Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1899

ill No 7919 Donderdag 33 Juni 1899 38§te Jaarga mmm mmmt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefouD Nu 8S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 89 AÖVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J toonstelling van Bakkery Maaldery en Kookknns e eGravenhage met een diploma Ver Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag zo Juni 1899 Vette Ossen en Koeien pjeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwaliteit 30 3e kwaliteit 27 cent per half Ktlo Magere Ossen Melkvee Vaarkoeien redelijk aangevoetd Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 27 ae kw 25 3e kw 22 cent per half Kilo Stieren redelijk aangevoerd De handel was in vet vee traag iets minder in prijs ie kw melkvee prijshoudend mindere soorten traag Stieren en vette alveren vlug prijshoudend APVERTENTIEN H P yAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWËBEEir AFBmS TE EDD7 Grove en fijne fuin Oud eiken Balken Vloeren en Schotwerk Antieke marmeren Schoorsteenmantel Deuren Ramen en Winkelbetimmering Schuttlngvlakte Te Huur voor reclame Adres MARKT A 152 Gouda J E m EE FA700S1T Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zicli beleeld aan voor het LEVKKKN en MAKEN van llcereii en Kliiderkleeillns tegen de meest concnrreorende jirijzen MT Zie de Etalage Nieuw onovertroSen rof Dr Ijiobers wolbokoiid SIItTW RACBT SlIXI CAllMn echt met Fabrieksmerk tot voortd arende radicate en MH zekere genezing van alle zeUs è H de meest hardnekkige zenuw mNSÊ itikten vooral ontstaan door ff 8W afdwalingen op jeugdigt n leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek fucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spösvertering Oovermogen Irapotenz Pollutïone enz Uitvoerige proapectasaen Trijip r le oIi ft 1 fl A 8 dHbhele floscli ft 6V5 Of ntrailDepöt Matth v d VeRto Zaltbommel 1 p6tfi M Cléban Co Ametordam r Happol a Gravönbttga T IlAlramana da Jung 1 Cin Kotterdam WfWf Jo aoudft rn bii alle drogisten EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BU KOERS ÜEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 liüXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LÜXE ACATH NB 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIEIvEN op alle prijzen f 5 hooger VerUyenwoordijierJ G DE KUITER Gouda TE HÜÜR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn Bericht voor de Scheepvaart De GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE ZUIDHOLLAND brengen ter kennis van belanghebbenden dat de scheepvaart door de npoorwegbrug over de rtnyvaurt van den Zuidplagpolder nabij het station Nleuwerkerk aid IJssel voor kleine vaartuigen zonder grooten opperlast weder kan plaaU hebben s Graveniiaök 13 Jnni 1899 De Gedeputeerde Wtten voornoemd FOCK Voorzitter F TA VENRAAT GriJSer Ken ware Schat Toor de ongelukkige Blaohtoffers der Zellberlekkiug On me en gehe jne uitspai tingen is liet beroemde werk rw Dr Retau s HoilandBohe uitgave met 27 alb Prgs 2 gulden leder die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de opteohte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagü Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland A SLEGT beveelt zich aaa tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tX cent de K G NIEUWE HAVKN 28 Bekroond op de Internationale Ten stelling i e gnld Zilveren Medaille ONTVAKGEM alle soorten SCHOENWERK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als het Noordbrakndsch Schoen en Laarzenmapijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparation en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS ïUMsmi M Caeve Defft DelfIscheSlaolie Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voore rift van den boo Universiteits ProC Gelim Hofrad Dr HirtaM Bonn hebben sedert 60 jaren ak verzaditend middel t ea hoesten heeaobheid en aandoening der ademingsorganen uUstsdDBode dieneten bewezen Bij spoedige aMaeeling ran wanne en koude Incht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonboB te gebruiken Verpakking Geele pakjes 4 25 cent Alom verkrijgbaar isTOOM HOUTZAG£EIJ SCHAVEEIjj I Pattisten lijsten Fabriek i HOUTHANDEL J VERGEER I s ie CS SL 2 9 j 3 ïautental o 8 O 9 Kort overziclit onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 UI u 9 i s MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 O i f s en O 9 Si COGNAC k 1 1 75 f 2 25 f 2 75 3 25 i 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 g Per PI Pe Ank 45 PI 1 M LISTRAC f 0 65 Nto J 27 75 fi J CHATEAU VALROSE 0 75 31 8 o m St ESTEPHE 0 85 36 j a St EMILION 1894 l 42 o £ 9 PAUILLAC 1893 1 25 53 nS ® GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S r SADTERNE 1 42 S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gTg BOURGOGNE 1 10 47 P a De Sessche zijn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CREBAIS Goiitla Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de alterwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract m uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H iV YAM J CIIilIK Co Ucnllaag jolliivjrancicrs 8CHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHA IK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe i hot boato middo ter woreld Co s Meliantlid guuoost KmkUoost CO S Meliantbe guneuat zoowol oud als joiiR CO s Melianthe nms i een iiiiHgeziii ontbreken Co S Melianthe stimt voortdureml onder Schuikundig tooziclit Co S M elianthe Uolpt onh rroepelijV Co 8 Melianthe is bekroond met Eerediploma s Co S Melianthe is bekroond niet Goud Co 8 Mei anthe ie bekroond niet Zilver Ac Co S Melianthe is verkrijïbiuir lil fliioone van iO Cf ÏO CU en f f bü Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 flouAi I MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B y WIJK Oudewniir M KOLKMAN Waddinj vee H ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerlerk a d lJiul W J TAN DAM Haastrecht A N TAN ZESSEN Sckoonhofin Let voor ï op de ECHT JiaadteeJceiiixig met rood lotteivt jDberlahnstein OHUCKURDCK VICTORIA BRON OBCKLAHMSTtlH Overal SB S verkrijgbaar ï ïïïSrJ Maataehapp tot EaeploUalie van de PUOorta Bron Kanmor vow JSederkmd Boompje éO Botterdam HEllllSGEVlMG iNRiciirmcBN welke gevaar schade of HINDER KUNNKN VBftOORZAKEN BÖRGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan J P van Beuzekom en zijne recht vorkrijgenden tot het oprichten eener suikerbaUenbakkerij m het perceel aan de ïurtmarkt wijk H No 164 kadastraal bekend sectie B No 1891 Gouda den 21 Juni 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 juni 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de navolgende persoon waarbij VERCIUNNING wordt gevraagd om iii de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit R B van Duijvenbode Boelekade R 48 Gouda den 21 Juni 1899 Burgemeester en Wethou iers voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER Uuiienliindscli Overzicht De heer Waldeck Rousseau heeft de opdracht tot kabinetsformatie neergelegd En zoo is Frankrijk dan nog steeds zonder ministerie en moot de heer Loubet trachten een nieuwen man te vinden die zich krachtig genoeg gevoelt en medewerking genoeg heeft om den toestand hot hoofd te bieden Ondanks de gunstige berichten die eergisteren ontvangen werden Jieeft Waldeck Rousseau niet den steun gevonden dien hij in het belang van het land noodig acht De Figaro deelt mede dat de kabinetsformeerder een langdurig onderhoud had met den heer Casiinir Perier en daarna met den President der Republiek wien hij mededeelde de opdracht te zullen aanvaarden indien hü verzekerd kon zijn van de medewerking van Casimir Perier JJMaar Casimir Perier wilde niet uit zijn tent te voorsch n treden en weigerde een portefeuille te aanvaarden FEUiLLEIOX Gedenkschililen vaD een Gelukzoeker ANmBAL DE VoNDELIirG JVaar htt Fransch DOOR W NUTTER 2 In de eerste dagen van zijn verblijf in de woning van Potard had dit eindeloos gekweel Raphael min of meer geërgerd en hem in stilte den wensch doen slaken dat de zangster tot betere gedachten tot inkeer mocht komen Want menigmaal midden in een la ge optelling raakte hij geheel in de war en moest opnieuw beginnen behalve nog de kee ren dat hij zijn werk herziende fouten bespeurde De eenige vlek in het grootboek een zeer groote vlek kwam tevens op rekening van Emdie s zin gen waarnaar Raphael zijns ondanks wel luisteren moegt Doch toen hij de grootste moeilijkheden te boven was gekomen toen het rekenen en invullen van lange reeksen getallen en het copieeren van brieven hem tot gewoonte werd wcrktuigelijk van de hand gaande toen werd dat eindeloos gezang een waar genot voor hem De eenvoudige woorden die hem eerst verveeld hadden en m eemgszins minachtend de schouderen harf doen ophden kwamen hem thans aantreWfetyk en twevallig voor luisterde thuu zonder ongeduld weldra Dit nu zon naar de Figaro meent nog niet het vormen van een kabinet Rousseau onmogelijk hebben gemaakt want de ministerpresident wilde er desnoods de portefeuille van oorlog bij nemen Maar er was nog oen reden die hem noodzaakte de opdracht neder te leggen Dat was de weigering van Miïlerand den bekenden leider der socialistische Kamergroep om in het kabinet zitting te hebben Wil thans een kabinet van rêpublikoinsche concentratie optreden dan moeten alle groepen daarin vertegenwoordigd zijn meende Waldeck deckRousseau en hij bood Miïlerand een portefeuille aan Dit voornemen werd door de vrijzinnige pers in Frankrijk met instemming vernomen Doch de meer conservatieve elementen in de pers en in den Senaat hadden er groote bezwaren tegen Volgens de laatste berichten is de heer Bourgeois van de vredèsconferentie in don Haag afgeroepen in verband met de crisis Het Coburger Tageblatt verwp de Bcrlijnsche en andere bladen dat zij over de troonsopvolgingskwestio schrijven en de hertogdommen een nieuwe Dnitschc dynastie willen opdringen zonder dat ziJ de toestanden in het land kennen De domeinenovereenkomst van 1855 bepaalt namelijk dat al de staatsdomeinen voor het geval de tegenwoordige linie niet meer regeert weer als hniS en familie eigendom aan deze komen Dat wil zooveel zeggen merkt het Coburgsche blad op dat als wij den raad van de Berlijnsche kranten volgen en met behulp van de ïrykswetgeving een nieuwe dynastie in het laiid roepen de inkomsten uit de staatsdomeinen op het oogenblik elk jaar 1 300 000 mark voor het land geheel zouden verloren gaan Bovendien zou het vereenigde hertogdom nog op moeten dokken voor de civiele lijst van het nieuwe regeerende huis In zulke diep ingrijpende geldzaken houdt echter niet alleen de gemoedelijkheid maar zelfs het vurigste patriotisme op De KBlnische Zeituug antwoordt hierop dat als de geldkwestie slechts de eenige raoeielijkheid was deze nog wel te overkomen zou ziJn Het rp zal binnenkori 20 millioen mark toestaan voor den aankoop van de Carolinen een even groote som en desnoods meer zou met instemming van het heele volk opgebracht worden als men daarmee de Engelscbe erfgenamen kon nitkoopen De tegenwoordige toestand is zoo onwaardig dat men voor geen offers zou terugdeinzen om er een eind aan te maken De oogstberichten uit zuidelijt Rusland oefende zij een eigenaardige bekooring op hem uit En vaak ontviel de pen zijn hand en gaf hij zich geheel over aan luisteren naar Emilie s gezang zonderling bewogen door de welluidende tonen die de rose lippen van het jonge meisje ontsnapten Het kantoor kreeg langzamerhand een aantrekkelijkheid te meer waarvoor die van het atelier wijken moest Men zag hem hoogstzeldcn meer de zaag aangrijpen of de bjouwerlieden helpen Degene die hem beloofd had hem binnen een half jaar in staat te stellen een stoel te maken vond in hem een leerling die de school vermeed In het atelier verwon krde men zich eenigszins over de plotseling nitbluschte ijver van den jonkman en men besprak dit feit in de ruaturen Sommigen schreven die aanvankelijke betooning van vlijt toe aan de begeerte zich bij den patroon een goeden naam te verwerven anderen hakten de knoop door en zeiden dat het bij dienjongenheer niet pluis was in zijn bol Ook Isidore Potard zeil bevreemdde dit geval en hij verwonderde zich over den warmen ijver waarmee zijn boekhouder zich aan de rekeningen de uitgaven en inkomsten het debet en credit enz wijdde En ten slotte verwonderde ook Raphael zelf zich over iets over iets heerlijks Ik leed niet langer Het beeld der ongelukkige Mathilda de Latour du Ftc om zijnentwille m den aanvang haars levens ten grave gedaald door eigen hand in de eeuwigheid geslingerd was niet Unger meer een I verschrikking voor Raphael Hi huiverde niet I blijven voortdurend ongunstig Volgens de Politische Correspondenz blijkt steeds meer dat de oogst ook dezen zomer weer gevaarlijk bedreigd is De droogte is in de zuidelijke sfroken zoo vreeselijk en langdurig dat bijna de geheelo plantengroei verschroeid is Dientengevolge loopen de granen en het gras in de gouvernementen ïauris Cherson Jekaterinoslif bet gebied van de Donsche kozakken en een deel van de gouvernementen Ch rkof en Worónesj ernstig gevaar dat er niets van terechtkomt Ook in SAratof waar nog hongersn od beerscht verwacht men misgewas daar in verscheiden districten het wintergraan sterk hoeft geleden en het zomergraan geheel vernield i s Het Weiland is geheel verdord en geeft niet voldoende voer voor het vee Een telegram van den 16en uit SarMof meldt Do hitte is gestegen tot 35 Reaumur dus UI F in de zon Uit de distrieten komen angstwekkende berichten over den toestand van het te velde staande gewas Regen komt er niet In de omstreken van ChArkof viel den 16en een zware hagelbui met storm en onweer en vernielde grooteudeels het gewas Twee herders werden door den bliksem gedood een kudde schapen meegesleurd In het noorden van Rusland is het tot in deze maand ijzig koud geweest Den 9en Juni viel in Potersburg nog sneeuw De weatpljjke bocht en de geheele knst van de Witte Zee zijn nog geheel vol ijs Sneeuw hagel en kille regenbuien en een temperatuur van 4 tot 11 graden onder het vriespunt geven daar ook reden tot ongerustheid over den oogst van graan hooi vlas en aardappelen In Transvaalsche zaken is het weer wat stiller De Engelsche kranten schreeuwen ook minder hard In oen artikel van de Spectator wil men de hand of den geest van Chamberlain zien Dit blad meent dat Engeland tnsschon zjjn verkondiging van het voornemen oin de Uitlanders te holpen en de uitvoering daarvan een behoorlijken termijn moet laten verloopen en over het geheel eerst dan feitelijk tusschenbeiden komen wanneer voortdurende weigering om den Uitlanders billijke rechten toe te staan tot ongeregeldheden leidt maar dan ook de Boeren verantwoordelijk stellen en doortastend optreden Het best zou het blad t achten wanneer de Uitlanders zich in dezer voege organiseerden dat een commissie van geachte Britsche onderdanen in de Transvaal een lijst opmaakte van al haar landgenooten die sedert zes jaren in de Transvaal gevestigd zijn De op die Ijjst gebrachte perso meer ah plotseling zijn gedachten zijns ondanks zich bij Mathilda bepaalden Hij leed niet meer als hij meende haar te zien als hij iets ontmoette wat hem aan haar deed denken als hij een stem hoorde die de hare nabij kwam als hij een figuur bemerkte die de hare geleek Hij kon thans aan haar denken als aan een geliefde afgestorvene die men met weemoed gedenkt zijn ziel werd niet meer verscheurd bij de herinnering aan haar Dit was toen hij ongeveer vier maanden bij Potard in dienst was Iedereen zal gemakkelijk de oor aak dezer omkeering kunnen afleiden en niet aarzelen eene veronderstelling te wagen Raphael beminde En hij beminde zijns ondanks zonder er zich rekenschap van te geven zonder te trachten dezelve aan te wakkeren of tegen te gaan Ten slotte gingen hem de oogen open en ontdekte hij dat Emdie Potard volkomen Mathilda fa plaats in zijn hart had ingenomen Hem ging licht op waarom zijn gevoel voor Mathilda zich zoodanig had gewijzigd en dat licht verblindde hem kwetste hem En er ontstond in hem een heftigen tweestrijd een tweestrijd tusschen zijn hart en zijn verstand Beminnen ik Nogmaals liefde nogmaals liefde nogmaals dat wat mij zoo ten vloek is geweest ilemand liefhebben na Mathilda na alles wat ik geleden heb En waar hij vroeger getracht had de gedachtenis aan Mathilda te verdrijven de herinnering aan haar te ontvlieden daiar trachtte hij thans nen zouden dan vertegenwoordigers kiezen en zich verbinden om aan de voorschriften dezer vertegenwoordigers onvoorwaardelijk to gehoorzamen Dat alles zou openlp en in volmaakte orde moeten geschieden opdat de Transvalers zouden zien dat bet doel dezer organisatie niet was de onafhankelijkheid van den Staat te bedreigen De Britsche Regeering kan de uitkomsten van dat alles geduldig afwachten doch zoo besluit het blad terug kan zjj niet meer SSSS SSBS S S SS Verspreide Berichten IHKYFVS Cornély die de ondankbare taak vervalt eiken dag ziJn vrienden de conservatieven te kapittelen over hun onzinnig gedrag in de Dreyfuszaak baalde in de Figaro van eergisteren het volgende aardige woord van Karel III van Spanje aan Die vorst regeerde 29 jaar van 1759 tot 1788 hernieuwde Spanje verdriedubbelde de inkomsten deed de bevolking van 7 tot 11 millioen zielen stijgen en zag zich verplicht zonder ophouden te worstelen tegen de vooroordeole i van zijn volk Mtjn onderdanen zeide hij zijn als kinderen ze schreeuwen als ze schoongemaakt worden Er zijn thans uitgebreide maatregelen vastgesteld tot handhaving der orde te Rennes bij de aankomst en gedurende het verblijf van Kapitein Dreyfns aldaar De speciale commissarissen van den contralen dienst der politie te Parijs gaan er met 30 inspecteurs heenl De dienst in de straten zal worden overgelaten aan de gemeentelijke politie van Rennes versterkt door een aantal brigadiers uit omliggende gemeenten en 100 gendarmen van elders terwijl verder detachementen van het garnizoen een escadron cavaferie uit Dinan en een aantal politie agenten uit Parija beschikbaar worden gesteld Tot dusver hebben een twintigtal burgemeesters ronduit geweigerd om hot arrest van het Hof van Cassatie in hun gemeente aan te plakken Schorsing in het ambt volgde dadelijk op deze weigering Twintig t lijkt wel wat maar er zjjn 36 000 ge meenten in de Republiek Hoe het komt dat die burgemeesters zich tegen de aanplakking verzetten weet Alfred t apus heel leuk in de Figaro te vertellen De procureur den burgemeester kalmeerende die zeer geprikkeld schijnt Kom wat drommel I ge moet dan toch een reden hebben De burgemeester Nooit zal Ik dergelpe haar opnieuw op te roepen uit het schimmenrijk doch zij deed zich niet meer voor aan zijn zielsoog dan als van verre als een bleeke ijle gedaante die zich steeds meer verwijderde als van wolken omgeven Hij kon haar naam uitspreken zonder dat zijn gedachten bij haar bepaald werden Niettemin besloot hij om den hartstocht die thans weer zijn hart dreigde in bezit te zullen nemen met alle macht te bestrijden Een week later had hij den strijd beschaamd en wanhopig opgegeven Hij beminde Het was sterker dan hij het was dwaasheid er tegen te worstelen HOOFDSTUK XV Droombr bh Beschaamd en wanhopig gaf Raphael den strijd tegen zijn nieuwen hartstocht op zeiden we aan het slot van het vorige hoofdstuk Wij gebruikten deze woorden beschaamd en wanhopig met voordacht Een kleine toelichting heldere onze bedoeling op Raphael schaamde zich zijn liefde Niet omdat hij zich verheven gevoelde boven het voorwerp er van verre vandaar Hij schaamde zich over zijn nieuwe Hefde zoo ongemerkt opgekomen omdat hij daarmede de afschuwelijkste ontrouw in zijn hart ontdekte Wordt vervoigd