Goudsche Courant, zaterdag 24 juni 1899

over de vragen Zal de vereeniging zich niet aansluiten Zal ze zich voorwaardelp aansluiten Slecht eene afdeeling was beslist tegen aanslniten drie waren voor onwaardeljjke aansluiting de groote meerderheid vó6r aansluiting op deugdelijke voorwaarden De voorwaarden die daarop werden vastgesteld eerst een voor een en daarna en bloc in stemming werden gebracht en een krachtige meerderheid verwierven zijn de In den naam van het comité zij duideiyk uitgedrukt dat onder Alg Kiesrechtook Vrouwenkiesrecht is begrepen Het comité stelle Grondwetsherzieningals eersten eisch als zijnde het eenige middel om Alg Kiesrecht Voor mannen en vrouwen mogelp te maken De Verseniging voor Vrouwenkiesrecht behoude de vrijheid ongehinderd tewerken aan de bereiking van haar doel ookal mocht Vrouwenkiesrecht aan Alg Kiesreclit voorafgaan De Vereeniging voor Vrouwenkiesreclit behonde de vrpeid om biJ gelegenheidvan verkiezingen candidaten te steunen diezijn voor vrouwenkiesrecht of grondwetsherziening ai zijn ze ook niet voor algemeenkiesrecht Een of meer leden van de Vereoniging voor Vrouwenkiesrecht neme zitting in hetLand Comité Door verscheidene afdeelingen was op initiatief van de afd Kampen een verzoek ingekomen om de besluiten dezer algemeene vergadering niet bindend te doen zijn maar ten slotte daarover een referendum ait te schrijven De meeste afgevaardigden hadden op dat punt imperatief mandaat en konden dus niet van don eisch om een referendum afzien schoon bijna allen begrepen dat de beslditen dezer vergadering die goed overwogen waren niet aan het gevaar mochten worden blootgesteld van door leden die zich niet de moeite hadden gegeven de vergaderingen bij te wonen nietig te worden Verklaard Met instemming van allen werd daarom het voorstel der presidente aangenomen om nadat het verslag der vergadering door het H ter kennis van de leden was gebracht nogmaals aan e afdeelingen te vragen of ze ook volharden in haar eisch om een referendum Gemeng de Berichten Ijl den loop der vorige week werden door di politie in de bosschen van de heeren De beaufort en l ransen van de Putte onder Zeist gelegen verschillende hutten ontdekt waarin klaarblijkelijk iemand des naïhta verblijf hield Deze hutten waren samengesteld nit ongeveer 20 jonge sparreboomen en met mos bedekt terwijl er ook een leger van mos in was aangebracht Deintten waren alle gelijksoortig zoodat met grond werd vermoed dat één persoon de maker van al die schuilplaatsen was Na verschillende vergeefsche pogingen mocht het de politie jl Zaterdag gelukken in een dier hutten iemand aan te treffen die op het bureau van politie bekende de bouwer van die hutten te ziJn Wegens het wederrechterlp vernielen van sparreboomen is tegen hem zekeren D A nit Utrecht die geen roden tot deze handeling kan opgeven pro UlreCte SpoflrwegverblndlnRen met OülDA Zomerdbnsl 18 9 Aansevangeo 1 Mel Tüd van Greenwich OUUl 0TTIRDlHTi nm n 1S 18 11 68 1 86 i U S S6 8 4 f 6 18 8 1 7 14 a 64 10 49 11 11 ll SS 11 86 11 48 I 11 61 U 1 l J 1 14 1 8 6 40 a 80 7 83 11 80 46 10 18 11 18 AU 1 8 H bi b Ul o Op a W in Z o aH M d Dl éM rotoortUjoU ► oor U H wtrg b r U M mohtprj ff HolUn d Spoor BOTTERDiU OOUDl rioi ntM 11 87 1 7 1 7 87 10 19 10 J9 10 88 X 1 7 44 t OS 8 U 9 00 10 0110 17 l i k 40 A 6 46 6 65 8 18 11 64 1f 0 18 84 1 1 il lIliM 1 n 8 Una oitn betalen FKoltaUef op du loop tan alet prdeid worden ff Holluladie ipoor o U tl D A 0 N H A o tie vem 1 08 1 01 14 8 46 fl8 4 66 6 11 1 18 8 07 l 8 18 l S 6 8 7 89 7 69 8 10 S i 9 18 10 18 10 8 10 40 J ll 10 18 8 10 7 88 E 10 8 8 06 8 41 8 48 8 t 4 O 10 44 10 88 11 07 10 1 11 16 11 18 11 40 11 41 11 8 10 46 11 45 1 9 i8 9 67 t 46 180 1 48 8 4 4 15 4 5 6 7 6 S 8 1 8 48 7 45 8 U7 6 Ï IO 10 6 I 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 86 10 10 4 00 4 80 4 4S 4 18 4 10 4 61 4 17 6 0 6 1 5 30 8 1 7 00 8 1 8 80 00 8 60 7 87 11 17 11 36 8 0 7 06 7 0 7 46 lOJ i T HI 7 41 8 11 HOSp 7 10 18 U iJ H 08 H 87 Ho o ital io 11 Ie e e kl at betolM 17 Belnsor rar 1 Hjo Br k 1o iMrter Bn up ri Ulr l r OUD 4 i vt s f K K t H l iid 1 8 17 9 18 10 17 1 08 4 O 8 10 0 1100 AmiLW 8 01 0 10 16 11 48 11 67 4 67 37 8 1 10 01 8 11 6 AnutG 8 1 0 10 80 103 1 118 1 8 80 10 8 11 6 U 07 laeora S t 4 8 l 1 K fc H 1 40 i 0 17 4 I U S 08 ff 6 47 j I n u oo o iiU 5 0 8 84 7 60 8 9 07 10 1 10 57 Oud 6 86 11 14 Wourd 8 43 ll Dmchi 8 03 T 4 8 8 86 ll SO 10 61 U 46 8 84 S SO 5 04 H 8 8 40 u a j j g j Utrecht 8 81 8 55 7 53 8 80 8 4 9 90 10 16 10 88 II 1S 18 0 1 37 8 08 S 0 3 S9 4 48 6 88 8 41 SS ï tS 9 1 10 00 10 84 WoLrOBli 6 16 68 8 14 10 88 11 65 11 J7 4 8 7 J 41 10 64 üud 6 30 7 01 8 10 4 1 86 48 7 87 4 ioud 6 60 7 17 7 I 00 ll I U 10 6 11 10 l ll 1 81 9 8 40 8 68 4 48 6 I0 10 7 11 7 6 10 Ot ln S 11 10 V t 18 7 6 8 10 9 06 n lH 6S V46 4S 0 4Auu W 7 0 8 11 30 8 08 4 00 i OO 88 00 10 0 lloail 4 09 o dan zal de middelklasse bovenmatig worden gedrukt en zullen de gegoeden buiten verhonding tot hun draagvermogen worden ontlast zoodat wat het laatste betreft de gemeenteftnanciSn ernstig benadeeld zullen worden Daarom vraagt by of bet onderzoek der Kegeering bevestigde in de overtuiging dat moeielykheden te wachten zjin b onveranderde werking van art 2+3 en zoo ja of de Regeering een ontwerp tot w ziging van art 2 43 zal indienen wat volgens 8pr zeer urgent is Heeft de reg hiertegen bezwaar dan bljjft slechts een nitwcfSf nl verdaging van het tijdstip waarop do bestaande verordeningen vervallen kan de reg hierop uitzicht geven Door een duidelp antwoord zal de reg veel ongerustheid onder de middenklasse wegnemen De Minister van Binnenl Zaken antwoordde dat het onderzoek thans is algeloopen het rusultaat bevestigde den Minister in zyn overtuiging dat voorziening werkelp noodig is en do regeering is dan ook voornemens de indiening van het wetsontwerp in de richting door interpellttnt gewenscht te bevorderen Omtrent bet tijjlstip der indiening kon de Minister niets zeggen De heer Veegens noemt acte van üe ver klaring dat ook de regeering wflziging van art 243 noodig acht Hiermede was de interpellatie algeloopen WJ namen uit Do Ned een entrefilet over waarin werd verteld dat in het archiefgebouw te Zwolle nevens het wapen van den Commissaris del Koningin gebeeldhouwd zou worden dat van en referendaris De Stuers De Zw Lit heeft den archivaris mr L van Hasselt ten aanzien van de zaak zelf om inlichting gevraagd H j antwoordde het volgende Ik begrgp hoegenaamd niets van dit stukje Ik en niemand anders dan ik had indertp het voornemen de wapens van de heeren Van Panhuys en De Stuers niet te laten beeldhouwen maar te laten schilderen in do Sassenpoort De toestemming daartoe is m j echter nit Den Haag nimmer gezonden en daarom ts de zaak doodgebloed Te Utrecht is in het Gebonw voor Kunsten en Wetenschappen een bnitengewonen algemeene vergadering gehouden der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht De vergadering was uitgeschreven omdat enkele afdeelingen der Vereeniging waren aangezocht zich aan te sluiten aan de beweging vpor Algemeen Kiesrecht die zal worden in het leven geroepen over het geheele land Het initiatief daartoe gaat uit van de So c Dem Arb part j de nitnoodigingen worden echter gericht aan allo vak en politieke vereenigingen die belang stellen in o belang hebben bij invoering van Alg Kiesrecht De noodzakeltikheid om in dezen de gedragslijn te stellen voor do gehcele vereeniging maakte het wenscheiyk de vraag of z j zich eal aansluiten ten spoedigste te behandelen 7 80 7 38 8 19 door 7 87 r t 7 84 7 41 80 7 10 8 88 01 46 8 6 8 69 9 C8 19 Ooudn UoordrecbtKieuwflrV ffkOnpullil R ttnnlam M SottardimD F Rottardftm B w illoon 01 Diiud i 8 48 8 1S O Sottsrdim Baun Rotterdam D P Botterdsm M 0 pollt HieuwprVerk Muordraeht Bnd 4 45 4 66 t 04 6 11 6 17 6 45 6 e 14 O 7 16 8 09 7 7 7 48 8 1 8 48 8 4 8 9 00 0 i tl eonih Zflv DhuiKra Moor1l p ll8 SootermeerZtgwurd Voorburg Hut S 4 6 4 e oi 8 18 8 14 H ge Voorburg Zo Urai Z l irt Zo eohmj Moero OiKid 0 Na oen inleiding van de presidente die de beteekenis van do te nemen beslissing uiteenzette en nadat ieder de gelegenheid had gehad hare meening uit te spreken en toe te lichten werd er overgegaan tut stemming ü D ces verbaal opgemaakt Eenige jongelui hadden eergisteravond te ruim halt negen gebaad in het Hoornsche Diep te Groningen even voorbij e spoorbrug ter hoogte van den papiermolen Nadat ziJ zich weer gekleed hadden geraakten ze aan t stoeien Een hunner de IS jarige Hendrik van D sloeg er behoorlgk op los zoo zells dat een der jongens zich schreiend aan zijn belager onttrok Dat gaf een voorbijganger den kleermaker Th v d Stek aanleiding zich met het geval te bemoeien Hii belette v D voort te gaan met zfln mishandeling en wilde hem tot straf een schop geven maar de rakker wist daaraan te ontkomen door over een sloot te springen Het een en ander was ook gezien door een paar eindere personen o a door Leonardus B 18 jaar oud met Tvien v d Stek over het geval praatte Eenige oogenhlikken later was V D met een sprong weer over de sloot temg en keek v d Stek brutaal en uitdagend aan Dat gaf B aanleiding tot Van D te zeggen Als je die jongens weer aankomt zal ik je En nauwelijks had hij het gezegd of v D trok een mes en stak B daarmede verraderlijk naar het hoofd met znlk een kracht dat het mes dat in den hals terecht kwam een wonde van 24 centimeter diepte veroorzaakte zoodat het bloed met een straal naar buiten spoot Onmiddellijk daarop ging Van 1 aan den haal gevolgd door eenige getuigen van dit tooneel Het mocht echter niemand gelukken den bengel te achterhi len Anderen bemoeiden zich met den verwonde en snelden heen om een dokter en politie De politie spoedig ter plaatse zorgde dat de verwonde naar het Academisch Ziekenhuis werd vervoerd waar prof Koch constateerde dat de toestand van B tengevolge van het groote bloedverlies bedenkelijk was De dader is eergisteravond in Sn woning gearresteerd HiJ was zeer brutaal in zijn optreden en bekende de daad Het mes waarmede hij gestoken heeft beweerde hij te hebben verloren N Gr a Te Schiedam zju in eenige workmansgezinnen een aantal personen ziek geworden na het gebruik van ranw gehakt vleesch dat uitgesmeerd op het brood gegeten werd De verschünselen zijn hevige diarrhee gepaard met braking geen eetlust doch onleschbare dorst Wat de oorzaak der vergiftiging is geweest zegt de Schied Ct is voorloopig nog niet vastgesteld Een scheikundig onderzoek is ingesteld terwijl door de politie verschillende zaken in beslag genomen zijn hy den slager biJ wien het vleesch gekocht werd Onwaarschijnlijk is het niet dat het meatpreserve waarmede men het vleesch voor bederf tracht te bewaren aan de vergiftiging schuld heeft 4 48 4 86 6 01 t 0 6 18 4 1 4 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 0S 1 44 8 6 1 64 1 01 i ns 14 81 11 6 4 0 16 7 17 1 86 1 41 1 66 06 8 1 I 4t 3 00 3 14 117 10 10 48 lO ü IM8 56 7 10 7 18 7 3 sr B 4S 5 ll S Uit het nader onderzoek naar den moord te Leiden is nog gebleken dat de dader een voornemen had om hetzij Harteveld hetzij diens dochter te doeden Althans hjj heeft zich in dien geest aan kameraden uitgelaten toen hij eenige dagen geleden met hen te Hillegom voor het plegen van diefstal was aangehouden voor welk feit al was hü door den officier van justitie te Haarlem voorloopig op vrije roeten gelaten hü nog moest terechtstaan L a Men schrijft uit Koewacht aan de Midd Ct Tegen Vrijdag is een meisje nit de buurt op den weg van Stekene naar Koewacht waar de zuster der vermoorde vrouw Haeck woont oproepen om te Gent te verklaren of zfl vrouw H op den avond van den 13en April gezien heeft aan den arm van den verdachte M Deze bracht de vrouw tot aan de w oning harer zuster Uoeg toen een zijstraat in Tegenover he kjet van Gent zeide hiJ evenwel dat hiJ Pjfc buurt niet geweest was en vrouw H veel vroeger verlaten had Zoo het waar is wat het meisje verklaart is het onderzoek weder een stap gevorderd Enkelen waaronder ook naar het schijnt de commissaris van politie te Steneke zgu van meening dat M vrouw H toen ziJ van hare znster kwam heeft opgewacht en haar in de bosschen naast den weg heeft vermoord Hij zon haar daarop naar zgne woning hebben gebracht en daar het Ijjk op de bekende wijze hebben verminkt Deze meening zal wel niet de juiste zijn Hoewel de bosschen tot nabij de kom van het dorp voortloopen is het toch niet aan te nemen dat hy met het Ijjk geheel het dorp is doorgegaan terwijl langs een anderen weg over akkers en slootjes met zulk een ongewone en zware vracht zgn woning bjna onbereikbaar is VSRfiADKRINeVANDENGBMEËNTEaUiD DINSDAG 20 JUNI 1899 Vervolg Beraadslaging over art 5 luidende De jaarwedde der onderwijzers en onderw zeressen bedoeld in artikel 3 wordt verhoogd o met f 100 wanneer zj worden belast met het onderwys in ééne vreenide taal b met f 150 wanneer zjj worden belast met het onderwijs in twee of drie vreemde talen e met f 50 wanneer zij worden belast met het onderwijs in de wiskunde het handteekenen of de gymnastiek d met f 100 wanneer zij worden belast mei het onderwijs in de handwerken b uiten de gewone schooluren met f 100 wanneer hun wordt opgedragen onderwijs te geven op de herhalingsscholen en de avondschool voor volwassenen De Voorzitter Het eenige voorstel tot nog toe door mij ontvangen is dat van den heer Jager Inidende om achter a te lezen of het handiMkénén en in de woorden het handteekenen te doen vervallen Wanneer de heer Donker bö ziJn voornemen blijft dan zou ik hem willen verzoeken zju voorstel schriftelijk in te dienen De heer Donker Ik zou den heer Jager willen vragen of hij niet zijn voorstel op die manier zou willen wijzigen 10 10 10 17 10 14 10 31 10 40 8 17 8 88 7 66 8 08 8 10 8 17 8 10 10 87 11 8 P 8 60 10 47 lO t 8 60 7 40 10 08 10 16 10 1 9 68 10 18 10 1 8 17 7 8 34 8 41 8 47 8 13 8 iO 10 4 7 86 8 8i 7 4 43 4 10 08 10 1 8 18 lajB De Voorzitter De heer Donker verzoekt den heer Jager zijn voorstel zoodanig te wyzigen dat aan zijne bedoeling wordt voldaan Als ik den heer Donker wel begrepen heb wil hy voor het handteekenen alleen 1 100 toekennen wanneer uitsluitend daarin met het gewone schoolonderwys onderwjs wordt gegeven terwyi wanneer met het gewone schoolonderwys en onderwas in het handteekenen ook nog b v onderwysin het Fransch wordt gegeven de heer Donker dan niet voor het handteekenen eene verhooging van f 100 wil toekennen maar van f 50 dus b v voor het onderwijs in Fransch en handteekenen te samen f 50 De heer Jager Zoodanig kan ik mqn voorstel niet wyzigen Ik geloof niet dat een zoodanig geval gevonden wordt maar wanneer een onderwjzer wordt belast met het geven van onderwas in het teekenen en het Fransch misschien zal het zich weinig voordoen waarom zal de verhooging voor beide dan maar f 150 bedragen Omdat hy toevallig Fransch en teokenen geeft terwfll hy wanneer hy onderwys gat in Fransch en Duitsch f 200 zou moeten hebben De Voorzitter Dat zon zgn volgens het denkbeeld van den heer van de Velde maar volgens het voorstel van B en W zou de verhooging dan ook zgn f 150 zoowel voor het onderwas in twee als in drie vreemde talen De heer van Iterson Ik zou den heer Jager wel willen vragen of zyne bedoeling is alleen te spreken van het handteekenen V Ik kan my toch moeilyk voorstellen dat een man als de heer Jager het handteekenen zou voortrekken boven wiskunde My dunkt dat het onderwys in wiskunde niet behoeft achter te staan by dat in handteekenen Ik geloof dat dat eene eigenaardigheid is die zoo opmerkeiyk is dat wy wel moeten weten wat wy doen Het voorstel Jager wordt voldoende ondersteund zoodat het verder een onderwerp van beraadslaging kan uitmaken De heer Jager f Wanneer er nu verwarring kan onstaan zon ik dan M de V myn voorstel nog mogen wyzigen f Ik zou het dan alleen willen doen luiden dat onder gelezen wordt f 100 in plaats van f 50 die alinea luidt e met f 100 wanneer zy worden belast met het onderwys in de wiskunde het handteekenen of de gymnastiek Ik gel of dat dat de bedoeling is van de verschillende heeren De Voorzitter Do heer Jager doet dus syn oorspronkeiyk voorstel vervallen en stelt voor onder c in plaats van f 50 te lezen f 100 Dit voorstel wordt vt ldoende ondersteund zoodat het thans een onderwerp van beraadslaging kan uitmaken De heer Dessing Dan zullen wy daarmede nog in grooter uitgaven komen hetgeen my te kras wordt ik vind dat datwel wat overdreven wordt De heer vanIterson zegt dat wy wel goed mogen bedenken wat wy doen Het vak wiskunde iszeker een groot vak maar iedereen ial moeten erkennen dat om goed het vak handteekenen te verstaan nog meer geëisclit wordt daar gaan jaren mee heen om daarin onderwys te geven met succes en dat isniet in die mate met de wiskunde het geval Het is daarom dat ik mot genoegen denleeraar in het handteekenen wat meer zontoekennen maar tegenover staat dat ik metde andere vakken niet zon willen overdryven daar wy anders te grootscheeps gaan Vandaar dat ik zon willen zien bepaald f 50 voor de wiskunde en de gymnastiek en voor het handteekenen f 100 De bedoeling van den heer Donker is alleen wanneer dat onderwfls zon samengaan met het onderwys in eene vreemde taal dan ook TO or handteekenen maar f 50 toe te kennen Maar dat zal niet vaak voorkomen en om die kleine leemte weg te houden zouik het goed vinden wanneer ineens werdbepaald dat de leeraar in het handteekeneneene verhooging van f 100 zal genieten De Voorzitter Is dan uwe bedoeling het oorspronkeiyk voorstel van den heer Jager weer over te nemen P De heer Dessing Dat wil ik heel graag doen De Voorzitter De heer Dessing stelt dns opnieuw voor wat aanvankelyk door den heer Jager is voorgesteld Wordt dat voorstel ook thans nog ondersteundf Het voorstel wordt andermaal voldoende ondetsteund zoodat ook dat weer een onderwerp van beraadslaging kan uitmaken De heer Jager Ik wensch gaarne nog even toe te lichten waarom ik myn voorstel heb gew zigd De eenige onderwyzer in de geheele gemeente die wiskunde onderwyst is de heer Slop het gymnastiek onderwys wordt niet apart door de onderwyzers gegeven daarvoor is een afzonderiyke onderwflzer aangesteld n l de heer Ouwerkerk en nu nog een ander maar nn enkel voor de wiskunde f lÓO te geven welk vak ook door den heer Slop wordt gegeven dat zou ik niet te veel achten Ik heb dat gedaan omdat men heeft gezegd dat de wiskunde ook een vak van beteekenis is Dat ia zeer zeker waar en ook dat het niet is een gemakkelgk vak De heer Dessing ïegt dat men voor het handteekenen lang nooilig heeft maar de wiskunde is ook een vak dat niet gemakkelijk te bereiken is Ik heb dat gedaan met de bedoeling om die vakken gelyk te maken en vooral met het oog hierop dat wy geen gymnastiekonder wjzers in de gemeente hebben die apart op één school les geven Waar dus de heer Dessing met my de biliykheid betuigd om het onderwys in het handteekenen te salarieeren met f 100 geloof ik toch dat wy den onderwyzer in de wiskunde niet te kort moeten doen en hem ook met f 100 verhooging moeten salarieeren De heer de Raadt Er is daar straks sprake van geweest om een ander artikel in te lasschen waarin de bezoldiging van de onderwyzers aan de school van den heer Leopold apart zal worden geregeld Wanneer nn de heer Slop de eenige is die de wiskunde onderwyst dan kan dat daarby tevens worden geregeld Wat nu betreft de zaak hier het onder wys in het handteekenen is noodzakeiyk op de lagere school terwyi het onderwys in de wiskunde alleen door enkelen genoten wordt Daarom kan het handteekenen geiyk worden gesteld met Fransch en de andere vreemde talen Maar de wiskunde is voor onze jongens niet direct noodzakeiyk te achten De heer van Iterson fik geloof ook dat hier het teekenen moet worden ondersteund omdat dat voor de aanstaande ambachtslieden noodig is te achten wil hy zyn ambacht goed uitvoeren Maar ik geloof dat het niet te veel is wanneer ik zeg dat een degeiyk handwerksman wil hy goed teekenen leeren ook wiskunde moot kennen wil hy een goed ambachtsman zyn zonder wiskunde is hy niets De heer de Raadt Dan is het al heel treurig gesteld in de gemeente want alle jongens leeren geen wiskunde wel rekenen en dat is ook noodig Wy mogen er dan wel over gaan denken bepaald mannen te zien te krygen die ook een akte wiskunde hebben De heer Dessing Ik blyf op myn standpunt om altyd vast voor het handteekenen f 100 toe te kennen Het pyt my wel dat de heer Jager een beetje persoonlyk is gaan werken er worden namen genoemd alsof het bepaald op den heer Slop aan moet of op een ander Het is daarom dat ik zonder namen te noemen en zonder het oog te hebben op welken leeraar ook wie het ook zyn moclit nog eens zeg dat ik het alleen billyk acht en nuttig tegenover het vak waarvoor de leeraar staat Daarom alleen wil ik voor het handteekenen f 100 toestaan en voor de beide vakken ieder f 50 De heer Jager Ik zon er den heer Dessing gaarne op willen wyzen dat ik volstrekt geen persooniyke bedoelingen heb Ik heb niet eens den naam van den heer Slop gebruikt althans heb ik alleen daarmee willen zeggen dat er maar een was Het geldt hier lus alleen de zaak en volstrekt geen persoon De Voorzitter Indien niemand meer het woord verlangt komt het eerst in stemming het amendement van den heer Jager dat my voorkomt de verste strekking te hebben Dit amendement wordt verworpen met 8 tegen 5 stemmen Tegen stemmen de heeren Hoogenboom de Raadt Noothoven van Goor Jaspers Donker van de Velde Dossing en Bellaart Voor stemmen do heeren Nederhorst Jager van Iterson Prince en Herman De Voorzitter Dan komt thans in stemming het amendement van den heer Dessing oorspronkeiyk het voorstel van den heer Jager De heer Noothoven van Goor Zou het niet beter zyn M de V daarvan een aparte alinea te maken In a zou nu worden gelezen f 100 voor het onderwys in ééne vreemde taal of het handteekenen terwyl wy in b znllen biyven lezen f 150 voor het onderwys in twee of drie vreemde talen De toepassing is natuurlyk in tegenstelling met wat door den heer Donker ontwikkeld is n l de onderwijzer in het handteekenen zal f 100 genieten onverschillig of hy al of niet reeds een toeslag heeft voor het onderwys in eene vreemde taal De Voorzitter Ik geloof niet dat datdubieus is In zal dan n l komen te staan dat f 50 wordt verleend voor het onderwys in de wiskunde of de gymnastiek ikgeloof dus niet dat er ooit kwestie vanzou zyn indien iemand toevallig onderwysgaf in eene vreemde taal en in het handteekenen of de belooning zon moeten zynf 200 In stemming gebracht wordt het amendement Dessing aangenomen met 11 tegen 2 stemmen Voor stemmen de heeren Nederhorst de Raadt Noothoven van Goor Jager Jaspers Donker Prince Herman van de Velde Dessing en Bellaart Tegen stemmen de heeren Hoogenboom en van Iterson Art 5 wordt daarna aldus gewyzigd zonder hoofdelyke stemming goedgekeurd De Voorzitter Dan is thans aan de orde het voorstel van den heer van de Velde om tusschen de artt 5 en 6 te voegen een art gelyklnidend met art 7 van de oude verordening De heer van de Velde Zoudt u dat art nog eens willen voorlezen M de V f De Voorzitter Het onde art 7 liMt aan it Tweede Burgerschool voor jongens bedraagt de jaarwedde a van den eersten onderwyzer met akte van hoofdonderwyzer bevoegd tot het geven van onderwys in minstens twee vreemdetalen en de wiskunde f 1000 met eeneverhooging van f 100 na een driejarig envan wederom f 100 na een zesjarig verbiyf aan de school b van den tweeden onderwyzer bevoegd tot het geven van onderwys in twee vreemde talen f NOO welke jaarwedde wordt gebracht op f 825 na een driejarig en op f 850 na een zesjarig verblyf aan de school terwyl de jaarwedde van den onderwyzer die in het bezit is van acte als hoofdonderwyzer geregeld wordt naar de bepalingenvan de artikelen 5i en fii hetgeen dan nu moet worden veranderd in de woorden oriiW S B De heer Noothoven van Goor Na de discussie die reeds over dit art heeft plaats gehad M de V zal het n niet bevreemden wanneer ik verklaar dat ik de vryheid hebben zal te stemmen voor het voorstel van den heer van de Velde Myne overtuiging toch is dat indien mocht ontstaan eene vacature van eersten onderwyzer aan deschool van den heer Leopold wy op het traktement zooals het nu zou worden geregeld geen geschikte sollicitanten zouden krygen en misschien geen een Ik heb er aan herinnerd dat reeds vroeger by eene herziening dezer verordening dit art was uitgelaten de meerderheid van het college van B en W vond dat niet noodig Maar by de eerste vacature welke op die school ontstond bleek al dadelijk dat onmogelyk geschikte sollicitanten voor dat traktement te verkrygen waren En toen moesten B en W weer komen met het voorstel om het onde art weer op te nemen Ik geloof werkelyk dat WO dienzelfden gang weer znllen doen indien we het voorstel van den heer van de Velde verwerpen Mocht er eene vacature ontstaan dan geloof ik dat B en W door gebrek aan geschikte sollicitanten weer zouden moeten voorstellen aan den Raad het oude art weer te herstellen Op de beide functionarissen van titans heeft de weglating geen invloed dat kan alleen invloed krygen indien er eene vacature ontstaat en dan is myne overtuiging die ik reeds in de kamer van B en W heb ontwikkeld dat geen geschikte sollicitanten zich zullen opdoen De Voorzitter Na hetgeen de hoer Noothoven van Goor heeft gezegd wil ik den Raad gaarne meedeeled dat inzoovorre hier kan worden gesproken van eene meerderheid en eene minderheid in het College van 1 eij W de kwesti e is gelukkig niet heel ernstig de meerderheid van dat College van oordeel was dat waar wy nu maken eene nieuwe verordening die gelden zal als regel voor de verBchillende gevallen het vooral nn nu er volstrekt nog geen kijk is op eene vacature aan do school van den heer Leopold de Tweede Burgerschool voor jongens misschien eenigszinR voorbarig zon zyn by voorbaat reeds eene uitzondering op den algemeonen regel op te nemen hetgeen by gebleken behoefte ten allen tyde nog zal kunnen geschieden Dat is eenvoudig geweest het motief van de twee andore leden van het College van B on W en ik geloof dat het derde lid evenmin als ik overwegend bezwaar zal hebben tegen de opneming van art 7 der ondo verordening Maar vooralsnog vinden wö het overbodig Het voorstel van de Velde in stemming gebracht wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen Voor stemmen de heeren Nederhorst de Raadt Noothoven van Goor Jager Jaspers van Iterson Prince Herman van de Velde en Bellaart Tegen stemmen do heeren Hoogenboom Donker en Dossing Artt 6 en 7 thans 7 en 8 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd evenals daarna do verordening in haar geheel Daar niets meer aan de orde is wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 23 Juni 1899 Naar ons van vertrouwbare zyde is medegedeeld zyn door de Anti Revolntionnaire party alhier aan hun Candidaten voor de a s verkiezing van den Gemeenteraad de volgende verplichtingen opgelegd te zyn voor vtrplichte echoolgetdhe fing op dt lagere teholen en de beaaarichoUn en afschaffing Van de Kermis zoo niet geheel dan toch in elk geval op Zondag Ook de Roomsch Katholieken moeten hierin toegestemd hebben doch wat de Kermis aangaat alléén voor afschaffing Zondags In de gisteren avond gebonden vergadering van de anti revolutionaire kiesvereeniging zyn tot candidaten gekozen In het ledistrictDr H Ussel de Schepper en C Witte van de Velde In het 2de ea 3de district de hh L C de Lang en A A C van Asch terwjl de tweede plaats in beide districten voor een Katholiek zfln opengelaten Het eerste Volks concert werd gisterenavond gegeven door het Muziekkorps der dd Schnttery onder directie vanden luitenantkapelmeester J G Arentz Het programma werd op uitmuntende wyze uitgevoerd het corps verdient daarvoor een woord van dank ook het jubliek waren wy dankbaar dat het zich zoo netjes aanstelde by vorige concerten werd nog al eens veel lawaai gemaakt zoodat men niet kon profiteeren dit was nn gelukkig veel beter Alleen willen wy nu nog vermelden dat een jongmensch van ongeveer 20 iarigen leeftyd zich zeer laakbaar aanstelde door met biggels naar de meisjes te gooien wy waren getuigen dat hy een meisje tegen het voorhoofd aangooide hetwelk gelukkig alliep dergelyke aardigheden zyn zeer min n tevens gevaariyk Hy zy gewaarschuwd Wy wenschen hier even te verwyzen naar eene advertentie voorkomende in ons blad van heden van den heer F Tymstra leeraar aan H B 8 en Gymn te Dordrecht waarin deze aankondigt dat hy met 1 Sept a a eene school tot opleiding voor Handel en Administratie in Den Haag zal openen We doen dat gaarne omdat we da rin zien eene welkome uitbreiding van hot by ons te lande nog zoo onvoldoende handelsonderwys en eene niet minder gewenschte poging om aan jongelieden die by do gemeente administratie of by een der regeeringsdepartementen jyeplaatst wenschen te worden eene algemeen ontwikkelende schoolopleiding te geven In beiderlei opzicht kan men zeggen dat er behoefte aan iets goeds bestaat en dat er dns redenen bestaan om aan te nemen dat deze onderneming nut zal kunnen stichten De school zal bestaan uit eene éénjarige voorbereidingsklasse voor jongens van omstreeks 15 jaar on een tweejarigen cursus voor Handel en Administratie Ze leidt niet op voor Kadet of Adelborst noch voor eenige klas van H B S of Gymnasium maarnitslnitend voor Handel en administratieve betrekkingen Belanghebbenden kunnen we wel aanraden eens een prospectus dezer nieuwe inrichting aan te vragen De heer A ten Bosch is aan het gymnasium te Doetinchem geslaagd by het eindexamen A By Koninkiyk besluit zyn benoemd met ingang van 27 Juni tot burgemeester van Lekkerkerk jhr L de Geer van Jntpbaas secretaris dier gemeente en tot burgemeester van Schoonhoven mr k D H Kolff Krimi kn a d IJrbl Woensdag had alhier de aanbesteding plaats voor den bouw van een Christelyke school met onderwyzerswoning Voor het timmerwerk was ingeschreven door D Hoo endyk te Capelle aan den IJsel voor 16666 F Slooff te Krimpen a d IJsel voor f 6649 S Slappendel te id voor f 6197 Voor het metselwerk door J Vnn Staveren te Krimpen a d IJsel voor f 4122 J Nomen te Ouderkerk a d IJsel voor f 3996 M Mohr te id voor f 4187 Voor het verfwerk door Gebrs Maat te Krimpen ad IJsel voor f411 J Van der Lugt te id voor f585 Aan de laagste inschry vers werd het werk gegund ATJEH Do correspondent dor N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren De troepenmacht van Van Heutsz is Peusangan doorgetrokken en heeft zich met de oeloebalangs vereenigd Zy is nu te Gendong in bivouac Aan onze zyde werden 3 manschappen licht gewond de vyand liet 23 dooden achter Tji Peusangan vluchtte naar de Gajoelanden Partygangers van Tapa zyn nn in Boven Gendong Naby Telok Semawé zyn vele bentings opgericht De marine heeft in Geudong manschappen aan wal gezet INOEZOWDEN Mijnheer de liedacteur I Herhaaldelyk kwam my het ongeloofiyke bericht ter oore doch nu positief dat door de antiliberale partyen voor de a s verkiezing voor den Gemeenteraad o m tot candiflaat voor het tie District zal worden gesteld del heer Dr H IJ sel de Schepper de Voorzitter der Vrijnmige Klesvereeniging Gouda terwyl deze vereeniging zelf de heeren F Herman Fz en C Witte van de Velde candidaat stelde voor dat district Ik haast my door middel van Uw blad wereldkoudig te maken om indien deze geruchten onjoist mochten zyn de Katholieke en AntiRevolntionnaire Klesvereeniging in de gelegenheid te stellen dit tegen te spreken