Goudsche Courant, maandag 26 juni 1899

h No 7922 Maandag 26 Juni 1890 388te Jaargang mmm coirant Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE3S Telefoon Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels 4 60 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd niet wilt hoesteai gebruikt de aUerwege bekroonde eo wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract iieiianüie uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H ü VJLI SiCIIAIH € o üen Haag HiiilmaDciers Co 8 MoUanthe ia het bosto midde der wereld CQ B MelianthO geaec t Kiakboest Co s Meliaatbe geneest zoowel oud als jong CO S Melianthe mag m gee lunegezin ontbreken CO S fftelianthe ataat voortdurend ouder Scbeikuudig toezicht OO S IttOlianthO bolpt onherroepelijk Co 8 Melianlhö i bekroond met Eerodiploraa s Co 8 Meliautllö is bekroond mot Goud Co S Melianthe ia bekroond met Zilver Co S Melianthe is vorkrijnbaar in flacons VBD 40 et TO VU eu f i bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda JX MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Qmda k BOUMAN Moordrecht HpIeder zijn eig en WBt Hkroiiliiss Llmonade fabrikant Om zonder oenige kennis ving en gemakkelijk Vijf Liter d i gelp aan 10 halve flesscUen KROSlSOS LlMOyAUF te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN üf SINAAiïAPPEL Per btel is de pr js franco tiuis met gebrniksaanwijzing slechts 50 ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol on verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatse van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel Ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Een ieder wachte zloh voor nanuiak Let op t adres R S DE BOEIt Sneek tJooDA Druk van A BRINKMAN Zn Afloop der Openbare VèrKooplDg van Onroerende Qoederen VEILINfJ VEIJDAG 23 JUNI gehouden door Notaris ö C Fortnfln Droogleever De Heerenplaats Belvédère k H Ujjtenbroek tp Amsterdam voor f 4700 ONTVANGEN een groote collectie Deensche glacé Dames en Beer n A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 73 i GOUDA Telephoon Xo ai lam Hlotkr 87 Beurs van Amsiei I Ik 9 mil 90 81 JUNI jiMiitiiiD Oert Ned W S iiU dito dito 8 dito dito dito 8 HoKOi OW QooJl 1881 8 lTim In r 8 OoiTUW Obl in papier 1868 dito in zi Terl8fi8 5 PoBTVOAl Obl toet ooupoD B dito ticket 8 i6 981 981 1081 61 7 S8V 98V 106 101 JOK ion 961 746 607 108 851 j 204 1641 100 100 98 101 EoiliKD Obl Binneol 1884 4 dito OeoOQB 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bü Hop 188l 0 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 S Brim Parpet lobuld 1831 4 Tdiiii Oepr CoDT leen 1890 4 Oec leeoing aerie D Oec leenin aerie C ZülD Ar H p r oblg 1891 5 Uiiloo Obl Buit Sob 1890 6 VrafïO ia Obl ♦ onbep 1881 AiaTiauAU Obligatien 1896 3 BoniaDiH Slwl leeu 1894 3 N D N Afr Handelaf and Araodab Tab Mg Certifloaten DaliMaataohsppü dito Arn Hypolheekb paodbr 4 OuU Mi dor Voratonl aand Or Hypolbeekb pandbr 8 Kederlandanha bank aand Ned Handalmaatiob dito N W k Fao H p b pandbr 8 Bott Hyiiotbeekb pandlir S i luu Utr Hvpotheekb dito 8 98 OowW Ooit Hong bank aand Rml Hypotheekbank pandb 4 AHMina Kqut hypoth pnniib i 90 67 691 jjaiw L O P Litn eert I 84 NlD Holl IJ Spoor Mii aand 118 Mij tot Eipl 81 Spw aand IIJ Ned lud Spoorwegm aand l S30 Ned Zuid Afr 8pm aand 815 lilto dito dito 1891 dito B 100 IliUlSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 B7l n ij Ti l Rnnmii A tf nM R KDB Zuid Ilal Spurnlj A H obl 8 160 UU PoLifN Waraobau Weenen aand 4 106 10S 4 100 68 561 231 48 Boai Ot Buai Spw Mij obl 4 Ualtiaebe dito and Faatowa dito aand 6 IwangDombr dito aaud 6 Kurik Cb Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 4 691 1711 100 107 00 100 100 116 JU 35 nu Ahbbika Cent Pao Bp Mg obl 6 u Ohio k Nortb W pr O r aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 11401 Penter k Bio Or 8pm oert y a 81 Ulinoia Central obl in goud 4 104 Louiiï Na btilliOert t aand 88 Moiiio N 8p M lohvp o 6 106 Miaa Kama pOt prof aand 14 N ïork Outaalo fc Weat aand luï dito Ponn Ohio oblig 6 Oragon Calif lo hyp in goud 6 gt Paul Minn k Manit obl 7 On Pao Hooflün obig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 CiNADa Can South Chert T aan l Vis C Ball k Na lob d o O Amalerd Omnibu Mij aand Bottord Tr m oa Maal and W D Stad Amatordam aand I Stad Eolterdam aand 8 BiLOIE SUd Antirerpon 1887 8 Slad Brueaol 1886 2 Hobo Tholas Regullr Oeaelaoh 4 OnaTI SUataloenig 1860 i K K Ooat B Cr l880S SpiKJa 8tad Madrid 8 1868 NlB P MAl TELS f ll eU MAOeS Mantel t ostBm s BInuscn laponslolTen in groote vorsclioidonheid en Concurreerende prijt n D IS41ll Oil GOUDA ADVERTENTIEN BÏJANWimARDBB COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HIAEWEBEEN Mevrouw VAN MIEROP te VooBBUttu b d Hüu VKAAtiT 1 Angastus eene SINBEfi WEmEID P G on van goede getuigen voorzien Garen en Band In bovengenoemd vak kan een NET BURGERHIEISJE GEPLAATST worden Brieven franco onder No 2473 Bureau dezer onrant DAGELIJKS versclie Aardl3eziêii Si Aanbevelend P Hooftman Jz Ulettceg mmi TE SOOF Grove en fijne Puin Oud eiken Balken Vloeren en Schotwerk Antieke raarmeren Schoorsteenmantel Deuren Ramen en Winkelbetimmering Schuttingvlakte Te Huur voor reclame Adres MARKT A 152 öounA TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 BOEKHOUDEN c a per corr opleiding voor de praktijk en do exanietxa Dit onderricht wordt met ucees gegeven PAJUJS KORTE ÖROENEWEGJE 8 tuaschen Statisnsweg en Koningstraat Haao anxNDS BCAOASINS DU Printemps NOUVEAUTÉS Wü verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomer eizoen nog niet ontvangen hebben dit te willim aanvragen aan llI JUL SJALUZOT G M aris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco toogezonden Bestejlingen van al 25 francs vrjj v n alle kosten an huis met 3 verhooging ReCxpedKle kantoor t Kozend lal N K alle soorten SCHOENWEEK voor het seisoen 1899 Geen boter adres als het NoordbraliaDdscli Scboen en laarzenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle repatratiën on aangemeten werk Aanbevelend C SMITS liddell are School VOOH Handel en Administratie D£9i BAA6 BareDlszstraat 49 Commissie van Toezicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DB SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTÏERSEN lid der Tweede Kamer L D I L DERAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWAET Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening t September 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige cursus tot opleiding voor den Handel en twee a driejarige zie Prospectus voor enitele Examens Leerling t ünsnl Ambtenaar bjj de GeraeenteAdministratie of aan do regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 1 i unr Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur P TÏ WSTliJ thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht A SLEGT beveelt zich aan tot het tevereo ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tX cent de tC G NIEriWB HAVKN 28 r Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkers Maalderij en Kookkunat te ê GravtmJutge met eeu diploma Vergald Zilveren Medaille SCHAIK SCHAIK SCHAIK E SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCIJAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Indien gij Openbaar Onderwijs Toelallqg van Leerlingen op de Durgerscholen De COMMISSIE van toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Insrlirijviiig van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen dèr zomervacantie in 1899 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 27n JUNI 1899 des namiddags ten vSf nnr De Commissie vestigt er de aandacht op dat het schoolgeld op de 2e Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlaagd tot dertig golden s jaars Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De SecretarU J H VAN DBB VOORT Gouda 12 Juni 1899 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BÜEGBBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model 4 110 Model AA 125 Model AAA 145 LüXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATji NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prjjzen f 5 hooger Verlegenwooriliüer J C DE RUITER Wa Oecombineerde NATDDR 6ENEESINRIGHTIN6 door pUnteii kruiden ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van zenuwzlekteii verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden rughjden bleekzucht nittaiC lUileii slechte bloedsmenKins ziekten der stofwIsseUus borKtlUdeii rheuniatfsmus Ibschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen rospeetUS op aanvrage g ratls en franco Sanatorium Arectsburgh J C RATELAND Bosloop B T WI JK Oudêwalir M KOLKMAN Waddinxveeri H BOLLMAN Bodegraven PIN K3E Nieumrkerk a d lJeeel W J TAN DAM Haattrecht A N TAK ZESSEN SehoorJioven VOORBIIKG bij Den Haag aan deGeestbrug Dit A o bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Buiteiilandscb üverzichi Het ministerie W aldeck Rüusseau is dan gevormd zooals wjj gister hebben meege i deeld het Journal Offlciel bevat de Ijjst i waarin zeker namen voorkomen die men niet naast elkander zoeken zou Het zou niet i lang geleden nog iets ondenkbaars geweest i zjln dat de oude generaal markies I e Gal liffet in één ministerie zou zitten met den socialist Millerand De nieuwe combinatie schünt ons vrij sterk Dat zj in zake Dreyfus stipte uitvoering van bet arrest van het Hof van Cassatie zal eischen is niet twijfelachtig daarvoor staan de namen van WaldeckRonssean Monis Millerand en Gal 1 liffet ons borg Aan den anderen kant Is de groepBarthou ook vertegenwoordigd door den minister van onderwijs Leygnes De heer Waldeck Rousseau heeft thans nadat door toedoen van de Mélinisten zijn combinatie eenmaal mislukt was blijkbaar zeer snel gehandeld Hij heeft de tegenpartij geen tijd gelaten roet in het eten te gooien En hij is waarschijnlijk daardoor alleen geslaagd Merkwaardig is het zeker dat de socialist Millerand zich heeft laten vinden om in het ministerie zitting te nemen Merkwaardig zoowel op zichzelf omdat Millerand zeker een der eerste misschien wel de eerste socialist is die minister wordt ook merkwaftrdig omdat hij zooals wjj Woensdagmorgen meldden bedankt had omdat hjj meende dat een socialist in een overigens vrfl gematigd ministerie niet op ijn plaats was en hjj de vrpeid van zjjn partjj tegenover zulk een ministerie niet aan banden wilde leggen Dat Millerand nu toch een portefeuille aanvaard heeft bewijst wel dat hij den toestand ernstig inziet dat h j in ieder geval er toe wil medewerken om de Dreyfus zaak tot een goed einde te brengen en dat daarvoor zijn partij blpbaar ook wel iets over heeft Of het voor lang zal zijn is een andere vraag Er wordt over de combinatie en over de rol die zj te vervulleu heeft reeds verschillend gesproken De radicalen hebben het nieuwe kabinet reeds een ministerie van afirikkeling en van verdediging der republiek genoemd daarmee te verstaan gevend da het wel weer heen kan gaan wanneer Prankrök tot rust zal zijn gekomen om dan opgevolgd te worden door een ministerieBour geois die dan het volgend jaar de opening FEUILLEIOX Gedenkschrlfleii van eeo Gelnkzoeker OF ANNIBAL DE VONDELING JVaar het Fransch DOOR W NUTTER aas Mathilda was niet bleek n eer weende niet meer wrong de handen niet in wanhoop gelijk hij haar de laatste maal gezien had in het paviljoen vaa het hertogelijk hotel Iets als een aure ooi straalde rondom haar hoofd Haar oogen schitterden als van een oneindig onuitsprekelijk geluk Haar mond glimlachte Zij richtte de oogen strak op Raphael zij sprak tot hem door haar blikken Zij geleidde Emilie Potard aan de hand voort als een vriendin Ook zij keek hepi gian maar niet met zooveel uitdrukking meer als een nieuwsgierige Toen klonk er eensklaps een stem m Raphael s hart diep diep in zijn liel en trilde door zijn beenderen Zie wij hebben genoeg voor elkaar geleden Om uwentwil heb ik mijzelven den dood gegeven om mijnentwil tijt gij de ongelukkigste der sterreüngen geweest Namelooze smarten hebben ons beider ziel verscheurd de hemel heeft mij verpven wat ik deed Een zaak ontbreekt der tentoonstelling zou knnnen presideeren De socialisten zijn zeer heftig tegen Bourgeois die zich naar zij beweren aan zijn plicht heeft onttrokken die blijkbaar meer pleizier had in Den Haag een mooie rol te blijven spelen bg de Vreilesconlerentie en niet heeft ingezien hoe ernstig de toestand is Het nieuwe kabinet heeft zjn eersten ministerraad gehouden onder voorzitterschap van Lonbet Waldeck Rousseau zal tot de prefecten een circulaire richten waarin hj hun op het hart drukt zich onpartijdiger to gedragen ten aanzien van de verkiezingspolitiek en hun opdraagt alle voorvallen die de rust zouden knnnen verstoren te beletten Generaal Gallifet zal een circulaire zenden aan de generaals waarin hjj deze aanspoort aan de militairen van alle rangen en graden voktrckte eerbiediging van de krijgstucht in te prenten De ministerraad besloot eenige hoofd en opperofflcieren die zich hebben schuldig gemaakt aan manifestation die niet te rgmon zjjn met de krijgstucht te verplaatsen Aan president Loubet werd ter teekening een besluit voorgelegd waarbij Lépine wordt benoemd tot prefect van politie in plaats van Blanc die tot staatsraad is benoemd De commissie uit hot Pruisische Huis van Afgevaardigden voor het wetsontwerp betreffende de hervorming van het gemeentelijke kiesrecht heeft een streep gehaald door do rekening van regeering en centrum die verwacht hadden dat do kieswet spoedig zou afgedaan worden Het centrum zou dan als het z jn zin had de regeering helpen met het aannemen van de kanaalwet Maar de meerderheid van de commissie is nu meegegaan mét een voorstel van de vrijconser vatieven om de regeering uitvoeriger matcria l te vragen over de verkiezingen van 1893 en 1898 ten einde zoodoende in verband met de voorgestelde veranderingen een overzicht te krjjgen van de maatschappelijke positie van de kiezers in de verschillende klassen Dat wil zeggen dat de behandeling van de kieswet voor onbepaalden tjjd is uitgesteld Want als dit materiaal bvjeen is en dat zal ook nog wol een tijdje aanloopen zal een subcommissie van vier leden op haar doode gemak het nader onderzoeken er breedvoerig over beraadslagen verslag uitbrengen enz Het centrum was zoo woedend over het gelukken van deze krijgslist van de conservatieven dat het bedankte voor de eer om een zjjner partjjge aan mijn geluk op de wereld heb ik u liefgehad in de hemel waak ik over u als een schutsengel ik zie u ongelukkig ik zie u worstelen met uw liefde voor dejdoode ik lijd zeer door uw lijden Ik wil u gelukkig zien Ik heb u lief als een beschermengel denk aan mij slechts als beschermengel Niets bindt u meer aan mij Gij kunt gelukkig zijn Er is geluk voor u weggelegd Denk niet meer op die wijze aan mij Waarom moeten wij samen nog meer lijden Grijp het geluk aan het ligt voor u hier is het geluk Emilie Potard zie ik geleid haar tot u Uw geluk is in haar Dit onschuldige kind zuiver als de sterren rein als de hemel is uw reddende engel Zij heeft niet zooals ik had banden die haar verhinderen u gelukkig te maken UW liefde voor haar is niet schuldig voor de menschen noch voor God zelf Zij zal zich aan u wijden met geheel haar reine teedere onbevlekte ziel en geen zelfverwijt of wroeging zal uw geluk verwoesten In haar liefde zal zij een onschuldige engel blijven waar ik schuldig was Z zal 11 lielhebben met geheel haar zuivere ziel als gij haar liethebben zult En gij hebt haar lief Verdrijf niet dat heilig gevoel uit u en maak niet drie wezens ongelukkig Hier is Emilie Plotseling was alles verdwenen De gedaanten waren opgelost verzwonden De stem zweeg AlleB WOB weg nooten in de subcommissie te benoemen De conservatieven lachen dubbel in hun vuistje omd t zjj hopen dat het teleurgestelde con I trunj er den brui van zal geven om nu de i kanaalwet er door te helpen Maar dan doet het tegen wil en dank do conservatieven het grootste genoegen Het centrum zit dus in een lastig parket Het verstandigst zon wezen als het zich nu voor de aanneming van de kanaalwet liet paaien door andere beloften En hierop schijnt wel kans te bestaan Immers zon Miqnel het eens zijn geworden met de katholieke afgevaardigden uit Silezie over compensaties ten behoeve van deze door het Middellandkanaal geschade provincie en zoodoende het centrum toch gewonnen zjjn voor hot kanaal Blijkt dit echter niet juist en helpt het centrum de kanaalwet ten val brengen dan zal er wel voor de regeering niets anders overblgven dan de ontbinding van den Landdag De Keizer heeft den staatssecretaris van baitenlindsche zaken Prhr von Billow in den gravenstand verheven Deie verheffing is niet alleen een belooning voor ijn handigen aankoop van de Carolinen maar ook In het algemeen eeu erkenning van A geheele buitenlandsche politiek door den i zer waarbij ook de verbetering van de DmschEngelsche betrekkingen ongetwjfeltf tt rol speelt De benoeming is ook in zoover van beteekenis dat dezelfde uiterste agrariërs die zich verzetten tegen de kanaal politiek van den Keizer ten deelc openlijk ten deele betrekkelijk tegenstanders van den minister zijn omdat hy de voortzetting van de politiek van de handelsverdragen bepleit Een officieuse nota brengt ter kennis den tekst van een van Donderdag gedateerd koninklijk besluit en een rapport aan den Koning over de politieke maatregelen aangaande vereenlgingen en werkstakingen onder het personeel van de spoorwegen de posterijen de telegraüe de verlichting on de pers Het besluit zal worden toegepast van den 20en Juli af en aan het parlement worden voorgelegd Op de vraag van den heer Labouchëre of de Engelscho Regeorlng besloten heeft de troepenmacht In de Kaapkolonie te vermeerderen tot 40 000 man antwoordde de staatssecretaris van oorlog de heer Wyndhera beslist ontkennend De avondbladen melden dat het tweede bataljon van Shropshire infauterle regiment Maar een vredige kalmte volgde op dit visioen voortgebracht door zijn verhitte verbeelding met een duidelijkheid dat hij niet wist gewaakt of gedroomd te hebben Maar waarheid of verbeelding hij wilde die stem gehoor geven Hij wilde blindelings den raad uit de onbekende wereld opvolgen Hij gevoelde geen koortshitte meer integendeel wonderwel was hij te moede Heelende balsem was in de schrijnende wonden zijner ziel gestort geworden We hebben gezien hoe verbaasd d j geneesheer was over de onverwachte wending der ziekte die hij geheel ter goeder trouw doodclijk had verklaard Raphael nam snel in beterschap toe Nieuwe levenslust bezislde hem Hij kon thans gelijkertijd aan Mathilda en aan Enoihe denken zonder in zijn hart een stem te hooren die hem zijn ontrouw verweet Hij begon te gelooven dat de hertogin waarlijk van uit de hoogte der hemelen acht gal op zijn levenspad en hem gelukkig begeerde en hem bewaakte en geleidde Het was kalm in zijn binnenste geworden Eo die kalmte bracht genezing HOOFDSTUK XVI 1 1 KER5TB LOGE BBCUT S Eenmaal genezen durfde Raphael zich met al de kracht van zijn hartstochtelijk gemoed aan zijn nieuwe liefde wijden bevel heeft gekregen om zich gereed te houden voor onmiddellijke inscheping naar Zuld Afrlka De bevelhebber van het regiment spreekt dit bericht tegen Verspreide Berichten nnicYFiJM De Slax wordt niet vóór Maandag te Brest verwacht doch men acht het niet onmogeIp dat zij tengevolge van het onstuimige weder cenlge dagen later zal arriveercn De stad wordt overstroomd met vreemdelingen journalisten fotografen teekenaars enz Te Rennes blijft alles rustig Voor de vensters van Dreyfus kamer heeft men luiken laten aanbrengen waartegen sommige locale bladen protesteeren omdat de kapitein niet beschouwd kan worden als een veroordeelde doch als een verdachte officier en men hem du niet in eeu cachot mag sluiten Mevrouw Dreyfus heeft een telegram ontvangen van haar echtgenoot dat deze aan boord van de 8fai heeft geschreven on op de Kaapverdische eilanden heeft doen aanbieden Hot luidt Bevind mjj wel ik omhels je en de kinderen in afwachting spoedig wederzien Alfred Een gerucht loopt dat een Amerikaansche maatscbaf ij een vaartuig heeft uitgerust dat gelijk met do Sfax van Cayenne vertrokken is Met uitstekende fotografletoo stellen die op do brug van het schip z jn opgesteld zou men trachten alles op te nemen wat aan boord van den kruiser gebeurt om dat later als een kinomatografisch panorama te vertoonen Men beweert dat het onderzoek doorgeneraaf Duchesne tegen generaal Do Pellienxingesteld te kort Jieoft geduurd om grondigte zjjn Eenige bladen eischen publicatie dorstukken j Londensche bladen n oldeu dat Esterhazy een gerechtelijke actie heeft ingesteld tegen zijn zaakwaarnemers die weigeren hom eenige stukken over do Drcyfnszaak terug te geven welke hij hun had toevertrouwd De advocaat van Du Paty de Clam zal de Invrpoldstelling van zjjn clëint verzoeken omdat er geen aanleiding is tot diens vervolging BniCTAOtlB Twee vlsschersbarkon van Gnllvignec Bretagno ziJn in volle zee vergaan Twaalf personen verdronken 7 werden gored Itaijk De paus hield gisteren een openbaar con Hij had een blind geloof aan beantwoording van de zijde van Emilie Een blind geloot want niet gaf hem op be paalde wijze reden dat te gelooven En hij haastte zich ook niet Hij was voorloopig volkomen tevreden met zijn toestand van geheime verborgen liefde waarvan niemand wist die geen mensch ter wereld vermoeden kon Hij was tevreden dat hij zijn hart niet meer met geweld het zwijgen behoefde op te leggen Hij gevoelde noj geen behoefte en ook nog niet den moed om zich te verklaren Ëmilie was hem op bovennatuurlijke wijze toegezegd geworden De zaken zouden vanzelf een gewenscht beloop nemen De omstandigheden zouden zich wel voordoen de gelegenheid eener verklaring zou vanzelf ontstaan ongezocht Hij nam zich voor niet te bepalen wanneer hij spreken zou maar zich altijd bereid en gereed houden om dat te doen Deze staat van zaken duurde oni eveer twee maanden in welk tijdsverloop er weinig bijzonders gebeurde Toen begon een nieuw tijdvak vol van gebeurtenissen In het groote volkstheater het theatre de U Gaieté der vrooHjkheid werd te dien tijde avond aan avond een stuk vertoond dat niet ophield de belangstelling gaande te maken een echt leniatiedrama De Druid van den bandiet Dit stuk verheugde zich in een enorm succes lederen avond behalve nog bij de extra middagvoorstellingen was de schouwburgzaal stampvol IVfnil vemiti