Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1899

dwaakfieid op de mnren van rn jn gemeente laten I aanplakken I Del procurenr Wat kan n dat hindereuP Dc burgemeester Maar weet gg dan niet dat dit arrest van liet Hof van Jassatie eene I persoonlijke beleediging voor mü isP De procureur En hoe dat De burgem Sedert twee jaren heb ikm jn leerewoord gegeven hoort go mijn eerewoord aan al mijn gemeentenaren dat ürcylus honderdduizendmaal bchuldig was Del procureur ü hebt gezegd honderdduizend f De burgem Minstens Ik heb gezworen dat jk gezien heb gezien met mijn oogen brieven waarin hfl erkende Frankrijk verraden te hebben De procureur Hum De burgem En ik heb tot alle boeren van de omstreken gezegd De revisie dat is de oorlog Wanneer ik het laat aanplaklen zullen ze gelooven dat de oorlog morg5n wordt verklaard De procureur Zij zullen het ten slotte toch wel merken De burgemeester En de bekentenissen Hoe likwps heb ik het verteld Uet tooneelvan de bekentenissen Ureyfus zich op deborst slaande en verklarende dathti honderdtallen documenten had geleverd aan allemogepdheden van Europa Dan Dreyfus iich op de kniëen werpende voor LebrunBenand om hem te smeeken aan iedereente gaan zeggen dat hij bekend bad Ikmoeöde het ernstig ik had het van menBchon die er zeker van waren Wat zouden nu onze gemeentenaren deuken wanneer zij het arrest van het Ho van Cassatie lazenop de eigen muren van het Gemeentehuis Zij zonden me voor een opsnflder houden Neeni mijn vriend dan wordt ik liever ge schoi St Dat is waardiger Feaskkijk Toen eergisteren de optocht van Etienne Marcel zich door Parijs bewoog werden op do boulevard de la Contrescarpe plotseling schoten gelost Een mooie blonde figurante als vitscherin gekleed viel gewond neer haar man die in den optocht meelieii schoot toe jjn droeg haar weg gelukkig was zij niet gevaarlp gewond De aanslag was gepleegd door een jaloerschen minnaar die dadelijk daarna zicli ecu kogel in hot hoofd Zi n toestahd is hopeloos DUITSCHLAND joeg Volgens verscheidene bladen heeft een arbeider te Mannheim Montag genaamd een niomre brandstof ontdekt die driemaal zooveel warmte ontwikkelt als steenkolen en waaiJvan do productie de helft goedkooper is Te Leipzig hebben alle vormers on ijzergieters 1300 in aantal het werk gestaakt 700 Ihunner hebben de stad reeds verlaten ESOELAND In het Kanaal worden vanwege de Fransche marineautoriteiten onder leiding van Marconi nog steeds proeven genomen met telegrafeeren zonder draad De proeven slagen alle uitstekend De regeering van Trinidad Fheoft besloten het telegraafsysteemMarJoni toe te passen voor do telegrafische gemeenschap met Tobago Italië largistermorgen hoeft de paus in een ge Directe SpoorweRverblndlniKen met GUUDA ZonierdleDSt 189 UDKcvaogeD 1 Mei Tijd van Greenwich w r OUDA OTTXKDAM ii g Tiru 11 31 18 13 18 68 1 86 8 11 3 36 3 18 86 Oondk Uoordreobt Nieuierïerl 7 84 o p4 RottflUinn M e SO 7 60 Uottgi damD F flotterdam B v 6 7 80 7 88 8 19 door 7 87 8 38 9 01 46 8 68 8 5 9 C8 9 19 8 12 AIlMn du Dititdigs ft Alleen Ie en 8e klesH Eitn bljbeUlen Op déM treinen lijn Zond g Meuidaif en Dinedig é ndiagaobe retonrbüjetten oor de 3e kl Terkxijgbw tegon enkelen Tnchtpr B B HoIUndKhe Spoor BOTTEBDAM Q0IIDA iee rana f w 11 87 13 43 Bottafrdam Beiu H Rottórdam D P Botterdnm M O pejlfl Wieu rwkork MLooi lraaht 7 15 7 87 4 46 4 55 6 04 6 11 6 17 6 45 5 66 6 06 6 14 6 S0 6 89 7 44 8 0 8 14 9 00 11 54 IJ Od 18 84 1 18 5 46 6 66 8 18 ij Alleen Ie en 8e kluM eitnt bettien c T onlUtiel op den loop kan niet gerekend worden B BDllendaehe ipoor U IJ ü A o E N U A A n tiae veraa 8 18 9 88 9 67 9 00 09 9 81 9 86 9 66 7 86 8 09 8 43 7 S7 7 48 8 08 8 07 8 86 9 10 6 49 6 15 7 17 7 89 7 59 8 80 8 99 9 18 10 16 10 88 10 40 11 10 8 U 10 18 8 88 J 10 87 8 86 E 10 89 6 15 6 48 7 4S S nj 8 41 8 48 8 6 t O 10 44 10 88 1107 11 44 9 14 3 46 4 18 Gtoudt aoaterme r Zegi aard Voorburg H ir 8 49 4 16 4 4 i 5 48 6 48 6 08 6 13 6 14 11 87 11 86 18 09 1 36 S 4E 8 00 4 01 4 80 4 43 5 80 6 18 7 00 7 4S 7 66 8 6 i 06 7 80 7 46 t HaKe Voorimrg Zoete rm Zeswaart ZeTeiihuit Moaro Ofluda 7 47 8 11 9 08F 7 11 i Se klaue lis 18 03 18 37 8 17 3 14 8 87 4 87 6 09 5 18 6 00 6 60 7 87 8 10 8 83 9 88 10 85 10 1 extra betalen V Beitigera roor de lyn Breukelen Anuterdam mogen ria Utiwint reiaan d Harmonikatrein alleen Ie G O U U A A t I f K D A vt fiurla 6 19 8 17 9 38 10 7 19 08 4 O S 9n 1 88 8 86 10 60 1100 AnukW 8 01 9 0S 10 15 19 48 18 67 4 67 6 8 8 16 10 08 1 1 87 ll il Amat 0 8 19 O 80 10 30 1 03 1 10 6 19 8 80 10 8 11 8 18 07 d 6 80 8 34 7 60 83 9 07 10 19 6 86 6 48 6 03 7 4 8 88 8 66 39 10 61 Oudev Woerd Utrwhi 6 9 6 98 40 ï B T 80 10 18 10 88 11 18 18 08 1 37 108 8 0 3 59 4 48 6 88 6 1 6 83 7 83 9 19 10 00 10 84 10 18 11 65 18 87 4 88 7 9 9 i 10 64 10 46 J 1 36 4 8 7 SI 9 49 68 10 69 11 10 18 11 18 61 8 9 8 40 a 66 4 48 5 80 8 10 7 18 7 68 8 86 10 08 10 18 11 10 at H Utr flll 6 87 6 65 7 53 8 80 8 49 9 WooBilon 6 16 8 58 8 14 Oude 6 80 7 08 8 88 Gouda 1 60 7 17 7 87 8 86 B OO 8 88 9 Tiat CS 7 116 8 10 9 06 11 16 9 68 46 4 4 6 10 7 4 9 4 Ama Vr 7 80 8 15 9 88 11 30 3 08 4 00 6 00 38 8 00 10 0 louda T 09 I IS 111 0 111 61 S 6 4 47 6 4 7 49 8 49 11 O heim consistorie een toespraak gehouden en Il nieuwe candidaten benoemd In Vaticaansche kringen wekt het bericht dat dr Mazzoni die den pans tijdens zijn laatste ziekte heeft geopereerd benoemd zal worden tot lufarts van den Heiligen Vader om dr Lappoui te assisteeren groot misnoegen Zooals men weet is Mazzoni vrijmetselaar BINNENLAND ST ATEN GENE RA AL TirBEHE UMiaEH Zitting van Dinsdag 20 Juni De Kamer heeft aangenomen de verwijdering der mazelen uit de ziektewet en opneming daarin van de pest en de regeling der opleiding van aanstaande Nederlandsche boschkundigen De verhooging der Waaldijken in verband met de afsluiting der Heerenwaardensche overlaten in plaats waarvan de heer van den Heuvel de voorkeur gaf aan een afvoerkanaal gaf aanleiding tot een discussie tusschen den heer Fokker die de Rijksbprage aan de polderdistricten in de kosten der djjksverhooging te hoog vond en den heer Rink en den Minister die eene volledige schadevergoeding verdedigden Het ontwerp is goedgekeurd gelijk mede do verruiming van het beleggingsveld der aan Eijksweduwenpensioenfonds toebehoorende kapitalen met 45 tegen 10 stemmen Verhooging van den post voor ridderorden tegen welke opvoering de heer Schaper protesteerde en welke den heer Mackay aanleiding gaf tot aandrang op matiging in deze uitgaven De Minister van Financiën wees op het buitengewoon jaar 1898 maar beloofde inachtneming der wenken De heer van Kol verklaarde zich tegen het ontwerp voor een spoorwegverbinding Crebeng Oost Knlimas op grond dat de belanghebbende handelsetablibseraenten niet in de kosten bijdragen en wegens technische bezwaren Hij klaagde over de wijze van exploitatie der staatsspoorwegen op Java die voordeeligor voor de schatkist zijn te exploiteeren De heer Pijnacker Hordijk kwam op tegen den eisch der bpragen van belanghebbenden waar in deze de staat het grootste belang heeft bij het prodactenvervoer langs de staatslijnen Over de werking van het exploitatiestolscl is de Minister in overleg getreden met de Indische regeering Inzake maatregelen tegen de Duitenplaag op Java raadden de heeren Van Kol en Mackay groote omzichtigheid aan en liefst gelijktiidige invoering Na de pauze werden de heeren Van Basten Batenburg en Van Vlijmen beêedigd De minister van koloniën verklaarde dat de maatregel tot duiten inwisseling geleidelijk zal geschieden Daarop werd het ontwerp aangenomen evenals de naturalisatie ontwerpen en de conolnsiën 54 10 4 11 18 U 9S 11 36 11 48 11 61 18 38 1 1 7 1 14 li8S 1 64 40 8 10 1 10 89 10 36 f ie 4S 10 01 1 1 17 I i 1J 35 7 66 8 40 Si 10 19 11 15 11 18 11 80 11 41 I1 6i lO tS 11 46 U 1 03 1 01 1 18 1 99 l S 1 30 l tS 18 16 10 86 m 10 11 10vl7 10 88 lfi 43 10 4 8 85 9 87 10 18 eoi ÜA I 1 Rtl H i 10 67 18 00 18 40 3 80 fiee Te 3 17 H 6 47 11 14 11 88 11 46 9 37 8 45 3 11 3 84 l iO 6 04 l s 1 18 Bij de behandeling van het adres van den oud sergeant Van der Werff verklaarde de minister van oorlog dat de herziening der militaire pensioenwet zoo goed als gereed is Op de interpellatie Staalman verklaarde de minister van marine dat het gebeurde met den predikant De Koe nog in onderzoek is bj de kerkelijke autoriteiten In afwachting daarvan meende hij in het belang van de discipline de oflicieele kerkparade en de oflicieele bijwoning van de godsdienstoefeningen onder den predikant 8e Koe te moeten verbieden Over de juiste woorden door dezen gebezigd wilde de minister thans geen debat uitlokken Maar het gesprokene was ten zeerste beleedigend voor den marineman De interpellatie is afgeloopen Vrijdag volgen de overige werkzaamheden Ged Staten van Znid Holland verklaren thans voorstellen in overweging te nemen tot wijziging van de reglementen der Hoogheemraadscüappen Schiedam en Delfland die tot doel zullen hebben de doorstrooming van het Maaswater te bevorderen BiJ het gereed maken van die voorstellen zijn groote bezwaren te overwinnen Reeds uit het rapport der Provinciale Commissie blijkt dat niet alleen de waterverversching van Delft en s Gravenhage hare eischen heeft maar ook de waterverversching van Schiedam en dat gewaakt moet worden dat de zeer groote scheepvaartbelangen bj de Schie betrokken door eene gewijzigde inrichting der doorstrooming niet meer dan volstrekt noodig benadeeld worden Van dit bewust hopen zij evenwel in de zomervergadering an het volgende jaar een voorstel te kunnen doen dat met de verschillende belangen rekening houdt Met nadruk moeten zij evenwel herhalen dat de hoofdoorzaak van de vervuiling niet ligt iu de hoeveelheid water die aangevoerd wordt maar in het overvoeren van den boezem met vuil De beteekenis der door hen thans aangekondigde voorstellen tot verbetering der doorstrooming mag dus niet worden overschat en mag er in geen geval toe leiden dat op dien grond eenige maatregel die leiden kan om vuil uit den boezem te weren door het daartoe bevoegd gezag wordt uitgesteld De Arnhemsche tentoonstellingsprocedure zal niet tot nieuwe moeilijkheden komen Mr F N L Aberson de curator der in staat van faillissement verkeerende Algemeene Hjindelsvereeniging verzoekt N A Ct mede te doelen dat voorloopig nog slechts besprekingen tnsschen beide partijen hebben plaats gehad welke wel nog niet tot overeenstemming hebben geleid maar toch tot geen geschil aanleiding zullen geven De curator verklaarde niet van alle procedeerende aandeelhouders de 5 o te zullen eischen Men mag dus aannemen dat spoedig de geheele zaak is afgedaan üemeng de Berichten 4 48 4 6b 6 118 1 09 5 18 4 U 4 89 6 40 8 05 H 9 68 I 5 8 01 8 08 8 14 8 8J UI 4 16 4 37 4 47 4 64 5 11 5 07 4 66 5 86 6 07 6 18 6 88 5 87 6 66 4 86 4 40 4 51 1 41 1 56 8 06 6 56 7 10 7 18 7 39 10 88 10 48 10 6 li l 8 48 SS 11 1 Een 21 jarige metselaar uit Dieren die tpelijk te Bocholt werkt heeft daar in dronkenschap zonder de minste aanleiding twee mannen met een mes aangevallen Een van hen kreeg een stoot in de borstj tengevolge waarvan hjj niet buiten gevaar is I e dader met wien de justitie hier te lande nog iets heeft af te reljenen zal voor het landgericht te Munster terecht staan In de bloembollenkweeker van den heer Van Zanten te Lisse hebben onbekenden van Vrijdag op Zaterdag voor een aanzienlijke som aan bloembollen gestolen De heer V Z heeft thans f 100 uitgeloofd aan hem die eenige aanwijzing kan doen omtrent de daders Op den Haagschen Straatweg nabij de buitenplaats Ons Genoegen is eergisteravond door de laatste van Den Haag komende stoomtram een man overreden het hoofd was geheel van den romp gescheiden Volgens de op hem gevonden papieren moet hjj genaamd zjn George Wackenroder oud 31 jaar Duitscher van geboorte Uit de ligging van het liJk naast de rails moet worden opgemaakt dat dit een geval van zelfmoord is G W stond gesignaleerd in het Algemeen Politieblad de Duitsche regeering heeft zjjn uitlevering aangevraagd als verdacht zich aan verduistering te hebben schuldig gemaakt Twee jongens uit Groningen maakten eergisteren een ongewenscht reisje In den nacht van Zondag op Maandag waren ze uit geweest Omdat ze wegens het late uur niet in de ouderlijke woningen durfden te komen gingen ze slapen in een ledigen kolenwagen Ze werden eerst wakker toen de goederentrein uit Groningen eergisterenmiddag omstreeks 2 uur te Deventer arriveerde Toen ze uit den wagen klauterden werden ze ontij dekt ze zagen er uit als morianen De stationschef gaf ze over aan de politie die ze direct als hulpbehoevende minderjarigen weer naar Groningen transporteerde Als een bijzonderheid kan gemeld worden dat op de zalmzegenvisscherü Klein Profijt 11 onder Hoogvliet eergistermorgcn een bruinvisch is gevangen van ruim 100 pond PosterUen en Telegraphie Benoemd 16 Juni Tot telephoniste mej E de Koning te Osch mej A Muller te Tilburg mej S J Eonner te Utrecht mej E J J H Sinnigen te s Gravenhage mej M M Bergman te Amsterdam mej E H H Haan te s Hertogenbosch en mej F W Zwaan te Amsterdam 1 Jnli Tot Directeur van het post en telegraafkantoor te Boskoop L A P Hoffmann thans commies der posterijen 2de klasse belast met het beheer van het bijpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam te Uithuizen J Stijkel thans commiestitulair der posterijen te Veendam en te Huisen A Oostenrjk thans telegrafist ten bjjpost en telegraafkantore Overtoom te Amsterdam Verplaatst 10 10 10 17 10 84 in 8i 10 40 7 56 8 08 8 10 8 17 8 98 9 17 8 88 10 89 10 87 11 18 8 60 11 4 S 60 9 8 8 58 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 10 80 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4T 10 4 1 43 10 80 4 10 08 10 18 6 18 6 30 6 8 16 Juni De commies der posterijen 3de klasse P W Gerbers van Tiel naar Venloo de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse M P Buys van Rotterdam telegraafkantoor naar Tiel in plaats van naar Venloo postkantoor de klerken der posfcfïjen en telegraphie 2de klasse A Breman van Rotterdam telegraafkantoor naar Druten M Dik naar Almeloo W van Deemter naar Wildervank J A van Dale naar Sas van Gend C G van Bavel naar Roelofarendsveen C Kloosterman naar Dordrecht telegraafkantoor 6 H Hoornsma naar Sappemeer C S Chrisstoffels naar Heerlen A J Hnrenkamp naar Lochem J G Zijlstra naar Scheemda W J Vogelaar naar Oorschot D Jonker naar Almeloo en W P A van GriensvennaarGemert allen van Amsterdam telegraafkantoor de telephouisten mej M E van Lummel van Arnhem naar Rotterdam en mej A 0 Frankfurter van Osch naar Veendam 1 Jnli De commiezen der posterflen en telegraphie 4de klasse J Vierhout naar Amsterdam postkantoor en L Emanuel naar Tilburg postkantoor beiden van Rotterdam telegraafkantoor de surnumerairs der posterijen en telegraphie W F van Dhont naar Amsterdam postkantoor en W Schoo naar Zwolle postkantoor beiden van Rotterdam telegraafkantoor de klerk dar posterijen en telegraphie 2deklasse L A J Verpalen van het bflposten telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam I naar Alfea Bevordettl 1 Juni Tot klerk der pSsteriJen en telegraphie Isttj klasse de klerk 2de klasse P Lap te Texel 18 Juni Tot klerk der posterijen en telegraphie Istej klasse de klerken 2de klasse J C Woutets te IJmniden A J Valk te Klnndert Itjvan de Polder te Maassluis J van der Bas te Velp G van Welie te Woudrichem en F P Parent werkzaam bij het hoofdbestuur 1 Jnli Tot dommies der telegraphie 1ste klasse de commies 2de klasse H Mol te I Gouda tot commies der telegraphie 2de klasse de commiezen 3de klasse 0 N de Vos te Koog Zaandijk en J S Shaaü werkzaam ten bijposten telegraafjuwitore Delftshaven te Rotterdam tot commies der telegifcphie 3de klasse de commiezen 4do klassl J H Belgraver te Venloo en F Cornel te Middelburg tot commies der posterjel 1ste klasse de commiezen 2de klasse jl H de Witt te Delft met verplaatsing iiaar het spoorwegpostkantoor No 4 stariHplaats Arnhem D J Bekaar te Utrecht ffliet verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor No 2 standplaats Rotterdam en J J C van Leeuwen van Duivenbode werkzaam ten bureele van den Inspecteur der posterijen en telegraphie te Groningen tot commies der posterijen 2de klasse de commiezen 3de klasse H P J Huiskes te Maastricht B ten Cate te Zwolle met verplaatsing naar Delft J J Gerlach Gninta d Albani te Tilburg met verplaatsing naar utrecht H G van der Weerd te Amsterdam met verplaatsing naar Arnhem en belast mot het beheer van bet b post en telegraafkantoor Groote Markt aldaar en C H Windt te Amtterdam met verplaatsing naar Rotterdam tot commies der posterijen 3de klasse de commiezen 4de klasse Jhr J de Cusembroot te Breda mej 6 W A A van der Ent te s Hertogenbosch mej L C Cochins te Amsterdam L Witmaar te s Gravenhage en A W Vermeulen te Rotterdam Belast met het beheer 1 Tnli Van het biJpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam de commies der posterijen 2de klasse C Smitt van het postkantoor aldaar Ingetrokken 16 Juni De plaatsing van de benoemde telephonisten M C C Kruijs te Amsterdam en van mej E H M J Kahle te Tilburg zS blijven voorloopig werkzaam respectievelijk te s Gravenhage en Arnhem Eervol ontslagen 16 Juli De commies der telegraphie 1ste klasse C H Hasselkus beheerder van het bijtelegraafkantoor Spiegelstraat te Amsterdam Ontslagen 29 Mei De klerk der telegraphie 2de klasse P J van Grieken te Geraert Overleden 10 Juni De Directeur van het tehjgwaf kantoor te Vlissiagen D van Gigch 178 T Vacante directie Telegraafkantoor Vlissingen Jaarwedde f 2600 Borgtocht f 1444 Sollicitaties in te zenden vóór 5 Jnli a s VERGADERINGVilNDEPIGEHEeNTERAiD DINSDAG 20 JUNI 1899 Vervolg De Voorzitter Nog zijn ingekomen gedrukt en bereids aan de leden rondgedeeld en heden aan de orde Een schrijven van de Commissie voor deStrafverordeningen tot wijziging van dealgemeene politie verordeningen Een schrijven van B en W houdende voorstel tot wijziging van de gemeentebegrooting dienstt 1898 Een schrijven van B en W houdendenader voorstel betreffende uitbefaling van het tractement aan de ambtenaren der gemeente in geval van overijlen 14 Een schrijven van B en W houdendevoorstel tot herziening van de verordenmg regelende de jaarwedden van hetonderwijzend personeel aan de Ifigerescholen der gemeente En voorts ter visie 15 Een adres van den heer H J Nederhorst betreffende afstand van grond bjjde Orabethstraat Aan de orde De benoeming van plaatsvervangende leden der stembureaus voor het tijdvak van 16 Mei 1899 tot 15 Mei 1900 Ingekomen stukkeu No 43 De Voorzitter Ik stel den raad voor gebruik te maken van de bevoegdheid die het reglement van orde voor de raadszittingen verleent en op elk briefje te plaatsen acht namen nl de namen van het achttal leden die in elk stembureau zullen zitting hebben Benoemd worden in het 1ste district de hh J A Biezenaar L F Dnymaer van Twist H Groenendaal E J van der Heyden H Knuttel C G A Kooy D C W van der Laar en A van Veen In het 2de district de hh H A C Brinkman A Bruut M Donk R 644 A W Roes Mr M M Schim van der Loeff B J Scholten J H Vattekanne en B H van de Werve Jr In het 3de district de hh C A van Berkel L P Hoogendp Jr J de Jong Hz L D Kous J J A Montijn H Straver J T Swartsenburg en J F Willems allen met algemeene stemmen Aan de orde Het voorstel tot wijziging van den biJ de peusioenverordening behoorenden staat van de gemeenteambtenaren Ingekomen stukken No 42 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1898 Ingekomen stukken No 44 Wordt goedgekeurd Aan de orde De outwerpverordening tot vBziging der Algemeene Politieverordening Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling van de nitbetalmg van tractement na hot overlijden van gemeenteambtenaren Ingekomen stukken No 39 en 46 De heer Herman M de Voorzitter met een enkel woord wensch ik mvjn stem te motiveeren omtrent deze zaak daar ik hier lees Mcn achtte t eene hardheid de uitbetaling van het tractement te doen ophouden met den laatston levensdag van den ambtenaar daar de nagelaten betrekkingen in de meeste gevallen verplicht zjn het huis waarin de overledene woonde nog eenigen tijd te blijven bewonen en het huishouden op denzelfden voet in stand te houden die woorden acht ik ten volle correct want wat ib het geval wanneer een ambtenaar overlijdt dan moeten de overblijvende zich zeer gaan bekrimpen daar een ambtenaar bij ziekte evenals ieder ander meer noodig heeft dan dat men gezond is de ambtenaren kunnen daar niet voor zorgen en wat nu aangaat hetgeen verder volgt Dit motief is nu vervallen aangezien volgens de nieuwe pensioensregeling van 29 Jnli jl de ambtenaren en werklieden der Gemeente t in hunne macht hebben om voor hunne betrekkingen een pensioen na hun dood te verzekeren daar kan ik niet geheel mede samengaan ik acht het een weldaad dat die pensioen verordening er is maar het bedrag van het pensioen kan niet zooveel zijn als het tractement en nu zou het zeer goed kunnen zjjn dat omdat den eersten tiJd zooveel noodig is het pensioen werd opgebruikt in de eei ste maand en daarmede moet rekening gehouden worden en daarom maak ik er bezwaar tegen De heer Donker Ik zou hetzelfde hebben willen zeggen wat de heer Herman daar heeft gezegd en ik geloof dat het voor de gemeentekas zoo n groote schadepost niet kan zijn en daarom ben ik er tegen De heer Bellaart In den laafSten tijd wordt de hand nog al gehouden over de ambtenaren laatst nog is Ijij het ziekengeld op voorstel van den heer Vingerling een gunstige beschikking genomen en wanneer wij dit voorstel niet aannemen dan zonden wij meten met twee maten en ik geloof dat dat niet kan en dan diende de pensioen verordening gewijzigd te worden De Voorzitter De bepaling wanneer het nsioen wordt uitbetaald behoort bj B en w dit pensioen kan dan ingaan met den dag van het overlijden krijgen de overbljjvendeu van een ambtenaar nog een maand diens salaris dan vangt het pensioen eerst aan na dien tiJd De heer Herman Het bezwaar dat ik tegen dit voorstel heb geldt meer en dit heb ik daar straks nog niet willen zeggen hen die niet aan het pensioenfonds hebben deelgenomen Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 2 stemmen Voor stemmen de hh Hoogenboom en de Raadt Tegen stemmen de hh Nederhorst Noothoven van Goor Jager Jaspers Donker van Iterson Prince Herman van de Velde Dessing en Bellaart Aan de orde De ontwerp verordeningen op de heffing en de invordering van schoolgeld op de lagere scholen Ingekomen stukken No 24 De Voorzitter Worden ook algemeene beraadslagingen verlangd over de verordening in ziJn geheel Zoo niet dan sluit ik daarover de discussie Nu zal ik de verordening artikelsgewijze inbehandelingbrengen Art 1 Kinderen van bedeelde inwoners dezer gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend ziJn schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwas op de Kostelooze Scholen De heer van de Velde M de Voorzitter ik wenschte te vragen waarom deze redactie zoo is gewijzigd ik geloof dat de redactie van de oude verordening daareven zoo goed kan blijven De Voorzitter Dit voorschrift staat in de wet op het Lager Onderwijs De heer van de Velde Dau ben ik er niet tegen Art 1 wordt vastgesteld Art 2 Kinderen van minvermogende inwoners dezer gemeente ontvangen onderwijsop de Tusschenschool togen betaling vaneen Schoolgeld van tien centen per week enper kind Wordt vastgesteld Art 3 Op de Eerste Burgerscholen bedraagt het schoolgeld een gulden vijftig centen per maand en per kind Wordt vastgesteld Art 4 Op de Tweede Burgerscholenbedraagt het schoolgeld dertig gulden perjaar en per kind Wordt vastgesteld Art 5 Op de Avond of Herhalingsscholen bedraagt het schoolgeld twintig centen per week en per kind Wordt vastgesteld Art 6 Kinderen van bedeelde inwoners dezer gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn schoolgeld te betalen kunnen koiielooi en kinderen van minvermogende inwoners dezer gemeente kunnen tegen betaling van slechts de hel t van het in do artikelen 3 4 en 5 bepaalde schoolgeld onderwijs ontvangen a op de Avond of Herhalingsscholen iu alle klassen l op de Burgerscholen in die klassenwaarm een of meer der vakken vermeldonder do letters tot en met p en t vanartikel 2 der Wet op het Lager Onderwp wordt of worden onderwezen doch alleenwanneer zij bewezen hebben afgelegd datzjj de daartoe vereischte vorderingen hebbengemaakt Wordt Vastgesteld Art 7 Voor de toepassing van de artikelen 1 2 en 6 berust de beoordeeling wieonof minvermogend zjn bjj Burgemeesteren Wethouders Wordt vastgesteld Art 8 De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invorderingvan heden Wordt vastgesteld Art 9 Deze Verordening treedt in werking den 1 Januari 1900 Wordt vastgesteld De geheele verordening alsmede die op de invordering worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 21 Juni 1899 Het programma der muzioknitvoering op Donderdag 22 Juni des avonds ten 1 ure in de mnziektent in het Plantsoen door het muziekkorps der dd Schutterij directeur de heer Joh U Areutz alhier luidt als volgt Parade Marsch Suppé Ouverture Concours L Langlois Coletta Walzer Snppé Duo de Belissaire Donnizetti voor Cornet en fiaryton üngarische Tanze No 6 Brahms Ouverture Dichter nnd Bauer Suppé Fantasie Guillamm Teil G Hossinl Walzer La Vague O Metra Outer dem Siegesbanner F vonBlon Marsch NoB 2 3 4 6 7 eerste uitvoering Een groote schare belangstellenden was gisterenavond naar de St Jan opgekomen om van het orgelconcert te genieten Het programma bood dan ook een rjjke verscheidenheid aan want behalve de steun van Mej Samsom als alt bad de hr Spaanderman zich van de medewerking der heeren Grefe verzekerd een tweetal dilettant cellisten welke voor geen artisten behoeven onder te doen De attractie was dus groot eu de verwachting hoog gespannen Klokslag zeven rnischten de eerste tonen B A C H wij zonden zeggen bes a c b door de statige kerkgewelven spoedig beantwoord door de verschillende stemmen en zich van lieverlede tot een mooie fuga ontwikkelend Nauwelijks is de laatste toon weggestorven of na een korte inleiding laat Mej Samsom haar mooi geluid door de kerk klinken Mej S welke geen onbekende voor het Gondsche publiek is beschikt over een mooi geluid en spreekt zeer duidelijk uit Dat de toon niet staat was nu en dan hinderlijk in zulk een kolossaal gebouw Het geluid zweeft voortdurend en hoewel we reeds meermalen het genoegen hadden mej S in de concertzaal te hoeren zoo was ons dit nog nimmer zoo opgevallen als gisteren Niettegenstaande is hetgeene wat mej S op het gebied van zang praesteert zeer prijzenswaardig en de beroemde Rinalda aria werd zeer goed vertolkt De heeren Grefe hebben beiden een zeer goeden toon op hun instrument en dat is wel het voornaamste voor een cellist Cello is geen instrument voor techniek hoewel sommige spelers er verbazend acrobatische toeren op kunnen verrichten Gedragen mnziek klinkt heerlijk voor dit instrument en voor mnziek als Duett aus Lob gesang is cello het instrument par excellence Genoemd duet werd tevens zeer mnzikaal voorgedragen terwijl de bescheiden orgelbegeleiding met Dulciaan Solo het effect zeer verhoogde Sonate III van Mendelssohn behoort tot de standaard werken voor orgelmuziek Mendelssohn s groote kennis van contrapunt en orgeltechniek komen zjjn werken zeer ten goede Daarbij komen ziju altjjd fribche melodiCn welke door den heer Spaanderman met zeer veel correctheid werden uitgevoerd Hel werk genoot een zeer goede nitvooring Verder nog een beleefd verzoek aan hef publiek Onder aan het programma staat zeer duidelijk gedrukt Men wordt beleefd verzocht tijdens het spelen niet door het kerkgebouw te wandelen Nu waren er zitplaatsen in overvloed en toch houden sommigen er altijd zoo n vreemde plaats op na om bjjv midden in de kerk tegen een pilaar te gaan leunen en zoo nn en dan eens pantoffelparade te houden Dat is altp hinderlijk voor het luisterend publiek en men wordt voortaan dan ook beleefd maar tevens dringend verzocht zich tijdens het spelen rustig te houden Gisterenmiddag ten ongeveer 5 uur zogen eenige jongens in het wjter aan de Oude Gouwe een pot drijven zij gaven daarvan aan verschillende personen kennis die onmiddelijk daarheen gingen en uit het water haalden de persoon van Van Vliet die aan toevallen lijdende is De levensgeesten waren bijna geweken met grooto moeite slaagde men er in hem weder biJ te brengen waarop hjj ten ongeveer 8 uur per brancard werd te huis gebracht Gisteren avond ten ongeveer 7 nur viel aan do Turfmarkt een 7 iarige jongen te water gelukkig werd dit door een daar passeerend persoon opgemerkt die hem spoedig op het drooge bracht Steih J l Zondag bü gelegenheid der Haastrechtsche kermis heeft de Llsettrara 990 personen vervoerd tusschen Gouda en Haastrecht Bij koninklijk besluit is benoemd tot hoogheemraad van het Groot Waterschap van Woerden provincie Zuid Holland en Utrecht J Knp Adz Voor de exportslachteriien te Nieuwerkerk a d IJsel en Osch zijn gisteren te Qorinchem en Leerdam samen 215 varkens afgeleverd tegen 15 i 15 per pond De collecte voor den Gewapenden dienst heeft te Ouderkerk a d IJsel f 22 89 opgebracht OuDEWATEB De kiesvoreeuiging Gemeentebelang alhier heeft voor de a s verkiezing van drie leden voor den gemeenteraad tot candidaten gesteld de heeren H Reneman E Baars en A Tijaterman Haasteecht De heer G H Veenstra staat no 1 op de voordracht voor onderwijzer aan eene openbare school te Zaandam school Krimperveen salaris f 700 Voor hoofd der Chr school alhier is het volgende 2 tal opgemaakt de heeren H Crielaard te Dintelaord en D J Dragt te Weerden jonnEBCHT Verieden week heeft zich alhito een geval van bloedvergiftiging door blanWbol voorgedaan bij eene vrouw die met een wondje aan de linkerhand de wasch ging doorhalen De arm is toen zeer opgezet waarna zij zich ouder dokters behandeling heeft gesteld Het gevaar is echter op t oogenblik nog niet geheel geweken Waddisosvebn Tot gecommitteerd ingeland van den polder bloemendaal ter vervulling in dê vacature ontstaan door het overlSden an den heer S de Jong is kozen de heer C de Jong