Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1899

No 7921 Zaterdag 34 Juni 1809 38ste Jaargang mmmi mrnmi MeuwS en Advertentieblad vèor Gouda en Omstreken rclefoan No 8X De üitgaTe dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Vlo Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer Ut Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tGoedkoopsteen solledst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wf ens G R A V E S T E IJ N Oude Gouwe Alles wordt tegen Transport schade verxekerd f en Wensveen en A den Houdjjker Gerrigje Grietje ouders J Slappendel en J van Wensveen Oomelia Jacob ouders A Koraal en Ch Varkenisser OVERLEDEN C W van den Akker 28 j ecbtgenooto van H Buitenhuis ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEN DAGELIJKS versclie Aardteziên llllJUlJil VWW Aanbevelend P Hooftman Jz WHeitceg mm TE EOOF Grove en fijne Puin Oud eiken Balken Vloeren en Schotwerk Antieke marmeren Schoorsteenmantel Deuren Ramen en Winkelbetimmering Schuttingvlakte Te Huur voor reclame Adl es MAEKÏ A 152 Gooda TE HUÜB TERSTOND OF LATEB een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Zenuw en Maagflijders wordt uit overtuiging als oen werkelijke hulp in den nood het boek ISaad gre v er aan bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje Iranoo per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbomnnel Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandsohe uitgave met 27 lb Pr s 2 galden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood ïe verkrjjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland J IWEEPAMDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVEREN en MAKEN van Heeren eii fiiiiderklcedlng tegen de moest coiicurreercnde pr jzen 1 Zie de Etalai e allo soorten 8 JH0ENWERK voor het seisoen 1899 Geen beter adroa als hot Noordbrakndsch Schoen en Laarzenmapzijn KLEIWEG E 30 tégenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS BOEKÏÏOÏÏDEI c a per corr opleiding voor de praktijk en de examen Dit onderricht wordt met ucce gegeven KORTE GI OENEWEGJE 8 tusschen Stationsweg en Koningstraat Haao A SLEGT beveelt zich aan tot het tsYeren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f 2 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 VBekroond op de Internationale Tentoonstelling van Uakkerg Maalderij en Kookkunst te a QravenJiage met eeo diploma Ver guld Zilveren Medaille P D IKE OUDE 8CHIEDAMMEK EÏÏEVEB Herie NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B A I bewijs van eclitlieid ia oaohet en kurlc staeda Vüor zien van den naam dar Firma P HOPPE Gecombineerde NATUDR 6ENEESINRIGBTIN6 door planten krulden ozon water Uelit luelit enz Bizondere behandeling van zennwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en niglijden bleekzuclit luaae lyden slechte bloedsmenelnfr ziekten der stofwlsselinir borstlyden rlieumatisnius Ibschias vlcLbten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvxage ratis en franc Sanatorium Arestsburgh VOOKBUItdi bij Den Haag aan de Geestbrug EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H B U B 6 K It S DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RI 1WIEL 160 GEWONE A ATENES 155 LUXE ACAT1 NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger ïcrlegcnwoordijierJ C DE RUITER fionda Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat iit den Haag UROOII BE $ClllJITr lURIEK LÏÏNCHEOïr ROOM Pain de Luxe Atternoon Tea Koffie Chocolade Melk Stollwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na voomcfarift van den kon Universitrate Frot Qebm Eofrad Dr HarlOM Bonn hebben sedert 60 Jaren ak Terzachtend middel tegen hokten heeeobheid en aandoening der ademingsorganen uiisteekende diensten bewezen Bg spoedigo afwieseUng van warme en koude lucht is t bijzonder sanbevclenswardig een bonboi te gebruiken Verpakking Oeele pakjes A 25 centAlom verkrijgbaar n ZÜIDER HYPOTHEEKBANK g vettlgd te Bliq Maalsdiappelijk Kapltial Ken lllllllocn Guldeil waarop 10 pCt gestort Gelieef geplaatst Directeuren Mr H R VAN MAASDIJK en E J DE BRÜIJN De Bank verstrekt woo vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente nonder vooruitbetaling en tonder bijlterelteitinf van adTninistratle eosten en geeft 31 en é pOt J lin IAr 0O n uit in stukken van 1000 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bv de Firma MONTI IN DORTLAND jtimnZal is hy J s id w icrisria nsriDEL i EitT Kort overzicht onzer FriJsoonrant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 18 fleSB ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 h iS o u o o s o s en VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 boi ide tj22 45 Fl 1 Per Fl Pe Ank LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALBOSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 g PAUILLAC 1899 1 53 o o u GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE 1 42 SM ü ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesBche zijn in den prijzen begrepen on worden 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CREBAIS Gouda h ndtafikoaing jaet rood letters ECHT Xet vooral op de jOberlahnstein OimCTEUli DEK VICTOKtABROH OBtRLAHHSWH Overal f ndom li McMtschappif tof ExploUalie van de Fietorta Bron Kantoor voor Ifederland Boompje éO Botterdam JACHTWATER zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prijs per Flacon 0 30 en O ao MIEBICS Prosl§t Kleiweg E tOI RIJWIELEilI Wilt U prettig en goedkoop rijden Koop dan een Deze Rijwielen zijn fraai en solide on worden op maat gebouwd van af M 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere RUwlelcn tot uiterst concurreerende prijzen HETTINQLOOZE Rljri¥IELEI Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIE 6S cent per bue van 1 K G Bonds RUnrielhersteller late Klaaae W I D m HIJME AN V er8lal Gouda Hultenlandsch Overzicht Het is heden de twaalfde dag der crisis in Frankrijk en nog weet men niet met zekerheid in welke richting de oplossing zal gezocht worden De heer Leon Bourgeois heelt gisteren den gehoelen dag besteed met het afleggen van bezoeken bij de leiders der verschillende politieke Kamergroepen Hij kwam s morgens om hall zes in Parijs aan werd reeds te kwart vóór negen op het Elysée ontvangen waar hjj een onderhoud met president Loubet had van drie kwartier en ging toen er op uit om zjjn taak als ben iddelaar te vervullen voor kabinetschef wil Bourgeois niet in aanmerking komen ZiJn hoofddoel was daarbg de radicalen te bewegen tot toeschietelijkheid als er een combinatie mocht tot stand komen die niet heelemaal naar hun zin was Het hoogste belang der Republiek staat er bj op t spel Het gerucht wil dat Bourgeois boven verwachting is geslaagd Alle leden van zijn groep besloten Waldeck Rousseau te steunen wanneer hem een nieuwe opdracht gegeven mocht worden Daarmee is echter niet gezegd dat genoemde Senator ook Kabinetsformateur wezen zal Men houdt volgens de laatste berichten een ministerie Sarrien voor waarschijnlijker ja het zou reeds zoo goed als gereed zijn De premier zou Binnenlandsche Zaken lemen Waldeck Bonsseau Oorlog Monis Justitie Delcassé Buitenlandsche Zaken Pelletan Openbare Werken Een later telegram meldt Het nieuwe Fransche ministerie is aldns samengesteld minister president en binnenlandsche zaken Waldeck Rousseau buitenlandsche zaken Delcassé oorlog generaal De Gallifet marine Lanessan justitie senator Monis landbouw Jean Dupuy handel Miller nd flnancièn Caillaux openbaar onderwijs Leygues openbare werken Baudin koloniën Decrais Er zijn steeds nog Engelsche bladen die Engeland in een Zuidafrikaanschen oorlog willen wikkelen en die daarom voortgaan den geest des kwaads aan te roepen in danks de waarschuwingen van de meer be Kadigde organen der openbare meening Voor de St James s Gazette spreekt over een oorlog tegen Transvaal alsof het een jachtpartij in Schotland geldt Breedvoerig zet het blad uiteen wat het veldtochtsplan der Transvalers wezen zal niet bedenkend dat generaal Jonbcrt met dat FEVILLETOX GcdenÉsohiilteo vin een Gelukzoeker AlhnBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 324 Hen op zijn beurt in allerlei zaken van dienst zijnde en verder omdat zij in hem verstandelijk hun meerdere erkennen moesten een meerdere die hen niet ergerde maar hen hoogachtte en hen gaarne van dienst was En Isidore Potard had gedurende de maanden van zijn verblijf ten zijnent eene levendige sympathie opgevat voor zijn jeugdigen boekhouder dien hij zelf had gevormd die alle orders snel en juist ten uitvoer bracht en trachtte zich op allerlei wijzen nuttig te maken zonder daarin door eeh zelfzuchtig doel gedreven te worden En op zijn gedrag was m geen enkel opzicht het minste aan te merken Alleen de voortdurende Igetrokkenheid waaraan de jongeling ten prooi was deed hem soms medelijdend het hoofd schudden En EmUie zelf hoewel het meest terughoudend in hare gevoelens jegens den jonkman was niet het minst getroffen over het gevaar dat hem bedreigde Wij willen niet beweren dat zij liefde voor hem koesterde tenminste geen liefde uit iefde maar btiiten deze van den wil onafhanke plan zoo het al vast staat wel niet te koop zal loopen De St James s Gazette begint met een overzicht van de militaire macht der Z A Republiek Hoewel deze geen staand leger heeft is het een niet te onderschatten vijand want het geheele volk is ieder oogenblik gereed en bereid ten strijde te trekken De ïransvaalsche staatsartillerie is bewapend met 46 snelvuurkanonnen van de nieuwste constructie het leger der Boeren bestaat voorts uit 20 000 man allen sclierpschnttera en wel bereden die met Mausergeweren bewapend zijn De staf van generaal Joubert is volgens de St James s samengesteld uit tal van offlcieren die vroeger in het Duitsche of Nederlandsche leger hebben gediend ook vele troepenofficieren verkeeren in dat geval Met deze strijdmacht en het uitzicht op den steun van den Oranje Vrijstaat acht generaal Joubert het mogelijk aanvallend te werk te gaan Reeds zijn de overgangen over de Vaal door Transvalers bezet en hebbeu ziJ zich van den spoorweg verzekerd Het doel is als de oorlog uitbreekt naar Kimberloy te marcheeren en zich van de diamantmijnen meester te maken Tevens zal dan de spoorwegliiu naar Boeloewayo op verschillende punten worden vernield Het doel van Joubert zou volgens de St James s Gazette zijn met den steun der Afrikaanders zich van Kaapstad meester te maken De Pester Lloyd ontvangt uit Weensche regeeringskringen het bericht dat de mogendheden door hunne gezanten bij de Porte ernstige protesten hebben laten aanteekcnen tegen de incidenten aan de Servische grens Indien deze protesten geen afdoend gevolg hebben en de Porte geen strenge maatregelen neemt tegen hen die voor deze storing van orde en rust verantwoordelijk zij i dan zullen de mogendheden een gemeeuschappelyke betooging organiseeren die aan duidelijkheid niets te wenschen zal overlaten Het aantal slachtoffers van de gebeurtenissen op 14 en 15 Jnni aan de Servische grens is volgens berichten uit Belgrado nog niet volkomen bekend doch is zeer groot De Turken brachten de gewonden s nachts heimelijk naar Prichtina de doeden werden onderweg begraven Volgens de berichten der Servische regeering werd het plan voor den grensaanval opgesteld door een majoor en eenige andere r rksche officieren het werd opgemaakt in l 5t dorp Sikiratz in het buis van een be lijken hartstocht die het hart plotseling in bezit neemt zonder met iets te rade te gaan zonder de liefde die begeert te bezitten gevoelde het jonge meisje zich toch aangetrokken tot den jonkman zoo schoon in weerwil van zijn bleekheid zoo beschaafd in zijn taal in zijn manieren altijd zoo droomerig boratijds zoo treurig en terneergeslagen Morgen en avond zond zij gebeden voor hem op onbewust dat zij zelve de onbchuldige oorzaak was van zijn ziekte Maar de beterschap kwam niet Integendeel het scheen of zijn toestand van uur tot uur erger werd Den vierden dag schudde de geneesheer bij zijn bezoek bedenkelijk het hoofd Wel dokter vroeg Isidore zeer bekommerd wat denkt ge er vanr De dokter antwoordde niet De fabrikant herhaalde zijn vraag en smeekte om opheldermg Voor eenig antwoord onderzocht de dokter nogmaals de zieke Welnu dokter zeide Potard wat denkt ge Uw zwijgen verschrikt me Wilt ge weten wat ik denk Graag dokter Welnu ik kan u niets anders zeggen dan dat deze jonkman verloren is ïVerloren f riepen Isidore en Emüie tegelijk Moet hij sterven Ja Zou er niets aan te doen zijn Is er met de minste hoop meer iNeen of er moeit een vonder gebeuren kendfi Albaneeschen roever Dat geregelde TnrkBche troepen zich bij de roevers aansloten om een vrcedzamen Staat aan te vallen peeft de regeeringen der mogendheden zeer ontstemd De Russische gezant te Konstanttaopel Sinojef ontving telegraphisch lust tan den C zaar zich biJ het protest van de oiferige gezanten aan te sluiten t OfÉhoon de regeering zich op alle mogelijke gebeurtenissen voorbereid worden toch de b ichten omtrent mobilisatie der troepen tegen esproken Bit goede bron kan verzekerd worden dat de Kaapsche ministers en de leiders van den Afrikaander Bond hun invloed op president Krüger gebruiken om tot een vreedzame oplossing te komen waarover zij alle hoop hebben Verspreide Berichten lEYFIJS Men verwacht dat de vecjflaring waarmede het nieuwe Fransche ministerie in de Kamer zul optreden zal voorafgegaan worden door enkele besluiten waardoor zekere militairen getroffen worden die zich door woord of geschrift hebben uitgelaten op een wijzefwaardoor do discipline in gevaar kan woriöln gebracht De woning welke te Rennes aan mevrouw Dreyfns is aangeboden moet behooren aan mevrouw de weduwe Gedard BiJ besluit van den president der Fransche republiek van gister is den brigade generaal der artillerie De la Bocqne aangezegd zijn ontslag te nemen De enquête tegen generaal Giletta is in vollen gang De generaal volhardt in zijn bewering dat hy als tourist rondwandelde en slechts uit nieuwsgierigheid hier en daar eonige aanteekeningen maakte Doch al stelt de gevangene zich zoo onschuldig voor er zijn anderon die hem zwarter dan zwart willen hebben en den generaal beschuldigen als herder verkleed de Fransche legcroefoningen te hebben gevolgd en als werkman aan den bouw van sommige forten zou hebben meegewerkt Het proces zal met gesloten deuren worden behandeld Fkankulik Te Parijs hebben Dinsdagavond door een onweer tal van overstroomingen plaats gehad Verschillende riolen zijn gesprongen iDokter dokter wees voorzichtig Waarvoor Kan hij u niet hooren lOnmogelijk Hij blaapt toch niet 1 Kijk hij ligt met de oogen wijd geopend ïjuist En ik zeg u dat hij niets hoort en niet meer tot bewustzijn zal komen Hij is zoo jong nog Op zijn leeftijd sterft men niet zoo gemakkelijk Hij is uitgeput hij is op Hij kan de koortsen geen weerstand bieden Zij verteeren hem snel Het zal zeer spoedig gedaan zijn Let wel ge hebt er op aangedrongen te weten wat ge te hopen of te vreezen hebt lEr is dus geen hoop meer Ik herhaal u Van neen Of er moest een wonder gebeuren Tenzij er een mirakel aan hem geschiedt zal hij nog dezen nacht sterven En daar ik volbloed Volwiriaan ben en derhalve niet aan mirakelen geloof en niemand zou wenschen aan te raden er aan te gelooven kan ik u ook van die zijde geen hoop geven En hiermede vertrok de geneesheer met belofte des anderen daags terug te zullen keeren De dokter zou zich evenwel ditmaal door zijn kunde bedrogen vinden Hij sloeg geen geloof aan wonderen Toch geschiedde dat wonder Den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag week de vernielende koorts Raphael kwam tot bewubtzqn en gevoelde zich heel anders Toen de dokter kwam en het feit constateerde n dadelijk zag dat de zieke zoo goed aU behou De kelders van het Hotel de VUle stroomden imder water vijl stoompompen waren noüdig om het water te vérwperen Verscheiden treinen hebben door dezen zondvloed vertraging ondergaan Italië Maandag zal de Italiaansche generaal Giletta die van spionnage verdacht wordt terecht staan RustiK Rusland zal eerstdaags een voorstel tot definitieve ontwapening indienen zegt de Indépendanco Beige Het wordt zeker geacht dat Engeland aan dit voorstel ziJn instemming zal betuigen op voorwaarde dat het met algemeene stemmen worde aangenomen Engeland Een telegram aan de Daily Cronicle bevat bijzonderheden over den moord op de expeditie Cazemajou door den emir van Zinder bedreven De emir noodigdo de kapitein in een hut waarin oen put was gegraven die met een wipplank gedekt was Op een gegeven oogenblik liet men den kapitein en den tolk die naast hem zat in de diepte verdwijnen waarop onmiddellijk de put gevuld werd Intusschen werden de Senegaleezen van de expeditie door duizenden inboorlingen overrompeld BINNENLAND 8TATEN GENERAAL virmnnB hmmbr Zitting van Donderdag 22 Juni BiJ zijn interpellatie over het onderzoek der rogeoring naar de werking van art 243 belastingen der gemeentewet stelde de heer Veegens voorop dat ten opzichte van het verbod toch progressie geen compromis tusschen de verschillende partijen is getroffen en drong hij verder aan op een beslissing in deze met het oog op de inrichting der gemeentebegrootingen voor 1901 In de veronderstelling dat het onderzoek niiar de werking van art 243 is afgeloopen achtte hö den tijd gekomen dat de regeering de onzekerheid voor de gemeenten opheffe opdat ziJ weten waaraan zich te houden In vele gemeenten toch ontstaat reeds een gerechtvaardigde beweging tegen art 243 omdat daarin een omwenteling op plaatselijk belastinggebied is opgenomen Treede het artikel onveranderd in werking den was zeide hij Een zeer vreemd geval Ik begrijp er mets van niemendal Een mensch kan zich vergissen zeide Isidore Potard onvoorzichtig Ik heb me niet vergist mijnheer Er is hier werkelijk iets gebeurd wat ik bij gebrek aan een beter woord een wonder zou willen noemen En toen hij vertrok mompelde hij nogmaals Ik begrijp het op mijn woord met ïien extraordinair geval En inderdaad het was een bijzonder geval Raphael was de crisis te boven gekomen door een wonder Onder het woeden van de koorthhitte te midden van de meest buitensporige visioenen die zijn woelende hersenen voor het oog van zijn geest plaatste was hem eensklaps eene gedaante verschenen die alle andere had verdreven of waarin alle anderen zich opgelost hadden Twee figuren nevelachtig en onduidelijk gelijk aan de nimphen van Ossian hadden zich aan hem vertoond Deze golvende gedaanten vlottende ala een nevel beurtelings zich inkrimpende en verlengende nu eens dichtbij dat hij ze bijna kon aanraken het volgende oogenblik op onbereikbare afstanden van hem verwijderd namen ten slotte duidelijke vormen aan en plaatsten zich voor hem Het waren twee vrouwengestalten Oogenblikkelijk had Raphael beiden herkend het waren Mathilda de Latour du Pic en Emilie Potard Wordt vervo ii