Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1899

acöën met allerlei partjen ten nadeele van de werklieden in het bedrijf Het was al zeer laat eer de verdedigers van den A N D B aan het woord konden komen Zekere Haringraan en Hester namen den Bond in bescherming maar laatstgenoemde kon wegens het late uur niet alles zeggen wat hiJ op het hart had Het debat verliep eenigszins door aanroering van persoonlijke quaesties en zal in eene volgende vergadering der vri georganiseerde diamantbewerkers worden voortgezet De vergadering eindigde ietwat rumoerig Gemeng de Berichten Eergisteravond te omstreeks half elf liepen drie personen onder wie twee broeders die den geheelen avond uit geweest en nu eenigszins onder den invloed van drank waren door eene achterbuurt van Leiden en kwamen voorbij de woning van den uitdrager wiens dochter verkeering heeft gehad met een der broeders Al heel spoedig begonnen zij een kibbelpartij met den uitdrager die voor zijn woning stond Men wil dat er over en weer geslagen werd Opeens viel do uitdrager op den grond Het bleek dat hij op twee plaatsen ernstige verwondingen met een mes had bekomen zóó ernstig dat hiJ kort daarop den geest gaf De daders waren spoedig aangehouden Zij ontkenden voor den commissaris van politie aan het feit sohnldig te zijn Daarop ging die ambtenaar naar de woning van den verslagene en bleek hem bij onderzoek dat een der broeders de moordenaar moest zijn Nadat het lp verzegeld was is het overgebracht naar het laboratorium van een der hoogleeraren om inwendig te worden geschouwd Aan het bureau onderging de verdachte een hernieuwd verhoor waarbil hora werd meegedeeld wat er omtrent hem gebleken was waarop hiJ ten slotte bekende het feit te hebben bedreven en het mes in het water te hebben geworpen Naar dat mes wordt sedert gistermorgen vroeg gevischt De instructie in de zaak wordt voortgezet Men meldt ons nader dat de vermoorde uitdrager een oppassend man was te goeden naam en faam bekend ongeveer zestig jaar oud De moordenaar is een achttienjarige haringvisscher Hij had onlangs uit eigen beweging de lieidesbetrekking met de dochter van den verslagene afgebroken Van andere zijde wordt ons bericht dat de dader zich een nnr na den moord elf itU do poime neoiL aangemeld Hot L D bevat omtrent den te Leiden geplcegden moord nog de volgende bijzonderheden De vöftigjarige PaulnsHarteveld wonende in de Van der Werfstraat tegenover de Bouwelonwssteeg en handelende in lompen stond omstreeks half elf met twee buurvrouwen nabij ijn woning terwijl hij rustig üijn pijpje rookte toen twee personen op hem toetraden de gebroeders v W Abram oud 24 en Hendrik oud 18 jaren Het was blpbaar hun doel om met H twist te zoeken waarop deze hen vroeg wat zij van hem moesten hebben en in zijn ongenoegen schiJnO h j Abram toen een tik op mrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerüicnst 1899 Aangmngeo 1 Mei Tüd van Greenwich i 0 4 t U n Al lI Vrjrs ul T U 4 8 4 48 M8 M8 7 U 7 8 17 a 10 10 10 8 10 87 O O U D A 11 21 18 18 l 11 88 11 88 11 48 1 11 61 18 88 8 4 10 48 ll U 1 1 14 1 88 6 40 80 7 SS 3 80 8 48 10 18 11 80 1 64 11 18 nil 1 8c kluac Eitn bijbetalen Op deie tremen njn Zondig Mundag en Dinadeg i ndMgiebe retourbiljetten oor de 8e kl Tertoügbitr tegen enkelen Tnebtprije S0TTEBDAM90tJDA ice Tem B 10 80 11 87 7 16 7 87 Ü S6 5 86 18 1 1M 11 85 10 19 10 8 10 88 10 48 II 4 1 40 6 46 6 66 18 11 54 IJ OI 19 84 1 13 iB HoUnndeohe epoor 7 44 tM 8 14 Ho 10 01 in iT Feeultntief op den loop lom niet gerekend worden 9 87 OOUDA UEN Sjah lie jem 1 08 l OS 14 8 46 4 18 4 66 5 86 1 18 f 6 07 1 89 6 18 l 3 6 88 1 80 1 48 4 16 4 46 6 47 6 66 5 49 8 16 7 17 7 89 7 6 8 80 8 S9 9 1S lO H 10 88 10 40 8 11 10 18 8 98 10 87 88 E 10 89 e 16 48 7 4S 8 06 8 41 8 48 8 8 40 10 44 10 68 1107 10 1911 16 1118 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 U 18 1 9 98 11 44 13 46 9 6 10 96 m 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 4 45 6 80 11 97 11 36 19 0 9 46 90 8 36 8 05 7 06 7 90 7 46 8 I Z 6 18 9 08 P 9 87 10 18 11 57 19 08 19 87 8 1 7 31 7 47 8 11 14 18 ï si HiT n kitreln Heen Ie en ie klü tr betelen jV ei igo oo i Hl Brenkelen imrtenhm mege i Vt t rriien S o ü U A i W s r ► K U 1 VI inwin 8 9 8 17 9 88 ia 7 19 08 4 O I 90 98 8 10 10 0 AaULW 8 01 9 06 10 U 19J48 19 67 4 67 8 87 8 16 10 08 11 87 iLlut 0 8 19 9 80 10 80 1 08 1 10 6 18 8 80 10 18 11 8 a 6 47 i I R B t H 1 ïiü IS tO 8 80 3 17 8 37 8 46 8 8 1 18 8 08 3 60 6 04 e i I D 10 19 10 67 18 00 11 14 U 9J 10 61 11 48 U S8 OS 66 8 io 8 8 J 7 18 8 48 8 98 WO 7 39 6 4 38 uire T zr i i 4 m i i f è i WoorJon 8 16 63 8 14 j lp85 48 7 87 9 49 öoul fü 7 7 T7 dl WiLUS 7 06 3 10 9 06 11 1 9 8 1 46 41 90 7 4 4Ami W 7 90 6 86 9 80 11 80 3 08 4 00 00 36 8 00 10 0 Ooad 0 ll lO O 19 61 8 8 4 47 4 7 49 8 49 II O der wet zooveel doenlijk in een overgangsbepaling bestaande rechtsvorhondingen tusschen patroons en werklieden te regelen luidt aldos Art 95bis Werkgevers op wie bij de inwerkingtreding dezer wet krachtens daaraan vooralgegane verbintenii eenige verplichting rast tot voorziening in de geldelijke gevolgen van ongevallen aan hunne werklieden overkomende zijn voor zoover betreft ongevallen na de inwerkingtreding van art 1 voorkomende van die verplichting ontheven Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is ook toepasselijk op gelijke verplichting onder gelijke oihstandigheden rustend op vereenigingen aan het bedrijf yan bedoelde werkgevers verbonden ten behoeve van de werklieden dier werkgevers Verplichtingen van werkgevers en werklieden tot betaling van bedragen aan fondsen van vereenigingen als in het tweede lid van dit artikel bedoeld of van werklieden tot betaling van dergelpe bijdragen aan werkgevers als in het eerste lid bedoeld vervallen van hot oogenblik dat art 1 dor wet in werking treedt voor zooveel die bpragen uitsluitend betrekkmg hebben op de voorziening in de geldelijke gevolgen van ongevallen Indien de voorziening in de geldelijke gevolgen van ongevallen niet afzonderlijk geregeld is maar in verband met do voorziening in de gevolgen van een of meer andere nadeelen de werklieden treffende als ziekte invaliditeit ouderdom kunnen de verplichtingen in het vorige lid van dit artikel bedoeld zoo bij de regeermg zelve een tot wijziging bevoegd gezag niet is aangewezen en geen wijziging door samenwerking van belanghebbenden tot stand komt geregeld worden door den werkgever of doordevereeniging onder goedkeuring van een gezag in de naderende wet bij art 66 bedoeld aan te wijzen Dit gezag beslist niet dan na de werklieden in de gelegenheid te hebben gesteld kennis te nemen van de ontworpen regeling en hunne bezwaren daartegen in te brongen Men meldt uit Amsterdam Öisteravond is voor het eerst in eene openbare samenkomst geprotesteerd tegen de handelingen van den Algemeenen Nederlandschen Diamantsbewcrkersbond Gedurende vijf jaren heeft die Bond getracht door organisatie de positie der diamantbewerkers te verbeteren en nu zijn ontevredenen verzameld tot eene nieuwe B rye organisetie voor diamanjtbewerkers die het bestuur van den Bond als te I autocratisch brandmerken on overigens 8 88 8 01 46 8 18 S9 8 08 8 18 t 7 80 7 38 8 1 dooi 7 87 Qoud Uooidnoikt NimwKkwk i O pello lUHBrdam M 80 7 10 RotterdomD P Eottfrdam B llleun a Diiuiig 8 48 H 8 18 d AUnon Ie ÏOlterdam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Oipella Hieuweikerk Sloordnehl oud 6 45 68 14 SO 4 46 4 66 6 04 6 11 S 17 w Alleen Ie en Se Uu eitr betelen t 7 86 8 09 8 48 S 8 a7 O 7 48 09 8 11 8 U7 8 86 9 10 9 88 Gouda Zsmhuizen MoerkapeUe Soolormoer Zogwaard Voorborg g 6 49 6 48 e 08 18 8 14 Voorborg ZoeUrm Zoir aart ZeTenhuiE Moero Onud M uooda Uudew Woerd ïïlrwhi i 9 07 8 84 7 60 8 83 t 80 6 86 6 48 e 08 1 04 8 9 8 66 9 8 economische politiek van het Bondsbostnur dat in hunne oogen zelfs heult met de werkgevers in hot vak nademaal immers nu reeds door het Bondsbestnur concession waren gedaan om de bazen in den Diamant bewerkers Bond op te nemen Deze beweging is gekant tegen alle centralisatie on gezag Do woordvoerders van gisteravond Schutte Kapelle en Domela Nieuwenhnis betoogden van haH negen tot kwart voor elf dat de diamantbewerkers met het centralisatie stelsel van den A N D B geen steek verder konden komen aangezien het bondsbestnur handelend voor 8000 volgzame leden ter wille der eenheid gedwongen werd tot trans het gezicht te hebben gegeven doch anderen verklaren dat Abram het eerst H een slag heeft toegebracht Hendrik echter trok opeens een groot broodmes dat hij bg zich droeg en waarmede hü H een steek in den nek gaf waarop H onder de woorden 0 öod help me ineenzakte en doodbloedde Zijn halsader was doorgesneden Eene vrouw werd gezonden naar het politiebureel met de boodschap een brancard te zenden maar toen zij daar aankwam vond zij er ook de twee gebroeders v W Na den moord waren zg namelijk op de vlucht gegaan en hadden zg zich vervolgens begeven naar het commissariaat om daar hun beklag te doen over eene handeling welke zij hadden ondervonden in een buurt achter de Haarlemmerstraat tegenover de Vrouwesteeg zij zouden daar vreeseljjk geslagen ziJn geworden Toen echter de door dr Kruimel om een brancard uitgezondene aan het bureel mededeelde dat er door een der gebroeders een moord was gepleegd werden dadelijk de twee personen in arrest genomen Hendrik van W zegt na den misdaad het mes te hebben laten vallen in den Ouden Rijn b j de Bakkersteeg en de Hooigracht Hoewel er den geheelen dag door de politie is gevischt werd er tot heden echter niets gevonden Dit schijnt zeker dat als Hendrik teveel gedronken had en dat was niet zeldzaam werd hij dikwijls in den omtrek der woning van H aangetroffen En wordt zelfs beweerd dat hij meermalen reeds bedreigingen had geuit Ook eergisteren was de drankduivel weer in het spel Hij had zich dien dag namelp laten aanmonsteren voor de Katwijksche haringvissoherij en had toen f iO ontvangen waarvan oen groot gedeelte reeds in kroegen was verteerd geworden in bovenvermelde buurt achter de Haarlemmerstraat waar het in een bierhuis zoo erg moet zijn toegegaan dat er bijna geen ruit is heel gebleven en de politie ook nog met andere personen heel wat moeite had Tegen halfelf is Hendrik met zyn broeder Abram afgezakt naar de Van der Werfstraat waar kort daarop het bovenbeschreven bloedig drama plaats had Abram heeft een niets beduidend wondje aan het hoofd en bevindt zich eveneens nog in arrest Van hem wordt gezegd dat hy den verslagene na den doodelpen steek nog met den poot van een stoel heeft geslagen en getrapt De verslagene laat een vrouw met drie kinderen achter onder wie de vermelde aucnter on oan loan AiQ dadolij op bat 90rucht van den moord naar de ouderlpe woning kwam en daar slechts het in het bloed liggende iijk van hun vader herkende 4 48 4 56 8 08 5 09 6 18 4 4 40 4 58 4 04 4 16 4 06 4 87 4 47 4 64 6 01 4 84 6 07 40 8 06 1 44 8 88 1 S4 8 01 8 08 8 14 9 85 Ml 18 48 4 90 4 9 4 40 4 S1 5 08 9 41 8 00 4 01 1 88 1 41 1 66 l OS S 17 8 14 8 97 4 97 10 89 10 48 10 58 li l U OO 11 81 i Dinsdag had zich voor de rechtbank te Roermond te verantwoorden Willem Vullers oud 44 jaar winkelier te Nederweert beklaagd dat hij in Maart 99 opzettelijk bij den officier van justitie schriftelijk heeft ingeleverd eene valsche aangifte tegen Helena Wilms laatstelijk huishoudster bij den op 5 Maart jl overleden pastoor Willem Vullers te Ospel waarin hij haar beschuldigt gedurende de ziekte van haren genoemden meester ten nadeele van dezen diefstal van lin nengoed en vooral van zjn w n te hebben gepleegd door welke aangifte haar eer en goede naam werd aangerand Een zestal getuigen werd gehoord Het O M eischte vrijspraak VERGADERINGVANEN GEMBENTm D DIN8DAG 20 JUNI 1899 Vervolg Aan de orde Do ontwerpverordening regelende de bezoldiging van hot onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen Ing St No 47 De algemeene beraadslaging wordt geopend De heer van de Velde Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze ont werpverordening en heb met genoegen gezien dat Burg en Weth voorstellen om de maxima traktementen van de onderwijzers te verhoogen Tot mijn spijt heb ik echter bemerkt dat B en W het aanvangssalaris van den onderwijzer met f 50 wenschen te verlagen Het is wel waar dat de jongelui die de akte lager onderwiJs hebben behaald in den regel zeer jong zi n maar het komt mij toch voor dat wanneer zij geroepen worden om eene onderwijzersbetrekking te bekleeden een traktement van f 550 niet te hoog is Zij moeten toch in die kwaliteit fatsoenlijk voor den dag komen en al dadelijk moeten ziJ beginnen willen zï de zaak ernstig opvatten zich leermiddelen aan te schaffen tot het verkrijgen van meer akten als de hoofdakte en biJ akten Het spreekt ook vanzelf dat die studie zelf onkosten met zich brengt hetzij t hulp die daarbij moet worden verleend in den vorm van privaatlessen enz In de derde plaats vind ik tot mjn spijt in art 5 van de nieuwe verordening terug onder l wat in de oude verordening nooit mijn sympathie heeft gehad Dat is nl dat wanneer de bezoldiging met f 100 wordt verhoogd wanneer de onderwijzer wordt belast met het onderwijs in ééne vreemde taal zij slechts met f 150 wordt verhoogd wanneer de onderwijzer wordt belast met het onderwijs in twee of drie vreemde talen Liever had ik gezien d t B en W hadden voorgesteld dat voor elke vreemde taal waarmede de onderwijzer werd belast hij zou ontvangen f 100 dat zon als ik goed gerekend heb op het oogenblik eene meerdere uitgave vorderen van f 300 per jaar De onbillijkheid had dan ook tevens opgehouden dat hetzelfde wordt gegeven voor het onderwijzen van twee of drie vreemde talen en daartegenover had men in het leven geroepen een prikkel voor het behalen van de derde taal die bedoeld wordt 10 89 10 87 11 18 10 10 10 17 10 84 10 31 lO iO 7 68 8 03 8 10 8 17 8 8 P 8 6 8 60 S HolUndeohe Spoor 7 40 9 8 8 68 10 08 I 10 16 10 88 9 68 10 88 0 48 8 17 87 8 84 41 47 8 13 8 90 9 48 9 49 10 08 10 18 10 ii 7 66 8 11 8 18 8 80 8 8 60 7 00 7 48 7 87 8 10 8 98 9 99 1100 11 69 18 07 In de vierde plaats heb ik in de ontwerpverordening een art gemist nl art 4 van de oude verordening Ik wensch aan B en W te vragen waarom zij dat hebben gedaan waarom dat art 4 waarin staat dat aan de hooiden van scholen tegen overeen te komen vergoeding door B en W wordt opgedragen de schooUokalen te doen schoonhouden niet in de nieuwe verordening door hen is opgenomenP Was dat wel het geval geweest dan had ik daar gaarne iets willen bijvoegen Maar wat ik in de 5e plaats vooral ge mist heb in de ontwerp verordening dat is het art 7 van de oude verordening waarbij de jaarwedden der onderwflzers aan de 2e B S voor Jongens hoofd de heer Leopold afzonderlijk is geregeld Dit artikel is indertijd zeker niet ondoordacht vastgesteld en acht ik ook in de nieuwe verordening volstrekt niet overbodig integendeel noodzakelp wil men zich verzekerd houden van goed onderwflzend personeel bjj eventneele vacatures Om eens bij t art 7 te beginnen waarbij het aanvangsalaris van den 2den onderwijzer bepaald is op f 800 Deze onderwijzer moet bevoegd zijn tot het geven van onderwijs in twee vreemde talen Aangenomen dat hfl deze acten binnen zes jaren na zijne eerste aanstelling bij het onderwijs behaald heeft dan zon hij volgens de nieuwe verordening slechts aanspraak kunnen maken op een salaris van f 550 + 150 = f 700 Wanneer hiJ méér dan zes doch minder dan negen jaren bij het onderwijs als onderwijzer zou zijn werkzaam geweest dan zou zijn aanvangssalaris nog maar f 750 bedragen En nu meen ik dat deze salarissen te gering zijn om een onderwijzer van gunstige reputatie aan wien zoo even genoemde eischen worden gesteld aan deze school te verbinden Kn nu wat de Ie onderwijzer betreft van wien geëischt wordt dat hij heeft acte van hoofdonderwijzer bevoegdheid tot het geven van onderwas in minstens twee vreemde talen en wiskunde Whnneor op het oogenblik de plaats van den heer Slop door welke omstandigheden dan ook vrij kwam dan zouden wiJ in deze gemeente geen onderwijzer hebben die hem zou kunnen vervangen tenzij men de eischen verminderde dat miJ niet wenschelijk zou voorkomen We zouden dus een onderwijzer van elders moeten oproepen en dan meen ik gerijst de overtuiging te kunnen uitspreken dat volgens de nieuwe verordening zich geen geschikt candidaat voor deze betrekking zal voordoen aan wien de hoogste klasse met gerustheid kan worden toevertrouwd Volgens de ontwerp verordening toch zou dan het aanvangssalaris zijn f 700 f f 150 voor de talen f 50 voor acte wiskunde = f900 Honderd gulden minder dus dan volgens de oude verordening wordt uitgeloofd Evenzoo is het met het maximum salaris voor dezen onderwijzer Is dit volgeus de nu bestaande verordening f 1200 na zesjarig verblyf aan de school onder de nieuwe verordening kan dit na minstens 12 jarigen dienst in deze gemeente niet meer ziJn f 900 + f 160 + i 50 = 1 1100 En als ik nu beweer dat een onderwijzer van goeden naam wien zoo even genoemde eischen worden gesteld met dit maximum niet Voor de school te behouden zon zijn dan geloof ik niet dat iemand eenigszins van onderwijstoestanden op de hoogte mü dit weerspreken zal Ik kom dus tot de conclusie dat het met het oog op den bloei van de 2e B S v jongens Hoofd Leopold de eenige openbare school voor jongens voor meer uitgebreid lager onderwijs in onze gemeente wenschelijk is dat de salarissen van den len en 2en onderwijzer biJ afzonderlijk artikel worden geregeld zooalê dit tot nu toe geschied Ik zou daarom met voorbijgaan desnoods van mijne andere wenschen die ik zooeven in de tweede en derde plaats heb geuit hiertoe wel het voorstel willen doeii het oude art 7 bij de nieuwe verordening in te lasschen Ik wil dat voorstel straks doen wanneer u de tp daartoe gekomen acht De Voorzitter Ik zou gaarne uw voorstel ontvangen wanneer n dat wilt inzenden De heer Dessing Het ligt niet in mijne bedoeling M d V dit ontwerp in zijne onderdeden te bespreken ik heb iets anders Zou het n l geen overweging kunnen verdienen dit ontwerp niet in behandeling te nemen P Wij staan zoo niet aan den vooravond dan toch aan de waarschijnlijk zeer spoedige behandelmg van het wetsontwerp op den leerplicht dat zoo niet geheel dan vermoedelyk toch gedeeltelijk zal worden aangenomen Bestaat nu niet de mogelijkheid ja bijna de zekerheid dat tengevolge daarvan groote wijzigingen zullen moeten plaats vinden f Het is daarom dat ik alsnog in overweging wil geven dit punt niet te bebehandelen en daarmede te wachten totdat de wet op den leerplicht eventueel zal worden ingevoerd Het is eene overweging die ik aan de overige hoeren in gedachte geef De Voorzitter Is nwe bedoeling een bepaald voorstel te doen om dit punt van de agenda af te voeren P De heer Dessing Jawel M d V De Voorzitter Mag ik u dan verzoeken dat schrilteljk te ontvangen van u Het voorstel wordt voldoende ondersteund zoodat het een onderwerp van beraadslaging kan uitmaken De Voorzitter Als motie van orde heeft het den voorrang boven het eigenl ke voorstel en kan dus alleen daarover het woord worden gevoerd De heer Jager Ik kan niet begrijpen M d V welk verband er bestaat tnsschen het beslnit dat wiJ heden tot verbetering der onderwtjzeratraktementen zullen nemen en den leerplicht Ik geloof dat de regeling van de traktementen met leerplicht niets heeft uit te staan Daarom zou ik er niet voor wezen de behandeling van deze zaak uit te stellen De Voorzitter De heer Dessing stelt dus voor punt 7 van de agenda af te weren In stemming gebracht daar niemand meer het woord daarover verlangt wordt de motie van orde verworpen met tien tegen drie stemmen Tegen stemmen de heeren Nederhorst Hoogenboom de Baadt Noothoven van Goor Jager van Iterson Prince Herman van de Velde en Bellaart Voor stemmen de heeren Jaspers Donker en Dessing De Voorzitter Dan is dus thans weer aan de orde de ontwerp verordening van B en W De heer van de Velde stelt voor in de verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de opi nbare lagere scholen op te nemen art 7 van de tot nu foe geldende verordening vastgesteld bij de openbare Raadsvergaderingen van 28 Üee 1880 2c Maart 1801 en 12 Mei 1882 De heer van de Velde zal er wel geon bezwaar tegen hebbon zijn voorstel in dien geest te lezen dat eventueel het oude art 7 in de nieuwe verordening zal vallen tusschen de artt 5 en 0 De heer van de Velde Neen M de V Het voorstel wordt voldoende ondersteund De Voorzitter Het kan dus een onderwerp van beraadslaging uitmaken en zal straks door mfl na behandeling van art 5 aan de orde worden gesteld De heer Jager Ik wou gaarne eene vraag doen M d V In art 5 worden behandeld de jaarwedden die worden toegekend aan de bezitters der akten voor vreemde talen enz Maar M d V onder c staat dat het salaris wordt verhoogd met f 50 wanneer de onderwijzer wordt beiast met het onderwijs in de wiskunde het handteekenen of de gymnastiek Het handteekenen was vroeger niet een verplicht vak maar tegenwoordig wel Het is een vak van zeer groote beteekenis vooral ook voor de jongelui die straks op de ambachtsschool komen Waar nu voor het onderwijs in een vreemde taal f 100 wordt toegekend zou toch de billijkheid meebrengen dat de verhooging voor het onderwijs in het handteekenen dat vooral op de kostelooze scholen en de tusschenscholen van zeer veel gewicht is voor de jongens dien in een of ander ambacht zullen worden opgeleid ook werd gebracht tot f 1Ü0 dus dat de leeraar in het handteekenen gelijk werd gesteld met hen die do akten bezitten voor een vreemde taal De Voorzitter Wenscht u daarvan een voorstel te maken De heer Jager Straks met genoegen M de V Do Voorzitter Ik zal het dan gaarne ontvangen De heer de Baadt Ik geloof ook dat de akte handteekenen waarly k met minder waarde heeft dan de akte in b v Fransch vooral voor de lagere school Ik had daaromtrent juist willen zeggen wat de heer Jager gezegd heeft ik ben er ook voor de belooning daarvoor te verhoogen tot f 100 ook omdat het vak thans verplichtend is gesteld De heer Dessing Ik had mij niet voorgesteld M de V over dit onderwerp Je behoeven te spreken Maar nu het toch in behandelmg komt wil ik wel zeggen dat ik het eens ben met de beide vorige sprekers Ik geloof zeker dat zoo het al niet direct geljk staat met eene vreemde taal ook het handteekenen een vak is van beteekenis Indien dus dit ontwerp wordt aangenomen zon ik er ook zeer voor zp dat de leeraar in het handteekenen eene verhooging ontving van f 100 De neer Donker Ik kan mij ook zeer goed vereenigen met het gesprokene door de drie laatste sprekers met dit onderscheid evenwel dat wanneer het voorkwam dat een onderwijzer in het teekenen ook de akte had voor eene vreemde taal miJ dat te zwaar belast zou worden Ik zou daarom in overweging willen geven alleen het handteekenen te verhoogen tot f 100 maar aan hen die ook een akte hebben in het Fransch of eenige andere vreemde taal voor het handteekenen niet hooger te betalen dan in de ontwerpverordening wordt voorgesteld De heer Noothoven van Goor Mag ik den heer Donker opmerken dat niet het hebben van de akte het genot geeft van de toelage maar het worden belast met het geven van onderw s in een apart vak Dus wanneer iemand heeft een akte voor eene vreemde taal of voor het teekenen en het onderwijs daarin wordt hem niet opgedragen dan ontvangt hü geen verhooging van traktement tl De heer Donker Ik heb mü dan zoo even niet juist uitgedrukt dat blükt tenmmste uit de opmerking van den heer Noothoven van Goor niettegenstaande ik die zaak ook meester was Ik wilde dan alleen dit i doen opmerken dat wanneer iemand onderwijs geeft in eene vreemde taal en diezelfde persoon eeft ook onderwüs in het teekenen dat aan hem dan niet de verhoogde belooning voor het laatste zal worden betaald Want het onderwüs heeft toch allemaal plaats in de schooluren Ik wensch dns de belooning voor het onderwüs in het teekenen alleen te verhoogen voor hen die geen onderwj s geven in een ander apart vak De algemeene beraadslaging wordt gesloten De artt 1 en 2 worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming achtereenvolgeils goedgekeurd Art 3 wordt op verlangen van den heer Donker n stemming gebracht zonder beraadslaging aangenomen met algemeene stemmen Art 4 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd STADSNIEUWS 1 GOÜDA 22 Iuni 1899 Wö berichten onze geabonneerden dat met ingang van het nieuwe kwartaal 1 Juli het Stenografisch Verslag van de handelingen van den 1 Gemeenteraad van Gouda gratis bü deze tonrant zal worden gegeven Hedennacht is in het Jaagpad een zolderschuit geladen met fusten genever gezonken BoDEBEAVEK Gisteren heeft de dienstbode van den pastoor in een koperen ketel melkpap gekookt die door den pastoor en de twee dienstboden is gebruikt met het gevolg dat hedenmorgen de pastoor is overleden en de twee dienstboden bedenkelük zijn zoodat er weinig hoop is hen in het leven te behouden Hazerswoüde Alhier had Zondag een droevig ongeluk plaats De U jarige dochter van den heer H Van Eooyen wilde haar broertje dat in hot water lag redden sprong er bü en verdween in de diepte Nadat er hulp was gekomen werd wel het jongetje gered doch de 19 jarige werd levenloos op Haasteecht Benoemd tot Secretaris en Penningmeester van den Polder Hoog en Laagbilwük gelegen onder deze gemeente de heer C J M Kroon in de plaats van den heer A F M Dapper welk daar voor heeft bedankt op den Ie Juli 1899 Laatste Berichten De Matin deelt mede dat de instructie tegen Du Paty de Clam de volgende punten geldt De vervalsching vSperanza telegram vei Talsching Blanche telegram vervalsching Blanche brief vervalsching Weyler vervalsching Henry mededeeling aan een dagblad van het geheime stuk GecanaiUe de D mededeelins van oen geheim stuk aan Esterhazy De cel welke Dreyfus te Eennes zal betrekken is 5 meter lang en 4 50 meter breed Zü heeft een venster hetwelk uitziet op het plein waar de wachtpost gestationneerd is op de straat de nabygelezen huizen en op den tnin waar tal van zware boomen staan ATJKH Blükens een van den gouverneur generaal van NederlandschIndië ontvangen telegrafisch bericht zjn sedert de jongste mededeeling dienaangaande in de Ned 8tct van U en 12 dezer bü de krügsverrichtingen in de Pedirstreek gesneuveld de fuselier F Albag No 43391 en licht gewond de 2eluitenant der infanterie van het NedorlandschIndische leger H M Luchsinger Stct IIIIARKTBEBIOHTBM QOUda 22 Jum 1899 Granen met voldoenden aanvoer Stemming voor de meeste artikelen vast Tarwe euwsche 6 90 7 25 Mindere dito 6 40 i 6 75 Afwijkende 5 50 6 Polder ƒ 6 i ƒ 6 50 Rogge Zecuwsche 5 75 i ƒ 6 Polder 5 20 i 5 50 Gerst Winter ƒ h Zomer i Chevallier ƒ 5 50 i ƒ 6 25 Haver per heet 3 60 i 4 15 per 100 kilo 7 75 8 25 Hennepzaad Buitenlandsche 7 i 7 50 Kanariezaad ƒ 6 25 i ƒ 7 50 Koolzaad i Erwten Kookerwten k Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 k 6 40 Boonen Braineboonen k f Duivenboonen 7 75 8 Paardeboonen 5 90 il 6 25 Maïs per ioo Kilo Bonte Amenkaansche ƒ 5 i 5 20 Cinquantme 5 75 i 6 Odessa S O il 5 5 Vebmarki Melkvee redel aanvoer handel en prijzen yiug Vette varkens redelijke aanvoer handel vrij wel 15 k 17 et per halfK G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel flauw 15 i 16 et per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel stug 0 55 k f 0 80 per week Vette Schapen redelijke aanvoer handel matig f tj k f 34 Lammeren red aanvoer handel matig 8 i II Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 A 10 Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 153 partijen handel matig 16 kwal ƒ 23 k f 25 2de kwal ƒ 20 i 22 zwaardere 26 k 28 NoordHoUandsche f k Boter redelijke aanvoer handel matig Goeboter ƒ 0 95 il 105 Wtibcter 075 i 085 per Kilo ONTVANGEN een groote collectie Deensclie glacé Dames en Heerca ni A van OS Az Acnsterdain Vrkrs ülotkra Md Tailleur Kleiweg E 73 78a GOUDA Telephotm Xo 31 tteurs van 87 98 91 J0NI f iDMtAND Oart Ned W 8 9 t dito dito dim 8 9 dito dito dito 3 i HoNoia Ubl Oou II 188188 8 l 101 lTAUl Iaschr Tiiii 188981 6 00 OoiTEHE Obl in iispior 1888 6 84 dito in silver 1868 6 3 ViiPoatoOAl Obl met ooupon 8 dito liokat 8 98 101 BllsUHD Obl Bintienl 1894 4 16 dito Oeoons 1880 4 98 d lo bil Rotha 1889 4 98Vi dito bg Hop 1889 90 4 98 dito in goud leeu 1888 6 dito dito ilito 18S4 6 108 Spanje Foriid lobuld 1881 4 61 ToiKlH Qepr Caiiv lsen 18110 4 79 i öe It euing setie D S8V Jiic leoiiin serie O 987 ZoiDAra Beo oblg 1898 6 106 Ullloo Obl Bult Soh 1890 6 101 VINIEUILA Obl 4 onbep 1881 37V TiEDAH Obligtlien 1896 8 101 i BolTluiAH 8t id leeu 1894 3 101 Ned N Afr H nde a nd 98 Area b Tab Mg Cerli io len 746 DaliMaataetia f ü dito 607 Arii Hypotheekb pnodbr 4 i 108 Outt Mij derVorttent KRDd 661 Or Hypotheekb pandbr 3 Noderlaudti he bank aand 804 Ked HandelmaatKh dito i 164 N W k Pao Hyp li pandbr 8 100 Bott Hyiiotbeekb pandbr 8 100 Utr Hypotheekb dito 8 8Vj OosTBNB OjstHoDg bank aand UusL Hypotheekbank paudb 4 Aheeika Ëqiit bypotb pan tb 6 90 33 67 69 180 99 106 109 100 56 88 IW 48 69 171 100 107 00 100 100 Maiw L G Pr Lion oert 89 Ned HoU IJ Spoorw Mij aand 118 Mü totJ ip Sl Spw aand 118 Ned Itid Spoorwegm aand 880 Ned Zuid Afr Spm aand O 816 dito dito lito 1891 dito 6 I 100 Italië Spoor 1 1887 89 A Bobl S 67 Zaid It l 3p mö AH obl 8 69 Pol N Warsohau Weenenaaud 4 U8L Or Rusa Spw Mg obl 4 Baltiaohe dito aand Pastowa dito aaud 6 Iwang Hombr dito aand 6 Knnk Oh Azoir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ammika ünnt l ao 8p Mij o d 8 63 Ohie k North W pr O r aand 144 dito dito Win 81 l etor obl 7 140 Denver h Rio Gr Spm eert r a 81 Illinois Central obl in goud 4 i 104 LouisT Nashvilli Oorl v aand 6 Meiico N Spw M lobvp o 6 10 Miss Ksnias v 4pCt pret aand 14 N York Outss o Ie Weat aand I 19V dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goad i St Paul Minn Ii Manil obl 7 On Pao Hoof Inn obig 8 dito dito Lino Ooi lohyp OS Canada Can South Chert v Band Tin C Ball ii Na le h d e o Amstord Omnibui Mij aand Botterd TrBDiwe Haats aand Ned Sud Amsterdam aaod i Stad Eo tordam aand 8 Beloie 8l d Antwerpen 1887 9 J 8 ail Rruiael 1888 8 HoN ThO ss U RUlli Geselsoh 4 Ojstehh Staauleanig 1860 6 K K Oosi B Or l880 3 Spanje Slad Madrid 8 1888 Ned Vt B z Avh Spoel port IIA TELS T tll On IMA UBS Mantel Costumes Hliiusen laponstoffttn in groote verscheidenheid en Concurreerende priixen D iSAAIISOil 60ÜDA BurgerlUke Stand OVERLEDEN 20 Juni H Jongkoon hnisvr van J Grootehoer 62 j GEHÜUWD 21 luni D den Haag en A Zeltenrüch D A Mulder en J S Hoebeek D Maarschalk en Ö Ö Schinkel Haeuwljk GEBOREN Joseph Marie ouders A de Wit en U Streng Evert ouders P van