Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1899

ONTVANGEN een gfrootè collectie Deensche glacé Dames en Heeren No 7030 Vrijdag S3 Juoi 1899 38ste Jaargang G01M1HË COIlllVT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L vas OS Az Md Tailkar Kleiwei E 73 734 GOUDA Telephoon Ulo Jl Telcfaan No 89 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer II Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EERSTE NEDERLANDSCHE RIJYIELFABRIEK Directeur H BU BOERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen I 87 60 j 5i on Model k met 90 Model A 110 Model 4A k 125 Model AAA MÜ LUXE RIJWIEL W 160 GEWONE ACATENES 165 LÜXE ACATfcNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prflzen f 6 hooger Verlifnwoordiiiw J C DE RUITER eeiHia Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Amslenliwti Vrkra Motkrs S 101 90 Beurs van 19 JUNI NlDMLidB Cort Nod W 8 2 dito dito dito Sdito dito dito S Hoxe übl Qoaill 1881 88 2 ITALIB lasohrijTiag 1862 81 6 OosTlKK Obl io papier 1868 5 dito ÏD EilrerlSQS S FomTOaAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 i6 98 98 98V 108 61 79 28 28 106 101 8 101 101 96 746 607 103 51 204 1B4I 100 98 lOl s BniUMD Obl Bionenl 1894 t dito Oeooni 1880 4 dito bi Bothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S Span Ferpet schuld 1881 4 Tdiki Gepr Con leen 1890 4 Gec l ening serie D Geo leeain serie C ZniDAra Rep T oblg 189 i Hlimo üU Buit 8ch 1890 6 Vinfzuiljl Obl 4 oobep 1881 AMIiaiDlH Obligilien 1896 8 BoTTIllSAH Sle i leeu 1894 3 NiD N Afr Handelsv aand ArendBb Tab Mg CertitiGaten DeliMaatsohappy dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Oult Mü der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr S i Nederlandsehe bank aand 1 Ned Handelmaatsob dito I N W k Pac Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr S l 100 ütr Hypotheekb dito S i 98V OoBTINB Ö st Hoog bank aand RuBL Hypotheek bank paadb 4 AusBiKA Ëqut hypoth pandb 5 90 83 112 220 216 100 5 160 9 67V 5 V 106 23 14 Mai L G Fr Lien i ert 3S N D Holl IJ 8poor Mg n nd 118 Mij tol Eipl 1 8t 8pw aand Ned Lid Spooriregm aand i Ned Zaid Afr Spni aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 ITAUI Spoorvl 1887 89 A Sobl 3 Zuid Ital Spvmij A H obl 3 FoLi N Warschau Weenen aand 4 BOSL Gr Russ Spw Mij obl 4 Baltisobe dito aand Faïtowa dito aand 5 Ivang Pombr dito attnd 8 Kursk Oh Aaow Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 100 Ammiia Cent Fac Sp MiJ obl I 63 Ohio k North W pr C v aand 144 dito dito Win 81 Heter obl 7 I 140 Benrer b Eio Qr 8pni eert T a 21 8 Illinois Central obl iu goud 4 104 Lnnisr i Naih illi Oert r aaocl 66 Uexii o N 8pw M Ie hyp o 6 106 Miss Ksn as r 4pCt pret aand 14 1 V 4 69 1711 100 107 00 100 1007 118 3S 48 N York Outas O West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Faul MAl TELS T tll On MAUBS Mantel Costu mes Blou8cn Japonstoffen in groote verscheidenheid on Concurreerentte prlju n eooDA Rechtzaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stond gister terecht De 29 iarigon blikslager 0 v D nit Goada die don 18u Mei door de bode bij den schnttersraad P Van Lnypen werd aangezegd dat bii voor den schnttcrsraad moest verschijnen Deblikslager schatter vond dit blijkbaar niet aangenaam en zeide Als ik er voor gestraii wordt loop ik jou en den commandant te water In nniform was hij des avonds Lnypen weer tegengekomen en had hü dozen zoo hard tegen het liJ geloopen dat de bode op den grond viel en zich aan het hootd orwondde Over de ontmoeting van des middags ondervraagd verklaarde bekl geen gezond ant woord te kmmen geven tot zijn leedwezen want hj was onder den invloed geweest van sterken drank Hij had zich nu echter voorgenomen geen bedwelmenden drank meer te drinken Nooit zon hü den commandant der Schutterij te water ziJn geloopen want hij was zijn heele leven gewoon geweest eerbied voor zijn meerderen te hebben Desniettegenstaande reqnireerde het O M voor den Goudschen schutter 1 maand gevangenisstraf Laatste Berichten Uit Rennes wordt gemeld dat de hotels nu al vol vreemdelingen zijn De Kamer die kapitein Dreyfus bewonen zal in de militaire gevangenis is gereed gemaakt de militaire gevangenis wordt door het breken van een stuk nit den mnur in gemeenschap gebracht met de zaal waarin de gerechtszitting plaats zal hebben Een ingezetene van Eennes heeft een huis ter beschikking gesteld van mevrouw Dreyfus die daar verwacht wordt VEItaOHEIDENHEID De uitwerking van de zee op Jiet kustgedoeltc tusschen Harwich en Great Yarmouth is zoo toegenomen dat dezer dagen voor den dorden keer de vuurtoren van Lowcsioft moest achteruitgezet worden Deze verplaatsing werd uitgevoerd door een aannemer daar ter plaatse onder rijkstoezicht ïweo locomotieven worden er voor gebruikt en daar de vuurtoren 120 ton weegt is t geen gemakkelijk werkje geweest ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUft SPECrALITEIT in alle soorten HAAEWEE2EK BOEKIOITDM c a per corr opleiding voor de praktijk en de examenn Dit onderricht wordt met itucce gegeven KORTE UKOENEWEGJE 8 tnsschen Stationsweg en Koningstraat Haao A SLEGT beveelt rich aan tot bet leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood Mi oent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 W f Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkers Maalderg en Kookkunst te a Gravenliage met een diploma Ver guld Zilveren Medaille Geoombineerde NATDÜR GËNEESINRICPING door planten kruiden ozou water licht lucht eni Bizondere behandeling van zenilWZieklen verzwakkingen als gevolg van lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en niglijden bleekzuclit niaagINden slechte bloedsmenging ziekten der stofwisseling borstlUden rheumatisnius Isschias vlechten en huidziekten Billijk penbion Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VOORBVKG bij Den Haag aan de Geestbrug DelflscheSlaolie RIJWIELËiH Wilt U prettig en goedkoop rgdenP Koop dan een Deze Rijwielen ziJn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af ƒ SS 1 jaar degelijke garantie Büver Victor Surprise IWalador en alle andere Hljwielcn tot uiterst concurreerende prijzen HETTIlGLOOZi RIJWIELEl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIE 6B cent per bus van 1 K G Bonds Rijwielhersteller 1ste Klasse W I D VA KIJME A I VeerMal Gouda Indien gij niel wilt hoesteai gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract iMeiiamki uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van II ü VAil i§CHiill4 €o Uenllaagrjotlevsraiiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe is het beate middel der wereld Co s Melianthe goueeal Kiukhoeit Co s IVleliantbe geneest zoowel oud iils jong Co S Melianthe umg m geen huisgezin ontbreken CO S Melianthe stnat soortdurond onder Scheikundig toezicht Co S Melianthe helpt onherroepelijk Co 8 Mölianlhe ia bekroond HR t Eorodiploina s Co S Melianthe is bekroond met Goud Si Go s Melianthe is bekroond mot ZUver Co 8 Melianthe is verkrijnbanr in flncons van 40 CU TO CU en f É bü i e KATELAND Bos fop B y WIJK Oudmnirr M KOLKMAN Waddiraveeti II ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieitwerkerk a d J lml W J ViH DAM Haaeiretht A N VA ZESSEN Schoonhonen Firma WOLFW Jb Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Qouda E H vi MILÜ VeerBtal B 126 te Oouda A BÜUMAN Moordrecht Steeds voorradig eene ruime keuze der Solieilste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd WV Desrerkiezend op afbetaling per maand en par week M A LEWEINSTEIN GOUDA Kleiweg 49 B g0 Ieder zijn eig en H l4roiiiug§ Limonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve flesschen liRÜSlUCtSHMONAUE te maken en el naar keuze FKAMBOZEN TffiOEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts 60 ets 2 stel in eens franco 90 et na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag Bchriftelp de conditièn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen Hggen ter inmge Ben ieder wachte teh voor namaak Let op t adres K S DE BC EU Sneek VAN BlOMMESTEIN S INKT is profcfonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK i APELDOORN HOLLAND APBBAAK TE EOOF Grove en fljne Puin Oud eiken Balken Vloeren en Schotwerk Antieke mavmeien Sohoorsteenmantel Deuren Ramen en Winkelbetimmering Schuriingvlakte Te Huur voor reclame Adres MABKT A 1 52 GounA TE HÜUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MABKT 58 Bultenlandsch Overzicbt Het mislnkken van de pogingen door WaldeckRousseau aangewend om eeu ministerie te vormen heeft dieper oorzaken en grooter gevolgen dan de berichten van eergisteren wel deden vermoeden Het echec is hoofdzakoigk te wijten aan de obstructie der nationalisten die thans pogen introebel water te visschen en weder aan het bewind te komen De nationalistische party heeft thans alle batterijen ontbloot zij dreigt zelfs den president der Republiek als hü niet aan een der hnnnen de opdracht tot kabinetsformatie geeft het tot stand komen van elk ministerie te verhinderen en daardoor Loubet tot afdanken te bewegen Waldeck RouBsean boging de zwakheid behalve Delcassé ook Leygues Guillain en Delombre van het kabinet Dupuy te willen overnemen De gematigden maakten daarvan hun steun afhankelijk en WaldeckRousseau meende dien steun niet te knnnen missen Nanwelps had h hierin toegestemd of de gematigden eischten dat ook Poincaré een portefeuille zou krijgen Rousseau stemde hierin eveneens toe Doch Poincaré eischte daarop gebiedend dat ook Krantz in de combinatie moest treden Deze eisch was nog niet in staat Waldeck Rousseau de oogen te openen bö stemde toe in het overnemen van Krantz maar niet als minister van oorlog Hierdoor viel de berekening der samenzweerders in het water Krantz wilde geen andere portefeuille dan die van oorlog en verzette zich tegen het eerste punt van het program van Eoussean waarin kriichtig optreden werd voorgeschreven tegen de officieren en generaals die zich op eenige wijze aan betoogingen of misdaden hebben schuldig gemaakt Toen begreep Waldeck Rousseau eindelp dat hij met de gematigden niet verder kwam en alleen bij de radicalen en socialisten steun moest zoeken en dat durfde hij niet Hjj legde daarom de opdracht van den President neder Dit staat vast dat alle kansen op een goede uitkomst verkeken zju als de heer Loubet zich zwak toont of als hij besluit om zijn hooge waardigheid neder te leggen En dan is het wat in regeeringskfingen tot bezorgdheid aanleiding geeft De heer Loubet heeft weliswaar voor enkele weken ziJn vaste voornemen uitgesproken om niet heen te gaan Maar er ziJn omstandigheden die sterker ziJn dan voornemens en beloften Het is jRlgemeen bekend dat do President der Republiek slechts met tegenzin heeft FEVILLEION Gcdenkscbrlften van een Gelnkzoeker OF AMIBAL EE VONEELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER aas Het was ontrouw woordbreuk meineed Mathilda s plaats in zijn hart aan een ander af te staan en dat zoo spoedig Hoevele malen had hij niet met verschrikkelijke eeden gezworen dat hij nooit een ander buiten Mathilda zou liethebben En ziedaar eenige weken verliepen en hij had haar geheel vergeten Hij schaamde zich over de weinige diepte van lijn gevoel En voorts zeiden we vervulde zijn liefde voor Emilie hem met wanhoop Hij gevoelde 200 duidelijk dat de hoop haar te bezitten voedsel te geven dwaasheid was het onmogelijke begeeren Nooit zou de dochter van Isidore Potard hem kunnen toebehooren Zijn verleden zette een scheidsmuur tusschen haar en hem die onoverkomelijk was een afgrond niet te ovtrbruggen En dat verleden zou hij moeten belijden wanneer hij zijn liefde beleed De vader zou willen weten wie degene was die de oogen naar zijn dochter ophief £ a hij achtte de liefde ee e te heilige zaak toegestemd de kenze te aanvaarden Hy is een man met een kalme gemocdeiyke natnar hjj houdt van rust en zoekt zyn geluk in zyn gezin Mevrouw Loubet heeft hem dringend gebeden de kenze niet te aanvaarden Hü zette zich al was het met een bezwaard gemoed over dien wensch van zyn echtgenoote heen en betrok bet Elysée omdat hy meende dat z n plicht hem daarheen riep Doch sedert de nationalisten ondanks ban plechtige verklaring zich blyven verzetten tegen het vonnis van het Hof van Cassatie en hun voornemen te kennen geven aan het Recht niet het laatste woord te gnnnen sedert de Eilfets blancs in Autenil hun sierlijke wandelstokken ophieven om het hoofd van den Staat te slaan sedert alles wat in de laatste maanden gebeurd is houdt mevrouw Loubet niet op haar man te smeeken dat hy zal aftreden Zy poogt hem daartoe over te halen met alle middelen waarover eeu vrouw kan beschikken En daaronder lydt dt president der Republiek zoo dat men rekening moet houden met een plotseling besluit van zyn zyde En dat zon den toestand thans zeker niet verbeteren In een onderhoud met president TiOubet t Mu dAdi luïw BoiuuEdoitj dat bV enKüi als onderhandelaar wilde optreden maar dat hü volstrekt verlangt buiten elke combinatie te blyveu en naar den Haag terug wenscht te keerèn Na een korte discussie besloot de Kamer met 332 tegen 175 stemmen tot Maandag a s uiteen te gaan De uitslag der verkiezingen in Roemenië beeft aan het conservatieve kabinet een overweldigende meerderheid bezorgd In de Kamer zullen zitting nemen 159 conservatieven en aanhangers van Fleva 13 Junimisten en 11 liberalen De Junimisten hebben ondanks de voortdurende tegenwerking der regeering hun leiders de oudminister Car en Marghiloman gekozen gezien daarentegen is de oud minister Gher mani in de minderheid gebleven Hy werd echter met de heeren Rosetti en Majorscu tot lid van den Senaat gekozen De oudminister Carp werd in de beide universiteiten tot lid van den Senaat gekozen Het minister ie Cantacnzeno Fle va heeft thans een aanzienlyko meerderheid in het wetgevend lichaam Als het die nu maar goed weet te gebruiken in het belang van het land dat aller toewyding hoog noodjg om daarin zich van misleiding te bedienen en aangenomen dat het mogelijk zijn zou zijn mas ker te blijven vertoonen Er was dus geen hoop voor hem Want het was zeer duidelijk dat Isidore nimmer zou toestaan dat zijn dochter aan een moordenaar en dief zou toebehooren al waren deze misdaden ook onder verzachtende omstandigheden gepleegd geworden En buitendien hij had geen familie geen naam geen afkomst niets Hij was een vondeling Hij was niets meer dan een gelukzoeker een fortuinzoeker en nog wel een die zeer slecht geslaagd was tot dusver Terwijl de jongeling dit alles in zijn hart overlegde en honderdmaal besloot dat hij niet meer lief zou hebben hij bleef onmachtig worstelen vruchteloos strijden tegen zijn hart Zijn liefde groeide steeds aan Hij voorzag duidelijk met pijnigende klaarheid dat het noodlot bezig was hem nieuwe smarten en teleurstellingen te bereiden Zijn rede vermocht niets tegen de stem in zijn binnenste tegen zijn hart Hij gevoelde zich te vermoeid te afgemat om den kamp op den duur vol te houden Ontell ire malen zeide hij zichzelven dat het gedaan moest zijn dat het dringend noodig was dat er een eind aan kwame Zijn liefde was oneerlijk en zonder hoop hij moest van alles afzien een hoop in zijn binnenste toelaten geen verwachtingen koesteren waarmee de goDiche rede als met een monsterachtige dwaas heeft De Wallachysche boeren schynen over den uitslag der verkiezingen zeer weinig gesticht te zyn Gewapend zyn zy Slatina de hoofdplaats van het district Oltu binnengerukt pin te protesteeren omdat hun candidaat niet gekozen is 5Cy moesten met geweld teruggedrongen worden Een 4ater telegram bericht dat 1500 gewapende boeren trachtten in de stad Slatina door te dringen om te protesteeren tegen de niet verkiezing van den socialistischen leider Piteski De boeren vielen de soldaten met steenworpen en revolverschoten aan De soldaten aven daarop ook vuur Verscheidene personan werden doodelyk gekwetst De orde is hersteld Er zyn strenge maatregelen ge De Duitsche Ryksdag nam met groote meerderheid in derde lezing het wetsontwerp aan betreffende de handelsbetrekkingen met Engeland Verspreide Berichten iii yfii8 Het dossier der zaak is veilig te Rennes aa ngeJEAH in aao hrA ndka t dia djuirtoft e zetielïfk vail een bankiefshuis was gehuurd De terugkeer van Dreyfus heeft de FrauBche regeering in een moeilyke positie gebracht Toen de heer Mélino minister president was heeft de regeering met treffende zorg een speciale doodkist voor Dreyfus laten maken De wanden waren daarin van glas opdat men het lyk zou kunnen zien het hout was met teer en creosoot doortrokken om het te vrywaren voor insecten en vocht bovendien was de kist van binnen beslagen met zink Met deze kist werd een hoeveelheid kruiden naar hot Duivelseiland gezonden voor de balseming van het lyk En nu zit de Regeering met de kist in haar maag Op het Duivelseiland is zy overbodig geworden en te Parys ziet men haar liever niet terug Het beste zou maar zyn de kist te doen verdwynen Altyd nog politiseerende officieren I Overste baron de Coubeitin van het tweede regiment curassiers heeft tot de gegradueerden van zyn regiment oen dagorder gericht waarin hy vertelt dat dekreet Leve Piquart Zondag te Parys gehoord hem buiten zich zelf van woede heeft gebracht hy moest al zyn krachten inspannen om niet zyn soldaten de sabel te laten trekken en de schreeuwers heid den spot dreef Maar op welke manier er een eind aan te maken op afdoende wijze Weer kwam het denkbeeld van zelfmoord ple gen bij hem op Maar met alle kracht die in hem was wierp hij die gedachte verre Hoevele malen had hij niet reeds den dood vastbesloten gezocht De dood had hem afgewezen Het was hem onmogelijk geweest te sterven Steeds was hij op vreemde wijze in zijn vreeselijk voornemen verhinderd geworden En sinds zijn laatste poging daartoe had hij duidelijk ingezien dat zelfmoord de toevlucht is van een lafaard van zulken wier de geestkracht ontbreekt om den strijd des levens onder de oögen te zien En hij wilde geen lafaard zijn Vervolgens kwam de gedachte bij hem op deze vreedzame woning te verlaten Maar waarheen zou hij gaan Wat zou hij aanvangen Wat zou er van hem worden als hij opnieuw hulpeloos op de boulevards stond Én menigmaal bij zulke gedachten den strijd moede sloeg hij de beide handen voor zijn aangezicht en zat moedeloos en als verbrijzeld uren lang als bewusteloos het raadsel te overdenken steeds meer verward gerakende steeds donkerder de toekomst inziende Op een avond zat hij op zijn kamer in een dergelijke gemoedstoestand Hopeloos staarde hij voor zich Zijn slapen uiteen te doen slaan De overste geeft vervolgens een beschouwing over de discipline waarvan hü niet veel begrip schynt te hebben en spoort zün ondergeschikten aan overal waar zy het leger hooren beleedigen te manifesteeren on zoo noodig zelfs zich van hun wapens te bedienen I Eergisterochtend is generaal Duchesne begonnen met de enquête tegen generaal de Pellicux ter zake van zyn houding inde voorbereiding van het proces Esterhazy anderhalf jaar geleden Kapitein Tavernier zet zyn instructie tegen du Paty de Clam voort Merkwaardig is wel dat een der eerste militaire verdachten die profiteert van de nieuwe wet waarby de nieuwe bepalingen betreffende de instructie in strafzaken büstand van een advocaat toegang van dezen tot den preventieven hechteling tot de militaire rechtspraak zyn uitgebreid du Paty de Clam is de man die de voorloopige informatiën tegen Dreyfus op zoo mlddeleeuwscbe en iantasüsche wyze heeft geleid Frankrijk Graaf de Dion is eergisteren wegens volbrachten straftüd uit de gevangenis ontslagen Zyn vrienden hebben hem afgehadd paet versierde automobielen Oraaf dp la Vanb die door den politierechter tot frs 11 boete was vcroordeeia wegens het uiten van oproerige kreten is in hooger beroep vrügesproken De prefect van politie heeft vüf lagere politieambtenaren met inhouding van salaris gedurende veertien dagen gestraft omdat zy gewelddadig tegen het publiek waren opgetreden op den Zondag van Longchamps Ook heeft hy een dagorder uitgevaardigd waarin aan het korps politieambtenaren kalmte en beleid wordt aanbevolen Nu is er weer te Havre iemand gevangen genomen wegens spionnage Hy heet von Stuinraetz en moet cavalerie offlcier in het Duitsche leger zyn of geweest zün Er is een omvangryke correspondentie in beslag genomen en zyn maitresse is eveneens gearresteerd Zy brachten den vorigen zomer te Dieppe door onder den naam van graaf en gravin Douglas en moeten zich ook aan oplichtery en valsch spel schuldig gemaakt hebben BINNENLANPT Het amendement van den heer Pynappel dat de strekking heeft naast de bepalingen klopten zijn hoofd gloeide Wederom had hij zijn toestand overdacht en hij zat daar en peinsde en dacht het raadsel over en over en kon tot geenerlei bevredigende oplossing komen Hij vreesde krankzinnig te zullen worden Neen hij hoopte veelmeer dat een vriendelijke duivel de fakkel der rede de vlam van zijn bewustzijn in een vlaag van satanisch erbarmen in hem zou uitblusschen en hem bewusteloos in den macht der waanzin zou dompelen Slechts op die wijze achtte hij rust en vrede bereikbaar Ijdele hoop Raphael verloor niet zijn verstand Evenmin loste het raadsel zich op Maar zijn lichaam leed des te meer van ïijn vreeselijke zielestrijd Laat in den avond werd hij gevonden op den grond uitgestrekt aan ijlende koortsen ten prooi Men bracht hem te bed Men haalde een geneesheer Drie dagen lang zweefde hij tusschen leven en dood Deze onverwachte gebeurtenis verwekte algemeene deelneming en medelijden Allen zoowel de patroon als de werklieden beminden den jongeling die tegenover elkaar vriendelijk beleefd en hulpvaardig was De werklieden beminden hem omdat hijingeenen deele trotsch was of hoogmoedig noch uit de hoogte op hen neerzag iets zeer zeldzaams bij een kantoorklerk en omdat hij belangstelling toonde in hun arbeid en zich van hen liet onderrichten met onschokbaar geduld Wordt vervolgd