C Bode huisvr van J Hoonhout 28 i E Heerkens wed A van Vunren 68 j VERSCHEIDENHEID Sedert eenige dagen worden door de jagers der Pruisische IJlwacht schietoeleningen gehouden met automobiel kanonnen ONTVANGEN een groote collectie Deensche glacé Dames en Heeren L van OS Ai Md Tailleur Klmw ig K 73 78a HOU DA Telepboou Mo 31 Ueurs vai Ainslcrditiii ülotkn 87 Vikra IS loiv 90 ♦ a 19 JUNI Cediiusi Usrt Nad W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito 3 Uomii UI I Goull 1881 e8 9 ITAIU Inaobrunniï 1881 81 5 Oomiin Obl in papier 1888 5 dito in Eilrerl8K8 5 PoiTVOAL Obl mot ooupou 8 dito ti ki t 8 98V 981 I03 61 7t I 18 106 101 101 101 95 745 507 108 51 0 804 164 100 100 98 98 1 90 38V 118 118 iiO 815 lOOV 57 180 99 88V 57 59V 106V 10 V 100 6SV 144 140 91 104 i V 106 14V 1 66 88 14V 48 69 l71Vi 100 107 ooVi 100 100 11 118 SsV SoeLASD Obl Binnenl 1894 4 dito Gooooa 1880 4 dito bil Ruthl 1889 4 dito btj Hop 1889 90 4 dito in KOud leen 1888 8 dilo dito dito 1814 5 SpANil Ferpet aohuld 1881 4 ToiKHJ Goor Oouv leen 1890 4 Os ItieninK aerie D Giio leeam aerieO ZniDAra Bep r oblg 1899 5 Jbiioo Obl Buit Sell 1890 8 NizuiLA Obl 4 onbep 1881 Amstkboah Oblif ntiea 1896 8 BoTTKaDAH ata l leeii 1894 8 NlD N Aft H iidele aend Arendh Tab Mg Cerliaoaten DeliMaataohaopti dito Ara Hypotbeekb paodbr 4 Uult Mij der Voratenl aaod a Qr H potbiiekb pandbr 3 Kederlandaehe bai k aaod i Ned Haudalmanln b dito I N W il Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypolbaekb pandbr S i Ulr Uypotheekb dito SV OoüTBlitE Óoat Hoog baak aand l Udsi Hypotheekbank paodb 4 Ahiiuka Kqut hypoth paadb 6 Maiw L G Pr Liou rert N D Holl IJ Spoorw Mij aalid Mij tot Eipl y St Spw aand Ned It d Spoorwegm aaud i Nsd Zind Afr Spin aand dito oilo dito 1891 dito 6 lTAUlSpoor l 1887 89 A Sohl 8 Zaid Iul SpKniij A H obl 8 PoLi N Waraehau Weonen aand 4 EosL Gr Ruaa Bpw M j obl 4 BaltUoba dito aand Faatowa dito aand 5 IwanK Pombr dito anud 5 Kunli Oh Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AürautA Cont Pao Sp Mg oid Cbie k North W pr O y aand dito dito Win 81 Heler obl 7 Denver k Bio Qr Spm eert t b IIHdoIb Ceotrat obl iu good 4 LouiaT tiNa hiilliüert ir aanH Melioo N Spir M lo hyp o Miaa ICan aa y 4pCt pref aand N ïorkOiilBaoltWeat aand dito Ponn Ohio oblig 8 Oregon Calif Id hyp io goud St Paul Minn k Manit obl Uu Pao Hoof lijn oblg dito dito Lino Col lo hyp 0 6 Canada Can South Chert r aand Vmi C Kallw tNa loh d o O Anaaterd Omnibua Mg Band IIA TELS TAILiOII MADB8 Mantel Costumes Blouses Japonstoffen in groote verscheidenheid en Coneurreerende prijten GODDA tTrevlamifXtm